Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond."

Transcriptie

1 Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Goes Kapelle Nrd-Beveland JUNI 2012 Contributie Ook al gemerkt, dat onze bezorgers het weer druk hebben gehad met het drukwerk van de huurdersvereniging De Bevelanden? Als het goed is, heeft u in februari/maart een acceptgirokaart in uw brievenbus aangetroffen. En als het nog beter is, dan heeft u er ook al voor gezorgd, dat onze penningmeester met voldoening uw financiële bijdrage voor het jaar 2012 in de boeken heeft kunnen verwerken. Hiervoor onze dank en erkentelijkheid. Maar natuurlijk kan het ook gebeuren, dat het overmaken van de contributie helaas nog niet is gebeurd, doordat het even aan uw aandacht is ontsnapt; omdat het nogal druk is geweest. Mogen wij, in dat geval, u vragen het bedrag op de herinneringsacceptgiro die u binnenkort in uw brievenbus vindt, zo spoedig mogelijk te voldoen? Graag onze hartelijke dank voor u medewerking. Extra Huurverhoging? Het bestuur van de Huurdersvereniging heeft een negatief advies uitgebracht aan RWS partner in wonen over het uitvoeren van de mogelijkheid om huren voor huurders met een inkomen boven ,- p/j met maximaal 5% extra te verhogen. Als onderdeel van onze Samenwerkingsovereenkomst met de RWS partner in wonen, heeft de Huurdersvereniging adviesrecht over het Huurprijsbeleid; wij kunnen gevraagd of ongevraagd hierover een advies uitbrengen. Mocht u de volledige tekst van ons advies willen lezen, neem dan even contact met ons op, dan sturen wij het u toe. De jaarlijkse huurverhoging wordt door de overheid vastgesteld. Dat was de afgelopen jaren het inflatiepercentage van het voorafgaande jaar. Aangezien het inflatiepercentage van 2011 op 2,3% is vastgesteld, is dit de huurverhoging per 1 juli Het is u zeker niet ontgaan dat er een discussie ontstaan is over het toestaan van een extra huurverhoging van 5% bovenop inflatie, voor huurders met een inkomen boven ,- p/j. 1

2 Het ingediende wetsontwerp is door de 2 de kamer aangenomen, maar moet nog door de 1 ste kamer behandeld en goed- of afgekeurd worden. Vooruitlopend op de mogelijkheid om deze extra huurverhoging door te voeren, had de Belastingdienst al inkomensgegevens naar verhuurders, die daarom vroegen, doorgegeven. Ook RWS heeft deze gegevens opgevraagd. Aangezien de rechter heeft beslist dat deze gegevens onrechtmatig verkregen zijn, omdat het wetsontwerp om dit mogelijk te maken nog niet goedgekeurd is, kunnen de verhuurders er geen gebruik van maken en is de mogelijkheid voor een extra huurverhoging per 1 juli 2012 van de baan. Als het wetsontwerp door de 1 ste kamer goedgekeurd wordt, blijven wij met RWS in gesprek, en hopen een extra huurverhoging zo veel mogelijk te beperken; het wetsontwerp verschaft de mogelijkheid maar legt de verhuurder geen verplichting op tot invoering. Na het Lente akkoord is nu ook sprake van een extra huurverhoging van 1% voor huurders met een inkomen tussen ,- en ,- De ledenvergadering van 19 april 2012 Deze keer vindt de algemene ledenvergadering niet plaats in het gebouw van Jeugdcircus Hogerop, maar in het wijkgebouw van de buurtvereniging Goes-Zuid, De Pit aan de Appelstraat. Niet dat wij ons niet meer thuis voelen in het Jeugdcircus, integendeel, maar het bestuur wou ook de leden in een andere wijk van Goes de mogelijkheid bieden, een vergadering dichter bij huis te bezoeken. Weliswaar zagen wij een aantal nieuwe gezichten, maar op het totale aantal bezoekers had een en ander helaas geen positief effect. Toch was de sfeer prima en het gebaar van het bestuur, iedereen die de weg naar deze vergadering had weten te vinden een mooie balpen van de huurdersvereniging aan te bieden, viel in goede aarde. Inleiding over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, verzorgd door de heer J. Duinkerke, ambtelijk medewerker van de gemeente Goes. De heer Duinkerke bedankt het bestuur voor de ontvangen uitnodiging om hier het woord te voeren. Hij wijst erop, dat het gemeentebestuur het zeer op prijs stelt, als de mogelijkheid wordt geboden nader uitleg te geven over een aantal van de vele taken van de gemeentelijke overheid. Hij zet uiteen, dat deze wet bedoeld is om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de burger te bevorderen, evenals de maatschappelijke participatie. Dit geldt met name ook voor ouderen en mensen met een beperking; de gemeente moet dit bevorderen door beperkingen te compenseren door middel van het beschikbaar stellen van voorzieningen. Voorzieningen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene voorzieningen en individuele voorzieningen. 2

3 Als algemene voorzieningen worden aangemerkt, het subsidiëren van verenigingen, wijk- en dorpscentra, sportfaciliteiten en het inrichten van de zogeheten publieke ruimte en het bevorderen van de toegankelijkheid van die ruimten. De individuele voorzieningen zijn bedoeld voor degenen, die door beperkingen niet in staat zijn sociale contacten te onderhouden, zoals bezoek aan o.a. familie of vereniging. Voor deze groep van personen zijn algemeen gebruikelijke middelen van vervoer, zoals openbaar vervoer, fiets met hulpmotor en snorfiets niet bruikbaar. Hulp wordt verleend in natura of via een persoonsgebonden budget (PGB). Hulp bij het huishouden. Om welke activiteiten gaat het? 1. Schoonmaken: (stofzuigen, ramen zemen, schoonmaken van badkamer en keuken, de was) 2. Organisatie van het huishouden: (instructie, advies, opvang en/of verzorging kinderen, eenvoudige psycho-sociale hulp). Om welke voorwaarden gaat het? Beperkingen bij huishoudelijke activiteiten; Geen gebruikelijke zorg (een ander lid van het gezin kan deze taken niet overnemen); Normtijden voor taken. Het beleid ten aanzien van de indicatie onder de AWBZ de wijze waarop de indicatie gebeurt - is bij de invoering van de WMO in Goes, ongewijzigd gebleven! Vervoervoorzieningen. Voor wie? Door beperkingen niet in staat sociale contacten te onderhouden (bezoek aan o.a. familie of vereniging) Algemeen gebruikelijke middelen van vervoer (openbaar vervoer, fiets met hulpmotor en snorfiets) zijn niet bruikbaar. Welke voorzieningen? Scootmobiel, bijzondere fietsen (tandem, 3-wielfiets) Het collectief vervoer (Regiotaxi) Financiële tegemoetkoming in de gebruikerskosten eigen auto of taxi (collectief vervoer heeft voorrang) Rolstoelvoorzieningen. Als volgende vervoersvoorziening noemt spreker de rolstoelvoorzieningen. Deze voorziening is bedoeld voor degene, die door een langdurige beperking of ziekte genoodzaakt is zich zittend te verplaatsen. Woonvoorzieningen. Een aantal van deze voorzieningen is bedoeld voor personen, die hun woning, als gevolg van beperkingen, niet meer optimaal kunnen gebruiken. Overigens komen bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen niet in aanmerkingen voor deze voorzieningen. Tot deze voorzieningen worden gerekend, het douchezitje, de traplift en het verwijderen van drempels. 3

4 Algemeen gebruikelijke woonvoorzieningen en. Als algemeen gebruikelijke woonvoorzieningen worden aangemerkt de centrale verwarming, verhoogde toiletten, éénhendel(meng)kranen, thermostaatkranen, keramische kookplaten en douchekoppen op een glijstang. Voor het realiseren van deze voorzieningen wordt dan ook geen medewerking verleend. De eigen bijdrage. Voor alle voorzieningen is men een eigen bijdrage verschuldigd, behalve voor een rolstoel. Deze eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) over een periode van vier weken en is gebaseerd op het belastbaar inkomen dat twee jaar eerder is vastgesteld. Het verzoek om ondersteuning. Dient men voor het eerst een verzoek om ondersteuning bij de gemeente in, dan volgt een onderzoek door de WMO-consulent van de gemeente en/of de medische adviseur. "De Kanteling. Vervolgens gaat spreker nader in op de zogeheten kanteling. Dit betreft een andere manier van denken en handelen, dat geldt voor zowel de gemeente, als voor de burger. Er wordt niet meer gedacht vanuit de eventueel toe te kennen voorzieningen, maar vanuit oplossingen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Zo mogelijk dient hulp van derden, zoals buren, kennissen, enz. te worden ingeschakeld. Voor de gemeente/ consulent betekent dit: Er dient een uitgebreid huisbezoek plaats te vinden ( een gesprek aan de keukentafel ); Er dient vraagverheldering plaats te vinden (de vraag achter de vraag); De vraag van de (kwetsbare) burger dient centraal te staan; Initiatieven van de burger dienen gestimuleerd en ondersteund te worden. Niet voorzieningen claimen, maar meedenken over oplossingen; Eigen verantwoordelijkheid nemen; Een sociaal netwerk inschakelen. Meer informatie/(aan)vragen? Telefonisch: Maandag t/m donderdag Vrijdag Stadskantoor: or: Maandag t/m donderdag Vrijdag Website: mail: De voorzitter bedankt de heer Duinkerke voor zijn waardevolle bijdrage, waarna de heer Duinkerke de vergadering verlaat. 4

5 Het verdere verloop van de vergadering. Na de pauze worden de nog resterende agendapunten in behandeling genomen: De notulen van de ledenvergadering van 28 april 2011 worden ongewijzigd vastgesteld. Dit is ook het geval met het jaarverslag 2011 met inachtneming van een tweetal aanvullingen. Verder worden ongewijzigd vastgesteld het Financieel Verslag 2011 de Herziene Begroting 2012 en de Begroting De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur décharge, wat betreft het gevoerde financieel beleid. Vervolgens besluit de vergadering bij acclamatie tot herbenoeming van de heer K.R. van Leerdam tot bestuurslid. Benoeming voorzitter. Op voorstel van het bestuur besluit de vergadering de heer S. de Fouw, eveneens bij acclamatie, te benoemen tot voorzitter. Hiermee is, tot voldoening van het bestuur, een eind gekomen aan de periode, waarin de vereniging zonder voorzitter heeft moeten functioneren. Bewonerscommissies Zoals u reeds bekend is, is in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) vastgesteld dat woningcorporaties verplicht zijn huurders te betrekken bij het beleid en beheer. Hierbij vertegenwoordigt de huurdersvereniging De Bevelanden de belangen van alle huurders en woningzoekenden in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland. Nieuw in de wet is dat ook bewonerscommissies die belangen behartigen van de huurders van een wooncomplex, wettelijke rechten krijgen. In 2011 waren onder de paraplu van de huurdersvereniging dertien bewonerscommissies actief. Een bewonerscommissie vormt het eerste aanspreekpunt voor bewoners op complex, wijk of buurtniveau. Intussen zijn twee bewonerscommissies weggevallen i.v.m. overlijden, te weten: - De bewonerscommissie Rubenshof te Goes - De bewonerscommissie Bruëllistraat te Kapelle Twee nieuwe bewonerscommissies zijn inmiddels actief geworden, te weten: - De bewonerscommissie Erasmuspark te Goes (6 leden) - De bewonerscommissie Cruytooren (5 leden) Het aantal bewonerscommissies is hiermee gelijk gebleven. Hebt u in uw complex of elders nog geen bewonerscommissie? Zorg dan dat u een bewonerscommissie in het leven roept. Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u hierover meer weten? Bel, schrijf of mail naar de Huurdersvereniging de Bevelanden of kom langs tijdens onze kantooruren. 5

6 Woningmarktpartijen presenteren samen hervormingsplan. De woningmarkt verkeert in een diepe crisis. Daarom slaan Vereniging Eigen Huis, huurdersorganisatie Woonbond, de branchevereniging van woningcorporaties Aedes en de makelaarsorganisaties NVM, mede namens VBO en VastgoedPro, de handen ineen en bieden de politiek een plan voor een integrale hervorming van de woningmarkt. WONEN 4.0 is ontwikkeld door organisaties die samen de woningmarkt voor huurders en huiseigenaren vertegenwoordigen en biedt alle consumenten grotere kansen op een bij hun situatie passend koop- of huurhuis. Het hervormingsplan is goed voor de doorstroming op de woningmarkt, goed voor de bouw en goed voor de economie. WONEN 4.0 is het integrale plan om de woningmarkt los te trekken, te hervormen en perspectief te bieden. De tijd van losstaande ingrepen en lapmiddelen is voorbij: het plan bevat samenhangende maatregelen die zich vanaf startjaar 2015 over een lange periode uitstrekken. Daardoor kan iedereen zich tijdens de overgangsperiode aanpassen aan de nieuwe situatie. Belastingverlaging compenseert afbouw hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag De overheid probeert al jarenlang de woningmarkt op gang te houden met subsidies en fiscale voordelen. Nu hierop moet worden bezuinigd, loopt het systeem vast. Niets doen is in de huidige situatie geen optie meer, daarvan zijn alle betrokken partijen overtuigd. Om de woningmarkt te hervormen zijn drie ingrijpende maatregelen noodzakelijk: De hypotheekrenteaftrek wordt over een periode van dertig jaar geleidelijk afgebouwd. De hogere hypotheeklasten voor huishoudens worden gecompenseerd met geleidelijk lagere tarieven voor de inkomstenbelasting per belastingschijf. Het eigenwoningforfait wordt afgebouwd en de overdrachtsbelasting wordt geheel afgeschaft. De huren van woningen die onder marktniveau liggen worden geleidelijk verhoogd. De jaarlijkse huurinkomsten van een corporatie mogen stijgen met het inflatiepercentage plus 2%, daarbinnen kunnen corporaties de stijging variëren volgens de zogeheten huursombenadering. Hierdoor ontstaat een betere relatie tussen de hoogte van de huur en de kwaliteit en waarde van de woning. De hogere huren worden ook hier gecompenseerd met geleidelijk lagere tarieven voor de inkomstenbelasting per belastingschijf. Introductie van een Woontoeslag als steun voor lagere en bescheiden middeninkomens in zowel de huur- als de koopsector. Betaalbaarheid van het wonen staat voorop Betaalbaar wonen is het uitgangspunt van het plan en dat kan ook. Huishoudens die de lasten van een passende huur- of koopwoning niet zelfstandig kunnen opbrengen komen in aanmerking voor overheidssteun via een woontoeslag. Huishoudens in de koop- en de huursector die nu worden overbedeeld door de hypotheekrenteaftrek of relatief lage huur zullen wat van deze voordelen moeten inleveren. Integraliteit noodzakelijk De bij het plan betrokken organisaties zijn ervan overtuigd dat WONEN 4.0 niet alleen goed is voor de woningmarkt, maar ook dat het grotere kansen biedt voor met name nieuwkomers 6

7 Huurdersvereniging De Bevelanden Voorzitter Secretaris/Penningmeester Ledenwerving Contactpersoon Bewonerscommissies. Contactpersoon Goes-West Contactpersoon Bewonerscommissies. : De heer S. de Fouw, Goes : Mevrouw D. Viergever, Colijnsplaat. : De heer R. Schenk, Goes. : Mevrouw H. Asscheman, Goes. : Mevrouw R. Hoen, Goes. : De heer D. van Leerdam, Goes. Bewonerscommissies en Contactpersonen: Smallegangesbuurt Goes: De heer H.A.M. van Hoffen Nachtegaallaan: Mevrouw W.J. Sinke. Rubenshof: vacant. Meulewei: De heer C. Saaman. Pollesteijn: Mevrouw C. J. Coppoolse. De Spinne: Mevrouw S. Hofman. Poelhoek: De heer W. Geuze. Amalialaan: De heer D. van Leerdam. Bruëllisstraat: vacant. E. Presleypark: De heer A.J. Hilleman Landbouwcentrum: De heer Daemen. Zevenbladhof: De heer P. Nuyten Amaliahof: De heer J. van de Ree Erasmuspark: De heer J. van Tiel Cruijtooren : Mevrouw J.Y.M. van Kelen Kantoor: Rimmelandplein 1a 4461 KX Goes. Tel , via voic kunt u uw boodschap inspreken. Website: ING bank: t.n.v. Huurdersvereniging De Bevelanden te Goes. Openingstijden kantoor: Sluitingstijden kantoor: Dinsdag : De gehele maand juli (vakantie) Vrijdag : Tussen Kerst en Nieuwjaar. 7

8 Dit formulier kunt u gebruiken om u als lid aan te melden. Graag invullen en ondertekenen en vervolgens verzenden naar: Huurdersvereniging De Bevelanden Antwoordnummer: VB Goes (Een postzegel is dus niet nodig) Ondergetekende geeft zich op als lid van de huurdersvereniging De Bevelanden te Goes: Man/vrouw*) Voorletter(s) : Tussenvoegsel : Achternaam : Geboortedatum : Straat : Huisnummer : Postcode : Woonplaats : adres : Telefoonnummer : Verhuurder : Heeft u belangstelling voor een (bestuurs)functie: Ja/neen*) *) Doorstrepen wat niet van toepassing is 8

Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond.

Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Goes Kapelle Nrd-Beveland september 2010 Toewijzen van woningen Heeft u al meerdere malen opeenvolgend o een woning geweigerd en

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 - Inleiding 6 - Eigen verantwoordelijkheid.. 6 - Mantelzorgers en vrijwilligers... 7 - Het gesprek.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Afbakening Wmo 2015 met andere wetten... 4 2.1 Afbakening Wmo 2015 met de Wet langdurige

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015). De Wmo 2015 maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en met toepassing van een budgetkorting

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Naam opsteller R. Broeren Datum vaststelling 6 november 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld door Gemeenteraad Team Sociaal en Welzijn Eventueel

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: In gesprek gaan 4 2.1 Aanmelding voor een gesprek 4 2.2 Het gesprek

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 Overzicht procedure van melding tot en met aanvraag... 4 HOOFDSTUK 1. VOORLIGGEND AAN ONDERSTEUNING VANUIT DE WMO... 5 HOOFDSTUK 2. ALGEMENE VOORZIENING: SCHOON EN LEEFBAAR

Nadere informatie

Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse

Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse jaargang 16 nr. 2 april 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Gemeente Breda Concept verordening Wmo 2015 Goede zorg doen we samen 19 augustus 2014

Gemeente Breda Concept verordening Wmo 2015 Goede zorg doen we samen 19 augustus 2014 Gemeente Breda Concept verordening Wmo 2015 Goede zorg doen we samen 19 augustus 2014 De raad van de gemeente Breda heeft kennisgenomen van; - het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Van hangmat naar vangnet? Opsteller team 7 Datum 15 april 2012 Versie def2 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Proces/bouwstenen

Nadere informatie

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Inleiding Op 11 april 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011 vastgesteld.

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015

Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015 Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015 1 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 4 3. Procedure... 5 3.1 Hulpvraag van een belanghebbende burger... 5 3.2 Melding van een hulpvraag... 5 3.3 Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 16 juli 2013

Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar info@volksbelangwbd.nl 1 Inhoud 1. TERUGBLIK OP 2012... 4 1.1. Politieke ontwikkelingen...4 1.2. Maatschappelijke ontwikkelingen...6

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders?

Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders? jaargang 16 nr. 3 juni 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie