Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond."

Transcriptie

1 Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Goes Kapelle Nrd-Beveland september 2010 Toewijzen van woningen Heeft u al meerdere malen opeenvolgend o een woning geweigerd en heeft u daarna te maken gekregen met een gedwongen reactie stop? In het jaarverslag 2009 van RWS kwamen wij de volgende tekst tegen. Weigeringen. Soms wordt een woning geweigerd. (..) Woningzoekenden mogen maximaal twee keer weigeren, bij de derde weigering moeten ze een jaar wachten om opnieuw te reageren op een woning. Deze stelling is in tegenspraak met het toewijzingsbeleid zoals verwoord in de brochure Inlichting voor woningzoekenden (pagina 12, Aanbieding woonruimte) waar u kunt lezen: Als u binnen de termijn van 5 dagen de u aangeboden woning niet wilt accepteren, om welke reden dan ook, is er niets aan de hand. U kunt dan de woning weigeren. Een weigering heeft geen gevolgen voor de toekomst. Bij de volgende woonkeuzebon die u instuurt, kunt u weer in aanmerking komen voor de woning waarop dan uw keuze is gevallen. Wij gaan er uiteraard wel van uit dat u alleen bonnen instuurt voor woningen waarvoor u serieus belangstelling heeft. Tijdens het reguliere werkoverleg van 10 augustus 2010 hebben we de zaak aan de orde gesteld en is ons verzekerd dat er geen sprake zou zijn van een veranderd Toewijzingbeleid waarbij de bovengenoemde éénjarige wachtperiode ingevoerd zou zijn. Het bevreemdt ons echter dat de reactiestop in het jaarverslag terecht is gekomen. Heeft iemand van onze leden te maken gekregen met deze regeling? Laat het ons a.u.b. weten via ons (gratis) antwoordnummer VB Goes. Postzegel dus niet nodig. 1

2 Maakt u ook vaak een ommetje? Zo maar even de benen strekken. Het weer is prima, dus wordt het waarschijnlijk een aangenaam wandelingetje. Totdat je oog valt op een tuintje met metershoog onkruid. De overige voortuintjes staan er keurig bij, zodat dit stukje chaos behoorlijk uit de toon valt. Veel moois valt er niet aan te ontdekken. Je hebt inmiddels een andere straat bereikt en dan valt het je op, dat ook hier een aantal voortuintjes niet bepaald te lijden heeft gehad van enige aandacht van de bewoner voor het onderhoud van zijn of haar tuintje, gezien de inmiddels behoorlijk in omvang toegenomen hoeveelheid onkruid. Het houdt je toch wel bezig, die verwaarloosde tuintjes. Als je later dit onderwerp bij deze en gene ter sprake brengt, blijkt dat dit verschijnsel niet onopgemerkt is gebleven. Menigeen blijkt toch wel enige vorm van ergernis te vertonen, als je het hierover hebt. Men vraagt zich af, of hiertegen wel genoeg wordt opgetreden. Je omgeving wordt op deze wijze toch wel behoorlijk verziekt, met alle gevolgen van dien. Ook de pers heeft inmiddels aan dit gebeuren aandacht geschonken. Zo blijkt in Emmeloord een woningcorporatie te zijn die deze gang van zaken behoorlijk beu is. De stroom klachten over niet al te best onderhouden tuintjes blijkt steeds meer toe te nemen. Dit heeft ertoe geleid, dat deze corporatie besloten heeft maatregelen te treffen. De verhuurder besluit 3700 tuinen aan een nader onderzoek te onderwerpen. Het gevolg hiervan is, dat vierhonderd huurders een brief in de bus krijgen met het verzoek hun tuin op te knappen. Uiteindelijk blijkt, dat een vijftal tuinbezitters dit verzoek gewoon heeft genegeerd. De verhuurder geeft vervolgens een hoveniersbedrijf de opdracht de betreffende tuintjes op te knappen. De rekening van enige honderden euro s komt in de brievenbus van de betreffende huurder terecht met het verzoek voor betaling zorg te dragen. Veel huurders vinden dit een goede zaak. Verdere verloedering van de wijk, met alle gevolgen van dien, wordt hierdoor immers voorkomen. De woningcorporatie is tevreden over de resultaten van deze actie en besluit de tuinen te blijven controleren. 2

3 Torenhoge woonlasten. Wij hebben als Woonbond, eind augustus, de hand weten te leggen op een zeer interessant onderzoek. Twee onderzoekers hebben voor de Europese Commissie gekeken, wat de woonlasten, in relatie tot het inkomen zijn, in alle landen van Europa. En wat blijkt: de woonlasten zijn in Nederland de hoogste van Europa!!! Vooral lagere inkomens zijn veel kwijt aan wonen. Zij betalen van hun schamele inkomen bijna de helft aan huur, energielasten en overige lasten. Politiek, stop nu eindelijk eens met jullie gepraat over gesubsidieerde huren, te goedkoop wonen en de noodzaak voor forse huurverhogingen. En doe nu eindelijk eens iets aan de oorzaken van de hoge woonlasten. Pak de prijsopdrijvende hypotheekrenteaftrek aan. Zorg dat aanbieders en verhuurders hun kosten reduceren, zodat ze weer betaalbare woningen bouwen en verhuren. Een huurbeleid met maximale huurstijgingen, dicht bij de inflatie, moet ertoe leiden, dat het aandeel van de woonlasten in het totale inkomen, eindelijk eens daalt. Tenslotte: investeer extra in energiebesparing, zodat de energierekening omlaag gaat. Helaas ben ik bang, dat de politiek het heilig huisje van de hypotheekrenteaftrek, ongemoeid laat, de huren fors laat stijgen en in de huurtoeslag gaat snijden.. Dat zijn keuzes, maar wel zodanig, dat de woonlasten in Nederland torenhoog blijven, de huurders worden benadeeld, tegenover kopers en de laagste inkomens in armoede verzeild raken. Dan past in mijn ogen alleen een fel protest. In het kort een aantal verschillen van financiële steun van het rijk voor koop en huur.*) Het rijk besteedt jaarlijks 11,- miljard aan de hypotheekrenteaftrek; Het rijk besteedt jaarlijks 2,4 miljard aan huurtoeslagen; 83% van de totale belastingaftrek komt terecht bij 30% van de rijkste kopers; 100% van de huurtoeslag komt terecht bij de armste hurende huishoudens; Eigenaarbewoners die hun hypotheek hebben afgelost {dus een nettokoopquote(= het deel van het netto besteedbaar inkomen, dat wordt besteed aan de koopwoning) van nul %} krijgen in totaal jaarlijks een cadeautje van het rijk van bijna 350,- miljoen; 3

4 In de koopsector ligt het gemiddeld besteedbaar inkomen op ,- Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huurders is ,- terwijl dit inkomen tussen 2002 en 2006 met 2% is gedaald; Bij huishoudens met een inkomen onder het bereik van de huurtoeslag is dat inkomen nog lager, namelijk ,- per jaar. Er is dus sprake van een verder gaande verarming van de huursector. *)Cijfers Woonbond. ZORGTOESLAG Onder de 18 jaar bent u gratis verzekerd tegen ziektekosten. U hebt dus geen recht op zorgtoeslag. Niet elk rechtmatig verblijf in Nederland geeft recht op een toeslag. In sommige gevallen kunt u toch zorgtoeslag krijgen terwijl u niet de Nederlandse nationaliteit hebt. Dit geldt ook voor uw eventuele toeslagpartner. U hebt recht op zorgtoeslag vanaf het moment dat u een zorgverzekering hebt afgesloten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. U kunt zorgtoeslag over 2010 aanvragen tot 1 april Krijgt u of uw toeslagpartner uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2010? Dan hebt u ook uitstel voor het aanvragen van zorgtoeslag tot de datum dat het uitstel afloopt. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag mag het toetsingsinkomen niet te hoog zijn. INKOMEN: Bent u alleen, dan mag uw inkomen maximaal ,- bedragen. Hebt u een toeslagpartner, dan mag dit inkomen maximaal ,- zijn. (Uw echtgenoot of geregistreerd partner is uw toeslagpartner). Maar ook iemand anders met wie u samenwoont, kan uw toeslagpartner zijn, bijvoorbeeld vriend, vriendin, broer of zus. TOETSINGSINKOMEN. Het toetsingsinkomen is het inkomen waarmee uw toeslag wordt berekend. Dit is het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner samen. Doet u aangifte voor de belastingdienst? Dan is het toetsingsinkomen het verzamelinkomen. Doet u geen aangifte, dan is het toetsingsinkomen het totaal van het bruto loon, pensioen en uitkeringen. VOORSCHOT. Als u recht hebt op zorgtoeslag, krijgt u een voorschot. Dit voorschot is gebaseerd op een voorlopige berekening. 4

5 DEFINITIEVE BEREKENING. Als 2010 voorbij is, krijgt u de definitieve berekening. U ontvangt de definitieve berekening na 1 april Als blijkt, dat u te weinig hebt gekregen, krijgt u alsnog een bedrag uitbetaald. Hebt u te veel gekregen, dan moet u terugbetalen. U hoeft de zorgtoeslag maar één keer aan te vragen. Aan het eind van elk jaar krijgt u vanzelf een nieuwe voorschotbeschikking. HOEVEEL TOESLAG? Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van het inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger het toeslagbedrag. De maximale toeslag is 61,- per maand als u alleen bent en 129,- per maand als u een toeslagpartner hebt. U krijgt uw toeslag in maandelijkse termijnen. Ligt uw toeslag tussen de 24,- en 60,- per jaar? Dan wordt uw toeslag in één keer uitbetaald. Bedragen lager dan 24,- per jaar worden niet betaald. HUURTOESLAG Is uw huur lager dan 647,53? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Bent u jonger dan 23 jaar, dan mag uw huur niet hoger zijn dan 357,37 per maand. Hoeveel huurtoeslag u krijgt hangt af van uw huur, uw leeftijd, uw gezinssituatie en uw inkomen. Maar de huur mag ook niet lager zijn dan 205,74 per maand. In dat laatste geval redeneert de overheid dat de huurder in staat moet zijn die huur zelf op te brengen. Met de huur wordt bedoeld de kale huurprijs plus de servicekosten. Dit wordt de rekenhuur bedoeld. Uw toeslag kan oplopen tot 300,- per maand. HET INKOMEN. (Wanneer komt u in aanmerking voor de huurtoeslag) Als u alleen woont, jonger bent dan 65 jaar en een jaarinkomen hebt lager dan ,- Vrijgesteld vermogen: ,- Als u alleen woont, ouder dan 65 jaar bent en een jaarinkomen hebt lager dan ,- Vrijgesteld vermogen: ,- U woont niet alleen, bent jonger dan 65 jaar en hebt een jaarinkomen van lager dan ,- per huishouden. Vrijgesteld vermogen: ,- per persoon ,- voor elk minderjarig kind. U bent jonger dan 65 jaar en een alleenstaande ouder. U hebt van 1 juli tot en met 31 december 2005 huursubsidie ontvangen bij een vermogen van meer dan ,- Van 2006 tot en met 2009 hebt u huurtoeslag ontvangen en in 2010 hebt u recht op alleenstaande-ouderkorting, dan is uw vrijstelling van het vermogen ,- per persoon. 5

6 U woont niet alleen, bent 65 jaar of ouder en hebt een jaarinkomen lager dan ,- per huishouden. Vrijstelling vermogen: ,- p.p. als het inkomen lager is dan ,- Vrijstelling vermogen: ,- p.p. als uw inkomen is ,- tot en met ,- Vrijstelling vermogen: ,- p.p. als uw inkomen hoger is dan ,- Met het inkomen wordt bedoeld het toetsingsinkomen. Doet u aangifte voor de inkomstenbelasting? Dan is dat het verzamelinkomen. Doet u geen aangifte, dan is het toetsingsinkomen het totaal van het brutoloon, pensioen en uitkeringen. Voor inwonende kinderen jonger dan 23 jaar geldt een inkomensvrijstelling van 4.424,- U kunt uw huurtoeslag over 2010 aanvragen tot 1 april Krijgt u of uw toeslagpartner of medebewoner uitstel van de aangifte inkomstenbelasting 2010? Dan hebt u ook uitstel voor het aanragen van huurtoeslag. Als u recht heeft op huurtoeslag, krijgt u een voorschot. Dit voorschot is gebaseerd op de voorlopige berekening. Als 2010 voorbij is, krijgt u de definitieve berekening. Dan zijn namelijk de werkelijke inkomensgegevens over 2010 bekend. U krijgt de definitieve berekening na 1 april Als blijkt dat u te weinig hebt gekregen, krijgt u alsnog een bedrag uitbetaald. Hebt u teveel gekregen, dan moet u terugbetalen. U hoeft maar één keer zorgtoeslag en/of huurtoeslag aan te vragen. Aan het eind van elk jaar krijgt u vanzelf een nieuwe voorschotbeschikking. Hierin staat uw toeslagbedrag voor het volgende jaar. De belastingdienst gaat daarbij uit van de gegevens die zij op dat moment van u hebben. MEER INFORMATIE HIEROVER? Hebt u nog vragen of hulp nodig? Dan kunt u terecht op Ook kunt u bellen met de Belastingdienst. Tel.: , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. 6

7 WOONLASTEN NEDERLAND HOOGSTE VAN EUROPA Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt, dat de woonlasten in Nederland de hoogste van Europa zijn. Ze slokken gemiddeld 30,9 procent van het besteedbaar inkomen op, terwijl het Europese gemiddelde 22,2 procent is. Met name huurders hebben met 38,7 een hoge woonlastenquote. Voor de laagste inkomens is dat zelfs de helft (47,4 procent). Voor de woonbond is het onderzoek aanleiding om aan te dringen op een zeer gematigde huurverhoging de komende jaren. HUURTOESLAG TOCH GEKORT. Bij de beantwoording van kamervragen heeft wwi-minister Van Middelkoop nogmaals bevestigd, dat hij de huurtoeslag in 2011 en 2012 verder wil korten. Om zijn begroting kloppend te krijgen, wil de minister ruim 10 miljoen in 2011 besparen en bijna 19 miljoen in Concreet betekent dit, dat huurtoeslagontvangers 0,86 (2011) en 1,59 (2012) per maand minder krijgen. De woonbond vindt de korting volstrekt onterecht. De betaalbaarheid van het huren voor de laagste inkomens staat al onder druk, zegt woonbonddirecteur Ronald Paping. Bovendien deugt de systematiek niet. Elke keer als er gekort op de begroting dreigt, worden de huurders die afhankelijk zijn van huurtoeslag de dupe. HELP MEE EN WERF EEN LID!! Naam : Adres : Postcode : Telefoon : adres : Datum : Handtekening : Uitknippen en in een envelop opsturen naar: de Huurdersvereniging De Bevelanden Antwoordnummer: VB Goes Een postzegel is niet nodig 7

8 Huurdersvereniging De Bevelanden Voorzitter Secretaris/Penningmeester Ledenwerving. Contactpersoon Bewonerscommissies. Contactpersoon Goes-West Contactpersoon Bewonerscommissies. Contactpersoon Gemeenten en Prestatieafspraken. :Mevrouw A. Beerse, Goes :Mevrouw D. Viergever, Colijnsplaat. :De heer R. Schenk, Goes. :Mevrouw H. Asscheman, Goes. :Mevrouw R. Hoen, Goes. :De heer D. van Leerdam, Goes. :De heer S. de Fouw, Goes Bewonerscommissies en Contactpersonen Kantoor: Kapelle-Schore: De heer M.M. van Liere. Mevrouw H.van de Woestijne. Smallegangesbuurt Goes: De heer H.A.M. van Hoffen Bastion Nachtegaallaan: Mevrouw W.J. Sinke. L de Colignylaan: Mevrouw B. de Kok Rubenshof: De heer M. Melissen. Meulewei: De heer C. Saaman. Pollesteijn: Mevrouw C. J. Coppoolse. Wooncentrum Joanna: Mevrouw G. Visser. De Spinne: Mevrouw S. Hofman. Poelhoek: De heer W. Geuze. Amalialaan: De heer D. van Leerdam. Bruëllisstraat: Mevrouw L. Hohenstein. E. Presleypark: De heer A.J. Hilleman Landbouwcentrum: Mevrouw J. Been. Rimmelandplein 1a 4461 KX Goes. Tel , via voic kunt u uw boodschap inspreken. E.mail: Website: ING bank: t.n.v. Huurdersvereniging De Bevelanden te Goes. Lidmaatschap 6,15 per jaar. Openingstijden kantoor: Sluitingstijden kantoor: Dinsdag: : De gehele maand juli (vakantie) Vrijdag : Tussen Kerst en Nieuwjaar. 8

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting jaargang 14 nr. 3 juni 2010 Colofon Nieuw convenant LOVK KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Informatiebrochure Informatiebrochure

Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Als huurders willen kopen van Woonpartners Informatiebrochure Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom verkoopt Woonpartners Midden-Holland woningen? 3. Een huurwoning

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden. Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? 5 1.2 Wanneer

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 In dit nummer o.a.: Huurstijging bedreigt

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje jaargang 14 nr. 1 februari 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie