=============================================================================

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "============================================================================="

Transcriptie

1 WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij pgb 7. Aanvraag en verdere procedure ============================================================================= 1. Inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ingevoerd in 2007 en vervangt een aantal wetten: Wet voorziening gehandicapten (Wvg). De Wvg regelde voorzieningen voor mensen met een beperking of handicap. Welzijnswet. De Welzijnswet regelde welzijnswerk, zoals maatschappelijk werk, de peuterspeelplaats, jongerenwerk, buurthuizen en vrouwenopvang. Huishoudelijke hulp uit de AWBZ. In de Wmo staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Het gaat daarbij om het wegnemen van hindernissen in en om het huis, in het plaatselijk vervoer en in het ontmoeten van anderen. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De gemeente moet voorzieningen en ondersteuning geven aan wie dat nodig heeft, bijvoorbeeld een rolstoel of hulp bij het huishouden. De gemeente bepaalt zelf voor het grootste deel hoe ze de Wmo uitvoert. De gemeente is ook zelf verantwoordelijk voor het lokale Wmo-beleid. 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn: hulp bij het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen; aanpassingen in de woning zoals een traplift of een verhoogd toilet; vervoersvoorzieningen in de regio voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, zoals de taxibus, een taxikostenvergoeding of een scootmobiel ( gemeenten geven de voorkeur aan collectieve oplossingen, dat zijn voorzieningen voor meerdere mensen tegelijk, zoals bij het taxivervoer: geen individuele taxi maar een regiotaxi met meer passagiers tegelijk); ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers; hulp bij het opvoeden van kinderen; rolstoel; maaltijdverzorging; 1

2 sociaal cultureel werk, zoals buurthuizen en subsidies aan verenigingen; maatschappelijke opvang, zoals blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang. Geen Wmo-voorzieningen De Wmo voorziet niet in alles. Zo worden de volgende voorzieningen niet via de Wmo geregeld: Tijdelijke hulpmiddelen krijgt u doorgaans niet van de gemeente. Heb je tijdelijk krukken of een rollator nodig, neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Deze weet waar u terecht kunt. Woningaanpassingen die niet voor uw eigen woning zijn maar voor uw caravan of vakantiehuis, worden niet vergoed door de Wmo. Algemeen gebruikelijke voorzieningen krijgt u niet vergoed uit de Wmo. Dit zijn voorzieningen waarover u ook zonder uw handicap of beperking zou kunnen beschikken, of voorzieningen die aangepast niet veel duurder zijn. Voorbeelden van algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn: eenhendelmengkranen, internet en een fiets met een hulpmotor. Persoonlijke verzorging. Denk aan hulp bij het opstaan, douchen, scheren, aankleden, eten en drinken. Persoonlijke verzorging krijgt u vergoed uit de AWBZ. 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget Je kunt een voorziening uit de Wmo in natura krijgen, er komt dan bijvoorbeeld iemand langs als hulp in de huishouding. Het kan ook dat je liever zelf bepaalt wie er langs komt. Je kunt dan een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij je gemeente. Dit is een geldbedrag waarmee je zelf de hulp of voorziening kunt inkopen die je nodig hebt. 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten Niet is altijd duidelijk welke zorg onder welke wet valt en voor welke zorg je een pgb kunt aanvragen. Pgb voor AWBZ-voorzieningen Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding vraag je aan uit de AWBZ. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of je zorg nodig hebt, welke zorg dat moet zijn en voor hoe lang. Het besluit dat het CIZ hierover neemt, wordt indicatiebesluit genoemd. Je kunt de aanvraag doen via één van de zorgkantoren, maar je kunt dat ook doen bij één van de CIZ-kantoren. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar je toe en naar een zorgkantoor bij je in de buurt. Het zorgkantoor bepaalt welk bedrag aan pgb je krijgt, voor welke periode je dit krijgt en wanneer je het geld krijgt uitbetaald. Het zorgkantoor stuurt je daarna deze gegevens. Het Bureau Jeugdzorg (BJZ) doet de indicatiestelling voor jongeren tot 18 jaar met een psychiatrische aandoening. Pgb voor Wmo-voorzieningen Je gaat naar het Wmo-loket van je gemeente voor hulp in de huishouding, hulpmiddelen en woonvoorzieningen. De naam van het Wmo-loket kan per gemeente verschillen. Soms heet het Wmoloket, soms Loket Wegwijs of Zorgloket. De gemeente beoordeelt of je recht hebt op de zorg waarvoor je een pgb van de Wmo wilt. De gemeente kan hier zelf regels voor opstellen. Uitbetaling van de pgb Heb je een pgb van de AWBZ, dan krijg je het geld van het zorgkantoor. Is het een pgb van de Wmo, dan betaalt de gemeente. Meestal krijg je het jaarbedrag in gedeelten uitbetaald: per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. 2

3 5. Eigen bijdrage bij pgb Vaak moet je een deel van de kosten betalen: de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je verzamelinkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Naar je vermogen (eigen huis, spaargeld) wordt niet gekeken. Gemeenten bepalen zelf de hoogte van de eigen bijdragen. Per gemeente kan dit dus verschillend zijn. Heb je een indicatie voor Wmo-hulp? Het CAK rekent met de regels van je gemeente uit hoeveel je moet betalen. Het CAK stelt de maximale eigen bijdrage Wmo per periode vast en int deze bijdrage. Het CAK draagt het geïnde geld af aan de gemeenten. Je eigen bijdrage Wmo (plus eventueel) AWBZ per periode kan niet meer zijn dan het maximum dat het CAK heeft vastgesteld. 6. Administratie bij pgb Als je de salarisadministratie zelf doet, komt daar als je als werkgever wordt aangemerkt heel wat bij kijken. Je moet dan de volgende zaken doen: loonstroken en een jaaropgave maken voor je zorgverlener en voor de eigen administratie. reiskosten en andere vergoedingen berekenen die je hebt afgesproken met je zorgverlener, zoals een pensioen- of levensloopregeling. elke maand een bedrag afdragen aan de Belastingdienst. Dit bedrag bestaat uit loonheffing, premies voor de werknemersverzekeringen en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. contact onderhouden met de Belastingdienst. je zorgverlener elke maand op tijd betalen. Je kunt die administratie ook laten doen, bijvoorbeeld door de Sociale Verzekeringsbank. De SVB doet dat gratis en het bespaart je veel tijd. Het budget blijft op je eigen rekening staan. Je hoeft de SVB alleen te machtigen om het bedrag van je rekening te halen, zodat zij de zorgverlener kunnen betalen en de afdrachten aan de Belastingdienst kunnen doen. Je kunt de salarisadministratie aan de SVB uitbesteden als: je een arbeidsovereenkomst hebt met een zorgverlener die minimaal 4 dagen per week voor je werkt ( je bent dan werkgever ), of als jij of de zorgverlener kiest voor opting-in ( als je opdrachtgever bent ). Opting-in betekent dat de SVB voor de maandelijkse afdrachten aan de Belastingdienst zorgt. Zo voorkom je dat je zorgverlener aan het eind van het jaar ineens een groot bedrag moet betalen aan de Belastingdienst. Ook krijg je dan van de SVB salarisstroken, waarmee je de gemaakte kosten kunt verantwoorden aan je zorgkantoor of gemeente. Je bent niet verplicht om belasting en premies (loonheffing) in te houden op het loon als je zorgverlener: in dienst is van een zorginstelling waar je de zorg inkoopt of maximaal 3 dagen per week voor je werkt of je partner, een inwonend familielid, een zorginstelling of een freelancer is. Je kunt er dan voor kiezen om je zorgverlener bruto uit te betalen. Je zorgverlener moet dan het loon na het einde van het jaar zelf opgeven bij de Belastingdienst. De Belastingdienst berekent hoeveel belasting hij of zij over het loon moet betalen. De zorgverlener betaalt dit bedrag in één keer aan de Belastingdienst. Volledig uitbesteden Als je de salarisadministratie volledig aan de SVB uitbesteedt, doen zij het volgende voor je: Ze betalen de zorgverlener elke maand op tijd. 3

4 Ze maken en versturen de loonstroken en jaaropgave voor jou en de zorgverlener. Ze houden elke maand een bedrag in voor de Belastingdienst. Dit bedrag bestaat uit loonheffing, premies voor werknemersverzekeringen en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Ze onderhouden contact met de Belastingdienst. Gedeeltelijk uitbesteden Als je de salarisadministratie gedeeltelijk aan de SVB uitbesteedt: verzorgen ze alleen de loonstroken en jaaropgave voor jou en de zorgverlener en; maak je de bedragen op de loonstrook zelf over naar de zorgverlener en de Belastingdienst. Als je een AWBZ-budget hebt, kun je altijd van de diensten van de SVB gebruik maken. Heb je een budget voor hulp bij het huishouden (Wmo)? Dan kun je alleen gebruik maken van deze diensten als je gemeente hiervoor een contract met de SVB heeft afgesloten. Sommige gemeenten doen zelf de salarisadministratie voor je, maar de meeste gemeenten hebben het Servicecentrum PGB van de SVB gevraagd om dit voor je te doen. Hulp bij schade Het kan gebeuren dat je zorgverlener tijdens het werk schade veroorzaakt. Dit kan zowel lichamelijk letsel zijn als schade aan je eigendommen. Of je zorgverlener loopt zelf schade op tijdens het werk. Daar ben je als je werkgever bent verantwoordelijk voor, zodat je dan de schade moet betalen. De SVB heeft voor deze situatie een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ziekte zorgverlener Als je zorgverlener ziek wordt, ben je verplicht om zijn of haar loon door te betalen. Je krijgt dan het loon van de SVB vergoed. Daarmee kun je vervangende hulp betalen. Hulp bij een conflict Houdt je zorgverlener zich niet aan de afspraken die zijn vastgelegd in de zorgovereenkomst? Of heb je een ander conflict met je zorgverlener ( of zorginstelling )? Als je er samen niet uitkomt, kun je gebruik maken van de door de SVB afgesloten rechtsbijstandverzekering. 7. Aanvraag en verdere procedure Indicatie en toekenning Het zorgloket neemt je aanvraag in ontvangst. Daarna heeft elke gemeente haar eigen regeling en dus ook haar eigen formulieren. Sommige gemeenten stellen zelf vast of je aanvraag toegekend gaat worden (indicatiestelling), anderen schakelen het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) daarvoor in. Onderzoek Afhankelijk van je aanvraag zal er een onderzoek plaatsvinden om te kijken of je volgens de gemeentelijke regels in aanmerking komt. Dit onderzoek zal voor een deel (soms helemaal) schriftelijk of telefonisch verlopen. Dat ligt aan de soort ondersteuning die je aanvraagt. Het kan nodig zijn dat je brieven van je arts of andere behandelaar opstuurt. Maak altijd een kopie van de originele brief en voeg de kopie toe bij de aanvraag! Bij veel aanvragen zul je na het indienen van de noodzakelijke gegevens een uitnodiging krijgen voor een persoonlijk gesprek. De indicatiesteller stelt zich dan ter plekke - meestal bij je thuis - op de hoogte van je situatie. 4

5 Voorbereiding Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het indicatiegesprek kunnen de volgende tips worden gegeven: Voorkom misverstand Als iemand je vraagt: 'Hoe gaat het met je?', ben je waarschijnlijk gewend om te antwoorden: 'Goed'. Doe dit niet als de indicatiesteller je die vraag stelt. Hij kan dit opvatten als een verklaring dat je geen hulp nodig hebt. Je situatie Het is best lastig om je niet beter of juist veel slechter voor te doen. Vertel de indicatiesteller hoe je situatie precies is. Schrijf van tevoren op wat je niet kunt en wat je wel kunt. Toekenning Nogmaals: elke gemeente bepaalt haar eigen regels. Ook wat betreft de manier waarop de toekenning van een aanvraag aan je wordt doorgegeven. Doorgaans zal het ongeveer op de volgende manier verlopen: de indicatiesteller schrijft zijn bevindingen op in een indicatieadvies; de gemeente neemt dit advies wel of niet over. Kom je in aanmerking voor hulp, een hulpmiddel of een voorziening dan ontvang je van de gemeente een beschikking. Dit is een schriftelijk document, dat je thuisgestuurd krijgt. Inhoud beschikking Hierin is meestal de volgende informatie opgenomen: de manier waarop je de ondersteuning krijgt: pgb of zorg in natura voor een hulpmiddel of voorziening: het totaal bedrag en de voorwaarden waaraan het hulpmiddel of de voorziening moet voldoen of het pgb netto of bruto op je rekening wordt gestort voor hulp bij het huishouden: hoeveel uur hulp en het uurtarief dat je hiervoor krijgt. de duur van de beschikking: tot welke datum je de hulp of voorziening ontvangt of je voor afloop van de indicatie zelf een herindicatie moet aanvragen of dat de gemeente je waarschuwt dat je bij verandering in je situatie, bijvoorbeeld van gezondheid of mogelijkheden om je te verplaatsen, dit moet melden bij het zorgloket. 5

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie