Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO"

Transcriptie

1 Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen op het gebied van zorg en ondersteuning vanaf januari 2015? Vanaf 1 januari 2015 vergoedt de AWBZ alleen de zwaarste, langdurige zorg. De gemeente regelt dan lichtere vormen van zorg via de Wmo. En sommige zorg gaat over naar de zorgverzekering. Er komt nieuwe wetgeving om dit te regelen: de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz): Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 Met de nieuwe Wmo 2015 wil de overheid bereiken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En andere mensen kunnen blijven ontmoeten. In de wet staat beschreven welke hulp en ondersteuning de gemeenten moeten regelen, passend bij de persoonlijke omstandigheden van mensen. Zorgverzekeringswet (Zvw) Wijkverpleegkundigen gaan thuis meer verpleging en verzorging leveren. Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) is de medische en verpleegkundige zorg geregeld. Nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) De Wlz is er voor mensen bij wie permanente toezicht en zorg nodig zijn. Zij hebben 24 uur zorg per dag nodig in de directe nabijheid. Zie ook de infographic Hervorming langdurige zorg voor een vereenvoudigde schematische weergave van de hervormingen: 2. Wat zijn de taken die de gemeente erbij krijgt? Mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen of met problemen door het ouder worden die nog thuis wonen, krijgen voortaan ondersteuning via de gemeente. De nieuwe taken van de gemeente zijn: Dagbesteding (ook wel begeleiding groep genoemd) Individuele begeleiding Kortdurend Verblijf Vervoer van en naar de instelling voor begeleiding Beschermd wonen

2 Deze taken maken nu nog onderdeel uit van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) maar vanaf januari 2015 vallen ze onder de nieuwe Wmo. 3. Wat houden die nieuwe taken in? Bij dagbesteding gaat het om activiteiten in groepsverband. Cliënten worden ondersteund door ze structuur en een zinvolle dagbesteding te bieden. Het kan gaan om activiteiten die gericht zijn op werk of op meer recreatieve, structurerende activiteiten. Daarbij is soms ook professioneel toezicht en verzorging nodig. Individuele begeleiding is begeleiding aan cliënten die thuis ondersteuning kunnen gebruiken bij allerlei dagelijkse taken. Zoals het voeren van hun huishouden, bijhouden van administratie en structuur aanbrengen in de dag. Kortdurend verblijf zijn mogelijkheden voor tijdelijk logeren in een zorgcentrum, woonvoorziening of zorgboerderij, zodat mantelzorgers even ontlast worden. Met beschermd wonen krijgt een inwoner die dat nodig heeft een veilige en afgeschermde woon- en leefomgeving en/of een omgeving die structuur biedt. 4. Wat blijft hetzelfde? Een aantal taken blijft hetzelfde. Zo blijft de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling 5. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? De belangrijkste verandering is dat de gemeente gaat kijken naar wat u nog zelf kunt en wat uw eigen sociale omgeving (familie, vrienden, buren) voor u kan betekenen. Professionele ondersteuning is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om de problemen op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk op te lossen. 6. Als ik nu een indicatie heb voor AWBZ-zorg, behoud ik dan dit recht? Inwoners die nu een indicatie hebben voor AWBZ-zorg die wordt overgeheveld naar de Wmo, behouden dit recht in 2015 voor maximaal 1 jaar of tot het moment dat de indicatie afloopt. Dit wordt het overgangsrecht of ook wel zorgcontinuïteit genoemd. Voor beschermd wonen kan zelfs een overgangsrecht van 5 jaar gelden. 7. Verandert er iets voor mensen die gebruik maken van dagbesteding? In het eerste jaar (2015) zal er waarschijnlijk niet veel veranderen voor de huidige cliënten die dagbesteding ontvangen. Mensen met een indicatie voor dagbesteding hebben namelijk recht op de overgangsregeling. De gemeente bekijkt momenteel hoe we de dagbesteding goed kunnen organiseren. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om meer algemene vormen van dagbesteding in combinatie met welzijn te organiseren. Ook onderzoeken we mogelijkheden om verschillende doelgroepen te combineren. Voor nieuwe cliënten zal in 2015 worden gekeken of er andere, minder specialistische vormen van dagbesteding dichter bij huis mogelijk zijn. 8. Verandert er iets voor mensen die gebruik maken van individuele begeleiding?

3 In het eerste jaar (2015) zal er waarschijnlijk niet veel veranderen voor huidige cliënten met individuele begeleiding. Mensen met een indicatie voor individuele begeleiding hebben namelijk recht op de overgangsregeling. De gemeente bekijkt momenteel hoe we de individuele begeleiding goed kunnen organiseren. Het kan zijn dat de individuele begeleiding van nu door een andere aanbieder wordt uitgevoerd of wordt aangeboden in groepsverband en in de buurt. Bijvoorbeeld trainingen om uw administratie zelf bij te houden, kookgroepen of het plannen van activiteiten. 9. Verandert er iets in het vervoer van en naar de dagbesteding? Als u nu een indicatie heeft voor het vervoer van en naar de dagbesteding vanuit de AWBZ, dan geldt ook daarvoor het overgangsrecht. Op het vervoer van en naar de dagbesteding wordt echter al fors bezuinigd. Sommige aanbieders kijken daarom nu al of hun cliënten niet dichter bij zijn/haar woonomgeving naar de dagbesteding kunnen. Of zijn op zoek naar andere, goedkopere vervoersmogelijkheden. De gemeente zal deze lijn voortzetten door mensen te vragen zelf een keer te rijden naar de instelling. Mocht er in uw vervoer naar de dagbesteding iets veranderen, dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd. 10. Verandert er iets in Kortdurend Verblijf? Heeft u nu een indicatie voor Kortdurend Verblijf vanuit de AWBZ? En loopt deze indicatie door in 2015 of langer? Dan geldt ook hiervoor het overgangsrecht van maximaal een jaar. De gemeente bekijkt momenteel hoe ze het Kortdurend verblijf goed kan organiseren. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van inzet van vrijwilligers. 11. Kan ik bij mijn huidige aanbieder blijven? Op dit moment is nog niet bekend welke aanbieders de ondersteuning gaan leveren. Deze afspraken worden de komende maanden gemaakt. Het kan zijn dat u uw huidige aanbieder houdt, maar dit kan ook wijzigen. Wij begrijpen dat dit belangrijk voor u kan zijn. Daarom streven we ernaar zoveel mogelijk afspraken te maken met de huidige aanbieders. 12. Wanneer hoor ik iets van de gemeente? De gemeente ontvangt uw gegevens van het zorgkantoor of CIZ. Deze gegevens zijn in augustus beschikbaar gesteld. Wij zullen in het najaar contact zoeken met de inwoners die momenteel zorg ontvangen vanuit de AWBZ. 13. Ik heb nu een Persoonsgebonden budget (PGB). Heb ik daar straks nog recht op? Vanaf 1 januari 2015 zal de gemeente nog wel PGB s verstrekken voor een Wmovoorziening, maar de voorwaarden gaan wel veranderen. Het PGB zoals u dat nu kent, blijft niet bestaan. Het PGB wordt een budget met een zogenaamd trekkingsrecht. Dit betekent dat u geen geld op uw eigen bankrekening krijgt gestort, maar een bepaald bedrag mag besteden. U koopt dan zelf uw ondersteuning in, terwijl de Sociale Verzekeringsbank het geld beheert en de rekeningen betaalt. Meer duidelijkheid over uw persoonlijke situatie volgt in het vierde kwartaal van 2014.

4 14. Voor welke vormen van zorg kan ik een PGB aanvragen? Dat is nog niet bekend. De gemeente is hier nog mee bezig. We verwachten hierover in november 2014 meer te kunnen zeggen. 15. Verandert er iets in Beschermd Wonen? Heeft u een psychiatrische aandoening en verblijft u in een beschermde woonvorm? Dan kunt u afhankelijk van uw indicatie blijven wonen. Voor sommigen zal dit een jaar zijn voor anderen (maximaal) vijf jaar. Tenzij u natuurlijk zo vooruit gaat dat u weer zelfstandig kunt wonen. Voor mensen van wie het niet waarschijnlijk is dat zij zonder een vorm van Beschermd Wonen zullen kunnen, onderzoekt de rijksoverheid of voor hen een overgang naar de Wet langdurige zorg mogelijk is. Maar dit is voorlopig nog niet bekend. 16. Verandert er iets in Persoonlijke Verzorging? Persoonlijke verzorging gaat voor het grootste deel naar de Zorgverzekeringswet; een klein deel wordt overgeheveld naar de Wmo. Het betreft de persoonlijke verzorging die nauw samenhangt met begeleiding vanwege cognitieve problemen. Bij sommige inwoners zal de persoonlijke verzorging en begeleiding door één en dezelfde persoon gegeven. 17. Verandert er iets in Hulp bij het huishouden? Het kabinet gaat sterk bezuinigen op de hulp bij het huishouden (een korting van 40%). Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 de huidige hulp anders en/of minder wordt, omdat er minder geld beschikbaar is. De veranderingen gelden zowel voor Zorg in natura als het Persoonsgebonden budget (Pgb). Welke hulp blijft bestaan en voor wie wordt onderzocht door de gemeente en haar partners. Iedereen die nu gebruik maakt van hulp bij het huishouden via de Wmo ontvangt dit jaar een algemene informatiebrief van de gemeente over de aanstaande veranderingen en wat deze veranderingen betekenen voor uw persoonlijke situatie. De gemeente zal bijvoorbeeld bekijken of u zelf in staat bent om ondersteuning bij het huishouden te regelen als dat nodig is. Dit betekent dat u iemand in uw omgeving kunt vragen om te helpen of iemand zelf kunt betalen voor de hulp. Voor mensen die dit niet kunnen, omdat ze geen mensen hebben die hen kunnen helpen en het ook niet kunnen betalen, zoekt de gemeente naar oplossingen. 18. Ik werk als hulp bij het huishouden. Raak ik mijn baan kwijt? De gemeente zal in het najaar duidelijkheid geven over de inkoop van de hulp bij het huishouden in 2015 en verder. Samen met de aanbieders zullen we bekijken hoe we zoveel mogelijk werkgelegenheid kunnen behouden 19. Ik verblijf in een AWBZ-instelling. Wat verandert er voor mij? Voor u verandert er niets. Verblijf in een instelling komt vanaf 1 januari onder de Wet op de langdurige zorg (WLZ) te vallen (nu onder de AWBZ).

5 20. Ik kan straks niet meer terecht in een verzorgingshuis. Hoe kan ik het regelen dat ik langer thuis kan blijven wonen? De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van inwoners die zich melden met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de inwoner en zijn omgeving. In dit onderzoekt kijkt de gemeente wat u nog zelf kunt en hoe uw omgeving kan ondersteunen U moet samen met familie, buren, kennissen zoeken naar oplossingen. De gemeente kan u verder informeren over de mogelijkheden in uw buurt, zoals ondersteuning door vrijwilligers of respijtzorg om uw mantelzorgers te ontlasten. Hebt u een hulpmiddel, vervoersvoorziening of aanpassing van uw woning nodig? Dan kunt u contact opnemen met het Breed Sociaal Loket, of 21. Kan ik straks nog wel een indicatie krijgen? Vanaf 1 januari 2015 zal de gemeente een groter beroep doen op de eigen kracht van inwoners: wat kunt u zelf? Wat kan uw omgeving? Welke hulp hebt u nodig? Waar bent u écht mee geholpen? Wat hebt u nodig en welke hulp kunt u zelf regelen? Als u het écht niet zelf of samen met iemand kunt regelen, dan is de gemeente er natuurlijk om op terug te vallen. De ondersteuning van de gemeente wordt straks veel meer op maat. Dingen die mensen (of hun naasten) zelf kunnen regelen, daar hoeft de gemeente niet aan te pas te komen. 22. Ik heb geen kinderen en geen familie, wie moet er dan voor me zorgen? Als u ondersteuning nodig hebt, kijkt de gemeente naar wat u zelf kunt: van welke algemene voorzieningen u gebruik kunt maken (zoals boodschappendienst, buurthuis) en wat bestaande (zorg)netwerken in de buurt kunnen bieden aan ondersteuning. Als dat niet voldoende is en er is geen mantelzorg, dan stelt de gemeente met u een plan op met professionele en vrijwillige ondersteuning. 23. Waar moet ik straks aankloppen als ik zorg nodig heb? Ook vanaf 2015 kunt u met al uw vragen over zorg, ondersteuning, werk en inkomen terecht bij het Breed Sociaal Loket. Dat geldt zowel voor inwoners die nu al gebruik maken van zorg of ondersteuning als voor inwoners die hier voor het eerst mee in aanraking komen. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie maken we een afspraak. Dat kan bij u thuis zijn of in het gemeentehuis. Bel voor een afspraak naar het Breed Sociaal Loket in Lopik of mail naar Het Breed Sociaal Loket is gevestigd in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Lopik. 24. Hoe bepaalt de gemeente welke ondersteuning ik nodig heb? Als inwoners contact opnemen met het Breed Sociaal Loket, dan onderzoekt een medewerker tijdens het gesprek welke hulp er voor u nodig is. De medewerker vraagt aan u wat nodig is. En ook hoe familie en vrienden u kunnen helpen. Ook kijkt de

6 medewerker of er hulp uit andere wetten mogelijk is. Bijvoorbeeld uit de Participatiewet of de Jeugdwet. En of u geholpen kan worden met een algemene voorziening. Voorbeelden van een algemene voorziening zijn een koffieochtend in het buurthuis en de boodschappenbus of de maaltijdservice. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen. Daarnaast kijkt de medewerker of u een eigen bijdrage moet betalen. Elke gemeente bepaalt zelf wat de voorwaarden zijn voor het betalen van een eigen bijdrage. Dit doet de gemeente binnen de regels van de wet. De gemeente maakt van het onderzoek een verslag. De gemeente stuurt dit verslag ook naar u. Blijkt uit het onderzoek dat u een maatwerkvoorziening kan krijgen? Dan kunt u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening doen bij de gemeente. Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening. Dat betekent dat de hulp is afgestemd op de cliënt. Voorbeelden zijn een scootmobiel of hulp bij de administratie. De gemeente moet vervolgens binnen twee weken zeggen of het doorgaat. Dit heet een beschikking. 25. Kan de gemeente een eigen bijdrage vragen? Ja, dat kan. Voor de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen zijn er landelijke regels. Een maatwerkvoorziening is hulp die is afgestemd op de persoonlijke situatie van een cliënt. Binnen de landelijk regels kan de gemeente zelf bepalen of een eigen bijdrage betaalt moet worden en hoe hoog deze is. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het vermogen van de cliënt en zijn of haar partner. Mensen die meer verdienen of meer eigen vermogen hebben, betalen een hogere eigen bijdrage. In de gemeentelijke verordening staat of en hoe de gemeente de eigen bijdrage vaststelt. Voor algemene voorzieningen kan de gemeente ook een eigen bijdrage vragen. Hiervoor zijn geen landelijke regels. 26. Moet ik meer gaan betalen voor de zorg? Op dit moment wordt al een eigen bijdrage gevraagd voor begeleiding, persoonlijke verzorging, hulp bij het huishouden en hulpmiddelen. In de nieuwe situatie zal voor meer mensen gelden dat zij zelf hun hulp moeten regelen. Dit betekent dan dat u iemand in uw omgeving vraagt het te doen of dat u het zelf moet betalen. Als u wel in aanmerking komt voor hulp van de gemeente, dan zal er waarschijnlijk ook een eigen bijdrage zijn. Hoe hoog die wordt, is nog niet bekend. 27. Wie bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage? De gemeente bepaalt hoe hoog de eigen bijdrage is. Hiervoor gebruikt de gemeente de wettelijke regels. Het CAK int de eigen bijdrage. 28. Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van mijn gemeente? U kunt een bezwaarschrift indienen. Dat betekent dat u een brief stuurt naar het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente. Deze brief heet een bezwaarschrift. Als u de brief met de beslissing van de gemeente heeft gekregen, heeft u zes weken om een bezwaarschrift te schrijven. In het bezwaarschrift schrijft u met welke beslissing u het niet eens bent. En u legt uit waarom u het er niet mee eens bent. Maak een kopie van de

7 brief van de gemeente en stuur die mee. Dit voorkomt misverstanden. U ondertekent uw bezwaarschrift met uw handtekening. Dit moet u dus zelf doen! 29. Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de reactie van de gemeente op mijn bezwaarschrift? Dan kunt u naar de rechter gaan. 30. Wat moet ik doen wanneer de ondersteuning van de gemeente niet helpt? Dan kunt u dat bij het college van burgemeester en wethouders melden. Of bij de vertegenwoordiger van het college. Uw gemeente kan u vertellen wie de vertegenwoordiger is. U bespreekt met de vertegenwoordiger hoe de hulp kan worden aangepast. Het college zal een nieuw onderzoek laten doen naar wat u nodig heeft. 31. Heeft de Wmo 2015 een klachtenregeling? De Wmo 2015 gaat alleen in op klachten over de manier waarop zorgaanbieders u behandelen. Hierover zegt de wet dat de gemeente in de verordening eisen moet stellen aan de afhandeling van deze klachten. Voor klachten over de gemeente(ambtenaren) zelf geldt de Algemene wet bestuursrecht. Op basis van deze wet kan een cliënt een klacht indienen bij de gemeente. Wikkelt de gemeente de klacht niet naar tevredenheid af? Dan kan de cliënt naar de ombudsman. 32. Kan ik een second opinion aanvragen? Nee. Dat kan niet binnen de Wmo U kunt wel bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Daarvoor kunt u zelf advies vragen aan een andere persoon of partij. De gemeente kan zelf bepalen hoe ze omgaat met geschillen en klachten. Bijvoorbeeld mediation of een ombudsfunctie. Dit komt niet in de plaats van de bezwaarprocedure. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u altijd bezwaar maken. In de Wmo 2015 is ook cliëntondersteuning opgenomen. Een cliëntondersteuner kan helpen bij het maken van een keuze of het oplossen van een probleem. Cliëntondersteuning in deze vorm is een algemene voorziening en is gratis. En daarom voor iedereen toegankelijk. Cliëntondersteuning kan dus ook een rol spelen in het oplossen van klachten en geschillen.

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zelfstandig wonen en leven 3 manieren om hulp te vinden 1 Zoek het dichtbij In uw omgeving zijn er vaak mensen die graag een handje helpen, zoals

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Hoe krijg ik zorg en ondersteuning op Urk? U woont op Urk en u heeft een vraag over zorg, jeugd of werk. De eerste vraag is dan: Wat kunt u

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) In dit document vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. U kunt zoeken door de toetsencombinatie ctrl-f te gebruiken en dan uw zoekwoord in te voeren in het zoekvenster bovenin uw scherm. Veelgestelde

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Decentralisaties Ook de gemeente Waddinxveen heeft er mee te maken. Wat houden de decentralisaties in? Waar komt het vandaan? Waarom? 7 Oktober 2014 Waar komt het vandaan? Samen voor elkaar: de samenleving

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Informatie over zorg Gemeenten Rheden en Rozendaal januari 2017

Informatie over zorg Gemeenten Rheden en Rozendaal januari 2017 Informatie over zorg Gemeenten Rheden en Rozendaal januari 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten

Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten Longfibrosevereniging 20 april 2018 Wethouder Corine Dijkstra Sinds 2015 Vernieuwing langdurige zorg AWBZ uitgaven groeiden explosief Zowel instroom

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB Zin en onzin over het Persoons Gebonden Budget PGB Dit e-book is aan jou persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Informatie 2018 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2018 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2018 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 Wmo, wet maatschappelijke ondersteuning U heeft aan de gemeente hulp gevraagd zodat u zelfstandig kunt blijven wonen en/of mee kunt doen

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie?

Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie? Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie? Wat zijn de ervaringen en wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 1 oktober 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben?

Nadere informatie

Langdurige zorg nodig? Wet langdurige zorg - 1 -

Langdurige zorg nodig? Wet langdurige zorg - 1 - Langdurige zorg nodig? Wet langdurige zorg - 1 - In deze folder... leest u algemene informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz) en hoe u Wlz-zorg aanvraagt. Ook geven we informatie over de verschillende

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland.

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland. Handige Websites Rijksoverheid www.dezorgverandertmee.nl, Het Informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp is via het telefoonnummer 0800 0126 bereikbaar voor vragen. Als u belt, houdt u dan uw indicatiebesluit

Nadere informatie

Zorgloket Bladel. De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg!

Zorgloket Bladel. De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg! Zorgloket Bladel > De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg! 2 Zorgloket Bladel De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb)

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo januari 2017 Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Zorgloket Bergeijk. De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg!

Zorgloket Bergeijk. De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg! Zorgloket Bergeijk De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg! 2 Zorgloket Bergeijk De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk

Nadere informatie