Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht en de SVB 4. PGB en de gemeente van af Wet langdurige zorg 6. Meer informatie 1

2 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen Taken van de Rijk (Awbz), Provincie (provinciale jeugdzorg) en Ziektekostenverzekeraar (GGZ) gaan naar de Jeugdwet (gemeente). Wat verandert er? Wat is een persoonsgebonden budget? Alle hulp en ondersteuning voor mensen jonger dan 18 jaar gaat per 1 januari 2015 naar gemeenten (Jeugdwet). Dit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor: - opvoedhulp - gesloten jeugdzorg - jeugdbescherming en jeugdreclassering - begeleiding - dagbesteding - persoonlijke verzorging - kortdurend verblijf De gemeente gaat ook over het persoonsgeboden budget (PGB) in de Jeugdwet. Gemeenten blijven cliënten de keuze bieden tussen hulp in natura en het persoonsgeboden budget. In de regelgeving is een aantal voorwaarden opgenomen waaraan mensen die een PGB willen, moeten voldoen en waarop gemeenten kunnen toetsen. Dit budget waarmee een jeugdige of ouders zelf jeugdhulp kunnen inkopen. Het PGB is niet nieuw voor gemeenten. De gemeente verstrekt ook PGB s voor de Wmo. 2

3 Wat verandert er per 1 januari 2015 voor het PGB voor jeugd? 1. Declaraties en betalingen gaan via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) lopen. (zie verder vragen bij hoofdstuk 2) Enige tijd geleden heeft u een brief ontvangen van de Sociale verzekeringsbank (SVB) over het trekkingsrecht. Hierin werd uitgelegd dat de SVB uw PGB gaat beheren. De gemeente maakt het PGB-bedrag over naar de SVB. U ontvangt dit bedrag dus niet meer op uw eigen rekening. De SVB betaalt de ondersteuning die u hebt ingekocht rechtstreeks aan de zorgverlener. Uw declaraties dient u dus bij de SVB in. 2. Vanaf 2015 kunt u voor een PGB terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (zie verder vragen bij hoofdstuk 3). Loopt uw indicatie af in 2015, dan vraagt u straks dus bij het Centrum voor Jeugd en Gezin een nieuw PGB aan. Vanaf 1 januari 2015 voert de gemeente een nieuwe werkwijze in. Er worden dan geen indicaties meer afgegeven, maar er wordt samen met u een gezinsplan opgesteld. In dit plan komt ook te staan of u een PGB nodig heeft. Jeugd- en Gezinswerkers helpen u bij het opstellen van dit plan. Jeugd- en Gezinswerkers zijn professionele jeugdhulpverleners. Zij bieden advies en hulp op het gebied van opvoeden en opgroeien. Zij bespreken ook met u of u jeugdhulp of een PGB nodig heeft. Jeugd- en gezinswerkers werken vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben Ik heb nu een PGB voor mijn kind, verandert de hoogte ervan per 1 januari 2015? Voor u verandert er voorlopig bijna niets omdat uw huidige AWBZ-indicatie doorloopt tot in 2015 of later. U valt daarmee onder het overgangsrecht. Dit betekent dat er voor u niets verandert, tot de afloopdatum van uw indicatie of tot uiterlijk 31 december De hoogte van het bedrag blijft gelijk. U hoeft ook niet van zorgaanbieder te wisselen. Gaan huidige PGB-houders ook per 1 januari 2015 over naar de SVB of loopt de betaling van deze pgb s nog via de oude regeling? Ik heb nog geen brief van de SVB ontvangen? Wat moet ik doen? Per 1 januari 2015 lopen alle betalingen van alle PGB-houders via de SVB lopen, behalve voor de PGB s uit de Zorgverzekeringswet. Belt u het SVB : tel: of mailt u naar of 3

4 Mijn indicatie stopt 31 december 2014? Moet ik iets doen? Mijn indicatie stopt in het eerste kwartaal van Moet ik iets doen? Ik heb een indicatie tot Wat nu? Moet ik in 2015 een eigen bijdrage betalen voor jeugdhulp? U kunt tot en met 31 december 2014 een nieuwe indicatie aanvragen op de gebruikelijke manier (via het Centrum indicatiestelling zorg CIZ of Bureau Jeugdzorg). U kunt tot en met 31 december 2014 een nieuwe indicatie aanvragen op de gebruikelijke manier (via het Centrum indicatiestelling zorg CIZ of Bureau Jeugdzorg). Dan geldt voor u het overgangsrecht tot en met 31 december De indicatie tot 2027 komt dus per 31 december 2015 te vervallen. Voor u verandert er het komend jaar dus bijna niets. Voor een nieuwe aanvraag kunt u in 2015 terecht het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor voorzieningen op basis van de Jeugdwet hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Er kan wel sprake zijn van een ouderbijdrage. Dat is het geval als uw kind jeugdhulp krijgt met verblijf. Gemeenten geven de hoogte van het PGB door aan het Centraal Administratiekantoor CAK, zodat het CAK de ouderbijdrage bij u in rekening kan brengen. Hoe kan ik (zorg)overeenkomsten opstellen als ik nog niet weet wat mijn budget is voor 2015? Ik heb een PGB waarvan ik zowel persoonlijke verzorging als begeleiding flexibel betaal. Blijft dit mogelijk? Zolang u gebruik maakt van het overgangsrecht blijft de hoogte van uw PGB gelijk. Het overgangsrecht duurt zolang uw indicatie geldig is tot en met uiterlijk 31 december Bij een nieuwe indicatie kan de hoogte van het PGB anders zijn. Voor jeugdigen (onder de 18 jaar) gaat zowel begeleiding als persoonlijke verzorging naar de centra voor jeugd en gezin van de gemeente. De gemeente vindt flexibiliteit van de inzet van het PGB belangrijk. Dus ook straks is uitwisseling mogelijk. Mits de besteding maar valt binnen de doelen waarvoor het PGB is verkregen. Deze doelen staan in uw gezinsplan. 4

5 3. PGB trekkingsrecht en de SVB Wat is trekkingsrecht? Wat merk ik van deze verandering? U regelt uw eigen hulp zelf. Alleen krijgt u uw budget niet meer op uw eigen bankrekening. Uw budget wordt door de gemeente onder uw naam op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestort. U moet uw facturen opsturen naar de SVB. De SVB betaalt de hulpverlener. Trekkingsrecht geldt voor iedereen die met ingang van 2015 een PGB van de gemeente krijgt, op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet, en voor iedereen die in 2015 een PGB krijgt van het zorgkantoor (AWBZ of WLZ). Nieuw is dat u vooraf een gezinsplan moet maken. Ook moeten budgethouders (zorg)overeenkomsten afsluiten met uw hulpverleners en deze zorgovereenkomsten toesturen naar de SVB. De gemeente moet akkoord geven op uw plan en de (zorg)overeenkomsten. Na goedkeuring regelt u uw ondersteuning zoals u dat wilt, conform uw plan. U kunt uw bestaande PGB-rekening opheffen. Uw hulpverleners worden per 1 januari betaald door de SVB uit uw budget wat bij de SVB staat. Let er ook op dat u uw automatische incasso s voor betaling van uw hulpverleners per 1 januari 2015 stop zet. Immers de SVB gaat uw hulpverleners betalen. Als budgethouder heeft u altijd inzicht in uw bestedingen. Vanaf 1 januari a.s. heeft elke gemeente een Jeugd- en Gezinsteam (JGT), als onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het Jeugd- en Gezinsteam kan u helpen bij vragen en problemen rond opvoeden en opgroeien. Ook kan het JGT u helpen bij het opstellen van een gezinsplan (welke hulp heeft u nodig en van wie). 5

6 Hoe werkt het trekkingsrecht? Dit jaar vraagt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij alle budgethouders Wmo en Jeugd de (zorg)overeenkomsten op. U heeft hierover een brief gekregen van de SVB. Heeft u geen bericht van de SVB ontvangen dan kunt u contact opnemen met SVB ( of Per stuurt u de SVB de betaalopdrachten. Deze moeten aansluiten bij de gemaakte afspraken in de (zorg)overeenkomst. - Van zorgverleners die u betaalt per factuur, stuurt u de factuur op naar de SVB. - Van zorgverleners die u voor wisselende uren inzet, stuurt u de werkbriefjes naar de SVB. - Voor hulpverleners die u met een vast bedrag uitbetaalt, geeft u een betaalopdracht voor een bepaalde termijn. De SVB hanteert standaard betaaldagen. U hebt / krijgt inzicht in het uitgegeven budget en het nog resterende bedrag. Aan het eind van elk kalenderjaar stuurt de SVB een totaaloverzicht van alle betalingen die namens u zijn gedaan. Dit overzicht gaat ook naar de gemeente. Want de gemeente dient altijd aan te kunnen tonen wat met het geld dat wordt uitgegeven gebeurt. De SVB meldt bij de Belastingdienst welke betalingen vanuit uw PGB zijn gedaan per hulpverlener. Het PGB dat aan het einde van het jaar niet besteed is, wordt door de Waarom is er gekozen om het trekkingsrecht landelijk bij één instantie te beleggen? En waarom bij de Sociale Verzekeringsbank? Gaan huidige PGB-houders ook per 1 januari 2015 over naar de SVB of loopt de betaling van deze PGB s nog via de oude regeling? SVB teruggestort naar de gemeente. Om redenen van uniformiteit, doelmatigheid en gecoördineerde aanpak van fraude vindt de regering het noodzakelijk om de uitvoering van het trekkingsrecht centraal te beleggen bij één organisatie, de Sociale Verzekeringsbank (SVB).Het beleggen van deze taak bij de SVB heeft belangrijke voordelen. De SVB heeft al jaren ervaring met het persoonsgebonden budget (PGB) doordat ze voor budgethouders de salarisadministratie verzorgt. Per 1 januari 2015 lopen alle betalingen van alle PGB-houders via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) behalve voor de persoonsgebonden budgetten uit de Zorgverzekeringswet. 6

7 Waar kan ik terecht als er iets mis gaat met de betaling? 4. PGB en de gemeente van af 2015 Wie beoordeelt straks de aanvraag voor een PGB? Bij de helpdesk van de Sociale Verzekeringsbank SVB: of Vanaf 1 januari 2015 wordt door de gemeente een nieuwe werkwijze ingevoerd. Er worden geen indicaties meer afgegeven, maar er wordt een gezinsplan opgesteld (zie: Wat is een gezinsplan?) In dit plan kan komen te staan dat u een persoonsgebonden budget (PGB) nodig heeft. Dit kan worden uitgegeven aan heel verschillende vormen van jeugdhulp. Jeugd- en gezinswerkers stellen dit plan samen met u op. Zij werken vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en zijn professionele jeugdhulpverleners. Mag het bedrag voor zorg in natura gehanteerd worden als maximum PGB? Kan mijn gemeente straks (in 2015) mijn aanvraag voor een PGB weigeren als ik beargumenteer dat zorg in natura voor mij niet geschikt is? De hoogte van een PGB is inderdaad niet hoger dan de zorg in natura. De hoogte wordt bepaald aan de hand van het plan dat de aanvrager voorlegt en moet voldoende zijn om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede jeugdhulp in te kopen. Nee, dat kan niet alleen op basis van de motivering. De gemeente kan uw aanvraag wel weigeren als u bijvoorbeeld niet voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een PGB. Deze voorwaarden zijn onder andere: - Dat er een gezinsplan is opgesteld waarin staat dat een PGB nodig - Dat de jeugdige en/of de ouders voldoende in staat zijn op verantwoorde wijze het PGB uit te voeren. - de kwaliteit van de jeugdhulp die met het PGB wordt ingekocht voldoende is. Deze voorwaarden staan in de zogenaamde nadere regels jeugdhulp. De nadere regels worden voor 1 december 2014 bekend gemaakt. Indien de gemeente weigert de voorziening in de vorm van een PGB te verstrekken, dan staat dit besluit open voor bezwaar en beroep. 7

8 Waarom geeft de gemeente geen indicaties meer af? Binnen het PGB geldt als voorwaarde dat de cliënt in staat moet zijn regie te voeren over de situatie (inclusief beheer PGB). Kan de regiefunctie worden overgenomen door mantelzorger, curator of mentor? Wat zijn de Jeugd- en Gezinswerkers? Veel mensen vinden dat jeugdhulp nu te ingewikkeld is georganiseerd. Er zijn veel organisaties en te veel regels. Het is zo ingewikkeld dat kinderen en ouders niet altijd krijgen wat zij nodig hebben. Daarom organiseert de gemeente de jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 op een andere manier. U krijgt een vast contactpersoon vanuit het Jeugd- en gezinsteam met wie u een gezinsplan op kan stellen. In dit gezinsplan kan alle ondersteuning opgenomen worden die u en uw gezin nodig hebben. Er zijn dus geen aparte aanvragen meer nodig. Ja, de cliënt mag ook ondersteund worden door een formele vertegenwoordiger of iemand uit het eigen sociale netwerk. Het regie voeren houdt in dat mensen een plan moeten kunnen opstellen, kunnen motiveren waarom zij een PGB willen, waarom hulp in natura niet passend is, opdrachtgever/werkgever kunnen zijn etc. Vanaf 1 januari 2015 worden de Centra voor jeugd en Gezin uitgebreid met een Jeugd- en Gezinsteam. In elk team werken meerdere deskundigen om u snel en persoonlijk te helpen als u vragen of problemen heeft bij het opgroeien of opvoeden van uw kind(eren). Het gaat om professionele jeugdhulpverleners met deskundigheid op diverse gebieden (bijvoorbeeld op het gebied van geestelijke gezondheidszorg jeugd, verslving en jeugd met een beperking). 8

9 Wat is een gezinsplan? Is dit verplicht? Kan het zijn dat ik nu PGB ontvang en straks niet meer, omdat ik een nieuwe aanvraag moet indienen? Als u jeugdhulp wilt, kunt u vanaf 2015 terecht bij het de centra van jeugd en gezin. Hier werken de jeugd- en gezinsteams. Jeugd- en gezinswerkers zijn professionele jeugdhulpverleners en bieden advies en hulp op het gebied van opvoeden en opgroeien. Als het probleem wat groters is, dan maakt u samen met de jeugd- en gezinswerker een gezinsplan. U bekijkt samen wat u (jeugdigen en/of ouders) of familie zelf kunt doen en soms wordt de school ook betrokken. Samen met het gezin bekijkt het Jeugd- en gezinsteam of andere hulpverleners ingeschakeld moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn bij schulden, hulp voor de ouder zelf of specialistische jeugdhulp. Een gezinsplan is dus een voorwaarde om specialistische ondersteuning en/of een PGB te krijgen. Een huisarts kan u verwijzen naar ondersteuning (zorg in natura), maar een huisarts kan geen PGB verstrekken. Wilt u dus in aanmerking komen voor een PGB, dan is een gezinsplan een vereiste. Op basis van het gezinsplan wordt samen met u gekeken welke ondersteuning voor uw situatie het best passend is. Er wordt met u gezocht naar een maatwerkoplossing. Het kan dus zijn dat een andere oplossing beter passend blijkt te zijn. Als u aan de voorwaarden voor een PGB voldoet en als andere hulp (zorg in natura) niet passend blijkt, krijgt u een persoonsgebonden budget. Wat houdt het overgangsrecht in? Moet ik een nieuwe aanvraag PGB indienen of blijft mijn huidige PGB nog geldig? Per 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in waarin het PGB voor Jeugd is opgenomen. De gemeente is dan verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en heeft de plicht te zorgen dat iedereen die op 1 januari 2015 jeugdhulp krijgt, die ook houdt. Als uw huidige AWBZ-indicatie doorloopt tot in 2015, valt u daarmee onder het overgangsrecht. Dit betekent dat u tot de afloopdatum (uiterlijk 31 december van het volgend jaar, dus eind 2015) recht houdt op het PGB dat u nu ontvangt. U hoeft niet van aanbieder te wisselen. U kunt dus de hulp in blijven kopen bij uw huidige zorgverlener. Vanaf 2016 zijn de huidige indicaties niet meer geldig. 9

10 Kan de gemeente nadere regels stellen die een PGB voor het sociale netwerk uitsluiten? 5. Wet langdurige zorg Hoe weet ik of een kind onder de Jeugdwet of onder de Wet langdurige zorg valt? Wie bepaalt welke zorg een kind onder de Wet langdurige zorg krijgt? De gemeente is zich bewust van de voordelen die het gebruik van PGB voor familieleden kan bieden. In nadere regels noemt de gemeente voorwaarden waaronder een PGB in het sociale netwerk mogelijk is. De nadere regels worden voor 1 december 2014 bekend worden gemaakt. Dat hangt af van de AWBZ-indicatie. Het kan zijn dat in het AWBZindicatiebesluit een zorgzwaartepakket staat beschreven. Meer informatie hierover vindt u in de brief over het Jeugd PGB dat uw van uw gemeente heeft ontvangen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg CIZ stelt het recht op de Wet langdurige zorg vast. Het CIZ kijkt of een kind vanwege een aandoening, beperking of handicap blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het CIZ geeft een indicatiebesluit af en stelt ook zorgprofiel vast. Vervolgens kan worden gekozen voor een verblijf in een instelling, of voor zorg thuis met vpt (volledig pakket thuis) of een pgb (persoonsgebonden budget) of een mpt (modulair pakket thuis). 6. Meer informatie Waar kan ik terecht voor informatie en advies over PGB? Als u nu vragen heeft kunt u deze mailen naar Vermeld u dan uw naam, uw vraag en uw telefoonnummer. U ontvangt daarna binnen 5 werkdagen antwoord. U kunt ook bellen naar tel Er wordt dan een terugbelafspraak gemaakt. Dit is een tijdelijke voorziening. Vanaf 1 januari 2015 kunt u met uw vragen over PGB voor jeugdhulp terecht bij het Centrum voor Jeugd- en Gezin. Vanaf 1 januari 2015 is daar het jeugd- en gezinsteam aanwezig. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal in 2015 tijdens het gesprek over welke ondersteuning nodig is, budgethouders ook informeren over wat het trekkingsrecht inhoudt en hoe het werkt. 10

11 Voor vragen over de werking van het trekkingsrecht, de arbeidsovereenkomst, facturen etc. moet u contact opnemen met de SVB: of Alle budgethouders krijgen of hebben een brief van de SVB gekregen, waarin gevraagd wordt de overeenkomsten op te sturen naar de SVB, het trekkingsrecht wordt uitgelegd. De SVB stuurt een uitgebreide brochure mee. Waar kan ik terecht met vragen over het trekkingsrecht en zorgovereenkomsten? De belangenvereniging voor PGB-houders kan u wellicht ook verder helpen: Niet-leden kunnen hun vragen eenmalig telefonisch voorleggen aan een van pgb-consulenten van Per Saldo via telefoonnummer ( 0,20 per minuut) van maandag tot en met donderdag van tot uur. Voor vragen over de werking van het trekkingsrecht, de arbeidsovereenkomst, facturen etc. moet u contact opnemen met de SVB: of Alle budgethouders krijgen of hebben een brief van de SVB gekregen, waarin gevraagd wordt de overeenkomsten op te sturen naar de SVB, het trekkingsrecht wordt uitgelegd. De SVB stuurt een uitgebreide brochure mee. Waar kan ik online verdere informatie vinden? De belangenvereniging voor PGB-houders kan u wellicht ook verder helpen: Niet-leden kunnen hun vragen eenmalig telefonisch voorleggen aan een van pgb-consulenten van Per Saldo via telefoonnummer ( 0,20 per minuut) van maandag tot en met donderdag van tot uur. Algemene informatie: Pgb en Trekkingsrecht: Opvoedhulp: 11

12 12

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren De weg naar zorg Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren 1 www.uvitzorgkantoren.nl 1 Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 5 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 7 4. Zorg in Natura of een Persoonsgebonden

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking

Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking Jeugd Welke zorgaanbieders leveren zorg in gemeente Vianen? Gemeenten hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om te zorgen dat de zorg voor uw kind in 2015 doorloopt bij uw huidige aanbieder. Daarvoor

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie