Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht en de SVB 4. PGB en de gemeente van af Wet langdurige zorg 6. Meer informatie 1

2 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen Taken van de Rijk (Awbz), Provincie (provinciale jeugdzorg) en Ziektekostenverzekeraar (GGZ) gaan naar de Jeugdwet (gemeente). Wat verandert er? Wat is een persoonsgebonden budget? Alle hulp en ondersteuning voor mensen jonger dan 18 jaar gaat per 1 januari 2015 naar gemeenten (Jeugdwet). Dit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor: - opvoedhulp - gesloten jeugdzorg - jeugdbescherming en jeugdreclassering - begeleiding - dagbesteding - persoonlijke verzorging - kortdurend verblijf De gemeente gaat ook over het persoonsgeboden budget (PGB) in de Jeugdwet. Gemeenten blijven cliënten de keuze bieden tussen hulp in natura en het persoonsgeboden budget. In de regelgeving is een aantal voorwaarden opgenomen waaraan mensen die een PGB willen, moeten voldoen en waarop gemeenten kunnen toetsen. Dit budget waarmee een jeugdige of ouders zelf jeugdhulp kunnen inkopen. Het PGB is niet nieuw voor gemeenten. De gemeente verstrekt ook PGB s voor de Wmo. 2

3 Wat verandert er per 1 januari 2015 voor het PGB voor jeugd? 1. Declaraties en betalingen gaan via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) lopen. (zie verder vragen bij hoofdstuk 2) Enige tijd geleden heeft u een brief ontvangen van de Sociale verzekeringsbank (SVB) over het trekkingsrecht. Hierin werd uitgelegd dat de SVB uw PGB gaat beheren. De gemeente maakt het PGB-bedrag over naar de SVB. U ontvangt dit bedrag dus niet meer op uw eigen rekening. De SVB betaalt de ondersteuning die u hebt ingekocht rechtstreeks aan de zorgverlener. Uw declaraties dient u dus bij de SVB in. 2. Vanaf 2015 kunt u voor een PGB terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (zie verder vragen bij hoofdstuk 3). Loopt uw indicatie af in 2015, dan vraagt u straks dus bij het Centrum voor Jeugd en Gezin een nieuw PGB aan. Vanaf 1 januari 2015 voert de gemeente een nieuwe werkwijze in. Er worden dan geen indicaties meer afgegeven, maar er wordt samen met u een gezinsplan opgesteld. In dit plan komt ook te staan of u een PGB nodig heeft. Jeugd- en Gezinswerkers helpen u bij het opstellen van dit plan. Jeugd- en Gezinswerkers zijn professionele jeugdhulpverleners. Zij bieden advies en hulp op het gebied van opvoeden en opgroeien. Zij bespreken ook met u of u jeugdhulp of een PGB nodig heeft. Jeugd- en gezinswerkers werken vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben Ik heb nu een PGB voor mijn kind, verandert de hoogte ervan per 1 januari 2015? Voor u verandert er voorlopig bijna niets omdat uw huidige AWBZ-indicatie doorloopt tot in 2015 of later. U valt daarmee onder het overgangsrecht. Dit betekent dat er voor u niets verandert, tot de afloopdatum van uw indicatie of tot uiterlijk 31 december De hoogte van het bedrag blijft gelijk. U hoeft ook niet van zorgaanbieder te wisselen. Gaan huidige PGB-houders ook per 1 januari 2015 over naar de SVB of loopt de betaling van deze pgb s nog via de oude regeling? Ik heb nog geen brief van de SVB ontvangen? Wat moet ik doen? Per 1 januari 2015 lopen alle betalingen van alle PGB-houders via de SVB lopen, behalve voor de PGB s uit de Zorgverzekeringswet. Belt u het SVB : tel: of mailt u naar of 3

4 Mijn indicatie stopt 31 december 2014? Moet ik iets doen? Mijn indicatie stopt in het eerste kwartaal van Moet ik iets doen? Ik heb een indicatie tot Wat nu? Moet ik in 2015 een eigen bijdrage betalen voor jeugdhulp? U kunt tot en met 31 december 2014 een nieuwe indicatie aanvragen op de gebruikelijke manier (via het Centrum indicatiestelling zorg CIZ of Bureau Jeugdzorg). U kunt tot en met 31 december 2014 een nieuwe indicatie aanvragen op de gebruikelijke manier (via het Centrum indicatiestelling zorg CIZ of Bureau Jeugdzorg). Dan geldt voor u het overgangsrecht tot en met 31 december De indicatie tot 2027 komt dus per 31 december 2015 te vervallen. Voor u verandert er het komend jaar dus bijna niets. Voor een nieuwe aanvraag kunt u in 2015 terecht het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor voorzieningen op basis van de Jeugdwet hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Er kan wel sprake zijn van een ouderbijdrage. Dat is het geval als uw kind jeugdhulp krijgt met verblijf. Gemeenten geven de hoogte van het PGB door aan het Centraal Administratiekantoor CAK, zodat het CAK de ouderbijdrage bij u in rekening kan brengen. Hoe kan ik (zorg)overeenkomsten opstellen als ik nog niet weet wat mijn budget is voor 2015? Ik heb een PGB waarvan ik zowel persoonlijke verzorging als begeleiding flexibel betaal. Blijft dit mogelijk? Zolang u gebruik maakt van het overgangsrecht blijft de hoogte van uw PGB gelijk. Het overgangsrecht duurt zolang uw indicatie geldig is tot en met uiterlijk 31 december Bij een nieuwe indicatie kan de hoogte van het PGB anders zijn. Voor jeugdigen (onder de 18 jaar) gaat zowel begeleiding als persoonlijke verzorging naar de centra voor jeugd en gezin van de gemeente. De gemeente vindt flexibiliteit van de inzet van het PGB belangrijk. Dus ook straks is uitwisseling mogelijk. Mits de besteding maar valt binnen de doelen waarvoor het PGB is verkregen. Deze doelen staan in uw gezinsplan. 4

5 3. PGB trekkingsrecht en de SVB Wat is trekkingsrecht? Wat merk ik van deze verandering? U regelt uw eigen hulp zelf. Alleen krijgt u uw budget niet meer op uw eigen bankrekening. Uw budget wordt door de gemeente onder uw naam op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestort. U moet uw facturen opsturen naar de SVB. De SVB betaalt de hulpverlener. Trekkingsrecht geldt voor iedereen die met ingang van 2015 een PGB van de gemeente krijgt, op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet, en voor iedereen die in 2015 een PGB krijgt van het zorgkantoor (AWBZ of WLZ). Nieuw is dat u vooraf een gezinsplan moet maken. Ook moeten budgethouders (zorg)overeenkomsten afsluiten met uw hulpverleners en deze zorgovereenkomsten toesturen naar de SVB. De gemeente moet akkoord geven op uw plan en de (zorg)overeenkomsten. Na goedkeuring regelt u uw ondersteuning zoals u dat wilt, conform uw plan. U kunt uw bestaande PGB-rekening opheffen. Uw hulpverleners worden per 1 januari betaald door de SVB uit uw budget wat bij de SVB staat. Let er ook op dat u uw automatische incasso s voor betaling van uw hulpverleners per 1 januari 2015 stop zet. Immers de SVB gaat uw hulpverleners betalen. Als budgethouder heeft u altijd inzicht in uw bestedingen. Vanaf 1 januari a.s. heeft elke gemeente een Jeugd- en Gezinsteam (JGT), als onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het Jeugd- en Gezinsteam kan u helpen bij vragen en problemen rond opvoeden en opgroeien. Ook kan het JGT u helpen bij het opstellen van een gezinsplan (welke hulp heeft u nodig en van wie). 5

6 Hoe werkt het trekkingsrecht? Dit jaar vraagt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij alle budgethouders Wmo en Jeugd de (zorg)overeenkomsten op. U heeft hierover een brief gekregen van de SVB. Heeft u geen bericht van de SVB ontvangen dan kunt u contact opnemen met SVB ( of Per stuurt u de SVB de betaalopdrachten. Deze moeten aansluiten bij de gemaakte afspraken in de (zorg)overeenkomst. - Van zorgverleners die u betaalt per factuur, stuurt u de factuur op naar de SVB. - Van zorgverleners die u voor wisselende uren inzet, stuurt u de werkbriefjes naar de SVB. - Voor hulpverleners die u met een vast bedrag uitbetaalt, geeft u een betaalopdracht voor een bepaalde termijn. De SVB hanteert standaard betaaldagen. U hebt / krijgt inzicht in het uitgegeven budget en het nog resterende bedrag. Aan het eind van elk kalenderjaar stuurt de SVB een totaaloverzicht van alle betalingen die namens u zijn gedaan. Dit overzicht gaat ook naar de gemeente. Want de gemeente dient altijd aan te kunnen tonen wat met het geld dat wordt uitgegeven gebeurt. De SVB meldt bij de Belastingdienst welke betalingen vanuit uw PGB zijn gedaan per hulpverlener. Het PGB dat aan het einde van het jaar niet besteed is, wordt door de Waarom is er gekozen om het trekkingsrecht landelijk bij één instantie te beleggen? En waarom bij de Sociale Verzekeringsbank? Gaan huidige PGB-houders ook per 1 januari 2015 over naar de SVB of loopt de betaling van deze PGB s nog via de oude regeling? SVB teruggestort naar de gemeente. Om redenen van uniformiteit, doelmatigheid en gecoördineerde aanpak van fraude vindt de regering het noodzakelijk om de uitvoering van het trekkingsrecht centraal te beleggen bij één organisatie, de Sociale Verzekeringsbank (SVB).Het beleggen van deze taak bij de SVB heeft belangrijke voordelen. De SVB heeft al jaren ervaring met het persoonsgebonden budget (PGB) doordat ze voor budgethouders de salarisadministratie verzorgt. Per 1 januari 2015 lopen alle betalingen van alle PGB-houders via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) behalve voor de persoonsgebonden budgetten uit de Zorgverzekeringswet. 6

7 Waar kan ik terecht als er iets mis gaat met de betaling? 4. PGB en de gemeente van af 2015 Wie beoordeelt straks de aanvraag voor een PGB? Bij de helpdesk van de Sociale Verzekeringsbank SVB: of Vanaf 1 januari 2015 wordt door de gemeente een nieuwe werkwijze ingevoerd. Er worden geen indicaties meer afgegeven, maar er wordt een gezinsplan opgesteld (zie: Wat is een gezinsplan?) In dit plan kan komen te staan dat u een persoonsgebonden budget (PGB) nodig heeft. Dit kan worden uitgegeven aan heel verschillende vormen van jeugdhulp. Jeugd- en gezinswerkers stellen dit plan samen met u op. Zij werken vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en zijn professionele jeugdhulpverleners. Mag het bedrag voor zorg in natura gehanteerd worden als maximum PGB? Kan mijn gemeente straks (in 2015) mijn aanvraag voor een PGB weigeren als ik beargumenteer dat zorg in natura voor mij niet geschikt is? De hoogte van een PGB is inderdaad niet hoger dan de zorg in natura. De hoogte wordt bepaald aan de hand van het plan dat de aanvrager voorlegt en moet voldoende zijn om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede jeugdhulp in te kopen. Nee, dat kan niet alleen op basis van de motivering. De gemeente kan uw aanvraag wel weigeren als u bijvoorbeeld niet voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een PGB. Deze voorwaarden zijn onder andere: - Dat er een gezinsplan is opgesteld waarin staat dat een PGB nodig - Dat de jeugdige en/of de ouders voldoende in staat zijn op verantwoorde wijze het PGB uit te voeren. - de kwaliteit van de jeugdhulp die met het PGB wordt ingekocht voldoende is. Deze voorwaarden staan in de zogenaamde nadere regels jeugdhulp. De nadere regels worden voor 1 december 2014 bekend gemaakt. Indien de gemeente weigert de voorziening in de vorm van een PGB te verstrekken, dan staat dit besluit open voor bezwaar en beroep. 7

8 Waarom geeft de gemeente geen indicaties meer af? Binnen het PGB geldt als voorwaarde dat de cliënt in staat moet zijn regie te voeren over de situatie (inclusief beheer PGB). Kan de regiefunctie worden overgenomen door mantelzorger, curator of mentor? Wat zijn de Jeugd- en Gezinswerkers? Veel mensen vinden dat jeugdhulp nu te ingewikkeld is georganiseerd. Er zijn veel organisaties en te veel regels. Het is zo ingewikkeld dat kinderen en ouders niet altijd krijgen wat zij nodig hebben. Daarom organiseert de gemeente de jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 op een andere manier. U krijgt een vast contactpersoon vanuit het Jeugd- en gezinsteam met wie u een gezinsplan op kan stellen. In dit gezinsplan kan alle ondersteuning opgenomen worden die u en uw gezin nodig hebben. Er zijn dus geen aparte aanvragen meer nodig. Ja, de cliënt mag ook ondersteund worden door een formele vertegenwoordiger of iemand uit het eigen sociale netwerk. Het regie voeren houdt in dat mensen een plan moeten kunnen opstellen, kunnen motiveren waarom zij een PGB willen, waarom hulp in natura niet passend is, opdrachtgever/werkgever kunnen zijn etc. Vanaf 1 januari 2015 worden de Centra voor jeugd en Gezin uitgebreid met een Jeugd- en Gezinsteam. In elk team werken meerdere deskundigen om u snel en persoonlijk te helpen als u vragen of problemen heeft bij het opgroeien of opvoeden van uw kind(eren). Het gaat om professionele jeugdhulpverleners met deskundigheid op diverse gebieden (bijvoorbeeld op het gebied van geestelijke gezondheidszorg jeugd, verslving en jeugd met een beperking). 8

9 Wat is een gezinsplan? Is dit verplicht? Kan het zijn dat ik nu PGB ontvang en straks niet meer, omdat ik een nieuwe aanvraag moet indienen? Als u jeugdhulp wilt, kunt u vanaf 2015 terecht bij het de centra van jeugd en gezin. Hier werken de jeugd- en gezinsteams. Jeugd- en gezinswerkers zijn professionele jeugdhulpverleners en bieden advies en hulp op het gebied van opvoeden en opgroeien. Als het probleem wat groters is, dan maakt u samen met de jeugd- en gezinswerker een gezinsplan. U bekijkt samen wat u (jeugdigen en/of ouders) of familie zelf kunt doen en soms wordt de school ook betrokken. Samen met het gezin bekijkt het Jeugd- en gezinsteam of andere hulpverleners ingeschakeld moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn bij schulden, hulp voor de ouder zelf of specialistische jeugdhulp. Een gezinsplan is dus een voorwaarde om specialistische ondersteuning en/of een PGB te krijgen. Een huisarts kan u verwijzen naar ondersteuning (zorg in natura), maar een huisarts kan geen PGB verstrekken. Wilt u dus in aanmerking komen voor een PGB, dan is een gezinsplan een vereiste. Op basis van het gezinsplan wordt samen met u gekeken welke ondersteuning voor uw situatie het best passend is. Er wordt met u gezocht naar een maatwerkoplossing. Het kan dus zijn dat een andere oplossing beter passend blijkt te zijn. Als u aan de voorwaarden voor een PGB voldoet en als andere hulp (zorg in natura) niet passend blijkt, krijgt u een persoonsgebonden budget. Wat houdt het overgangsrecht in? Moet ik een nieuwe aanvraag PGB indienen of blijft mijn huidige PGB nog geldig? Per 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in waarin het PGB voor Jeugd is opgenomen. De gemeente is dan verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en heeft de plicht te zorgen dat iedereen die op 1 januari 2015 jeugdhulp krijgt, die ook houdt. Als uw huidige AWBZ-indicatie doorloopt tot in 2015, valt u daarmee onder het overgangsrecht. Dit betekent dat u tot de afloopdatum (uiterlijk 31 december van het volgend jaar, dus eind 2015) recht houdt op het PGB dat u nu ontvangt. U hoeft niet van aanbieder te wisselen. U kunt dus de hulp in blijven kopen bij uw huidige zorgverlener. Vanaf 2016 zijn de huidige indicaties niet meer geldig. 9

10 Kan de gemeente nadere regels stellen die een PGB voor het sociale netwerk uitsluiten? 5. Wet langdurige zorg Hoe weet ik of een kind onder de Jeugdwet of onder de Wet langdurige zorg valt? Wie bepaalt welke zorg een kind onder de Wet langdurige zorg krijgt? De gemeente is zich bewust van de voordelen die het gebruik van PGB voor familieleden kan bieden. In nadere regels noemt de gemeente voorwaarden waaronder een PGB in het sociale netwerk mogelijk is. De nadere regels worden voor 1 december 2014 bekend worden gemaakt. Dat hangt af van de AWBZ-indicatie. Het kan zijn dat in het AWBZindicatiebesluit een zorgzwaartepakket staat beschreven. Meer informatie hierover vindt u in de brief over het Jeugd PGB dat uw van uw gemeente heeft ontvangen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg CIZ stelt het recht op de Wet langdurige zorg vast. Het CIZ kijkt of een kind vanwege een aandoening, beperking of handicap blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het CIZ geeft een indicatiebesluit af en stelt ook zorgprofiel vast. Vervolgens kan worden gekozen voor een verblijf in een instelling, of voor zorg thuis met vpt (volledig pakket thuis) of een pgb (persoonsgebonden budget) of een mpt (modulair pakket thuis). 6. Meer informatie Waar kan ik terecht voor informatie en advies over PGB? Als u nu vragen heeft kunt u deze mailen naar Vermeld u dan uw naam, uw vraag en uw telefoonnummer. U ontvangt daarna binnen 5 werkdagen antwoord. U kunt ook bellen naar tel Er wordt dan een terugbelafspraak gemaakt. Dit is een tijdelijke voorziening. Vanaf 1 januari 2015 kunt u met uw vragen over PGB voor jeugdhulp terecht bij het Centrum voor Jeugd- en Gezin. Vanaf 1 januari 2015 is daar het jeugd- en gezinsteam aanwezig. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal in 2015 tijdens het gesprek over welke ondersteuning nodig is, budgethouders ook informeren over wat het trekkingsrecht inhoudt en hoe het werkt. 10

11 Voor vragen over de werking van het trekkingsrecht, de arbeidsovereenkomst, facturen etc. moet u contact opnemen met de SVB: of Alle budgethouders krijgen of hebben een brief van de SVB gekregen, waarin gevraagd wordt de overeenkomsten op te sturen naar de SVB, het trekkingsrecht wordt uitgelegd. De SVB stuurt een uitgebreide brochure mee. Waar kan ik terecht met vragen over het trekkingsrecht en zorgovereenkomsten? De belangenvereniging voor PGB-houders kan u wellicht ook verder helpen: Niet-leden kunnen hun vragen eenmalig telefonisch voorleggen aan een van pgb-consulenten van Per Saldo via telefoonnummer ( 0,20 per minuut) van maandag tot en met donderdag van tot uur. Voor vragen over de werking van het trekkingsrecht, de arbeidsovereenkomst, facturen etc. moet u contact opnemen met de SVB: of Alle budgethouders krijgen of hebben een brief van de SVB gekregen, waarin gevraagd wordt de overeenkomsten op te sturen naar de SVB, het trekkingsrecht wordt uitgelegd. De SVB stuurt een uitgebreide brochure mee. Waar kan ik online verdere informatie vinden? De belangenvereniging voor PGB-houders kan u wellicht ook verder helpen: Niet-leden kunnen hun vragen eenmalig telefonisch voorleggen aan een van pgb-consulenten van Per Saldo via telefoonnummer ( 0,20 per minuut) van maandag tot en met donderdag van tot uur. Algemene informatie: Pgb en Trekkingsrecht: Opvoedhulp: 11

12 12

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Jeugdhulp. Via een Persoonsgebonden Budget

Jeugdhulp. Via een Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp Via een Persoonsgebonden Budget Inhoudsopgave Wat is jeugdhulp? 3 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 4 Hoe wordt een PGB vastgesteld? 5 Hoe wordt de hoogte van het PGB bepaald? 8 Wat

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Inhoud Het persoonsgebonden budget 3 Over het Pgb 4 Een Pgb aanvragen 5 Inkopen met een Pgb 9 Overige regels bij een Pgb 11 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb)

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo januari 2017 Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Veranderingen in de financiering van zorg

Veranderingen in de financiering van zorg Veranderingen in de financiering van zorg Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor alle cliënten van De Twentse Zorgcentra en hun wettelijk vertegenwoordigers. Waar gaat deze brochure

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Brochure. Persoonsgebonden. budget. voor de Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning

Brochure. Persoonsgebonden. budget. voor de Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning Brochure Persoonsgebonden budget voor de Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning Deze brochure gaat over het Persoonsgebonden budget (Pgb) van de gemeente Krimpen aan den IJssel. U kunt dit Pgb gebruiken

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Inleiding Als uw kind

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Nog vragen? Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen. Heeft u vragen over het PGB van de Wmo? Dan kunt contact opnemen met de medewerkers van het

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 17 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 samenwerkende gemeenten JEUGDHULPRIJNMOND Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Van de site www.hoeverandertmijnzorg.nl Inhoudsopgave Jeugdzorg 6 Wat is ambulante jeugdhulp? 6 Wat

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 14 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Persoongebonden budget

Persoongebonden budget Persoongebonden budget Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 2 2. Wanneer een pgb? 2 3. Een pgb aanvragen 3 4. Inkopen met een pgb 4 5. Overige regels bij een pgb 5 6. Lijst met begrippen

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl Persoonsgebonden budget Hoe werkt dit? Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we vooral naar wat

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren. Brochure PGB voor kinderen.indd 1

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren.  Brochure PGB voor kinderen.indd 1 Het Persoonsgebonden budget voor kinderen/jongeren www.jeugdteamzaanstad.nl Brochure PGB voor kinderen.indd 1 10-03-15 16:35 Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 3 2. Wanneer een pgb? 4

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo 2015 Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, onder welke voorwaarden u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg Langdurige zorg nodig? De keuze is aan u! Hebt u blijvend, veel en vaak zorg nodig? En 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid

Nadere informatie

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u?

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? Foto: www.voordejeugd.nl het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? tweede druk februari 2015 Overheveling pgb naar gemeenten Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET-

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg nodig? De keuze is aan u! Hebt u blijvend, veel en vaak zorg nodig? En 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig?

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (pgb)

Persoonsgebonden Budget (pgb) Persoonsgebonden Budget (pgb) Voor hulp bij het huishouden Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2017 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo 2 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen

Nadere informatie

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6 Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?... 2 Vanuit de Wlz worden de volgende zorg- en hulpvormen geregeld:... 2 Wlz aanvragen... 2 1. Aanvraag bij het CIZ... 4 2. CIZ

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen?

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Voorwoord In deze folder wordt in het kort uitgelegd hoe u uw Wlz-zorg kunt regelen. Als u recht heeft op Wlz-zorg, kunt u kiezen hoe u die zorg wilt regelen.

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Aanvraag persoonsgebonden budget

Aanvraag persoonsgebonden budget Aanvraag persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 19 april 2016 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Pgb in Jeugdwet Pgb

Nadere informatie

Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten

Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten oktober 2014 Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten Inhoud In dit bewaarnummer over de nieuwe wetten staan de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Langdurige zorg thuis nodig? De

Nadere informatie

Informatiebrochure. Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg

Informatiebrochure. Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg Informatiebrochure Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg Colofon Dit is een uitgave van Verenso, vereniging van specialisten

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatieblad Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatie voor wie gebruik wil maken van het Persoonsgebonden Budget Het persoonsgebonden budget (afgekort:

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz)

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz) De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz) Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Financiële regelingen voor personen met PWS

Financiële regelingen voor personen met PWS Financiële regelingen voor personen met PWS Welkom!! Wie zijn wij? Marion van Beek Natacha Lijding Oktober 2016 Filmpje 1. Bij de gemeente: Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) Enkele

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie