Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de jeugdwet en de nieuwe zorgverzekeringswet (Zvw). De huidige AWBZ verdwijnt. Voor de uitvoering van deze wetten worden het Zorgkantoor, de gemeente en de zorgverzekeraar verantwoordelijk. Wanneer gaan de veranderingen in? Het Kabinet streeft ernaar alle vier de wetten tegelijk, op 1 januari 2015, in te laten gaan. Voor de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Zorgverzekeringswet gaat dat door. De Wet langdurige zorg (Wlz) moet nog door de Eerste Kamer worden vastgesteld. Als de Wlz niet op tijd wordt vastgesteld, dan zal de AWBZ vanaf 1 januari 2015 in afgeslankte vorm voortgezet en gaan mensen later over naar de Wlz. Voor wie is de Wmo 2015? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er voor mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig, of thuis te kunnen wonen. Dat heet ook wel hulp bij het zelfredzaam zijn. Die hulp is soms nodig omdat het alleen of met hulp van de omgeving niet (meer) lukt. De Wmo 2015 is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen aan de samenleving. Dat heet ook wel hulp bij participatie. Voor wie is de Jeugdwet? De Jeugdwet is voor iedereen onder de 18 jaar die begeleiding of ondersteuning nodig heeft bij het opgroeien of bij de opvoeding. De uitvoerder van deze Wet is vanaf 1 januari 2015 de gemeente. Uitgezonderd kinderen en jongeren die intensieve zorg nodig hebben en kinderen die levenslang permanent toezicht nodig hebben. Intensieve kindzorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en permanent toezicht onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor wie is de Zorgverzekeringswet? De zorgverzekeringswet (Zvw) is er voor iedereen die medische en verpleegkundige zorg nodig heeft, ook de intensieve kindzorg. Wijkverpleegkundigen gaan thuis meer verpleging en verzorging leveren. De zorgverzekeraar waar u verzekerd bent, regelt deze zorg. Deze zorg valt onder de basisverzekering en is vrij van eigen risico. Voor wie is de Wet Langdurige zorg? De Wet Langdurige zorg (Wlz) is voor iedereen die blijvende behoefte heeft aan 24-uurs zorg, inclusief kinderen met een intensieve langdurige zorgvraag. Dan regelt de Wlz dat u zorg in een instelling krijgt. Maar u kunt deze zorg ook thuis krijgen. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan opname in een instelling. 1

2 Wmo 2015 Welke vormen van hulp regelt de Wmo 2015? Vanaf 2015 zorgt de Wmo er voor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De Wmo 2015 regelt: Individuele begeleiding of ondersteuning voor volwassenen (bij dagelijkse levensverrichtingen en voeren van een gestructureerd huishouden); Begeleiding of ondersteuning in groepsverband (dagbesteding) Kortdurend verblijf (logeren) Beschermd wonen Deze taken komen bovenop de taken waarvoor de gemeenten al verantwoordelijk waren. Taken als huishoudelijke hulp, collectief vervoer (regiotaxi), maatschappelijke opvang enz. De gemeente bekijkt samen met u welke hulp u precies nodig heeft. Dit is maatwerk, want iedere situatie of persoon is anders. Eerst wordt gekeken wat u zelf kunt doen, wat uw omgeving (vrienden, of familie) kunnen bijdragen of dat u gebruik kunt maken van een algemene voorziening. Mocht deze ondersteuning nog onvoldoende zijn, dan kunt u in aanmerking komen voor maatwerkvoorziening. Ook kan uw gemeente een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. In dat geval maakt u niet gebruik van de voorziening die de gemeente u aanbiedt, maar koopt u zelf uw ondersteuning in. Wat is een algemene voorziening? Een algemene voorziening is er voor alle burgers. Algemene voorzieningen zijn laagdrempelige diensten of faciliteiten die bedoeld zijn voor alle burgers of voor iedereen die tot een bepaalde doelgroep behoort. Algemene voorzieningen worden vaak aangeboden door de gemeente of door een maatschappelijke organisatie. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis, een boodschappenbus en een maaltijdservice. Als een algemene voorziening aanwezig is dan kan de burger, of degene die tot de doelgroep van de voorziening behoort, daar gebruik van maken. Wat is een maatwerkvoorziening? Een maatwerkvoorziening is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van één persoon. Dit kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen. Bijvoorbeeld het voor zelfredzaamheid en participatie noodzakelijke vervoer, een scootmobiel, een traplift, dagopvang of begeleiding bij de administratie. Kunt u in de Wmo 2015 een financiële tegemoetkoming krijgen voor verhuiskosten, taxikosten enz.? De Wmo 2015 gaat uit van het probleemoplossend vermogen van u zelf en het betrekken van uw netwerk hierbij. Wanneer u tegen een probleem aanloopt dat u zelf niet kunt oplossen, ook niet met uw netwerk, kunt een beroep doen op de gemeente. De gemeente kan u helpen bij het in kaart brengen van uw eigen mogelijkheden en die van uw netwerk. Levert dit voor u geen oplossing op, dan is het mogelijk dat de gemeente een maatwerkvoorziening inzet. Hoe deze voorziening eruitziet hangt af van uw specifieke situatie. Om die reden is de term maatwerkvoorziening in de Wmo 2015 opgenomen. Vallen woningaanpassingen voor jeugd en vervoersvoorzieningen voor jeugd (bijvoorbeeld een rolstoel) onder de Wmo of de Jeugdwet? De algemene regel is dat voorzieningen voor jongeren tot 18 jaar onder de Jeugdwet vallen. Een uitzondering hierop is de woningaanpassing, die onder de Wmo valt. In alle gevallen heeft u contact hierover met de gemeente. Gaan alle gemeenten het anders doen? De Wmo 2015 geeft gemeenten veel vrijheid. Ze kunnen voor een groot deel zelf bepalen hoe ze de hulp gaan regelen. Zo kunnen ze precies de hulp regelen die mensen ook echt nodig hebben. De gemeente moet zich wel houden aan de wet. Daarin staat waar burgers recht op hebben. Elke 2

3 gemeente beschrijft hoe ze de Wmo 2015 uitvoert. Dat staat in een beleidsplan en een verordening. In de Oosterschelderegio trekken de zeven gemeenten zoveel mogelijk in beleid en uitvoering samen op. 3

4 Jeugd (vragen die al op de website stonden) Welke taken en verantwoordelijkheden van Jeugdzorg gaan over naar de gemeente? Ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen komen per 2015 naar de gemeenten. Het gaat om de volgende vormen: ambulant (hulpverlener komt naar persoon of gezin toe), intramuraal (in een instelling), verblijf bij pleegouders, geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en zorg voor jeugdige gehandicapten. Naast jeugdhulp wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdbescherming gaat over het beschermen van de veiligheid van kinderen (in het gezin, in onze samenleving). Jeugdreclassering gaat over hulpverlening aan jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en/of justitie. Tot slot benoemt de wet ook de taak waarvoor gemeenten nu al verantwoordelijk is, namelijk preventie. Dat betekent dat de gemeenten zo veel mogelijk moeten voorkomen dat er problemen ontstaan. Dat gaan we doen door onze inwoners goed, vroegtijdig en adequaat te informeren en te helpen en te begeleiden. Denken de gemeenten dat zij de jeugdhulp beter kunnen uitvoeren, er moet immers ook bezuinigd worden? De gemeenten willen de jeugdhulp vereenvoudigen. Financiering en uitvoering komen in één hand bij de gemeente. Procedures worden eenvoudiger en minder versnipperd. Door vermindering van bureaucratie ontstaat meer geld voor de zorg. Investeren in preventie moet als resultaat geven dat minder (zware, dure) zorg nodig is. Ons uitgangspunt is dat we eerst kijken wat iemand zelf kan, daarna wordt gekeken wat de omgeving (buren, kinderen, familie, etc.) kan doen. Wanneer dit geen oplossing kan bieden, wordt samen met het kind, het gezin gekeken naar de benodigde ondersteuning. We noemen dit de gekantelde werkwijze. Daarnaast krijgen werkers in de zorg meer ruimte om zelf te beslissen en te doen wat nodig is. Zo neemt de regeldruk af en ontstaat meer ruimte voor maatwerk, passend bij het gezin en de vraag om ondersteuning die daar leeft. De gemeenten rekenen organisaties en hulpverleners af op kwaliteit en effectiviteit van hun werk. De professionals krijgen hun verantwoordelijkheid in samenwerken, samen met het gezin en onderling. Kan de jeugdhulp per gemeente verschillen? De mogelijkheid bestaat dat er verschillen ontstaan per gemeente, omdat iedere gemeente de vrijheid heeft om de jeugdhulp, binnen de kaders van de jeugdwet, zelf in te vullen. Maar we werken zoveel mogelijk samen. We zorgen ervoor dat het beleid in heel Zeeland op hoofdlijnen hetzelfde is. Voor een aantal taken is er een verplichte samenwerking binnen de regio Zeeland. Dit omvat de jeugdbescherming en jeugdreclassering, het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK), de gesloten jeugdhulp, de continuïteit van zorg in 2015 voor bestaande cliënten en geld om landelijke instellingen te betalen die een zeer specialistisch aanbod bieden (voor eventueel hele speciale gevallen). Bepaalt de gemeente in de toekomst of een kind uit huis wordt geplaatst? Het besluit om een kind uit huis te plaatsen kan ook na 2015 alleen door de rechter gebeuren. Gaat een ambtenaar vanaf 2015 beslissen of een jeugdige psychische hulp nodig heeft? Nee, een verwijzing voor psychische hulp wordt gedaan door een arts of de professionals van een gebiedsgericht team. 4

5 Werk en inkomen (vragen die al op de website stonden met update over de Wajong) Ik werk momenteel via de Wsw. Houd ik mijn baan? Voor iedereen die op 31 december 2014 een dienstverband heeft via de WSW, blijft de Wsw bestaan. Als er in uw persoonlijke situatie niets verandert, verandert voor u dus niets als op 1 januari 2015 de nieuwe Participatiewet ingaat. Kan mijn zoon of dochter straks nog een beschutte werkplek krijgen? De gemeente houdt de mogelijkheid om nieuwe beschutte werkplekken te realiseren voor mensen met een arbeidshandicap. Deze nieuwe beschutte werkplekken vallen dan niet meer onder de Wsw, maar onder de Participatiewet. De criteria waaraan iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor een beschutte werkplek zijn nog niet bekend. Ik heb een Wajong-uitkering. Wat verandert er voor mij? Vanaf 2015 wordt er opnieuw gekeken naar de mogelijkheden van iedereen met Wajong. Het UWV heeft de veranderingen voor je op een rij gezet. Zie: Ik wordt in jaar. Kan ik een beroep doen op de Wajong? Je krijgt alleen een Wajong-uitkering als je volgens UWV volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Als gevolg van de wijzigingen van de Wajong en de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015, zijn er na 10 september 2014 twee mogelijkheden: Heb je wel mogelijkheden om te werken? Je komt niet meer in aanmerking voor de Wajong. Je gemeente kan je wellicht verder helpen met studie of werk. De gemeente beoordeelt je aanvraag. Je kunt pas een aanvraag indienen op de dag dat je 18 wordt, niet eerder. Als je twijfelt over je mogelijkheden om te werken, dien dan uiterlijk 10 september bij UWV je aanvraag in. UWV beoordeelt dan jouw persoonlijke situatie. Heb je geen mogelijkheden om te werken? Je komt mogelijk in aanmerking voor een Wajong-uitkering. UWV beoordeelt je aanvraag. Wanneer je een uitkering krijgt toegekend, gaat deze in op de datum waarop de aanvraag is ontvangen. Hierin verandert niets. Iemand die Wajong aanvraagt, kan niet eerder dan 16 weken na de datum van aanvraag een Wajonguitkering krijgen. Dit is wettelijk zo geregeld. Bij aanvragen die UWV na 10 september ontvangen, zou dat dus ná 1 januari 2015 zijn. 5

6 Persoonsgebonden budget (pgb) Wat blijft hetzelfde? De keuze voor een persoonsgebonden budget (pgb) blijft bestaan. Er worden wel andere voorwaarden gesteld aan de toekenning hiervan. De betaling van uw zorgverlener gaat in 2015 via de Sociale verzekeringsbank (SVB). U krijgt het geld niet meer op uw eigen rekening. Wat verandert er rond het persoonsgebonden budget? Als u ook vanaf 1 januari 2015 nog recht heeft op een pgb, houdt u dit en kunt u nog steeds zelf uw zorgverlener(s) kiezen, maar u krijgt het geld niet meer op uw eigen rekening. De gemeente betaalt uw pgb rechtstreeks uit op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die uw pgb gaat beheren; de SVB voert de betalingen aan de zorgverlener(s) van uw keuze uit. Deze verandering geldt voor iedereen die met ingang van 2015 een pgb heeft op basis van de Wmo en/of de Jeugdwet, en voor iedereen die in 2015 een pgb krijgt van het zorgkantoor (AWBZ of Wet langdurige zorg). De verandering geldt niet voor een pgb dat u in 2015 van uw zorgverzekeraar ontvangt. Waarom deze verandering? Deze verandering, die bekend staat als trekkingsrecht, wordt ingevoerd omdat de overheid oneigenlijk gebruik van het pgb wil tegengaan. Het trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. De SVB gaat bijvoorbeeld na of u een overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverlener of zorginstelling die u wilt betalen. U hoeft geen verantwoording meer af te leggen over de besteding van uw pgb en u heeft minder administratieve lasten. En u kunt toch zelf uw zorgverleners uitkiezen en met hen afspraken maken; u blijft zelf de regie voeren. Wat moet ik doen? Ontvangt u nu een pgb (vanuit de AWBZ of de Wmo), dan heeft u in augustus 2014 een brief van de SVB ontvangen. Hierin staat dat met ingang van 1 januari 2015 het trekkingsrecht geldt voor uw pgb. Omdat de SVB vanaf 1 januari 2015 uw zorgverlener gaat betalen, heeft de SVB de zorgovereenkomst nodig die u heeft afgesloten met uw zorgverlener(s) of zorginstelling(en). Deze zorgovereenkomsten moeten wel geldig zijn op 1 januari 2015 en kunt u dus toesturen aan de SVB. Heeft u (nog) geen zorgovereenkomst afgesloten, zorg er dan voor dat u dat alsnog doet. U vindt model-zorgovereenkomsten op de website van de SVB ( U kunt de SVB ook bellen: (030) Dan krijgt u een model-zorgovereenkomst toegestuurd die u kunt invullen. Waar vind ik meer informatie over de SVB en deze verandering? Op vindt u meer informatie. Typ in de zoekbalk trekkingsrecht. Hoe houdt u zicht op uw PGB? De SVB stuurt u elke maand een overzicht van uw bestedingen en het resterende budget. De SVB stuurt na afloop van elk kalenderjaar een totaaloverzicht van alle betalingen die namens u zijn gedaan. Dit overzicht gaat ook naar de gemeente en dient daar als verantwoording. Budget dat u niet besteedt, wordt door de SVB na afloop van het jaar terugbetaald aan de gemeente. De SVB meldt ook bij de Belastingdienst welke betalingen vanuit uw pgb zijn gedaan per zorgverlener. Zijn er andere partijen die mijn PGB mogen beheren? Nee. De nieuwe wetgeving bepaalt dat de SVB de pgb s gaat beheren. Het is een wettelijke verplichting en er zijn geen mogelijkheden om een andere partij te kiezen. Wat gebeurt er als mijn PGB aan het einde van het jaar nog niet op is? Het pgb dat aan het einde van het jaar niet besteed is, wordt door de SVB terugbetaald aan de gemeente. U hoeft een eventueel overschot dus niet meer zelf terug te betalen na afloop van een jaar. 6

7 Wat gebeurt er als ik meer besteed aan mijn hulp/ondersteuning dan is toegekend? Als u meer besteedt dan is toegekend, moet u deze kosten zelf betalen. Die krijgt u niet alsnog vergoed. Spreekt u bijvoorbeeld een ander uurtarief af dan is toegekend, dan kan dat, maar dan betaalt u zelf het verschil. Alleen wanneer mocht blijken dat er meer hulp of ondersteuning nodig is dan is toegekend kan uw pgb aangepast worden. U moet zich dan eerst opnieuw bij de gemeente melden, zodat er een nieuw onderzoek kan plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst wordt het PGB dan eventueel bijgesteld. 7

8 Overgangsregelingen Verandert alles per 1 januari 2015 abrupt of is er een overgangsregeling? Er is een overgangsregeling voor mensen met een geldige AWBZ-indicatie. Een indicatie is een brief van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) waarin staat waarop u recht heeft en tot wanneer. Geldig betekent dat u in 2015 ook nog recht heeft op hulp. Er zijn indicaties voor begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en voor beschermd wonen (ZZP-ggz-C). Bij deze laatste categorie geldt het overgangsrecht voor maximaal 5 jaar. Wat is de overgangsregeling voor mensen met een indicatie voor begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf? Heeft u een aanspraak op AWBZ-zorg die doorloopt in 2015? Dan houdt u recht op die zorg. Dat staat in de Wmo Dit recht houdt u voor de looptijd van de indicatie, maximaal tot 31 december In de Oosterschelderegio streven de gemeenten ernaar om met alle huidige zorgaanbieders afspraken te maken, zodat mensen hun eigen zorgaanbieder zoveel mogelijk kunnen behouden. Uw huidige zorgverlener zal met u in gesprek gaan om uit te leggen wat er verandert en wat dat voor uw situatie kan betekenen. Wat is de overgangsregeling voor mensen met een indicatie voor beschermd wonen (ZZP-ggz- C)? Indicaties voor beschermd wonen blijven maximaal vijf jaar geldig, tot 31 december Als de indicatie eerder afloopt geldt de overgangsregeling tot de einddatum van de indicatie. Wat is de overgangsregeling in de Zorgverzekeringswet? Het overgrote deel van de extramurale verzorging vanuit de AWBZ is vanaf 2015 opgenomen in de Zvw. Deze zorg maakt dan deel uit van de aanspraak wijkverpleging. Op 1 januari 2015 verschuiven de rechten van cliënten: het wettelijk recht op AWBZ-zorg wordt een wettelijk recht op Zvw-zorg. De zorgverzekeraar in de Zvw heeft zorgplicht. Verzekeraars borgen de continuïteit van zorg voor cliënten. Heeft u op 31 december 2014 een geldig indicatiebesluit voor verpleging of verzorging in de AWBZ of bent u in zorg? Dan heeft u op 1 januari 2015 een geldige verwijzing voor thuisverpleging uit de Zvw. Dit betekent dat alle cliënten die in zorg zijn op 1 januari 2015 van dezelfde aanbieder zorg kunnen ontvangen. In de loop van 2015 kan een andere invulling aan zorg gegeven worden. Dit gebeurt binnen het recht op zorg in de Zvw. Is mijn indicatie voor jeugdzorg nog geldig na 1 januari 2015? Ja, alle indicaties die doorlopen na 1 januari 2015 blijven geldig. Ze blijven geldig tot de indicatie afloopt of uiterlijk tot en met 31 december Dat geldt ook voor jeugdigen die op 31 december 2014 op een wachtlijst voor jeugdzorg staan. Kinderen met een indicatie voor pleegzorg houden hun indicatie zolang dat nodig is, dus ook na

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 samenwerkende gemeenten JEUGDHULPRIJNMOND Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Van de site www.hoeverandertmijnzorg.nl Inhoudsopgave Jeugdzorg 6 Wat is ambulante jeugdhulp? 6 Wat

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Decentralisaties Ook de gemeente Waddinxveen heeft er mee te maken. Wat houden de decentralisaties in? Waar komt het vandaan? Waarom? 7 Oktober 2014 Waar komt het vandaan? Samen voor elkaar: de samenleving

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Hoe krijg ik zorg en ondersteuning op Urk? U woont op Urk en u heeft een vraag over zorg, jeugd of werk. De eerste vraag is dan: Wat kunt u

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) In dit document vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. U kunt zoeken door de toetsencombinatie ctrl-f te gebruiken en dan uw zoekwoord in te voeren in het zoekvenster bovenin uw scherm. Veelgestelde

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Themabijeenkomst. 18 september 2015

Themabijeenkomst. 18 september 2015 Themabijeenkomst 18 september 2015 BVSB - Doelen en ambitie Kennisuitwisseling Ontmoeting Professionalisering Programma 9.30 uur Actuele thema s arbeidstoeleiding 10.00 uur Kort en goed: actuele stand

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten.

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning- Samenvatting en aandachtspunten uit de bespreking in de Tweede Kamer gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten

Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten oktober 2014 Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten Inhoud In dit bewaarnummer over de nieuwe wetten staan de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Aanvraag persoonsgebonden budget

Aanvraag persoonsgebonden budget Aanvraag persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 19 april 2016 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Pgb in Jeugdwet Pgb

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland.

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland. Handige Websites Rijksoverheid www.dezorgverandertmee.nl, Het Informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp is via het telefoonnummer 0800 0126 bereikbaar voor vragen. Als u belt, houdt u dan uw indicatiebesluit

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Financiële regelingen voor personen met PWS

Financiële regelingen voor personen met PWS Financiële regelingen voor personen met PWS Welkom!! Wie zijn wij? Marion van Beek Natacha Lijding Oktober 2016 Filmpje 1. Bij de gemeente: Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) Enkele

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Slim lijstje Pgb in vier wetten

Slim lijstje Pgb in vier wetten (https://www.pgb.nl/) Wetten en loketten: waar moet u zijn? Sinds januari 2015 is de organisatie van de zorg in ons land veranderd. Dit slimme lijstje vertelt u waar u moet zijn om de zorg te krijgen die

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 17 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet?

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? 2 Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? Afbakening wettelijke kaders: Wlz Wet langdurige zorg: Blijvende behoefte

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 14 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

Eigen kracht voorop maar wie zorg nodig heeft, krijgt deze ook

Eigen kracht voorop maar wie zorg nodig heeft, krijgt deze ook Informatie brochure December 2014 Eigen kracht voorop maar wie zorg nodig heeft, krijgt deze ook Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente Landgraaf een aantal nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied

Nadere informatie

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014 Actualiteiten en pgb Hans van der Knijff 28 november 2014 Waar gaan we het over hebben? Wat is je beperking Aanvraag Pgb in Wmo Pgb in Jeugdwet Pgb in Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg/ Awbz Wat

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Doelgroep pgb Soorten zorgverlene rs AGB code 2015 Doelgroep pgb (artikel 2): Heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging?

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Op weg naar een Integraal PGB Gaat u mee?

Op weg naar een Integraal PGB Gaat u mee? Op weg naar een Integraal PGB Gaat u mee? Programma Waarom een pilot i-pgb? Wat is een i-pgb? Hoe werkt het? Wat hebt u eraan? Waaruit bestaat de pilot i-pgb? Kunt u deelnemen? Hoe kunt u deelnemen? Waarom

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten.

Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten. Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten. Deze tekst is een beknopte samenvatting van de nu geldende zorgwetten en derhalve per definitie niet compleet. Voor nadere informatie hierover kunnen nierpatiënten

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie