Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -"

Transcriptie

1 Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

2 - 2 -

3 Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige zorg? 6 Wanneer kom ik in aanmerking voor Wlz-zorg? 6 Hoe wilt u de zorg krijgen? 7 Dit zijn de mogelijkheden: - Het zorgkantoor regelt verblijf in een instelling 7 - Het zorgkantoor regelt zorg thuis 7 - U regelt de zorg zelf met een persoonsgebonden budget 8 Cliëntondersteuning 10 Eigen bijdrage 11 Een klacht indienen 12 Belangrijke adressen en telefoonnummers

4 Heeft u hulp of zorg nodig? Hulp en zorg zijn in Nederland goed geregeld. Iedereen kan de hulp en zorg krijgen die nodig is. Dat staat in de wet. Maar per 1 januari 2015 is er wel het een en ander veranderd. Er zijn nieuwe wetten gekomen en er zijn wetten aangepast. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), die tot en met vorig jaar de langdurige zorg regelde, is er niet meer. Vier zorgwetten : welke wet regelt uw zorg? De Zorgverzekeringswet (Zvw) Deze wet regelt onder andere zorg van de huisarts, het ziekenhuis, de tandarts, de psycholoog en de fysiotherapeut. Vanaf 2015 regelt deze wet ook de persoonlijke verzorging en verpleging thuis, de intensieve kindzorg, beschermd wonen voor maximaal 3 jaar en palliatieve zorg. Deze zorgvormen hoorden voorheen bij de AWBZ. Nu vallen ze onder de basisverzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico. Vanaf 2015 is het ook mogelijk om binnen de Zorgverzekeringswet te kiezen voor persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor gelden een aantal uitzonderingen en randvoorwaarden. Deze kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. De Wet langdurige zorg (Wlz) Deze wet regelt zorg voor mensen met een chronische ziekte, voor mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking en voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor deze zorg. Het zorgkantoor in uw regio is verantwoordelijk voor het inkopen en vergoeden van deze zorg

5 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze wet regelt zaken zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, dagactiviteiten, ondersteuning van mantelzorgers, vervoer, woningaanpassingen en hulpmiddelen. Voor deze hulp kunt u terecht bij uw gemeente. De Jeugdwet (Jw) Deze wet regelt alle vormen van hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren. De wet wordt uitgevoerd door de gemeente. Ook voert de gemeente maatregelen uit van de Kinderbescherming en jeugdreclassering. Deze brochure gaat over alle zorg die valt onder de Wet langdurige zorg

6 Voor wie is de Wet langdurige zorg? Mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Soms gaat dat niet meer, omdat er heel erg veel zorg nodig is. Het besluit dat het thuis niet langer gaat, is vaak moeilijk en verdrietig. Een opname in een instelling kan dan een mogelijkheid zijn. Daar is dag en nacht zorg en toezicht aanwezig. U heeft recht op Wlz-zorg als u in Nederland woont, een burgerservicenummer heeft, een eigen woonadres en een Nederlandse zorgverzekering. Heeft u de Nederlandse nationaliteit maar woont u in het buitenland, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat u bij terugkeer in Nederland Wlz-zorg krijgt. Zorginstituut Nederland heeft hierover meer informatie: Wanneer kom ik in aanmerking voor Wlz-zorg? Kunt u niet meer thuis wonen omdat u continu zorg nodig heeft, dan komt u wellicht in aanmerking voor zorg die vergoed wordt door de Wet langdurige zorg. U kunt een indicatie aanvragen met het aanvraagformulier van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kunt u vinden op U kunt het CIZ ook bellen: (088) Heeft u hulp nodig bij de aanvraag, dan kunt u terecht bij uw huidige zorgaanbieder en/of de wijkverpleegkundige. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor de Wlz. In deze beoordeling (het indicatiebesluit) staat op welke zorg u recht heeft. Bezwaar maken Wanneer u het niet eens bent met het indicatiebesluit, dan kunt u bezwaar indienen bij het CIZ. Dat moet binnen zes weken gebeuren. In de brief van het CIZ kunt u lezen hoe en waar u bezwaar kunt aantekenen

7 Hoe wilt u de zorg krijgen? Dit zijn de mogelijkheden: 1: Het zorgkantoor regelt verblijf in een instelling Soms kunt of wilt u niet meer thuis blijven wonen en moet u opgenomen worden in een zorginstelling. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. U kunt aangeven waar u wilt gaan wonen. Maar de instelling van uw voorkeur kan een wachtlijst hebben. Wanneer u niet direct kunt worden opgenomen, bekijkt het zorgkantoor met u wat voor dat moment de beste oplossing is: tijdelijk naar een andere instelling of nog even thuis blijven wonen met zorg thuis. Dit noemen we overbruggingszorg. 2: Het zorgkantoor regelt zorg thuis Het zorgkantoor regelt dat u thuis de zorg krijgt die past bij uw zorgbehoefte. U kunt zelf aangeven welke zorgaanbieder de zorg moet leveren. Uw wens wordt zoveel mogelijk nagekomen maar dit is niet altijd mogelijk. U kunt namelijk alleen gebruik maken van zorgaanbieders met wie het zorgkantoor een contract heeft. Eventueel kunt u gebruik maken van meerdere aanbieders, maar ook dan geldt dat ze een contract moeten hebben met het zorgkantoor. Het zorgkantoor kan de zorg thuis op twee manieren regelen: als een volledig pakket thuis (vpt) als een modulair pakket thuis (mpt) Om goed te kunnen inschatten wat voor u de beste oplossing is, komt de zorgaanbieder bij u thuis. De zorgaanbieder bespreekt met u wat er nodig is en legt dit vast in een zorgplan. Vervolgens beoordeelt het zorgkantoor wat haalbaar is in uw situatie: het volledig pakket thuis of het modulair pakket thuis. U krijgt daarover bericht

8 Het vpt bevat bijna alle zorg die u ook in een instelling zou krijgen, maar dan thuis. Dat houdt in: verpleging persoonlijke verzorging begeleiding (individueel en/of dagbesteding) Wlz-behandeling vervoer naar behandeling en/of dagbesteding maaltijden (eten en drinken) hulp bij het huishouden Het mpt kan de volgende zorg of delen ervan bevatten: verpleging persoonlijke verzorging begeleiding (individueel en/of dagbesteding) Wlz-behandeling vervoer naar behandeling en/of dagbesteding Het mpt biedt geen hulp bij het huishouden. Wanneer u deze hulp toch nodig heeft, kunt u dit aanvragen bij de gemeente. Het mpt is voor u geschikt als: u gebruik wilt maken van meerdere zorgaanbieders u voor sommige Wlz-zorgonderdelen een pgb wilt en voor andere Wlz-zorgonderdelen wilt dat het zorgkantoor het regelt. 3. U regelt de zorg zelf met een persoonsgebonden budget (pgb) Een pgb kan voor u de juiste keuze zijn wanneer u zelf wilt bepalen door wie, wanneer en waar de zorg verleend wordt. U koopt zelf de zorg in. Dit kan bij een zorgaanbieder, een thuiszorgorganisatie of een kleinschalige woonvorm. U kunt afspraken maken met meerdere zorgaanbieders. U mag uw pgb ook gebruiken om mantelzorgers te betalen voor hun hulp en zorg

9 U kunt uw budget alleen besteden aan: verpleging verzorging begeleiding (individueel en/of dagbesteding) hulp bij het huishouden logeeropvang bij een erkende zorginstelling vervoer naar dagbesteding Het pgb biedt u dus de vrijheid om zelf uw zorg te regelen. Maar u moet ook een aantal zaken zelf regelen. Daarom is een pgb niet voor iedereen geschikt. Het zorgkantoor bekijkt samen met u of een pgb de juiste keuze voor u is. Dit heet het bewust-keuze-gesprek. Met een pgb moet u het volgende zelf regelen: U moet een budgetplan opstellen, waarin u de zorg beschrijft waarvan u gebruik wilt maken. U moet met elke zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten. In de zorgovereenkomst vermeldt u welke soort zorg u hebt afgesproken en het bedrag dat u daarvoor gaat betalen. Deze zorgovereenkomst moet door u én uw zorgverlener ondertekend worden. U moet voor elke zorgverlener een zorgbeschrijving opstellen. Hierin geeft u aan welke zorgbehoefte u hebt en welke zorg de zorgverlener geeft. Ook de zorgbeschrijving moet worden ondertekend door u en de zorgverlener. Uw pgb-budget wordt gestort op rekening van de Sociale VerzekeringsBank (SVB). De SVB beheert uw budget. U moet de declaraties over de geleverde zorg naar de SVB toesturen. De SVB betaalt uw zorgverlener(s). In de 6-stappen folder van Zorginstituut Nederland vindt u meer informatie over de stappen die u moet nemen als u kiest voor het pgb. U kunt deze folder vinden op klik op pakket en vervolgens op Wlz-kompas. (voorheen AWBZ-kompas)

10 Cliëntondersteuning In de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is geregeld dat u bij allerlei vragen over uw zorg ondersteund kunt worden. Dit wordt cliëntondersteuning genoemd. Alle cliënten die beschikken over een indicatie voor de Wlz kunnen gebruik maken van een vorm van cliëntondersteuning. Waarom Cliëntondersteuning versterkt de positie van cliënten. Door het informeren, adviseren en begeleiden van cliënten wordt de zelfredzaamheid en de eigen zeggenschap van de cliënt binnen de langdurige zorg bevorderd. Hoe De zorgkantoren in Nederland zijn verantwoordelijk voor het geven en beschikbaar stellen van cliëntondersteuning. Heeft u een vraag, wilt u advies of hebt u een andere ondersteuningsvraag, dan kunt u zich richten tot Zorgkantoor Friesland. Wij informeren u over uw rechten en mogelijkheden. Ook verstrekken wij zoveel mogelijk informatie, onder andere over de kwaliteit van zorg en over de wachtlijsten van aanbieders. Zo nodig bemiddelen wij naar een zo passend mogelijk zorgaanbod. Ook een zorgaanbieder heeft informatie-, ondersteuning- en begeleidingstaken die zijn vastgelegd in de contracten tussen zorgkantoor en aanbieder. Een grote ondersteuningstaak vervult de aanbieder bij het opstellen en bespreken van het zorgplan. Per 1 januari 2015 heeft u ook de mogelijkheid zich te wenden tot een onafhankelijke cliëntondersteuner die geen belangen heeft bij de aanbieder noch bij het zorgkantoor. Landelijk zijn hiervoor afspraken gemaakt met MEE en Zorgbelang. Cliëntondersteuning is te allen tijde kosteloos. Voor meer informatie: MEE: Zorgbelang:

11 Eigen bijdrage Als u Wlz-zorg ontvangt en u bent ouder dan 18 jaar, dan moet u een eigen bijdrage betalen. Hoeveel u zelf moet betalen, hangt af van uw inkomen, uw vermogen en de manier waarop uw zorg geleverd wordt. U krijgt van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een rekening met het bedrag dat u als eigen bijdrage moet betalen. Als u nu alvast wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt, kunt u op een proefberekening maken

12 Een klacht indienen Een klacht over de zorg Zorg is mensenwerk. Als u ontevreden bent, of als er fouten zijn gemaakt, dan is het belangrijk dat u dat meldt en bespreekt met bij de zorgaanbieder. Bent u hierna nog steeds ontevreden, dan kunt u alsnog een klacht indienen. Iedere zorgaanbieder is wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben. Ook heeft iedere zorginstelling een klachtencommissie. Het is ook mogelijk om uw klacht kenbaar te maken bij het zorgkantoor. Een klacht over Zorgkantoor Friesland Het kan ook zijn dat u ontevreden bent over de dienstverlening of beslissingen van Zorgkantoor Friesland. Ook dan is het belangrijk dat u een klacht of een bezwaar indient. Dat kan per post of via de website U kunt uw klacht of bezwaar richten aan de Klachten/Bezwaarschriftencommissie. Die commissie behandelt de klacht of het bezwaar en neemt een standpunt in. Bent u niet tevreden over de uitkomst, dan kunt u uw klacht/ bezwaar binnen een jaar sturen naar de Nationale Ombudsman te Den Haag. In onze klachtenfolder vindt u meer informatie. U kunt deze informatie ook vinden op

13 Belangrijke adressen en telefoonnummers Zorgkantoor Friesland Het Zorgkantoor Friesland voert de WLZ uit voor de provincie Friesland. Hier kunt u onder andere terecht met vragen over zorgaanbieders, wachtlijsten, Persoonsgebonden Budget of een klacht indienen. Harlingertrekweg 53 (bezoekadres) Postbus BM Leeuwarden Telefoon: (058) Centraal Administratie Kantoor (CAK) Het CAK berekent de eigen bijdrage voor de WLZ en stuurt hiervoor een rekening. Antwoordnummer VB Den Haag Telefoon Zorg zonder Verblijf: Telefoon Zorg met Verblijf: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Het CIZ beoordeelt of u voor WLZ-zorg in aanmerking komt. Het CIZ geeft een beschikking af (u krijgt wel / geen zorg) en de bijbehorende indicatie. Telefoon: (088) Schriftelijke vragen richt u aan: CIZ Driebergen Princenhof Park 3 Postbus NG Driebergen 3970 AB Driebergen

14 Sociale Verzekeringsbank (SVB) De Sociale Verzekeringsbank is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Zorginstituut Nederland (ZINL) Zorginstituut Nederland behartigt het belang van iedereen die op grond van de Zvw en de Wlz recht heeft op zorg. U kunt hier terecht voor bijzondere vragen, zoals het recht op Wlz als u niet in Nederland woont of werkt. Telefoon: (020) Per Saldo Per Saldo is een belangenvereniging voor mensen die hun zorg willen regelen met een pgb. Telefoon: ( 0,20 per minuut) van maandag tot en met donderdag van tot uur MEE Friesland MEE informeert, ondersteunt en wijst de weg naar de juiste instanties voor iedereen met een beperking, handicap of chronische ziekte. Sixmastraat PA Leeuwarden Telefoon: (058) Zorgbelang Fryslân Zorgbelang Fryslân komt op voor de belangen van zorggebruikers. U kunt er onder andere terecht met vragen over zorgaanbieders, klachten, bezwaren, Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget. Thialfweg PW Heerenveen Telefoon: (085)

15 - 15 -

16 Heeft u nog vragen? Als u vragen heeft naar aanleiding van deze folder, belt u dan met Zorgkantoor Friesland: (058) Wij zijn dagelijks bereikbaar van 8.00 tot uur. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier op Contactgegevens Zorgkantoor Friesland Harlingertrekweg 53 Postbus HR Leeuwarden 8901 BM Leeuwarden Telefoon: (058) Datum uitgifte: maart Z-KTR

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Jeugdwet en onderwijs Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs Zorgverzekeringswet en onderwijs Wet langdurige zorg en onderwijs 1 2 Introductie Soms

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie