Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)"

Transcriptie

1 Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners wordt georganiseerd. Om dit mogelijk te maken past het kabinet het stelsel van langdurige zorg aan. De gemeenten moeten ervoor zorgen dat inwoners kunnen blijven meedoen en passende ondersteuning krijgen als het niet lukt om op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. Dit wordt geregeld in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Professionele zorg en ondersteuning die u momenteel nog via de AWBZ (Wet Algemene Bijzondere Ziektekosten) ontvangt, wordt in de toekomst toegewezen via de nieuwe Wmo. (1) Waarvoor wordt de gemeente verantwoordelijk? Maatwerk, welke voorziening past bij u, is leidend voor de gemeente Bergen. Hierbij gaan wij uit van uw eigen behoeften en uw eigen mogelijkheden. Ook de hulp van familie, vrienden, buren en bekenden wordt hierbij betrokken. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen kan blijven meedoen. Waar mogelijk, vragen wij u om zelf de benodigde ondersteuningsproducten en diensten te regelen en te kopen. Lukt dat niet, dan leveren wij de benodigde ondersteuning en brengen hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in rekening. Uitgangspunt is dat wij alleen inwoners ondersteunen die echt niet zelf kunnen regelen en betalen. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn hulpmiddelen in de vorm van - een rolstoel of scootmobiel - woningaanpassingen - schoonmaakondersteuning - individuele of collectieve begeleiding - vervoer naar dagbesteding en collectief vervoer in de vorm van de Regiotaxi. Op regionaal niveau organiseren we in samenwerking met de gemeente Venlo meer specifieke/ specialistische maatwerkvoorzieningen. Hier gaat het om: - Maatschappelijke opvang Dit betreft het bieden van tijdelijk onderdak, begeleiding, informatie en advies. - Veilig thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. - Beschermd wonen. Dit betreft het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische aandoening. (2) Gaat de gemeente in 2015 indiceren met betrekking tot Wmo? Het Centrum Indicatiestelling Zorg zal vanaf 2015 geen indicaties meer verstrekken voor inwoners die thuis wonen en zorg en ondersteuning nodig hebben. De gemeente kiest ervoor de toegang tot de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk te regelen via het sociaal team. Een professional uit het sociaal team bekijkt samen met de zorgvrager welke zorg nodig is, hoe lang en waarom dat nodig is. Daarnaast kan de huisarts doorverwijzen naar vormen van ondersteuning. (3) Wat bedoelen we met formele en informele zorg? Informele zorg is zorg en ondersteuning die vanuit het sociale netwerk wordt georganiseerd. Steeds vaker wordt eerst gekeken of het eigen sociale netwerk kan bijspringen. Wat kunt u zelf, wat kunnen uw familie, vrienden, buren doen? Pas daarna komt de professionele zorg of ondersteuning in beeld

2 (formele zorg). De informele en formele zorg moeten goed op elkaar aansluiten. Natuurlijk kunnen deze vormen van zorg ook naast elkaar plaatsvinden. (4) Is er straks nog ruimte voor formele/professionele zorg? Formele zorg blijft ook in de nieuwe wetgeving bestaan. Welke vormen van formele zorg u krijgt aangeboden, is afhankelijk van de persoonlijke behoefte. Het aanbieden van formele zorg zal meer dan voorheen maatwerk zijn. Er zal meer oog zijn voor de persoonlijke behoefte en eigen mogelijkheden. Voor mensen die dat nodig hebben, blijft deze formele zorg beschikbaar. (5) Wie signaleert dat informele zorg tekortschiet en formele zorg nodig is? Het sociale netwerk rondom de zorgvrager heeft een belangrijke taak bij het signaleren van toenemende zorgbehoefte. Indien u vermoedt dat de zorgvrager meer zorg nodig heeft, kunt u dit melden bij het sociaal team. Zij kunnen de hulpvraag beoordelen en indien nodig de zorg opschalen naar het gewenste niveau. (6) Wanneer wordt informele zorg formele zorg? Informele zorg wordt formele zorg wanneer de zorgvraag niet meer door het eigen netwerk kan worden ingevuld. Professionele, formele, zorg is dan noodzakelijk. Natuurlijk is een combinatie van beide ook mogelijk. Wat verandert er voor mij? (1) Mag ik zelf kiezen van welke aanbieder ik zorg wil? Ja, dat mag u zelf kiezen. We vinden het belangrijk dat u keuzemogelijkheid heeft. Met de regio Noord-Limburg gaan we de Wmo-maatwerkvoorzieningen via raamovereenkomsten inkopen. Dit betekent dat we afspraken maken met meerdere aanbieders waar u uit kunt kiezen. (2) Kan ik mijn huidige hulp behouden? Het wettelijke overgangsrecht geeft niet aan dat u recht heeft op ondersteuning geleverd door dezelfde zorgverlener. Ons streven is echter dat u als overgangscliënt uw huidige zorgaanbieder kunt houden, tenzij u dit zelf niet wilt. Bij afloop van het overgangsrecht wordt in een gesprek met u onderzocht of en welke ondersteuning verder nodig is. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing. Afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek en uw eigen keuze bepalen wij dan of u uw huidige zorgverlener kunt houden. (3) Als de gemeente mijn hulpvraag afwijst, kan ik het dan in een andere gemeente proberen? Nee, u kunt geen beroep doen op de faciliteiten van andere gemeenten, tenzij u verhuist. De uitvoering van de Wmo is gemeentegebonden. (4) Ik heb nu een indicatie AWBZ, wat verandert er voor mij in 2015? De gemeente gaat in 2015 in gesprek met mensen die nu een bestaande indicatie hebben voor intensieve thuiszorg, individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf. Tijdens dat gesprek bespreekt de zorgvrager zijn situatie met een professional van het sociaal team. Samen stellen ze vast welke hulp en ondersteuning de zorgvrager nodig heeft. Dat kan betekenen dat u een nieuw leefplan krijgt, waarin passende hulp geboden. (5) Mijn indicatie voor huishoudelijke hulp loopt 31 december 2014 af. Wat moet ik nu doen? U hoeft zelf niets te doen. De gemeente gaat met alle cliënten die nu hulp bij het huishouden ontvangen in de loop van dit jaar een gesprek voeren. In dit gesprek wordt niet alleen gekeken naar de

3 hulp bij het huishouden, maar ook naar andere huidige en nieuwe Wmo-voorzieningen die u eventueel ontvangt. U krijgt hierover vanzelf bericht. (6) Mijn moeder is 89 en krijgt al jaren hulp bij het huishouden via de Wmo. Wordt nu van ons verwacht dat ik dat samen met mijn zus ga overnemen? We hebben het al druk genoeg. De gemeente gaat met alle cliënten die nu hulp bij het huishouden ontvangen in de loop van dit jaar een gesprek voeren. Uw moeder krijgt hier tijdig een uitnodiging voor. U kunt dan bij dat gesprek aanwezig zijn. In alle redelijkheid zal worden besproken wat uw moeder nodig heeft aan schoonmaakwerk en welke rol haar sociaal netwerk hierbij kan spelen. (7) Ik heb geen kinderen en geen familie, wie moet er dan voor me zorgen? Als u ondersteuning nodig hebt, kijkt het sociaal team naar wat u zelf kunt, van welke algemene voorzieningen u gebruik kunt maken (zoals een Huiskamer) en wat bestaande (zorg)netwerken in de buurt kunnen bieden aan ondersteuning. Als dat niet voldoende is en er is geen mantelzorg, dan stelt de gemeente een leefplan op met waar nodig professionele ondersteuning op maat. (8) Moet ik meer gaan betalen voor de zorg? Vanaf volgend jaar moeten meer mensen zelf hun hulp regelen. Dit betekent dat u iemand in uw omgeving vraagt het te doen of dat u het (deels) zelf moet betalen. Als u wel in aanmerking komt voor hulp van de gemeente, dan zal er waarschijnlijk ook een eigen bijdrage zijn. Op dit moment wordt al een eigen bijdrage gevraagd voor hulp bij het huishouden, begeleiding en persoonlijke verzorging. Vanaf 1 januari 2015 verdwijnt de korting Wtcg op de eigen bijdrage voor de hulp bij huishoudelijk werk. Dit betekent dat de eigen bijdrage voor u dus hoger zal uitvallen. Ook wordt per 1 januari 2015 een eigen bijdrage gevraagd voor een rolstoel. Hoe gaat dat dan vanaf 2015? 2015 zal een overgangsjaar zijn. In dat jaar houdt u in principe de zorg die u nu gewend bent, zolang u nog geen keukentafelgesprek en een aanbod voor zorg of ondersteuning heeft gehad. U valt dan zolang in het overgangsrecht (1) Wordt mijn indicatie/ciz verlengd? Indicaties die zijn afgegeven voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding of kortdurend verblijf, lopen door tot uiterlijk 1 januari De herziening van de bestaande indicatie vindt plaats in de loop van Heeft u vanaf 1 januari 2015 een hulpvraag, dan valt u onder de nieuwe wetten. Het sociaal team voert dan een keukentafelgesprek met u, om uw situatie en vraag in kaart te brengen. (2) Mijn indicatie huishoudelijke hulp die ik al jaren heb loopt maar tot 31 december 2014, krijg ik na die tijd nog zorg? In de nieuwe Wmo staat het resultaat voorop. Wat is ervoor nodig om uw probleem op te lossen? Daar heeft u zelf ook een rol in. Het sociaal team gaat in gesprek met u. Er wordt opnieuw gekeken naar uw behoeften en eigen mogelijkheden, samen met uw omgeving. Op basis daarvan wordt besloten of en hoeveel huishoudelijke hulp u ontvangt. (3) Wordt van mij verwacht dat ik straks voor mijn ouders ga zorgen? Mensen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. Daarvoor wordt ook een beroep gedaan op het sociale netwerk en mogelijk dus ook op u (ervan uitgaande dat het voor u ook praktisch mogelijk is). Woont u in Groningen en uw ouders in Bergen, dan is het niet reëel dat u dagelijks de was komt doen bij uw ouders. Er zal dan gekeken worden naar een andere oplossing die past bij uw situatie.

4 (4) Hoe kan ik iemand helpen bij het vergroten van zijn of haar netwerk? Signaleert u dat iemand een klein of misschien zelfs nagenoeg geen sociaal netwerk heeft, dan horen wij dat graag. Indien de persoon behoefte heeft aan een gesprek, dan bieden wij een keukentafelgesprek. Tijdens het gesprek kijken we naar de vraag achter de vraag. We gaan dan ook aan de slag met het sociaal netwerk. De zorgvrager krijgt bijvoorbeeld de vraag om zijn of haar sociale netwerk in kaart te brengen. Letterlijk. Teken de mensen die om u heen staan. Dat verheldert een hoop. Met de mensen uit het netwerk voeren we een tweede gesprek. Samen gaan we dan kijken wat het netwerk voor de zorgvrager kan betekenen. Ook kijken we of en hoe we het netwerk kunnen uitbreiden. Natuurlijk zou u zelf wat voor deze persoon kunnen doen. Kijk waar u kunt helpen, kunt steunen of een luisterend oor kunt bieden. (5) Wat moet ik doen als ik zie dat iemand de deur niet (meer) uitkomt? Als u ziet dat iemand de deur niet (meer) uit komt, kunt u dit signaal melden bij het sociaal team. Mensen met geen of een heel klein sociaal netwerk komen niet snel in beeld. De gemeente wil dicht bij de inwoner staan, dat doen we onder meer door de inzet van het sociaal team. In het sociaal team werken organisaties als Alexander Calder, De Zorggroep/Groene Kruis Thuiszorg en de gemeente Bergen samen om zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners beter te organiseren. Het team heeft hierbij ook de taak om te signaleren, en is tevens een mogelijk meldpunt. Let wel: ook al krijgen we een signaal, de zorgvrager moet altijd vrijwillig meewerken. (6) Als ouderen langer thuis moeten blijven wonen, komt mijn vader van 85 dan automatisch in aanmerking voor een traplift en huishoudelijke zorg? U komt nergens automatisch voor in aanmerking. Afhankelijk van uw exacte zorgvraag kijken we welke behoeften en mogelijkheden u heeft. Uiteraard behoort een traplift wel tot de mogelijkheden, maar de noodzaak bekijken we per situatie en aan de hand van een keukentafelgesprek. (7) Heb ik straks nog wel recht op dezelfde voorzieningen? In 2015 bieden we als gemeente zoveel mogelijk continuïteit van zorg en ondersteuning. Dit betekent dat lopende indicaties worden voortgezet. In 2015 beoordelen we opnieuw of voortzetting van de voorziening noodzakelijk is. Het zou kunnen dat u dan een alternatieve vorm van zorg/ondersteuning aangeboden krijgt, die past bij wat u nodig heeft. In overleg met u worden hier nieuwe afspraken over gemaakt. Zelf een bijdrage leveren (1) Ik heb tijd over en wil zo nu en dan best iets voor een ander doen. Bij wie kan ik dat melden? U kunt verschillende paden bewandelen. U kunt direct naar een zorginstelling of vereniging in uw eigen buurt stappen met de vraag of u als vrijwilliger iets voor hen kunt betekenen. Meldt u aan bij de Zorgondersteuner, actief op het gebied van mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk en initiatieven van burgers in wijken en buurten, tel , of kijk voor meer informatie op de website Persoonsgebonden budget (1) Wat gebeurt er met het Persoonsgebonden (PGB) budget? Het Persoonsgebonden budget (PGB) blijft bestaan. De gemeente biedt de mogelijkheid voor een PGB, wanneer:

5 De inwoner die keuze bewust maakt, De inwoner in staat is zijn budget te beheren En er geen passende maatwerkvoorziening voorhanden is. De gemeente verstrekt geen PGB aan personen uit het sociaal netwerk van de cliënt. De PGB-regeling verandert komend jaar wel wat. De overheid introduceert het trekkingsrecht in het PGB. Dat betekent dat inwoners het geld niet meer direct op hun eigen rekening overgemaakt krijgen. Het budget gaat naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die ook verantwoordelijk is voor de betaling van de rekeningen. De hoogte van het budget wordt vooraf bepaald. (2) Kunnen we straks nog zelf ondersteuning inkopen met een PGB? Gaat er iets veranderen in de administratieve procedure rondom het PGB? De uitbetaling van het Persoonsgeboden budget voor Wmo-voorzieningen gaat per 1 januari 2015 veranderen. U krijgt het geld niet meer op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat het PGB beheren en voert de betalingen aan de zorgverleners uit. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) vraagt PGB-houders binnenkort per brief om hun zorgcontracten op te sturen. Daarmee kan de SVB alle voorbereidingen treffen om deze verandering per 1 januari in te laten gaan. De SVB gaat per 1 januari 2015 ook aan de Belastingdienst doorgeven wie betalingen vanuit het PGB ontvangt. (3) Ik heb nu een Persoonsgebonden budget (PGB) voor hulp bij het huishouden. Heb ik daar straks nog recht op? Vanaf 1 januari 2015 zal de gemeente nog wel PGB s verstrekken voor hulp bij het huishouden, maar de voorwaarden gaan wel veranderen. De definitieve regels moeten nog worden vastgesteld. Het is al wel bekend dat de gemeente het bedrag voor uw PGB vanaf 1 januari 2015 niet meer op de rekening van de cliënt stort. In plaats daarvan gaat dit via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Alle cliënten die een PGB voor hulp bij het huishouden ontvangen, worden op tijd geïnformeerd over deze veranderingen. Cer en Wtcg Mensen die jaarlijks in oktober een uitkering van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) ontvangen, hebben in juli een brief van het CAK ontvangen met daarbij een antwoordkaart. Door deze antwoordkaart in te vullen geeft u het CAK toestemming om uw gegevens aan de gemeente door te geven. De gemeente heeft deze gegevens nodig om u te informeren over een nieuwe regeling die in plaats van de Compensatieregeling voor het eigen risico (Cer) komt. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie. (1) Ik ontvang jaarlijks een geldbedrag ter compensatie van het eigen risico van mijn zorgverzekering (Cer). Wat verandert er voor mij? Mensen met hoge zorgkosten betalen vaak het volledig eigen risico van de zorgverzekering. Mensen waarvan verwacht wordt dat zij als gevolg van hun chronische aandoening jaar in jaar uit hun eigen risico vol maken, ontvangen een geldbedrag vanuit de Compensatieregeling Eigen Risico (Cer) ter gedeeltelijke compensatie hiervan. Deze regeling wordt door het Rijk afgeschaft. In plaats van deze vaste tegemoetkoming, gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden. Verwachting is dat deze nieuwe compensatieregeling niet voor iedereen zal gelden. Kunt u zelf uw meerkosten betalen, dan komt u niet in aanmerking voor deze compensatieregeling. (2) Ik krijg een tegemoetkoming op basis van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Wat verandert er voor mij? Mensen met een chronische ziekte of handicap krijgen via de Wtcg een algemene tegemoetkoming voor extra kosten als gevolg van de chronische ziekte of handicap. Deze wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 door het Rijk afgeschaft. In plaats van deze vaste tegemoetkoming, gaat de

6 gemeente ondersteuning op maat bieden. Verwachting is dat deze nieuwe compensatieregeling niet voor iedereen zal gelden. Kunt u zelf uw meerkosten betalen, dan komt u niet in aanmerking voor deze compensatieregeling. (3) Als ik tot eind 2013 de Cer-bijdrage krijg, krijg ik dan ook automatisch de gemeentelijke bijdrage? Nee, niet automatisch. Gemeenten krijgen fors minder geld waarmee ze iets kunnen doen voor mensen met hoge zorgkosten. De gemeente werkt aan een nieuwe regeling voor mensen met een laag inkomen, die bovendien op grond van hun chronische ziekte of handicap het volledige eigen risico voor de zorgverzekering moeten betalen. Eind 2014 is de nieuwe regeling bekend en kunt u kijken of u daarvoor in aanmerking komt en een aanvraag indienen. Als u de antwoordkaart terugstuurt naar het CAK ontvangt u de informatie automatisch van de gemeente per post. (4) Als ik de antwoordkaart opstuur, hoef ik dan niets meer te doen? Als u de antwoordkaart opstuurt ontvangt u eind van het jaar informatie van de gemeente over de nieuwe regeling. Het terugsturen van de antwoordkaart wil nog niet zeggen dat u een vervangende uitkering ontvangt. Dat hangt af van uw situatie en de voorwaarden van de nieuwe regeling. (5) Ik heb de antwoordkaart niet op tijd teruggestuurd. Wat nu? Als u de antwoordkaart niet terugstuurt, kunt u altijd later nog de regeling aanvragen als u tot de doelgroep behoort. Houdt u de website van de gemeente en de gemeentepagina in de Maas- en Niersbode in de gaten. Daarin wordt eind van het jaar bekend gemaakt hoe de nieuwe regeling eruit ziet. (6) Waar kan ik de nieuwe regeling aanvragen? U kunt de nieuwe regeling nog niet aanvragen. De nieuwe regeling wordt op dit moment voorbereid. In het najaar van 2014 wordt die bekend gemaakt via de website van de gemeente en de gemeentepagina in de Maas- en Niersbode. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u hem dan aanvragen. Als u een brief van het CAK heeft gehad, kunt u de antwoordkaart terugsturen. U ontvangt dan per post meer informatie. Dat duurt nog wel een tijdje, want het CAK stuurt pas tegen het eind van het jaar alle gegevens aan de gemeente door.

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) In dit document vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. U kunt zoeken door de toetsencombinatie ctrl-f te gebruiken en dan uw zoekwoord in te voeren in het zoekvenster bovenin uw scherm. Veelgestelde

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Afschaffing Cer, Q en A

Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing CER[Compensatie eigen risico] /Wtcg [Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten] Krijg ik nog wel een Cer vergoeding over het jaar 2014? De CER is afgeschaft

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb)

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo januari 2017 Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder?

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Q&A s Visuele en/of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Antwoord: Vanaf 1 januari 2015 valt revalidatiezorg voor

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Uitvoering Wmo in 2015

Uitvoering Wmo in 2015 Uitvoering Wmo in 2015 Werkbijeenkomst gemeente Mill en Sint Hubert 11 september 2014 H.J. (Eric) van Maaren Beleidsadviseur Sociaal Domein Werkorganisatie CGM Beleidskaders Wmo 2015 Wettelijk beleid Gemeentelijk

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

De nieuwe Wmo P w o e nf r e P or o P i m n ia t nti n p e r p e ij s e e s n e t n a k t o ie m e L e L l en y los

De nieuwe Wmo P w o e nf r e P or o P i m n ia t nti n p e r p e ij s e e s n e t n a k t o ie m e L e L l en y los De nieuwe Wmo PowerPoint Informatiebijeenkomst presentatie Lelystad november 2014 Hervorming langdurige zorg PowerPoint Op 1 januari 2015 presentatie verdwijnt Lelystad de AWBZ: deel gaat naar de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten

Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten Longfibrosevereniging 20 april 2018 Wethouder Corine Dijkstra Sinds 2015 Vernieuwing langdurige zorg AWBZ uitgaven groeiden explosief Zowel instroom

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zelfstandig wonen en leven 3 manieren om hulp te vinden 1 Zoek het dichtbij In uw omgeving zijn er vaak mensen die graag een handje helpen, zoals

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Zorgloket Bladel. De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg!

Zorgloket Bladel. De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg! Zorgloket Bladel > De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg! 2 Zorgloket Bladel De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Informatie over zorg Gemeenten Rheden en Rozendaal januari 2017

Informatie over zorg Gemeenten Rheden en Rozendaal januari 2017 Informatie over zorg Gemeenten Rheden en Rozendaal januari 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB Zin en onzin over het Persoons Gebonden Budget PGB Dit e-book is aan jou persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo

Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo Waar vind ik algemene informatie over de Wmo? Op de landelijke website www.info-wmo.nl en de website van de gemeente (www.boxtel.nl/wmo of www.haaren.nl kies

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie