Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden over de Wmo2015"

Transcriptie

1 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te kunnen blijven meedoen. Het gaat om ouderen en gehandicapten die door een beperking niet (helemaal) zelfstandig meer zijn. Het doel van de Wmo2015 is om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen en ook kunnen blijven meedoen aan de samenleving. In 2015 wordt de Wmo uitgebreid. De AWBZ verdwijnt en gaat op in de Wmo en deels in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de ondersteuning en opvang van mensen die dit nodig hebben en die niet in een instelling wonen. Voorheen lag deze verantwoordelijkheid bij de rijksoverheid. Daardoor krijgen gemeenten er nieuwe taken bij. Tegelijkertijd is er minder geld beschikbaar dan voorheen voor die taken. We maken onderscheid tussen algemene zorg en maatwerk. Algemene zorgvoorzieningen zijn voor iedereen hetzelfde. Hierbij kunt u denken aan het sociaal werk, buurthuizen, klussendienst of maaltijddienst. Voor deze zaken kunt u bij uw gemeente terecht. Als de algemene voorzieningen niet voldoende zijn, is er maatwerk nodig: ondersteuning die helemaal op gericht is op wat iemand persoonlijk nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld dagbesteding zijn, een aanpassing in huis zoals een traplift of vervoer voor iemand die niet van het openbaar vervoer gebruik kan maken. Als u gebruik maakt van een maatwerkvoorziening kunt u vanaf 2015 hiervoor terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. We hebben het dan over de volgende vormen van maatwerk: individuele begeleiding, dagbesteding, logeervoorzieningen (kortdurend verblijf), vervoer dat met begeleiding samenhangt, inkomenssteun, beschermd wonen en opvang. Waarom zijn deze veranderingen nodig? Het Nederlandse zorgsysteem is bijna vijftig jaar geleden bedacht. Sindsdien zijn de verwachtingen van mensen hierover veranderd. Veel ouderen willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Veel mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk wonen. Daarnaast zijn de kosten van het huidige zorgstelsel niet langer op te brengen. Daarom is het nodig om de langdurige zorg anders te organiseren. De veranderingen zijn gericht op mensen die zorg het hardst nodig hebben. Dat zijn mensen die het niet zelf kunnen regelen. Voor hen moet zorg beschikbaar en betaalbaar blijven. Wat betekent dit voor u? Heeft u een indicatie vanuit de AWBZ voor individuele begeleiding, dagbesteding en/of bijbehorend vervoer, een logeervoorziening, beschermd wonen of opvang? Of heeft u een persoonsgebonden budget? Krijgt u ondersteuning vanuit de Wet

2 tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) of de Compensatie Eigen Risico (CER)? Dan verandert er mogelijk iets voor u. Waar kunt u terecht voor meer informatie? Hieronder hebben wij de antwoorden op de meest voorkomende vragen over de veranderingen in de Wmo voor u op een rij gezet. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vanaf 1 november 2014 kunt u bellen met de Sociale Dienst Drechtsteden als u een vraag heeft over de veranderingen in de Wmo2015. Het telefoonnummer is (normaal tarief, bereikbaar van 9:00 uur tot 16:30 uur) Indicaties Een indicatie is een brief waarin staat op welke zorg u recht heeft. Tot nu toe werden deze brieven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) uitgegeven. Volgend jaar wordt de Sociale Dienst verantwoordelijk voor de indicatiestellingen. Heeft u een indicatie die afloopt in 2015, dan krijgt u op tijd een uitnodiging van de Sociale Dienst Drechtsteden om uw situatie te bespreken. De gemeente bekijkt dan samen met u welke hulp nodig is en wie deze kan bieden. Samen met u maakt de gemeente één plan met als doel uw huishouden zo goed mogelijk te ondersteunen. U hoeft niet meer naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Zorgkantoor. Mijn indicatie loopt af voor 31 december Moet ik me dan melden bij de Sociale Dienst? Nee, een verlenging van een indicatie moet 6 weken van te voren worden aangevraagd. Loopt u indicatie af voor 31 december 2014 dan kunt u een verlenging van de AWBZ-indicatie aanvragen bij het CIZ, Mijn indicatie loopt af in Moet ik me dan melden bij de Sociale Dienst? Wat u moet doen wanneer uw indicatie afloopt in 2015, hangt af van de precieze einddatum. Einddatum vóór 15 februari 2015 Vraag zes weken voor de einddatum een verlenging aan bij het CIZ. Dit kan tot 31 december Na deze datum kunt u geen verlenging meer aanvragen bij het CIZ en kunt u wel ondersteuning vragen bij de Sociale Dienst. De gemeente heeft acht weken de tijd om over uw aanvraag te beslissen. Einddatum op of ná 15 februari 2015 U kunt de AWBZ-indicatie niet meer verlengen, maar wel ondersteuning vragen bij de Sociale Dienst. U hoeft zich zelf niet te melden, de Sociale Dienst zal ongeveer acht weken voor de einddatum contact met u opnemen.

3 Mijn indicatie loopt nog door na Verandert er dan niets voor mij? Indicaties die al afgegeven zijn en langer doorlopen dan 2015, blijven geldig tot en met 31 december Of zoveel eerder als hun einddatum is. Als uw indicatie tot mei 2015 is, dan loopt deze in mei 2015 af. Als u beschermd woont, zijn de regels iets anders. Indicaties voor beschermd wonen zijn nog maximaal vijf jaar geldig. Of zoveel eerder als de einddatum is. Wel kan uw zorgaanbieder met u bespreken hoe de hulp eventueel anders georganiseerd kan worden. Ik heb nog geen indicatie, maar ik weet dat ik vanaf 1 januari 2015 behoefte aan zorg heb. Wat doe ik nu? Vanaf 1 januari 2015 is de Sociale Dienst Drechtsteden verantwoordelijk voor de indicatiestelling. Als uw zorg op of na die datum begint, dan doet u een aanvraag bij de Sociale Dienst. Dit dient u acht weken van tevoren te doen. Voor zorg die op 1 januari 2015 in moet gaan, kunt u zich rond 1 november bij de Sociale Dienst Drechtsteden melden. Wie kan mij bijstaan bij de melding, de aanvraag of het onderzoek? Mocht u ondersteuning nodig hebben bij de melding, tijdens het onderzoek of bij de aanvraag, omdat het uzelf of uw omgeving niet lukt, dan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning. Per 1 januari 2015 bieden gemeenten op grond van de Wmo 2015 cliëntondersteuning als kosteloze algemene voorziening aan voor alle inwoners. U kunt hiervoor terecht bij MEE Drechtsteden en de welzijnsorganisatie in uw gemeente. Mag ik bij een gesprek iemand meebrengen? Als u een melding doet bij de Sociale Dienst Drechtsteden dan gaat een Wmo consulent eerst met u in gesprek over uw eigen mogelijkheden en uw ondersteuningsbehoefte. In dat gesprek wordt gekeken welke oplossing het beste past bij uw hulpvraag. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn (graag zelfs), bijvoorbeeld een familielid of cliëntondersteuner. Individuele begeleiding Individuele begeleiding heeft als doel om structuur en orde en regelmaat in het leven te brengen van iemand bij wie dat zelf even niet lukt. Per 1 januari 2015 kunt u ook voor individuele begeleiding bij de Sociale Dienst terecht. Voor individuele begeleiding geldt in 2015 het overgangsrecht. Dit houdt in dat als u nu een indicatie voor individuele begeleiding heeft, u ook in 2015 de zorg houdt die u nodig heeft of in ieder geval tot het moment dat uw huidige indicatie in 2015 afloopt. Wel kan het zo zijn dat uw zorgaanbieder de inhoud van de zorg aanpast, omdat er minder budget beschikbaar is. De Sociale Dienst gaat in 2015 ook in gesprek met iedereen die nu een indicatie individuele begeleiding heeft of hier een melding voor doet. In dat gesprek wordt de ondersteuning besproken en gekeken wat er precies nodig is. Het kan zijn dat in de toekomst de individuele begeleiding meer in groepsverband wordt aangeboden en niet thuis, maar in de buurt. Bijvoorbeeld trainingen om uw administratie zelf bij te houden, kookgroepen of het plannen van activiteiten.

4 Mijn man krijgt nu begeleiding thuis en zijn indicatie loopt tot Wat verandert er voor hem en voor ons? In 2015 gaan we opnieuw met hem (en u) in gesprek over de zorg die hij nu krijgt. Daar maken wij een afspraak met u over. Tot die tijd verandert er niets. Uw man houdt recht op de zorg die hij nu al krijgt. In elk geval in Vanaf 2016 vervallen alle indicaties, die langer geldig zijn dan tot 1 januari Ik krijg op het moment persoonlijke verzorging. Bij wie moet ik me straks melden? Dat hangt er vanaf. Helpt de persoonlijke verzorging u bijvoorbeeld met wassen en aankleden of verschonen? Dan moet u zich straks melden bij uw zorgverzekeraar. Geeft de persoonlijke verzorging alleen adviezen? Ze zeggen bijvoorbeeld alleen dat u zich moet douchen, maar helpen u er niet bij. Dan kunt u zich bij de Sociale Dienst Drechtsteden melden. Twijfelt u bij wie u moet zijn? Vraag dan uw huidige zorgaanbieder om advies. Dagbesteding Dagbesteding is bedoeld om zelfstandigheid te ondersteunen en waar mogelijk te vergroten. Heeft u nu een indicatie dagbesteding? Dan houdt u ook in 2015 de zorg die u nodig heeft, of in ieder geval tot het moment dat uw huidige indicatie in 2015 afloopt. Wel kan er iets veranderen in de manier waarop uw dagbesteding wordt aangeboden. Er komen namelijk minder locaties voor dagbesteding in de Drechtsteden en waar het kan, worden groepen samengevoegd. Daarnaast zoeken we naar nieuwe vormen van dagbesteding die dicht bij de klanten thuis kunnen plaatsvinden. Daardoor wordt de reistijd minder en wordt het soms makkelijker om zelf naar de dagbesteding te reizen. De veranderingen kunnen betekenen dat u bijvoorbeeld minder dagdelen gebruik kunt maken van dagbesteding. Ook kan het zijn dat u naar een andere locatie gaat. Voordat uw huidige indicatie afloopt en uiterlijk voor 1 januari 2016, lijken we samen met u naar uw situatie en uw mogelijkheden en de mogelijkheden voor vervolg. Hoe zit het met vervoer naar de dagbesteding? Volgend jaar verandert er in de praktijk weinig: als uw zorgaanbieder voor uw vervoer zorgt blijft hij/zij net als nu voor uw vervoer zorgen, of in ieder geval tot het moment dat uw huidige indicatie in 2015 afloopt. De Sociale Dienst gaat in 2015 in gesprek met iedereen die nu een indicatie voor dagbesteding heeft of hier een melding voor doet. In dat gesprek wordt ook bekeken of het noodzakelijk is om naast een indicatie voor dagbesteding tevens een indicatie voor het vervoer naar en van de dagbesteding af te geven. Verder kan het zijn dat uw zorgaanbieder in de loop van 2015 met u gaat bespreken welke mogelijkheden u zelf (eventueel met aanvullende ondersteuning) heeft voor uw vervoer naar de dagbesteding en/of het mogelijk is om de dagbesteding dichter bij uw woonadres te organiseren.

5 Logeervoorzieningen (kortdurend verblijf) Maakt u via de AWBZ gebruik van een logeervoorziening? Dan loopt dit door tot 31 december Behalve als uw indicatie eerder in 2015 afloopt. Dan geldt de einddatum van uw indicatie. Wij nemen ruim voor het aflopen van uw indicatie contact met u op en maken een afspraak om de juiste hulp voor uw situatie opnieuw te bespreken. We beoordelen dan of er opnieuw een indicatie voor het gebruik van een logeervoorziening kan worden afgegeven. Misschien is een andere oplossing in uw geval wel mogelijk of zelfs beter. Kan ik op dezelfde plek blijven logeren? Ja, dat kan. In 2015 geldt het overgangsrecht. Tijdens het overgangsrecht houdt u uw bestaande recht op zorg. Dit houdt in dat er geen verandering in de logeervoorziening komt, voor de duur van uw huidige indicatie. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft hierover afspraken gemaakt met de zorgaanbieders. In 2015 gaat de Sociale Dienst met u in gesprek om te bekijken wat de beste zorg voor u is na 2015 (of eerder, als uw indicatie eerder afloopt). Mijn lichamelijk gehandicapt kind gaat regelmatig logeren. Verandert hier iets in? Als uw kind ouder is dan 18, dan geldt het overgangsrecht, zoals hierboven staat. Is uw kind jonger dan 18, dan valt de zorg voor hem of haar binnen jeugdzorg. De Sociale Dienst gaat hier niet over. U kunt hier contact over opnemen met de Serviceorganisatie Jeugd via het contactformulier op de website Beschermd wonen Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychiatrische problemen. Er zijn twee varianten. U kunt beschermd wonen en daarbij behandeld worden. Of u woont beschermd, zonder behandeling. Als er sprake is van behandeling, dan valt dit onder de Zorgverzekeringswet. U heeft dan een verwijzing van uw huisarts nodig. Meer informatie vindt u op de website Als het alleen om wonen gaat, zonder behandeling, dan regelt vanaf 2015 de Sociale Dienst Drechtsteden de indicatie. Woont u beschermd? Dan verandert er niet meteen iets. U heeft recht op de zorg die u nu ook hebt. Dit recht geldt voor vijf jaar. Behalve als uw indicatie eerder afloopt. Dan heeft u recht op beschermd wonen tot de einddatum van uw indicatie. De gemeente mag uw zorg wel op een andere manier organiseren. Loopt uw indicatie af dan hoeft u niets te doen. Voordat uw huidige indicatie afloopt, krijgt u een uitnodiging van de Sociale Dienst Drechtsteden voor een gesprek om uw behoefte aan zorg samen opnieuw te bekijken. Ik woon beschermd en ik heb een pgb. Kan ik dat houden? Ja, mensen met een pgb kunnen dit in 2015 houden, of in ieder geval tot het moment dat de indicatie in 2015 afloopt. In de loop van het jaar wordt contact met u opgenomen. Samen met u kijken we dan wat voor de volgende periode voor u de beste zorgoplossing is.

6 Ik word soms korte tijd opgenomen in een psychiatrische instelling. Kan dat straks nog? Ja. Als opname nodig is voor uw behandeling en herstel, blijft dat mogelijk. Net als nu vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten hiervan. U heeft wel een verwijzing nodig van de huisarts. Houd ik dezelfde begeleiding/begeleider die ik nu heb? Ja. De Sociale Dienst Drechtsteden maakt afspraken met zorgaanbieders voor We vinden het belangrijk dat er daarbij zo veel mogelijk hetzelfde blijft. Daarom zijn er voor 2015 contracten afgesloten met alle zorgaanbieders van mensen die vanuit de AWBZ overgaan naar de Wmo2015 in de Drechtsteden. Opvang Vanaf 2015 is de Sociale Dienst verantwoordelijk voor opvang waar u een indicatie voor nodig heeft. Dit is opvang voor mensen die niet thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld omdat zij geen huis hebben, verslaafd zijn, te maken hebben met huiselijk geweld. Als mensen zelf niet in staat zijn om hier een oplossing voor te vinden, kunnen zij daar hulp bij krijgen. Opvang die direct nodig is, is voor iedereen beschikbaar. Dit noemen we noodopvang. Uw gemeente kan u hier meer over vertellen. Voor vormen van opvang naast noodopvang, kunt u bij de Sociale Dienst Drechtsteden terecht. De Sociale Dienst kant een indicatie afgeven voor de opvang die het beste aansluit bij uw problematiek. Verschillende zorgaanbieders kunnen u dan opvang bieden. Voor sommige vormen van opvang geldt een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld de 24- uursopvang en de vrouwenopvang. Inkomenssteun Mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn, maken vaak hoge kosten voor hun zorg. Via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) kregen zij een tegemoetkoming voor die extra kosten. De Wtcg is afgeschaft. Vanaf 2015 wordt deze bijdrage niet meer uitgekeerd. Ook de Compensatie Eigen Risico (CER) is afgeschaft. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het toekennen van een tegemoetkoming voor de extra kosten. De Drechtsteden ontvangen veel minder geld voor de financiële ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten dan voorheen beschikbaar was. Wij vinden dat de ondersteuning moet gaan naar mensen die dat het hardste nodig hebben. Dat zijn mensen met lage inkomsten en hoge meerkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap. Binnen de Drechtsteden hebben we er voor gekozen om de tegemoetkoming te regelen via een collectieve ziektekostenverzekering Drechtsteden, waarbij de Sociale Dienst een deel van de premie betaalt. Hierdoor kunnen mensen met een lager inkomen zich goed verzekeren tegen relatief lage kosten. Bij de collectieve ziektekostenverzekering Drechtsteden bestaat de keuze uit vijf verschillende polissen. Twee daarvan zijn speciaal samengesteld voor mensen die veel zorg nodig hebben.

7 Kan iedereen deze verzekering afsluiten? Nee. Uw inkomen mag niet hoger zijn 130 procent van het minimum inkomen. Waar sluit ik deze verzekering af? Er zijn twee verzekeringsmaatschappijen waar u deze verzekering kunt afsluiten. Als u bekend bent bij de Sociale Dienst Drechtsteden krijgt u automatisch informatie over de collectieve zorgverzekeringen thuis gestuurd. Bent u nog geen klant bij de Sociale Dienst, maar gaat u dat wel worden vanwege de veranderingen in de Wmo? Dan heeft u een antwoordkaart van het CAK ontvangen. Daarin vragen zij of ze uw gegevens aan ons door mogen geven. Wij weten zo aan wie de informatie over de zorgverzekeringen verstuurd moet worden. Ik heb de antwoordkaart niet opgestuurd. Wat nu? U kunt alsnog de antwoordkaart opsturen. Heeft u deze niet meer? En wilt u wel informatie over de zorgverzekeringen? Neem dan contact op met de klantenservice van de Sociale Dienst om uw gegevens door te geven. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van de Sociale Dienst ( ). Wij zorgen dan dat u de informatie thuisgestuurd krijgt. Ik ben wel geïnteresseerd in de zorgverzekering maar ik geef liever mijn gegevens niet door. Vanaf 17 november kunt u de verschillende polissen met elkaar vergelijken via de website Zo kunt u zien welke het beste bij u past. Via de site kunt u ook de verzekering rechtstreeks aanvragen. Door mijn handicap/ziekte maak ik kosten die niet door de verzekering worden gedekt. Kan ik daar op een andere manier bij gesteund worden? U kunt een beroep doen op de bijzondere bijstand. Ook hiervoor moet u aan voorwaarden voldoen. Informatie vindt u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden ( Maar u kunt ook met de klantenservice bellen, via Waarom worden de CER en de Wtcg eigenlijk afgeschaft? De regelingen werken niet zoals bedoeld was. Daarom heeft de regering besloten deze regelingen af te schaffen. Uit onderzoek is gebleken dat de regelingen soms bij mensen terechtkomen die het niet nodig hebben en ook dat mensen die het wel nodig hebben er juist geen recht op hebben.

8 Persoonsgebonden budget (PGB) Net als nu kunnen mensen in 2015 kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) in plaats van zorg in natura. Volgend jaar verandert er wel iets aan de voorwaarden om een PGB te krijgen. Van belang zijn bijvoorbeeld: motivatie, kwaliteit en of iemand in staat is om de aan het PGB verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren. Wij toetsen uw aanvraag hierop. Het PGB wordt niet meer rechtstreeks op uw rekening overgemaakt. Vanaf 1 januari beheert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw PGB en betaalt de rekeningen aan uw zorgverlener(s). Dit noemen we het Trekkingsrecht. Heeft u nu een AWBZ-indicatie voor een PGB die op 1 januari 2015 nog geldig is? Dan loopt deze in 2015 gewoon door tot uiterlijk 31 december Voordat uw indicatie afloopt, nodigen we u uit voor een gesprek. In dat gesprek kijken we samen hoe uw vervolgzorg er het beste uit kan zien. Waarom Trekkingsrecht? Trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. De SVB gaat na of u een overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverlener of instelling die u wilt betalen. Veder wordt alleen het bedrag uitbetaald dat ook daadwerkelijk nodig is en dat wordt gedeclareerd. Daarmee wordt voorkomen dat u na afloop van het jaar geld terug moet betalen. De overheid wil met deze nieuwe werkwijze de kans op misbruik van PGB s verminderen. Hoe werkt het trekkingsrecht? U houdt uw PGB en u kunt nog steeds zelf uw zorgverlener(s) kiezen. U krijgt het geld niet meer op uw eigen rekening. De gemeente betaalt uw PGB rechtstreeks uit op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U geeft aan de SVB door met welke zorgverleners u een zorgovereenkomst heeft. U stuurt de facturen van de geleverde hulp naar de SVB (per post of digitaal). De SVB betaalt maandelijks de facturen en declaraties uit uw budget rechtstreeks aan de zorgverlener(s) die de hulp hebben geleverd. De gemeente en u ontvangen regelmatig een overzicht van het uitgegeven budget en het nog resterende bedrag. De SVB stuurt na afloop van elke kalenderjaar een totaaloverzicht van alle betalingen die namens u zijn gedaan. Dit overzicht gaat ook naar de gemeente en dient daar als verantwoording. De SVB meldt bij de belastingdienst welke betalingen vanuit uw PGB zijn gedaan per zorgverlener. Het PGB dat aan het einde van het jaar niet besteed is wordt door de SVB teruggestort aan de gemeente. Hoe houd ik na 1 januari 2015 zicht op mijn PGB-budget? De SVB stuurt u elke maand een overzicht van uw bestedingen en het resterende budget. Daarnaast kunt u via Mijn PGB op elk moment online uw budget en alle betalingen bekijken.

9 Wat merk ik van deze verandering? U hoeft geen verantwoording meer af te leggen over de besteding van uw PGB. U heeft minder administratieve lasten. U kunt nog steeds zelf uw zorgverleners uitkiezen en met hen afspraken maken Wat gebeurt er als mijn PGB aan het einde van het jaar nog niet op is? Het PGB dat aan het einde van het jaar niet besteed is, wordt door de SVB teruggestort aan de Sociale Dienst Drechtsteden. U hoeft een eventueel overschot dus niet meer zelf terug te betalen na afloop van het jaar. Mag ik het PGB inzetten om familieleden of mantelzorgers te betalen? De SVB meldt bij de Belastingdienst welke betalingen vanuit uw PGB zijn gedaan per zorgverlener. U kunt familieleden of mantelzorgers alleen betalen als er een overeenkomst is tussen u en uw familielid of mantelzorger. Daarnaast kunnen familieleden en mantelzorgers alleen vanuit een PGB worden betaald als er geen sprake is van gebruikelijke hulp of informele zorg. Het is gebruikelijk dat ouders, partners, inwonende kinderen en andere huisgenoten in bepaalde mate de zorg voor een gezinslid of huisgenoot op zich nemen. Dit heet gebruikelijke hulp. Informele zorg is de zorg die door vrijwilligers en mantelzorgers wordt geleverd. Alleen wanneer er aanvullende zorg nodig is (naast de informele en gebruikelijke hulp) is een PGB mogelijk. Moet ik nog iets doen? Volgens planning heeft u in september of oktober 2014 een brief ontvangen van de SVB waarin het SVB u vraagt om de zorgovereenkomsten met uw zorgverlener(s) naar hen op te sturen. Heeft u deze brief niet ontvangen, kijk dan wat u moet doen op Wat betekent Zorg in natura (ZIN)? Zorg in natura betekent dat u ondersteuning krijgt via een zorgaanbieder of leverancier. U krijgt dan zelf geen geld, maar een professionele organisatie regelt de ondersteuning. U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget. Ik wil mijn Persoongebonden budget omzetten naar Zorg in natura. Kan dat? Dat kan. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Sociale Dienst Drechtsteden of een verzoek indienen via de website. De Sociale Dienst neemt dan contact op met u om de omzetting met u te bespreken. Ik wil mijn Zorg in natura omzetten naar Persoonsgebonden budget. Kan dat? Dat kan. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Sociale Dienst Drechtsteden of een verzoek indienen via internet. De Sociale Dienst neemt dan contact op met u om de omzetting met u te bespreken. Wat gebeurt er als ik geen gegevens overleg aan de SVB? Als u de zorgovereenkomsten niet inlevert bij de SVB, krijgt de Sociale Dienst hier uiteindelijk een melding van. De Sociale Dienst neemt dan contact met u op. Levert u dan nog steeds de overeenkomst niet in, dan hebt u geen PGB vanaf 2015, omdat uw zorgverlener dan niet uitbetaald kan worden door de SVB.

10 Verandert de hoogte van mijn PGB nog door het trekkingsrecht? Nee, het trekkingsrecht heeft geen invloed op de hoogte van het PGB dat u nu heeft. Bij een nieuwe indicatie wordt uw situatie opnieuw bekeken vanuit de Wmo2015. Het kan zijn dat de hoogte van uw PGB dan verandert. Ik kan mijn zorgovereenkomst niet vinden en kan deze dus niet inleveren bij de SVB. Als het gaat om een zorgovereenkomst op basis van de AWBZ, dan kunt u contact opnemen met zorgkantoor VGZ. Kijk voor meer informatie op Als het gaat om een zorgovereenkomst op basis van de Wmo, dan kunt u contact de Sociale Dienst Drechtsteden via telefoonnummer Wij kunnen dan een kopie van de overeenkomst naar u opsturen. Wat als ik meer besteed aan mijn hulp of ondersteuning dan dat is toegekend? Als u meer besteedt dan is toegekend, moet u deze kosten zelf betalen. Die krijgt u niet alsnog vergoed. Spreekt u bijvoorbeeld een ander uurtarief af dan de Sociale Dienst, dan kan dat, maar dan betaalt u zelf het verschil. Alleen wanneer mocht blijken dat er meer hulp of ondersteuning nodig is dan dat is toegekend kan uw PGB aangepast worden. U kunt dan contact opnemen met de Sociale Dienst Drechtsteden, zodat er een nieuw onderzoek kan plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst wordt het PGB dan (eventueel) bijgesteld. Kan ik nog steeds zelf mijn zorgverlener kiezen? Ja, dat kan in 2015 nog steeds. Geldt trekkingsrecht voor alle PGB s? Nee. Het trekkingsrecht geldt alleen voor periodieke PGB s. Eenmalige PGB s bijvoorbeeld voor de aanschaf van een scootmobiel, regelt de Sociale Dienst zelf. Waar vind ik meer informatie over de Sociale Verzekeringsbank en het trekkingsrecht? Kijk op de site van de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Eigen bijdrage Voor verschillende vormen van Wmo-ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage. Het Rijk schaft per 1 januari 2015 de korting op de eigen bijdrage van 33% af. Daardoor wordt uw eigen bijdrage vanaf 2015 hoger dan u gewend bent. Op de website van het CAK staat een rekenmodule waarmee u kunt uitrekenen wat er ongeveer verandert in uw situatie. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen, vermogen en uw gezinssamenstelling. Wilt u precies weten hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn, dan kunt u vanaf februari 2015 contact opnemen met het CAK. U belt of u gaat naar de website Voor welke ondersteuning betaal ik een eigen bijdrage? U betaalt in principe altijd een eigen bijdrage, behalve voor rolstoelen.

11 Doet de Sociale Dienst iets om de eigen bijdrage te compenseren? Ja. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het toekennen van een tegemoetkoming in de kosten. De Drechtsteden ontvangen veel minder geld voor de financiële ondersteuning dan voorheen beschikbaar was. Daarom vinden zij dat de ondersteuning moet gaan naar mensen die dat het hardste nodig hebben. Dat zijn mensen met lage inkomsten en hoge meerkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap. Dit wordt geregeld via de collectieve ziektekostenverzekering Drechtsteden. Meer hierover leest u onder het kopje Inkomenssteun. Ik vind mijn eigen bijdrage toch te hoog worden. Kan ik de voorziening stopzetten? Ja, dat kan. Meldt u dat bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Wij zorgen er dan voor dat uw voorziening stopt en eventueel wordt opgehaald. U betaalt dan ook geen eigen bijdrage meer. Algemene vragen Ik krijg nu al hulp of ondersteuning via de Sociale Dienst Drechtsteden. Verandert er daar niets? Als er aan de bestaande hulp en ondersteuning iets verandert dan heeft u daar per brief informatie over ontvangen. De brieven die de afgelopen periode zijn verstuurd, vindt u op de website onder het kopje brieven en documenten. Verandert er iets in de huishoudelijke ondersteuning? Nee, er verandert niets in de huishoudelijke ondersteuning. Verandert er iets in vervoer? Nee, er verandert niets in vervoer. Verandert er iets op het gebied van woningaanpassingen? Nee, er verandert niets op het gebied van woningaanpassingen. Wel zal vanaf 2015 de eigen bijdrage-regeling ook van toepassing zijn bij woningaanpassingen voor kinderen onder de 18 jaar. Ik krijg verpleging aan huis op grond van de AWBZ. Verandert er hier ook iets? Ja. De AWBZ houdt op te bestaan. Verpleging aan huis valt vanaf 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) In dit document vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. U kunt zoeken door de toetsencombinatie ctrl-f te gebruiken en dan uw zoekwoord in te voeren in het zoekvenster bovenin uw scherm. Veelgestelde

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb)

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo januari 2017 Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Veranderingen in de financiering van zorg

Veranderingen in de financiering van zorg Veranderingen in de financiering van zorg Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor alle cliënten van De Twentse Zorgcentra en hun wettelijk vertegenwoordigers. Waar gaat deze brochure

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Decentralisaties Ook de gemeente Waddinxveen heeft er mee te maken. Wat houden de decentralisaties in? Waar komt het vandaan? Waarom? 7 Oktober 2014 Waar komt het vandaan? Samen voor elkaar: de samenleving

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz)

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz) De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz) Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB Zin en onzin over het Persoons Gebonden Budget PGB Dit e-book is aan jou persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Bijpraten over de Wmo

Bijpraten over de Wmo Bijpraten over de Wmo www.eigenkrachtsamenaanpakken.nl Eric Peeters www.eigenkrachtsamenaanpakken.nl Programma (14.30 15.30) 19.00 Opening door Eric Peeters 19.05 Introductie door Wethouder Paul Sterk

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen

Wmo maatwerkvoorziening. Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen Wmo maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen 2 Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen Inhoud Zelfstandig leven en

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zelfstandig wonen en leven 3 manieren om hulp te vinden 1 Zoek het dichtbij In uw omgeving zijn er vaak mensen die graag een handje helpen, zoals

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten

Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten Longfibrosevereniging 20 april 2018 Wethouder Corine Dijkstra Sinds 2015 Vernieuwing langdurige zorg AWBZ uitgaven groeiden explosief Zowel instroom

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie