Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij"

Transcriptie

1 Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Hoe krijg ik zorg en ondersteuning op Urk? U woont op Urk en u heeft een vraag over zorg, jeugd of werk. De eerste vraag is dan: Wat kunt u zelf en op welke manier kan uw omgeving u helpen? U kunt hulp zoeken bij uw familie, in uw omgeving, bij uw kerk of uw vereniging, via de school of via Caritas. U kunt zonder doorverwijzing terecht bij vrij toegankelijke instanties op Urk die u bij verschillende vragen en problemen kunnen ondersteunen. Het kan zijn dat u er met hulp uit uw omgeving niet uitkomt. Bijvoorbeeld als uw vraag heel ingewikkeld of specifiek is. Of als u veel verschillende vragen heeft. Dan kunt u via een aanmelding terecht bij de Sociale Zorgteams op Urk. Deze zorgteams bestaan uit medewerkers van welzijn- en zorgorganisaties en medewerkers van de gemeente Urk. Het uitgangspunt van de Sociale Zorgteams is dat er samen mét u een plan gemaakt wordt. Hoe kan ik helpen? We weten dat veel inwoners er zijn voor elkaar. Merkt u dat uw buurvrouw bijna de deur niet meer uitkomt? Bel eens aan en maak een praatje. Heeft uw buurman moeite met het bijhouden van de tuin? Misschien kunt u iets voor hem betekenen. Hoe bepaalt de gemeente welke ondersteuning iemand nodig heeft? U kunt voor ondersteuning aankloppen bij de bekende loketten van Caritas, maatschappelijk werk het CJG en het gemeenteloket. Samen met u wordt onderzocht wat de ondersteuningsbehoefte is. Tijdens het gesprek wordt ook gekeken naar wat u zelf kunt doen, wat uw omgeving kan betekenen en wat er dan nog aan aanvullende voorzieningen nodig is. Is er niemand die u kan helpen? Dan is er ondersteuning door vrijwilligers via Caritas of de kerken. Zijn uw vragen te specialistisch of speelt er meer? Dan kijkt een van de Sociale Zorgteams met u mee. Zo nodig wordt er aanvullende ondersteuning geregeld. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet leveren in de kosten. Wie controleert of de gemeente Urk zorgverleners inhuurt die kwaliteit bieden? Er zijn toezichthouders die de kwaliteit controleren en ieder jaar houdt de gemeente een klanttevredenheidsonderzoek. Zijn er door de decentralisaties verschillen tussen gemeenten? Dat kan. Een decentralisatie overheveling van taken houdt ook in dat iedere gemeente in Nederland het net even anders voor haar inwoners regelt. Wel moet de gemeente binnen de spelregels van de wet blijven. Betekenen de veranderingen iets voor mijn uitkering? Als u een Wajong-uitkering heeft, dan is dat heel goed mogelijk. Tussen 2015 en 2018 worden alle mensen met een Wajong-uitkering herkeurd. Het resultaat hiervan is bepalend voor uw uitkering. Hoe werkt het nu met het PGB? Als u nu een persoonsgebonden budget heeft, behoudt u dat ook in U ontvangt alleen niet meer zelf het geld. De betaling van de zorgaanbieder wordt gedaan door de Sociale

2 Verzekeringsbank (SVB). U kunt bij de SVB de zorgaanbieder van uw keuze aangeven. Meer informatie vindt u op In de loop van 2015 wordt u door de gemeente uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. In dit gesprek wordt samen met u afgestemd hoe uw ondersteuning in de toekomst vorm krijgt. Mag de gemeente Urk een eigen bijdrage vragen? Ja, gemeenten mogen op grond van de wet een eigen bijdrage vragen voor zorg. De eigen bijdrage geldt voor maatwerkvoorzieningen. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en het vermogen van u en uw partner. Wie bepaalt de hoogte van mijn eigen bijdrage? De hoogte voor de eigen bijdrage voor individuele voorzieningen wordt landelijk vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met inkomen en vermogen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) voert de eigen bijdrage centraal uit. Dat betekent dat het CAK de eigen bijdrage vaststelt en int. Hiervoor ontvangt het CAK relevante inkomensgegevens van de Belastingdienst. Van de gemeente krijgt het CAK gegevens over de kostprijs van de voorziening en de periode waarover u een eigen bijdrage moet betalen. Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de gemeente Urk? Wij hebben een gesprek met u gevoerd over uw ondersteuning of de ondersteuning voor uw kind. Uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en uw behoeftes zijn met u besproken. Naar aanleiding van dit gesprek is er een besluit genomen over de ondersteuning. Dat besluit heeft u per post ontvangen. Hebt u vragen over het besluit of wilt u nog een extra toelichting? Neem dan eerst contact op. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken. U moet binnen zes weken na de datum van het besluit een bezwaarschrift indienen. U stuurt dit naar de gemeente Urk ter attentie van het college van B& W. Uw bezwaarschrift moet voorzien zijn van: - de naam en het adres van de indiener; - een datum; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; - de reden van uw bezwaar; - een handtekening Ik heb een klacht over mijn zorgverlener Heeft u een klacht over uw zorgverlener? Dan kunt u terecht bij de organisatie waar u de zorg van ontvangt. Op de website van uw zorgverlener staat op welke manier u uw klacht kunt uiten. Ik heb een klacht over hoe ik ben behandeld Bent u niet tevreden over de manier waarop het keukentafelgesprek is gevoerd? Of heeft u een andere klacht over de manier waarop uw vraag door de gemeente is behandeld? Dan bespreken wij dit graag persoonlijk met u. Neem contact op en maak uw klacht kenbaar aan de gemeente.

3 Als we er samen niet uitkomen en het lukt niet om uw klacht goed op te lossen kunt u een formele klacht indienen. U stuurt dan een brief aan het college van B&W van Urk. Mocht u na de behandeling vinden dat uw klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. Wat is gebruikelijke hulp? Gebruikelijke hulp is de hulp die mensen elkaar normaal gesproken geven, omdat ze een gezin vormen of samenleven. Voorbeelden van gebruikelijke hulp zijn: helpen met eten koken, afwassen, stofzuigen en de kinderen aankleden en naar school brengen. Als een van de ouders ziek is, nemen gezinsleden deze taken vaak over. Vraagt u bij de gemeente Urk ondersteuning aan? Dan wordt eerst onderzocht of er gebruikelijke hulp aanwezig is. Samen met u en uw omgeving wordt gekeken wat kan worden gedaan en door wie. De professionele hulp bij het huishouden is bedoeld als aanvulling daarop. Wat moet ik doen wanneer de geboden (maatschappelijke) ondersteuning onvoldoende effect heeft? Vindt u dat de geboden (maatschappelijke) ondersteuning niet genoeg bijdraagt aan uw zelfredzaamheid of participatie? Dan kunt u dat bij uw contactpersoon of hulpverlener melden. Kan de huisarts mij nog rechtstreeks doorverwijzen naar een specialist? Ja. Er zijn lokaal goede afspraken gemaakt tussen gemeente en de huisartsen. Wat wordt bedoeld met één gezin, één plan? Soms heeft een gezin ondersteuning nodig op verschillende gebieden. Er zijn dan vaak meerdere hulpverleners betrokken. Deze hulpverleners zijn niet altijd van elkaars betrokkenheid en activiteiten op de hoogte. Hierdoor bestaat de kans dat zij langs elkaar heen werken. Ook bestaat het gevaar dat het gezin telkens opnieuw zijn verhaal moet vertellen. Om dit te voorkomen wordt er gewerkt vanuit het principe één gezin, één plan. Dat betekent dat er één plan is voor het gehele gezin waarin staat wat de afspraken zijn over wie, wat en wanneer de ondersteuning biedt. Is er een overgangsregeling? 2015 is een overgangsjaar voor de AWBZ en Jeugdzorg en de oude Wmo, hiervoor gelden verschillende regels. Overgangsregeling AWBZ De overgangsregeling geldt voor cliënten met een AWBZ-indicatie voor begeleiding, kortdurend verblijf of beschermd wonen (ZZP-C), die op 1 januari 2015 nog geldig is. Deze cliënten houden deze aanspraak op AWBZ-zorg tot de gemeente een besluit heeft genomen over ondersteuning. Dit doet de gemeente uiteraard samen met de cliënt. De aanspraak op AWBZ-zorg blijft maximaal geldig tot 1 januari De aanspraak op beschermd wonen, blijft tenminste 5 jaar geldig. Behalve wanneer de indicatie van de cliënt voor een kortere periode geldt.

4 Zolang het overgangsrecht geldt, moeten gemeenten ondersteuning verlenen op vergelijkbare voorwaarden als in Let op: dit betekent niet dat de zorg precies hetzelfde blijft. Overgangsregeling Jeugdzorg Bij de overgang is de garantie voor continuïteit van zorg afgegeven. In 2015 zal met u en uw kind samen gekeken worden naar de ondersteuningsbehoefte en hoe deze verder vorm krijgt. Op dat moment kan het zijn dat andere partijen de ondersteuning gaan bieden. Wie bepaalt of mijn kind in aanmerking komt voor ondersteuning? U kunt voor ondersteuning voor uzelf of uw kind nog steeds aankloppen bij de bestaande loketten als het Centrum voor Jeugd en Gezin of bij maatschappelijk werk. Samen met u wordt in een gesprek onderzocht wat de ondersteuningsbehoefte is. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en uw behoeftes. Gemeente Urk streeft ernaar om Jeugdhulp zo lokaal en zo dicht bij huis als mogelijk te organiseren. Dit betekent voor een jeugdige met een hulpbehoefte dat in eerste instantie gekeken wordt naar de zelfredzaamheid en de ondersteuning die vanuit het eigen (informele) netwerk van de jeugdige ingezet kan worden. Wanneer het eigen netwerk onvoldoende ondersteuning biedt is het mogelijk om op te schalen. Voor een deel van de `opgeschaalde` hulpvragen kan worden volstaan met een algemene (jeugdhulp)voorziening. Hier kunnen de jeugdige en/of zijn ouders gebruik van maken zonder dat daarvoor een toegangsbeoordeling benodigd is. Deze jeugdhulp is vrij toegankelijk. De jeugdige en zijn ouders kunnen zich voor deze jeugdhulp dus ook rechtstreeks tot het Centrum voor Jeugd en Gezin wenden. Zij bieden de volgende algemene voorzieningen: - Informatie - Opvoedadvies - Opgroeiadvies - Cursus Peuterinzicht` - Cursus Opvoeden zo` - Schoolmaatschappelijk werk - Algemeen maatschappelijk werk - Jongerencoaching - Buddytraject Een goeie moat kan gien kwoad!` - Ambulant jongerenwerk - Ambulant meidenwerk - Participatiebevordering - Sociale Vaardigheidstraining Kids Skills` - Video-Hometraining - Familieberaden Het kan zijn dat u er met hulp uit uw omgeving niet uitkomt. Bijvoorbeeld als uw vraag heel ingewikkeld of specifiek is. Of als u veel verschillende vragen heeft. Dan kunt u via het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht bij de Sociale Zorgteams op Urk. Deze zorgteams bestaan uit medewerkers van welzijn- en zorgorganisaties en medewerkers van de

5 gemeente Urk. Het uitgangspunt van de Sociale Zorgteams is dat er samen mét u een plan gemaakt wordt. Voor welke jeugdhulp is de gemeente verantwoordelijk? De gemeente is verantwoordelijk voor: - Alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) - De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen - De uitvoering van de jeugdreclassering - Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling Wat is er veranderd voor kinderen en jongeren die jeugdhulp- of zorg nodig hebben? Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt de volgende zorg vanuit (voorheen) de AWBZ of de Zorgverzekeringswet voortaan onder de nieuwe Jeugdwet: - behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een psychische stoornis; - behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking; - begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening; vervoer van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden. Behandeling kinderen met een verstandelijke beperking: Jeugdwet of Wet langdurige zorg Alle zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een verstandelijke beperking valt voortaan onder de Jeugdwet. Vanuit de AWBZ komt de volgende zorg over: - begeleiding; - persoonlijke verzorging; - kortdurend verblijf; - behandeling; - verblijfszorg (ZZP Licht Verstandelijk Gehandicapt 1-5 en ZZP Verstandelijk Gehandicapt 1-3). Zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen Alle zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt onder de nieuwe Wet langdurige zorg (WLZ). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) wordt onderdeel van de WLZ. Behandeling kinderen met een zintuiglijke beperking Behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking is vanaf 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (ZVW). Behandeling kinderen met opvoed- en opgroeiproblemen

6 Kinderen en jongeren met een beperking, stoornis of aandoening en hun ouders kunnen bij de gemeente terecht voor hulp en ondersteuning bij opgroeiproblemen en opvoedproblemen. De voor u vertrouwde loketten, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en maatschappelijke werk, blijven hier de ingang voor. Wat gebeurt er met de CIZ-indicatie van mijn kind? De CIZ-indicatie blijft geldig tot de indicatie in 2015 afloopt of tot uiterlijk 1 januari Dat betekent dat uw kind tot die datum verzekerd is van vergelijkbare zorg. Is er een kans dat mijn kind ondersteuning krijgt van een andere zorgaanbieder of leverancier? Ja. In 2015 zal met u en uw kind samen gekeken worden naar de ondersteuningsbehoefte. Op dat moment kan het zijn dat andere partijen de ondersteuning gaan bieden. Is de gemeente nu verantwoordelijk voor alle jeugdbegeleiding die eerst in de AWBZ geregeld was? Voor een deel, de begeleiding die naar gemeentes is gegaan is: - De begeleiding en dagactiviteiten voor kinderen jonger dan 18 jaar, die bij hun ouders wonen, de begeleiding en dagactiviteiten voor jongeren tot 18 jaar, die vanwege een licht verstandelijke beperking (LVB) in een instelling verblijven. - De begeleiding en dagactiviteiten voor jongeren tot 18 jaar die permanent toezicht nodig hebben en die hun hele leven veel zorg nodig zullen hebben vallen onder de nieuwe Wet langdurige zorg (WLZ). Waar kan ik het Centrum voor Jeugd en Gezin vinden? Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is te vinden in Het Dok. Het CJG is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot uur, ook tijdens de vakanties! Of kijk op de website Wat is er veranderd voor mensen die gebruik maakten van zorg uit de AWBZ of de oude Wmo? De manier waarop de zorg geregeld is, is veranderd. Dat geldt ook voor zorg uit de oude Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de oude Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De belangrijkste verandering is dat onderdelen uit de oude AWBZ zorg zijn overgegaan naar de nieuwe Wmo. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Het gaat om diverse vormen van ondersteuning thuis, dagactiviteiten, kortdurend verblijf en beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. Er is een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) voor de zwaarste, langdurige zorg. Verpleging en verzorging zijn vanaf nu onderdeel van de Zorgverzekeringswet. De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Voor mensen met een indicatie voor AWBZzorg, geldt een overgangsregeling. Voor wie is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bedoeld? De Wmo is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, maar ook voor mensen die hulp nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet meer

7 lukt. Alleen de meest kwetsbare mensen krijgen recht op een beschermende, intramurale omgeving vanuit de wet Langdurige Zorg. Wat betekent de verandering per 1 januari 2015 voor mij? Kreeg u tot en met 2014 zorg uit de AWBZ? Dan kunt u te maken krijgen met veranderingen. Wat er voor u verandert, hangt af van uw situatie: U woont in een verzorgingshuis of verpleeghuis. U houdt in de nieuwe plannen het recht op verblijf in een instelling. Meestal is dat uw eigen zorginstelling. U kreeg ondersteuning vanuit de AWBZ. De AWBZ is per 1 januari 2015 vervallen. Sommige vormen van ondersteuning die eerder onder de AWBZ vielen, zijn overgegaan naar de gemeente. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding buitenshuis. U krijgt een herindicatie van uw zorg van de gemeente. De gemeente Urk biedt zoveel mogelijk maatwerk. Samen mét u kijken we in een persoonlijk gesprek naar uw behoeftes en uw eigen mogelijkheden. U kreeg in 2014 verpleging of verzorging thuis op grond van de AWBZ Vanaf 1 januari 2015 valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar. Ik had een CIZ-indicatie. Blijft die gelden? De CIZ-indicatie geldt tot aan de datum die is vermeld of tot maximaal 1 januari Dat betekent dat u tot die datum verzekerd bent van de zorg die nu afgesproken is. In 2015 kijkt de gemeente samen met u naar een passend aanbod voor de periode na afloop van de CIZindicatie. Ik kreeg zorg in natura. Wat verandert er in 2015? In de loop van 2015 wordt samen met u gekeken naar uw vragen en behoeften. Dit is een herindicatie. Een medewerker van de gemeente neemt daarvoor contact met u op. De gemeente maakt een afspraak voor een bezoek. U kunt uw familie of een bekende vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Ik kreeg zorg in natura en mijn indicatie loopt in 2015 af. Wat verandert er? Als uw indicatie in 2015 afloopt, neemt de gemeente contact met u op. Ik kreeg altijd rechtstreeks mijn PGB uitgekeerd. Blijft dat zo? Nee. PGB s worden vanaf 2015 uitgekeerd aan de SVB. Die betaalt met dat geld uw zorgverlener. U kiest zelf uw zorgverlener uit en licht de SVB daarover in. U vindt meer informatie op Ik wil liever geen PGB meer Met een PGB regelt u zelf de zorg met uw zorgaanbieder. Vindt u het prettig wanneer de gemeente de zorg regelt? Dat kan. Dan zetten we het PGB om naar zorg in natura. In dat

8 geval regelt de gemeente voor u de zorg met een zorgaanbieder. Daarbij kiest u - in overleg met de gemeente - een aanbieder waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt. Bij wie kan ik op Urk terecht als ik ondersteuning nodig heb? U kunt terecht bij het zorgloket van Caritas, bij uw huisarts, bij maatschappelijk werk of bij de gemeente. Er komt iemand bij me thuis voor een (her-)indicatie, wat kan ik verwachten? De gemeente Urk gaat in een persoonlijk gesprek samen met u kijken naar uw situatie. We inventariseren uw behoeftes en kijken naar uw mogelijkheden. U kunt iemand uit uw eigen omgeving vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn als u dat prettig vindt. Maakt u gebruik van mantelzorg? Dan kunt u natuurlijk ook uw mantelzorger uitnodigen bij dit gesprek. Welke vormen van ondersteuning kan ik krijgen via de gemeente vanuit de nieuwe Wmo? De gemeente kijkt samen met u welke ondersteuning u precies nodig heeft. Dat kan ook ondersteuning uit uw eigen omgeving of een algemene voorziening zijn. Als uw situatie om maatwerk vraagt is het mogelijk om gespecialiseerde hulp en ondersteuning te krijgen. Als er sprake is gespecialiseerde ondersteuning mag u kiezen welk zorgaanbieder u helpt. Staat de zorgaanbieder van uw keuze niet in de lijst? Onder strikte voorwaarden kunt u een PGB aanvragen. Welke criteria gelden voor ondersteuning uit de Wmo? Als u door uw beperking niet meer kunt deelnemen aan de samenleving of niet meer zonder ondersteuning thuis kunt blijven wonen, dan kunt u een beroep doen op de Wmo. Samen met u wordt bekeken welke ondersteuning nodig is. Wat kunt u zelf nog, wat kan uw omgeving doen? Is deze ondersteuning niet voldoende? Dan kijken we samen met u of een aanvullende voorziening nodig is. Hiervoor kan een eigen bijdrage in de kosten worden gevraagd. Bij wie kan ik terecht als ik ondersteuning nodig heb? U kunt met uw ondersteuningsvraag terecht bij de bekende loketten zoals het zorgloket van Caritas, maatschappelijk werk, de huisarts of het Wmo loket van de gemeente Urk. Wie bepaalt of ik in aanmerking kom voor ondersteuning? De organisaties waar u komt met uw ondersteuningsvraag bepalen samen met u wat nodig is. Zij kunnen de benodigde zorg ook inzetten. Het kan zijn dat uw vraag heel ingewikkeld of specifiek is. Of dat u veel verschillende vragen heeft. Dan kunt u via een aanmelding terecht bij de Sociale Zorgteams op Urk. Deze zorgteams bestaan uit medewerkers van welzijn- en zorgorganisaties en medewerkers van de gemeente Urk. Het uitgangspunt van de Sociale Zorgteams is dat er samen mét u een plan gemaakt wordt. Wat is het doel van de Participatiewet? Het doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de samenleving, bij voorkeur door te werken. Eén regeling voor iedereen die aangewezen is op (inkomens)ondersteuning en kan werken, zoals mensen met een bijstandsuitkering of met een arbeidsbeperking. De regeling heeft betrekking op iedereen die nu valt onder de Wet werk en bijstand (WWB), sociale werkvoorziening (WSW) of Wajong.

9 Vergroot de Participatiewet mijn kansen op een baan? Door de afspraken die het Rijk met werkgevers heeft gemaakt is de verwachting dat er meer banen komen voor mensen met een grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Betekenen de veranderingen iets voor mijn uitkering? Tussen 2015 en 2018 worden alle mensen met een Wajong-uitkering herkeurd. Het resultaat hiervan is bepalend voor uw uitkering. Ik heb een Wajong-uitkering en uit de herkeuring blijkt dat ik arbeidsvermogen heb. Wat verandert er voor mij? Als uit de herkeuring blijkt dat u kunt werken, wordt samen met u gekeken naar de plaatsingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Uw Wajong-uitkering van het UWV wordt verlaagd (70% in plaats van 75% van het minimumloon). Voor de meest actuele informatie zie Ik wil een Wajong-uitkering aanvragen Wanneer u zich meldt voor een Wajong-uitkering, wordt gekeken of er sprake is van arbeidsvermogen. Kunt u werken, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden binnen de Participatiewet. Kunt u niet werken, dan komt u in aanmerking voor een Wajonguitkering van het UWV. Bij wie meld ik mij voor een Wajong-uitkering Een Wajong-uitkering vraagt u aan bij het UWV. Als u geen recht heeft op een Wajonguitkering, dan vraagt u via het UWV ( een uitkering Participatiewet aan bij de gemeente. Ik stond op de wachtlijst voor een WSW-baan. En nu? Wanneer u op de wachtlijst stond, is er geen WSW-baan meer voor u. Vanaf 2015 gelden de mogelijkheden van de Participatiewet voor u. Ik krijg een uitkering via de Wet werk en bijstand (WWB). Wat verandert er voor mij? Als u nu een WWB-uitkering heeft, is de kans groot dat er niets verandert. Wel kan er iets veranderen als u met meerdere volwassenen in een woning woont. Vanaf 2015 geldt de kostendelersnorm. Er is sprake van overgangsrecht tot voor personen die op 1 januari 2015 al een uitkering hebben. Wat houdt de kostendelersnorm in? Aan de hand van de kostendelersnorm wordt bepaald of kosten gedeeld kunnen worden met anderen in de woning die ook een inkomen of uitkering hebben. Is daar sprake van, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Voor kinderen met studiefinanciering en als u een kamer verhuurt, gelden uitzonderingen. Naarmate meer mensen in een huis wonen, ontvangt iedere uitkeringsgerechtigde een lagere uitkering omdat meer mensen de kosten delen.

10 Ik krijg een uitkering via de WWB. Is er iets veranderd in de re-integratie naar werk? Hoewel in de ondersteuning bij re-integratie veel hetzelfde blijft, worden de kansen op betaald werk wel vergroot door een gezamenlijke inspanning van de werkgevers en het Rijk. De gemeente ondersteunt u daar waar het nodig is en rekent erop dat u zelf alles doet om weer werk te vinden. Staat uw vraag er niet bij? Staat uw vraag er niet bij en wilt u meer informatie over de decentralisaties? Mail naar Uiteraard kunt u terecht bij uw eventuele vaste contactpersoon bij de gemeente.

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Decentralisaties Ook de gemeente Waddinxveen heeft er mee te maken. Wat houden de decentralisaties in? Waar komt het vandaan? Waarom? 7 Oktober 2014 Waar komt het vandaan? Samen voor elkaar: de samenleving

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: - alle vormen

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind Maart 2015 Neeltje Huvenaars Mogelijkheden na school tot nu toe Vervolgopleiding Werk Baan bij werkgever Baan via sociale

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Op 3 juni jl. was er op het AOC Terra college een informatiebijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WMO-adviesraad

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen

Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Hulp of ondersteuning nodig? 4 Waarvoor kunt u bij t Loket terecht? 5 Wie werken er bij t Loket? 5 Hoe werken we? 5 2. Ik

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 17 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 14 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Beleidsregels jeugdhulp Urk 2015

Beleidsregels jeugdhulp Urk 2015 Beleidsregels jeugdhulp Urk 2015 1 Hoofdstuk 1. Algemene uitgangspunten Begripsbepalingen In deze beleidsregels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Informeel netwerk: een verzamelnaam

Nadere informatie

Presentatie vergadering dorpsraad Gerwen 28 oktober 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie vergadering dorpsraad Gerwen 28 oktober 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie vergadering dorpsraad Gerwen 28 oktober 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Inhoud Het persoonsgebonden budget 3 Over het Pgb 4 Een Pgb aanvragen 5 Inkopen met een Pgb 9 Overige regels bij een Pgb 11 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten

Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten oktober 2014 Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten Inhoud In dit bewaarnummer over de nieuwe wetten staan de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014

Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014 Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014 Vragen over indicatie en zorgzwaartepakket (ZZP) Hoe kom ik erachter

Nadere informatie

Van AWBZ naar Jeugdwet

Van AWBZ naar Jeugdwet Van AWBZ naar Jeugdwet Wat betekent de Jeugdwet? i Informatie voor ouders/verzorgers Inhoud Van AWBZ naar Jeugdwet.... 3 Welke ondersteuning gaat naar de Jeugdwet?... 4 Wat zijn de doelen van de Jeugdwet?...

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1 Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1. Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: alle

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl Persoonsgebonden budget Hoe werkt dit? Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we vooral naar wat

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie