Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp"

Transcriptie

1 1 Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1. Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz), jeugdhulp in verband met een beperking (voorheen Awbz, waaronder begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf), gesloten jeugdhulp, en 'preventie', waaronder de jeugdgezondheidszorg; de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen; de uitvoering van jeugdreclassering (begeleiding na aanraking met justitie en/of politie); advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. 2. Welke gemeente regelt de zorg voor een kind van gescheiden ouders die in coouderschap voor de kinderen zorgen, maar ieder in een andere gemeente wonen? Als ouders na een echtscheiding in verschillende gemeenten wonen en in gedeeld coouderschap voor de kinderen zorgen, wordt een hoofdverblijf van het kind aangewezen. De rechter kan dit hoofdverblijf bepalen bij de scheidingsuitspraak. Als het hoofdverblijf niet door de rechter is bepaald, geven ouders zelf het hoofdverblijf van hun kind aan. Zijn de ouders hiertoe niet in staat, dan treden de twee gemeenten waar de ouders wonen met elkaar in overleg. Gemeenten hanteren hierbij het volgende criterium: het hoofdverblijf is die gemeente waar de jeugdhulp aan het kind binnen diens sociale netwerk (school, sport en vriendenkring) georganiseerd kan worden. 3. Organiseren gemeenten ook onafhankelijke cliëntondersteuning voor ouders? Ja, in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is geregeld dat gemeenten moeten zorgen voor de beschikbaarheid van cliëntondersteuning voor alle maatschappelijke hulpvragen, dus ook voor hulpvragen van ouders. De Wmo stelt dat die cliëntondersteuning onafhankelijk moet zijn. Dat wil zeggen dat de behandeling van hulpaanvragen en het verzorgen van cliëntondersteuning niet door één en dezelfde persoon gedaan wordt. Een cliëntondersteuner kan wel nog steeds deel uitmaken van een wijkteam. 4. Wat wordt bedoeld met 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur? Wordt straks alleen het kind geholpen of het hele gezin? Als meerdere problemen voorkomen in een gezin, dan pakt een hulpverlener, ondersteuner of begeleider deze problemen zoveel mogelijk in samenhang aan. Samen met het gezin stelt deze hulpverlener een plan van aanpak op. De hulpverlener is vaak lid van het wijkteam en is de contactpersoon voor het hele gezin. Zo is er dus voor 1 gezin, 1 plan met 1 regisseur. 5 Wie moet ik bellen als er een crisissituatie is? Vóór 1 januari 2015 informeert de gemeente haar inwoners over de manier waarop de gemeente bereikbaar is voor vragen over zorg en ondersteuning. Ook informeert iedere gemeente voor 1 januari 2015 haar inwoners over wat te doen bij crisissituaties. 1

2 2 6 Hebben wijkteams voldoende know-how voor adequate jeugdhulpverlening? Op dit moment testen gemeenten welke kennis in een wijkteam nodig is om passende jeugdhulp te verlenen. Gemeenten bekijken onder andere in pilots hoe specialistische kennis het best beschikbaar kan zijn voor de wijkteams. Het wijkteam voert niet alle taken zelf uit. Zij werken samen met bijvoorbeeld de huisarts, alle noodzakelijke lokale organisaties en verwijzen door naar specialistische zorg en behandeling. Welke keuze een sociaal wijkteam hierin uiteindelijk maakt, hangt af van de hulpvraag. Gemeenten kunnen deze sociale wijkteams ook op andere manieren organiseren. In vaktermen worden deze teams ook wel de toegang genoemd tot onder andere de jeugdhulp. 7 Hoe werkt een wijkteam precies? Veel gemeenten bieden hulp en ondersteuning aan gezinnen via speciaal opgerichte wijkteams. Deze zogenoemde sociale wijkteams werken volgens het uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Elk gezin met een hulpvraag krijgt vanuit het sociaal wijkteam één vast contactpersoon toegewezen. De contactpersoon bekijkt wat het gezin nodig heeft, wat het gezin zelf kan doen en wat anderen in de omgeving van het gezin kunnen doen bij het oplossen van problemen. Als dit onvoldoende uitkomst biedt en het gezin komt er niet op eigen kracht uit, dan kan professionele zorg en ondersteuning worden ingezet. Zo intensief en zo lang als nodig, en altijd in afstemming met de hulpvrager. Het versterken van de eigen kracht van mensen vormt de basis. Net als het bieden van maatwerk (voor elk gezin een eigen plan) en het beperken van het aantal hulpverleners in één gezin. Vóór 1 januari 2015 geven gemeenten hun inwoners meer informatie over de organisatie van de jeugdhulp in hun gemeente. 8 Verschillen gemeenten in hoe zij de jeugdhulp in hun gemeente regelen? Ja, dit verschilt soms. Alle gemeenten organiseren de zorg voor hun inwoners zo goed mogelijk. Volgens de Jeugdwet krijgen gemeenten ruimte om eigen keuzes te maken. Hierdoor ontstaan verschillen, maar ontstaat vooral ook maatwerk. Dit betekent meer dan voorheen dat hulp, ondersteuning of begeleiding is afgestemd op de vraag. Ook houden professionals zich aan kwaliteitsstandaarden die landelijk zijn afgesproken. Uiteraard handelt de gemeente binnen de regels van de Jeugdwet. Zo heeft een gemeente een jeugdhulpplicht, die inhoudt dat de gemeente moet zorgen voor een kwantitatief en kwalitatief passend aanbod. 9 Ik ben door de gemeente en mijn zorgaanbieder nog niet geïnformeerd over de komende veranderingen. Bij wie kan ik nu met mijn vragen terecht? Op dit moment kunt u uw vragen het beste stellen aan uw huidige zorgaanbieder. Wat er precies voor u wijzigt, is afhankelijk van uw specifieke situatie. De gemeente stelt haar beleid uiterlijk 1 november 2014 vast. Daarom kan de gemeente u nu nog niet alles duidelijk maken. Later dit jaar ontvangt u van uw zorgaanbieder, zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of gemeente nadere informatie. 2

3 3 10. Heeft de gemeente een vertrouwenspersoon? Binnen elke gemeente wordt een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Gemeenten maken vóór 1 januari 2015 bekend hoe inwoners contact kunnen opnemen met deze onafhankelijke vertrouwenspersoon. Vragen over Jeugd GGZ 1. Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen is nu verzekerde zorg, gaat die ook over naar de gemeente? In het nieuwe jeugdstelsel valt vanaf 1 januari 2015 alle jeugdhulp onder één wet. Ook de jeugd-ggz wordt vanuit de Zorgverzekeringswet en de AWBZ overgeheveld naar de Jeugdwet. Hiermee komt de verantwoordelijkheid voor de jeugd-ggz bij gemeenten te liggen. Gemeenten zullen onder andere sturen op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van deze vorm van jeugdhulp. De POH-GGZ (praktijkondersteuner van de huisarts op het gebied van ggz) en de extramurale psychofarmaca (medicijnen tegen psychische aandoeningen, niet door een instelling verstrekt) blijven wel onderdeel van de Zorgverzekeringswet. De huisarts, medisch specialist en jeugdarts kunnen doorverwijzen naar jeugdhulp, waaronder jeugd-ggz. Gemeenten en (huis-)artsen maken afspraken over de wijze van samenwerking. 2. Er zijn kinderen met diagnoses zoals autisme, ADHD, etc. Worden deze diagnoses gehandhaafd of gaat de gemeente opnieuw diagnosticeren? In het nieuwe jeugdstelsel zal de gemeente geen diagnoses stellen. Diagnoses worden gesteld door gekwalificeerde hulpverleners. In het geval van autisme of ADHD zal dit een medisch professional zijn, zoals een huisarts of psychiater. Als een professional bepaalt (of in het verleden heeft bepaald) dat een kind behandeling nodig heeft, dan moet de gemeente hierin voorzien. In 2015 is sprake van overgangsrecht: lopende behandelingen worden bij dezelfde zorgaanbieder voortgezet. 3. Wat gebeurt er met het deel jeugd-ggz dat nu wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering? Geld voor de zorg uit het aanvullende pakket wordt niet overgeheveld naar de gemeente. Gemeenten bepalen zelf of en welke zorgvormen uit het aanvullende pakket zij straks inkopen. De gemeente heeft een jeugdhulpplicht, wat inhoudt dat zij moet zorgen voor een kwantitatief en kwalitatief passend aanbod. Hoe zij dit doet mag de gemeente zelf bepalen, zo lang het passende hulp en/of passende zorg betreft. Gemeenten kunnen dus straks op basis van de inschatting van professionals andere keuzes maken dan de zorgverzekeraar. Het kan voorkomen dat gemeenten vormen van zorg niet meer inkopen. Andersom kan het ook zijn dat ze juist andere vormen van zorg inkopen. 3

4 4 Hiermee treden wellicht wijzingen op in het aanbod. Een passend aanbod is in elk geval gegarandeerd. Vragen over Toegang 1. Hoe regelt de gemeente de toegang naar jeugdhulp en wat is de vereiste deskundigheid van medewerkers in de toegang? Gemeenten worden verantwoordelijk voor het organiseren van de toegang tot jeugdhulp. De Jeugdwet stelt hieraan eisen om er zeker van te zijn dat in alle gemeenten deskundigen met de juiste kennis en vaardigheden de taken rondom de toegang uitvoeren. De toegang bij gemeenten moet voldoen aan de volgende minimumeisen voor deskundigheid, om de deskundigheid in de toegang te kunnen garanderen 1 : a) opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen; b) opvoedingssituaties waardoor jongeren mogelijk in hun ontwikkeling worden bedreigd; c) taal- en leerproblemen; d) somatische aandoeningen; e) lichamelijke of verstandelijke beperkingen; f) kindermishandeling en huiselijk geweld. Onder deze voorwaarden zijn gemeenten vrij om te bepalen welke professional zij plaatsen in hun toegang, mits het een in principe geregistreerde professional is Hoe weet ik waar ik terecht kan als ik jeugdhulp nodig heb? Gemeenten laten hun inwoners vóór 1 januari 2015 weten waar zij terecht kunnen voor jeugdhulp. Gemeenten organiseren dit verschillend. Het wijkteam zal in veel gevallen de jeugdhulp aanbieden. Via de school, de huisarts, de jeugd (-schoolarts), maar ook via de sportverenigingen kunnen ouders vragen om in contact te komen met het sociaal wijkteam. In veel gevallen kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met het wijkteam. In dit sociale wijkteam werken deskundigen die samen met ouders en kinderen kijken wat de hulpvraag is en hoe die hulpvraag het beste beantwoord kan worden. 3. Wie kan zich melden bij een sociaal wijkteam? Alleen ouders? Of ook kinderen? En hoe zit het met buren, school of sportvereniging? Ouders, kinderen zelf en mensen uit het netwerk van het gezin kunnen zich bij het sociaal wijkteam melden. Maar ook de school, de sportvereniging, de huisarts of jeugd-(schoolarts) kunnen ouders doorverwijzen naar het sociaal wijkteam. Deze organisaties kunnen bovendien zelf contact opnemen met het sociaal wijkteam. 4. Welke mogelijkheden zijn er als een gemeente een hulpvraag afwijst? 1 Art. 2.1 Besluit Jeugdwet 2 Dit vanwege de zogenaamde Norm van verantwoording, ingevolge artikel 2.7, lid 2, artikel 4.1 en artikel 6.1 4

5 5 Als de gemeente een aanvraag afwijst, kunnen ouders en kinderen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Bezwaar maken kan ook als ouders of kinderen vinden dat de gemeente geen passend aanbod heeft. De gemeente zelf is hiervoor het eerste aanspreekpunt. Samen met het gezin wordt gezocht naar een alternatief aanbod dat wél passend is. Mocht een verschil van inzicht blijven bestaan, dan is ook hier sprake van een afwijzing van een verzoek om hulp. Ook hiertegen kunnen ouders en kinderen bezwaar maken bij de gemeente. Blijven ouders en kinderen van mening dat de gemeente niet aan haar wettelijke verplichtingen voldoet, dan kunnen zij net als in het huidige jeugdstelsel in beroep gaan via de rechter. In de Jeugdwet is het recht op een second opinion niet vastgelegd, maar een gemeente kan er natuurlijk wel voor kiezen deze optie te bieden. Hiermee kan de gemeente eventueel gerechtelijke procedures voorkomen of beperken. Het instellen van bezwaar en beroep is niet van toepassing op het gedwongen kader, dat wil zeggen door de rechter opgelegde jeugdhulp. 5. Waar kunnen mensen die niet tevreden zijn over de jeugdhulp terecht met klachten? Op grond van de Jeugdwet moeten jeugdhulpaanbieders een regeling treffen voor de behandeling van klachten. In de praktijk zullen ouders en kinderen met een klacht terecht kunnen bij de klachtencommissie van de zorgaanbieder. Ook In het gesprek dat zal plaatsvinden over oplossingen voor de hulpvraag, zal de medewerker van het wijkteam aangeven hoe en waar eventuele klachten ingediend kunnen worden. 6. Wanneer wordt duidelijk hoe gemeenten hun jeugdhulp regelen en met welke zorgaanbieders ze in zee gaan? Voor 1 januari 2015 geven gemeenten hun inwoners meer informatie over de lokale organisatie van de jeugdhulp. Tot die tijd kunnen cliënten met vragen terecht bij hun huidige (jeugd)zorgaanbieder. Hoe gemeenten de lokale jeugdhulp gaan organiseren is per 1 november 2014 ook terug te vinden in het gemeentelijke beleidsplan Jeugd en de verordening Jeugd, die elke gemeente per die datum - na afstemming met cliëntenorganisaties - door de gemeenteraad moet hebben vastgesteld. Gemeenten zijn geadviseerd om vóór 1 augustus 2014 richting (jeugd)zorgaanbieders aan te geven of de gemeente met hen in zee gaat. Uiterlijk 1 november 2014 moeten de contracten ook daadwerkelijk getekend zijn. Gemeenten zullen hierover communiceren en beschikken uiterlijk per 1 november 2014 over een volledig overzicht van gecontracteerde aanbieders. In 2015 hebben kinderen en jongeren recht op continuïteit van zorg. Als zij op 31 december 2014 jeugdhulp ontvangen (of op een wachtlijst staan) ontvangen zij deze hulp gedurende de duur van het indicatiebesluit nog bij dezelfde aanbieder. Heeft deze jongere na 2015 nog jeugdhulp nodig, dan organiseert de gemeente dit, maar mogelijk via een andere aanbieder. Dit geldt ook voor jongeren met een persoonsgebonden budget (PGB). 5

6 6 Vragen over PGB/AWBZ 1 Wij maken gebruik van een PGB uit de AWBZ. Is dit bij de gemeente ook mogelijk en hoe verloopt de indicatie? Is de gemeente verplicht om een PGB te verstrekken? Ja, een Persoonsgebonden Budget (PGB) is bij gemeenten ook mogelijk. Het PGB gaat vanuit de AWBZ over naar gemeenten. In 2015 hebben kinderen en jongeren recht op continuïteit van zorg. Als kinderen of jongeren op 31 december 2014 jeugdhulp ontvangen vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) (of op een wachtlijst staan) behouden zij deze zorg gedurende de duur van het indicatiebesluit bij dezelfde aanbieder. Gemeenten kunnen dit invullen door ook een PGB te strekken of door een contract te sluiten met de instellingen of hulpverlener die de jeugdhulp levert. 2 Houdt een jongere met een AWBZ-indicatie tot november 2017 recht op deze toegewezen hulp? In 2015 hebben kinderen en jongeren recht op continuïteit van zorg. Als deze jongere na 31 december 2015 nog jeugdhulp nodig heeft, is de gemeente verplicht dit te organiseren. Wel is het mogelijk dat deze jeugdhulp door een andere aanbieder wordt geleverd. Vragen over continuïteit van zorg 1. Sommige kinderen maken gebruik van een landelijk werkende instelling (LWI). Waar kunnen ouders nu aankloppen voor continuïteit van deze hulp? Ouders kunnen zich wenden tot de landelijk werkende instelling (LWI). Zij overleggen op dit moment met gemeenten waar ouders, die het ouderlijk gezag hebben, wonen. Er worden onder andere afspraken gemaakt over de wijze van financieren in Kunnen kinderen, die naar een kinderdagcentrum buiten de eigen gemeente gaan, hier per 1 januari 2015 nog steeds gebruik van maken? Ja, in 2015 hebben kinderen en jongeren recht op continuïteit van zorg. Kinderen, die op 31 december 2014 naar een kinderdagcentrum buiten de eigen gemeente gaan, kunnen in 2015 gebruikmaken van hetzelfde kinderdagcentrum. Hebben de kinderen na 31 december 2015 nog kinderdagopvang nodig, dan is de gemeente verplicht dit aan te bieden, maar wellicht via een ander kinderdagcentrum. Dit antwoord gaat er wel vanuit dat uw kind onder de Jeugdwet komt te vallen. 3. Mijn kind is leerbaar, maar gaat niet naar school omdat hij niet past in het schoolsysteem in Nederland. Nu gaat hij naar een dagcentrum waar gewerkt wordt aan zijn ontwikkeling. Kan dit straks ook nog of moet hij dan weer naar school die niet past en veel frustratie geeft? 6

7 7 Ieder kind houdt, ook na in 1 januari 2015, recht op passende zorg. Bepaald moet worden of een kind onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt te vallen of hulp krijgt via de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw aanbieder kan dit bepalen aan de hand van de prestatiecodelijst (zie voordejeugd.nl). Zie ook vraag 3 hierboven, over continuïteit van zorg in 2015 op basis van de Jeugdwet. 4. Nu hebben we keuzevrijheid voor jeugdhulpaanbieders is dat, vanaf 1 januari 2015, bij de gemeente ook mogelijk? De gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet verplicht om cliënten waar mogelijk keuzevrijheid te bieden met betrekking tot voorzieningen. Dit zal onder bepaalde voorwaarden gebeuren. In de ene situatie is het immers moeilijker of misschien zelfs onmogelijk om keuzevrijheid te bieden. In een andere situatie is dit misschien juist heel goed mogelijk. De gemeente is dan ook niet verplicht om bij elke voorziening die zij ouders of kinderen aanbiedt, de keuze te geven uit verschillende aanbieders. Maar de gemeente is wel verplicht aan keuzevrijheid bij de hulpvraag adequate aandacht te schenken. Vragen over de jeugdwet 1. Per 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Wat verandert er concreet in de zorg voor kinderen? Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt onderstaande zorg vanuit (voorheen) de AWBZ of Zvw (Zorgverzekeringswet) voortaan onder de Jeugdwet: behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een psychische stoornis; behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking; begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening; vervoer van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden. Behandeling van kinderen met een verstandelijke beperking: Jeugdwet of Wet Langdurige zorg (Wlz)? Jeugdwet: Alle zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een verstandelijke beperking valt vanaf 2015 onder de Jeugdwet. Vanuit de AWBZ komt deze zorg over: begeleiding; persoonlijke verzorging; kortdurend verblijf; behandeling; verblijfszorg (ZZP LVG 1-5 en ZZP VG 1-3). In de Jeugdwet valt dit onder het begrip jeugdhulp. Kortdurend verblijf ter ondersteuning van ouders/gezin valt onder hetgeen is bedoeld in artikel 2.3 lid 3 Jeugdwet. 7

8 8 Wet langdurige zorg (Wlz): De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) wordt onderdeel van de Wlz. Behandeling kinderen met een zintuiglijke beperking Zorgverzekeringswet (Zvw): Behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking is vanaf 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Behandeling kinderen met opvoed- en opgroeiproblemen Jeugdhulpplicht: Kinderen en jongeren met een beperking, stoornis of aandoening en hun ouders kunnen bij de gemeente terecht voor hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen. Gemeenten bieden deze hulp en ondersteuning vanaf 2015 op basis van hun jeugdhulpplicht. 2. Mag een gemeente dwang uitvoeren om ouders te verplichten hulp te aanvaarden? Waar in de Jeugdwet staat deze mogelijkheid? Er kunnen zich situaties voordoen waarbij bijvoorbeeld een professional van de gemeentelijk georganiseerde toegang tot jeugdhulp van mening is dat voor een jeugdige bepaalde hulp noodzakelijk is, terwijl de ouders van mening zijn dat geen hulp nodig is. De gemeente kan proberen daarover het gesprek aan te gaan met de ouders, maar kan de ouders niet dwingen hulp te aanvaarden. Ook kan de gemeente een medewerker van een gecertificeerde instelling of van de raad voor de kinderbescherming al eerder betrekken in het gezin. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis. Hierop zijn echter twee uitzonderingen mogelijk, namelijk op grond van de Wet bopz (gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis) en op grond van de Jeugdwet (gedwongen opname in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp). Op grond van beide wetten kan een rechter een machtiging verlenen voor gedwongen opname: indien sprake is van een stoornis van de geestvermogens van de jeugdige waardoor gevaar ontstaat en dat gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend. indien jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren en de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken 3. Elke gemeente moet zelf aan de slag voor het organiseren van de jeugdhulp. Maakt het straks uit in welke gemeente ik woon als het gaat om het krijgen van passende jeugdhulp? 8

9 9 Invoering van de nieuwe Jeugdwet moet leiden tot meer maatwerk in de jeugdhulp. Gemeenten kunnen zowel wat betreft de organisatie van de toegang tot jeugdhulp, als de concrete inzet van jeugdhulp, heel goed inspelen op de typische kenmerken van de gemeente en van de kinderen en gezinnen in die gemeente. Een landelijk uniforme manier van organiseren en van de inzet van jeugdhulp leidt in veel gevallen niet tot passende hulp. De Jeugdwet biedt echter wel een ondergrens voor jeugdhulp, door gemeenten een jeugdhulpplicht op te leggen. Daarnaast vindt de bepaling van de benodigde jeugdhulp plaats door inhoudelijke deskundigen en dus op inhoudelijke gronden, waardoor gemeenten in vergelijkbare gevallen vergelijkbare jeugdhulp moeten inzetten. Overige vragen 1. Wat betekent de Jeugdwet voor mijn Persoonsgebonden Budget (PGB)? Gemeenten kunnen straks voor jeugdhulp een PGB beschikbaar stellen. Zij hebben veel beleidsvrijheid bij het vaststellen van de voorwaarden waaronder een PGB wordt verstrekt. Gemeenten dienen hun eigen PGB-voorwaarden wel vast te leggen in de verordening Jeugd, die uiterlijk 1 november 2014 moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het gaat dan bijvoorbeeld om de duur van het PGB, de hoogte van het PGB, en de toelatingscriteria. In de Wmo 2015 en Jeugdwet worden aan personen drie voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor een PGB. Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, als: a. een cliënt, naar het oordeel van het College, zelf voldoende in staat is zijn eigen belangen te behartigen, of met hulp uit zijn sociale netwerk of met hulp van een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde. En op deze manier in staat is de taken uit te voeren die aan een persoonsgebonden budget verbonden zijn; b. een cliënt onderbouwd kan motiveren waarom hij de individuele voorziening van een aanbieder niet passend acht; c. naar het oordeel van het College is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de individuele voorziening behoren en die de cliënt van het budget wil betrekken, van goede kwaliteit zijn. Deze voorwaarden zijn in de wet vastgelegd. Het is aan de gemeenten hoe zij deze toetsingsvoorwaarden lokaal toepassen. Hiernaast moet de gemeente in de verordening(en) Jeugd ook de volgende punten opnemen: op welke wijze de hoogte van het PGB wordt vastgesteld; welke regels er worden gehanteerd ter bestrijding van ten onrechte ontvangen PGB s, misbruik of oneigenlijk gebruik. 9

10 10 In de Jeugdwet is geregeld dat kinderen en jongeren die nu jeugdhulp ontvangen, bijvoorbeeld via een PGB, in 2015 recht hebben op continuïteit van zorg bij dezelfde aanbieder, als dit redelijkerwijs mogelijk is. Gemeenten kunnen dit invullen door eveneens een PGB te verstrekken of door een contract te sluiten met de instelling of hulpverlener die de jeugdhulp levert. Er hoeft dus niet noodzakelijkerwijs iets te veranderen in uw situatie. U kunt met vragen hierover terecht bij uw gemeente. 2. Ik heb gehoord dat mijn kind in ieder geval in 2015 dezelfde zorg krijgt. Betekent dit dezelfde zorg van dezelfde begeleiders en op dezelfde locatie? In de Jeugdwet is geregeld dat kinderen en jongeren die nu jeugdhulp ontvangen, in 2015 recht hebben op continuïteit van zorg bij zelfde aanbieder, als dit redelijkerwijs mogelijk is. Voor kinderen in een pleeggezin geldt zelfs dat ze zo lang de pleegzorg duurt bij hetzelfde pleeggezin mogen blijven. 3. Onze zorgaanbieder gaat door alle veranderingen de begeleiding in kinderdagcentra samen met een andere organisatie doen. Blijft de zorg en ondersteuning voor ons kind dan nog wel hetzelfde? Met de invoering van de Jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan kinderen en gezinnen. Er is voor deze verandering gekozen om knelpunten in het huidige jeugdstelsel op te lossen en de hulp vanuit de gemeenten anders en beter te kunnen organiseren. Of en wanneer de zorg voor uw kind verandert, zal per instelling en per gemeente verschillen. Deze veranderingen zullen naar verwachting geleidelijk plaatsvinden, omdat 2015 een zogenaamd overgangsjaar is. Gemeenten moet ervoor zorgen dat kinderen die nu jeugdhulp krijgen, deze zorg ook in 2015 krijgen. 4. Mijn zorgaanbieder is door de onzekere toekomst nu al mensen aan het ontslaan. Onze vaste begeleider is ook bang voor ontslag. Maar in 2015 zou toch in ieder geval alles hetzelfde blijven? Vast staat dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het zorgtraject bij dezelfde aanbieder afgemaakt kan worden in 2015, als dit redelijkerwijs mogelijk is. De manier waarop deze zorgcontinuïteit wordt ingevuld zal per gemeente en per instelling verschillen. Het uitgangspunt, ook voor gemeenten, is dat kinderen en gezinnen zo min mogelijk hinder ondervinden van de overgang naar het nieuwe jeugdstelsel. 5. Wij hebben al vijf jaar dezelfde begeleider voor ons kind. Hoe wordt dat in 2015? En daarna, in 2016? In de Jeugdwet is geregeld dat kinderen en jongeren die nu jeugdhulp ontvangen, in 2015 recht hebben op continuïteit van zorg bij zelfde aanbieder, als dit redelijkerwijs mogelijk is. De aanbieder bepaalt welke begeleider de zorg aan uw kind levert. Voor kinderen in een pleeggezin geldt zelfs dat ze zo lang de pleegzorg duurt bij hetzelfde pleeggezin mogen blijven. 10

11 11 Of en wanneer de zorg voor uw kind verandert, zal per instelling en per gemeente verschillen. Deze veranderingen zullen naar verwachting geleidelijk plaatsvinden omdat 2015 een zogenaamd overgangsjaar is. 11

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: - alle vormen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per 1-1-2015 Informatie voor cliënten van Bureau Jeugdzorg Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze wijziging

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 samenwerkende gemeenten JEUGDHULPRIJNMOND Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Van de site www.hoeverandertmijnzorg.nl Inhoudsopgave Jeugdzorg 6 Wat is ambulante jeugdhulp? 6 Wat

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts?

Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts? JStelselwijziging Jeugd Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts? Aanleiding Moet of kan de gemeente na de verwijzing door de huisarts en de beoordeling door de jeugdhulpaanbieder nog een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, 8.1.1 vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2017

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2017 Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2017 Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2017 Hoofdstuk 1. ALGEMEEN 3 Artikel1. Definities en begrippen 3 Hoofdstuk 2. VORMEN VAN EN TOEGANG

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid, van de Jeugdwet;

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid, van de Jeugdwet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Montferland Nr. 179274 16 oktober 2017 Verordening jeugdhulp Montferland 2017 De raad van de gemeente Montferland; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en

Nadere informatie

Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2016

Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2016 Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2016 Burgemeester en Wethouders van Eemnes gelet op de artikel 2, derde lid, artikel 4, en artikel 6, derde en vierde lid van de Verordening

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Verordening. Jeugdhulp

Verordening. Jeugdhulp Verordening Jeugdhulp Gemeente Tiel 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Vormen van jeugdhulp... 3 Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts...

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - andere voorziening: voorziening anders dan in

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

RAADSBESLUIT: BESLUIT:

RAADSBESLUIT: BESLUIT: RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 14.0091 van 2014), mede gezien het advies van de commissie gelet op de artikelen 2.2, 2.9,

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELS. Bij de verordening jeugdhulp SWW. Programma Jeugd SWW. Uitvoeringsregels bij de verordening jeugdhulp SWW. Datum 01 december 2014

UITVOERINGSREGELS. Bij de verordening jeugdhulp SWW. Programma Jeugd SWW. Uitvoeringsregels bij de verordening jeugdhulp SWW. Datum 01 december 2014 UITVOERINGSREGELS Bij de verordening jeugdhulp SWW Programma Jeugd SWW Uitvoeringsregels bij de verordening jeugdhulp SWW Naam M. Brouwer Datum 01 december 2014 Versie V 3.1 1 collegevoorstel Bijlagen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014; Raadsbesluit Onderwerp: VERORDENING JEUGDHULP Montferland De raad van de gemeente Montferland gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Hoe krijg ik zorg en ondersteuning op Urk? U woont op Urk en u heeft een vraag over zorg, jeugd of werk. De eerste vraag is dan: Wat kunt u

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015

Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015 Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen... 2 HOOFDSTUK 2. VOORZIENINGEN JEUGDHULP... 2 Artikel 2. Algemene voorzieningen... 2 Artikel

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert 2015 Citeertitel: Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014; CVDR Officiële uitgave van Montferland. Nr. CVDR343168_1 17 oktober 2017 Verordening Jeugdhulp Montferland 2015 De raad van de gemeente Montferland gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015

Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldenzaal. Nr. 61483 31 oktober 2014 Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; Verordening Jeugdhulp Opsterland 2015 De raad van de gemeente Opsterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op de artikelen 2.2, 2.9, 2.10,

Nadere informatie

Van AWBZ naar Jeugdwet

Van AWBZ naar Jeugdwet Van AWBZ naar Jeugdwet Wat betekent de Jeugdwet? i Informatie voor ouders/verzorgers Inhoud Van AWBZ naar Jeugdwet.... 3 Welke ondersteuning gaat naar de Jeugdwet?... 4 Wat zijn de doelen van de Jeugdwet?...

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE BEESEL De raad van de gemeente Beesel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1

Nadere informatie

Jeugdhulp. Via een Persoonsgebonden Budget

Jeugdhulp. Via een Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp Via een Persoonsgebonden Budget Inhoudsopgave Wat is jeugdhulp? 3 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 4 Hoe wordt een PGB vastgesteld? 5 Hoe wordt de hoogte van het PGB bepaald? 8 Wat

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2014, nummer 14.059572; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6 Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?... 2 Vanuit de Wlz worden de volgende zorg- en hulpvormen geregeld:... 2 Wlz aanvragen... 2 1. Aanvraag bij het CIZ... 4 2. CIZ

Nadere informatie

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 COLLEGEBESLUIT iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland; heeft het voorstel van Welzijn van 16 december 2014 gelezen, en; gelet op de artikelen 4.1.8.

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk Verordening jeugdhulp

Gemeente Nijkerk Verordening jeugdhulp Gemeente Nijkerk Verordening jeugdhulp versie 6-24072014 De raad van de gemeente Nijkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [9 september 2014]; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel

BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel (concept Jeugdwet oktober 2012) 1 ROL GEMEENTE IN HET NIEUWE STELSEL 1.1 Algemeen De gemeente wordt met ingang van 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp,

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 261 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

Lelystad. Raadsbesluit. /Lj OSó2. gemeenteraad. Nummer: 141033747. De raad van de gemeente Lelystad,

Lelystad. Raadsbesluit. /Lj OSó2. gemeenteraad. Nummer: 141033747. De raad van de gemeente Lelystad, /Lj OSó2 gemeenteraad ff Lelystad Raadsbesluit Nummer: 141033747 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 19 augustus 2014; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Rotterdam,

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Rotterdam, Ontwerpbesluit De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014; (nummer 2014/ ); raadsstuk 2014 - ; gelet op artikel 2.9, 2.12, 8.1.1, vierde

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 10. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2014;

De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 10. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2014; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 10 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid, van de Jeugdwet;

Nadere informatie

Behoort bij raadsbesluit vanlo-iü'hi nr.glsotc Verordening jeugdhulp Heemstede 2015 D e g r Heemstede

Behoort bij raadsbesluit vanlo-iü'hi nr.glsotc Verordening jeugdhulp Heemstede 2015 D e g r Heemstede Behoort bij raadsbesluit vanlo-iü'hi nr.glsotc Verordening jeugdhulp Heemstede 2015 D e g r Heemstede De raad van de gemeente Heemstede: gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

overwegende dat de Jeugdwet voorschrijft dat de gemeenteraad regels dient te stellen

overwegende dat de Jeugdwet voorschrijft dat de gemeenteraad regels dient te stellen Ontwerpbesluit De raad van de gemeente Zoeterwoude, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014; (nummer 2014/ ); raadsstuk 2014 - ; gelet op artikel 2.9, 2.12, 8.1.1,

Nadere informatie

INFORMATIEKAART SPOEDZORG

INFORMATIEKAART SPOEDZORG INFORMATIEKAART SPOEDZORG 1. Inleiding Naar aanleiding van een aantal concrete situaties bij gemeenten bleken er onduidelijkheden te bestaan rond de verantwoordelijkheden en financiering van verschillende

Nadere informatie

gelet op artikelen 2 lid 3, artikel 4 en artikel 6 lid 3 en 4, van de Verordening Jeugd 2017 gemeente Bunschoten;

gelet op artikelen 2 lid 3, artikel 4 en artikel 6 lid 3 en 4, van de Verordening Jeugd 2017 gemeente Bunschoten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 189009 30 december 2016 Nadere regels Verordening Jeugd 2017 Burgemeester en wethouders van Bunschoten; gelet op artikelen 2 lid 3, artikel 4

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid van de Jeugdwet; gezien

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8813 31 maart 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 26 augustus 2014;

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 26 augustus 2014; Raadsbesluit Agendapunt : 12 Titel : Verordening Jeugdhulp De raad van de gemeente Oost Gelre; gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 26 augustus 2014; gelet op artikel 149

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz)

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz) De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz) Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015.

Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015. Nadere regels jeugdhulp Hof van Twente 2015 Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente;

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp

Verordening jeugdhulp Verordening jeugdhulp De raad van de gemeente...; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van... 2014 met nummer...; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Er is in de praktijk onduidelijkheid over de grens tussen de Wlz en de Wmo / Jeugdwet. Inhoud: - Aanspraak Wmo

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Jeugdhulp. 3.1 Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht

Jeugdhulp. 3.1 Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht 3 Jeugdhulp 3.1 Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht Gemeenten hebben op grond van de wet een jeugdhulpplicht. Deze plicht houdt in dat de gemeente een voorziening moet treffen als de jeugdige of ouders

Nadere informatie