Programmaplan Binnenstad Leiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmaplan Binnenstad Leiden 2015-2018"

Transcriptie

1 Programmaplan Binnenstad Leiden

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 1. Terugblik afgelopen jaren 6 1.a. Gerealiseerde inspanningen 7 1.b. Effecten 11 1.c. Samenwerking met convenantpartners, ontwikkelaars, beleggers Analyse, doelen en ambities 14 2

3 3. Van ambities naar inspanningen Samenwerking met stadspartners Programmacoördinatie en organisatie 26 5.a. Organisatiestructuur 26 5.b. Programmasturing 29 5.c. Communicatie 30 5.d. Monitoring Financieel overzicht 36 3

4 Voorwoord Een fantastische binnenstad We hebben in Leiden een fantastische binnenstad. Ik ben blij dat we als college hebben uitgesproken hierin te blijven investeren. We werken natuurlijk al langer aan de ontwikkeling van de binnenstad. Goede voorbeelden daarvan zijn onder andere het mogelijk maken van meer winkels zoals op de Aalmarkt, of de herinrichting van de Breestraat zodat dit weer een aantrekkelijke straat wordt, en ook het zorgen voor voldoende parkeergelegenheid door de bouw van de garages Garenmarkt en Lammermarkt. Maar zeker in de huidige economische tijden gaat het allemaal niet meer vanzelf. Er moet blijvend geïnvesteerd worden om de stad bruisend en aantrekkelijk te houden, zowel voor inwoners en bezoekers als voor bedrijven en investeerders. De gemeente kan dat niet alleen. Door samen te werken met ondernemers en partners uit de stad, kunnen we veel meer bereiken. Ook de komende jaren blijven we daar hard aan werken en ik ben blij te zien dat de plannen daarvoor samen met de stad worden gemaakt. Met elkaar zorgen we ervoor dat we het beste halen uit de mogelijkheden die deze fantastische binnenstad ons biedt. Robert Strijk Wethouder Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur 4

5 Inleiding Alweer zeven jaar geleden is het programma Binnenstad gestart met de opdracht van het toenmalige coalitieakkoord en is vijf jaar geleden gestart met het programma Binnenstad. Ook het huidige college heeft in haar beleidsakkoord opgenomen om het programma voor de komende vier jaar voort te zetten. Dit vormt de aanleiding om het programma te herijken. De missie van het programma blijft onveranderd: Vanaf 2009 werken stadspartners en gemeente samen om de sterk onderscheidende kwaliteit van de historische Leidse binnenstad beter te benutten waardoor de centrumpositie van Leiden in de regio wordt versterkt. Er is een lange termijn visie voor de ontwikkeling van de Leidse binnenstad opgesteld die geborgd wordt door bestuurlijk commitment en continuïteit. Hierdoor worden eigenaren, beleggers en ontwikkelaars verleid te investeren in de stad. Stadspartners en gemeente voeren jaarlijks inspanningen uit om op diverse terreinen de binnenstadseconomie te versterken. Ten behoeve van het nieuwe programmaplan is het programma geëvalueerd, is met alle stadspartners die convenantpartner zijn een gesprek gevoerd en is de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijk nieuw programmaplan. Het doel van dit programmaplan is overzicht creëren voor iedereen die (op een onderdeel) betrokken is, zodat helder is waar ieders inzet toe dient en hoe deze samenhangt met de inzet van anderen. Doordat het een weergave is van de gezamenlijke visie (in meerjarenplan) en concrete afspraken (in jaarplan) vormt het het kader voor de samenwerking van alle stadspartners. Om zowel de ambitie over langere tijd als op kortere termijn concrete afspraken vast te leggen bestaat het programmaplan uit 2 delen: Meerjarenplan : geeft de meerjarige ambitie en visie aan en dient als samenhangend kader voor concretere jaarplannen; Uitvoeringsprogramma 2015: de inspanningen en inzet van middelen en capaciteit. 5

6 1. Terugblik afgelopen jaren In juni 2009 is het Programmaplan Binnenstad door de gemeenteraad vastgesteld. De hoofddoelen van het programma zijn: meer bezoekers; hogere bestedingen; en hogere waardering; en in het programma Binnenstad waren de volgende ambities benoemd: vergroten kwaliteit openbare ruimte; verbeteren beheer openbare ruimte; hogere kwaliteit (openbaar waarneembare) bebouwde omgeving; betere bereikbaarheid; uitbreiden en verbeteren parkeergelegenheid; uitbreiden en verbeteren winkel- en horecavoorzieningen; uitbreiden en verbeteren cultureel aanbod en evenementen; meer marketing en promotie. 6

7 Later is daar een gewaagd doel aan toegevoegd, namelijk het worden van de Beste Binnenstad van Nederland in Ieder jaar is een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin vele projecten, activiteiten en maatregelen (de inspanningen ) worden uitgevoerd om de acht genoemde ambities te realiseren. Het werken aan deze acht ambities was/is noodzakelijk om de drie hoofddoelen te verwezenlijken. De ruimtelijke visie is uitgewerkt in Verder met de Binnenstad, een document voor ontwikkelaars en beleggers die richting geeft aan het gewenste ruimtelijke programma op de 18 ontwikkellocaties. 1.a. Gerealiseerde inspanningen Per ambitie zijn subdoelen bepaald. Op basis daarvan zijn jaarlijks uitvoeringsprogramma s opgesteld. Per subdoel is hieronder kort weergegeven wat er aan inspanningen is gerealiseerd in de periode Vergroten kwaliteit openbare ruimte 1A Betere inrichting van straten en pleinen 1B Betere verbinden en versterking van de singels 1C Meer bomen en bloemen in de stad 1D Grotere benutting van het water Gerealiseerd: Handboek openbare ruimte; Alle prullenbakken conform handboek; Bloemen aan lantaarnpalen en bruggen; Diverse ingrepen op de Beestenmarkt; Breestraat en Stationsweg beiden heringericht; Donkersteeg is ingericht; Leidse Loperroute opgeknapt; Beleid rondom bevordering watertoerisme. 2 Verbeteren beheer van de openbare ruimte 2A Betere uitstraling openbare ruimte 2B Extra maatregelen schoon en heel 2C Betere handhaving (en communicatie over) regels gebruik openbare ruimte en handhaving Gerealiseerd: Aanpak meeuwenoverlast en gele zakken; Ondergrondse containers; Fietswrakkenacties; Fiets Fout Fiets Weg; Diverse handhavingsacties in de binnenstad en op het water; Iedere dag wordt het stationsplein geveegd. 7

8 3 Hogere kwaliteit van de bebouwde omgeving 3A Uitvoering van gebied- / projectontwikkeling / herinrichting op ontwikkellocaties 3B Betere kwaliteit van het beschermd stadsgezicht Leiden, binnen de singels 3C Meer woningen in het topmilieu 3C Meer studentenhuisvesting 3D Meer wonen boven winkels Gerealiseerd: Er zijn op basis van de visie ontwikkellocaties benoemd. Deze locaties zijn meerdere keren op een conferentie gepresenteerd aan ontwikkelaars en beleggers. Ook heeft de gemeente nu twee keer op de Provada gestaan. De volgende locaties zijn opgestart: Stationsgebied, Singelpark, Garenmarkt, Lammermarkt, Breestraat, NUONterrein; Met de aanpak van illegale gevelreclame en de Subsidieregeling Historische Stadsbeeld zijn inmiddels al 60 gevels opgeknapt. Veel panden in de Steenstraat zijn opgeknapt; Plan IDcollege voor Rijnlandblok; Task Force Studentenhuisvesting; Ontwikkeling studentenhuisvesting Langebrug. Wonen boven Winkels. 4 Betere bereikbaarheid 4A Aanleggen ringstructuur 4B Aanleggen (hoogwaardig) openbaar vervoer 4C Aanleggen transferia (P+R) 4D Betere fietsroutes 4E Betere voetgangersroutes 4F Beter gebruik van water 4G Overigen (oa. luchtkwaliteit, P-plaatsen touringcar, vrachtverkeer) Gerealiseerd: Deze inspanningen vallen muv het beter gebruik van het water allemaal onder het Programma Bereikbaarheid; De dam in de singel bij de EONcentrale ligt er nog steeds. Er zijn diverse studies uitgevoerd naar mogelijke oplossingen, maar hiervan is bij het kaderbesluit Singelpark besloten om de dam voorlopig nog te laten liggen. 8

9 5 Uitbreiden en verbeteren parkeren 5A Meer parkeergarages en parkeerlocaties 5B 5C 5D 5E 5F 5G 5H 5I Meer P+R voorzieningen Beter parkeren in de openbare ruimte Beter afgestemde parkeertarieven Betere informatie voorziening Meer fietsen stalplaatsen bij station Meer fiets stalplaatsen in kernwinkelgebied Meer Fiets natransport bij P+R voorziening Meer fiets stalplaatsen bij overige voorzieningen Gerealiseerd: Extra fietsparkeren bij het station; Fietsenkelder VenD; Extra fietsbeugels rondom Hartebrugkerk; Uitvoeringsbesluit parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt; Tijdelijk parkeergarage Morspoort; Parkeermanager aangesteld. 6 Uitbreiden en verbeteren winkel- en horecavoorzieningen 6A Beter functionerend kernwinkelgebied A1 6B 6C 6D 6E 6F 6G Betere Breestraat Meer grootschalige retail Uitgebreidere retail ontwikkeling Duidelijker horeca concentratie locaties (vb Beestenmarkt) Meer hotels Hogere organisatiegraad van horecabranche Gerealiseerd: Onderdelen Aalmarktproject; Studie naar verheling panden op de Haarlemmerstraat; Nota winkelbeleid; Retailstrategie; Open pandendag; Winkelboek; RMC-aanpak Hartje Stad; Actieve benadering retailers via JonesLangLasalle en Centrummanagement Leiden; Aanpassing bestemmingsplan; Meer hotels. 9

10 7 Uitbreiden en verbeteren Cultureel aanbod en Evenementen 7A Beter cultureel product & promotie 7B 7C 7D 7E 7F Meer podiumkunsten Meer cultuur Educatie Sterker Filmaanbod Beter zicht op cultureel erfgoed / stadshistorie Meer evenementen en congressen Gerealiseerd: Nieuwe evenementennota; Cultuurmakelaar; Signatures en Nacht van Kunst en Kennis; Poppodium Gebroeders de Nobel; Leiden Internationaal Film Festival; Nieuwe erfgoednota; Toename van congressen in de stad door betere samenwerking; Renovatie Sterrenwacht en Renovatie Tropische kas Hortus. 8 Meer marketing en promotie 8A Betere promotie organisatie 8B 8C 8D 8E Ontwikkeling Visitor Centre Leiden Betere (digitale) informatievoorziening Meer promotie Meer toepassingen te gebruiken in de stad Gerealiseerd: Eigen huisstijl Ontdek Leiden; Het Visitors Centre; Portal Leiden incl diverse apps; Promotie op nationaal en regionaal niveau; Meer arrangementen. 10

11 1.b. Effecten Aan de hand van indicatoren wordt gemeten of het programma succesvol is. De huidige effectindicatoren zijn : het aantal dagbezoeken aan leiden door Nederlanders (bron: continu vakantieonderzoek); het aantal hotel- en campingovernachtingen in Leiden(belastingsamenwerking Gouwe Rijnland); de gemiddelde bestedingen van dagbezoekers aan Leiden per bezoek per persoon(bron: continu vakantieonderzoek); het rapportcijfer Leidenaren voor historische binnenstad Leiden (bron: stadsenquête); de beoordeling door Leidenaren van Leidse binnenstad op 7 aspecten (bron stads enquête). De vijf huidige indicatoren van het programma geven slechts fragmentarisch een indicatie van het effect dat we beogen met het programma Binnenstad. De indicatoren geven ieder maar een deelaspect weer. Bij de indicatoren afkomstig uit het Continu Vakantie Onderzoek worden dagjesmensen (Nederlanders niet afkomstig uit Leiden) ondervraagd over hun stadsbezoek. In de Stadsenquête wordt juist alleen Leidenaren gevraagd naar hun waardering voor de binnenstad. Om deze reden is een andere meetinstrument, namelijk De Leidse Binnenstad Index ontwikkeld. De Leidse Binnenstad Index meet het economisch klimaat van de binnenstad van Leiden. De index omvat 33 indicatoren die - verdeeld in 5 thema s - geïntegreerd zijn in uiteindelijk één indexcijfer. De index heeft in het ijkjaar 2008 de waarde 100. Wanneer de index hoger is dan 100, staat de Leidse binnenstadeconomie er beter voor dan in het ijkjaar. De Leidse Binnenstad Index stond in 2013 op 106. Dat betekent een stijging van 6% ten opzichte van het ijkjaar In de tussenliggende jaren is de index consequent gestegen. In 2014 staat de Index op 109. De indicatoren zijn verdeeld over 5 gebieden: stadskwaliteit, verdienvermogen, bereikbaarheid, vestigingsklimaat, arbeidsmarkt. De indicator aantal hotel en campingovernachtingen is één van de indicatoren van de index. Totaal tabel Stadskwaliteit Verdieningsvermogen Bereikbaarheid Vestigingsklimaat Arbeidsmarkt Totaal score

12 1.c. Samenwerking met de convenantpartners, ontwikkelaars en beleggers Voor het programma Binnenstad is een convenant afgesloten met 20 stadspartners. Alle partijen hebben daarin aangeven welke bijdrage zij zullen leveren aan het binnenstad programma. Soms is dat omdat ze zelf primair de uitvoerder zijn van een inspanning, maar het kan ook zijn dat ze een bijdrage leveren door mee te denken of te participeren. In ieder geval zijn de partners ambassadeurs van het programma. In die zin is er veel veranderd ten opzichte van 5 jaar geleden toen het programma werd opgesteld. De partners waren destijds sceptisch over het vermogen van de gemeente om een lange termijn koers te gaan vast houden. Nu zien zij vooruitgang in de binnenstad en de koersvastheid van de gemeente. De stadspartners geven aan dit een goede basis te vinden voor verdere samenwerking. De uitvoerende partners zijn in de periode van 2011 tot 2013 in een Beste Binnenstad-team gaan samenwerken. Hierdoor voelden de andere partners zich minder betrokken. Ook zijn de partners de laatste jaren minder betrokken geweest bij het opstellen van het jaarlijks uitvoeringsprogramma. In 2014 is de samenwerking met partners weer nieuw leven ingeblazen (zie verderop in dit programmplan). Dit houdt onder andere in dat het Beste Binnenstad-team is gestopt en we nu aan 4 thematafels met alle partners spreken over de uitvoeringsagenda. Ook de bewonersorganisaties zijn hierbij betrokken. De bomenbond is als partner afgevallen. De huidige voorzitter ziet geen meerwaarde in participatie binnen het programma. Daarnaast is de Stichting Leiden Communicatiestad opgeheven en maakt sinds 2014 de Kamer van Koophandel geen deel meer uit van het programma (wegens sluiting van de locatie in Leiden). De Museum Groep Leiden is afgehaakt in verband met andere prioriteitstelling (meer aandacht voor cultuureducatie) en laten zich door Leiden Marketing vertegenwoordigen. Sinds 2011 is de PKVV, de vertegenwoordiger van alle studentenverenigingen, aangehaakt. De stadspartners die nu betrokken zijn bij het programma zijn: Universiteit Leiden, Duwo, ROC Leiden, Leiden Marketing, Centrummanagement Leiden, Cultuurfonds, Stadspodia, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Leiden, Historische Vereniging Oud Leyden, het Leiden Internationaal Film Festival, BplusC, Stadslab, Plaatselijke Kamer Van Verenigingen, Het Gilde Leiden, Stichting Platform Gehandicapten, Stichting Ondernemend Leiden, Vecovab en een vertegenwoordiger namens de voorzitters van de bewonersverenigingen 12

13 Daarnaast is bij de start van het programma afgesproken dat per ontwikkellocatie zou worden gewerkt met een locatiegerichte aanpak. Ondernemers en bewoners die op of rondom een ontwikkellocatie wonen en werken worden vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling. Dit is/wordt in de meeste gevallen ook zo uitgevoerd. Alleen het voornemen om per locatie echt een convenant af te sluiten is niet gerealiseerd, met uitzondering van het Singelpark. De Stichting Vrienden van het Singelpark zullen een officieel samenwerkingsconvenant met de gemeente afsluiten over de realisatie van het singelpark. Daarnaast is er een winkelstrategieconvenant afgesloten met vastgoedvertegenwoordigers en makelaars. Ontwikkelaars en beleggers zijn meerdere keren uitgenodigd om kennis te nemen van Leiden en het Programma Binnenstad. Ook retailers zijn uitgenodigd. Twee maal zijn er conferenties georganiseerd. In 2013 en in 2014 heeft Leiden deelgenomen aan de Provada waar niet alleen Programma Binnenstad, maar ook Programma Bereikbaarheid en Kennisstad zijn geëtaleerd. Specifiek gericht op de Leidse binnenstad is nu twee keer een open pandendag georganiseerd door het Centrummanagement. Al deze activiteiten zijn erop gericht om partijen over de streep te trekken om in Leiden te investeren. 13

14 2. Analyse, doelen en ambities De aanleiding van het programma Binnenstad is economisch van aard. Voor het opstellen van het programma is destijds een SWOT-analyse gemaakt van Leiden in regionale context en van Leiden als stad. Sinds 2008 zijn er veel zaken gewijzigd. Op basis van gesprekken die gevoerd zijn met alle stadspartners in dit voorjaar en de kennis van het programmateam zijn deze analyses geactualiseerd. Analyse van Leiden in de regionale context In 2008 werd geconcludeerd dat de Leidse regio als geheel er goed voor stond. Leiden heeft als centrumgemeente een uitstekende uitgangspositie in toen nog voorzien groeiend verzorgingsgebied. De bedreigingen voor Leiden werden voornamelijk gevormd door de groei van omringende kernen als woon, werk, winkel en verblijflocaties en door de knelpunten in de bereikbaarheid van Leiden. Er was op dat moment nog geen sprake van de economische crisis. Deze crisis heeft invloed op investeringen van bedrijven, bestedingen van bezoekers en op de leegstand in kantoren en winkels. Het treft de Leidse economie, maar valt ten opzichte van andere steden nog relatief mee. De regionale samenwerking met de omringende gemeenten in de Economische agenda 071, die in 2013 vorm kreeg, is van belang om elkaar aan te vullen en te versterken. 14

15 Sterk Strategische ligging als scharnier tussen Noord- en Zuidvleugel van de Randstad Grote studentenpopulatie, beroepsbevolking is overwegend hoog opgeleid, de creatieve klasse in Leiden is sterk vertegenwoordigd De ligging van de stad temidden van toeristische omgeving(strand, groene hart, duin en bollenstreek) Er is een gezonde groei van de Bio Science sector De leegstand van de kantorenmarkt en het winkelbestand is relatief beperkt tov andere steden. Leiden heeft een totaal aantal monumenten van circa 2.834, waarvan rijksmonumenten (2013) Kans De potentiële bouw- en inbreidingslocaties voor woningbouw in en rondom Leiden De infrastructuur zal zich verbeteren onder meer met de komst van de Rijnlandroute/Hoogwaardig Openbaar Vervoer en maatregelen van Lab071 De uitvoering van de Economische Agenda 071 in samenwerking met omringende gemeenten Zwak Er zijn nog diverse knelpunten aanwezig in de autobereikbaarheid aan Oost en Westzijde. Slecht imago in de regio over parkeren en bereikbaarheid Het winkelaanbod in de regio is sterk met vaak gratis parkeeraanbod. Bedreiging Economische crisis Internetwinkelen 15

16 Analyse van Leiden als stad In 2008 werd over Leiden als stad geconcludeerd: Leiden heeft een aantrekkelijke binnenstad voor bezoekers van binnen en buiten de stad. Het potentieel van de binnenstad wordt niet ten volle benut door een aantal onaantrekkelijke aspecten als te weinig diversiteit in het aanbod, uitstraling en routering. Daarmee kiezen bezoekers - en dus ook bewoners - gemakkelijk voor een andere bestemming. Anno 2014 staat er als gevolg van de economische crisis en het internetwinkelen veel druk op de winkeliers om het hoofd boven water te houden. De afgelopen jaren is beleid ontwikkeld om het winkelaanbod te versterken en om leegstand te voorkomen. De Verrassende Winkelweekenden en de Winterwonderweken met de ijsbaan op de Rijn zorgen voor veel extra bezoeken in de stad. Om een groter aanbod in de stad te krijgen zijn winkels met grotere vloeroppervlakte nodig, waarin in de Aalmarkt wordt voorzien. De uitstraling van de stad is op delen verbeterd, enerzijds als gevolg van de Subsidie Historisch Stadsbeeld en aanpak modellenboek gevelreclame, anderzijds vanwege verbeteringen in de openbare ruimte. Het cultuuraanbod is veel sterker geworden afgelopen jaren, met het LIFF, dat uitgegroeid is tot derde filmfestival van Nederland, de twee identiteitsversterkende evenementen Signatures Cultuurweken en Nacht van Kunst en Kennis en de Nobel. Het horeca-aanbod is gegroeid en er is hotelcapaciteit bij gekomen. 16

17 Sterk Historische structuur binnen de singel Veel monumentale panden Universiteit Breed cultureel aanbod (veel musea, podia, BplusC, evenementen) Hoog opgeleide en financieel krachtige bevolking Hoog aandeel studenten en creatieve klasse Het water Diversiteit horeca-aanbod en terrassen. Goede samenwerking tussen CML, LM en CF Het zwerfmilieu(unieke winkels rondom de hoofdwinkelstraten) Toename hotelcapaciteit en aantal overnachtingen Toename studentenhuisvesting Consistentie bestuurlijke koers ten aanzien van visie en beleid Promotie van de stad Kans Ontwikkeling van aantrekkelijke toegankelijke looproutes van bronpunten naar het centrum Ontwikkeling van twee parkeergarages Herontwikkeling van de stadszijde van het station Realisatie Singelpark, Lammermarkt, NUONterrein, Meelfabriek Aanbieden van beeldbepalende gebouwen aan initiatiefnemers van bijzondere formules Benutten congresmogelijkheden door nauwe samenwerking Realisatie Aalmarkt Kwaliteitsverbetering openbare ruimte Haven en Haarlemmerstraat Zwak Compleetheid winkelaanbod Verbinding Bio Science Park- centrum Te weinig groen Uitstraling stationsgebied stadszijde en looproute naar centrum Ontbreken van kwaliteitsvolle bronpunten voor parkeerders en winkelend publiek Ontbreken van een duidelijke bewegwijzering voor parkeerders, bezoekers en winkelend publiek Onvoldoende fietsparkeervoorzieningen Onbekendheid geboortestad van Rembrandt Bedreiging Bezuinigingen Bouwactiviteiten musea waardoor tijdelijk dicht: Lakenhal, Naturalis, Rijksmusem voor Oudheden 17

18 Ofschoon er al veel resultaten zijn geboekt en ook positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn, gaat bovenstaande analyse nog altijd op en zijn de doelen van het programma onverminderd: Meer bezoekers Meer bestedingen Meer waardering En ook het gewaagde doel, het worden van de Beste Binnenstad in 2017 van Nederland, blijft overeind. Op basis van de gesprekken die zijn gevoerd met de stadspartners zijn vier visies of dromen geformuleerd op de 4 thema s waarop voor de komende jaren actie nodig is om de doelen te bereiken. 1. Verbeteren van de cityhospitality Alle bezoekers, zowel van buiten, uit de regio, als uit de stad, voelen en weten zich welkom in de stad. De bezoeker weet vanaf het bronpunt waar hij/zij binnenkomt met trein, boot, fiets, auto, te voet of touringcar hoe hij/zij bij het punt van bestemming kan komen en kan daar op een prettige manier komen. De bezoeker ervaart kwaliteit en rust, maar is verrast door leuke, spraakmakende elementen die hij onderweg tegenkomt. Het personeel in de winkels, de horeca en voorzieningen zijn serviceverlenend en zijn de gastheer/gastvrouw van de stad. De toegankelijkheid voor minder validen en mensen met kinderwagens is goed en mooi opgelost met natuurlijke gidslijnen waar mogelijk. De bezoeker wordt geattendeerd wat er de komende week te doen is in Leiden en ziet welke evenementen er op dit moment zijn. De internationale student of werker weet goed zijn weg binnen Leiden te vinden. Van de bouw van de grote locaties heeft de bezoeker geen last, het is aantrekkelijk verpakt. Het Visiotors Centre heeft naast de hoofdlocatie in het stationsgebied in de binnenstad een extra loket en biedt digitale informatie bij de twee nieuwe parkeergarages aan de Lammermarkt en Garenmarkt. 2. Een schonere, hele en veilige binnenstad De stad ligt er goed bij en straalt kwaliteit uit. Er ligt geen troep op straat, er zijn geen kapotgetrokken vuilniszakken, bij ondergrondse containers staat er geen vuil naast, het straatmeubilair staat er fris en schoon bij, de palen staan recht, er staan geen overbodige palen, de straatnaamborden zijn mooi aan de gevel, er zijn geen fietswrakken, bij het station staan de fietsen in de daarvoor bestemde stallingen, de elektriciteitskastjes zien er goed uit, klachten worden snel en vakkundig gerepareerd. We behouden de vierde ster van het keurmerk veilig ondernemen(kvo). De toeristische verblijfslocaties zijn door een ringetje te halen (Burcht, van de Werfpark, Park molen de Valk, Park molen de Put, de Leidse loperroute, de aanlooproutes en het kernwinkelgebied) 18

19 3. Beleving De stad biedt een aantrekkelijk en compleet aanbod voor haar (toekomstige) bezoekers en bewoners. Het veelzijdige en kwalitatieve winkelaanbod is verrassend en onderscheidend. Door verrassende winkelweekenden en de winterwonderweken is het winkelen een extra beleving. Door het complete en goed gesegmenteerde horeca-aanbod, met zijn terrasjes aan het water, wordt het verblijf vanzelfsprekend verlengd. De grote evenementen zetten Leiden als Stad van Ontdekkingen op de kaart, zijn spraakmakend en eigentijds en bieden de Leidenaar het podium om te genieten van de identiteit van Leiden. Leiden weet haar aantrekkingskracht te benutten door zowel doorgaande bezoekers aan regionale evenementen als organisatoren van dagreizen te verleiden Leiden aan te doen. De stad weet de geboorteplaats van Rembrandt in beeld en beleving uit te dragen en grijpt ook andere belangrijke gebeurtenissen aan om de historische binnenstad met haar duizenden monumenten en musea steeds verrassend in de etalage te zetten.. De congresmarkt groeit in Leiden vanwege het academische en complete aanbod. De culturele voorzieningen (musea, stadspodia, BplusC, overige podia) zijn aantrekkelijk gehuisvest en weten meer en meer crossovers te maken naar horeca en retail voor aantrekkelijke arrangementen en culturele programmering en vice versa. 4. Een prachtige levendige stad Onze prachtige historische binnenstad komt steeds beter tot zijn recht door de ingetogen winkelpuien en in een mooie rustige openbare ruimte. Nieuwbouw is eigentijds en modern, straalt kwaliteit uit en past in de omgeving. Eigenaren en winkeliers/ketens zien het economische profijt in van een mooi pand en investeren. Zij stimuleren elkaar om ook mee te doen. Het Pieterskwartier is beter verbonden met hartje stad. De plinten (de invulling en uitstraling van de panden) van het station naar het kernwinkelgebied zijn aantrekkelijker. De verblijfskwaliteit van het kernwinkelgebied met de Aalmarkt, de nieuwe steeg en de nieuwe brug is verbeterd, net als de kwaliteit van de Haarlemmerstraat. Ook zijn de eerste locaties van het Singelpark ingericht en is helder hoe de bussen door de stad gaan rijden, zodat deze wegen heringericht zijn. Leegstaande kantoor- en winkelpanden zijn er minimaal, en diverse panden zijn herbestemd of getransformeerd tot onder meer flexibele bedrijfsverzamelgebouwen. Wonen in de binnenstad is voor diverse doelgroepen aantrekkelijk. 19

20 3 Van ambities naar inspanningen Op basis van de geactualiseerde analyse en de opgestelde visies zijn inspanningen geformuleerd. Deze inspanningen zijn gegroepeerd in subdoelen. Hieronder wordt in hoofdlijnen weergegeven welke inspanningen nodig zijn om de in paragraaf 2 opgenomen visies te realiseren. Dit is in detail uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma

21 1. Verbeteren van de cityhospitality Aantrekkelijke bronpunten: de realisatie van aantrekkelijke bronpunten om bezoekers vanuit station, parkeergarage, fietsenstalling, touringcaruitstapplaats, bushalte en haven zo goed mogelijk te ontvangen. Aantrekkelijke looproutes: optimaliseren van de looproutes vanuit de bronpunten, waardoor er meer ruimte voor voetgangers ontstaat van en naar het centrum. Goede informatievoorzieningen: het goed informeren van bezoekers, zowel om hun plaats van bestemming te bereiken als hen te attenderen op wat er te doen is. Bevorderen gastheerschap; het welkom voelen van de bezoeker door ondernemers en cityhostesses, maar ook door voorzieningen als WiFi. 2. Een schonere, hele en veilige binnenstad Schoon; voortzetting van de bestrijding van meeuwenoverlast, het verbeteren van het uiterlijk van het straatmeubilair en betere voorzieningen voor afvalinzameling in parken en oplossen van telkens terugkerende verrommelde en vervuilde plekken (zgn. hotspots). Beter gebruik; activiteiten die ervoor zorgen dat mensen voorzieningen in de openbare ruimte goed gebruiken, met aandacht voor het fietsparkeren en overlastbestrijding op het water. Veilig; onder meer het behouden van de vierde ster Keurmerk veilig onder nemen. 3. Beleving Cultureel aanbod; het doorzetten en kwalitatief versterken van bestaande evenementen en het versterken van de relatie met de Duin- en Bollenstreek en de Keukenhof. Winkelaanbod; inspanningen gericht op het completer maken van het winkelaanbod zoals het doorzetten van de retailstrategie zowel gericht op acquisitie van internationale retailketens als op zelfstandige ondernemers, het realiseren van Aalmarkt waardoor grote winkelunits ontstaan, Horeca-aanbod; toekomstbeeld voor de horeca in de binnenstad, aantrekkelijke arrangementen in relatie tot evenementen en cultureel aanbod en onderzoek naar hotelaanbod. 4. Een prachtige levendige stad Meer ruimte voor wonen en werken; in de stad worden diverse locaties ontwikkeld zoals Stationsgebied, NUONterrein, Meelfabriek. Verbetering kwaliteit openbare ruimte: het opnieuw inrichten of verbeteren van de openbare ruimte op diverse plekken in de binnenstad. Kwaliteit bebouwde ruimte; het verfraaien van de gevels en de uitstraling van de gevels en het bevorderen van het wonen boven de winkels. In totaal zijn er ruim 80 inspanningen in het uitvoeringsprogramma gerelateerd aan deze ambities. Dit zijn bestaande inspanningen en nieuwe inspanningen. Verder zijn er nog veel inspanningen van partners die bijdragen aan de doelen van het programma. Deze zijn niet allemaal opgenomen in het uitvoeringsprogramma omdat ze continu doorlopen. Bijvoorbeeld de dagelijkse rondleidingen van t Gilde, het culturele aanbod van de stadspodia, het museumaanbod, de promotie van de stad, het vertegenwoordigen van belangen van ondernemers en winkeliers, etc, etc. 21

22 Uitvoeringsprogramm Missie Vanaf 2009 werken stadspartners en gemeente samen om de sterk onderschei de regio wordt versterkt. Er is een lange termijn visie voor de ontwikkeling van eigenaren, beleggers en ontwikkelaars verleid te investeren in de stad. Stadspa versterken Visie Om de economie van de binnenstad te verbeteren zijn bezoekers van belang. D de Leidse binnenstad. Uitgangspunt is dat een (meer dan) tevreden bezoeker langer blijft, meer bestee openbare en gebouwde ruimte, aantrekkelijke evenementen, een compleet en a gedefinieerd die tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Dit doen we niet alle het vestigingsklimaat voor bedrijven en haar werknemers. Samen met de stads Doelen Verbeteren van Cityhospitality Schonere, helere en veiliger stad Sub Doelen Aantrekkelijker bronpunten Aantrekkelijker toegankelijke looproutes Betere informatievoorziening Bevorderen gastheerschap Schonere stad Beter gebruik stad Projecten en Activiteiten Parkeergarage Lammermarkt Parkeergarage Garenmarkt Verbeteren Leidse Haven Tijdelijke inrichting stationsplein Bloemen aan lantaarns & bruggen Bouwaankleding Toegankelijke looproutes mindervaliden Tulpenbollen in bakken Banieren Herhuisvesting Visitors Centre Vermindering verkeersborden Uitvoeringsnota bewegwijzering Uitvoering bewegwijzering voetgangers Rondleidingen/programma open dagen Cityhostesses Kennis en kundebijeenkomsten Gastheerschap in de Haven WIFI Eenmalige inspanningen Bestrijding meeuwenoverlast Ondergrondse containers Fietswrakkenacties Vegen Stationsplein Prullenbakken parken Hotspots aanpak Coating straatmeubilair Schone elektriciteitskasten Fiets Fout Fiets Weg Handhaving overlast op het water Weesfietsenacties Cityhospitality Schone, hele en veilige stad Opdrachtnemer Jet van Haastrecht

Binnenstadconvenant stadspartners van Leiden

Binnenstadconvenant stadspartners van Leiden Binnenstadconvenant stadspartners van Leiden De Partijen: Centrummanagement Leiden Vecovab BV Leiden Kamer van Koophandel Den Haag, kantoor Leiden Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Leiden Universiteit

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 17 Versie: 5.0.0.0.0.0 3.2.11 Bijzonder programma Binnenstad Het doel Het programma Binnenstad werkt aan een steeds beter functionerende economie in de binnenstad en stelt in de uitvoering

Nadere informatie

Welkom in de binnenstad

Welkom in de binnenstad makkelijk kan komen en kunt parkeren Daarom krijgt twee aan de rand van het centrum Een de Dit zorgt voor 000 extra parkeerplaatsen Via goede je zo de stad in allemaal samen in het centrum van de stad

Nadere informatie

UitvoeringsProgramma. Binnenstad Leiden. 2014_45541_TPO_Uitvoeringsprogramma Binnenstad_2015.indd 1 27-11-14 15:16

UitvoeringsProgramma. Binnenstad Leiden. 2014_45541_TPO_Uitvoeringsprogramma Binnenstad_2015.indd 1 27-11-14 15:16 UitvoeringsProgramma Binnenstad Leiden 2015 2014_45541_TPO_Uitvoeringsprogramma Binnenstad_2015.indd 1 27-11-14 15:16 Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2015 Dit uitvoeringsprogramma geeft het inzicht in

Nadere informatie

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden Staat van Leiden 2014 Hoofdstuk 15 Programma Binnenstad 15.1 Inleiding Het programma Binnenstad werkt aan een steeds beter functionerende economie in de binnenstad en stelt in de uitvoering de bezoeker

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

B&W- Aanbiedingsformulier

B&W- Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0990, d.d. 28-9-2010 B&W- Aanbiedingsformulier Onderwerp Halfjaarlijkse monitor Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. de halfjaarlijkse monitor

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Uitvoerder Activiteit Resultaat KT MT LT

Uitvoerder Activiteit Resultaat KT MT LT Een Inspanningenoverzicht 2010 en verder De in deze bijlage opgenomen inspanningen zijn alle voorgenomen inspanningen. Bij het jaarlijks opstellen van het dan actuele Uitvoeringsprogramma worden deze inspanningen

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2011. Leiden

Werk in uitvoering. Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2011. Leiden Werk in uitvoering Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2011 Leiden Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Uitvoeringsprogramma 2011 5 Uitvoering 6 Openbare Ruimte 6 Gebouwde Ruimte 11 Proeftuin Donkersteeg 10

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen 1. Doelstellingen De Stichting Centrummanagement Haaksbergen heeft als doel om namens de ondernemers, het centrum van Haaksbergen op

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Leidsche Rijn Centrum Kern 14 september 2011

Voorlopig ontwerp Leidsche Rijn Centrum Kern 14 september 2011 Voorlopig ontwerp Leidsche Rijn Centrum Kern 14 september 2011 INHOUD PRESENTATIE Leidsche Rijn Centrum 1) Algemene toelichting aandeel ASR/Vesteda programma positionering/ambities palet aan functies (wonen/winkelen/werken/horeca/recreëren

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing LEIDEN MARKETING Presentatie 30 september 2010 John Kroes, directeur Leiden Marketing Wat is Leiden Marketing? Stichting Stadspartners Stichting Visitor Center Leiden Stichting Leiden Congresstad Leids

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

Waarom een visie voor de binnenstad?

Waarom een visie voor de binnenstad? Waarom een visie voor de binnenstad? De gemeente Zaltbommel is bezig met het opstellen van een integrale visie voor de binnenstad. Het doel van de visie is om sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie Hoofdstuk 8 Toerisme en recreatie 8.1 Inleiding Toerisme en recreatie zijn belangrijke sectoren in een stad als. Mensen uit binnen- en buitenland bezoeken de stad om de historische sfeer te proeven, een

Nadere informatie

Voorstel t.b.v. (retail)programma binnenstad. Richard Dallinga Juli 2008

Voorstel t.b.v. (retail)programma binnenstad. Richard Dallinga Juli 2008 Voorstel t.b.v. (retail)programma binnenstad Richard Dallinga Juli 2008 Inleiding Deze presentatie geeft op beknopte wijze de bevindingen weer vanuit de opdracht die ik in de maand juli heb gedaan voor

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Stad met een hart Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad 1 Economische Verkenning

Nadere informatie

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN De deskundigenopinie vormt al sinds 2001 een vast programmaonderdeel van het bezoek aan een gaststad. Tijdens een rondwandeling beoordelen de bezoekers de binnenstad op een aantal

Nadere informatie

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging.

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging. gemeente Zaanstad Uitnodiging AAN Raad DATUM 11 maart 2016 ONDERWERP Uitnodiging Babel Geachte leden van de raad c.s, Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam,

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200208 408760 / 408760 ONDERWERP Nota Vrijetijdseconomie. A. Scholtens BP Lie AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : Resultaten evaluatie centrumplan 't Hof / herinrichting fase

Nadere informatie

Gemeente Delft RZONDEN 27 MAUI Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Delft RZONDEN 27 MAUI Geachte leden van de gemeenteraad, Bestuur Besturing Strategie Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Programma Binnenstad. BW.090490 12 mei 2009 (inspraak verwerkt) B1 / 88

Programma Binnenstad. BW.090490 12 mei 2009 (inspraak verwerkt) B1 / 88 Programma Binnenstad BW.090490 12 mei 2009 (inspraak verwerkt) B1 / 88 Voorwoord In het coalitieakkoord 2008-2010 heeft de Leidse binnenstad een prominente plek gekregen. De aanleiding hiervoor waren gesprekken

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 4 juli 2017 Versie Agendapunt 9 Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Mw. I. Dobben Ja Dhr. J. Zwiers Tussenrapportage

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht Aanleiding Binnensteden staan steeds meer in de belangstelling van bezoekers,

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

B enw.nr d.d

B enw.nr d.d B enw.nr. 12.1135 d.d. 12-2-2013 Onderwerp Leiden Bio Science Park - NCB Naturalis, Leeuwenhoekpark e.o. Kennis genomen te hebben van de stand van zaken omtrent: 1. Het Leeuwenhoekpark. 2. De nieuwbouw

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen MOTIE 1 Rv 03. 0103 Onderwerp : Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen - het Plan van Aanpak niet in de volledige financiële dekking voorziet; Voorts constaterende dat, - het traject

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0132 Rv. nr..: 10.0132 B&W-besluit d.d.: 9-11-2010 B&W-besluit nr.: 10.1148 Naam programma +onderdeel: Nr. 6, stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Aalmarkt; vaststellen stedenbouwkundig

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

B&W.nr , d.d. 1 november Extra stimulans economie binnenstad. Besluiten:

B&W.nr , d.d. 1 november Extra stimulans economie binnenstad. Besluiten: B&W.nr. 11.1059, d.d. 1 november 2011 Onderwerp Extra stimulans economie binnenstad Besluiten: 1. het bij amendement A110047/5 (RV 11.0047 gewijzigd) door de raad beschikbaar gestelde incidentele budget

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015 Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer 18 november 2015 1 Schone omgeving Kracht van de schone omgeving Zichtbaar schoonhouden van de totale omgeving Gescheiden afvalinzameling draagt bij aan duurzaamheidsgevoel

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument t.b.v. Feestverlichting Leidse binnenstad 2016 verleiden met Licht 1. Inleiding Winkelen is niet alleen noodzakelijk om de dagelijkse boodschappen in huis te halen. Winkelen is ook

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr. 11.0422., d.d. 19-4-2011 Onderwerp Afdoening motie M100113/35, uitbreiding zaterdagse warenmarkt. Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Koninginnedag Informatiebijeenkomst bewoners en ondernemers binnenstad 30 en 31 januari 2012

Koninginnedag Informatiebijeenkomst bewoners en ondernemers binnenstad 30 en 31 januari 2012 Koninginnedag 2012 Informatiebijeenkomst bewoners en ondernemers binnenstad 30 en 31 januari 2012 Programma bijeenkomst Welkomstwoord burgemeester Elzenga Presentatie projectleider Koninginnedag 2012 Gelegenheid

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

ACTUALISATIE VISIE OP HET STADSHART. Bespreking met Pact van de Binnenstad 10 maart 2016

ACTUALISATIE VISIE OP HET STADSHART. Bespreking met Pact van de Binnenstad 10 maart 2016 ACTUALISATIE VISIE OP HET STADSHART Bespreking met Pact van de Binnenstad 10 maart 2016 OPZET.00u Korte toelichting.15u Discussie adhv 4 thema s.ruimtelijke kwaliteit/beleving.cultuur/horeca/evenementen.winkels/werken/

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Plan van Aanpak Organisatie. Januari 2015, dynamisch handvat

Plan van Aanpak Organisatie. Januari 2015, dynamisch handvat Plan van Aanpak 2016 Januari 2015, dynamisch handvat 1. Organisatie Vanaf 2016 wordt de organisatie van Venray Bloeit anders ingericht. De nieuwe organisatiestructuur ziet er als volgt uit: Stuurgroep

Nadere informatie

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Fietsen stallen in het stationsgebied Folkert Piersma ProRail Project manager Business unit Stations Kees Peters I Movares I Stedenbouwkundig adviseur Inhoud:

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Leiden, stad van ontdekkingen. Han Nijssen Beleidsstrateeg/Programmamanager Leiden Kennisstad

Leiden, stad van ontdekkingen. Han Nijssen Beleidsstrateeg/Programmamanager Leiden Kennisstad Leiden Kenniscampus Leiden, stad van ontdekkingen Han Nijssen Beleidsstrateeg/Programmamanager Leiden Kennisstad Ontwikkelingsvisie 2030 Leiden, Stad van Ontdekkingen 3 Leiden, internationale kennisstad

Nadere informatie

Luc Speck raad januari 2014

Luc Speck raad januari 2014 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Luc Speck 040-2083584 lsp@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00733 30 januari 2014 Masterplan Centrum 2014-2020

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Noord/Zuidlijn. verbindt mensen, buurten en. Noord/Zuidlijn. identiteiten. Juli 2012

Noord/Zuidlijn. verbindt mensen, buurten en. Noord/Zuidlijn. identiteiten. Juli 2012 Noord/Zuidlijn verbindt mensen, buurten en Noord/Zuidlijn identiteiten Juli 2012 In opdracht van: Dienst Noord/Zuidlijn, gemeente Amsterdam door: Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam Aanleiding

Nadere informatie

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk)

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Koers autoluwe binnenstad Doel autoluwe binnenstad (wat staan we voor): Verbeteren bereikbaarheid binnenstad Verbeteren leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie