Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord Wat is het plan voor Schieoevers? In 2010 heeft het college van B&W van de gemeente Delft de gebiedsvisie Schieoevers 2030 vastgesteld. De gebiedsvisie omschrijft wat de ambitie is voor het gebied. Schieoevers-Zuid wordt geïntensiveerd. En Schieoevers-Noord transformeert geleidelijk naar een gemengd stedelijk gebied. Met andere woorden, een gebied waar wonen, werken en recreëren naast elkaar voorkomen. De visie bestaat uit hoofdlijnen en niet uit een uitgewerkt plan. Hoe het gebied transformeert wordt stap voor stap bepaald op basis van kansen en initiatieven die zich voordoen. De gebiedsvisie kunt u vinden op Waarom wordt Schieoevers getransformeerd? De randstad staat voor een behoorlijke verstedelijkingsopgave. Onze regio wil en kan economisch gezien daar een bijdrage aan leveren. Ook Delft heeft daarin een rol. Het bouwen van een fors aantal woningen vormt ook een kans om Delft in sociaal en economisch opzicht meer in evenwicht te brengen. De gemeente heeft de ambitie om Delft aantrekkelijk te maken voor degenen die in Delft studeren, zodat zij ook in Delft blijven wonen en werken. Voor een toekomstbestendige stad is een verkleuring van industrie- naar sociale kennisstad wenselijk. De komende jaren zullen binnen de stedelijke omgeving van de gemeente Delft woningen gebouwd worden. Onderdeel van de plannen voor Schieoevers is om te onderzoeken welk deel van deze woningen gerealiseerd kan worden in Schieoevers-Noord. Schieoevers-Noord is een gebied met veel potentie, voor zowel werken als wonen. De uitstraling van het gebied leent zich voor een hoog stedelijke omgeving die onder andere aantrekkelijk is voor degenen die zich willen vestigen in een sociale kennisstad. Zowel als het gaat om wonen als waar het gaat om werken. Nadrukkelijk wordt gezocht naar een combinatie van werken en wonen. Over welk gebied hebben we het als het gaat om de Schieoevers? Onderstaand kaartje geeft aan wat binnen het gebied Schieoevers valt. De delen noord en zuid worden van elkaar gescheiden door de kruithuisweg (zie afbeelding a.). De m.e.r. heeft nadrukkelijk betrekking op alleen een deel van Schieoevers-Noord (zie afbeelding b.).

2 afbeelding a. uit programmaplan 2017 afbeelding b. uit NRD 2018

3 Wat is de planning van de transformatie van Schieoevers-Noord Het gebied wordt organisch ontwikkeld. Dit betekent dat stap voor stap wordt gekeken wat moet gebeuren. Het tempo van de transformatie wordt bepaald door initiatieven die uit de markt komen. Er is geen vaste planning voor de gehele transformatie. Duidelijk is wel dat de transformatie langer dan de komende tien jaar duurt. Wat wordt bedoeld met gemengd stedelijk gebied? Het is de ambitie van de gemeente om de Schieoevers-Noord te transformeren tot een gemengd stedelijk gebied. Hiermee bedoelen we dat meerdere stedelijke functies dicht bij elkaar mogelijk zijn. Wonen, werken en recreëren komen door elkaar voor in het gebied en vullen elkaar aan. Het gevolg is dat een levendig gebied ontstaat dat doelgroepen aanspreekt die opzoek zijn naar dynamiek. In dit gebied is ruimte voor werken en wonen naast maatschappelijke voorzieningen met een lokaal karakter, denk hierbij ook aan horeca, kleinschalige detailhandel, diensten en recreatieve voorzieningen op het gebied van natuur en water. En voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor de gehele stad, bijvoorbeeld evenemententerrein Lijm & Cultuur. Hoeveel woningen komen er in Schieoevers-Noord? Hoeveel woningen er komen is niet bekend. Dit hangt samen met de uitkomst van de milieuffectrapportage (m.e.r.) en de ontwikkelingen in de markt. Een resultaat van de m.e.r. is een maximaal aantal woningen dat in het gebied gerealiseerd kan worden. Let wel op, dit is slechts een beeld van dat wat mogelijk is. Het betekent niet dat dat aantal daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Wordt Schieoevers -Noord een woonwijk? Nee, in de Schieoevers-Noord is er ruimte voor bedrijven en voor woningen. Er is ruimte voor een groot aantal woningen, maar door het mengen van wonen en werken wordt het geen woonwijk en blijft bedrijvigheid een bepalend onderdeel voor het gebied. Het is dan ook de ambitie van de gemeente Delft om in het hele gebied van Schieoevers (dus een groter geheel dan het plangebied van de m.e.r.) arbeidsplaatsen toe te voegen aan het huidige aantal arbeidsplaatsen in Schieoevers. Wat voor woningen komen er in Schieoevers-Noord? Het is de bedoeling dat er verschillende type woningen worden gebouwd. Denk hierbij aan koopwoningen, (sociale) huurwoningen, woon- werkwoningen, studentenwoningen en vernieuwende type woningen zoals tiny houses. Worden de gevestigde bedrijven verplaatst? Nee, de gemeente heeft niet de intentie om bedrijven te verplaatsen. Sterker nog, de gemeente koestert de bestaande bedrijven. Zolang de bedrijven in het gebied aanwezig zijn, zullen zo minimaal mogelijk beperkingen worden opgelegd.

4 Gaat de gemeente grond kopen in Schieoevers? Nee, de gemeente is niet voornemens grond te kopen voor de ontwikkeling van de transformatie van de Schieoevers-Noord. Wie worden er betrokken bij de transformatie van Schieoevers-Noord? De transformatie van Schieoevers-Noord is een groot project. In verschillende fases worden verschillende doelgroepen betrokken. In de huidige fase wordt er gewerkt aan het definiëren van de ambitie van de gemeente om een gemengd stedelijk gebied te creëren. In dit proces worden gevestigde bedrijven en omwonenden betrokken. Maar ook voor toekomstige gebruikers en bewoners is er ruimte om input te leveren. Samenwerking zoekt de gemeente met partijen die willen meewerken aan het creëren van een goed functionerend werk- en woongebied. Hoe zit het met de bereikbaarheid? Onderdeel van de transformatie is de bereikbaarheid en kwaliteit van goede verbindingen. Zo verkent de gemeente de mogelijkheid twee (fiets)bruggen toe te voegen over de Schie die oost en west met elkaar verbinden. Ook wil de gemeente het centrum en het buitengebied meer met elkaar verbinden. Mogelijk zullen meer verkeersingrepen nodig zijn. Sommige punten staan in de huidige situatie al onder druk. De gemeente zet in op een gebied met goede doorstroom en bereikbaarheid. Daarnaast blijft de Schie als vaarroute belangrijk voor de bedrijvigheid in het gebied en als schakel in regionaal vaarnetwerk. Mobiliteit is ook een belangrijk aandachtspunt in de NRD en m.e.r. Wat gaat er gebeuren bij station Delft zuid? Prorail gaat de twee sporen uitbreiden naar vier. Daarnaast wordt een nieuw station aangelegd waarbij de toegang tot de perrons via een tunnel wordt gerealiseerd. Deze tunnel zal straks ook voor voetgangers en fietsers oost en west met elkaar verbinden. Daarnaast zet de gemeente in op een algehele verbetering van het stationsgebied om zo OV verbindingen mogelijk te maken en de leefbaarheid te vergroten. Wat doet de transformatie van Schieoevers-Noord op het gebied van duurzaamheid? De gemeente ziet in de transformatie van Schieoevers een uitgelezen kans om een groot aantal ambities op het vlak van duurzaamheid een podium te bieden. Haar eigen ambities ziet zij verwoord in de gemeentelijke duurzaamheidsstrategie Bouwen aan een duurzaam Delft. Hierin staan 4 pijlers benoemd: Groen, blauw en gezond: een prettige leefomgeving Circulaire economie: kringloop van grondstoffen Klimaatadaptief: voorbereid op klimaatverandering Delft energieneutraal: hernieuwbare warmte. Bij de transformatie van Schieoevers zijn deze pijlers leidend voor de duurzaamheidsinzet. Hoe wordt parkeren geregeld in Schieoevers-Noord? De parkeeruitwerking zal voldoen aan het gemeentelijk beleid en dient binnen de planuitwerking opgelost te worden. Daarbij mag er geen overloop naar andere gebieden veroorzaakt worden.

5 Parkeren en mobiliteit zijn een belangrijk onderwerp in de NRD en m.e.r., juist ook vanwege de grote belangen en effecten die er voor alle betrokkenen mee samenhangen. Wat is een milieueffectrapportage (m.e.r.)? In een milieueffectrapportage (ook wel afgekort tot m.e.r.) worden de milieueffecten van de ontwikkeling van een gebied zelf en van haar omgeving in beeld gebracht. Bij de transformatie van de Schieoevers-Noord is er nog geen sprake van een vastomlijnd programma en plan. De transformatie vindt plaats op basis van organische ontwikkeling. Daarom is gekozen voor een m.e.r. met brede reikwijdte, flexibiliteit en onderzoek op maat. Het resultaat van een dergelijke m.e.r. is dat hij kaders en duidelijkheid schept ten aanzien van wat er (maximaal) mogelijk is in het gebied. Wat is de planning voor het opstellen van de milieueffectrapportage (m.e.r.)? Volgens de planning wordt de m.e.r. in de zomer van 2018 vastgelegd. Dit betekent dat het proces begin 2018 met het voorleggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt gestart en dat de ontwerp m.e.r. in het voorjaar ter inzage wordt gelegd. Wat is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)? In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (ook wel afgekort tot NRD) staat beschreven welke specifieke milieueffecten in de m.e.r.- procedure onderzocht worden. Daarnaast worden de te volgen procedures in de notitie omschreven. Deze notitie is het uitgangspunt voor het opstellen van het milieueffectrapport en wordt dus voorafgaand aan de m.e.r. opgesteld. Eenvoudig gezegd is de NRD een soort plan van aanpak voor het m.e.r.-proces. Wat wordt besloten met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)? Met de NRD wordt besloten wat er voor het m.e.r.-rapport moet worden onderzocht. De NRD geeft een bandbreedte aan waarbinnen wordt gekeken wat de mogelijke ontwikkelingen zijn in het betreffende gebied. In de NRD voor de Schieoevers worden meerdere ambities voor het gebied opgenomen. Wat is de planning voor het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)? Volgens de planning wordt de NRD begin 2018 ter inzage gelegd. Op 23 januari dit jaar organiseert de gemeente een participatieavond waarop iedereen welkom is om input te leveren voor de ambities die in de NRD worden opgenomen. Voor de start van de ter inzage legging van de m.e.r. wordt de NRD vastgelegd. Wat is de planning voor de ontwikkeling van het project Nieuwe Haven? Het bestemmingsplan Nieuwe Haven wordt in procedure gebracht nadat de m.e.r.-procedure voor het hele plangebied van Schieoevers-Noord is vastgesteld.

6 Wat gaat er gebeuren bij de Schiehallen? De eigenaar van de huidige Schiehallen heeft aangegeven het interessant te vinden na te denken over het ontwikkelen van een gemengd stedelijk gebied binnen haar grondgebied. Zij is daarom in overleg met een ontwikkelaar getreden. Een eventueel ruimtelijk plan zal in alle gevallen pas in procedure worden gebracht na vaststelling van de m.e.r. Naar verwachting vindt dit echter nog later plaats dan de vaststelling van de m.e.r. Ik wil graag meedenken over de transformatie van Schieoevers-Noord, waar kan ik dat doen? Op 23 januari 2018 organiseert de gemeente een eerste bijeenkomst voor bestaande en toekomstige gebruikers, bedrijven, omwonenden van Schieoevers en andere geïnteresseerden die de toekomst van Schieoevers belangrijk vinden. Belanghebbenden worden daarvoor uitgenodigd per brief en via social media. Tijdens deze bijeenkomst gaat de gemeente in gesprek met aanwezigen over de ambities voor Schieoevers-Noord. De inbreng van aanwezigen wordt verwerkt in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) als eerste stap in de m.e.r. procedure. U kunt u aanmelden voor de participatiebijeenkomst via schieoevers@delft.nl. Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik terecht? Als u de informatie waar u naar zoekt niet hebt gevonden, kunt u uw vraag stellen door een te sturen aan schieoevers@delft.nl.

Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls :36

Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls :36 Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls 30-05-2018 12:36 Delft heeft de ambitie om tot 2040 maar liefst 15.000 woningen, 10.000 banen en bijbehorende voorzieningen aan de stad

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het vast te stellen bestemmingsplan Tiny Houses en de MER Schieoevers Noord toe.

Hierbij zenden wij u het vast te stellen bestemmingsplan Tiny Houses en de MER Schieoevers Noord toe. Ruimte en Economie Advies bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Schieoevers Maakt de toekomst. Ontwikkelingsscenario s met focus op synergie

Schieoevers Maakt de toekomst. Ontwikkelingsscenario s met focus op synergie Schieoevers Maakt de toekomst Ontwikkelingsscenario s met focus op synergie S C H I E O E V E R S M A A K T D E T O E K O M S T Delft nog aantrekkelijker maken, létterlijk maken. Ruimte zien, kansen creëren

Nadere informatie

VERSLAG PARTICIPATIEBIJEENKOMST SCHIEOEVERS MAAKT HERRIE

VERSLAG PARTICIPATIEBIJEENKOMST SCHIEOEVERS MAAKT HERRIE VERSLAG PARTICIPATIEBIJEENKOMST SCHIEOEVERS MAAKT HERRIE Op dinsdag 29 mei hebben we met betrokkenen en belangstellenden op een hete zolder van de Schiehallen gesproken over de toekomst van Schieoevers.

Nadere informatie

Aanpak en 1 e resultaten MER Schieoevers Noord Participatiebijeenkomst Schieoevers Noord 29 mei 2018 Programma Doel m.e.r. Waar staan we nu? Onderzoeksopzet MER Programmascenario s 1 e resultaten verkeer

Nadere informatie

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 augustus 2013 / rapportnummer 2564 58 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie

De Deventer Omgevingsvisie De Deventer Omgevingsvisie Hoe zien de bedrijventerreinen er straks uit? 16 mei 2019 1 Programma van vanavond Over Omgevingswet en Omgevingsvisie Een verhaal over de bedrijventerreinen Wat staat er in

Nadere informatie

Nieuw Kraaiennest K-Midden (blok E t/m I) Bewonersavond 17 november 2016 in De Bonte Kraai

Nieuw Kraaiennest K-Midden (blok E t/m I) Bewonersavond 17 november 2016 in De Bonte Kraai Nieuw Kraaiennest K-Midden (blok E t/m I) Bewonersavond 17 november 2016 in De Bonte Kraai Agenda 1 Opening (19.30) - Welkom door Frank Ratelband (voorzitter) 2 Ontwikkeling Nieuw Kraaiennest - Introductie

Nadere informatie

Verslag eerste Gebiedstafel Toekomst Spoorzone - Hilversum op 17 juli 2018 Bijlage 1: Urgente kwesties

Verslag eerste Gebiedstafel Toekomst Spoorzone - Hilversum op 17 juli 2018 Bijlage 1: Urgente kwesties Verslag eerste Gebiedstafel Toekomst Spoorzone - Hilversum op 17 juli 2018 Bijlage 1: Urgente kwesties Leeswijzer De tabel hieronder geeft de urgente kwesties weer die de deelnemers hebben opgeschreven

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Doelstellingen Gemeente Delft

Doelstellingen Gemeente Delft Doelstellingen Gemeente Delft Gemeente - Binnen de Spoorzone Sterke economie Kennisintensieve bedrijvigheid Bind de kenniswerker Bereikbare en gastvrije stad Autoparkeren eenduidig en gastvrij Afronden

Nadere informatie

Plangroep AnnA. Programma Plangroep #2

Plangroep AnnA. Programma Plangroep #2 Programma Plangroep #2 19.30 uur Opening en voorstellen nieuwe deelnemers 19.35 uur Algemene actiepunten uit plangroep #1 19.45 uur Vervolg werkgroepen 21.00 uur Terugkoppeling uit werkgroepen door een

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Achtersluispolder. Omgevingscarré 11 oktober 2018

Ontwikkelstrategie Achtersluispolder. Omgevingscarré 11 oktober 2018 Ontwikkelstrategie Achtersluispolder Omgevingscarré 11 oktober 2018 De afgelopen maanden is de raad een aantal keer geïnformeerd over de stand van zaken in de ASP Mei 2017 Fysiek/omgevingscarré: Verplaatsing

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 215-218 3.5 Ruimtelijke ontwikkeling Gouda heeft bijna 71. inwoners en is een stad waar het prettig is om te wonen. Een stad met een mooie historische binnenstad en waar inwoners betrokken

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling Gemeente Haarlem Haarlem Jeroen van Spijk wethouder ruimtelijke ordening en monumenten, MRA, financiën, dienstverlening en burgerparticipatie Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie

De Deventer Omgevingsvisie 29-5- De Deventer Omgevingsvisie Hoe zien de binnenstad en de vooroorlogse wijken er straks uit? 14 mei 1 In gesprek met Liesbeth Grijsen (wethouder) 2 1 29-5- Programma van vanavond Over Omgevingswet

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

stedenbouwkundig plan stationsgebied hilversum informatieavond 13 november 2017

stedenbouwkundig plan stationsgebied hilversum informatieavond 13 november 2017 stedenbouwkundig plan stationsgebied hilversum informatieavond 13 november 2017 programma 19:30-19:40 19:40-19:45 19:45-20:15 20:15-20:30 20:30-21:00 21:00-21:15 Welkom (Wimar Jaeger) Toelichting op de

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Reactie op bestemmingsplan Mooi Rijnhuizen

Reactie op bestemmingsplan Mooi Rijnhuizen Reactie op bestemmingsplan Mooi Rijnhuizen Door: Club Rhijnhuizen Datum: 13 februari 2018 Dit is de reactie van Club Rhijnhuizen op het bestemmingsplan Rijnhuizen, gepresenteerd op 31 januari jongstleden.

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk Vergaderdatum 14 januari 2016

Voorstel aan de raad. Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk Vergaderdatum 14 januari 2016 Voorstel aan de raad Opgesteld door Milieu en Mobiliteit Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk 15.511512 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 14 januari 2016 Geheim Nee Vaststelling Ontwikkelingskader

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie

De Deventer Omgevingsvisie De Deventer Omgevingsvisie Hoe zien Diepenveen en Schalkhaar er straks uit? 28 mei 2019 1 Programma van vanavond Over Omgevingswet en Omgevingsvisie Een verhaal over Diepenveen en Schalkhaar Wat staat

Nadere informatie

Gehouden op 1 november 2017

Gehouden op 1 november 2017 Gehouden op 1 november 2017 De gemeente Hoorn werkt aan de ontwikkelingen van de Poort van Hoorn. Het Pelmolenpad en de Prismalocatie maken daar een onderdeel van uit. Als er straks een parkeergarage staat

Nadere informatie

Locatie Het Mozaïek / De Haag

Locatie Het Mozaïek / De Haag Locatie Het Mozaïek / De Haag Informatie avond omwonenden 4 maart 2014 Agenda voor vanavond Opening en welkomstwoord door wethouder Van Dalen Doel van deze avond Wijziging bevolkingsopbouw -> wijzigen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

ZES AMBITIES VOOR EEN GOEDE LEEFOMGEVING

ZES AMBITIES VOOR EEN GOEDE LEEFOMGEVING ZES AMBITIES VOOR EEN GOEDE LEEFOMGEVING AnnA staat voor: 1. Levendig wonen, voor iedereen bereikbaar. Levendig woonmilieu met circa 2.000 woningen Van micro-appartementen van 40m2 tot grotere appartementen

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus 2013 voor ondernemers en omwonenden DUIN

Nieuwsbrief augustus 2013 voor ondernemers en omwonenden DUIN Eerste duin bouwrijp DUIN is weer een stapje dichterbij. Maandenlang is gewerkt aan het realiseren van Nederlands eerste duin in de polder. Veel zandschepen en nog veel meer vrachtwagens hebben meer dan

Nadere informatie

Spelregels bij particulier initiatief Kruyderlaan-Herenstraat Collegevergadering 17 januari 2017

Spelregels bij particulier initiatief Kruyderlaan-Herenstraat Collegevergadering 17 januari 2017 Spelregels bij particulier initiatief Kruyderlaan-Herenstraat Collegevergadering 17 januari 2017 Herenstraat is een typisch perifeer centrummilieu ofwel aanloopgebied. Om ingespeeld te blijven op toekomstige

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Geen goede weergave? Klik hier voor de nieuwsbrief op onze website. maart 2017 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Dit is de editie Vught van de nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel. In deze

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau. Schieoevers Noord te Delft

Notitie reikwijdte en detailniveau. Schieoevers Noord te Delft Notitie reikwijdte en detailniveau definitief 31 oktober 2017 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vooruitlopen op de Omgevingswet 2 1.3 Waarom een m.e.r.? 2 1.4 De rol van m.e.r. bij

Nadere informatie

Bewonersavond E-buurt Oost

Bewonersavond E-buurt Oost Bewonersavond E-buurt Oost 8 februari 2018 Agenda 1. Welkom 19.30 2. Werkzaamheden Speellocatie Emerald 19.40 Planning van de werkzaamheden 3. Terugblik eerdere bijeenkomsten 19.50 4. Ontwikkeling noordzone

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

Hoe maken wij van de Merwedekanaalzone een levendige, gezonde en duurzame stadswijk?

Hoe maken wij van de Merwedekanaalzone een levendige, gezonde en duurzame stadswijk? Hoe maken wij van de Merwedekanaalzone een levendige, gezonde en duurzame stadswijk? Hier tekst Smartkomt Cycling Futures 18 april 2017 Marcel Hier Janssen komt ook tekst Ruimtelijk Regisseur Merwedekanaalzone

Nadere informatie

aanbiedingsnota raad invullen organisatie beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017

aanbiedingsnota raad invullen organisatie beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017 beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017 invullen organisatie registratienr. 17INT09157 casenr. BBV17.0501 voorstel over vaststellen Nota Zonne-energie

Nadere informatie

Leegstand. Probleem of kans?

Leegstand. Probleem of kans? Leegstand. Probleem of kans? Leegstand. Van probleem naar kans! Problemen Kansen pakken en problemen Kansen aanpakken Bedreiging leefbaarheid, verpaupering, vandalisme Middel om te komen tot stedelijke

Nadere informatie

Verslag bijeenkomsten november Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost

Verslag bijeenkomsten november Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost Verslag bijeenkomsten november 2018 Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost De aanleiding Doel van de bijeenkomsten Overzicht van reacties en wensen per onderwerp Vervolg

Nadere informatie

Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord

Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord Participatiebijeenkomst 12 april2018 Programma Introductie (19.30 19.40) Presentatie: historie, ruimtelijke kaders en selectieproces (19.40 19.55) Doel van de

Nadere informatie

Samenvatting Stedenbouwkundig plan

Samenvatting Stedenbouwkundig plan Samenvatting Stedenbouwkundig plan Stationsplein Stationsgebied Hilversum de groene loper naar de Mediastad Brinken, levendige straten en volop ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Deze kwaliteiten

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Schieoevers Gemeente Delft provincie Zuid-Holland

Bestuurlijke afspraken Schieoevers Gemeente Delft provincie Zuid-Holland Bestuurlijke afspraken Schieoevers Gemeente Delft provincie Zuid-Holland Inleiding Het Schieoevers gebied staat aan de vooravond van een belangrijke ontwikkeling. In de periode 2006 tot 2011 zijn de eerste

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe - fase 2. Juli 2019

Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe - fase 2. Juli 2019 Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe - fase 2 Juli 2019 Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe fase 2 Inleiding Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) is een grote gebiedsontwikkeling waarin de gemeenten

Nadere informatie

Ambitiedocument Bensdorp

Ambitiedocument Bensdorp Ambitiedocument Bensdorp september 2013 Voorwoord Bensdorp, verleden en toekomst verbonden De cacao- en chocoladefabriek Bensdorp en Bussum zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al bijna 150 jaar maakt

Nadere informatie

Uitvoeringsstrategie Bunnik. Communicatie in vogelvlucht

Uitvoeringsstrategie Bunnik. Communicatie in vogelvlucht Uitvoeringsstrategie Bunnik Communicatie in vogelvlucht 8 maart 2018 Onze gemeente Bunnik met de drie verschillende dorpen Bunnik, Odijk en Werkhoven, is prachtig gelegen langs de Kromme Rijn in het groen

Nadere informatie

Onze partners - Gemeente / Wijkbureau Oost, HISA, Ondernemersfonds Utrecht, Leefbaarheidsbudgetten

Onze partners - Gemeente / Wijkbureau Oost, HISA, Ondernemersfonds Utrecht, Leefbaarheidsbudgetten Floris Tyl Boswell Career Academy / Boswell Junior - Kennisvalorisatie - Missing Link - Welke vaardigheden nodig voor je eerste baan Ondernemersvereniging Puur Oost - Adriaen van Ostadelaan en Jan van

Nadere informatie

Startbijeenkomst Klankbordgroep 21 november

Startbijeenkomst Klankbordgroep 21 november Startbijeenkomst Klankbordgroep 21 november 2018 1 21 november 2018 2 Onderwerpen 1. Welkom en introductie klankbordgroep 2. Voorstelrondje en verwachtingen 3. Status van project/proces 4. Toelichting

Nadere informatie

INFORMATIENOTITIE. College van Burgemeester en Wethouders. Informatienotitie naar aanleiding van amendementen bestemmingsplan Spoorzone

INFORMATIENOTITIE. College van Burgemeester en Wethouders. Informatienotitie naar aanleiding van amendementen bestemmingsplan Spoorzone INFORMATIENOTITIE AAN VAN ONDERWERP Aan de leden van de Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie naar aanleiding van amendementen bestemmingsplan Spoorzone DATUM 6 december

Nadere informatie

Ambitiedocument MOB-complex

Ambitiedocument MOB-complex Ambitiedocument MOB-complex september 2013 Voorwoord Herontwikkeling MOB bijzonder project met unieke mogelijkheden Het Mobilisatiecomplex (MOB-complex) is een militair terrein gelegen aan de Nieuwe s-gravelandseweg

Nadere informatie

Verslag WORKSHOP NOORDZONE E-BUURT OOST 20 maart 2018

Verslag WORKSHOP NOORDZONE E-BUURT OOST 20 maart 2018 Verslag WORKSHOP NOORDZONE E-BUURT OOST 20 maart 2018 Gemeente Amsterdam Pagina 2 van 8 Gemeente Amsterdam Pagina 3 van 8 GROEP 1 PROGRAMMA Welk programma zou de buurt verrijken? Een plek voor startende

Nadere informatie

omgevingsplan Binckhorst (ontwerp)

omgevingsplan Binckhorst (ontwerp) Samenvatting Nieuwe spelregels, nieuwe mogelijkheden! In de Binckhorst is volop ruimte om te groeien Met het omgevingsplan voor de Binckhorst presenteert de gemeente Den Haag een nieuwe aanpak, speciaal

Nadere informatie

;,/flt Gemeente Delft

;,/flt Gemeente Delft Programma's en Projecten ;,/flt Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft De gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Noordgebouw Stationsgebied Utrecht

Noordgebouw Stationsgebied Utrecht Noordgebouw Stationsgebied Utrecht Marktconsultatie vastgoedontwikkeling voor een combinatie van commerciële functies In het stationsgebied van Utrecht wordt hard gewerkt aan de toekomst van onze stad.

Nadere informatie

Verslag werksessie 2: karakter gebied en ambities voor de gebiedsvisie. Zuidhorn, 22 maart 2018

Verslag werksessie 2: karakter gebied en ambities voor de gebiedsvisie. Zuidhorn, 22 maart 2018 Verslag werksessie 2: karakter gebied en ambities voor de gebiedsvisie Zuidhorn, 22 maart 2018 Karakter van het gebied Libau heeft een basiskaart gemaakt met karakteristieke structuren, bebouwing en historische

Nadere informatie

Werklocaties. Nota Kantoren Rotterdam samengevat. 19 juni 2019

Werklocaties. Nota Kantoren Rotterdam samengevat. 19 juni 2019 Werklocaties Nota Kantoren Rotterdam samengevat 19 juni 2019 2 Ruimtelijkeconomisch beleid voor kantoren in Rotterdam Voor een aantrekkelijke, economisch sterke stad is er evenwicht nodig tussen zowel

Nadere informatie

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Herontwikkeling Mekkelholt > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Mekkelholt is in beweging! Verschillende plannen krijgen steeds meer vorm. In deze brochure informeren we u over welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok PARTICIPATIEMOMENT PROJECTDEFINITIE

Masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok PARTICIPATIEMOMENT PROJECTDEFINITIE Masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok 04.06.2014 PARTICIPATIEMOMENT PROJECTDEFINITIE Agenda Waarom een masterplan? Waar staan we nu? Wat is een projectdefinitie? Wat staat er in de projectdefinitie?

Nadere informatie

Centrumontwikkeling Zuidlaren 15 januari 2019

Centrumontwikkeling Zuidlaren 15 januari 2019 Centrumontwikkeling Zuidlaren 15 januari 2019 Programma Introductie Participatieconcept Stand van zaken Inzichten en uitgangspunten Doelgroepen Co-creatieconcept Ruimtelijk plan in co-creatie Fasering

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Principeverzoek tot realisatie van Tiny Houses aan de Tijvert in Boxtel

Principeverzoek tot realisatie van Tiny Houses aan de Tijvert in Boxtel pwi I SO.00005350boxSO.00005350E C olleg e Registratienr.: BP18.00053 openbaar Ja Portefeuillehouder: P. van de Wiel Team: RMEO-Ruimtelijke Ontwikkeling Steller: YVHOUTS Betrokken medewerkers: Yorick van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer os.r6oz.oox inboeknummer oapoo4x4a Ciassificatienummer x.jazz Dossiernummer a4a.6os x4 oktober soos Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft vaststellen

Nadere informatie

Proces en lessen opstellen omgevingsplan Binckhorst vanuit m.e.r.-optiek

Proces en lessen opstellen omgevingsplan Binckhorst vanuit m.e.r.-optiek Proces en lessen opstellen omgevingsplan Binckhorst vanuit m.e.r.-optiek Alfons Finkers, 29 Mei 2018 Huidige stand van zaken Ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte inclusief omgevingseffectrapportage

Nadere informatie

Dorpshaven. Herontwikkeling van de Wassenaarse Haven

Dorpshaven. Herontwikkeling van de Wassenaarse Haven Dorpshaven Herontwikkeling van de Wassenaarse Haven De Omgevingswet komt eraan! Eén samenhangende wet voor de fysieke leefomgeving die ontwikkeling stimuleert en de kwaliteit van de leefomgeving waarborgt

Nadere informatie

Mit. VERZONDEN - \ JIJN\. 2 DtB. Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad,

Mit. VERZONDEN - \ JIJN\. 2 DtB. Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, Programma's en Projecten Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad Mit Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door

Nadere informatie

Verslag Informatieavond Nieuw Kraaiennest

Verslag Informatieavond Nieuw Kraaiennest Datum, tijd 17 november 2016, 19:30 21:00 uur Pagina 1 van 5 Onderwerp Verslag Informatieavond Nieuw Kraaiennest Locatie grote zaal de Bonte Kraai, Kraaiennest 68 Op 17 november vond er een bewonersavond

Nadere informatie

ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014

ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014 ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014 1. Inleiding De visie heeft betrekking op het dorpscentrum van Rockanje. Met het dorpscentrum wordt in de eerste plaats bedoeld het Dorpsplein. Dit plein moet

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Datum: Portefeuillehouder: 19 september 2017 Krieger Domein / Team: Ruimtelijk/ projectmanagement Behandeld door: P. Hania NIET OPENBAAR Onderwerp:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Kaders gebiedsvisie Dijnselburg

RAADSVOORSTEL. Kaders gebiedsvisie Dijnselburg RAADSVOORSTEL Kaders gebiedsvisie Dijnselburg Portefeuillehouder S. Jansen Ronde Tafel 20 september 2018 Opsteller M. Dingemans Debat 18 oktober 2018 Zaak/stuknummer 283311 Raadsvergadering 13 november

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Gebruiken

Tijdelijk Anders Gebruiken Tijdelijk Anders Gebruiken van terreinen en gebouwen Ingrid van de Vossenberg Projectleider T.A.G. / Stedenbouwkundige / Gemeente Nijmegen Wat is TAG? De ontwikkelaar: sloopt niet, maar stelt gebouw

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor

Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor Op de bijeenkomst werd voor ProRail een toelichting gegeven door dhr. Bert Kassies. Hij is voor ProRail verantwoordelijk voor het project

Nadere informatie

Memo. Concept

Memo. Concept Memo Aan Jan Bosman Van Carlo Murtas Datum 4 december 2014 Onderwerp projecten opstellen Uitgeest Telefoonnummer 06-52179016 E-mail Status Carlo.Murtas @ProRail.nl Concept Eigenaar Hierbij een korte notitie

Nadere informatie

Startnotitie Grote en Kleine Geer met parkeerterrein

Startnotitie Grote en Kleine Geer met parkeerterrein Startnotitie Grote en Kleine Geer met parkeerterrein (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 27 juni 2017) Aanleiding en probleemschets Datum: juni 2017 Om invulling te geven aan de ombuigingen is in

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Weidevenne Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Voorontwerpbestemmingsplan Weidevenne Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Voorontwerpbestemmingsplan Weidevenne 2012 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Welkom bij deze inloop-informatieavond U krijgt informatie over bestemmingsplannen in het algemeen en het nieuwe bestemmingsplan

Nadere informatie

Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied

Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied Welkom Inleiding door wethouder Oordt 1 Opbouw presentatie Huidige situatie Uitgangspunten Het stedenbouwkundige plan Referentiebeelden

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

Transformatie Schieoevers-Noord gemeente Delft

Transformatie Schieoevers-Noord gemeente Delft Transformatie Schieoevers-Noord gemeente Delft Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 januari 2019 / projectnummer: 3283 1. Advies in het kort De gemeente Delft wil op de Schieoevers

Nadere informatie

Participatie Oost Boswinkel versie

Participatie Oost Boswinkel versie Bijlage 6 Participatie Oost Boswinkel versie 0.4 02-02-2017 Inleiding De wijk Oost Boswinkel wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. Er zijn twee verhuurders, de Woonplaats en Ons Huis. Globaal is de wijk

Nadere informatie

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem Vraag en antwoord Algemeen 1. Waarom wordt deze Schakel Achterhoek - A1 aangelegd? De gemeente Lochem en de provincie hebben besloten een rondweg aan te leggen

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

Koffertje HAARLEM Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016

Koffertje HAARLEM Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016 Koffertje HAARLEM-2040 Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016 WELKOM in het KOFFERTJE van de toekomst Hoe kom je van honderden geeltjes, stellingen, meningen en trends, opgehaald tijdens 16

Nadere informatie

Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf

Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf Inleiding Weststellingwerf heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente en is daarom

Nadere informatie

Participatieplan project Waterfront Kaders aanpak participatie bij het inrichtingsplan

Participatieplan project Waterfront Kaders aanpak participatie bij het inrichtingsplan Participatieplan project Waterfront Kaders aanpak participatie bij het inrichtingsplan Concept 8 mei 2018 1 1.Aanleiding De ontwikkeling van het Waterfront is voor het eerst benoemd in de Gebiedsvisie

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Ontwikkelzone Zuid-West

Ontwikkelzone Zuid-West Ontwikkelzone Zuid-West Toelichtingen op aanleiding, proces en eerste verkenningen Startbijeenkomst 20 september 2017 Anne Pauline Huizinga Lars Mosman Mei van Eeghen Programma van de avond 19.15 uur Inloop

Nadere informatie

Spoorcafé 20 juni 2018 Spoorcafé Welkom 20 juni 2018

Spoorcafé 20 juni 2018 Spoorcafé Welkom 20 juni 2018 Spoorcafé 20 juni 2018 Spoorcafé Welkom 20 juni 2018 Inspiratiesessie passerelle in de Spoorzone Inspiratiesessie passerelle Twitter mee: @spoorzone038 Agenda Projectaanpak en historie Ontwikkelperspectief

Nadere informatie

SPOORZONE DELFT, NIEUWE RUIMTE IN EEN HISTORISCHE BINNENSTAD

SPOORZONE DELFT, NIEUWE RUIMTE IN EEN HISTORISCHE BINNENSTAD SPOORZONE DELFT, NIEUWE RUIMTE IN EEN HISTORISCHE BINNENSTAD Van een bovengrondse fietsenzee naar een ondergrondse stalling 98 Gebiedsontwikkeling Tot 2015 doorkliefde de spoorlijn het oude Delft en konden

Nadere informatie

Gedeeltelijke verdubbeling N34 Omgeving verkeersplein Gieten

Gedeeltelijke verdubbeling N34 Omgeving verkeersplein Gieten Gedeeltelijke verdubbeling N34 Omgeving verkeersplein Gieten Gieten, 24 april 2019 Agenda 1. Welkom 2. Aanleiding en korte terugblik 3. Scope 4. Fasering en planning 5. Toelichting Verkeersonderzoek 6.

Nadere informatie

Nieuwsbrief project Theemswegtracé

Nieuwsbrief project Theemswegtracé Nieuwsbrief project Theemswegtracé mei 2016 Van Calandbrug naar Theemswegtracé Met de investeringsbeslissing door Havenbedrijf Rotterdam gaat het project een nieuwe fase in. De nadruk verschuift hiermee

Nadere informatie

Bij dit verslag vindt u het raadsbesluit over de woningbouwopgave die aan de basis ligt van de ontwikkeling van het Entreegebied.

Bij dit verslag vindt u het raadsbesluit over de woningbouwopgave die aan de basis ligt van de ontwikkeling van het Entreegebied. Op 29 mei 2018 kwamen de deelnemers van de adviesgroep voor het Entreegebied voor de tweede keer bij elkaar. De bijeenkomst vond plaats in het Golden Tulip- hotel. Tijdens de avond werden vier thema s

Nadere informatie

Nieuwe Steen AJ Heerhugowaard

Nieuwe Steen AJ Heerhugowaard eaoi8o2«-4.^ Gemeente eerhugowaard.a.v. het ollege van Burgemeester en Wethouders.a.v. de gemeenteraad Postbus 390 Nieuwe Steen 40 1700 AJ eerhugowaard 1625 V oorn Per mail: post@heerhugowaard.nl; a.adams@heerhugowaard.nl

Nadere informatie

Wateringen Transformatiegebied >>>

Wateringen Transformatiegebied >>> Wateringen Transformatiegebied >>> Wateringen Transformatiegebied project gebiedsvisie; raamwerk openbare ruimte en beeldkwaliteit bebouwing locatie Wateringen ontwerpers Hilke Floris Raquel van Donselaar

Nadere informatie

Stationsgebied Hilversum. Hilversum. De groene loper naar de mediastad Stationsgebied

Stationsgebied Hilversum. Hilversum. De groene loper naar de mediastad Stationsgebied Stationsgebied Hilversum Hilversum De groene loper naar de mediastad 28.02.2019 Stationsgebied 02.10.2018 De pijlers voor een nieuw stationsgebied Warm thuiskomen in een levendig centrum Het kloppende

Nadere informatie

Ontwikkeling Middenwaard het bestemmingsplan; een toelichting op de planvorming

Ontwikkeling Middenwaard het bestemmingsplan; een toelichting op de planvorming Ontwikkeling Middenwaard het bestemmingsplan; een toelichting op de planvorming Een terugblik In 2012 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Middenwaard vastgesteld. De Ontwikkelvisie geeft richting aan

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Stedenbouwkundige reactie

Stedenbouwkundige reactie Stedenbouwkundige reactie 1. Stedenbouwkundige visie Stationsgebied Buitenpost Naast het voornemen voor de bouw van een passerelle over het spoor, is er ook een plan gemaakt voor de totale invulling van

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vertrekpunten herontwikkeling Kop Handelskade 1- Notagegevens Notanummer 2016-001563 Datum 14-09-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Locogriffier: mw. A.J. van Wees Leden: dhr. L.N. Vernie (CDA),

Nadere informatie