Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013"

Transcriptie

1 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013

2 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding over de ontwikkeling van de wijk Schuytgraaf. In het 'Plan van aanpak Schuytgraaf' d.d. september 2012 zijn de volgende uitgangspunten benoemd: Het stedenbouwkundig concept voor de opbouw van de wijk blijft leidend Ontwikkelen van binnen naar buiten Doorlooptijd tot 2028 Circa 200 woningen per jaar Schuytgraaf moet voor bewoners op elk moment 'af' voelen Tijdelijkheid is een extra kwaliteit voor de wijk Van aanbod- naar vraaggerichte markt Op kleinere schaal ontwikkelen Niches en particulier opdrachtgeverschap zijn kansrijk De huidige financiële en maatschappelijke ontwikkelingen dwingen de gemeente om andere ruimtelijke plannen te maken voor Schuytgraaf. Deze plannen zijn: Locatiespecifieker Meer proces- en minder productgericht Flexibel in omvang en opzet Flexibel in fasering en uitvoering Afgestemd op de vraag uit de markt Daarnaast worden omwonenden intensiever betrokken bij de planvorming. Veld 17b wordt het eerste deelplan 'nieuwe stijl'. De GEM heeft in het verleden een aantal plannen ontwikkeld door veld 17b. Deze plannen passen niet bij de huidige gedachten over veld 17b. Voorliggend startdocument beschrijft de nieuwe koers voor de ontwikkeling van veld 17b*. * Bij het schrijven van dit startdocument is gebruik gemaakt van eerdere producten voor veld 17b. (o.a. Start document 7 december 2006, schets buro Chora, proefverkaveling veld 17b Okra 25 november 2010, Work in Progress december 2009, Bestemmingsplan Schuytgraaf 2011). 2

3 2 Ontwikkeling veld 17b Ligging veld 17b Veld 17b onderscheidt zich van andere velden in Schuytgraaf door zijn prachtige landschappelijke ligging aan de oever van de zandwinplas met rust, ruimte en vergezichten. Het veld is circa 66 meter breed en circa 490 meter lang met een oppervlak van circa 3,8 hectare. Het veld wordt begrensd door de ringweg aan de oostzijde, de groene corridor op wijk niveau aan de noordzijde, de natte ecologische zone met de zandwinplas aan de westzijde en de N837 aan de zuidzijde. Veld 17b De relatie met het omliggende landschap geeft Schuytgraaf veel meerwaarde. Om de relatie tussen Schuytgraaf en het omliggende landschap te versterken, en om de landschappelijke doordringing van het woongebied te verbeteren, zijn er overgangsgebieden benoemd. Men verlaat de ene wereld en betreedt een andere. Veld 17b bevat twee overgangsgebieden: 1) Veld 17b ligt in de overgangszone naar het landschap aan de westzijde. Het nieuwe ontwerp voor veld 17b dient te anticiperen op het landschap van de natte ecozone. Het ontwerp moet zich vooral kenmerken door het maximaal benutten van de bijzondere (landschappelijke) ligging in deze overgangszone. 2) Veld 17b grenst aan de entreezone aan de westzijde van Schuytgraaf. Het gebied tussen sportvelden en zandwinplas vormt de eerste indruk die men van buitenaf (vanaf de N837) krijgt van Arnhem en Schuytgraaf. Hier is de overgang van het landelijk gebied naar het suburbane Schuytgraaf. Het entreegebied herbergt de ringweg/n837, een benzineverkooppunt, een horecapaviljoen, een baggerdepot, en de bebouwing in veld 17b. Daarnaast raakt deze entreezone de zuidelijke punt van de natte ecologische zone. Bij de ontwikkeling van veld 17b dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met beide overgangsgebieden. 3

4 Verschillende bouwvelden en woonsferen De gerealiseerde woonvelden in Schuytgraaf hebben weliswaar allemaal een eigen identiteit, maar die identiteit is in weinig gevallen afgeleid van de specifieke locatie. Voor de nog niet gerealiseerde woonvelden wordt meer teruggegrepen op de specifieke kenmerken van de locatie. Zo wordt een veld aan de zandwinplas anders uitgewerkt dan een veld dat direct aan het centrum ligt of een veld dat aan de dijk ligt. Op deze wijze kan Schuytgraaf, naast de wijk zelf, een differentiatie van woonmilieus bieden in het grotere geheel van Arnhem en de regio. Thema veld 17b: landschappelijk wonen aan het water Vanwege het onderscheidende en specifieke karakter van veld 17b wordt het veld als nieuw veld met een eigen identiteit gezien en niet als vervolgfase van veld 17 (de Waarden). De identiteit van veld 17b is die van een landschappelijke zone die onderdeel uitmaakt van de natte ecologische zone. De verwevenheid tussen stad en landschap wordt hier zichtbaar: het wonen in het landschap van de natte ecozone krijgt hier vorm; de oever van de zandwinplas loopt tot aan de ringweg! Het veld biedt kansen om landschappelijk te wonen aan het water van de zandwinplas. Open water zorgt voor variatie in het landschap en roept associaties op met kwaliteiten als rust, ruimte en vrij zicht. Het ruimtelijk ontwerp dient te anticiperen op deze kwaliteit. De ruimtelijke oplossingen voor dit veld zouden zich vooral moeten kenmerken door het maximaal benutten van deze bijzondere (landschappelijke) ligging in relatie tot landschappelijk wonen aan het water. De ambitie is hoog. Het is een belangrijke rand van Schuytgraaf en zal een geleidelijke overgang van wijk naar landschap vormen. Dit schept grote kansen en tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid. 4

5 In veld 17b kunnen unieke, verrassende landschappelijke woonmilieus in het groen en aan het water ontstaan. Dit leidt tot een prettige woonbeleving waarbij rekening gehouden wordt met economische, ecologische en recreatieve dimensies. Er wordt een robuuste landschappelijke hoofdstructuur ontwikkeld, waarbij het bestaande landschap als uitgangspunt wordt gebruikt. Dit landschappelijk casco garandeert de ecologische en landschappelijke kwaliteit. De overkoepelende identiteit van het gebied wordt ten alle tijde gewaarborgd, terwijl plannen gefaseerd kunnen worden uitgevoerd of door de tijd heen kunnen worden aangepast. Horecapaviljoen Het realiseren van een horecapaviljoen ten zuiden van de zandwinplas voorziet in een behoefte vanuit de wijk aan een dergelijke voorziening. Daarnaast biedt het een meerwaarde voor een groter gebied dan Schuytgraaf alleen. Het wordt een eigentijdse horecagelegenheid op een bijzondere plek. Hierdoor wordt ook publiek aangetrokken van buiten Schuytgraaf. Het moet een bijzondere parel in het landschap worden, goed bereikbaar voor alle verkeer. De positie van de horeca ten opzichte van de natte ecozone is een punt van aandacht bij de uitwerking van veld 17b. Flexibiliteit De hierboven beschreven ruimtelijke hoofdlijnen worden vastgelegd in een landschappelijk casco en vervolgens in een bestemmingsplan. Het tempo van realisatie is afhankelijk van de vraag/afzet. Doel is daarom de invulling van het plan, indien nodig, in de toekomst bij te kunnen stellen aan de dan geldende werkelijkheid. Wat betreft het programma én de fasering moet het landschappelijk casco voldoende ruimte bieden om aan te sluiten bij en in te spelen op de marktvraag (particulier opdrachtgeverschap, collectief particulier opdrachtgeverschap, beleggers en ontwikkelaars). Aandachtspunten Naar aanleiding van het bovenstaande moeten bij de verdere uitwerking in een ruimtelijk (landschaps)plan worden gelet op: Gebruik water zandwinplas Openbaarheid oever Ruimtegebruik parkeren bij horeca en appartementen Bereikbaarheid veld vanaf ringweg Langzaamverkeersroute Directe fietsroute (in noord zuid richting) langs westzijde ringweg Zichtlijnen naar zandwinplas en Veluwemassief vanaf veld 17b en ringweg Bebouwingshoogte in relatie met landschap en bestaande bebouwing Flexibiliteit in woningtypologieën Inpassing horecapaviljoen aan zuidzijde plas (o.a. parkeren, bevoorrading) Overgangsgebieden (Overgang landschap en Entreezone) 5

6 3 Afwijkingen t.o.v. vigerend bestemmingsplan Schuytgraaf Om meer ruimte te geven aan bovengenoemd stedenbouwkundig thema van 'landschappelijk wonen aan het water' zijn de volgende wijzigingen op het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk: Verschuiving van het bouwvlak waardoor de hele oost-oever van de zandwinplas geschikt is voor bebouwing. Verschuiving van het programma van uitsluitend appartementen naar een mix van verschillende typen woningen (van vrije kavels, tweekappers, tot appartementen) De huidige bouwhoogte van 30 meter op de meeste plekken verlagen. Het horecapaviljoen in westelijke richting opschuiven en onderzoek doen naar de omvang (eventueel verkleinen). Het elders realiseren van een JOP (jongeren ontmoetingsplek) en een amfitheater die indertijd gepland waren in de bestemming recreatie. Bovenstaande betekent dat een gedeeltelijke herziening van het vigerende bestemmingsplan Schuytgraaf noodzakelijk is. Plankaart vigerend bestemmingsplan Uitgangspunten nieuwe ontwikkeling veld 17b 6

7 4 Programma en financiën Gezien de unieke ligging aan de zandwinplas en de verschuiving van de bebouwbare zone naar het water, ontstaat er een woonmilieu dat nog niet aanwezig is in Schuytgraaf namelijk letterlijk wonen aan het water. De locatie heeft daarmee veel potentie voor het duurdere segment, waardoor de vierkante meter prijs voor uitgeefbare grond hoger wordt. De oppervlakte van het 'nieuwe' plangebied (bruto woonveld) is m2. Dit is 600 m2 meer dan het vigerende bestemmingsplan. Daarnaast bedraagt de kavel van de horeca-gelegenheid m2. Op basis van de locatie en de oppervlakte van het woonveld is een normatief programma bepaald: - 32 vrije sector kavels (verschillende oppervlaktes) - 68 koopappartementen Het programma is indicatief. Het landschappelijk casco zal voldoende flexibiliteit moeten bieden om qua programma en qua fasering in te spelen op de marktontwikkelingen. De dichtheid van veld 17b komt op basis van het indicatieve programma op circa 25 woningen per hectare. Veld 17b kent geen sociaal programma meer. Om aan de doelstelling voor sociale woningbouw in Schuytgraaf als geheel te voldoen, wordt dit programma elders in Schuytgraaf gecompenseerd. Naar verwachting leidt de nieuwe ontwikkeling van veld 17b tot een financiële optimalisatie ten opzichte van de huidige vastgestelde grondexploitatie. 7

8 5 Planning Hieronder volgt een overzicht van gemaakte stappen en toekomstige stappen op weg naar ontwikkeling van veld 17b: Bijeenkomst voor bewoners van Schuytgraaf: 29 januari 2013 Bijeenkomst voor direct omwonenden: 5 maart 2013 * Startdocument vaststellen in college Landschappelijk casco opstellen Marktconsultatie Input direct omwonenden op landschapsplan Landschappelijk casco vaststellen in projectteam Herziening Bestemmingsplan veld 17b (najaar 2013 ter inzage) * Tijdens de bijeenkomst met direct omwonenden op 5 maart jl. is de inhoud van dit startdocument gepresenteerd. Hen is tijdens de avond gevraagd naar tips en aandachtspunten voor de verdere uitwerking van 17b. De belangrijkste opmerkingen gingen over veiligheid voor met name fietsers, toegankelijkheid van de plas, handhaven van de ecologische waarden en al dan niet een recreatieve plek aan het water. Daarnaast geven de omwonenden de voorkeur aan laagbouw en vinden ze het belangrijk dat er zicht op de plas blijft vanaf de ringweg. 8

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken Aan de gemeenteraad De heer Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken 18172 Stadsontwikkeling en -beheer Projecten SO Ynze Haitsma, 058 233 8711 4 18 november 2014,

Nadere informatie

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Het voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud heeft gedurende zes weken, van 10 juli tot en met 20 augustus 2013, voor een ieder ter visie

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS. Croonen Adviseurs

STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS. Croonen Adviseurs STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Croonen Adviseurs Structuurvisie Horst aan de Maas Gemeente Horst aan de Maas Datum: februari 2013 Projectgegevens: BOE01-HORZ0005-02m Imro code:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk.

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk. 7 De ster lat In de naoorlogse wijken is een start gemaakt met de herstructurering van de woningvoorraad. In een aantal gevallen gaat het om het vervangen van bouwmassa's door vergelijkbare massa's en

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

ontwikkel strategie Overhoeks Maart 2013

ontwikkel strategie Overhoeks Maart 2013 ontwikkel Maart 2013 ontwikkel Inhoudsopgave Inleiding Strategie De Strip Voorbeeld verkaveling Parkeren Openbare Ruimte Bestemmingsplan Tot Slot p.5 p.9 p.14 p.18 p.23 p.25 p.28 p.31 Shell Laboratorium,

Nadere informatie

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

GEMEENTE GEMERT-BAKEL Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda telefoon 076-522 5262 fax 076-521 3812 email info@c5s.nl internet www.c5s.nl GEMEENTE GEMERT-BAKEL BEELDKWALITEITPLAN SOERSEL werknummer 1100.31

Nadere informatie

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006 1 2 Colofon Gemeente Nieuwegein Projectbureau Binnenstad Martinbaan 2 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Contact Secretariaat Projectbureau Binnenstad Telefoon: 030-6071808 of 030-6071841 Fax: 030-6013720 E-mail:

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk. Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo

Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk. Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Juni 2013 Inleiding De gemeente, deelgemeente en de partijen Woonstad Rotterdam (Woonstad), ERA Contour en Proper-Stok

Nadere informatie

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN RUCPHEN Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg BESTEMMINGSPLAN Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg Gemeente Rucphen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 17 februari 2011 Deel 1 Visie 15

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie