Platform Plasmolen: structurele samenwerking tussen bewoners, ondernemers, gemeente en andere belanghebbenden Handhaving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Platform Plasmolen: structurele samenwerking tussen bewoners, ondernemers, gemeente en andere belanghebbenden Handhaving"

Transcriptie

1 Op basis van het masterplan, zijn diverse concrete en samenhangende actiepunten geformuleerd. In dit deel, de uitvoeringsagenda, worden deze actiepunten weergegeven. Per actiepunt is aangegeven wat de inhoud is, hoe het actiepunt wordt opgepakt, wie verantwoordelijk is voor initiëring en uitvoering van het actiepunt. Het gaat om zaken die de gemeente zelf wil oppakken en om zaken waarvan zij graag ziet dat die door anderen worden opgepakt. Met een op te richten Platform Plasmolen (zie actiepunt 1) wordt afgestemd waar de prioriteiten liggen in de uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda kan periodiek worden bijgesteld, waarbij nieuwe projecten kunnen worden geformuleerd die inspelen op actuele ontwikkelingen en nieuwe prioriteiten kunnen worden gesteld. Uitgangspunt daarbij is uiteraard dat zij wel moeten passen bij Masterplan Plasmolen. 1. Platform Plasmolen: structurele samenwerking tussen bewoners, ondernemers, gemeente en andere belanghebbenden De opstelling van het Masterplan heeft de samenwerking tussen partijen bevorderd. Er is uitvoerig stil gestaan bij de rol van gemeente in relatie tot de wensen van ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden in het gebied. Geconcludeerd kan worden dat uit deze voorheen zelfstandig opererende partijen in de toekomst een nauwe samenwerking moet ontstaan om vertrouwen te winnen. Dit vertrouwen is nodig voor een toekomstbestendig Plasmolen met een balans tussen wonen, ondernemen en recreëren. Op gebiedsniveau maken gemeente, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden met elkaar afspraken over de wijze waarop zij onderling de samenwerking wensen te organiseren. Dit moet leiden tot het oprichten van een Platform Plasmolen. Hierbij is het van belang om doel, werkwijze en resultaat van het platform vast te leggen en helder verwachtingsmanagement toe te passen. Dit vraagt van alle betrokkenen openheid, inlevingsvermogen en vertrouwen. De Dorpsraad Middelaar en Plasmolen blijft hier bij betrokken en levert gevraagd en ongevraagd advies aan de samenwerkende partijen. Belangrijk is wel om te melden dat de het platform geen beslissingsbevoegdheid heeft over initiatieven in het gebied. Initiatieven in het gebied worden beoordeeld door het bevoegd gezag en dat is in dit geval de gemeente. Initiatiefnemers in het gebied worden gestimuleerd om in een vroegtijdig stadium de samenwerking te zoeken met het platform. Initiatiefnemer Gemeente samen met bewoners, ondernemers, Dorpsraad Middelaar en Korte termijn 2. Handhaving Overlast is soms een beleving en soms een feit. Bewoners van Plasmolen geven aan op bepaalde momenten overlast te ervaren. Bijvoorbeeld van recreatieverkeer, vuurwerk en versterkt geluid afkomstig van evenementen, boten en horeca. Tevens hebben bewoners het gevoel dat er door de overheid onvoldoende en niet adequaat wordt opgetreden tegen gemelde overlast. Handhaving is een gemeentelijke taak, maar ook een taak van de politie en andere instanties. De mate van handhaving door de gemeente is afhankelijk van het handhavingsbeleid en het beschikbare budget. Onderzocht wordt of het huidige handhavingsbeleid aansluit bij de casuïstiek, zoals deze speelt in Plasmolen. Indien nodig wordt voor Plasmolen een specifiek beleid opgesteld en extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij het formuleren van nieuw handhavingsbeleid en de uitvoering van het handhavingsbeleid. Van belang is dat bewoners en ondernemers elkaar weten te vinden wanneer er sprake is van

2 Initiatiefnemer overlast en elkaar daar onderling op aanspreken. Gemeente in overleg met bewoners, ondernemers, Dorpsraad Middelaar en Korte termijn Gemeente 3. Evenementen In Plasmolen worden af en toe evenementen georganiseerd. In het masterplan is opgenomen dat er ruimte moet zijn om evenementen te organiseren, maar dat overlast moet worden voorkomen. Hoe? De gemeente heeft een evenementenbeleid waaraan verzoeken voor evenementen worden getoetst. Onderzocht wordt of het huidige evenementenbeleid aansluit bij de uitgangspunten van Masterplan Plasmolen. Indien nodig wordt het evenementenbeleid aangepast. Daarbij worden bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrokken. Bij evenementen is het van belang dat partijen elkaar vooraf en tijdig op de hoogte stellen van aard en programma van evenementen. Tevens is het van belang dat er tijdens evenementen toezicht is op de naleving van de evenementenvergunning. Initiatiefnemers Gemeente in overleg met bewoners, ondernemers, Leisurelands en andere belanghebbenden Korte termijn Gemeente 4. Beheer en onderhoud openbare ruimte In sommige delen van de openbare ruimte van Plasmolen kan een verbeterslag worden uitgevoerd. Denk hierbij aan zwerfvuil, de kwaliteit van bestrating, de uitstraling van openbaar groen, het zicht vanaf de Witteweg op de Mookerplas of de wir war aan reclame borden. Ook kunnen eventueel voorzieningen aan het gebied worden toegevoegd. Te denken valt aan: Zitbanken Vissteiger Watertappunt Ondergrondse containers Openbaar toilet Hoe? De gemeente treedt met bewoners, ondernemers, Dorpsraad Middelaar en in overleg over waar de openbare ruimte met eenvoudige ingrepen kan worden verbeterd. Daarbij wordt ook afgesproken wie wat doet. Het jaarlijkse reguliere onderhoud van partijen wordt met elkaar afgestemd. Initiatiefnemers Gemeente samen met bewoners, ondernemers, Leisurelands, Natuurmonumenten, provincie Limburg, Dorpsraad Middelaar en Plasmolen en andere belanghebbenden Korte termijn Gemeente en andere grondeigenaren 5. Ontwikkeling beeldbepalende locaties In het gebied zijn een aantal beeldbepalende locaties aanwezig, waar een positieve ontwikkeling gewenst is. Het gaat daarbij onder andere om de volgende locaties: voormalig hotel de Plasmolen voormalige Chinees restaurant Rijksweg

3 Witteweg 3a Jachthaven Eldorado Initiatiefnemer Het initiatief om deze locaties op te pakken ligt bij de markt. De gemeente speelt daarbij een faciliterende rol. Zo wijst de gemeente ontwikkelaars op de mogelijkheden. Daarnaast brengt de gemeente de ontwikkelaars in contact met Platform Plasmolen om hiermee in een vroegtijdig stadium bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het proces te betrekken. Bij elk plan van een marktpartij dienen de uitgangspunten van Masterplan Plasmolen leidend te zijn. Marktpartijen Korte tot lange termijn afhankelijk van locatie Marktpartijen. Indien er sprake is van een brede maatschappelijke functie wordt onderzocht of co-financiering vanuit de overheid mogelijk is. 6. Herinrichting Rijksweg (N271) De Rijksweg tussen Milsbeek en Mook wordt opnieuw ingericht. Uitgangspunt is een veilige en aantrekkelijke Rijksweg door Plasmolen. De provincie Limburg is leidend in het proces. In 2017 is het schetsontwerp definitief vastgesteld. Deze wordt in 2018 uitgewerkt naar een definitief ontwerp. In deze fase van het proces kunnen belanghebbenden invloed uitoefenen op het eindresultaat. Initiatiefnemer Provincie Limburg samen met gemeente, bewoners, ondernemers en Dorpsraad Middelaar en Plasmolen Uitvoering is voorzien in Provincie en gemeente 7. Herinrichting plein Muldershofweg Het plein aan de Muldershofweg wordt een aantrekkelijk plein met ruimte voor flaneren, parkeren (auto s en fietsen), terrassen, water en groen. Voor de horecaondernemers ontstaat ruimte om hun bedrijf uit te breiden met een serre. Gemeente stelt samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een integraal plan op voor het plein aan de Muldershofweg. Initiatiefnemer Gemeente samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden Langere termijn Gemeente met eventuele co-financiering door andere overheden en ondernemers. Ondernemers financieren uitbreiding eigen bedrijf. 8. Parkeren Voor het tekort aan parkeerplaatsen tijdens piekdagen worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd bij het plein aan de Muldershofweg en aan de Broekweg. Op termijn wordt de mogelijkheid om parkeerplaatsen aan te leggen in het bos aan de Muldershofweg uit het bestemmingsplan gehaald. Onderzocht wordt of bestaande parkeerterreinen kunnen worden geoptimaliseerd. Ook dienen onnodige verkeersbewegingen en parkeren in de woonbuurten te worden voorkomen. De gemeente onderzoekt samen met de bewoners, ondernemers, Dorpsraad Middelaar en hoe het parkeren in Plasmolen beter kan worden begeleid, waardoor mensen meteen naar de juiste parkeerplaats gaan. Daarbij wordt gekeken naar de informatievoorziening over

4 Initiatiefnemers parkeren en de routing naar de parkeerplaatsen. Een optie is het uitvoeren van een pilot-project waarin de effecten van een blauwe zone worden onderzocht. De aanleg van nieuwe parkeerplaatsen bij het plein aan de Muldershofweg maakt onderdeel uit van het project herinrichting plein Muldershofweg. Gemeente samen met bewoners, ondernemers, Dorpsraad Middelaar en Korte tot langere termijn Gemeente, waarbij co-financiering wordt gezocht bij ondernemers en andere overheden 9. Gemotoriseerd (recreatie)verkeer De Witteweg tussen Plasmolen en Middelaar wordt opnieuw ingericht met aandacht voor recreatieverkeer. Voorkomen wordt dat gemotoriseerd recreatieverkeer door woonstraten rijdt. Tevens wordt het gemotoriseerd verkeer uit de binnenwegen in het buitengebied gehouden. De gemeente stelt samen met bewoners, ondernemers, Dorpsraad Middelaar en een nieuw wegontwerp op voor de Witteweg. In dit ontwerp wordt de rijsnelheid voor autoverkeer beperkt en krijgen voetgangers een eigen voorziening. Verder wordt onderzocht of het zinvol is om wegen voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten, de rijrichting in bepaalde eenrichtingswegen om te draaien, plaatsnaamborden te verplaatsen en bewegwijzering aan te passen. Initiatiefnemers Gemeente samen met bewoners, ondernemers, Dorpsraad Middelaar en Korte tot langere termijn Gemeente, waarbij co-financiering wordt gezocht bij andere overheden. 10. Langzaam (recreatie)verkeer In Plasmolen worden ontbrekende schakels in het recreatienetwerk aangelegd en bestaande routes verbeterd, zoals: een nieuwe verbinding tussen de Rijksweg en de Muldershofweg over het terrein van voormalig hotel de Plasmolen het verbeteren van de wandelroute rondom de Mookerplas realiseren van een wandelknooppuntennetwerk Gemeente spreekt met de ontwikkelaar van de locatie van voormalig Hotel de Plasmolen af dat hij een verbinding realiseert tussen de Rijksweg en de Muldershofweg. Onderzocht wordt of een kunstroute kan worden gerealiseerd om Plasmolen als voormalige kunstenaarskolonie onder de aandacht te brengen. Met Leisurelands wordt onderzocht hoe de wandelroute rond de Mookerplas kan worden verbeterd en toegankelijk kan worden gemaakt voor alle doelgroepen. Initiatiefnemers Gemeente samen met bewoners, ondernemers, culturele instellingen, Natuurmonumenten, Dorpsraad Middelaar en Plasmolen, ontwikkelaars en Leisurelands Korte tot langere termijn Gemeente, waarbij co-financiering wordt gezocht bij andere partijen zoals ontwikkelaars, RBT-Kan, Natuurmonumenten, Leisurelands en andere overheden 10. Promotie Plasmolen wordt in de regio bekend als de plaats waar je kunt genieten van rust, cultuurhistorie, natuur en water.

5 Initiatiefnemers Op initiatief van ondernemers wordt een promotieplan opgesteld. Verder spant de gemeente zich in om ontwikkelmogelijkheden in Plasmolen onder de aandacht te brengen van eventuele investeerders. Ondernemers samen met VVV Plasmolen-Mook, RBT-Kan, gemeente, Leisurelands en Natuurmonumenten Korte termijn Ondernemers samen met VVV Plasmolen-Mook, RBT-Kan eventueel met cofinanciering van gemeente Wordt nog ingevuld n.a.v. verbeelding Project Herinrichting N271 Herinrichting Plein Aanleg parkeerplaats Broekweg Herinrichting Witteweg Realisatie wandelknooppuntennetwerk Geschatte kosten

Op weg naar een Masterplan voor Plasmolen versie Inleiding

Op weg naar een Masterplan voor Plasmolen versie Inleiding Op weg naar een Masterplan voor Plasmolen versie 1.0 5-12-2017 Met opmerkingen [TO1]: Invoegen de wijze waarop het Masterplan tot stand is gekomen en hoe de beleidsparagraaf dient te worden geïnterpreteerd

Nadere informatie

Inspraakverslag voorontwerp Masterplan Plasmolen. Gemeente Mook en Middelaar

Inspraakverslag voorontwerp Masterplan Plasmolen. Gemeente Mook en Middelaar Inspraakverslag voorontwerp Masterplan Plasmolen Gemeente Mook en Middelaar 30-6-2016 Inleiding Op 25 april 2016 is het voorontwerp Masterplan Plasmolen gepresenteerd aan inwoners van Plasmolen. Tijdens

Nadere informatie

Evenementen in Waalwijk

Evenementen in Waalwijk Evenementen in Waalwijk (31 oktober 2013) Waarom notitie evenementen? - Formuleren van de gemeentelijke uitgangspunten - Vaak ad hoc besluiten - Integrale benadering: vergunningen, veiligheid, handhaving

Nadere informatie

Co-creatiesessie Plasmolen (Brasserie/Café El Dorado 14:00 17:00)

Co-creatiesessie Plasmolen (Brasserie/Café El Dorado 14:00 17:00) Co-creatiesessie Plasmolen 13-04-17 (Brasserie/Café El Dorado 14:00 17:00) Aanwezigen: Zie presentielijst Voorstelronde De aanwezigen stellen zicht voor. De voorzitter vraagt bij het voorstellen aan te

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN PLASMOLEN

UITVOERINGSPLAN PLASMOLEN Notitie: 20171114A Samenwerking in een werkgroep Blad: 1 van 7 1. INLEIDING: Aanleiding: Het dorp Plasmolen bestaat naast ca 300 bewoners, uit een 29-tal ondernemers die hun inkomsten verkrijgen uit bezoekers

Nadere informatie

Verkeer- en vervoersmanagementplan Radio Kootwijk

Verkeer- en vervoersmanagementplan Radio Kootwijk Verkeer- en vervoersmanagementplan Radio Kootwijk I Inleiding 1. In dit plan is beschreven hoe het vervoersmanagement wordt ingericht. II Kaders en scenario s 2. Scenario s: Voor het managen van bezoekersstromen

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT. Middelaar

ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT. Middelaar ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT Middelaar Mei 2014 Inhoud ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT... 3 1. Inleiding... 3 2. Het proces... 3 3. Actiepunten... 3 3.1 Actiepunt

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Herinrichting Dorpsstraat Bredaseweg Baarleseweg N639 1 e Bijeenkomst 26 februari 2018

Herinrichting Dorpsstraat Bredaseweg Baarleseweg N639 1 e Bijeenkomst 26 februari 2018 Herinrichting Dorpsstraat Bredaseweg Baarleseweg N639 Chaam 1 e Bijeenkomst 26 februari 2018 Vanavond 1. Welkom Maikel Veroude / wethouder Corry Janssen-Janssen 2. Inleiding Maikel Veroude/Pieter Geerts

Nadere informatie

KINDCENTRUM AARWEG OPMERKINGEN BIJ HET VERKEERSONDERZOEK KINDCENTRUM AARWEG DOOR DE WERKGROEP VERKEER VAN DE WIJKRAAD AARVELD/BEKKERVELD

KINDCENTRUM AARWEG OPMERKINGEN BIJ HET VERKEERSONDERZOEK KINDCENTRUM AARWEG DOOR DE WERKGROEP VERKEER VAN DE WIJKRAAD AARVELD/BEKKERVELD KINDCENTRUM AARWEG OPMERKINGEN BIJ HET VERKEERSONDERZOEK KINDCENTRUM AARWEG DOOR DE WERKGROEP VERKEER VAN DE WIJKRAAD AARVELD/BEKKERVELD 28 februari 2018 ONTSLUITINGSSTRUCTUUR Bladzijde 5 Ontsluitingsstructuur

Nadere informatie

Kaderplan Verkeer Centrum Bussum

Kaderplan Verkeer Centrum Bussum Kaderplan Verkeer Centrum Bussum Concept 9 mei 2017 Kaderplan Verkeer Centrum Bussum Programma van de avond Doel Korte terugblik Uitgangspunten Fusie Concept Kaderplan Verkeer Centrum Werkatelier Vervolg

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

PROJECTPLAN HERINRICHTING

PROJECTPLAN HERINRICHTING PROJECTPLAN HERINRICHTING Emmen, 7 augustus 2017 Inleiding Het openbare gebied in de omgeving van de basisscholen o.b.s. t Swarte Meer en De Banier, kinderopvang Het Blokje en het dorpshuis de Meerstal

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Centrumplan Schipluiden. Samenvatting Structuurvisie zomer 2016

Centrumplan Schipluiden. Samenvatting Structuurvisie zomer 2016 Centrumplan Schipluiden Samenvatting Structuurvisie zomer 2016 Colofon Samenvatting Structuurvisie Centrumplan Schipluiden Opgesteld door Gemeente Midden-Delfland in samenwerking met Jos van de Lindeloof

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

Informatie avond. Europaplein en omgeving. 19 mei 2015

Informatie avond. Europaplein en omgeving. 19 mei 2015 Informatie avond Europaplein en omgeving 19 mei 2015 Programma Inleiding wethouder Rijkenberg Presentatie uitgangspunten Europaplein Mogelijkheid tot stellen van vragen en leveren van input Afronding en

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ONTWIKKELING

NIEUWSBRIEF ONTWIKKELING NIEUWSBRIEF ONTWIKKELING 2016 JOHANNAPOLDER DE GROENE LOPER KOP VAN DE HAVEN BESTE BEWONER, GEINTERESSEERDE, Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is gestart met een kwaliteitsimpuls van de Johannapolder,

Nadere informatie

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Van december t/m half januari 16/ 17 veranderde Middelburg in Middelburg Winterstad. Er kon geschaatst worden op de markt, er waren meerdere winterterrassen

Nadere informatie

Evenementenbeleid Leidschendam-Voorburg Uitvoeringsprogramma evenementen Leidschendam-Voorburg

Evenementenbeleid Leidschendam-Voorburg Uitvoeringsprogramma evenementen Leidschendam-Voorburg Evenementenbeleid Leidschendam-Voorburg - 2017-2020 1 Uitvoeringsprogramma evenementen Leidschendam-Voorburg - 2017-2020 Evenementenbeleid Uitvoeringsprogramma Leidschendam-Voorburg evenementen H4 Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 26 januari 2017 te Middelaar Vraag en antwoordenlijst

Informatiebijeenkomst 26 januari 2017 te Middelaar Vraag en antwoordenlijst Informatiebijeenkomst 26 januari 2017 te Middelaar Vraag en antwoordenlijst Vraag c.q. opmerking 1 Stand van zaken flora- en fauna onderzoek bermzijde nieuw fietspad (staan bijzondere planten). Er gaan

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013

Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013 Memo Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013 Deze memo Voor het bestemmingsplan Heereweg 89 te

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding Café de Peer

Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding Café de Peer Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding Café de Peer 2 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Ligging plangebied 5 1.3 Geldend bestemmingsplan 6 1.4 Opzet ruimtelijke onderbouwing 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid Ambtelijk advies over het verkeersbeleid Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid 1 Programma 20:00 uur Welkom Gerard Abrahamse, wethouder Verkeer Toelichting op stappen in besluitvorming

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Verkeerscirculatie centrum Asten. Nastreven van een goede bereikbaarheid en een goed verblijfsklimaat in het centrum om locale economie te stimuleren

Verkeerscirculatie centrum Asten. Nastreven van een goede bereikbaarheid en een goed verblijfsklimaat in het centrum om locale economie te stimuleren Verkeerscirculatie centrum Asten Nastreven van een goede bereikbaarheid en een goed verblijfsklimaat in het centrum om locale economie te stimuleren Flexibel - Verkeerscirculatie ongewijzigd bij evenementen

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016

Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016 Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016 Op 5 oktober 2016 heeft de alliantie Markermeerdijken twee informatiebijeenkomsten gehouden in Hoorn: één over de dijkversterking voor het deel

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de toekomstvisie Westerkoog? In de digitale nieuwsbrief leest u meer over het proces. December 2008 Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Plan van Aanpak Horecavisie Emmen

Plan van Aanpak Horecavisie Emmen Plan van Aanpak Horecavisie Emmen vastgesteld door b&w op 19-06-2018 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Onderwerpen Horecavisie... 3 1.3 Reikwijdte Horecavisie... 3 2. Onderwerpen Horecavisie...

Nadere informatie

Samen naar een nieuwe dorpskern Altweerterheide. Uitdaging

Samen naar een nieuwe dorpskern Altweerterheide. Uitdaging Projectnaam: Uitdaging Samen naar een nieuwe dorpskern Altweerterheide Altweerterheide ligt in het grensoverschrijdend natuurgebied Kempen~Broek. In deze kleine kern is een actieve dorpsraad bezig de leefbaarheid

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

HERINRICHTING MARKTSTRAAT. 28 juni 2018

HERINRICHTING MARKTSTRAAT. 28 juni 2018 HERINRICHTING MARKTSTRAAT Mw. I. Verkuijlen Harry Bouquet Mariko van Ojen Hilde Vandekeybus projectwethouder projectleider communicatie ontwerper openbare ruimte 28 juni 2018 PROGRAMMA OPENING TOELICHTING

Nadere informatie

1. Beslispunten De gemeenteraad Gooise Meren stelt het postzegelbestemmingsplan Oudere Dorp Brinklaan 15ab vast.

1. Beslispunten De gemeenteraad Gooise Meren stelt het postzegelbestemmingsplan Oudere Dorp Brinklaan 15ab vast. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan

Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan Bijlage 3 Toelichting per onderzochte locatie Basisscenario [zie bijlage 2 voor een overzichtstekening] Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan

Nadere informatie

Raadsstuk. Relevante eerdere besluiten

Raadsstuk. Relevante eerdere besluiten Raadsstuk Onderwerp Beschikbaar stellen krediet voor realisatie van het Definitief Ontwerp (DO) voor uitbreiding van de Autoluwe Binnenstad. Nummer 2018/389960 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld

Nadere informatie

Mijn Weerselo Centrum. Gesprek met de raadscommissie 31 mei 2016

Mijn Weerselo Centrum. Gesprek met de raadscommissie 31 mei 2016 Mijn Weerselo Centrum. Gesprek met de raadscommissie 31 mei 2016 Inhoud presentatie Waar is Weerselo mee bezig in het centrum? Waar heeft dat toe geleid? Wat heeft de inloopbijeenkomst ons geleerd? Hoe

Nadere informatie

Commissie bestuur en financiën

Commissie bestuur en financiën Commissie bestuur en financiën Vergadering Agendapunt Consultatie Tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân Voorstel De tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân voor kennisgeving

Nadere informatie

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Mark van der Leest 15 oktober 2015 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2015 het college opgedragen om een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:..

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:.. 1. Gegevens aanvrager: Aanvraag evenementenvergunning Organisatie: Naam en voorletters aanvrager: de heer / mevrouw: (doorhalen wat nvt is) Straatnaam: Postcode: Woonplaats: Tel. nummer: Fax. nummer: E-mail:

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

UPDATE EVENEMENTENBELEID

UPDATE EVENEMENTENBELEID UPDATE EVENEMENTENBELEID Beste organisator, Achter de schermen wordt op dit moment invulling gegeven aan de invulling van het nieuwe evenementenbeleid dat eind november 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Actualisering parkeerbeleid Grave

Actualisering parkeerbeleid Grave Actualisering parkeerbeleid Grave Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Informatieavond 23 maart 2017 2 Agenda Toelichting op proces Ambitie Toelichting op voorgestelde wijzigingen in parkeerbeleid

Nadere informatie

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Stad met een hart Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad 1 Economische Verkenning

Nadere informatie

Als voorzitter van de V.O.N. wil ik ook graag alle leden van de 3 werkgroepen hartelijk danken voor hun inzet.

Als voorzitter van de V.O.N. wil ik ook graag alle leden van de 3 werkgroepen hartelijk danken voor hun inzet. Geachte Raadsleden 7-09-2017 0 Dank aan de leden van de werkgroepen Als voorzitter van de V.O.N. wil ik ook graag alle leden van de 3 werkgroepen hartelijk danken voor hun inzet. Retail werkgroep 1. Allereerst

Nadere informatie

maart 2007 DEEL II Uitvoeringsprogramma Samengesteld door Werkgroep Gebiedsgericht werken met het gebiedspanel Centrum

maart 2007 DEEL II Uitvoeringsprogramma Samengesteld door Werkgroep Gebiedsgericht werken met het gebiedspanel Centrum maart 2007 DEEL II Uitvoeringsprogramma Samengesteld door Werkgroep Gebiedsgericht werken met het gebiedspanel Centrum 1 Concept Gebiedsvisie Centrum maart 2007 Pagina 2 van 13 Inhoud Deel II Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Datum B&W: 16 februari 2016 Portefeuillehouder: Wethouder Van der Hurk

Datum B&W: 16 februari 2016 Portefeuillehouder: Wethouder Van der Hurk Raadsvoorstel Raadsnummer: 2016-010 Registratiekenmerk: 562059 Onderwerp: Visie Binnenstad (Aantrekkelijk Nijkerk) Korte inhoud: De werkgroepen binnenstad hebben op woensdag 4 november 2015 het visiedocument

Nadere informatie

SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT

SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT 1 Inhoud 1. Ander beleid o.b.v. onderzoek en evaluaties Beleidsnotitie 2002 Onderzoek en evaluaties 2. SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT Visie Maatregelen: bereikbaarheid & verkeersveiligheid

Nadere informatie

drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud

drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Gemeente Haarlem drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Beheer Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

Co-creatiesessie Plasmolen (De Koppel Middelaar 15:30 18:30)

Co-creatiesessie Plasmolen (De Koppel Middelaar 15:30 18:30) Co-creatiesessie Plasmolen 09-05-17 (De Koppel Middelaar 15:30 18:30) Opening De voorzitter opent de sessie, vandaag zal ook dhr. Ton Hendriks komen om zijn eventuele plannen toe te lichten m.b.t. de gronden

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering Datum:

Voordracht voor de raadsvergadering Datum: Nummer Afdeling BD2011-004305 Voordracht voor de raadsvergadering Datum: 21-12-2011 Publicatiedatum Programma 4 Werk, Inkomen en Economie Agendapunt

Nadere informatie

Memo. 1. Aanleiding. 4) De pilot zorgt voor ervaring bij bewoners en de gemeente over off-grid wonen en leven.

Memo. 1. Aanleiding. 4) De pilot zorgt voor ervaring bij bewoners en de gemeente over off-grid wonen en leven. Memo aan : Gemeenteraad Harderwijk van : College van B&W organisatie : eenheid i.a.a. : datum : 07 augustus 2018 onderwerp : Locatie pilot off-grid tiny houses reg.nummer : 02430000016450 / 02430000050159

Nadere informatie

Notitie bewonersgroep

Notitie bewonersgroep 20190417 Plan Molenplas Rijksweg 170 Plasmolen Blad: 1 van 9 UITGANGSPUNTEN: Inleiding: Deze notitie is gemaakt door een groep bewoners van Plasmolen die zich direct of indirect betrokken voelen bij de

Nadere informatie

Piet Soerplein Havelte - plan herinrichting

Piet Soerplein Havelte - plan herinrichting Piet Soerplein Havelte - plan herinrichting kam len Mo Kapper eg pw Snackbar Modewinkel Bakkerij r Eu ra st ps or D at Makelaardij at tra ss rp Do Supermarkt n aa l nk i g Eg t Hovevelt Zitrand Groenvak,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten Agendapuntnummer. 13 Document nummer MM18008380 Raadsvergadering d.d. : 11 oktober 2018 Raadscommissie Grondgebied Commissie d.d. 3 oktober 2018 Programma Onderwerp Portefeuillehouder Herontwikkeling locatie

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht lijnen ME AAN 1 INLEIDING Overeenkomstig het Masterplan Stationsgebied willen Holland Casino, Wolff Cinema Groep en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs op de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 1, juni 2015

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 1, juni 2015 Deze nieuwsbrief informeert u over de plannen in en rond het stationsgebied en de directe omgeving. De Poort van Hoorn, een centraal punt in de gemeente Hoorn. Reizigers arriveren om naar school of werk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord

Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord Wat is het plan voor Schieoevers? In 2010 heeft het college van B&W van de gemeente Delft de gebiedsvisie Schieoevers 2030 vastgesteld. De gebiedsvisie

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de binnenstad

Ontwikkelingen in de binnenstad Ontwikkelingen in de binnenstad februari 018 Een nieuwsbrief! Voor u ligt de eerste nieuwbrief Ontwikkelingen in de Binnenstad. De komende tijd gaan we als gemeente het nodige aanpakken in de binnenstad.

Nadere informatie

Overzichtstekening. ontwerp route STA-P. verbinding park Stapelen en Sint Petrusbasiliek

Overzichtstekening. ontwerp route STA-P. verbinding park Stapelen en Sint Petrusbasiliek Overzichtstekening 9 8 7 6 5 4 3 2 1 verbinding park Stapelen en Sint Petrusbasiliek Wat vooraf ging... Waarom herinrichting Centrum? In juni 2012 heeft de gemeenteraad de notitie 'Op weg naar een leefbaar

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp: Verbouwing. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, oktober 2018

Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp: Verbouwing. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, oktober 2018 Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp: Verbouwing Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, oktober 2018 Respons 50% 50% 50% Ingevuld Niet ingevuld Heeft u tijdens de periode van nieuwbouw en/of verbouw het Laurentius

Nadere informatie

ZES AMBITIES VOOR EEN GOEDE LEEFOMGEVING

ZES AMBITIES VOOR EEN GOEDE LEEFOMGEVING ZES AMBITIES VOOR EEN GOEDE LEEFOMGEVING AnnA staat voor: 1. Levendig wonen, voor iedereen bereikbaar. Levendig woonmilieu met circa 2.000 woningen Van micro-appartementen van 40m2 tot grotere appartementen

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Gebruiken

Tijdelijk Anders Gebruiken Tijdelijk Anders Gebruiken van terreinen en gebouwen Ingrid van de Vossenberg Projectleider T.A.G. / Stedenbouwkundige / Gemeente Nijmegen Wat is TAG? De ontwikkelaar: sloopt niet, maar stelt gebouw

Nadere informatie

Werkgroep Begroten en Verantwoorden. Programma 1 Leefbaarheid en Veiligheid

Werkgroep Begroten en Verantwoorden. Programma 1 Leefbaarheid en Veiligheid Werkgroep Begroten en Verantwoorden Programma 1 Leefbaarheid en Veiligheid Jaarrekening 2016 Waarom doen we dit? 1. Verbeteren informatie- en controlepositie, 2. Samen in plaats van ieder voor zich, 3.

Nadere informatie

Evaluatie Project StadHaven. Resultaten & Conclusies

Evaluatie Project StadHaven. Resultaten & Conclusies Evaluatie Project StadHaven Resultaten & Conclusies Context Context Wat? Project StadHaven: Doel: de levendigheid van het centrum van de gemeente Steenbergen vergroten. Samenwerking sinds 2009 tussen ondernemers

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk

Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk Er zijn in het gebied bij 1900 woningen wijkinfo s verspreid. In totaal zijn er ongeveer 70 mensen

Nadere informatie

Sittard-Geleen Essenties Samen Duurzaam voor de vijf inhoudelijke opgaven.

Sittard-Geleen Essenties Samen Duurzaam voor de vijf inhoudelijke opgaven. 1 Sittard-Geleen Voorop lopen naar een duurzame toekomst. De gemeente heeft als stip op de horizon een energie- en klimaatneutrale gemeente in 2040 (of zoveel eerder als mogelijk). Belangrijke sleutel

Nadere informatie

Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o.

Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o. Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o. Betreffende straten: Linschotenstraat tot Rozenprieelstraat, Rozenprieelstraat tussen Linschotenstraat en Van Marumstraat, het toegangspad

Nadere informatie

Verslag Informatieavond

Verslag Informatieavond Verslag Informatieavond Voorlopig Ontwerp inrichting openbare ruimte, locatie Paardenplein Plaats Raadhuis te Hilversum Datum 25 november 2013 Tijd van 20.00 u tot ca. 21.15 u Agenda 1. Welkom 2. Stand

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN DRONTEN, REVEWEG 8 (D4007)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN DRONTEN, REVEWEG 8 (D4007) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN DRONTEN, REVEWEG 8 (D4007) 26-03-2019 GEMEENTE DRONTEN 20161796 / 26-03-2019 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN DRONTEN, REVEWEG 8 (D4007) INHOUDSOPGAVE blz

Nadere informatie

Collegebesluit Collegevergadering: 26 februari 2019

Collegebesluit Collegevergadering: 26 februari 2019 ONDERWERP Actieplan aanpak verkeersdruk Heemstede SAMENVATTING Overlast van verkeersdruk is in Heemstede een onderwerp dat bij veel inwoners van Heemstede erg leeft. De gemeenteraad heeft daarom twee moties

Nadere informatie

BEELDKWALITEITKADER GORREDIJK - CENTRUM-OOST. Definitief / 12 september 2013

BEELDKWALITEITKADER GORREDIJK - CENTRUM-OOST. Definitief / 12 september 2013 BEELDKWALITEITKADER GORREDIJK - CENTRUM-OOST Definitief / 12 september 2013 Code 135502 / 12-09-13 GEMEENTE OPSTERLAND 135502 / 12-09-13 BEELDKWALITEITKADER GORREDIJK - CENTRUM-OOST TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DORPSVISIE ONDERDENDAM UITWERKING POP-PILOT

DORPSVISIE ONDERDENDAM UITWERKING POP-PILOT DORPSVISIE ONDERDENDAM UITWERKING POP-PILOT PRESENTATIE Historie en aanleiding Werkwijze Visie Maatregelen Empowerment / dorpsinitiatief HISTORIE EN AANLEIDING Onderdendam: op een kruispunt van waterwegen

Nadere informatie

Rapport zienswijzen en ambtshalve. ontwerpbestemmingsplan

Rapport zienswijzen en ambtshalve. ontwerpbestemmingsplan gemeente Overbetuwe O Rapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Veegplan 2017 (10 initiatieven) - locatie Herveld, Gekvoortsestraat 7 Vastgesteld door de raad op 16 mei 2017

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK

BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK en ambtshalve aanpassingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand

Nadere informatie