Inleiding 7. Leiderschap 9. Begripsomschrijving 9 Richten 9 Inrichten 11 Verrichten 11. Strategie en Beleid 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 7. Leiderschap 9. Begripsomschrijving 9 Richten 9 Inrichten 11 Verrichten 11. Strategie en Beleid 13"

Transcriptie

1 1

2 2

3 Inhoudstafel Inleiding 7 Leiderschap 9 Begripsomschrijving 9 Richten 9 Inrichten 11 Verrichten 11 Strategie en Beleid 13 Begripsomschrijving 13 De Beleidsorganen 13 Het zonaal veiligheidsplan 14 Actieplan voor verkeersveiligheid 18 Andere veiligheidsproblemen 19 Bovenlokale overlegfora 19 Management van medewerkers 21 Begripsomschrijving 21 Personeelsbeheer 21 Personeelsbezetting 21 Personeelsverloop 21 Stagiairs 22 Detacheringen 22 Opleidingsbeleid 22 Tuchtdossiers 24 Evaluatie 24 Arbeidsongevallen 24 Respecteren 24 Welzijn op het werk 24 Vertrouwenspersoon 25 Syndicaal overleg 25 Teambuilding 26 3

4 Management van middelen 27 Begripsomschrijving 27 Financiële middelen 27 Kennis en technologie 27 Materiaal en diensten 28 Gebouwen en meubilair 28 Wagenpark 30 Radiocommunicatie 31 Andere werkingskosten 32 Informatica en bureautica 33 Wapens 33 Management van processen 35 Begripsomschrijving 35 Algemene context 35 Implementatie in het korps 35 Bovenstructuur 35 Binnen het korps 36 Waardering door klanten, leveranciers en partners 41 Begripsomschrijving 41 Buurinformatienetwerk 41 Project MEGA 42 Fuifbeleid 42 Klachtenbeheer 42 Felicitaties bedankingen 43 Hercosi en TPA 43 Afwezigheidstoezicht 45 Protocols 45 Waardering door medewerkers 47 Begripsomschrijving 47 Afwezigheid en ziekteverzuim 47 Sportchallenge 47 Korpsdag 47 Korpskrant 48 Sociale activiteiten 48 4

5 Waardering door maatschappij 49 Begripsomschrijving 49 Toelichting 49 Scholingsfaciliteiten 49 Bijdragen aan het verenigingsleven voordrachten 49 Persbabbel persberichten 50 Rondleiding en schoolbezoeken 50 Website Politiezone 51 Interne milieuzorg 51 Bestuur en financiers 53 Begripsomschrijving 53 Toelichting 53 Financiële resultaat 53 Operationele resultaat 53 De basisfunctionaliteiten 55 Algemeen 55 Interventie 55 Onthaal 58 Wijkwerking 59 Lokale opsporingen en onderzoek 60 Slachtofferbejegening 65 Het Politioneel Slachtofferzorgteam 65 De Sociale Dienst 66 Openbare Orde 67 Verkeer 71 Andere lokale functionaliteiten 75 Toezicht op de wapenwetgeving 75 Inzet patrouillehonden 76 Federale opdrachten 76 Bovenlokale opdrachten van ordehandhaving 76 Uitzettingen 76 Uitleveringen 76 Inzage dossier 76 Overbrengingen en voorleidingen 76 5

6 6

7 Inleiding Geachte lezer, JAARVERSLAG 2009 Naar jaarlijkse gewoonte stellen wij U hierbij ons jaarverslag 2009 voor, ondertussen het 8ste in de rij. Het jaarverslag komt tegemoet aan één van de pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg, namelijk het afleggen van verantwoording. Meer bepaald wil het jaarverslag illustreren wat het aandeel en de bijdrage van het korps geweest is in het nastreven van meer veiligheid binnen de politiezone, en op welke wijze dit gebeurd is. In deze context gaat de aandacht niet alleen uit naar resultaten, maar ook naar de interne werking als organisatie. Beide aspecten, resultaten en bedrijfsvoering, komen aan bod in het organisatieontwikkelingsmodel dat binnen het korps als referentiekader geldt, namelijk het EFQM/INK-model Politie België. (1) (1) European Foundation for Quality Management 7

8 Betreffend model wordt als referentiekader beschreven in de Ministeriële Omzendbrief CP2 dd , betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg, via het doelgericht en stapsgewijs groeien en evolueren naar een betere dienstverlening. Het organisatieontwikkelingsmodel heeft betrekking op verschillende domeinen, gegroepeerd als volgt: Enerzijds de resultaatgebieden: waardering door medewerkers waardering door klanten - waardering door de maatschappij bestuur en financiers (opdrachtgevers) Deze resultaatgebieden geven een indicatie over de mate waarin aan de verwachtingen voldaan wordt. Anderzijds de organisatiegebieden: leiderschap strategie en beleid management van medewerkers management van middelen management van processen. Deze organisatiegebieden betreffen de bouwstenen van een organisatie waar dient gestreefd naar een optimale kwaliteit van organisatie en werking. Dominique Demey Hoofdcommissaris van Politie Korpschef PZ Grensleie 8

9 Leiderschap Begripsomschrijving De manier waarop de leiding van de organisatie de koers bepaalt, deze vertaalt naar de dagelijkse werkelijkheid en in steeds wisselende omstandigheden vernieuwt om de overeengekomen strategie en doelstellingen te realiseren Het organisatiegebied leiderschap wordt benaderd vanuit de deelgebieden: Richten Inrichten Verrichten Interne communicatie Wat interne communicatie betreft zijn er verschillende interne overlegorganen, waarin niet uitsluitend leidinggevenden doch ook medewerkers vertegenwoordigd zijn. Het intern overleg is geïnstitutionaliseerd, waarbij de frequentie varieert volgens type overlegorgaan: Een overzicht: Kaderoverleg Overhead Gebeurt dagelijks, teneinde punctuele problemen die een korte termijn aanpak vereisen adequaat te kunnen aanpakken. Richten Voor de invulling van dit aspect is communicatie, zowel interne als externe, is zeer belangrijk. Korpsmanagementsteam Bestaat uit: Korpschef, het diensthoofd Intern Toezicht, de afdelingshoofden, de proceseigenaars, de strategisch analiste (cumul proceseigenaar beleidsontwikkeling) en de juridisch adviseur. Dit overlegorgaan heeft als taak de Korpschef bij te staan bij het beheer van het 9

10 Korps, bij de opvolging van de beleidsuitvoering en het zoeken van oplossingen voor problemen van de werking. Het team kwam 33 maal samen in Beleidsondersteuningsteam Dit team bestaat uit de korpschef, Het afdelingshoofd van de steundiensten, de proceseigenaar middelen en management, de procesbegeleider, 3 HINP s en 3 INP s operationele groep, 1 INP Recherche, 1 wijkinspecteur, de strategische analiste en de korpssecretaris. Dit overlegorgaan staat de korpschef eveneens bij, bij het nadenken over en uitzetten van de bakens waarbinnen het korps wenst te evolueren zowel intern als extern, evenals in de diverse fasen van het opstellen van het zonaal veiligheidsplan en het bepalen van prioriteiten inzake veiligheidsproblemen en interne werking. Het evalueren van de werking en verbetervoorstellen doen behoren eveneens tot de taken van dit forum. De diverse projectleiders van de verscheidene actieplannen rapporteren de stand van zaken van hun actieplan. Het Beleidsondersteuningsteam kwam 5 maal samen in Strategisch Team Het strategisch team werd in 2006 in het leven geroepen om projecten op strategisch niveau aan te pakken en te realiseren. Dit houdt in dat er materies worden uitgewerkt die impact hebben op de organisatie in haar geheel en die een veruitwendiging zijn van de neergeschreven visie en missie van het korps. Het strategisch team is momenteel samengesteld uit de 6 proceseigenaren en de Korpschef, maar in de toekomst zal het strategisch team bestaan uit een beperkte vaste kern en variabele leden naar gelang het project of de materie die dient uitgewerkt of behandeld te worden. In 2009 kwam het strategisch team 5 maal samen. In het voorjaar werden twee vergaderingen gewijd aan het uitstippelen van het interventiebeleid in het kader van de implementatie van Dispatch S. In het najaar kwam het strategisch team 3 keer samen om het project verbeteren van de wijkwerking aan te pakken. Doel van dit project was het onderzoeken welke mogelijkheden binnen de organisatie bestaan om de wijkwerking te verbeteren, in casu de werking in het algemeen over de hele organisatie en in het bijzonder over de beschikbaarheid van de wijkinspecteurs voor hun kerntaak. Deze analyse werd verder gezet in Aansluitend werd de organisatiestructuur van het korps, zijnde een matrixstructuur bestaande uit een organisatiestructuur met diensten en afdelingen, gecombineerd met een processtructuur, kritisch bekeken met het oog op bijsturingen Operationeel Overleg (OPOV) Dit overleg werd opgestart eind 2006 met als doel zoals de naam al laat uitschijnen duidelijke afspraken mogelijk te maken tussen de verschillende actoren binnen onze politiezone waarbij ieder zijn rol duidelijk wordt afgebakend. Begin 2009 onderging het OPOV een grondige facelift dit zowel qua samenstelling als qua inhoud. Dit alles gebeurde in het kader van de informatie gestuurde politiezorg (IGPZ) IGPZ is immers één van de drie basiscomponenten van excellente politiezorg, dit naast gemeenschapsgerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering. Onder IGPZ wordt verstaan de voortdurende zorg om op basis van informatie over onveiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en over de politiewerking (ervaringen en vaardigheden) de organisatie strategisch, tactisch en operationeel aan te sturen. Ongetwijfeld kan en moet het OPOV hierbij een nuttig en onmisbaar instrument zijn. Het OPOV komt tweewekelijks samen (behalve in de verlofperiodes) en kent momenteel volgende samenstelling : Vaste leden : De officier-coördinator, zijnde de proceseigenaar navolgend onderzoeken en IGPZ De officieren diensthoofden operationele groep, recherche en politiezorg De officier diensthoofd lokaal informatiekruispunt (LIK) De officier proceseigenaar politieincidenten De officier proceseigenaar toezien en handhaven De strategisch analiste De verbindingsofficier van het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK) 10

11 occasionele leden : De korpschef De zonemagistraat Deskundigen Naast de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering en eventuele opmerkingen hieromtrent, komen volgende items aan bod : De operationele meldingen, met in eerste instantie de feedback van de zaken die op vorige vergaderingen reeds aan bod kwamen om vervolgens over te gaan tot nieuwe cases op te volgen / op te sporen personen overzicht gepleegde criminaliteit, dit zowel binnen de zone als binnen ons gerechtelijk arrondissement (feiten, fenomenen, nieuwe trends inzake modus operandi, dadergroeperingen, georganiseerde criminaliteit, aandachtspunten.) varia : geplande acties, nieuwe operationele richtlijnen, parketrichtlijnen, omzendbrieven,nieuwe politietechnieken, nieuwe of veranderde wetgeving, enz. Elke vergadering wordt met een rondvraag afgesloten. In 2009 kwamen éénenveertig (41) meldingen, honderd zesendertig (136) personen en negenenvijftig (59) variapunten aan bod. Het OPOV kwam in 2009 achttien (18) keer samen. OGP-overleg Het betreft overlegmomenten met de hoofdinspecteurs (Middenkaders) dat er op gericht is de afstemming tussen beleid en uitvoering te bewaken. Dit overleg komt niet op vaste basis bijeen, doch volgens de noodwendigheden. Externe communicatie Inzake externe oriëntering wordt er deelgenomen aan diverse externe fora. Zo wordt er deelgenomen aan vergaderingen van: De gemeentelijke veiligheidscellen Werkgroepen inzake de noodplanning Grensoverschrijdend overleg met Franse politiediensten Het arrondisementeel en provinciaal overleg van Korpschefs van de lokale politie. Op het vlak van externe communicatie zijn er contactmomenten met de pers (in 2009 waren er drie), vooral inzake het veiligheidsbeeld, en worden presentaties gegeven ten behoeve van het Politiecollege en de Politieraad. Ook het aspect voortgezette vorming wordt niet uit het oog verloren. Zo is er een traject voor mandaathouders uitgewerkt in samenwerking met de West-Vlaamse Politieschool, waarbij o.a. bedrijfsbezoeken georganiseerd werden, teneinde de horizon te verruimen. Ook wordt er geregeld deelgenomen aan studiedagen. Inrichten Nadat in 2008 een matrixstructuur werd in plaats gesteld, zijnde een traditionele organisatiestructuur met diensten en afdelingen, gecombineerd met een processtructuur, waarbij proceseigenaars de diverse werkprocessen bewaken die dwars doorheen de organisatie verlopen, werd in 2009 ervaren dat het met dergelijk model niet gemakkelijk is om het traditionele denkpatroon, dat vooral verticaal hiërarchisch functioneert, te verlaten. De werking ervan werd eind 2009 dan ook geëvalueerd. Verrichten Het aspect verrichten heeft betrekking op de proceswerking en de organisatieontwikkeling. Het korps spant zich in om mee te evolueren met de politieactualiteit, en is zo vertegenwoordigd in: De nationale werkgroep Procesarchitectuur van de Lokale Politie, gecoacht door CGL (Directie van de relaties met de Lokale Politie). In 2009 kwam deze werkgroep 7 maal bijeen. Het Provinciaal Netwerk Organisatieontwikkeling, zijnde een netwerk van procesbegeleiders op provinciaal niveau. Dit netwerk kwam in maal bijeen. 11

12 12

13 Strategie en beleid Begripsomschrijving De manier waarop de organisatie haar missie en visie implimenteert door een heldere, op alle stakeholders gerichte strategie, die wordt vertaald in concreet beleid, plannen, budgetten en processen. De Beleidsorganen Algemeen Conform de wet op de geïntegreerde politie telt de politiezone Grensleie drie externe beleidsorganen: het Politiecollege, de Politieraad en de Zonale Veiligheidsraad. Daarnaast zijn er drie interne beleidsorganen, het Korpsmanagementsteam, het Beleidsondersteuningsteam en het Strategisch Team. De externe beleidsorganen Het Politiecollege Het Politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de drie gemeentes van de politiezone, de Korpschef, de bijzonder rekenplichtige en de secretaris. Het Politiecollege heeft de organieke bevoegdheden, de bevoegdheden die samenhangen met de organisatie en het beheer van de lokale politie. In 2009 kwam het Politiecollege 16 maal bijeen. De Politieraad In een meergemeentezone worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van lokaal politiekorps uitgeoefend door de Politieraad. De Politieraad is samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten (Menen: 8 leden - Wevelgem: 8 leden - Ledegem: 3 leden). De burgemeesters van de verschillende gemeenten zijn automatisch lid van de politieraad. De voorzitter van het Politiecollege zit de Politieraad voor. In 2009 kwam de Politieraad 8 maal bijeen. De Zonale Veiligheidsraad De Zonale Veiligheidsraad is samengesteld uit de 3 burgemeesters, de Procureur des Konings,, de Korpschef, de Bestuurlijke Directeur-Coördinator van de Federale Politie en de secretaris. De Veiligheidsraad wordt aangevuld met volgende experten, de Zonemagistraat, de Gerechtelijk Directeur van de FGP Kortrijk en de strategisch analiste. De items die op de ZVR worden behandeld hangen nauw samen met de werking van het ZVP. Zo wordt steeds een stand van zaken gegeven over de criminaliteitscijfers. De lopende actieplannen worden er niet alleen goedgekeurd, maar tevens nauwgezet opgevolgd aan de hand van rapportage van de stuurborden. De eerste vergaderingen in het jaar behandelen logischerwijze diverse jaaroverzichten. Niet alleen criminaliteit, verkeer en openbare orde komen er aan bod, ook de besteedde capaciteit in het algemeen en meer specifiek van de recherchecapaciteit worden overlopen en besproken. Nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie die hun weerslag hebben op de werking met externe partners en overheden worden er eveneens besproken. Zo werd het uitgewerkte proces evenementen stapsgewijs besproken op de vergadering van december. Andere items zijn die ook nog werden behandeld in 2009 zijn de uitzettingen, bijdrage aan het nationaal veiligheidsplan en het protocol inzake flitspaal Sint-Eloois-Winkel. In 2009 kwam de Zonale Veiligheidsraad 03 maal bijeen. De interne beleidsorganen Deze werden uitgebreid besproken in de rubriek Leiderschap 13

14 Zonaal Veiligheidsplan Algemeen De beleidscyclus binnen de lokale politie loopt over een periode van 4 jaar en wordt beschreven in het Zonaal Veiligheidsplan. Dit beleidsplan omvat een aantal prioriteiten, zowel naar interne werking toe als met betrekking tot criminaliteit en veiligheid, waaraan gedurende vier jaar bijzondere aandacht wordt besteed. Het plan van was in 2008 dus aan het laatste werkjaar toe. Dit betekent niet alleen hoog tijd voor een evaluatiemoment, maar betekent eveneens dat het nieuwe plan dient te worden voorbereid. Zonaal Veiligheidsplan was de opstart van een nieuw Zonaal Veiligheidsplan. De beleidscyclus binnen de politie heeft immers een duurtijd van 4 jaar, waarbinnen een aantal strategische doelen worden vooropgesteld en het ZVP diende dus een vervolg te krijgen. Deze strategische doelen dienen op jaarbasis vertaald te worden naar projecten, die actieplannen worden genoemd. De nieuwe beleidscyclus stond niet langer enkel in het licht van gemeenschapsgerichte politiezorg, maar met het ruimere concept van excellente politiezorg. Daardoor werd dan ook het canvas voor het opstellen van het ZVP ingrijpend aangepast. De dimensies van de informatiegestuurde politiezorg, de optimale bedrijfsvoering en maatschappelijke veiligheid dienen samen met gemeenschapsgerichte politiezorg geïntegreerd te worden toegepast met als ultieme doelstelling het leveren van een excellente politiezorg. De wil om continu te verbeteren is niet alleen binnen het ZVP een rode draad, maar tevens doorheen de hele bedrijfsvoering van de politiezone Grensleie. Nieuw in deze cyclus is de neergeschreven reflectie op het vorige plan. In ieder hoofdstuk worden niet alleen de getrokken lessen besproken, maar ook het aanbrengen van verbeterpunten om de mindere punten te remediëren. Een heel belangrijk onderdeel van het ZVP is de scanning en de analyse waar gedurende het voorbereidende werkjaar 2008 heel wat energie werd gestoken in het peilen naar de verwachtingen van de belanghebbenden, zowel extern als intern de politieorganisatie. Die scanning vindt haar belang terug in het hebben van een duidelijk beeld van de verwachtingen van de belanghebbenden, van de veiligheid zowel op niveau van criminaliteit, verkeer en openbare orde en van de interne bedrijfsvoering. Zonder deze foto kunnen onmogelijk gefundeerde beslissingen worden genomen welke de prioritair aan te pakken fenomenen en problemen dienen te worden behandeld. Voor de komende vier jaar werden drie externe strategische doelen bepaald, namelijk de verkeersveiligheid, de inbraken en een wijkgerichte aanpak van veiligheid en leefbaarheid. Op het vlak van de interne bedrijfsvoering werd door de ZVR gekozen voor eenduidigheid van beleid, het verbeteren van het onthaal, respect voor het materiaal bevorderen en het verbeteren van de interne communicatie. Deze 7 doelstellingen worden behartigd door projectleiders die elk met een groep van medewerkers inspanningen leveren om te operationaliseren wat in het ZVP heel ruim als strategie staat omschreven. Iedere maand dienen zij te rapporteren hoe ver ze daarin zijn gevorderd. Samen met de beleidscel wordt nauwlettend opgevolgd wat de stand van zaken is en of er geen elementen over het hoofd wordt gezien. Onafhankelijk het feit dat de actieplannen getrokken worden door een beperkt aantal mensen, is het mede dankzij de iedere medewerker binnen de organisatie van de PZ Grensleie dat de doelstellingen worden gehaald. Nog te vaak worden actieplannen gezien als de ver-van-mijn-bed-show, terwijl het gaat over een extra inspanning naar bepaalde fenomenen of problemen toe die iedereen aanbelangen. Het beleid m.b.t. het domein veiligheid De externe prioriteiten m.b.t. het domein veiligheid zijn: Inbraken Verkeersveiligheid Wijkgerichte aanpak Inbraken Doelstellingen die in het raam van het actieplan inbraken werden vooropgesteld in 2009 zijn: 14

15 Verhogen tevredenheid politieoptreden bij slachtoffers woninginbraken Het informatiegestuurd laten verlopen van 80% van de gerichte gerechtelijke acties Het informeren van alle slachtoffers van inbraken over het bestaan van het BIN Het laten toenemen van de meldingen verdachte handelingen met 5% 50% van de inspanningen inzake sensibilisering richten op scholen en industriezones Het engagement om te voldoen aan de redelijke verwachtingen van de lokale verenigingen inzake preventievoordrachten De meeste doelstellingen werden behaald. De bevraging van de SO werd pas eind december uitgevoerd waardoor de doelstelling naar het verhogen van de tevredenheid werd meegenomen naar het actieplan van Diverse inspanningen werden geleverd om de meldingen verdachte handelingen te verhogen. Toch kon er geen toename worden vastgesteld en bedroegen de meldingen in 2009 een status-quo in vergelijking met De inspanningen naar scholen toe inzake sensibilisering werden geleverd. Naar de industriezones toe bleek dit veel moeilijker te liggen gezien de medewerking van de zaakvoerders naar een vorm van consortiumbewaking heel moeilijk verkregen wordt. Verkeersveiligheid Wat de verkeersveiligheid betreft, gaat de voorkeur uit naar bijzondere inspanningen op het vlak van snelheid, alcohol en drugs en zwaar vervoer. De meeste doelstellingen in het actieplan zijn daar dan ook op geënt. Toch is er tevens aandacht voor het realiseren van een aantal interne doelstellingen die niet meteen betrekking hebben op het gedrag van de weggebruiker, maar die de mogelijkheden om een goede dienstverlening te leveren, faciliteren. Het gaat over de volgende doelstellingen: Een gestructureerd en dienstoverstijgend overzicht realiseren van de uitrusting verkeer Het opmaken van een gedetailleerd dienstoverstijgend capaciteitsoverzicht inzake verkeer Het optimaal afstemmen van de capaciteit van de snelheidscontroles op de redelijke verwachtingen van de interne en externe belanghebbenden Het integreren van een verkeerskalender in een integrale kalender gebeurtenissen Op strategische plaatsen in de PZ zowel preventief als repressief controleren op overdreven snelheid, dragen van de veilgheidsgordel en het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer Het verhogen van de controles op zwaar vervoer met 10% 15

16 Ook hier werden de meeste doelstellingen behaald. Wat de doelstellingen op het terrein betreft, werden enkel de uren inzet naar het preventief snelheidsbord niet behaald. Reden daartoe zijn herhaaldelijke technische problemen met het meettoestel. Wat de prioriteiten op het vlak van de interne bedrijfsvoering betreffen, zijn de verkeerskalender en de afstemming van de snelheidscontroles op de verwachtingen van de belanghebbenden overgenomen in 2010 wegens capaciteitsproblemen van zowel de dienst coördinatie en planning als de ICT-cel die toch wel een belangrijke ondersteuning dient te bieden in het realiseren van deze doelstellingen. Wijkgerichte aanpak In het ZVP werd bewust gekozen om niet in te stappen op het fenomeen overlast. Overlast in immers een containerbegrip die door ieder individu op een andere manier wordt geïnterpreteerd en ervaren. Bovendien bestond niet de indruk dat er in de PZ grote en continue problemen aanwezig waren. Toch werd er tijdens de scanning en analyse opgemerkt dat er in de diverse gemeentes van de PZ een grote verscheidenheid heerste omtrent de verwachtingen bij de belanghebbenden over de aan te pakken problemen. Vandaar dat er gekozen werd voor een wijkgerichte aanpak, waarbij een fijnmazige bevraging zou plaats vinden in een aantal wijken binnen de politiezone. Op basis daarvan zou heel duidelijk naar boven kunnen komen waar er specifieke problemen waren en wat de aard van deze problemen is. Er werd in 2009 geopteerd om te werken met vrijwilligers. Vrijwilligers omdat zij in eerste instantie deel uit maken van die belanghebbenden. Verder ook om een duidelijk signaal te sturen naar de inwoners van de politiezone dat gemeenschapsgerichte politiezorg ook betekent dat wij de burger deel willen laten uitmaken van onze werking. Externe gerichtheid is niet alleen zelf binnen de maatschappij te bewegen, maar tevens de eigen organisatie open te zetten voor de burger. Meestal blijft de bijdrage van de belanghebbende bij het uiten van zijn of haar mening omtrent de werking van de politiediensten. Door te werken met vrijwilligers wordt aan de belanghebbende de kans gegeven om die bijdrage te vergroten en zo actief mee te werken aan een veilige en leefbare omgeving. De doelstelling in 2009 was om in drie wijken van de politiezone (Ter Beke/Groenhof in Menen, de Kempkens in Ledegem en de omgeving van de porseleinenhallen in Wevelgem) een fijnmazige bevraging uit te voeren van alle inwoners en tegen het einde van het jaar een projectgroep te hebben opgericht bestaande uit vertegenwoordigers uit diverse geledingen. Wegens onvoorziene omstandigheden is de bevraging met heel wat vertraging gestart en is ze eind december nog steeds niet afgesloten. De werking met vrijwilligers werd zeer positief ervaren, hoewel niet steeds eenvoudig door het beperkte aantal vrijwilligers. Bovendien is het gelijktijdig uitvoeren van een dergelijke bevraging in 3 wijken zeer arbeidsintensief en tijdrovend. De bevraging zal worden verdergezet in 2010 om tegen de zomer met het eindrapport te kunnen klaar zijn. Het beleid inzake de werking en organisatieontwikkeling De interne prioriteiten zijn: Onthaal Het onthaal Respect voor het materiaal, Communicatie Eénduidigheid van het beleid In het ZVP werd tevens de strategische doelstelling opgenomen om de kwaliteit van de dienstverlening in het onthaal te verbeteren. Daartoe werden volgende doelstellingen bepaald: Tegen het eind van 2009 dient elk onthaalpunt op de voorziene openingsuren bemand te worden door een naambekend persoon, voorzien van de 16

17 juiste bewapening en de voorgeschreven klederdracht. Ieder onthaalpunt dient op de hoogte te zijn van iedere uitgenodigde bezoeker en de reden van dit bezoek Iedere klant van de drie vaste onthaalpunten dient te worden geregistreerd door de onthaalbediende/ klachtinspecteur Ieder vast onthaalpunt beschikt over een gelijkaardige infostand in de wachtzaal In ieder vast onthaalpunt is een up-todate info- en doorverwijsbundel ter beschikking van elke onthaalbediende/ klachtinspecteur Het realiseren van een beheerssysteem voor verloren voorwerpen in ieder vast onthaalpunt Het behandelen van alle telefoonverkeer in alle vaste onthaalpunten op uniforme wijze Iedere onthaalbediende/ klachtinspecteur dient te weten wat er van hem/haar wordt verwacht bij het onthalen van klanten De infrastructurele (veiligheids)noden van het huidig en toekomstig onthaalpunt dienen gekend te zijn. Het onthaal blijft een erg ruim begrip erg veel medewerkers in de PZ zijn erbij betrokken, en er duiken veel problemen op, die in feite naast het actieplan lopen, maar toch worden doorgekoppeld. Een aantal van de bovenvermelde doelstellingen werden niet behaald, enerzijds door capaciteitsaangelegenheden en anderzijds door procedurele vertragingen. De niet behaalde doelstellingen worden meegenomen naar het nieuwe werkjaar. Respect voor materiaal Uit het interne politiecafé dat plaats vond in 2007 kwam duidelijk naar voor dat respect voor het materiaal soms ver te zoeken was. Tijdens een bijzondere vergadering van het beleidsondersteuningsteam werd aan de hand van een metaplan dit naar voor geschoven als één van de prioritair aan te pakken interne problemen. In 2009 werden volgende doelstellingen vooropgesteld: Gepaste gebruiksvoorschriften en /of opleidingen voorzien voor al het nieuw aangekocht materiaal die dit nood- 17

18 zaakt Iedere medewerker informeren de mogelijkheid geven om zich te informeren over het nieuwe beschikbare materiaal Een gestructureerd overzicht verwerven van al het gemeenschappelijke materiaal Een aanzet geven tot opvolgingsinstrument van de geïnventariseerde middelen Sensibiliseren medewerkers om als goede huisvader om te gaan met het hen ter beschikking gestelde materiaal De doelstelling inzake het sensibiliseren van de medewerkers bestond er voornamelijk uit om 3 sensibiliseringscampagnes te voeren, met zowel interne als externe partners. De actie met externe partners bestond uit het organiseren van een affichewedstrijd rond respect voor materiaal voor de diverse tekenacademies uit de politiezone. De drie beste creaties werden beloond met een mooie prijs en met reproductie van de affiche in al de kantoren van de PZ. De doelstellingen inzake gestructureerd overzicht van het beschikbare materiaal en opvolgingsinstrument voor geïnventariseerde middelen zijn niet volledig gerealiseerd, onder andere wegens capaciteitsaangelegenheden van de IT. Ze worden in 2010 opnieuw opgenomen. Communicatie Ondanks vele inspanningen en initiatieven blijft de communicatie een heikel punt. Er is nood aan optimalisatie van bestaande informatiekanalen en van de verspreiding van correcte en éénduidige info. Wat externe communicatie betreft is er eveneens nood aan optimalisatie van bestaande informatiekanalen. Volgende doelstellingen werden in 2009 opgenomen in het actieplan: Intranet herstructureren Website herwaarderen Duidelijkheid scheppen bij de medewerkers omtrent de te gebruiken informatiekanalen Opstellen van communicatieplan inzake beleids- en taakgerichte informatie Bepaalde onderdelen van deze doelstellingen werden behaald, andere zullen terug worden opgenomen in de te realiseren acties in Eénduidigheid van het beleid Belanghebbenden, zowel extern als intern verwachten consequentie en rechtlijnigheid in de uitvoering van het beleid. Terzake werden volgende doelstellingen weerhouden: Alle planningsgesprekken op beleidsniveau bijsturen met bijzondere aandacht voor de waarde loyauteit De groepsgeest op beleidsniveau bevorderen Iedere beleidsbeslissing die een impact heeft op de medewerkers en/of de organisatie gaat gepaard met een passend communicatieplan Iedere beleidsbeslissing wordt behandeld op het gepaste overlegforum. In 2009 werd door de Korpschef met alle belanghebbenden een functioneringsgesprek gevoerd omtrent de waarde loyauteit. Voor de beleidsbeslissingen werd een stroomdiagram ontwikkeld als hulpmiddel. Actieplan voor verkeersveiligheid (Boetefonds) Algemeen De in 2004 gecreëerde bijkomende financiële ondersteuning voor de integrale werking op het vlak van verkeersveiligheid werd in 2008 verdergezet. Het betreft een financiële ondersteuning vanwege de federale regering aan de politiezones voor de integrale werking in het raam van de verkeersveiligheid. Deze is jaarlijks en variabel, en wordt bepaald in functie van het saldo van het verkeersveiligheidsfonds. Deze bijkomende financiële middelen dienen besteed aan de financiering van zowel loonkosten, werkingskosten als investeringen inzake het domein verkeer Het actieplan 2009 Voor 2009 werd aan de politiezone Grensleie een bedrag van toegekend. Dit bedrag werd aangewend voor de financiering van loon en werkingskosten enerzijds, alsmede investeringen anderzijds: 81 % werd besteed aan loon en werkingskosten en 19 % aan investeringen. 18

19 Werden onder andere aangekocht: Volvo V50 Peugeot Boxer Combi Verkeerskegels (50 stuks) Spijkereggen (5 stuks) Knipperlichten (50 stuks) Verkeersvademecum (111 stuks) Mistfakkels (16 stuks) Meetwielen (10 stuks) Kogelwerende vesten (5 stuks) Uitrusting motoragenten (8 stuks) Andere veiligheidsproblemen Speelpleinen Tijdens de verlofperiodes (vooral paas en groot verlof) wordt extra toezicht gehouden op de speelpleinen. Naar aanleiding van vergadermomenten met de jeugddiensten werd een lijst opgesteld van de te bezoeken speelpleinen door onze diensten. De controles gebeuren zowel per fiets, door de motorrijders als door patrouilles te voet. De diverse wijkinspecteurs proberen de problemen te detecteren, te melden en indien mogelijk aan te pakken. Tijdens het Paasverlof waren er 39 uren toezicht (91 toezichten 13 personen gecontroleerd) en tijdens het groot verlof 136 uren toezicht (501 toezichten 21 personen gecontroleerd). Volgende misdrijven werden vastgesteld: Opzettelijke brandstichting Pesterijen Vandalisme Gebruik van verdovende middelen Via de controle op de speelpleinen streven we naar een veilige leefomgeving en een positief veiligheidsgevoel binnen de gemeenten van de politiezone. Bovenlokale overlegfora De Korpschef neemt eveneens deel aan een aantal bovenlokale overlegfora zoals: Het Provinciaal veiligheidsoverleg Het arrondisementeel rechercheoverleg De Vergadering Korpschefs provinciaal Coördinatievergadering Korpschefs Federale Politie Parket van het arrondissement Kortrijk De vergadering Korpschefs gerechtelijk arrondissement Kortrijk 19

20 Het Provinciaal veiligheidsoverleg De wet op het politieambt van 5 augustus 1992 voorziet dat in elke provincie een overleg wordt georganiseerd tussen de procureur-generaal bij het hof van beroep, de gouverneur, de bestuurlijke directeurscoördinatoren en de gerechtelijke directeurs en vertegenwoordigers van de lokale politie. In de provincie West-Vlaanderen wordt het overleg om de 2 à 3 maanden georganiseerd. Het wordt beurtelings voorgezeten door de gouverneur en de procureurgeneraal. Alle bestuurlijke en gerechtelijke directeurs van de federale politie (totaal 8) van de vier arrondissementen van de provincie maken er deel van uit. De lokale politie is vertegenwoordigd door zes korpschefs. Uit elk gerechtelijk arrondissement is minsten één korps vertegenwoordigd. Naast de vernoemde leden maken ook de arrondissementscommissaris inzake politionele veiligheid en een afgevaardigde van de directie van de relaties met de lokale politie ( permanent deel uit van het overleg. De verbindingsambtenaren en eventuele deskundigen kunnen deel uitmaken van het overleg voor materies die hen aanbelangen. Het overleg heeft tot doel de zonale veiligheidsraden te stimuleren. Het neemt tevens alle initiatieven die het nodig acht om de veiligheid van de provincie te verhogen en de samenwerking tussen de politiediensten te bevorderen. Dit overlegforum kwam in 2009 vijf maal bijeen. Het Arrondisementeel rechercheoverleg Ingevolge de wet op het politieambt (artikel 9) wordt er per gerechtelijk arrondissement een rechercheoverleg georganiseerd onder leiding van de procureur des Konings. Deelnemers aan dit overleg zijn: vertegenwoordigers van de lokale politiekorpsen (in principe de verantwoordelijke van de lokale recherche), de directeur van de gedeconcentreerde gerechtelijke dienst en de bestuurlijk directeur-coördinator. Dit overleg heeft hoofdzakelijk betrekking op de coördinatie van de opdrachten van gerechtelijke politie en op de informatieuitwisseling. In 2009 kwam het rechercheoverleg maal samen. Begeleidingscomité Naast het arrondisementeel rechercheoverleg bestaat er eveneens een begeleidingscomité die instaat voor het opvolgen van concrete gerechtelijke dossiers. Dit comité bestaat uit leden van het Parket, de FGP, het AIK en de zes arrondismentele zones. Het comité kwam in 2009 negen maal samen. Coördinatievergadering Korpschefs - Federale Politie - Parket arrondisementeel Op initiatief en onder auspiciën van de Bestuurlijke Directeur-Coördinator (DirCo) van de Federale Politie is dit forum opgericht waaraan naast leidinggevenden van de Federale Politie, de korpsen van de Lokale Politie en het Parket deelnemen. In het raam van dit overleg wordt vooral de geïntegreerde werking lokaal federaal en de interzonale samenwerking besproken. Dit forum kwam in 2009 zes maal bijeen. Vergadering Korpschefs Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk Naast het arrondissementeel overleg met de Federale Politie en Parket is er een overleg beperkt tot de korpschefs, waar specifieke lokale problemen en best practices besproken worden. Dit forum kwam in 2009 zeven maal bijeen. Vergadering Korpschefs Provinciaal Trimesterieel komen de korpschefs van de lokale politie van West-Vlaanderen bijeen om ervaringen uit te wisselen, problemen te analyseren en voorstellen te richten aan de Vaste Commissie van de lokale politie. De provinciale korpschefs kwamen in 2009 drie maal bijeen. 20

21 Management van medewerkers Begripsomschrijving De manier waarop de organisatie haar medewerkers inzet, stimuleert en waardeert om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren. Mensen zijn er voor de organisatie maar de organisatie is er ook voor haar mensen. Personeelsbeheer Personeelsbezetting De Personeelsformatie Bij KB werd de minimale norm vastgelegd op 137 eenheden voor het operationeel kader en 11 eenheden voor het CALOG-kader. De KUL-norm bedraagt 132 eenheden, en wordt gehanteerd bij het bepalen van de federale toelage aan de zone. Rekening houdende met een personeelsbehoeftenplan werd de personeelsformatie bij de start als korps van lokale politie in 2002 vastgelegd op 142 leden van het operationeel kader en 23 leden van het CALOGkader, uitgezonderd het onderhoudspersoneel. Tussentijdse aanpassingen: Operationeel Kader CALog-kader De Personeelsbezetting in 2008 Op bedroeg de bezetting 143,2 FTE personeelsleden van het operationeel kader (waarvan 03 personeelsleden met 4/5 werkregeling) en 27,6 FTE leden van het CALOG-kader (waarvan 3 personeelsleden met 4/5 werkregeling en 4 contractuelen in het raam van het verkeersveiligheidsfonds). In de loop van 2009 onderging dit aantal herhaaldelijk wijzigingen ingevolge pensioneringen en mobiliteit, om op te eindigen met een bezetting van 144,4 FTE operationelen (waarvan 04 personeelsleden met 4/5 werkregeling) en 26,6 FTE CALOGmedewerkers (waarvan 8 medewerkers met 4/5 werkregeling en 4 contractuelen in het raam van het verkeersveiligheidsfonds). Het verkeersveiligheidsfonds heeft de mogelijkheid geboden om contractueel personeel aan te werven. Daarom kon in 2009 het volgende gerealiseerd worden: Het contract werd verlengd van vier personeelsleden van het administratief en logistiek kader 1 personeelslid Calog niveau C kreeg een voltijds contract voor het verwerken van de PV s. In 2009 werden twee basiskaders afgedeeld naar de Federale Politie om de promotieopleiding middenkader te volgen. Vanuit het interventiekorps werden eveneens 2 inspecteurs afgedeeld naar onze zone. Personeelsverloop Pensioneringen 04 personeelsleden van het operationeel kader (1 commissaris, 3 inspecteurs) Mutaties uit het korps via mobiliteit In 2009 hebben twee personeelsleden onze zone via mobiliteit verlaten: 21

22 1 Calog niveau C (verkeersveiligheidsfonds) 1 Calog niveau D (onderhoudspersoneel) Nieuwe personeelsleden Via mobiliteit In 2009 werden 10 personeelsleden in mobiliteit aangeworven: 2 Hoofdinspecteurs operationele groep 8 Inspecteurs operationele groep Via externe werving In 2009 werden er 2 medewerkers via externe contractuele werving aangeworven: 1 Calog niveau C (verkeersveiligheidsfonds) 1 Calog niveau D (onderhoudspersoneel) Stagiairs In 2009 liepen 13 aspirant-inspecteurs stage in de PZ Grensleie. De aspirant-inspecteurs dienen tijdens hun stage de nodige uren bij verschillende diensten stage te lopen.: 120 uren interventie 24 uren wijkdienst 16 uren bij de recherche 16 uren onthaal 24 uren lokale projecten 16 uren bij de dienst verkeer 24 uren restcapaciteit Eventueel deelnemen aan een PACK en/of WIDCA-actie In 2009 liepen een stagiair bachelor maatschappelijke veiligheid, een stagiair maatschappelijk assistent en een stagiair bachelor multimedia en communicatietechnologie stage in de PZ Grensleie. Detacheringen personeelslid presteerde 962 mensuren in Dit personeelslid werd vooral ingezet voor het uitvoeren van opdrachten die behoren tot de basispolitiezorg. Er werden eveneens 2 personeelsleden van DAR afgedeeld die 888 mensuren presteerden. Opleidingsbeleid Investeren in medewerkers betekent dat de organisatie oog heeft voor vastleggen, verwerven en borgen van de noodzakelijke kennis en vaardigheden. Opleiding is hierbij niet alleen een statutair recht, maar betekent een meerwaarde, niet alleen voor de medewerkers zelf die hun competentieniveau kunnen verbeteren, maar tevens voor de organisatie zelf die meer kwaliteit kan bieden met goed opgeleide medewerkers. Vanaf 2009 dienden de calogpersoneelsleden een gecertificeerde opleiding te volgen om te voldoen aan de voorwaarden tot het bekomen van een competentietoelage. In 2009 werden mensuren besteed aan opleidingen (3,23 % van de nettojaarcapaciteit). Soort Opleidingen mensuren Functioneel 2.213,64 Gecertificeerd 145,07 Intern 1.760,58 Nuttige 818,62 Nuttig op vraag 359,83 Voortgezette 3.220,86 Studiedag 233,71 Training GPI 48 (geweldsbeheersing) 2.138,13 Training hond 127 Training Hycap Totaal In 2009 kreeg de politiezone 1 personeelslid van het interventiekorps toegewezen. Dit 22

23 In 2009 werden 50 tal verschillende opleidingen aangeboden, waaronder zowel baremische, functionele, gecertificeerde, voortgezette en nuttige opleidingen. Volgende opleidingen werden gevolgd: ANG - Pol Office - Bestuurlijke Politie Artemis Bachelor Sociaal Werk Calltaking en dispatching Beroepenvoorlichter Geweldbeheersing Coachend omgaan met mensen Collegiale opvang Communicatie EDL Excell Financiële recherche Frans Gemeenschapsgerichte Politiezorg Wapenswetgeving Integratie Calog Integriteit Galop - ISLP Admin Intrafamiliaal geweld Ladingsverzekering Maatschappelijke veiligheid Mentor Ontwikkelen van actieplannen Milieunetwerk Monitor GPI 48 Multiculturele samenleving Arbeidsongevallen Glock Opleiding GPI 48 IT-Mobile Peoplemanagement PUMA Ruimtelijke Ordening Smartboard Voertuig AP Opleidingstraject AGP (GPI 48) Posttraumische stressstoornis Teamwerk Pepperspray Calog Wapenwet Recyclage hondenpatrouillegeleider Slachtofferbejegening Geluid Burgerparticipatie Huiselijk geweld Rampenmanagement Tijdsbeheer en werkplanning Zelfdoding Wijkagent vrederechter Visual Studio 2005 Vlarem Voorafgaand onderzoeker Verkeersklassen Wijkpolitie Word Zakelijke etiquette 23

24 Tuchtdossiers In 2009 werden 3 tuchtdossiers behandeld. Onderwerp Tekortkomingen door de houding, het gedrag of de handelingen die de waardigheid van het politieambt aantasten Dronkenschap achter het stuur Alcoholgebruik in dienst Tekortkomingen door de houding, het gedrag of de handelingen die de waardigheid van het politieambt aantasten + tekortkomingen inzake de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de coördinatie van de politiediensten (sociale of medische problematiek) Oorsprong dossier: Evaluatie Aantal Gevolg 2 1 zware tuchtstraf (inhouding van wedde) 1 lichte tuchtstraf blaam 1 1 ordemaatregel van herplaatsing Via klacht intern 3 Het evaluatieproces maakt een wezenlijk deel uit van het personeelsbeheer en heeft volgende doeleinden: Bijdragen tot de verbetering van de prestaties van de personeelsleden, met name door de ontwikkeling van hun bekwaamheden te bevorderen. Bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. De evaluatie draagt dus rechtstreeks bij tot de motivatie van de personeelsleden door ze als actoren, verantwoordelijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en als belanghebbende partij te betrekken bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. Het evaluatiesysteem bestaat uit 3 belangrijke fases, een planningsgesprek, eventuele functioneringsgesprek(ken) en een evaluatiegesprek. Met dit evaluatiesysteem werd gestart in In 2009 gebeurden 18 planningsgesprekken, 14 functioneringsgesprekken en 06 evaluatiegesprekken. Arbeidsongevallen Er gebeurden 26 arbeidsongevallen op de plaats van het werk (plaats van het werk heeft hierbij een ruime betekenis: zowel op het bureel als op de baan ) 12 personeelsleden waren tijdelijke arbeidsongeschikt voor een totaal van 98 kalenderdagen. Er gebeurden 2 arbeidsongevallen met een blijvende ongeschiktheid Respecteren Er bestaat een systeem van erkenning en waardering, in die zin dat externe felicitaties op naam telkens teruggekoppeld worden aan betrokken medewerkers, en in principe gepaard gaan met korpsfelicitaties. Beiden worden na kennisname in het persoonlijk dossier geklasseerd. In 2009 werden 30 persoonsleden gefeliciteerd. Wanneer t.g.v. de dienstuitvoering personeelsleden binnen het korps zich onderscheiden dan worden in principe systematisch felicitaties overgemaakt, en eveneens geklasseerd in het persoonlijk dossier. 25 personeelsleden kregen in 2009 daaromtrent felicitaties. Welzijn op het werk CBPW PZ Grensleie Korpschef Dominique Demey Syndicale afgevaardigden VSOA ACOD CCOD - NSPV Arbeidsgeneesheer Dr. Ponnet IDPBW Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Preventieadviseur Veiligheid Psychosociale aspecten Christophe Van Cleven Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 24

25 In de politiezone Grensleie is een interne preventieadviseur actief. Deze persoon volgde hiertoe de opleiding preventieadviseur niveau II en behaalde het bijhorende attest. De interne preventieadviseur maakt samen met de vertrouwenspersonen deel uit van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), die onder de korpschef ressorteert. De dienst heeft als opdracht om de werkgever en de werknemers bij te staan in het adviseren, uitwerken en evalueren van het beleid inzake welzijn op het werk op basis van een dynamisch risicobeheersingsysteem. In de politiezone Grensleie wordt er inzake welzijn op het werk maandelijks een overleg georganiseerd tussen de korpsleiding, de vakbondsafgevaardigden en de Interne Dienst voor Preventie op het Werk. De jaarlijkse prioriteiten inzake welzijn op het werk worden, zoals wettelijk bepaald, opgenomen een jaaractieplan. Een greep uit het jaaractieplan van 2009: Rookbeleid (aanpassen interne nota, opvolging richtlijnen, aankoop rokerspalen, ) Rondgang van gebouwen i.s.m. externe dienst Affichecampagne respect voor materiaal Opmaken van veiligheidsinstructiekaarten (pepperspray, telescopische ladder, ) Sensibilisering inzake beeldschermwerk Vertrouwenspersoon- COP In 2008 werd het gegeven vertrouwensperssoon aangevuld met een zorgteam nl. COP. De vertrouwenspersonen treden op bij specifieke problemen zoals pesterijen op het werk, ongewenste intimiteiten en geweld t.a.v. collega s. Het COP-team (COP staat voor collegiale opvang) is een zorgteam bestaande uit 14 leden van de PZ Grensleie, waarvan twee leden fungeren als teamcoördinator. Het zorgteam staat in eerste instantie in voor de eerstelijnsopvang bij werkgerelateerde traumatische incidenten zoals Een collega gebruikt zijn dienstwapen en doodt of verwondt iemand Een collega wordt beschoten Een collega wordt bedreigd Een collega wordt het slachtoffer van agressie Een collega wordt gegijzeld Een collega maakt een levensbedreigende situatie mee (bvb. frontale botsing met dienstvoertuig) Een collega wordt slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval Een collega dient tussen te komen bij een incident en wordt hierbij geconfronteerd met traumatische beelden. Het zorgteam kan eveneens ingezet worden indien een collega problemen heeft in de privé sfeer die een grote invloed kunnen hebben op zijn professioneel functioneren. De zorgcollega biedt een luisterend oor aan, kan doorverwijzen en helpt een oplossing zoeken. Het zorgteam bezoekt eveneens langdurige zieke collega s zodat er een contact met het werk behouden blijft. In 2009 waren 15 eerste opvangsgesprekken en 7 opvolgingsgesprekken voor een capaciteit van 23 mensuren. Er gebeurden eveneens 14 ziekenbezoeken voor een capaciteit van 24 mensuren. Syndicaal overleg Gelet op de Wet van tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten en het KB van tot uitvoering van de wet, werd in 2001 het Basisoverlegcomité (BOC) opgericht waar beleidsmatige materies besproken worden die betrekking hebben op o.a. de personeelsformatie, de dienstorganisatie en het welzijn op het werk. Aan het Basisoverlegcomité worden alle bevoegdheden verleend die in particuliere bedrijven opgedragen zijn aan de comités voor preventie en bescherming op het werk. Gelet op het beperkt aantal bijeenkomsten van het basisoverlegcomité, werd beslist om de bevoegdheden inzake welzijn over te dragen en zodoende een apart comité ter preventie en bescherming op het werk (CPBW) op te richten dat op geregelde tijdstippen bijeenkomt, in principe maandelijks. In dit comité wordt de overheid vertegenwoordigd door de Korpschef. In 2009 waren er : 01 BOC 07 CPBW s 25

26 Tijdens de BOC ging het vooral over de toekenning van de meertaligheidpremie van de CALogpersoneelsleden. Teambuilding In 2009 werd opnieuw een teambuilding georganiseerd in het kader van GGPZ (Gemeenschapsgerichte Politiezorg). De teambuilding ging door in de omstreken van Zonnebeke en stond in het teken van de eerste wereldoorlog. Er diende een traject van een 20-tal kilometers afgelegd te worden met de fiets. Tussendoor dienden een aantal proeven afgelegd te worden die de groepsgeest en het werken in teamverband versterken. Volgende proeven dienen afgelegd: Duel Kanon - lange max Viaduct Een brug te ver Torentjes Gasalarm 26

27 Management van middelen Begripsomschrijving De manier waarop vanuit de strategie en beleid middelen worden aangewend om de activiteiten van de organisatie effectief en efficiënt uit te voeren en zeker te stellen dat de middelen daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kernactiviteiten van de organisatie Financiële middelen Federale Toelage In 2009 bedroeg de federale basistoelage ,12 of een stijging met 1,036 % t.o.v In 2009 bedroeg de bijkomende federale basistoelage ,25 of een stijging met 1,021 % t.o.v Gemeentelijke dotaties In totaal ontving de politiezone aan dotaties van de gemeentelijke overheden, of een stijging met 5,8 % t.o.v Opgesplitst naar de gemeenten Gemeente Boetefonds Initiële begroting Menen Wevelgem Ledegem Totaal Zie rubriek Strategie en Beleid - Actieplan voor verkeersveiligheid (Boetefonds). Kennis en technologie Kennis Cfr. Management van medewerkers Technologie Project Harmony Ortec Zoals vermeld in het vorige jaarverslag was er een verbetertraject voorzien tot Het verbetertraject resulteerde in een performanter systeem en een grondige optimalisering van de planautomaat. Het project slorpte echter veel te veel capaciteit op van zowel de personeelsdienst als de ICT -cel. Niettegenstaande de betere performantie waren er regelmatig problemen met de administratie die voortvloeide uit de toepassing. Een zoveelste probleem dat zich stelde in de loop van de maand augustus was de spreekwoordelijke druppel. Begin september is dan ook beslist het project harmony stop te zetten eind 2009 en over te stappen naar een andere software voor de planning en adminstratie van de dienstuitvoering. Deze nieuwe tool heet Galop (Geïntegreerde Administratie Logistiek en Personeel) en is ontwikkeld in de schoot van de federale politie. De ingebruikname vergde de laatste trimester een zekere inspanning om alle personeelsgegevens te verwerken. Het volledig aanvullen van alle data in deze tool zal naar schatting 1 jaar in beslag nemen. In de eerste semester van 2010 zullen alle data van het project Ortec gecontroleerd worden, teneinde dit project definitief af te sluiten. Project EDL (Eurotronics Digitaal Loket) Zoals vermeld in het jaarverslag 2008, is in het laatste kwartaal 2008 de bijkomende module infocenter aangekocht. Deze module werd in de loop van 2009 geïmplementeerd en laat toe om op een vlotte manier de databanken van ISLP en andere lokale databanken te raadplegen op basis van adres of op basis van een naam van een persoon. In de 27

28 loop van 2010 zullen lokale databanken toegevoegd worden aan deze tool. Materiaal en diensten Gebouwen en meubilair Infrastructuur De zone beschikt over 4 gebouwen waarvan 3 ter beschikking gesteld door de gemeenten en 1 in eigendom. Daarnaast zijn in de deelgemeenten een aantal lokalen in gebruik die dienen als huisvesting voor de verschillende wijkinspecteurs. Hoofdgebouw politiezone, Vlamingenstraat 170 te Menen Dit gebouw herbergt de korpsleiding, de dispatching, het zonaal onthaal, de wijkdienst Menen, de Dienst Intern Toezicht en een aantal administratieve diensten. Post Menen, Vander Merschplein 10 Kazernestraat 18, 20 en 22 te Menen Sinds 2006 is de operationele groep ondergebracht op het Vandermerschplein en de logementen in de Kazernestraat. De Lokale recherche is ondergebracht in de bovenverdieping van 3 logementen in de Kazernestraat. Post Wevelgem, Vanackerestraat 10 te Wevelgem In de Post Wevelgem is een lokaal onthaal, het economaat, de dienst wapens, de sociale dienst Wevelgem en de wijkdienst Wevelgem gehuisvest. Post Ledegem Rollegemstraat 132 te Ledegem In de Post Ledegem is een lokaal onthaal, de wijkdienst Ledegem en de dienst technopreventie. Vermits de vroegere garageruimte omgevormd werd tot Strijkatelier in het kader van PWA, stelde de gemeente Ledegem ter compensatie een afzonderlijke garagebox ter beschikking voor de politieovertuigen 28

29 Uitgevoerde werken 2009 Hoofdgebouw politiezone, Vlamingenstraat 170 te Menen Vermits de problemen met de toegangsdeur steeds maar erger werden en de veiligheid van het personeel in het gedrang kwam, gaf het Politiecollege in december 2009 groen licht voor de vernieuwing hiervan. De uitvoering van de werken is voorzien in het voorjaar Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om, eveneens in het kader van de veiligheid, de inkomhal enigszins anders in te richten en de aanwezige stoelen te vervangen door 1 set van 4 vaste stoelen, aangekocht via de TD Menen, bij De Lijn. De installatie hiervan zal gebeuren in Tenslotte werd de benedengang heropgefrist met een laagje verf. Post Menen, Vander Merschplein 10 te Menen Het vroegere redactielokaal / refter dat in 2008 reeds ingericht werd als briefingruimte / vergaderzaal, werd in 2009 uitgerust met een smartboard of interactief whiteboard. Wijkdienst Rekkem, Plaats 30 Rekkem Sinds juni 2009 is de wijkdienst teruggekeerd naar zijn oorspronkelijke lokatie in het Dorpshuis Rekkem, dat volledig gerenoveerd en gemoderniseerd werd. De wijkinspecteurs zijn vragende partij om t.h.v. de ingang van hun lokaal een deurwachter te voorzien om een storende va-et-vient van personen te vermijden. Het aanbrengen van dit toestel is gepland voor april Post Wevelgem, Vanackerestraat 10 te Wevelgem In 2009 werden de geplande beveiligingswerken van de wapenkamer door de TD Wevelgem gerealiseerd. Het personeelsbestand van de post Wevelgem werd uitgebreid met 1 HINP, voor wie een passend onderkomen diende gevonden te worden. Op advies van de Preventieadviseur werd een extra-lokaal gecreëerd door het magazijn van de dienst Economaat/Logistiek onder te brengen in het vroegere serverlokaal. Ter beveiliging van deze nieuwe opslagplaats, werd in de gang een afsluitbare wand geplaatst. 29

30 Post Ledegem, Rollegemstraat te Ledegem Eind 2009 voerde de Technische Dienst van Ledegem werken uit aan de sanitaire voorzieningen (toiletten) zodat deze weer normaal zouden werken. Energiekosten: Electriciteit Aardgas Water Totaal Overhead Post Menen (1) Post Wevegem kredieten voorzien. Eind 2009 werd de aannemer van de werken aangeduid. Voorlopig is het nog wachten op de administratieve verwerking van het bouwdossier. Het is nog steeds zo, dat na het aanbrengen van de nodige voorzieningen die een normale werking vereist, de diensten die gehuisvest zijn op het Vander Merschplein (operationele groep + Recherche) als eerste voor een verhuis in aanmerking zullen komen. Wagenpark Overzicht Post Ledegem TOTAAL (1) G e b o u w e n V a n d e r M e r s c h p l e i n + Kazernestraat Vooruitzichten 2010 Hoofdgebouw politiezone, Vlamingenstraat 170 te Menen Wegens het verbouwingsdossier van de brandweerkazerne zullen voor wat het jaar 2010 betreft, in deze gebouwen enkel de strikt noodzakelijke werken of infrastructurele ingrepen uitgevoerd worden. Werkingskosten Veiligheidsdiensten onder één dak te Menen stand van zaken eind 2009 Zoals ondertussen algemeen bekend, is het de bedoeling om de veiligheidsdiensten samen onder te brengen in de brandweerkazerne op het Leopoldplein te Menen. Het OCMW van Menen verhuisde afgelopen zomer naar haar nieuwe lokatie in de Volkslaan te Menen met als evidente vraag om de vroegere gebouwen niet te lang te laten leegstaan. De aangestelde architect stelde reeds concrete plannen beschikbaar. In de begroting van de stad Menen werden voor de uitvoering van de werken de nodige Realisaties 2009 In 2009 werd voor 4.232,99 divers materiaal (blustoestellen, GPS, ruitenontdooier, curverboxen, ) gekocht en 3.489,08 uitgegeven aan diverse prestaties (Touring, reinigen voertuigen nav interventies, ). 30

31 Planning 2010 In 2010 worden twee nieuwe interventievoertuigen gehuurd n.a.v. einde huurcontract. Er wordt een nieuw voertuig openbare orde aangekocht. Radiocommunicatie Werkingskosten Er werd in 2009 overgegaan tot de huur van 2 interventievoertuigen (VW T5), ter vervanging van twee voertuigen waarvan het leasingcontract verloopt in juni Er werd ook overgegaan tot de aankoop van 1 patrouillevoertuig Ford Focus, ter vervanging van de VW Polo, evenals vervanging van de Mitsubishi waarvoor een Volvo V50 werd gekocht. In het kader van het boetefonds werd een Peugeot Boxer bureelwagen gekocht voor de verkeersdienst. Er werd overgegaan tot de aankoop van een anoniem voertuig bestemd voor de korpschef en de officier van dienst. Er werden twee fietsen aangekocht, 1 voor wijk Menen en 1 voor wijk Ledegem. Er werd ook een bromfiets aangekocht voor de wijkdienst Ledegem. Realisaties in 2009 De aankoop van 1 draagbaar radiopostje en 1 carkit voor installatie in het dienstvoertuig van PST-PSH die normaliter gepland was in de Buitengewone Dienst van de Begroting 2009, ging niet door. Reden hiervan is dat deze vervangen werden door enerzijds de draagbare radio dat vrijkwam ingevolgde pensionering van een lid van het Korps en anderzijds door de carkit afkomstig vanuit het dienstvtoertuig Peugeot Boxer dat naar aanleiding van een ver- 31

32 keersongeval Total loss verklaard werd en uit het voertuigenpark verdween. Volgende uitgaven en aankopen werden gefincancierd door het boetefonds In het kader van de werking van de dispatch S, diende in 2009 bijkomend overgegaan te worden tot de aankoop van 17 AVL-modules. Deze laten toe dat de dienstvoertuigen op een scherm kunnen worden gevolgd en bijgevolg sneller en efficiënter kunnen worden ingezet. Kostprijs: Planning 2010 In 2010 is het de bedoeling om ieder lid van de interventiedienst uit te rusten met zijn eigen draagbare radiopost. In 1 ste instantie zal dit gebeuren via doorschuiving van de radioposten van de wijkinspecteurs. Vermits deze doorschuifoperatie ontoereikend is, dienen er nog 32 radioposten extra aangekocht te worden. Vervolgens is het de bedoeling om alle wijkinspecteurs te voorzien van éénzelfde type van radiopost. Dit kadert in het Dispatch S-verhaal, vermits deze radioposten een lokalisatie van de gebruiker toelaten en hieraan inherent, bijdragen tot zowel het bewaken van de veiligheid alsook het verhogen van een meer efficiënte inzet van de personeelsleden in kwestie. In zijn totaliteit dient de ganse operatie eveneens bij te dragen tot het responsabiliseren van het personeel voor het toegekende materiaal. Voorziene bedrag: Andere werkingskosten 2008 Uitgaven specifiek politie Een deel van de uitgaven gedaan door de politiezone zijn eigen aan de politiefunctie Administratieve werkingskosten Onder andere werkingskosten worden verstaan de uitgaven gedaan om de dagelijkse werking van de diensten mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn aankoop bureelbenodigdheden, papier, frankeringskosten, telefoonkosten, vervanging verouderd materieel, In 2009 werd hiervoor uitgegeven 32

33 Verzekeringen Kledij operationeel kader In 2009 werd door de personeelsleden voor een bedrag van besteed voor de aanschaf van kledij hiervan werd besteed aan de vervanging van uniformstukken en aan de aankopen van functieuitrusting. Informatica en bureautica Werkingskosten Realisaties in 2009 Hardware Aankoop 31 desktop pc's, 23 schermen, 5 printers in het kader van de jaarlijkse afschrijving. Implementatie van een nieuwe standaard voor de beeldschermen, gekoppeld aan vaste bureelfuncties. Ontdubbeling van archiveringsserver, EDL-server en backup server Virtualiseren van servers is reeds grotendeels gerealiseerd in 2009: alle citrix applicatieservers, archiveringsserver, EDL-server, Intranetserver, Linux-server, installatie virtuele pc voor afstandswerken vanuit AIK Installatie nieuwe fileserver van de federale politie Installatie nieuwe mailserver federale politie Installatie nieuwe GALOP server federale politie Software Overschakeling van de personeelstoepassing Ortec naar GALOP Implementatie van EDL infocenter. Implementatie software 3P. Programmatie zoekrobot intranet Implementatie procedure minnelijke schikking verkeer Lancering PIT-toepassing (PIT = Politionele informatietool) Implementatie Dispatch/S Planning 2010 Nieuwe server federale (cluster). Deze servers vervangen de huidige ISLPserver Implementatie nieuw mailsysteem federale politie Implementatie nieuw antivirussoftware Kaspersky. FIT-station mbt digitale herkenning en registratie vingerafdrukken Vervanging aparatuur fototheek Verder implementatie virtualisatieproject Project respect voor het materiaal Implementatie gigabit switch Aankoop pc's in het kader van de jaarlijkse afschrijving. Project : haalbaarheid integratie ICT in wijkwerking Wapens Realisaties in 2009 In 2009 werden 20 GP s vervangen door Glocks. 33

34 34

35 Management van processen Begripsomschrijving De manier waarop de organisatie vanuit strategie en beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt, gericht op waardetoevoeging voor alle stakeholders. De manier waarop gezocht wordt naar een gezonde balans tussen procedurele sturing en professionaliteit. Algemene context Reeds in het Zonaal Veiligheidsplan werd de beschrijving van de werkprocessen weerhouden als aandachtspunt. Deze doelstelling zal steeds behouden blijven en dus ook in het ZVP Een procesgeoriënteerd beleid is meebepalend voor de groei van onze organisatie. Nadat in 2003 een aanzet werd gegeven, volgden in 2004 en 2005 diverse pogingen om meer inzicht te verwerven in het beschrijven van processen, o.a. via opleidingen en informatieuitwisseling met andere PZ s. Nadat in 2005 een aangepaste tool werd voorgesteld, nl. de OMP techniek (Ordeningsmethodiek politie België), werden in 2006 enkele werkprocessen beschreven, gebruik makend van deze techniek (zie infra). Vanuit diverse hoeken worden de korpsen van de lokale politie meer en meer aangemoedigd om te investeren in een procesmatige aanpak. Ondanks een gebrek aan capaciteit in 2009 zijn er toch enkele vorderingen gerealiseerd in de verdere beschrijving van primaire processen. In 2009 zijn de processtappen beschreven voor het primaire proces Gebeurtenissen beheren en zijn de operationele werkinstructies verder aangepakt en/of aangevuld. Wat de ondersteunende processen betreft is er een aanzet gerealiseerd naar IGPZ (Informatie Gestuurde Politiezorg) en is het te volgen traject i.v.m. andere ondersteunende processen duidelijker geworden. De resultaten van de nationale werkgroep procesarchitectuur zijn daar niet vreemd aan. Het is de bedoeling deze ondersteunende processen verder uit te werken in Implementatie in het korps Bovenstructuur Procesbegeleiding Op provinciaal niveau zijn er twee fora opgericht met als doel het procesmatig werken binnen de korpsen van lokale politie te ondersteunen: De stuurgroep procesbegeleiding Het provinciaal netwerk procesbegeleiding De stuurgroep procesbegeleiding Het betreft een beperkte groep van leidinggevenden en beleidsmedewerkers uit de korpsen bijgestaan door leden van CGL (Directie relaties met de lokale politie), die tot taak heeft het procesgebeuren te stimuleren en te ondersteunen. Sedert maakt de korpschef deel uit van deze stuurgroep die in maal bijeenkwam Het provinciaal netwerk procesbegeleiding Het provinciale netwerk organisatieontwikkeling oorspronkelijk provinciaal netwerk van procesbegeleiders genoemd is samengesteld uit procesbegeleiders en beleidsmedewerkers uit de hele provincie en werkt rond items die in diverse werkprocessen en beleidsprocessen kunnen worden toegepast en geïmplementeerd. PZ Grensleie nam in 2009 deel aan 6 van de 7 vergaderingen die hebben plaats gevon- 35

36 den. De items die er werden behandeld zijn: Een meetinstrument rond overlast Nieuwigheden rond de EFQM/INK- positiebepaling BELFIN (afstemmen van de beleidscyclus op de financiële cyclus) Wijkbarometer Het concept en de toepassingen in de verschillende politiezones van IGPZ Cameratoezicht Diverse communicatietools en plannen De aanpak van GGPZ (gemeenschapsgerichte politiezorg) Creativiteit en appreciative inquiry. (waarderend onderzoek) Werkgroep procesarchitectuur De in mei 2006 opgerichte werkgroep procesarchitectuur blijft gehandhaafd. De werkgroep was aanvankelijk samengesteld met leden uit 12 diverse politiekorpsen aangevuld door een vertegenwoordiging van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie. Onder consulting van CGL, zijnde de ministeriële verbindingsdienst tussen federale en lokale politie werd er op regelmatige basis verder gewerkt in Eerlijkheidshalve moeten we vermelden dat een aantal politiezones hebben afgehaakt om allerlei redenen gaande van een capaciteitsgebrek tot een te complexe materie. Politiezone Grensleie behoort echter tot de believers en heeft als doelstelling om via deze werkgroep alle processen te helpen finaliseren. Tussen 2006 en einde 2008 werd volledig gewerkt rond de structuur en de definiëring van de primaire processen. De primaire processen die weerhouden werden op nationaal niveau zijn: Onthalen en behandelen van (initiële klachten en) aangiften Navolgend onderzoeken Noodhulp verlenen Gebeurtenissen beheren Toezien en handhaven Informeren en adviseren De activiteiten van deze werkgroep in 2009 bestond erin om de ondersteunende processen te gaan beschrijven. Hierna wordt eigenlijk samenvattend beschreven wat onder deze benaming begrepen wordt: Ondersteunende processen worden opgedeeld rond drie grote thema s: medewerkers, middelen en informatie. De verwachtingen van de belanghebbenden vormen de basis voor de afbakening van deze processen. De producten en diensten afgeleverd in elk proces hebben een meerwaarde omdat ze net een antwoord vormen op deze verwachtingen. Met deze afbakening van processen kijken we direct naar de output van elk proces (deel van de resultaatsgebieden van het EFQM-model) en niet naar alle onderliggende activiteiten (procesbeschrijving). In 2009 is alles beschreven betreffende de ondersteunende processen. Begin 2010 zou de werkgroep dit luik kunnen afsluiten. Het resultaat zal opnieuw aan de korpschefs worden voorgelegd. Hieruit zou dan een nieuw mandaat moeten volgen om met deze werkgroep rond besturingsprocessen te gaan werken. De werkgroep procesarchitectuur kwam in 2009 zeven maal bijeen. Binnen het korps In 2008 werd een aanvang gemaakt om de reeds bestaande initiatieven te enten op de nationale goedgekeurde structuur (cfr. De werkgroep procesarchitectuur). Er werden verdere stappen ondernomen in volgende processen: Onthalen en behandelen van initiële klachten en aangiften Vóór de bepaling van de primaire processen op nationaal niveau werd binnen de politiezone volgens het proces politieincidenten kennen gewerkt. De in 2008 aangeworven proceseigenaar heeft in 2009 volgende aspecten van dit proces behandeld: Herprogrammatie van de Astridgesprekgroepen Een vergadering belegd met het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Onze Lieve Vrouw van Vrede en 36

37 het Parket. Er werd een evaluatie gedaan van de samenwerking. De operationele richtlijnen op het intranet werden aangevuld met een concrete vertaalslag van de wetgeving die op het terrein nuttig kan zijn. In Juni werd het Dispatch S programma geïnstalleerd. De bedoeling van Disp S is ploegen vanuit de dispatching juister te sturen en op te volgen via een aangepast interventiebeleid. Er werd een 4-daagse opleiding Disp S georganiseerd voor de dispatchers en de proceseigenaar Politie-incidenten Vooruitzichten 2010 Concrete installatie nieuwe roepnamen. Eerste stappen naar full-dispatching (aanmelden van méér dan de permanentieploegen bij de zonale dispatching) Noodhulp verlenen In 2009 werd het Algemeen Nood en Interventieplan gerealiseerd voor Menen, Wevelgem en Ledegem. Er gebeurde een verdere uitwerking van een aantal Bijzonder Nood en Interventieplannen o.a. De wielerwedstrijd Gent-Wevelgem De Paardenkoers te Sint-Eloois-Winkel Kerstbal te Wevelgem Er werd door de Politiezone deelgenomen aan de veiligheidscel te Menen, te Wevelgem en te Ledegem, en aan de subwerkgroepen die in de drie gemeenten actief waren rond noodplanning. In juni 2009 werd het algemeen nood en interventieplan afgekondigd bij een grote brand te Menen bij het bedrijf Galloo. Diverse ploegen van de politiezone werden ingeschakeld, vooral om het verkeer te regelen en de perimeter te vrijwaren. De verantwoordelijke officier milieu ging ter plaatse om de situatie in te schatten. Op het stadhuis werd het gemeentelijke coördinatieteam samengeroepen zoals voorzien in het algemeen nood en interventieplan Vooruitzichten 2010 Noodsituaties vertalen naar concrete richtlijnen, monodisciplinair plan, oefeningen organiseren en meewerken, partnership met andere D s. Verfijnen monodisciplinair interventieplan lokale politie (D3) voor onverwachte grootschalige gebeurtenissen aan de hand van nieuwe gespreksgroepen cata. Interne vertaalslag van rampenplannen (harmonisatie tussen de 3 entiteiten) voor de medewerkers van de organisatie. Navolgend onderzoeken Lokale opsporing en lokaal onderzoek zijn één van de basisfunctionaliteiten van de lokale politie. In het verleden werd voornamelijk de nadruk gelegd op de procedure kantschriften, een procedure die omzeggens zo goed als op punt staat. Kantschriften is echter maar één aspect van navolgend onderzoeken. Ook andere zaken kunnen aanleiding geven tot verdere opsporingen en onderzoek, ondermeer ten gevolge van opgenomen klachten/aangiften, gedane vaststellingen, mondelinge opdrachten van het parket, informatierapporten (RIR), op vraag van andere externe politiediensten.. Het staat hierbij buiten kijf dat het inwinnen van alle politioneel relevante informatie een must is. Daarom werd in 2009 geopteerd voor de invoering van een politionele informatietool, beter gekend als PIT. Na de nodige voorbereidingen werd het systeem gelanceerd eind juni (gewenningsfaze) om dan definitief van start te gaan in september. Elk personeelslid van de zone ook de leden van het CALOG-personeel heeft toegang tot het systeem en kan er zijn inbreng in kwijt. De tool wordt beheerd door de proceseigenaar informatiegestuurde politiezorg (IGPZ). 37

38 In 2010 is het de bedoeling om de lijnen van een globaal proces navolgend onderzoeken uit te tekenen en de deelaspecten vast te leggen. Gebeurtenissen beheren Algemeen Het proces beheer van gebeurtenissen werd eind 2009 volledig afgewerkt. Het proces behandelt het traject dat een aanvraag voor een evenement of gebeurtenis moet volgen vanaf het moment van de aanvraag tot het klasseren ervan in onze politiële archieven. Het bevat per processtap een overzicht van wie in onze politieorganisatie wat moet doen binnen de termijnen die zijn vastgelegd. Het proces werd voorgesteld aan de burgemeesters, de zonale veiligheidsraad en de verantwoordelijken van de evenementen van de diverse gemeenten. Er werd een concensus bereikt om een uniform aanvraagformulier te laten gebruiken alsook over de termijn (4 weken) binnen dewelke de aanvraag moet ingediend worden bij de gemeente. De aanvraag wordt behandeld (stap 1). Hierbij wordt een advies geformuleerd naar de gemeente na aftoetsing van de wettelijkheid (politiereglementen oa) en haalbaarheid. Nadien wordt in stap 2 het evenement georganiseerd (stap 2) waarbij coördinatievergadeirngen met de verschillende betrokkenen evenementencollege genoemd meer en meer aan de orde komen. De link met het opstellen van een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) wordt gelegd en desgevallend opgesteld door de Nood- en Interventieplan ambtenaar van de gemeente in overleg met de verschillende disciplines. Na de uitvoering (stap 3) met de partners in veiligheid volgt er nog een interne en/of externe evaluatie (stap 4). Hierna wordt het dossier met de eventueel te trekken lessen geklasseerd (stap 5). De meerwaarde van de beschrijving van een proces is te vinden in het feit dat ieder actor in het proces zijn taak kent, weet welke activiteiten (produkten) er van hem verwacht wordt alsook dat het een aanzet is tot geüniformiseerd werken over het totale grondgebied van de politiezone binnen een geïntegreerd en integraal (veiligheids)kader. Fuifbeleid In 2009 werden in kader van het proces beheer van gebeurtenissen de aanvraag van fuiven verder verfijnd. Er werden in de 3 gemeenten van onze politiezone meer en meer coördinatievergaderingen gehouden waarbij de organisatoren van eerder grootschalige fuiven werden uitgenodigd. Dit betreft een gesprek waarbij de organisatie haar fuifaanvraag toelicht aan de burgemeester of zijn gemachtigde, de leden van 38

39 de brandweer, technische dienst, medische discipline en de politie. Hierbij wordt hun aanvraag afgetoetst aan de diverse wettelijke voorschriften alsook hun aanvraag tot technische ondersteuning. Tevens wordt desgevallend een plaatsbezoek voor de fuif gepland om de tijdens de coördinatievergadering gemaakte afspraken te controleren. Het gebeurde tevens dat er een evaluatievergadering werd gehouden om terugkerende fuiven in de toekomst nog beter te beheren en dit voor alle betrokken niveaus. Dergelijke vergaderingen leiden tot een meer persoonlijke communicatie en vlottere samenwerking op het terrein daar alle betrokkenen elkaar kennen en weten wie ze moeten aanspreken bij vragen en/of problemen. In Wevelgem werden terug 3 opleidingsmomenten gepland voor de kandidaat fuifbuddy s. Deze vorm van officieel partnership juichen we als politie toe daar zij als vrijwilliger bij de ingang van fuiven wettelijk wat controle kunnen houden en voorkomen dat politioneel moet tussengekomen worden. Toezien en handhaven Het toezien en handhaven dient georiënteerd in tijd en ruimte te gebeuren, en eveneens rekening te houden met fenomenen, concrete probleempunten of andere politioneel relevante informatie. In 2009 werd verder geïnvesteerd in deze benadering. Z o worden toezichtopdrachten voorgeschreven rekening houdende met volgende elementen: Wijkgericht toezicht in het raam van het actieplan woninginbraken. Dit toezicht wordt gepland op een dienstbulletin en de uitvoering ervan wordt geregistreerd in een databank. De overlastpatrouille in het weekend krijgt punctueel voorgeschreven opdrachten mee, rekening houdende met de fuiven die georganiseerd worden, en de gekende bronnen van geluidsoverlast. De patrouille te paard van de Federale Politie wordt eveneens georiënteerd naar plaatsen waar toezicht aangewezen is. Een documentatiemap ligt ter beschikking op de dispatching. In de vakantieperiodes wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het toezicht op speelpleinen. In 2009 werd een software geïnstalleerd om politioneel voor toezicht en opsporingen (zie primair proces navolgend onderzoeken ) relevante 39

40 informatie ter beschikking te stellen van de patrouilles: de politionele informatietool (PIT). Bij aanvang van elke schift is er een briefingmoment waar de belangrijkste aandachtspunten aan bod komen. Informeren en adviseren Nazorg van slachtoffers In het raam van de nazorg van slachtoffers van inbraak werden in 2009 de activiteiten, die sedert geruime tijd uitgevoerd worden, verder gezet. Het betreft: Hercosi: hercontactname met slachtoffers van inbraken, binnen de 8 werkdagen na de feiten. TPA: Technopreventief advies wordt aangeboden. Herbezoek: slachtoffers van inbraak, ontvangen na 30 dagen een brief met nuttige gegevens en adviezen met betrekking tot hun zaak. Preventieve adviezen Op vraag van particulieren/bedrijven wordt een technopreventief advies verstrekt m.b.t. inbraakpreventie. Verkeer en Openbare Orde De dienst evenementen verstrekt adviezen aan de respectievelijke Colleges van Burgemeester en Schepenen in het raam van de behandeling van aangevraagde evenementen vanuit politioneel oogpunt (cfr. impact op openbare orde, impact op verkeer, algemene veiligheid, ). De dienst mobiliteit verstrekt adviezen m.b.t. infrastructuurwerken en verkeersdossiers. De dienst is aanwezig op diverse overlegorganen (verkeerscommissies, verkeersraden, ) en pleegt geregeld overleg met de technische diensten van de gemeenten. 40

41 Waardering door klanten, leveranciers en partners Begripsomschrijving Hoe waarderen klanten en leveranciers de inspanningen van de organisatie om aan hun eisen en wensen te voldoen? Buurtinformatienetwerk (BIN) Realisaties in 2009 Begin 2009 werden de drie protocollen (Menen, Wevelgem en Ledegem) ondertekend. Er gebeurde een overschakeling naar een nieuw systeem (Firma Helpi), waar de berichten niet meer werden ingesproken maar verstuurd werden met een sms en/of mail vanuit de Dispatching van de Politiezone. Iedere burger kan zich inschrijven voor 12. Alle dispatchers werden grondig gebriefd en opgeleid betreffende het nieuwe systeem. De diverse BIN-netwerken werden via een folder en de website van de Politiezone gepromoot. De doelstelling om vanuit de Politiezone goedwerkende BIN s op ons grondgebied actief te houden en blijven te steunen (vergaderingen beleggen, blijvend bekend maken, ) werd voor 2009 ingelost. Er werd een stijgend aantal betalende leden vastgesteld voor de 3 BIN s gedurende Begin 2009 Eind 2009 Menen Wevelgem Ledegem Totaal In 2009 werden vier overkoepelende vergaderingen (met alle BIN-besturen) en diverse vergaderingen en overlegmomenten met de coördinatoren gehouden. De belangrijkste van deze reeks vergaderingen was de vergadering van 15/12/2009, waarbij werd beslist te veranderen van systeem en het contract met de firma Sharp Consult (opvolger van de firma Helpi) niet te verlengen, en in eigen beheer te werken via sms en . Zo zal de Politiezone tussenkomen voor de gemaakte kosten van 2010 en dienen de drie BIN s in 2011 op eigen benen te staan en te betalen voor de beperkte abonnementskosten (telefonie). Dit heeft onder meer geresulteerd in de opmaak van een huishoudelijk reglement en het invoeren van nieuwe toetredingsformulieren. In 2009 waren 97 contactmomenten tussen de lokale politie en de leden van het BIN, meestal via sms en . Slechts in minder dringende gevallen werd een afzonderlijk verstuurd. Voorzien in 2010 Begin 2010 worden BIN Menen en Wevelgem reeds aangepast aan het nieuwe systeem en zal dit verder uitgebouwd worden om het ledental te verhogen. BIN Wevelgem zal eveneens op het nieuwe systeem aangesloten worden om zo zijn ledenaantal te laten stijgen. Er zullen verder regelmatig info-avonden omtrent BIN en preventie georganiseerd worden, in samenwerking met de Preventiedienst Menen. 41

42 Project MEGA Het MEGA-project is een preventiepakket inzake druggebruik dat gegeven wordt aan jongeren uit de derde graad van het basisonderwijs. MEGA staat voor: Mijn Eigen Goed Antwoord. Het wil bij de leerlingen hun sociale vaardigheden verbeteren door middel van ondermeer rollenspelen. Assertief NEEN leren te zeggen tegen ondermeer, groepsdruk, reclame en allerlei genotsmiddelen zonder daarbij hun gezicht te verliezen in groep. Het MEGA-project kadert in de geest van de gemeenschapsgerichte politiezorg en hecht veel belang aan partnership. Het project wordt immers niet alleen gedragen door politiemensen. Het is een samenwerking tussen de scholen, de gemeente, de leerkrachten, de ouders, sociale hulpverlening, CLB, de brandweer en de politie. Het lessenpakket, bestaande uit 10 sessies, wordt deels gegeven door politiemensen, door de leerkrachten en door het CLB. Bovendien wordt dit lessenpakket afgesloten met de fruitsapfuif. Tijdens het schooljaar zijn er ook interactieve ouderavonden in samenwerking met de verschillende partners. De filosofie achter de vroegtijdige preventie is dat de experimenteerleeftijd van de kinderen laag ligt (10-14 jaar) en de kinderen van nu een snellere ontwikkeling doormaken op cognitief, emotioneel, fysiek en sociaal vlak. Dit jaar was het project reeds aan zijn negende jaar toe. In onze politiezone zijn 11 politiemensen opgeleid die instaan om het preventiepakket aan te bieden. Namen deel in het schooljaar : klassen leerlingen Menen Wevelgem Ledegem Totaal Zijn voorzien voor het schooljaar De deelnemers dienden het MEGA project te evalueren en aan de hand van deze bemerkingen werden enkele aanpassingen uitgevoerd. Zo wordt voor het schooljaar pas gestart met het Mega-project in het tweede trimester van het schooljaar. De jaarlijkse Mega-fuif (ook fruitsap-fuif) genoemd ging eveneens door. Aan de ouders werd een brochure met oudervaardigheden bezorgd omdat dit een goede leidraad is voor de ouders in hun opvoeding naar de kinderen toe. In de toekomst zou uitgekeken worden om het project moderniseren qua inhoud en om de 10 lessen te reduceren naar 6 lessen. Fuifbeleid klassen Werd beschreven in de rubriek management van processen Klachtenbeheer In het werkjaar 2009 werden 36 klachtendossiers behandeld. Dit is een stijging met 6 % t.o.v Voorwerp van de klachten: leerlingen Menen Wevelgem Ledegem 3 52 Totaal Xenofobie (vreemdelingenhaat) Gewelddaden ten personen Onmenselijke behandeling Schending van het beroepsgeheim Aanslag op de persoonlijke levenssfeer Valsheden en valsheid in geschrifte Discriminatie Machtsoverschrijding Klantonvriendelijkheid Gebrek aan respect en beleefdheid Lakse of negatieve houding bij taakuitvoering Algemene houding en voorkomen Alcoholgebruik in dienst 42

43 Tijdslimiet interventie niet respecteren Gebrek aan verantwoordelijkheid en beschikbaarheid Niet of slecht naleven van procedures Onjuiste vaststellingen, onbevoegdheid Misbruik maken van functie, beroepsonverenigbaarheden, discretie Sociale of medische problematiek Gegeven gevolg: Felicitaties en bedankingen In 2009 heeft het korps 30 schriftelijke felicitaties ontvangen (06 meer dan in 2008). Oorsprong felicitaties Particulier 15 Intern korps 10 Gevolg Oorsprong klacht: Aantal klachten per dienst: Aantal personeelsleden Nog in onderzoek 07 Ordemaatregel (herplaatsing) 02 Overmaking Openbaar Ministerie 04 Functioneringsnota 12 Persoonlijke bijsturing 04 Tuchtprocedure 01 Zonder gevolg 21 Lichte tuchtstraf (blaam) 01 Structurele organisatorische aanpassing 01 Intrekking van de klacht 01 Particulier 08 Interne klacht 10 Via diplomatieke of politieke kanalen 04 Via Comité P / Algemene Inspectie 10 Via Parket 04 Interventie 21 Wijkdienst 05 Onthaal 03 Dispatching 01 Recherche 02 Algemeen (Korps) 04 Intern politie 03 Stads of provinciediensten 02 Aantal felicitaties per dienst: Interventie 11 Wijk 04 Dispatching 01 Recherche 04 Dienst operaties en mobiliteit 04 Dienst verkeer 01 Dienst wapens 01 Beleid en Beheer 02 Algemeen Korps 05 HERCOSI en TPA Het actieplan inbraken in gebouwen heeft ook voor 2009 de procedure van hercosi en TPA opgenomen. (zie Proces informeren en adviseren ) Net als in 2008 kregen alle slachtoffers van een inbraak in een bewoonde woning het bezoek van de wijkinspecteur in het kader van hercosi. Dit bezoek dient geplant te worden binnen de 8 werkdagen na vaststelling van de inbraak. Dit wordt secuur door de beheerder van de interne dienst preventie opgevolgd. Tijdens dit bezoek wordt de gelegenheid geboden om een technopreventief (TPA) advies te krijgen. Deze mogelijkheid werd reeds aan het slachtoffer aangeboden op het ogenblik van de vaststellingen ter plaatse van de inbraak. Die keuze wordt dan vermeld op het VIEW document welke door de opstellers opgemaakt wordt en digitaal overgemaakt wordt aan de dienst preventie van de PZ Grensleie. De rode draad 43

44 binnen het verhaal is dat een slachtoffer op verschillende tijdstippen zijn wens tot uitvoering van een TPA kan uiten. Een eerste maal bij de vaststellingen ter plaatse. Zijn wens wordt geformuleerd in het VIEW document. Een tweede maal tijdens het bezoek van de wijkinspecteur in het kader van Hercosi. Via een geïntegreerd programma, ontworpen in de schoot van de ICT-cel van de PZ Grensleie, kan de wijkinspecteur via een eenvoudige muisklik de wens tot TPA doorsturen naar de beheerder van de dienst preventie. Een derde mogelijkheid om in te gaan op het aanbod tot uitvoering van een TPA is na de herbezoek-brief. Deze wordt tussen de 30 ste en 60 ste dag na de vaststellingen van een inbraak verstuurd naar ALLE slachtoffers van een inbraak. Ook deze welke geen bezoek kregen van de wijkinsepcteur in het kader van hercosi. Denk bvb aan de zelfstandigen, eigenaars, slachtoffers van een inbraak, van onbewoonde panden, Er mag gezegd worden dat de termijnen die moeten gevolgd worden (eerste contact door wijkinspecteur binnen 8 werkdagen na vaststellingen inbraak, uitvoering TPA binnen de 30 dagen na vraag en versturen herbezoek brief tussen 30 ste en 60 ste dag na vaststellingen) heel secuur en dagelijks opgevolgd worden. Slecht bij uitzondering wordt van deze termijnen afgeweken, en dit door externe factoren (vb afwezigheid slachtoffer, andere afspraak op latere datum, ) In 2009 werden 246 hercosi s uitgevoerd : Menen Lauwe Rekkem Wevelgem Gullegem Moorsele Ledegem Totaal Uit de cijfers kan duidelijk afgeleid worden dat Wevelgem in 2009 geplaagd werd door een golf aan inbraken. Zowel in Wevelgem als Gullegem werd een serieuze stijging opgetekend van de uitgevoerde hercosi s t.o.v. 2008: Wevelgem + 58%, Gullegem + 86% wat bijna een verdubbeling is. Menen, Rekkem en Moorsele bleven nagenoeg status quo. In Lauwe werd eveneens een stijging met 59% van het aantal uitgevoerde hercosi s opgetekend. Voor Ledegem betekende 2009 een daling met 40%. Hoewel 2009 een stijging kende in het aantal uitgevoerde hercosi s, met 246 t.o.v. 205 in 2008, wat + 20 % betekent, daalde het aantal uitgevoerde TPA s in 2009 t.o.v Menen Lauwe Rekkem Wevelgem Gullegem 10 8 Moorsele Ledegem Totaal Voor het aantal uitgevoerde TPA s is het duidelijk dat Wevelgem met meer dan een verdubbeling zit in 2009 t.o.v : 69 t.o.v. 31 wat een stijging betekent van + 123%. Lauwe, Rekkem en Ledegem kenden een serieuze daling. Menen, Gullegem en Ledegem bleven status quo. Binnen het proces van herbezoek is voor 2010 een wijziging ingevoerd. Bij de brief wordt nu ook een begeleidende brief gestoken inzake het BIN netwerk. In 2009 werden een 4 tal voordrachten gegeven inzake techno preventief advies: 1x in Lauwe voor het LVZ (Liberale vakbond voor zelfstandigen), 1x in Rekkem voor Okra, en 2x werd samengewerkt met de preventiedienst Menen in Menen zelf. Het verschil met 2009 is dat nu steeds de wijkinspecteur mee uitgenodigd wordt. Er werd een type voorstelling gemaakt welke vanaf 2010 op alle voordrachten gebruikt zal worden met informatie zoals: wie is de wijkinspecteur? wat zijn zijn taken? waar kun je hem vinden? en welk grondgebied behoort tot zijn actieterrein.? 44

45 Dit zal resulteren in het voorjaar 2010 met 6 voordrachten. : Verdeling grondgebied januari 2010 : Dorpshuis Rekkem 01 februari 2010 : Zaal Allegro Menen 04 maart 2010 : CC Lauwe => Okra 13 april 2010 : OC Menen => Okra 19 april 2010 : Forum lokale Economie Ledegem 27 april 2010 : De Link St-Eloois-Winkel => Okra Wevelgem 40% Ledegem 9% Menen 51% Het programma wordt aangepast aan de doelgroep. Wanneer het om senioren gaat (OKRA) wordt steeds het onderwerp diefstal met list, gauwdiefstal en nepagenten naar voor gebracht. Wanneer het om zelfstandigen gaat, wordt gesproken over alarmsystemen, camerabewaking en fiscale aftrek van investeringen inzake diefstalpreventie. Op alle voordrachten, komt zoals eerder reeds gemeld, de wijkinspecteur STEEDS aan het woord omdat hij nog steeds als eerste aanspreekpunt geldt. Sinds 2010 komt tevens het BIN project steeds ter sprake. Afwezigheidstoezicht In 2009 werden 304 aanvragen tot toezicht ingediend, Wat gelijklopend is met De verdeling naar grondgebied laat enkele verschuivingen zien t.o.v. vorig jaar. Het aandeel Menen stijgt met 5%, voor Ledegem met 2% terwijl het aandeel voor Wevelgem daalt met 7% Menen Protocols In 2009 werden met externe partners volgende protocols afgesloten Ondertekening van de 3 nieuwe protocollen BIN (Menen, Wevelgem en Ledegem) Samenwerkingsakkoord Interfamiliaal geweld Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk Protocolakkoord betreffende het Parket. Samenwerkingsverband en de steunverlening binnen de Provincie West-Vlaanderen Protocol inzake de operationele samenwerking tussen de lokale en federale recherchediensten in het Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk. Wevelgem Ledegem Totaal Evolutie van het aantal aanvragen

46 46

47 Waardering door medewerkers Begripsomschrijving Hoe ervaren, beleven en waarderen de medewerkers de inspanningen van de organisatie om een aantrekkelijke werkgever te zijn? Afwezigheid en ziekteverzuim Een schietproef Higland games Een hondenproef Een zwem en duikproef Een aflossingswedstrijd (zwemmen, kanovaren, mountainbike, run and bike, loopproef met hond, fietsen, lopen en een schietproef) Een vaarproef Het aantal ziektedagen (dagen ziekteverlet wegens arbeidsongeval inbegrepen) bedroeg in dagen, dit is een gemiddelde van 10,1 dagen per personeelslid. Dit is een daling met 6 % t.o.v Naast de afwezigheden omwille van medische redenen kunnen personeelsleden ook omwille van andere redenen onbeschikbaar zijn. De PZ Grensleie eindigde in 2009 met een welverdiende 2de plaats. Korpsdag In het najaar 2009 werd naar jaarlijkse gewoonte een korpsdag georganiseerd. Deze dag ging door in Oudenaarde bij The Outsider en stond in het teken van Te land, ter zee en in de lucht. Sportchallenge Op 12 September 2009 ging de derde sportchallenge door, waaraan PZ Vlas, RIHO, Moeskroen en onze zone deelnamen. De challenge bestond uit volgende proeven: 47

48 Een 60 tal personeelsleden namen deel aan dit evenement. s Morgens werd in kleine groepjes een stadsspel Stad der edelen gespeeld. Het was een wandelzoektocht met een aantal opdrachten zoals puzzelen, bierproeven, torentjes bouwen en blaaspijpschieten. s Namiddags was het zwaardere werk aan de beurt. De groep werd ingedeeld in 3 groepen. Groep 1: In de lucht diende een klimmuur (Via Ferrata) te overwinnen om te eindigen met een death ride. Groep 2: Ter land diende een moerasparcours te overbruggen. Groep 3: Ter zee diende vlotten te bouwen en een parcours af te leggen op het Donkmeer. Korpskrant In 2002 werd gestart met een lokaal tijdschrift voor de PZ Grensleie Info Grensleie. Jaarlijks verschijnen drie nummers. Vaste rubrieken zijn: Nieuw in de zone Personalia Kokerello (kooktips) Uittips Een reisverslag Puzzel In de korpskrant komen alle activiteiten, nieuwigheden van de zone, hobby s, aan bod. Sociale activiteiten In 2009 telde de Vriendenkring 162 leden (114 actieve personeelsleden, 35 gepensioneerden en leden van de politieraad). Het bestuur bestond eind 2009 nog uit 15 leden van de politiezone, waarvan 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 1 secretaris en 1 penningmeester. In 2009 organiseerde de Vriendenkring volgende sociale activiteiten: Een Barbecue Een uitstap naar de Zoo Antwerpen achter de schermen Een Sinterklaasfeest Kerst in t Flikkenkot Gedurende het jaar wordt op vrijdagavond de bar van de Vriendenkring regelmatig opengehouden door de bestuursleden van de Vriendenkring. Naast de sociale activiteiten worden er ook geschenken gegeven aan leden van de vriendenkring bij geboortes, huwelijken, hospitalisaties en langdurige ziektes. Bij het overlijden van familieleden van leden van de PZ werden rouwkransen aangekocht. Met sinterklaas krijgt ieder lid van de Politiezone een zakje met snoepgoed. Op het einde van het jaar krijgt ieder personeelslid eveneens een geschenk. In 2009 kreeg iedereen een notitieboekje met bijhorende balpen. 48

49 Waardering door maatschappij Begripsomschrijving Hoe waardeert de maatschappij de inspanningen van de organisatie om in de bedrijfsvoering rekening te houden met de maatschappelijke behoeften en verwachtingen van de lokale, nationale en internationale omgeving. Toelichting Volgende maatstaven, die een aanwijzing geven over de perceptie van het korps door de maatschappij worden gehanteerd: Scholingsfaciliteiten Bijdragen aan het verenigingsleven Berichtgeving over politie-acties en resultaten Rondleidingen, schoolbezoeken Interne milieuzorg Website Politiezone Scholingsfaciliteiten Het korps ontvangt geregeld stageaanvragen vanuit onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen, ) die in principe gunstig onthaald worden. Het betreft doorgaans aanvragen van studenten: Criminologie Informatica Kantoor Maatschappelijke assistent Maatschappelijke veiligheid In 2009 liepen 1 student bachelor maatschappelijke veiligheid, een studente maatschappelijke veiligheid en een student multimedia en communicatietechnologie stage in de PZ Grensleie. Bijdragen aan het verenigingsleven - voordrachten Voordrachten inzake techno preventie en algemene veiligheid In 2009 vonden vier voordrachten plaats, één te Rekkem, één te Lauwe en twee te Menen. Tijdens deze voordrachten was zowel de Politiezone als de preventiedienst Menen aanwezig. Deze voordrachten vonden plaats op initiatief van plaatselijke verenigingen of van de Preventiedienst Menen. De voordrachten werden verzorgd door de afdeling Politiezorg van de Politiezone Grensleie. Voordrachten en vergaderingen inzake verkeersveiligheid Campagne voeren en handhaven gaan hand in hand. Sensibilisatie en communicatie vormen alvast een belangrijke aspect in het veilig-verkeerproces. In 2009 werd door de Cel Verkeer en mobiliteit deelgenomen aan diverse voordrachten en vergaderingen inzake verkeersveiligheid. Er werd o.a. deelgenomen aan bewonersvergaderingen en voordrachten inzake Weekend-ongevallen. Er werd voor de brandweer een voordracht georganiseerd betreffende de bevoegdheden verkeer brandweer bij verkeersongevallen. Op vraag van de scholen werden 494 mensuren besteed aan verkeerseducatie. Er werden voordrachten gegeven over de problematiek van opgedreven bromfietsen, over weekendongevallen, over de werking van de (verkeers)politie. 49

50 Tevens werden ter gelegenheid van het fietsbehendigheidsexamen in de scholen van het basisonderwijs te Menen theoretische verkeerslessen verstrekt. Er werd een parcours uitgezet en tijdens het examen werd een controle uitgevoerd op het parcours. De gepresteerde capaciteit voor dit fietsexamen omvat dus 350 mensuren. Deelname Open-Deurdagen en beurzen In het jaar 2009 bedroeg de capaciteit voor deelname 44 mensuren. Er werd deelgenomen aan volgende activiteiten: Sidin Beurs te Roeselare ( deze beurs is een jobbeurs voor 18-jarige afgestudeerden) Wieltjesfeesten te Menen Persbabbel/ persberichten 3-maandelijks wordt een persbabbel georganiseerd waarbij toelichting wordt verstrekt over: Het criminaliteitsbeeld binnen de politiezone Geplande en uitgevoerde acties inzake verkeersveiligheid Preventieve tips Inzake punctuele acties wordt telkens een persbericht verspreid. Rondleidingen en schoolbezoeken In 2009 kreeg de politiezone van twee scholen een aanvraag om ofwel een bezoek te brengen aan de politie of een politieagent op bezoek te krijgen in hun school. De scholen die op bezoek kwamen in het politiegebouw kreeg een rondleiding en een uitleg betreffende de dagdagelijkse taken van een politieambtenaar en de gebruikte middelen (voertuigen, cellen, radio s, ademanalysetoestel, flitsvoertuig, ) Onze politiezone is eveneens medewerker op de Roefeldag, georganiseerd door de gemeente Wevelgem. Roefel vond plaats op zaterdag 25 juni 2009 in de voormiddag. De kinderen van het lager onderwijs (6 jaar tot 12 jaar) kunnen die dag deelnemen aan het leven van de volwassenen. Dit is niet alleen kijken en luisteren, maar ook zelf actief 50

51 meedoen. Het bezoek aan het politiebureel ging door in de Post Menen op het Vander Merschplein. De kinderen werden gebracht met de bus omstreeks uur. Maximum mochten er 40 kinderen komen. Ieder jaar opnieuw zijn alle plaatsen ingenomen. De leeftijd van de kinderen varieert tussen de 6 en 12 jaar, met een grotere groep van 8-9 jarigen. De kinderen zijn vergezeld van 4 begeleiders. De kinderen worden in 4 groepjes verdeeld. Op het programma stond: Rondleiding in het gebouw (vooral de cellen bleken heel interessant voor de kinderen) De verschillende uniformstukken (kepie, matrak, handboeien, helmen) werden voorgesteld en de kinderen kregen de mogelijkheid om deze te passen. Het zelf nemen van vingerafdrukken Bekijken van de verschillende voertuigen en moto s met het aanwezige materiaal. Rond werd het bezoek afgerond en kregen de kinderen als aandenken aan de politie een potlood of stylo en een sleutelhanger. Website Politiezone De Website van de Politiezone wordt regelmatig aangepast met nieuwe artikels en aankondigingen zowel wat betreft verkeersacties, alcoholcontroles of preventieve maatregelen. Interne milieuzorg Papier wordt zoveel mogelijk apart opgehaald voor recyclage. Vertrouwelijke documenten worden versnipperd. Alle papier wordt gedeponeerd in containers en opgehaald door een gespecialiseerde firma. Lege laser en fotocopieusetoners worden opgehaald door een firma die zorgt voor milieuvriendelijke recyclage. Op regelmatige basis wordt afgedankt materiaal en afval gevoerd naar het containerpark. In 2009 werden enkele energiebezuinigende 51

52 maatregelen genomen, nl. De uitgelogde PC s die niet uitgeschakeld zijn worden op drie vaste tijdstippen automatisch uitgeschakeld. Enkele servers werden gevirtualiseerd (meerdere servers op 1 fysieke server) 52

53 Bestuur en financiers Begripsomschrijving De mate waarin de organisatie in staat s haar financiële en operationele doelstellingen te realiseren. Toelichting In dit resultaatgebied wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten maatstaven: Financiële maatstaven (begrotingsresultaat) Operationele maatstaven (operationele resultaten) Financiële resultaat Het eigenlijke financiële resultaat valt af te leiden uit de jaarrekening. In 2009 werd de jaarrekening 2008 opgemaakt en goedgekeurd door de politieraad op Zo bedroeg het algemeen begrotingsresultaat voor 2008 in de gewone dienst ,51. De buitengewone dienst van 2008 was in evenwicht. Operationele resultaat Algemene capaciteitsbesteding Tot eind 2007 werd gebruik gemaakt van door het federale niveau aangeleverde en ondersteunende toepassingen voor het comptabiliseren van de dienstprestaties. Vanaf werd er gebruik gemaakt van een privéprogramma, Ortec-Harmony om de dienstprestaties bij te houden. De registratie gebeurde op basis van vooraf bepaalde activiteitstypes. Voor 2009 bedroeg de theoretisch beschikbare capaciteit: VOOR HET OPERATIONEEL KADER manuren. Commentaar: [144,4 voltijdse equivalenten (=145 personeelsleden) (situatie ) x manuren/jaar/lid (zijnde een federale norm exclusief weekend en feestdagen, verlofdagen, gemiddelde rustdagen, medische vrijstellingen). VOOR HET HET CALOG-KADER Wat betreft de begroting 2009 werd in de politieraad van de begrotingswijziging 1 goedgekeurd. Hierin werden volgende bedragen vastgesteld : Gewone ontvangsten: Gewone uitgaven: Buitengewone ontvangsten Buitengewone uitgaven Het geraamd begrotingsresultaat voor 2009 bedroeg in de gewone dienst en in buitengewone dienst manuren. Commentaar: 26,6 voltijds equivalenten (= 27 personeelsleden) (situatie ) x manuren/jaar/lid (incluis opleiding). TOTALE THEORETISCHE BESCHIKBARE CA- PACITEIT manuren. 53

54 Nettocapaciteit In 2008 bedroeg de netto gepresteerde capaciteit manuren. Commentaar: De netto gepresteerde capaciteit bekomt men door de verloven en de medische onbeschikbaarheden in mindering te brengen van de brutocapaciteit. Dit geeft volgend resultaat : Bruto gepresteerde capaciteit : Verloven: Medische onbeschikbaarheden: resultaat Dit betekent dat per personeelslid in 2009 gemiddeld manuren gepresteerd werden (exclusief verloven en medische onbeschikbaarheden). Dit betekent eveneens dat de personeelsleden op jaarbasis gemiddeld 47 uren meer gepresteerd hebben dan de gemiddelde theoretische beschikbare capaciteit. Administratie ,48 Beschermingsopdrachten 372,33 Handhaving Openbare Orde 6.904,40 Interventie ,27 Lokale politiezorg ,73 Medisch ,20 Onbeschikbaar ,80 Onderzoek / Kantschriften ,51 Onthaal ,39 Opleiding ,02 Schrijfwerk ,08 Verkeer ,23 TOTAAL ,44 Deze uren werden als volgt gecomptabiliseerd: 54

55 De basisfunctionaliteiten Algemeen Krachtens het KB van 17 september 2001 KB tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren, het KB van 16 oktober 2009 wijziging aan het KB van 17 september 2001 en de ter zake geldende ministeriële omzendbrief PLP 10 MB inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking, worden voor de korpsen van lokale politie 7 basisfunctionaliteiten weerhouden: interventie onthaal wijkwerking lokale opsporingen en onderzoek slachtofferbejegening openbare orde Verkeer Interventie Capaciteitsbesteding In de politiezone is er een continue bezetting van drie interventieploegen. Tijdens de week is er een dagploeg voor de afhandeling van uitstelbare interventies of eventueel andere opdrachten die niet bestemd zijn voor de interventie (vb. bijstand gerechtsdeurwaarder). De dispatching wordt bijgestaan door een interventiecoördinator Capaciteit op jaarbasis Gepland Gepresteerd Interventie Dagploeg Dispatching/ meldkamer Bijstand Onthaal/disp Iveco Totaal (1) (1) In dit pakket manuren worden eveneens meegerekend: de interventies recherche, de bijstand onthaal en dispatching, de interventies van de OBP, systeembeheerder, het PST en PSH Team Analyse van de interventies Aantal interventies In 2009 werden er interventies geregistreerd. Een daling met 5,7 % t.o.v. 2008, waar trouwens het hoogst aantal interventies werd geregistreerd sedert Het gemiddeld aantal interventies gedurende de laatste zeven jaar bedraagt Spreiding in de tijd Interventies op jaarbasis 7259 Evolutie op maandbasis Interventies per jaar Gemiddeld over de jaren Vergelijking op maandbasis jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Opvallend is dat de laatste twee jaar het aantal interventies in augustus betrekkelijk hoger lag dan de jaren ervoor. Algemeen liggen voor 2009 de tussenkomsten in andere maanden relatief dicht bij het gemiddelde, behalve voor de vrij rustige maand december

56 Volgens de dag van de week procent 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 maandag dinsdag Verdeling naar dag woensdag Opvallend is de lichte stijging van het aantal interventies op vrijdag in de laatste vier jaar en een gelijkaardige stijgingen van het aantal interventies op zondag in de laatste drie jaar. Daartegenover staat dan een parallelle daling van het aantal interventies op zaterdagen over de laatste zeven jaar. Net zoals in 2006 werden meer tussenkomsten geregistreerd op zondagen t.o.v. zaterdagen donderdag vrijdag zaterdag zondag De procentuele verdeling van het aantal interventies naar grondgebied kent geen noemenswaardige verschillen door de jaren heen. We zien wel dat aandeel voor het grondgebied van Wevelgem het grootst isvoor de afgelopen zeven jaren. Volgens aard van de interventies We noteren slechts lichte verschuivingen ten opzichte van Het aandeel persoonsgebonden feiten daalde met circa drie procent. Verkeer en bijstand stijgen respectievelijk met één en twee procent. Specifieke domeinen 1% Verkeer 24% Globaal overzicht Alarmen - Meldingen 2% Bijstand 5% Dieren 2% Goederen 26% Volgens shift Personen 32% Openbare orde 0% Milieu 8% Bij de interventies verkeer zien we een stijging van het aandeel ongevallen stoffelijke schade met 9%, dit ten koste van alle andere rubrieken (met lichte dalingen) met uitzondering van de letselongevallen die constant blijven t.o.v. vorig jaar. Verkeer De drie drukste shifts zijn in volgorde vrijdag laat, zondag laat en de nacht van zaterdag op zondag. Samen goed voor bijna 20 % van alle tussenkomsten. Volgens grondgebied Procentuele verdeling interventies naar grondgebied Menen Wevelgem Ledegem Vervoer 0,2% Veiligheid 7,3% Ongevallen stoffelijke schade 50,5% Vlotheid 7,3% Andere verkeer 0,0% Inbreuken 21,1% Ongevallen gew onden/doden 13,7% ,5 36,0 6, ,0 34,7 7, ,5 33,0 7, ,6 34,1 7, ,51 32,98 7, ,25 31,71 7, ,74 33,10 7,16 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Wat goederen betreft zien we een opmerkelijke stijging van het aandeel diefstallen met zes procent t.o.v. 2008, het aandeel beschadigingen-vernielingen stijgt met drie procent. Dit komt bijna volledig ten koste van de rubriek probleemsituaties die een daling van 9% laat optekenen. 56

57 Goederen en 11 min 14 sec, wat Een significante daling tegenover 2008 is. Probleemsituatie 24% andere 5% Diefstallen 43% Beschadigingen- Vernielingen 22% Brand 6% Bij de persoonsgebonden tussenkomsten zien we een daling van de rubriek noodsituaties personen met circa 6% en een toename van de rubriek noodsituatie geweld met circa 10% Minuten Interventietijden Aanrijtijden minimum maximum gemiddeld Probleemsituatie Geschillen 32% Personen Andere personen 6% Noodsituatie Zeden Minderjarigen 1% 3% Noodsituatie Personen - Wapens/Gew eld 17% Het gemiddelde van de totale interventietijd bedraagt bij steekproef 44 min 54 sec. Met 99 % zekerheid ligt het gemiddelde tussen 43 min 55 sec en 45 min 54 sec. Een stijging met ca 4 minuten t.o.v Gemiddelde interventietijd Probleemsituatie Fysieke toestand 7% Noodsituatie Persoon 34% Wat milieu betreft blijft het leeuwenaandeel van de interventies ingepalmd door geluidsoverlast. Milieu minuten maximum minimum gemiddeld Lucht 6% Ruimtelijke ordening Water 2% Bodem 2% 4% Geluid 86% Uitgestelde interventies Wat het aantal geregistreerde tussenkomsten betreft van de ploeg uitgestelde interventies zien we een lichte stijging t.o.v Aanrij en interventietijden Aanrijtijden Voor 2009 werd de gemiddelde aanrijtijd bij steekproef berekend op 10 min 54 sec. Met 99% zekerheid kunnen we stellen dat het gemiddelde zich situeert tussen 10 min 33 sec

58 Wat de verdeling naar grondgebied betreft zien we dat quasi 60 % van de uitgestelde tussenkomsten gebeuren op het grondgebied van Menen. Verdeling naar grondgebied Het aantal meldingen onthaal daalde met circa 4% t.o.v Let wel dat hier enkel de meldingen werden weerhouden waarvan de feiten zich binnen de zone voordeden. Het aantal meldingen van feiten gebeurd buiten de zone bleef stabiel t.o.v Feiten buiten grondgebied Menen Wevelgem Ledegem % 20% 40% 60% 80% 100% Onthaal Capaciteitsbesteding In de politiezone wordt de onthaalfunctie als volgt georganiseerd: Zonaal onthaal: 24/24 uur te Menen, Vlamingenstraat Lokaal onthaal:op weekdagen overdag te Wevelgem en Ledegem. Gepresteerde capaciteit op jaarbasis: mensuren (exclusief wijkonthaal) Zonaal onthaal Lokaal onthaal Totaal Analyse van de werklast Aantal meldingen 400 Naar maandbasis toe zien we dat juli duidelijk minder druk was dan de drie vorige jaren. Maart en april blijken dan een duidelijke stijging neer te zetten Onthaal maandbasis jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Verdeling naar grondgebied Verdeling naar grondgebied Ledegm 6% Wevelgem 43% Menen 51% Wat de verdeling naar grondgebied betreft 58

59 zien we een lichte verschuiving van 3% naar het grondgebied Wevelgem toe in mindering van Menen. Ledegem blijft stabiel. Verdeling aard van de meldingen Specifieke domeinen 2% Personen 27% In 2009 zien we een opmerkelijke verschuiving. Het aandeel goederen daalt met 15%. De grootste stijging vinden we bij personen (6%). De resterende 7% wordt vrij gelijkmatig verdeeld over de resterende rubrieken. Wijkwerking Globaaloverzicht onthaal Verkeer 13% Dieren 6% Milieu 2% Capaciteitsbesteding Goederen 50% In de politiezone zijn er 19 betrekkingen voor wijkinspecteur voorzien en ook ingevuld, waarmee voldaan wordt aan de minimale norm (1 wijkagent per 4000 inwoners). Gepresteerde capaciteit: mensuren waaronder schooltoezicht (1.249 mensuren ), wijkwerking ( mensuren) en wijkonthaal (3.742 mensuren) Analyse van de werklast De taken van de wijkagent zijn zeer divers: Wijkonthaal in de 3 hoofdgemeenten tijdens de weekdagen, in de deelgemeenten op bepaalde dagen. Administratieve verslaggeving aan overheden (college van burgemeester en schepenen, Procureur, technische dienst,...) Adviezen (Bewijs goed gedrag en zeden, ) Basispolitiezorg (dieren, Hercosi, onkruid, technopreventief advies, lokale interventies, ) Bevolkingsregister (adresveranderingen, ambtshalve inschrijvingen en schrappingen, inlichtingsbulletin vreemdelingen, inschrijving vreemdelingen, inschrijving Belgen, samenwoonstverslag, vervallen identiteitskaarten, ) Controletaken (bouwwerken, horecafiches, nazicht voertuigen, ) Gerechtelijke stukken (deurwaardersexploten, ontzettingen, teruggave rijbewijzen, ) Gerechtelijke verslaggeving (PV s, kantschriften, ) Inlichtingen Ledegem Menen Wevelgem 59

60 Opdrachten andere besturen en diensten (deurwaarders, gemeentebestuur, ) Ordediensten Toezicht (markten, schoolgaande jeugd, ) Bijwonen vergaderingen aanvankelijke en navolgende. Dit is een stijging van 9,7 % t.o.v Er werden kantschriften (opdrachten van parket of onderzoeksrechter, interne kantschriften en KS van andere Politiezones) behandeld of 6,6% meer dan in Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO) Opvallend is het grote aandeel van Menen in de taken die te maken hebben met het bevolkingsregister. Lokale opsporingen en onder- zoek Capaciteitsbesteding Deze functie wordt in hoofdzaak ingevuld door de lokale recherche (01 OK - 05 MK - 09 BK + 01 BK afgedeeld vanuit de operationele groep). Daarnaast worden er evenwel ook gerechtelijke taken uitgevoerd door andere leden van het korps. (geregistreerd als onderzoek en kantschriften). Gepresteerde capaciteit in 2009 aan onderzoeken en kantschriften: mensuren. ( mensuren gepresteerd door personeelsleden van de recherche en mensuren door andere personeelsleden). Hierbij worden de uren besteed aan schrijfwerk (redactie PV) afzonderlijk gecomptabiliseerd: mensuren voor het volledige korps. Anlyse van de werklast Algemeen In 2009 werden door de politiezone PV s opgesteld in de gerechtelijke sfeer, d.w.z. niet-verkeer, waarvan In 2009 waren er in totaal APOdossiers (een daling van 5,3 % t.o.v. 2008) Deze APO-dossiers kan men in 3 groepen onderverdelen: APO-gerechtelijk: dossiers (- 4 % t.o.v. 2008) APO VKO: 432 dossiers (-13 % t.o.v. 2008) APO VI (Verkeersibreuk) en WA (proces-verbaal van waarschuwing) : 377 dossiers (gelijk gebleven t.o.v. 2008) Activiteiten van de lokale recherche Processen-verbaal Voor het jaar 2009 werden er in totaal gerechtelijke processen-verbaal opgesteld door de recherche, waarvan 311 aanvankelijke en navolgende. Dit betekent een stijging met 18 % t.o.v Men kan deze onderverdelen in verschillende categorieën Categorie Aantal Brandstichting, opzettelijke ontploffingen 12 Diefstal 336 Drugs 800 Financiële onderzoeken 94 Feiten tegen personen (o.a. slagen en verwondingen, 226 moord, bedreigingen, ) Verdwijning / ontvoering 12 Zedenfeiten 333 -audiovisueel verhoor jarigen 42 -polygraaftesten 25 Heling / namaakgoederen 21 Vreemdelingen -onwettig verblijf / mensenhandel -schijnhuwelijken: 38 onderzoeken Oplichting 64 Hormonen 57 Schriftvervalsing 29 Computer / internetfraude 8 Verdachte handelingen 17 Georganiseerde criminaliteit 138 Valse munt 37 Overige processen-verbaal kunnen ondergebracht worden onder PV s van inlichtingen, nemen van speeksel en/ of DNA stalen, VOV s en dergelijke. 60

61 Processen-verbaal 2009 brandstichting diefstal drugs financiële onderzoeken feiten tegen personen verdwijning / ontvoering zedenfeiten heling / namaakgoederen oplichting valsheid in geschriften computer- / internetfraude verdachte handelingen vreemdelingen (inbreuken op de vreemdelingenwetgeving) vreemdelingen (schijnhuwelijken) mensenhandel / uitbuiting illegalen hormonen / humane doping georganiseerde criminaliteit valsmunterij afname DNA stalen VOV s andere Er werden 294 PV s (een stijging met 24 % t.o.v. 2008) opgesteld waarin minderjarigen betrokken waren gelinkt aan drugsdelicten, verdwijningen, diefstallen, zedenfeiten of feiten tegen personen. Er werden eveneens 427 PV s (stijging van +38,5 % t.o.v. 2008) opgesteld waarin vreemdelingen betrokken waren, maar deze werden ook gelinkt aan drugsdelicten, diefstallen, feiten tegen personen, Er werden in arrestaties en aanhoudingen verricht. Er werden 84 huiszoekingen uitgevoerd. Rogatoire opdrachten In 2009 werd 1 rogatoire opdracht (in Frankrijk) uitgevoerd in opdracht van een onderzoeksrechter van het Parket Kortrijk. Confrontaties en fotovoorleggingen In 2008 werden in het kader van gerechtelijke onderzoek 15 confrontaties en 61 fotovoorleggingen uitgevoerd. Tapmaatregelen In opdracht van de onderzoeksrechter van Kortrijk werden 2 opdrachten met telefoon- 61

62 tap uitgevoerd en dit in kader van drugs, doping, afpersing... Inbeslagnames Drugs XTC-pillen: 4 Hasj: 2 gr Heroïne: 398 gt Marihuana: 3,7 gr Speed: 1 gr + restanten Weed: 516,3 gr + restanten Joints: 1 Cocaïne: 1 packson + 65,6 gr Drugs toebehoren Precisieweegschalen: 8 Plastiek zakjes: 937 cannabispijp: 1 Crushers: 13 Pakjes sigaretteblaadjes: 16 Aansteker: 1 Lucifers: 16 houten blok: 1 In het kader van 2 dossiers werden twee volledige installaties, voor het kweken van cannabis, 5 cannabisplanten, een tent en 29,6 gr cannabis in beslag genomen. Wapens Busje pepperspray: 1 Schaar: 1 Mes: 1 Bolletjespistool: 1 Pistool 9 mm: lege pistoollader Alarmpistool: 1 Vrij verkrijgbaar wapen: 2 Knalmunitie: 70 (vrij verkrijgbaar) Lege gasvulling (voor gasdrukpistool): 1 Stroomstoottoestel: 1 Werpster: 1 Telescopische wapenstok: 1 Vlindermes: 1 Inbrekersmateriaal (koevoet, schroevendraaiers, bivakmutsen, ): 9 Voertuigen: Auto: 17 (van de 17 auto s die in beslaggenomen werden, werden er 3 teruggegeven aan de eigenaar nadat het bedrag van de geschatte waarde werd betaald) GSM + toebehoren GSM: 57 Sim-kaarten: 26 GSM-lader: 9 Oortjes: 1 Multimedia PC: 2 Externe Harde schijf: 2 GPS + toebehoren: 1 DVD: 238 CD Rom: 19 Videocassette: 3 Games voor playstation: 149 USB Stick: 2 Cleaning mat voor multimedia: 33 Documenten Rijbewijs Rusland: 1 Rijbewijs Joegoslavië: 1 Rijbewijs Cat BE: 1 Kwijtschriften soc mut: 10 Originele getuigschriften voor verstekte hulp: 30 Andere documenten: 31 Geld: ,95 Vals geld: Waardepapieren: Cheques: 13 (voor een waarde van ) Medicamenten / medische goederen Paarse capsules: 55 Bruin/beige tabletten: 473 Witte tabletjes: 7 Anabole steroïden: 99 Ampullen sustanon (anabolica): 4 Ampullen deca durabolin: 1 Injectiespuit trimbulone: 1 62

63 Spuiten: 3 Naalden: 5 Pleister: 10 Doos handcrème Allerlei Foto s en negatieven: 56 Houten paletten: 13 Kledij: 11 Armbanden, etuis, stukken touw: 36 In 2009 werd 1 dossiers opgemaakt betreffende namaakgoederen die in beslaggenomen werden: Parfum: 494 flacons Kledij: 855 stuks Schoenen: 168 paar Petten,riemen, kettingen: 104 Uurwerken: 15 Handtassen: 24 Portefeuilles: 15 Brillen: 9 Overmaking DVD, minidisc, videocassettes i.v.m. audiovisueel verhoor, polygraaf:, tapmateriaal AVV (Audio Visueel Verhoor) DVD: 56 Polygraaf DVD: 26 Grafieken polygraaftest: 35 Tapmateriaal CD roms met relevante gesprekken: 30 DVD: 5 Overmaking DNA/SAS/Bloedstaal: 12 Toezicht Lagoa Er werd gedurende 6 nachten toezicht uitgevoerd in de Lagoa, goed voor 112 mensuren. Er worden eveneens sporadisch controles uitgevoerd t.h.v. de afrit E17 ter onderschepping van buitenlandse drugskoeriers. Toezicht fuiven en andere manifestaties Er werd 05 maal toezicht gehouden op fuiven en activiteiten( zoals grensrock, 250 dagen fuif, de bouwfuif, kerstbal, ) met gemiddeld 2 man per avond, goed voor 95 manuren. De recherche leverde eveneens steun met een ploeg tijdens verschillende gerechtelijke acties zoals Widca (Lokale actie gericht op woninginbraken), Pack (Arrondisementele gerechtelijke actie gericht op rondtrekkende dadergroepen) en Korbeef (controle veetransporten inzake hormonen), goed voor 55 manuren. Er gebeurde een controleactie in de herberg The Mix te Wevelgem i.s.m. de kansspelencommissie, goed voor 23 mensuren. De recherche leverde eveneens steun bij het toezicht n.a.v. de betoging aan de Lidl te Wevelgem en de betoging van het Vlaams Blok te Menen, goed voor 50 manuren Audiovisuele verhoren van minderjarigen Er werden 30 verhoren uitgevoerd door 2 gespecialiseerde medewerkers. Economische en financiële criminaliteit Er werden reactieve onderzoeken terzake uitgevoerd en 94 PV s opgesteld. Fenomeen mensenhandel / illegale immigratie Controles van de bars: in 2009 werden 121 controles uitgevoerd waarvan 18 in samenwerking met de diensten van de Sociale Inspectie Cel MEHRI en de AOIF (Administratie van de Ondernemings en Inkomensfiscaliteit). Er werd door onze diensten 1 aanvankelijk proces-verbaal opgesteld inzake het aanzetten van ontucht van minderjarigen in één bar met arrestatie van 2 verdachten. Er werden door onze diensten geen andere gerechtelijke inbreuken vastgesteld bij de controle zelf. De Sociale inspectie en de AOIF hebben verschillende inbreuken op de sociale en fiscale wetgeving vastgesteld. Onze diensten hebben 4 navolgende onderzoeken uitgevoerd inzake inbreuken op de sociale wetgeving naar aanleiding van de controles op vraag van het Parket. Controles Chinese restaurants: Er werden door onze diensten 6 controles uitgevoerd op de 9 Chinese restaurants, waarvan 5 controles i.s.m. de Sociale inspectie, het FAVV (Federaal Agenstschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), de AOIF en de DVZ (Dienst vreemdelingensza- 63

64 ken). Er werden door onze diensten 2 aanvankelijke PV s inzake illegaal verblijf en illegale tewerkstelling opgesteld. Er werden 2 personen overgebracht naar een gesloten centrum van DVZ. De Sociale Inspectie heeft verschillende inbreuken op de sociale wetgeving vastgesteld. Het FAVV heeft verschillende inbreuken op de hygiëne vastgesteld. Controles pitarestaurants / pizzeria s Er werden 7 controles uitgevoerd op de 14 pita s/pizzeria s waarvan 5 i.s.m. de Sociale inspectie, het FAVV en de AOIF. Er werden door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. De externe diensten hebben verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze bevoegd zijn. Controles andere horecazaken Er werden 5 controles uitgevoerd i.s.m. de Sociale Inspectie, het FAVV en de AOIF van andere horecazaken waaronder 1 Japans en 1 Grieks restaurant. Er werd door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. De Sociale Inspectie en de AOIF hebben verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze bevoegd zijn. Controle nachtwinkels Er werden 9 controles uitgevoerd op de 9 nachtwinkels Er werd door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. Controle telefoonwinkels/internetcafés Er werden door onze diensten 4 controles uitgevoerd op de 2 telefoonwinkels/ internetcafés. Er werden geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. Controle dagwinkels Er werden 7 controles uitgevoerd van dagwinkels. Er werd door onze diensten 1 aanvankelijk proces-verbaal opgesteld inzake inbreuk op de openingsuren. Er werd eveneens deelgenomen aan 1 nationale actie (Operatie Tam Tam) gecoördineerd door de Federale Politie ter controle van ondernemingen gerund door vreemdelingen (nachtwinkels, telefoonwinkels, pitazaken, dagwinkels, ). Er werd overgegaan tot de controle van de telefoonwinkels/ internetcafés, 1 dagwinkel en 3 nachtwinkels. De controles gebeurden i.s.m. de Economische Inspectie, het FAVV, de AOIF, de FOD Sociale Zekerheid, de Sociale Inspectie en de DVZ. Er werden door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. De externe diensten hebben verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze bevoegd zijn. Onderzoeken schijnhuwelijken Er werden in totaal 38 onderzoeken gevoerd inzake schijnhuwelijken op vraag van het Parket. Er werden in totaal 44 PV s opgesteld. Vaststellingen onwettig verblijf Er werden door onze diensten 4 aanvankelijke PV s opgesteld inzake illegaal verblijf n.a.v. vaststellingen in lopende dossiers, kantschriften bij de recherche of bij verdere onderzoeken inzake vaststellingen door de interventieploegen. Naturalisatieverzoeken en nationaliteitskeuze Er werden 22 naturalisatieverzoeken en 17 nationaliteitsverklaringen door onze diensten behandeld. Onderzoeken buitenlandse rijbewijzen in het kader van een omwisseling Op vraag van de gemeentebesturen van Menen, Wevelgem en Ledegem werden er 37 buitenlandse rijbewijzen aan een echtheidsonderzoek onderworpen. Er werden 3 aanvankelijke PV s opgesteld inzake een vals rijbewijs. Er is in 7 gevallen geen omwisseling gebeurd omdat het rijbewijs en/of de aanvrager niet beantwoordde aan de vigerende richtlijnen. Huisjesmelkerij Er werden door onze diensten geen PV s opgesteld inzake huisjesmelkerij. Andere uitgevoerde onderzoeken Er dient op vraag van de parketmagistraat mensenhandel inzake de COL 01/2007 jaarlijks een lijst opgesteld te worden van de bedrijfsactiviteiten van vreemdelingen (uitgezonderd bars). Daarom dienen al deze instellingen bezocht te worden en dient een verslag met gegevens overgemaakt aan het parket. 64

65 Er werden door onze diensten in het kader van mensenhandel (uitbuiting vreemde werknemers bijdragen tot de binnenkomst of verblijf nazicht uitbating bars ) nog enkele losstaande onderzoeken uitgevoerd waarbij info-winning centraal stond. Er werd 1 aanvankelijk proces-verbaal opgesteld inzake mensensmokkel n.a.v. bekomen informatie. Slachtofferbejegening Deze functie wordt verzekerd binnen de Afdeling Politiezorg van het Korps. Deze dienst bestaat uit volgende diensten: Het Politioneel Slachtofferzorg Team De Sociale Dienst De Wijkdienst De Cel Preventiewerking Het Politioneel Slachtofferzorg Team (PST) Algemeen De dagelijkse coördinatie van het Politioneel Slachtofferzorg Team is in handen van de maatschappelijk assistent slachtofferzorg Christophe Van Cleven. De maatschappelijk assistent slachtofferzorg heeft als voornaamste taken: coördinatie van het PST individuele slachtofferopvang; psychosociale crisisinterventies en permanentie tijdens de kantooruren; herbezoeken van slachtoffers; actualisatie van de sociale kaart; slechtnieuwsmeldingen; begeleiding in het kader van het menswaardig afscheid nemen; brugfunctie tussen de politiezone en de welzijnssector; interne politiezorg; interne vorming en sensibilisering inzake politionele slachtofferzorg; deelname aan overlegstructuren; psychosociale hulpverlening in het kader van rampenhulpverlening en coördinatie van het Psycho Sociaal Hulpverleningsnetwerk Grensleie (PSH); Het PST treedt zowel op tijdens als na de kantooruren ter ondersteuning van de interventieploegen bij ernstig slachtofferschap. Het team telde bij het afsluiten van het werkjaar 2009 elf leden. De maatschappelijk assistent of het teamlid met permanentie kan door de dispatching onmiddellijk ter plaatse geroepen worden om bijstand te verlenen aan de interventieploeg(en) op basis van de volgende criteria : verkeersongevallen of (arbeids-) ongevallen met dodelijke afloop of onmiddellijk levensgevaar; zware (woning-)brand; moord, zelfdoding, poging zelfdoding; ernstige (intrafamiliale) geweldpleging met eventuele noodzaak aan crisisopvang; slechtnieuwsmelding aan familieleden en/of nabestaanden wonende binnen de grenzen van de PZ Grensleie na een verkeersongeval of niet nader omschreven critical incident, zeker indien deze niet respectvol kan uitgevoerd worden door een interventieploeg wegens tijdsgebrek of onbeschikbaarheid; zware diefstal of inbraak met rechtstreekse confrontatie dader(s); afkondiging algemeen nood en interventieplan, medisch interventie plan of psychosociaal interventieplan voor alle andere feiten op verzoek van de interventieploeg ter plaatse, steeds na overleg en in opdracht van de OGP interventie of de OBP. Het Politioneel slachtofferzorg team in 2009 Tijdens de kantooruren kan men beroep doen op de maatschappelijk assistent met als hoofdopdracht politionele slachtofferzorg. Bij afwezigheid van de maatschappelijk assistent slachtofferzorg kan er steeds beroep gedaan worden op één of op beide hoofdinspecteurs met specialisatie politieassistent. Naast de tussenkomsten die vallen onder de ruime noemer slachtofferzorg, wordt er vaak gewerkt in dossiers met als kernprobleem familiale of relationele moeilijkheden. Het zijn vaak dossiers die geen politionele oplossing behoeven doch eerder een sociale oplossing vragen. De lokale politiezone Grensleie was ook in 2009 partner in het project intrafamiliaal ge- 65

66 weld. Bij iedere tussenkomst door de interventieploegen inzake intrafamiliaal geweld, werden plegers en slachtoffers bevraagd of ze wensten in te gaan op het hulpaanbod van CAW Stimulans in het kader van dit project. De maatschappelijk assistenten van de politiezone stonden in voor de doorverwijzingen naar CAW Stimulans. Na de kantooruren, tijdens weekends en op feestdagen wordt er beroep gedaan op de permanentie van het PST voor het brengen van slechtnieuwsmeldingen na zelfdoding, ongeval of natuurlijk overlijden of voor opvang van slachtoffers tijdens crisissituaties zoals woningbrand, familiale of relationele moeilijkheden met nood aan crisisopvang, crisisgesprek bij poging of neiging zelfdoding, Gedurende 2009 waren 98 tussenkomsten voor het PST-team voor een totaal van 352 mensuren. Projectmatig werken in 2008 Psycho Sociaal Hulpverleningsnetwerk regio Grensleie Het PSH Grensleie is een samenwerkingsverband tussen de lokale politiezone en regionale overheids- of welzijnsdiensten. In totaal zijn er een vijftiental diensten of organisaties betrokken bij dit project zoals de OC- MW s van Menen, Wevelgem en Ledegem, het Centrum Algemeen Welzijnswerk Menen, het Heilig Hartziekenhuis site Menen, de vzw Eigen Woonst, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel & Leie, Er kan beroep gedaan worden op het PSH Grensleie bij grootschalige incidenten of noodsituaties voor de psychosociale opvang en de registratie van slachtoffers tijdens de crisisfase. Het PSH Grensleie is operationeel sedert 1 januari Er waren in 2009 geen interventies voor het PSH Grensleie. Het PSH Grensleie is een belangrijke partner inzake de verdere ontwikkeling van de registratie en de psychosociale opvang van betrokkenen binnen de nood- en interventieplanning en dit zowel op lokaal, provinciaal en federaal niveau. In 2009 werd er ook heel wat tijd geïnvesteerd in de verbetering van het Disaster Information System (DIS). Het PSH Grensleie was in 2009 één van de twee Vlaamse vertegenwoordigers in de federale werkgroep opleidingen PSIP. Deelname aan overlegstructuren In 2009 nam de maatschappelijk assistent slachtofferzorg Christophe Van Cleven in functie van coördinator PSH hoofdzakelijk deel aan de vergaderingen van de veiligheidscellen van Menen, Wevelgem en Ledegem in het kader van de nood- en interventieplanning alsook aan diverse werkgroepen die ontstaan zijn uit deze veiligheidscellen. De Sociale Dienst Deze dienst wordt waargenomen door de 2 politieassistenten van het korps, respectievelijk gehuisvest in Menen en Wevelgem. In 2009 werden 90 aanvankelijke processen verbaal opgesteld (36 PV s te Menen en 54 PV s te Wevelgem). Er werden 116 navolgende PV s opgesteld waarvan 61 te Menen en 55 te Wevelgem. Er werden 204 kantschriften uitgevoerd waarvan 104 te Menen en 100 te Wevelgem. De meest voorkomende taken zijn Niet betalen onderhoudsgeld Weigering bezoekrecht Inbreuken betreffende de bewaring van het kind Verlaten echtelijk dak Weigering persoonlijk contact Verhoren minderjarige en leefmilieu Onderzoek aanvraag adoptie Intrafamiliaal geweld Onderzoek inzake inenting Polio Slechtnieuwsmeldingen n.a.v. zelfmoord, ongeval, natuurlijk overlijden Opvang na zelfmoord, overlijden, brand of verdwijning Familiale problemen Echtscheidingsproblemen Drank en drugsproblemen Psychische opvang Spijbelen Inlichtingen juridische/administratieve vragen Kinderverwaarlozing Zedenfeiten Financiële problemen Psychiatrische problematiek Belaging stalking Doorverwijzen naar andere sociale diensten Vergaderen met collega s uit het werkveld. 66

67 Openbare Orde Algemeen Deze functie heeft betrekking op: De openbare rust Het beheer van lokale gebeurtenissen (adviezen, opstellen politieverordeningen, ) Lokale ordediensten Bovenlokale opdrachten van ordehandhaving De openbare veiligheid Ondermeer d.m.v. controle-acties en het sensibiliseren en informeren van de bevolking De openbare gezondheid Via een handhavingsbeleid inzake het leefmilieu De openbare rust De cel planning en coördinatie binnen de afdeling Coördinatie en Steun staat in voor het beheer van de lokale gebeurtenissen. Dit beheer omvat o.a.: Het verstrekken van adviezen aan de lokale overheden Het opstellen van politieverordeningen Het treffen van begeleidende maatregelen (toezicht, ordedienst, ) In 2009 werden 632 adviezen m.b.t. lokale gebeurtenissen verstrekt, wat een daling van 8,9 % betekent t.o.v Deze adviezen waren als volgt verdeeld: Menen 227 Wevelgem 277 Ledegem 116 Afgelaste of ongunstige adviezen 12 Totaal 632 Tijdens de lokale gebeurtenissen en manifestaties werden mensuren gepresteerd. In tegenstelling tot de voorbije jaren betreft dit de capaciteitsinzet beperkt tot gebeurtenissen sensu stricto, en werden de manuren besteed aan diverse vormen van toezicht (markt, overlast, fiets, ) niet meegerekend Er werden 59 adviezen afwijking op het sluitingsuur afgeleverd in 2009, wat een daling met 22 % betekent t.o.v

68 Overlastpatrouille Tijdens het weekend en t.g.v. feestdagen wordt een overlastpatrouille voorzien die specifiek georiënteerd wordt naar het uitgaansleven en naar plaatsen waar fuiven plaatsvinden. In 2009 werden er 61 overlastpatrouilles uitgevoerd voor een totaal van 842 uren. Hierbij kreeg de zone 70 maal versterking vanwege de cavalerie van de Federale Politie, goed voor ca 700 uren effectieve patrouille verdeeld over het ganse grondgebied van de zone. Bovenlokale opdrachten van ordehandhaving In 2009 bedroeg de kredietlijn uren conform de Ministeriële richtlijn betreffende het personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie (MFO2). Dit betekent dat in 2009 er door ons korps theoretisch uren moesten voorzien worden voor dergelijke opdrachten. De werkelijke gepresteerde capaciteit in 2008 bedroeg ongeveer uren wat een stijging is met 12,8 % t.o.v Aard van de ordediensten Sportmanifestaties (nationale en internationale voetbalcompetitie, wielerwedstrijd, rally, paardenkoers Culturele manifestaties (muziekfestivals) Officiële plechtigheden 1 Totaal 53 De openbare veiligheid Politionele acties Ter voorkoming van criminaliteit en met het oog op het afschrikken van potentiële daders van strafbare feiten, worden regelmatig politionele controleacties georganiseerd. In 2009 vonden er 21 van dergelijke acties plaats: 5 Packacties (arrondisementeel) 16 Lokale acties waaronder 5 WIDCA acties (Woninginbraken Door Controle Aanpakken) Er werden gedurende deze gerechtelijke

69 acties mensuren gepresteerd: Pack-acties: 403 mensuren WIDCA-acties: 501 mensuren Lokale gerechtelijke acties: 555 mensuren Binationale patrouilles In 2009 werden 17 binationale patrouilles georganiseerd voor een totaal van 200 mensuren. 9 patrouilles werden te voet uitgevoerd dicht bij de grens (Barakken Halluin) op beide grondgebieden. De andere 8 patrouilles gebeurden gemengd en steeds gelijktijdig op beide grondgebieden:. 2 Franse collega s met 1 Belgische collega in Frankrijk en 2 Belgische collega s met een Franse collega op Belgisch grondgebied. Toezicht In het kader van de openbare veiligheid werden eveneens volgende toezichten gehouden: Afwezigheidstoezicht (30 mensuren) Fietspatrouilles (227 mensuren) Toezicht markten (83 mensuren) Toezicht speelpleinen (381 mensuren) Toezicht veemarkt (203 mensuren) De openbare gezondheid Het betreft activiteiten die in verband staan met de bescherming van het leefmilieu. Voor het jaar 2009 werden de volgende onderwerpen weerhouden wat de tussenkomsten en navolgende onderzoeken betreft, zowel ambtshalve als op klacht: Geluidshinder Inbreuken op de bescherming van de oppervlaktewateren Inbreuken op het milieuvergunningsdecreet en vlaremwetgeving Afvalstoffendecreet Inbreuken op het decreet van stedenbouw Geluidshinder Er werden in totaal 56 aanvankelijke en 18 navolgende processen-verbaal opgemaakt wegens geluidshinder Het aantal aanvankelijke processen-verbaal staat in schril contrast met het aantal meldingen van geluidshinder in het algemeen. In het totaal werden er in de zone 703 meldingen van lawaai-geluidshinder gemeld wat maar geresulteerd heeft in het opstellen van 56 aanvankelijke processen-verbaal. Dit komt doordat de tussenkomende ploeg in eerste instantie tracht bemiddelend op te treden. Er werden twee geluidsmetingen verricht met de geluidsmeter door de milieucel nopens de toepassing van het KB van Bescherming van de oppervlaktewateren Er werden in totaal 2 aanvankelijke processen-verbaal opgesteld. In totaal waren er in de zone 15 meldingen ter zake (09 te Menen, 06 te Wevelgem) Menen Wevelgem Ledegem APV NPV Meldingen Inbreuken op het milieuvergunningsdecreet en vlaremwetgeving Er werden in totaal 31 processen-verbaal opgesteld waarvan 4 aanvankelijke en 27 69

70 navolgende processen-verbaal Menen Wevelgem Ledegem APV NPV 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Menen Wevelgem Ledegem APV NPV Alle aanvankelijke processen-verbaal hebben daarbij nog een administratieve behandeling en afhandeling dit bij de bevoegdheden toegekend aan de politieambtenaren in toepassing van art Vlarem I. Daarbij werden er nog 21 administratieve onderzoeken opgestart of verder behandeld naar aanleiding van nieuwe en vroegere vaststellingen of controles. In het totaal waren er 29 meldingen in de zone nopens voormelde materie (afvalverbranding). Inbreuken op het decreet van ruimtelijke ordening en stedenbouw Er werden in totaal 110 processen-verbaal opgesteld, 35 aanvankelijke PV s en 75 navolgende PV s Hierbij werd geen rekening gehouden met de speciale acties betreffende de afvalzwendel en de acties wat de N32 en de acties Rap en Rein betreft. Inbreuken op het afvalstoffendecreet en sluikstorten Er werden in totaal 18 processen-verbaal opgesteld (enkel en alleen voor het sluikstorten), 13 aanvankelijke en 5 navolgende PV s APV NPV Menen Wevelgem Ledegem In totaal waren er 73 meldingen nopens sluikstorten APV NPV Er werden 5 processen -verbaal opgesteld wegens afvalverbranding, 4 aanvankelijke en 1 navolgend PV. Dit heeft geresulteerd in 21 bevelen tot staking van de aan de gang zijnde werken, dit in toepassing van art. 148 en 154 van het decreet, onderverdeeld in: De bevelen tot staking der werken werden iedere maal bekrachtigd, in toepassing van art. 154 van het decreet, door de stedenbouwkundige inspecteur van de ROHM te Brugge. Dit impliceert dat na de staking van de werken er toezicht op deze staking dient uitgevoerd te worden. Naar aanleiding van de processen-verbaal van de wooninspectie werden door onze diensten 5 navolgende processen-verbaal opgesteld. 70

71 Werking van de milieucel De processen-verbaal nopens inbreuken op de Vlaremwetgeving en de inbreuken op de wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening werden quasi allemaal door de milieucel opgesteld. Dit betekent dat er wat betreft de openbare gezondheid 240 processen-verbaal werden opgesteld. Dit is een stijging met 13 % t.o.v In 2009 nam de milieucel deel aan 2 acties Rap en Rein waar 24 voertuigen werden gecontroleerd en 20 ecoformulieren werden opgesteld. Rap en Rein is een actie door 12 verschillende politiediensten (zowel federaal als lokaal) van de arrondissementen Kortrijk en Ieper. Tijdens deze actie worden controles uitgevoerd op het transport van afval en mest zowel op de weg als op de waterwegen. Deze acties worden ondersteund door de Milieu-inspectie, de Mestbank, de afdeling ADR van het FOD Mobiliteit, de dienst Vreemdelingenzaken en het Federaal Agentschap voor de Nucleaire controle. Op hebben de 6 politiezones van het arrondissement Kortrijk en de Politiezone Arro Ieper o.l.v. het Parket Kortrijk een actie Demolition uitgevoerd. De actie Demolition werd uitgevoerd door de milieuexperten van de 7 politiezones waarbij bedrijven gecontroleerd werden die afbraak of sloopwerken, schroot of recyclage activiteiten uitvoeren. Er werden talloze grove inbreuken en tekortkomingen op het vlak van naleving van deze milieurichtlijnen vastgesteld. Verkeer Algemeen In de schoot van het politiekorps worden diverse activiteiten uitgevoerd m.b.t. de verkeersveiligheid: Verstrekken van adviezen aan diverse instanties Deelname aan vergaderingen ter zake Verkeersacties in het domein van Snelheid Alcohol en drugs in het verkeer Goederenvervoer Gebruik van beschermingsmiddelen (o.a. fietscontroles, ) Hinderlijk en gevaarlijk parkeren Globaal werden in het raam van de lokale politiezorg aan het aspect verkeer mensuren besteed of 3 % meer dan in 2008, waarbij ongeveer hetzelfde niveau van 2007 werd bereikt Menen Wevelgem Ledegem 0 71

72 Adviezen Door de Cel Verkeer en mobiliteit werden 153 adviezen inzake verkeerssituaties verstrekt, wat een stijging van 10% betekent t.o.v. 2008: Menen: 63 Wevelgem:51 Ledegem: 39 Tevens werden 284 adviezen afgeleverd inzake machtiging tot het uitvoeren van werken of 26,4 % minder dan in Menen: 133 Wevelgem:120 Ledegem: 31 Er waren 944 aanvragen tot het plaatsen van stellingen, hoogtewerkers, parkeerverbodsborden gedurende 2009 wat een stijging betekent van 14 % t.o.v. 2008: Menen: 560 Wevelgem:316 Ledegem: 68 Er waren eveneens 599 aanvragen tot het plaatsen van containers in onze politiezone wat een daling betekent van 17 % t.o.v Vergaderingen Menen 59 Wevelgem 41 Ledegem 27 Andere 5 Door de Cel verkeer en mobiliteit (1 commissaris en 1 hoofdinspecteur) werd deelgenomen aan 132 vergaderingen met een totaal van 402 mensuren m.b.t. verkeersveiligheid of openbare werken. Fietscontroles schooljaar In het kader van fietscontroles gebeurden repressieve en preventieve fietscontroles. Repressieve fietscontroles zijn controles die gebeuren langs de openbare weg. In 2009 werden hiervoor 84 mensuren gepresteerd. De preventieve controle gebeurt in de scholen. In het basisonderwijs werden de fietsen gecontroleerd van de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar, in het secundair onderwijs van alle jaren. Er werden in fietsen preventief gecontroleerd waarvan 520 fietsen niet in orde waren of 37%. Van 248 of 18 % bleek de fietsverlichting niet in orde. De controle gebeurde in 8 scholen 72

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Inleiding 9. Leiderschap 11

JAARVERSLAG 2010. Inleiding 9. Leiderschap 11 Inhoudstafel Inleiding 9 Leiderschap 11 Begripsomschrijving 11 Richten 11 Interne Communicatie 11 Externe Communicatie 12 Inrichten 13 Verrichten 13 Organigram 14 Strategie en Beleid 15 Begripsomschrijving

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13 1 2 Inhoudstafel Inleiding 11 Leiderschap 13 Begripsomschrijving 13 Richten 13 Interne Communicatie 13 Externe Communicatie 14 Inrichten 15 Verrichten 15 Organigram 16 Strategie en Beleid 17 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PZ GRENSLEIE JAARVERSLAG

JAARVERSLAG 2013 PZ GRENSLEIE JAARVERSLAG PZ GRENSLEIE JAARVERSLAG 2013 1 2 Inhoudstafel Inleiding 11 Geografische situering 13 Leiderschap 15 Begripsomschrijving 15 Omtrent de koers 15 Interne Communicatie 15 Externe Communicatie 18 Omtrent de

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 1 2 Inhoudstafel Woord vooraf 11 Geografische situering 13 Leiderschap 15 Begripsomschrijving 15 Omtrent de koers 15 Interne Communicatie 15 Externe Oriëntering 17 Omtrent de voortdurende

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Politieraad 11-10- 2011 Joost Duhamel VOORWOORD Deze opdrachtbrief geldt voor mijn mandaat als korpschef van de politiezone

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2013 hebben negen personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is.

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is. Deel 9: Leiderschap Leiderschap Visie en missie Dit wordt samengevat in de Heist samen. leuze kwaliteitsvollee politiezorg doen we in De korpsleiding heeft gekozen voor politiewerk op mensenmaat, met speciale

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Het BIVV als werkgever Een uitgebalanceerd beleid Begin 2012 werd Sofie Questier als HR-Manager aangetrokken, met als opdracht een professioneel personeelsbeleid

Nadere informatie

CBPW PZ Grensleie Korpschef Dominique Demey Syndicale afgevaardigden VSOA ACOD CCOD -NSPV Arbeidsgeneesheer Dr. Ponnet IDPBW Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Preventieadviseur Veiligheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom?

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? Wie is de baas van de lokale politie? Tools om te Meten en met de 5 x 5 stelling Cultureel en organisatorisch kader : Gemeenschapsgerichte en performante politiezorg Invullen van het begrip in dit conceptueel

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Dagorde 1. Stakingsaanzegging PZ Brugge (NSPV en VSOA) 2. Stakingsaanzegging CIK Turnhout (VSOA) 3. Extractfiche : scheepvaartpolitie 4.

Nadere informatie

Bijdrage Paul Ponsaers

Bijdrage Paul Ponsaers Bijdrage Paul Ponsaers 18 mei 2013 1 Bestuurlijke Politie Gerechtelijke Politie FEDERAAL CENTRAAL Commissaris-Generaal A.D. Bestuurlijk A.D. Ondersteuning A.D. Gerechtelijk GEDECONCENTREERD (gerechtelijk

Nadere informatie

INHOUD. Een nieuw instrument: onthaalfiche Toekomst: Evaluatiemomenten onthaalbeleid & bijsturing Onthaalbrochure

INHOUD. Een nieuw instrument: onthaalfiche Toekomst: Evaluatiemomenten onthaalbeleid & bijsturing Onthaalbrochure ONTHAALBELEID INHOUD Waarom een onthaalbeleid? Historiek en klemtoon onthaalbeleid Sociaal Huis Oostende Verschillende onderdelen onthaal door de personeelsdienst Individueel onthaal 1e en 2e vormingsdag

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 27 JANUARI 2010

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 27 JANUARI 2010 Lokale en Regionale Besturen Vlaamse Regio - Politie Fontainasplein, 9-11, 1000 Brussel Tel: 02/ 508 59 16 GSM 0477/98.10.71 Fax: 02/508 59 13 E-mail: eric.picqueur@acod.be Web-site : www.acod-lrb.be VERSLAG

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

INHOUD 1 Situering van de politiezone

INHOUD 1 Situering van de politiezone INHOUD 1 Situering van de politiezone 15 1.1. Historiek politiehervorming 17 1.2. Een geïntegreerde politie op 2 niveaus 18 1.2.1. Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie? 19 1.2.1.1. Lokale

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

smebeleid PZ Gent: Medisch absenteïsmebeleid Welzijnsbeleid : integrale aanpak smebeleid Welzijnsbeleid Communicatiebeleid aanwervingsbeleid

smebeleid PZ Gent: Medisch absenteïsmebeleid Welzijnsbeleid : integrale aanpak smebeleid Welzijnsbeleid Communicatiebeleid aanwervingsbeleid Absenteïsmebeleid smebeleid PZ Gent: Medisch Welzijnsbeleid : integrale aanpak Communicatiebeleid aanwervingsbeleid motivatiebeleid Welzijnsbeleid onthaalbeleid tuchtbeleid absenteïsmebeleid smebeleid

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-01

Middenkader : mobiliteit 2015-01 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-01 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

Beheren van klachten in de PZ Halle. Workshop 3 CPS-studiedag 8 mei 2012 CP Liesbeth Van Isterbeek

Beheren van klachten in de PZ Halle. Workshop 3 CPS-studiedag 8 mei 2012 CP Liesbeth Van Isterbeek Beheren van klachten in de PZ Halle Workshop 3 CPS-studiedag 8 mei 2012 CP Liesbeth Van Isterbeek Aanleiding invoering klachtenmanagement juiste perceptie krijgen over het aantal (on)terechte klachten

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders De schaalvergroting van de Limburgse politiezones: maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 2.1. Doel

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Dienst audit en intern toezicht. Intro

Dienst audit en intern toezicht. Intro Dienst audit en intern toezicht Intro Pol AMOW Instroom Taak- en procesbeschrijving deel 1 Beheer klachtendossiers: Voorafgaande of administratieve onderzoeken (verhoor klagers, verhoor betrokken PL, verhoor

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Management van de medewerkers:

Management van de medewerkers: Management van de medewerkers: In 2014 hebben vijf personeelsleden het korps verlaten werden zeven nieuwe medewerkers aangeworven. Een herverdeling van de personeelsleden over de verschillende afdelingen

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERK EN ZELFSTANDIGEN

BUURTINFORMATIENETWERK EN ZELFSTANDIGEN BUURTINFORMATIENETWERK EN ZELFSTANDIGEN BIN-Z CP Jos Lannoo HINP Filip Beyens Directie Operaties INLEIDING. Samenwerking tussen : verschillende bedrijven politiediensten (private bewakingsdienst) (cfr.

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie. Korte inhoud

Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie. Korte inhoud Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie Bart Somers Burgemeester Mechelen Korte inhoud Juridisch kader Bestuurlijke & Gerechtelijke overheid Bestuurlijke overheid en politiebeleid

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Belast met het dossier: Cathy GRIMMEAU, Leen CORTEBEECK FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2012 hebben zeven personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN?

Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN? TALENT KOESTEREN Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN? Insteek in kader van psychosociaal welzijn PREVENTIE PSYCHOSOCIALE RISICO S BURNOUT STRESS ONGEWENST GRENSOVERSCHRIJDEND

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie