Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 7 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 7 Sociale Zaken en Werkgelegenheid"

Transcriptie

1 Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden Taakveld 7 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2 Leeswijzer bij formats bezuinigen met visie De verschillende bezuinigingsmogelijkheden zijn aan de hand van een vast format in beeld gebracht. In deze leeswijzer is aangegeven op welke wijze de verschillende onderdelen van het format moeten worden gelezen. Onderdeel B: Bezuinigingen bij volledig stoppen Financiële effecten De gepresenteerde bedragen betreffen subsidies, kapitaallasten, werken en personeel derden bij het geheel beëindigen van de taak. Indien hierop een aanpassing plaatsvindt, moet het bedrag naar rato worden bijgesteld. In veel gevallen zegt dit nog niets over de feitelijke haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de maatregelen. Vaak zullen bijvoorbeeld frictiekosten moeten worden gemaakt om structurele bezuinigingen te realiseren. Ook kunnen bezuinigingen vaak gefaseerd gerealiseerd worden. Organisatorische effecten Hier staan genoemd de formatieve consequenties bij het volledig stopzetten van de taak. Het betreft de direct aan het beleidsterrein gerelateerde fomatie. Voor het vertalen van formatie naar geld is gewerkt met een vast bedrag per salarisschaal. Frictiekosten In het format zijn de frictiekosten geduid, voor zover hiervan een inschatting kon worden gemaakt. De tijd was tekort om volledig te zijn. Dit vergt in het vervolgtraject nader onderzoek. Onder frictiekosten wordt verstaan: afwaardering van gronden, gebouwen, vervoersmiddelen, tractie, e.d. afkoop van contractuele verplichtingen overgangsregeling gesubsidieerde instellingen overgangsregeling gemeentelijk personeel De genoemde afwaarderingen kunnen betrekking hebben op het volledig afboeken van de restant boekwaarde of naar een waarde in het economisch verkeer, bijvoorbeel agrarische waarde voor gronden of getaxeerde waarde voor gebouwen. Onderdeel C: De verschillende rollen van de gemeente Bij het onderzoek is gekeken of uitgavenreductie mogelijk is als gevolg van een andere rolneming van de gemeente. De tijd is tekort geweest om eventuele mogelijkheden ook financieel door te rekenen. Vooralsnog wordt nu volstaan met een beschrijving van de potententiele mogelijkheden. In de onderstaande tabel een beschrijving van de verschillende typen rolneming die in het format zijn onderscheiden. Rol gemeente Taken / verantwoordelijkheden gemeente Co-creatie Mensen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en overheid zijn elkaars partner. De gemeente is niet langer de deskundige maar de aanjager en de verbinder. Belangrijk doel is dat betrokken partners medeverantwoordelijk gemaakt worden voor de resultaten. Als voorbeelden kan worden gedacht aan de ontwikkeling van plannen, initiatieven met de inzet van zoveel mogelijk betrokkenen in de Bepaalt samen met derde de beleidsdoelstelling. Vertaalt samen met derde beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten Stelt samen met derde specificatie van resultaat vast. Bepaalt samen met derde budget voor activiteiten. Stelt samen met derde wijze van uitvoering vast. Voert deel van Taken / verantwoordelijkheden derde Bepaalt samen met de gemeente de beleidsdoelstelling. Vertaalt samen met gemeente beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten Stelt samen met gemeente specificatie van resultaat vast. Bepaalt samen met gemeente budget voor activiteiten. Stelt samen met gemeente wijze van uitvoering vast. Voert deel van

3 samenleving. Faciliteren In het geval van faciliteren wordt de uitvoering van een taak overgelaten aan anderen. De gemeente behoudt slechts een bescheiden rol door de uitvoering daar waar noodzakelijk nog te faciliteren. Regisseren Hierbij gaat het om op basis van gelijkwaardigheid het in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakken en uitvoeren. Zo kunnen maatschappelijke organisaties samen beter en effectiever de maatschappelijke effectiviteit bereiken dan als gemeente alleen. Denk daarbij aan jeugd, zorg en veiligheid. Maar het kan net zo goed gaan om het samen met de buurgemeenten leveren van diensten. Het regisseren vraagt van de gemeente een actieve en sturende rol. Uitbesteden De uitvoering wordt aan anderen overgelaten, waarbij de gemeente verantwoordelijk blijft. Soms met, soms zonder financiële bijdrage maar meestal gewoon via een opdrachtgeveropdrachtnemer relatie. activiteiten uit. Controleert of eigen werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Toetst of door derde voorgenomen activiteit van negatieve invloed is op eigen beleidsdoelstelling. Als dat niet het geval is ondersteunt de gemeente de door derde uit te voeren activiteit door realisatie zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bepaalt welke beleidsdoelstelling behaald moet worden. Geeft aan welk budget vanuit de gemeente beschikbaar is. Stimuleert derden om bijdrage te leveren. Jaagt aan, stimuleert en coördineert. Toetst of specificaties werkzaamheden voldoende bijdragen aan behalen beleidsdoelstelling. Stelt specificaties van eindresultaat vast. Bepaalt het budget voor de uitvoering. Controleert of werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. activiteiten uit. Controleert of eigen werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Stelt specificaties van eindresultaat vast. Stelt wijze van uitvoering vast Bepaalt het budget voor de uitvoering. Voert zelf uit. Controleert of uitvoering binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Vertaalt beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten. Stelt specificatie van resultaat vast. Bepaalt budget voor activiteiten. Stelt wijze van uitvoering vast. Voert werk uit. Controleert of werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Stelt wijze van uitvoering vast Voert werk uit.

4 7. Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wsw / GR-EMCO-groep Wmo Hulp bij het huishouden Overige sociale zekerheidsregelingen Gemeentelijk minimabeleid Collectieve Ziektekostenverzekering Schuldhulpverlening Memo inzake (deels) stoppen met re-integratie 7.5.0a Uitwerking maatschappelijke discussie, zoekvraag 40 & 43 Werken voor een uitkering 7.5.0b Uitwerking maatschappelijke discussie, zoekvraag 42 & 47 Hulp bij het participeren en het vinden van een baan 7.5.0c Uitwerking maatschappelijke discussie, zoekvraag 44 Investeren in preventie/oefentherapie Cesar 7.5.0d Uitwerking maatschappelijke discussie, zoekvraag 13 Dorpstuin levert geld op

5 Bezuinigen met visie Zoekveld: 7 Wsw / GR-EMCO-groep Nummer: Taakveld: Sociale zaken en werkgelegenheid A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wettelijk Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Uitvoeren van de de Wsw door het aanbieden van arbeid onder aangepaste omstandigheden voor personen met een Wsw indicatie. De uitvoering is opgedragen aan de GR EMCO-groep Naast het doorbetalen van de rijksbijdrage Wsw draagt Coevorden naar rato bij -uit algemene middelen- in het exploitatietekort van de GR EMCOgroep ( 0.1 fte (schaal 10) B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? De taak kan niet worden stopgezet. De gemeentelijke bijdrage kan mogelijk worden afgebouwd. Echter, zolang de gemeente deelnemer is van de GR EMCO-groep moetl een bijdrage naar rato van het exploitatietekort geleverd worden (art. 47 GR). Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Door opheffing van de GR of uittreden krijgt de gemeente te maken krijgt met frictiekosten. Het algemeen bestuur van de GR regelt binnen een periode van zes maanden na het besluit tot uittreding de financiële gevolgen, alsmede de overige gevolgen van die uittreding (art. 45 GR).Verder blijft de gemeente verantwoordelijk om voor personen met een Wsw indicatie aangepaste arbeid te organiseren. Mocht door versobering het aantal Wsw-plekken dalen dan neemt het beroep op de WWB mogelijk toe e.v PM PM 0,1 fte 0,1 fte 0,1 fte 0,1 fte PM PM PM PM

6 C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) De uitvoeringsorganisatie Wsw is nu vooral gericht op het bieden van beschutte werkplekken binnen het eigen bedrijf. De plaatsing bij reguliere werkgevers moet worden gemaximaliseerd. Zie d. De gemeente kan zelf de Wsw uitvoeren of daarvoor een privaatrechtelijke rechtspersoon aanwijzen. Nu is de uitvoering opgedragen aan de GR-EMCO. e Een gebiedsgerichte aanpak Mogelijk door Wsw-medewerkers meer in te zetten bij beheer openbare ruimte, ondersteuning van maatschappelijke organisaties, voor leefbaarheid in dorpen en buurten etc. f. Overige D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? zie E.

7 Bezuinigen met visie Zoekveld: Wmo: Hulp bij het Huishouden A. Huidige situatie? Nummer: Invulvelden Taakveld: Sociale zaken en werkgelegenheid In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wettelijk Bovenwettelijk Autonoom Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. 1. Voldoen aan de Wet maatschappelijke ondersteuning: 2. Iedere inwoner heeft recht op een schoon en leefbaar huis De kosten zitten in de inkoop van uren schoonmaakondersteuning en hulp bij het huishouden. 2. Deels zitten er kosten in de formatie in verband met het indiceren, administratief verwerken en betalen van de ondersteuning B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Indien we deze taak niet meer uitvoeren voldoen we ten eerste niet meer aan onze wettelijke taak. Is er juridisch sprake van taakverwaarlozing en krijgen we uiteindelijk een aanwijzing van het ministerie. Per 1 januari 2015 is het rijk voornemens om 40% op deze taak te bezuinigen. Hierdoor zijn inwoners gedwongen om deze ondersteuning zelf in te kopen of dienen wij uit eigen middelen deze ondersteuning te financieren. Het wordt al een hele opgave om deze taak in de toekomst nog budgetneutraal uit te voeren. Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Ten aanzien van de suggesties die worden gedaan bij het taakveld: 1. Wij vragen voor deze voorziening reeds de maximale eigen bijdrage die wettelijk is toegestaan; 2. De contracten zijn recent (1 januari 2013) afgesloten tegen zeer gunstige tarieven. Uit recente aanbestedingen blijkt dat de tarieven op dit moment weer stijgen. Opnieuw aanbesteden leidt niet tot een kostenbesparing maar tot een kostenverhoging; 3. Het huidige aantal uren dat is toegekend is absoluut minimaal, verlaging is niet meer mogelijk. Indien we deze taak stopzetten worden 1200 inwoners niet meer ondersteund bij het schoonhouden van hun huis. Dit leidt tot meer zorgconsumptie op andere terreinen, zoals AWBZ zorg. Daarnaast leidt het tot een overbelasting van mantelzorgers. Indien inwoners er voor kiezen om de zorg zelf in te kopen, kan dit tot financiële problemen leiden. Het aantal werklozen zal toenemen e.v Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren?

8 D. Inkomstenverhoging C. Bezuinigen met visie Naast volledig stoppen met taken, kunnen we ook kijken of taken op een andere manier uitgevoerd kunnen worden. Door als overheid een andere rol te kiezen, kunnen we met minder kosten mogelijk meer bereiken. Zorgt het zoekveld voor versterking van het profiel economie-onderwijs-zorg? Graag ook een toelichting bij het antwoord. Ja, deze taak is een wezenlijk onderdeel van zorg en economie. De doelgroep is op deze manier gegarandeerd van een schoon en leefbaar huis. Er werken veel mensen in deze sector. Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) e Een gebiedsgerichte aanpak f. Overige We hebben de afgelopen jaren bij de bezuinigingsoperaties Ruimte om te kiezen 1 en 2 en Perspectief vraagt durf voor de Hulp bij het Huishouden (HH) al diverse grote bezuinigingsstappen gezet (die andere gemeenten nu pas maken): Vaststellen maximale eigen bijdrage Invoeren HH als algemene voorziening De taak wordt al uitgevoerd met een minimaal budget, dat door het rijk per 1 januari 2015 ook nog met 40% (ongeveer 2 miljoen) wordt gekort. Om de korting te kunnen realiseren gaan we alle verdere mogelijkheden onderzoeken. inwoners die de regie kunnen voeren over hun huishouden, zelf deze ondersteuning laten betalen. Indien hun inkomen niet toereikend is, vergoeden we de kosten via de bijzondere bijstand. Instellen leeftijdsgrens Ook besparingen op andere en nieuwe Wmo-onderdelen (hulpmiddelen, vervoer, woningaanpassingen, begeleiding) moeten we gebruiken om de korting op HH en begeleiding op te vangen. Zijn er binnen het zoekveld Nee. mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging?

9 Bezuinigen met visie Zoekveld: Nummer: Taakveld: Overige sociale zekerheidsregelingen A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Sociale zaken en werkgelegenheid Wettelijk De gemeente is op grond van de WWB verplicht invulling te geven aan een verordening maatschappelijke participatie voor kinderen. Wij hebben gekozen hiervoor de Doe-Mee-Pas te gebruiken. Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Autonoom Voor ouderen en sociaal geïsoleerden is dit geen wettelijke taak. Participatie van kinderen en 65plussers in achterstandssituaties (110% sociaal minimum) aan sportieve en culturele activiteiten. Subsidiering van activiteiten B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiële effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Afschaffing van de regeling geeft kinderen in achterstandssituaties minder mogelijkheden. Hun mogelijkheden en hun kans op een zelfredzame toekomst worden beperkt. Afschaffing van de Doe-Mee-Pas brengt met zich mee dat verenigingen (jeugd)leden kwijtraken e.v , , , ,-- Het terugbrengen en het versoberen van het budget heeft slechts een zéér beperkte invloed op de formatie, omdat het aantal aanvragen niet afneemt. Geen Geen Geen Geen C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) Een eventuele mogelijkheid is om samen met verenigingen (sport/muziek) en bedrijven met een maatschappelijke verantwoordelijkheid (bv verzekeringsmaatschappijen, banken, bedrijven in de dagrecreatie) nieuwe mogelijkheden te laten creëren met het doel participatie van kinderen in achterstandssituaties. Dit is echt een cultuuromslag en is (in ieder geval) op korte termijn niet haalbaar.

10 b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) e Een gebiedsgerichte aanpak D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? De projecten ontwikkelt onder a. kunnen ook worden uitgevoerd door andere partijen. Als voorbeeld wordt gedacht aan verenigingen die (gratis) deelname aan hun activiteiten mogelijk maken. Andere maatschappelijke organisaties hebben geen primaire doelstelling om kinderen te laten participeren aan sportieve of culturele activiteiten Mogelijkheden worden niet gezien. Uitvoering van de regeling door een derde zal geen financieel voordeel opleveren. Wellicht dat bij de uitvoering van de drie decentralisaties activiteiten kunnen worden ontwikkeld gericht op leefbaarheid en participatie van kinderen bij culturele en sportieve activiteiten. f. Overige Het beleid kan worden versoberd door bijvoorbeeld de dierentuin, Plopsa en Indianendorp niet meer onder de Doe-Mee-Pas te laten vallen. De jaarlijkse uitgaven komen daardoor op zo n Nee, dit ligt niet voor de hand. De regeling is juist bedoeld als ondersteuning voor een doelgroep met weinig financiele mogelijkheden.

11 Bezuinigen met visie Zoekveld: Nummer: Taakveld: Gemeentelijk minimabeleid Collectieve Ziektekostenverzekering A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc Autonoom Sociale zaken en werkgelegenheid Een goede betaalbare ziektekostenverzekering voor minima Reductie kosten bijzondere bijstand Reductie bedrijfsvoeringskosten In het ziektekostenpakket In de fte s B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Een (groter) deel van de minima zal onverzekerd zijn voor de basisvoorzieningen van de ziektekosten en/of de aanvullende voorzieningen. Er wordt dan meer bijzondere bijstand verstrekt, waardoor er geen voordeel ontstaat. Dit komt omdat een deel van de kosten waarvoor bijzondere bijstand kan worden aangevraagd wordt afgedekt door de collectieve zorgverzekering e.v , , , ,-- Wat zijn de financiële effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische We brengen alleen het budget terug. Dit heeft geen invloed effecten, in fte.? op de formatie, omdat het aantal aanvragen niet afneemt. Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) e Een gebiedsgerichte aanpak f. Overige Vanaf 1 januari 2012 zijn we als gemeente overgestapt op een ander pakket voor onze minima. In dit pakket zit geen vergoeding voor het eigen risico. Dat betalen inwoners met een collectieve zorgverzekering vanaf 1 januari 2012 zelf.

12 D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Hier hebben wij al structureel ,= mee bespaard. Door het niet meer vergoeden van het eigen risico en het goedkoper inkopen van het pakket kunnen we nog eens ,= structureel besparen.

13 Bezuinigen met visie Zoekveld: Nummer: Taakveld: Schuldhulpverlening A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Autonoom Sociale zaken en werkgelegenheid Wat zijn de huidige 1. Integrale schuldhulpverleningzorgen dat inwoners belangrijke beleidsdoelen? zelfstandig kunnen meedoen in de maatschappij Waar zitten de belangrijkste Fte s kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de Wanneer we deze taak stopzetten voldoen we niet meer maatschappelijke effecten aan de wettelijke verplichting. De taak wordt op een bij het stopzetten van de wettelijk minimumniveau uitgevoerd. taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Niet van toepassing e.v. Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren?

14 C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) We hebben al zo maximaal mogelijk taken overgedragen aan vrijwilligersorganisatie Humanitas. In 2010 is onderzocht of deze taak zou moeten worden uitbesteed. Gelet op de kosten en de laagdrempeligheid is besloten dit in eigen beheer te houden. e Een gebiedsgerichte aanpak f. Overige 1. Preventie is ook een wettelijke taak, maar moet nog verder worden ontwikkeld in samenwerking met maatschappelijke instellingen. Ook wordt onderzocht of er overlap zit in de werkzaamhden. 2. Bij de pensionering van de medewerkers wordt opnieuw naar de invulling van de vrijgevallen functies gekeken, wat afhankelijk is van de ontwikkelingen (zoals 3D s) en de workload. 3. We hebben al ingezet op procesoptimalisatie m.b.v. lean. De digitalisering van de werkprocessen wordt medio 2014 afgerond. D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Nee er zijn geen mogelijkheden voor inkomstenverhoging, het gaat om inwoners met schulden.

15 MEMO Voor Van C.c. : Begeleidingsgroep Takendiscussie : P. Nijland, Teamleider W&B : A. Haken, Afdelingsmanager PS Datum : Onderwerp : (Deels) stoppen met re-integratie De gemeente is op grond van de Wet Werk en Bijstand verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering, mensen met een uitkering op grond van Algemene nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden (nug ers) die bij het UWV staan geregistreerd als werkloze werkzoekenden. Onder re-integratie verstaan wij het begeleiden en ondersteunen van de verschillende doelgroepen naar regulier (langdurig) betaald werk. Het (krimpende) budget dient wettelijk te worden ingezet voor de re-integratie/participatie, gelinkt aan de uiteindelijke uitstroom naar regulier werk. Binnen dit wettelijk kader legt de gemeente regels vast die zij hanteert bij het uitvoeren van re-integratievoorzieningen. De gemeente is vrij in de keuze om re-integratievoorzieningen zelf uit te voeren of uit te besteden aan een reintegratiebedrijf. Er dient opgemerkt te worden dat de uitvoering van re-integratie in eigen beheer zowel financiële als efficiëncy voordelen oplevert (Rekenkamer rapport 2011). Het activeren van de volledige doelgroep is met de huidige formatie niet haalbaar. Dit is de reden dat er steeds meer gerichte keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inzet van het participatiebudget. Inzet zal voornamelijk plaatsvinden op de doelgroep met een zo kort mogelijke afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het I-deel maximaal ontlast waardoor de toekenning van de IAU/MAU niet in gevaar komt. Dit is van groot belang voor het beperken van de financiële risico s van de gemeente. De bekostiging van de extra formatieve inzet die nodig is voor de uitvoering van de re-integratie/participatie wordt betaald uit het werkdeel. Daarmee is het werkdeel maximaal belast voor de formatieve inzet. Belangrijk is dat er over het inzet van het werkdeel verantwoording moet worden afgelegd. Daarnaast maken we deel uit van een ontwikkeling dat waarschijnlijk vanaf 2015 gemeenten extra/andere taken toebedeeld gaan krijgen met minder budget. De transitie in het sociaal domein brengt vele vragen en onduidelijkheden met zich mee op het gebied van frictiekosten en structurele uitgaven. Tevens dienen we de focus te houden op schadelast beperking op het I- deel. Vooralsnog zien wij geen mogelijkheden om nog verder te bezuinigen op het structureel budget.

16 Bezuinigen met visie Uitwerking maatschappelijke discussie, zoekvraag 40 & 43 werken voor een uitkering A. Huidige situatie? Nummer: 40 & 43 Invulvelden Taakveld: 7.5 Sociale zaken en werkgelegenheid In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wettelijk Bovenwettelijk Autonoom Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Van belang in dit kader is artikel 10a lid 2 WWB: primair op de arbeidsinschakeling gerichte werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid van het college in het kader van deze wet worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid, en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt (zie TK , , nr. 24). Kortom: het stopzetten van deze taak is niet aan de orde. Naast het feit dat het geen kosten bespaart, betreft dit een wettelijke taak die geen arbeidsplekken mag verdringen. Voor de middelen: zie oplegger. B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiële effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? - Geen groei op de participatieladder dus langer in de uitkering. - Sociaal isolement. - Verhoogde zorgvraag. - Negatieve beeldvorming in de samenleving. - Effect op openbare orde en veiligheid. - Sociale cohesie:ontwrichting van wijken en dorpen door armoedeval: verdwijnen sociale samenhang, geen opties eigen kracht meer aan te spreken. - Economie: minder toestroom van gemotiveerd personeel e.v. Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing C. Bezuinigen met visie

17 Naast volledig stoppen met taken, kunnen we ook kijken of taken op een andere manier uitgevoerd kunnen worden. Door als overheid een andere rol te kiezen, kunnen we met minder kosten mogelijk meer bereiken. Zorgt het zoekveld voor versterking van het profiel economie-onderwijs-zorg? Graag ook een toelichting bij het antwoord. Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) Momenteel wordt reeds ingezet op het gezamenlijk ontwikkelen van projecten met (lokale) ondernemers, waarbij we nastreven om een zo groot mogelijk deel van het uitkeringsbestand te laten participeren/activeren. Het betreft hier een wettelijke taak. Bij de gebiedsgerichte aanpak wordt ingezet op samenwerking met diverse partners. Onderzoek wijst uit dat hier naar alle verwachting geen hoger maatschappelijk effect mee wordt bereikt (rapport rekenkamer commissie 2011). e. Een gebiedsgerichte aanpak De gebiedsgerichte aanpak wordt momenteel onderzocht, waarbij onder andere wordt gekeken naar re-integratie om een maximaal maatschappelijk effect te bereiken. f. Overige Niet van toepassing D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Niet van toepassing

Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking

Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking Leeswijzer bij formats bezuinigen met visie De verschillende bezuinigingsmogelijkheden zijn aan de hand van een vast format

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013 Eindrapport Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein 12 november 2013 Rekenkamercommissie Medemblik Opmeer 1 Voorwoord Waarom is dit rapport van belang, wat is de toegevoegde

Nadere informatie

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 De opgave 3 1.2 De aanpak 3 1.3 De rol van de gemeente in het sociaal domein 3 1.4 Kern van de bestuursopdracht 3 1.5

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven

Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven Doorrekening maatschappelijke kosten en baten Concept Opgesteld door: LPBL: Merei Lubbe en Lauri de Boer Op verzoek van: Gemeente Eindhoven Datum: mei 2014 Inhoud

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 1. Inleiding 3 1.1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 4 1.2 Juridische context 4 1.3 Actuele ontwikkelingen in de samenleving 4 1.4 Algemeen beleidskader

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie