Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting"

Transcriptie

1 Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting

2 Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden van armoede en sociaal isolement, door deelname aan het maatschappelijk leven te stimuleren en extra inkomensondersteuning aan te bieden daar waar nodig is. Vanaf 2015 krijgt de gemeente er met de invoering van de drie decentralisaties een zware taak bij. Een grote uitdaging aangezien er behoorlijk wordt gesneden in het totale budget. Er wordt uitgegaan van eigen kracht van de burgers. Van hen wordt meer initiatief en eigen verantwoordelijkheid verwacht. Het blijft echter belangrijk dat kwetsbare burgers, die er ondanks inspanningen niet in slagen voldoende inkomen te verwerven, financieel worden ondersteund door de instandhouding van ons zorgvuldig opgebouwd minimabeleid. In het collegeprogramma is opgenomen dat het ook in een participatiemaatschappij belangrijk blijft dat kwetsbare burgers, die er ondanks inspanningen niet in slagen om voldoende inkomen te verwerven, financieel worden ondersteund door de instandhouding van ons zorgvuldig opgebouwde minimabeleid. Een speerpunt in het minimabeleid is het voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Hierbij richten we ons niet alleen op kinderen van uitkeringsgerechtigden, maar ook op kinderen van zelfstandige ondernemers of woningbezitters. Het minimabeleid zal vanaf 2015 onderdeel moeten uitmaken van het integraal werken in het sociaal domein. De decentralisaties versterken de rol van gemeenten om burgers te ondersteunen en meer te laten participeren in de maatschappij. Op individueel niveau dient te worden bezien hoe mensen kunnen blijven meedoen in de samenleving. Aandacht voor armoede en schulden dienen vast onderdeel uit te maken van de integrale aanpak. Hierbij moet in eerste instantie naar de eigen kracht gekeken worden om het armoedeprobleem op te lossen en niet zonder meer standaard door te verwijzen naar de gemeente voor inkomensondersteuning. Hierbij staat voorop dat werk de beste weg is om uit de armoede te geraken. In maart 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie evaluatie minimabeleid 2012 en de aanbevelingen voor 2013 e.v. De landelijke ontwikkeling en aanpassingen in wetgeving maken een aantal beleidswijzigingen echter noodzakelijk. Deze betreffende onderdelen zijn in de raadswerkgroep Sociaal Domein en met de cliëntenraad WWB besproken en een aantal keuzes zijn voorgelegd. Hun uiteindelijke keuzes hebben wij verwerkt in een aantal beleidswijzigingen.

3 Minimabeleid gemeente Beek Het huidige minimabeleid bestaat op dit moment uit de volgende onderdelen Schuldhulpverlening Sport en cultuurpas Ouderentoeslag Collectieve ziektekostenverzekering voor minima Tegemoetkoming in de aanschaf van energiezuinige huishoudelijke apparaten Langdurigheidstoeslag Individuele bijzondere bijstand Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bijdrage aan particuliere initiatieven (Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Voedsel bank).

4 Noodzakelijke en wenselijke beleidswijzigingen. Landelijke ontwikkelingen noodzaken ons tot een aantal aanpassingen in het minimabeleid. Daarnaast zijn er ook signalen vanuit de uitvoering van het armoedebeleid die beleidswijzigingen wenselijk maken. 3.1 Landelijke ontwikkelingen In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over de intensivering van het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Het regeerakkoord bevat een (oplopende) intensivering van structureel 100 miljoen vanaf 2015 ten behoeve van armoedebeleid. Deze middelen zijn niet geoormerkt. Extra aandacht is er voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met klein pensioen. De regering vindt het belangrijk dat gemeenten bij hun verstrekkingen maatwerk leveren. Dat betekent dat ook moet worden gekeken naar de oorzaken van het probleem, mogelijkheden om via bijvoorbeeld werk meer inkomen te genereren en de individuele omstandigheden. De inhoudelijke wijzigingen zijn neergelegd in de onlangs aangenomen Wet Maatregelen WWB. De maatregelen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Intensivering armoedebeleid kinderen Een van de speerpunten in de intensivering van het armoedebeleid is de zorg voor kinderen die opgroeien in armoede. De middelen die hiervoor naar de gemeente komen, zijn niet geoormerkt vanuit de Rijksoverheid, maar er wordt wel nadrukkelijk aandacht gevraagd wordt voor maatregelen, die voorkomen, dat kinderen als gevolg van armoede niet voldoende kunnen participeren. Daarnaast wordt ook nadrukkelijk gekeken naar private partijen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de armoede- of schuldenbestrijding. Voor wat betreft de hulp aan kinderen worden het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de Stichting Leergeld met name genoemd. Tot slot wordt aandacht gevraagd voor preventie en vroegsignalering van schulden Individuele en categoriale bijzondere bijstand Er komt een verruiming van de individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten. De concrete betekenis van deze verruiming is in de praktijk echter beperkt. De huidige regelgeving biedt gemeenten op veel onderdelen al vrijheid om bijzondere bijstand te verstrekken voor daadwerkelijk gemaakte kosten. Tegenover de wijziging van de regels voor individuele bijzondere bijstand staat de inperking van de mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand. Deze uitvoeringsvriendelijke variant van bijzondere bijstand blijft alleen mogelijk voor de aanvullende zorgverzekering en voor de verstrekking van een pas voor culturele/ maatschappelijke/sportieve voorzieningen, meestal Stadspas genoemd. Overige categoriale verstrekkingen zijn niet meer mogelijk. Voor de ouderentoeslag betekent de wijziging dat deze niet meer als categoriale bijzondere bijstand meer uitgevoerd kan worden. De kosten zullen dus eerst aangetoond moeten worden. De achterliggende gedachte hierbij is dat alleen bij de individuele bijzondere bijstand maatwerk mogelijk is. Bij het beoordelen van een aanvraag om individuele bijzondere bijstand wordt de individuele problematiek van de aanvrager in kaart gebracht. Het gaat er niet alleen om de aanvraag af te handelen, maar ook om de persoonlijke en maatschappelijke situatie te verbeteren Langdurigheidtoeslag De langdurigheidstoeslag wordt vervangen door een individuele toeslag voor personen, die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering. Bij de beoordeling van het recht op deze toeslag moet ook de inspanning die is geleverd om aan arbeid te komen worden onderzocht. De gemeente heeft minder ruimte voor eigen beleid voor deze toeslag. Naar verwachting betekent de wijziging van deze regeling dat het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een toeslag zal afnemen. De extra beoordelingen zullen leiden tot meer uitvoeringstijd per aanvraag.

5 Wenselijke aanpassingen Daarnaast krijgen we ook signalen uit de praktijk: Ondersteuning van kinderen: kinderen krijgen niet altijd wat zij nodig hebben. Kinderen van mensen uit andere doelgroepen dan de uitkeringsgerechtigden zoals bijv. kinderen van zelfstandigen worden niet altijd bereikt. Redenen zijn onbekendheid van de regelingen of schaamte voor het armoedeprobleem. De uitvoering van de Sport- en Cultuurfonds is arbeidsintensief en de gedeclareerde kosten komen niet altijd met overeen met de beoogde doelstelling van de regeling: bevorderen van deelname aan sportieve, educatieve en/of culturele activiteiten. Stille of verborgen armoede, vooral onder ouderen. Meer mogelijkheden voor maatwerk. In de raadswerkgroep Sociaal Domein en met de cliëntenraad zijn een aantal uitgangspunten van het minimabeleid benoemd. Zoals inkomen doelgroep minimabeleid handhaven op 120 % van het bijstandsniveau, inkomen doelgroep individuele inkomenstoeslag 100% gedurende drie jaar, prioriteit leggen op het tegengaan van kinderen in armoede. 3.3 Wat gaan we doen a.g.v. aanpassing wetgeving en wenselijke ontwikkelingen Tegengaan van armoede bij kinderen. Uitvoering via Stichting Leergeld. De gemeente kan de doelgroep kinderen zelf tegemoetkomen in de kosten van maatschappelijke participatie, maar kan ook externe organisaties, zoals Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds daarvoor inschakelen. Het kabinet vraagt hier zelfs nadrukkelijk aandacht voor. De Stichting Leergeld is een landelijke Stichting die zich via lokale initiatieven inzet voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders kunnen bij de stichting Leergeld een aanvraag indienen om hun kinderen te laten meedoen. Meedoen kan in principe op gebied van sport (via Jeugdsportfonds), onderwijs en cultuur (evt. via het Jeugdcultuurfonds i.o.) Vrijwilligers van de stichting Leergeld gaan in alle gevallen op huisbezoek. Een noodzakelijke bijdrage wordt door de stichting rechtstreeks betaald aan bijv. de sportclub/vereniging. De ouders ontvangen dus niet rechtstreeks een gift. Het bevorderen van participatie gebeurt op dit moment via de Sport- en cultuurpas. Deze regeling biedt gezinnen met een minimum inkomen tot 120 % van het bijstandsniveau nu al de mogelijkheid hun kinderen mee te laten doen aan sportieve dan wel sociaal-culturele activiteiten. Van de sport- en cultuurpas wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt door kinderen van de bij de gemeente reeds bekende doelgroep. Dit komt enerzijds doordat de sport- en cultuurpas uitgevoerd dient te worden conform de regels voor de bijzondere bijstand. Dit betekent dat er rekening gehouden dient te worden met inkomens- en vermogensgrenzen. Anderzijds zal onbekendheid en wellicht schaamte aanvragen door onbekenden van de gemeente tegenhouden. Het onderbrengen van de uitvoering van de participatie bevorderende regelingen voor kinderen bij private partijen als Stichting Leergeld en Jeugdsportfonds heeft de volgende voordelen: Het bereiken van een grotere doelgroep. Gekeken wordt naar de individuele omstandigheden van een gezin. Doordat de stichting Leergeld minder aan regels gebonden is (geen inkomens- en vermogensgrenzen bijzondere bijstand) kunnen meer kinderen in aanmerking komen voor hulp. Dus ook kinderen van mensen die wat inkomen betreft boven de norm zitten, maar waarbinnen het gezin door schulden geen geld is om kinderen mee te laten doen.

6 - 6 - Stichting Leergeld bereikt de doelgroep via huisbezoeken door ervaringsdeskundigen. De stichting geeft voorlichting en kan bemiddelen bij andere voorzieningen van de overheid, maar kan ook schrijnende situaties signaleren. Doordat geld rechtstreeks wordt overgemaakt aan club of leverancier komt een vergoeding ten behoeve van het kind ook alleen ten goede aan het kind. Lage uitvoeringskosten. Door de uitvoering van participatie bevorderende regeling bij private partijen te leggen, kan meer en betere doelgerichte hulp aan kinderen die in armoede leven, geboden worden. Voorgesteld wordt om vanaf 2015 de uitvoering van de participatie bevorderende maatregelen voor kinderen via Stichting Leergeld te laten lopen. De uitvoering dient plaats te vinden binnen de huidige financiële kaders. Hierover worden afspraken gemaakt met Stichting Leergeld Aanpassing regeling Sport- en Cultuurpas (18 pensioengerechtigde leeftijd) Als de uitvoering van de maatschappelijke participatie via de Stichting Leergeld gaat verlopen, betekent dat, dat de Sport- en cultuurpas aangepast moet worden. Op basis daarvan dienen geen vergoedingen meer toegekend te worden ten behoeve van kinderen in de leeftijd van 4 18 jaar. De Sport- en Cultuurpas dient als participatie bevorderende regeling in stand te blijven voor personen van 18 tot de pensioengerechtigde leeftijd met een minimum inkomen tot 120 % van het bijstandsniveau. Een laag inkomen kan een belemmering zijn voor maatschappelijke en culturele participatie. Beperkte deelname aan de maatschappij kan een negatieve invloed hebben op het gevoel van eigenwaarde waardoor mensen in een maatschappelijke isolement terecht kunnen komen en er bijvoorbeeld gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Het brede gemeentelijke beleid is er dan ook op gericht de participatie van burgers aan de samenleving te bevorderen. Door wijzigingen in het beleid moeten bijdragen voor maatschappelijke participatie worden verstrekt na toetsing van de individuele situatie. Om het doel van de regeling te onderstrepen en ook daadwerkelijke participatie te bevorderen, is het wenselijk om een limitatieve opsomming te geven van de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Dit zal nader worden uitgewerkt in uitvoeringsregels. De bijdrage handhaven op 100 per persoon per jaar. Beslispunten: De uitvoering van de maatschappelijke participatie voor kinderen leggen bij Stichting Leergeld. Sport- en cultuurpas in standhouden voor inwoners met een minimum inkomen tot 120 % van het bijstandsniveau in de leeftijd van 19 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Uitvoering van beide regelingen binnen de huidige financiële kaders. Uitvoeringsregels nader uitwerken.

7 De ouderentoeslag Zoals reeds gesteld is het vanaf 2015 niet langer mogelijk om de ouderentoeslag in de huidige vorm van categoriale bijstand te verstrekken. Bijdragen kunnen alleen nog maar worden verstrekt na toetsing van de individuele situatie en nadat de noodzakelijke kosten aangetoond zijn. Aangezien de ouderentoeslag vanaf 2015 als individuele bijzondere bijstand verstrek dient te worden, komt de door de wetgever gestelde inkomensgrens voor categoriale bijstand te vervallen. De inkomensgrens voor de ouderentoeslag mag derhalve weer zelf door de gemeente bepaald worden en wordt eveneens 120% van de bijstandsnorm. De ouderentoeslag is in het leven geroepen om ook ouderen die van een minimuminkomen dienen rond te komen deel te laten nemen aan de maatschappij. In ieder geval mag een laag inkomen hiervoor geen belemmering zijn. Aangezien pensioengerechtigden niet in aanmerking komen voor de langdurigheidtoeslag (vanaf 2015 is dit de individuele inkomenstoeslag), maar evengoed wel voor eens voor grote uitgaven geplaatst worden, is het bedrag van de ouderentoeslag vanaf 2014 verhoogd tot 400 per jaar per huishouden. Omdat vanaf 2015 tegenover een toekenning ook uitgaven aangetoond moeten worden, zal dit ongetwijfeld tot gevolg hebben dat minder aanvragen worden toegekend. Van groot belang is het om deze doelgroep goed te informeren. We zullen het bij ons bekende bestand ouderen met een laag inkomen o.a. gericht aanschrijven en op de mogelijkheden van de ouderentoeslag attenderen. Wij zullen onderzoeken in hoeverre wij met behulp van bijvoorbeeld vrijwilligers deze ouderen kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag. In het kader van integrale aanpak 3-D s verwachten wij dat de regisseur hier ook aandacht aan zal schenken. Beslispunten: Voor 2015 de ouderentoeslag van max. 400 per huishouden per jaar als individuele bijstandsregeling in stand houden voor inwoners vanaf de pensioengerechtigde leeftijd met een minimum inkomen tot 120 % van het bijstandsniveau. Uitvoeringsregels nader uitwerken Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag De langdurigheidstoeslag wordt vanaf 2015 door de wetgever vervangen door een individuele inkomenstoeslag voor personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd, die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen zonder zicht op verbetering. De begrippen langdurig en laag inkomen moeten door de gemeente ingevuld worden. Daarvoor zullen we dezelfde normen hanteren als voor de langdurigheidstoeslag, namelijk langdurig is drie jaar en laag inkomen is 100% van de bijstandsnorm. Ook voor de hoogte van de toeslag zullen we aansluiten bij de normen voor de langdurigheidstoeslag. Deze kaders worden vastgelegd in een verordening. Op individuele basis moet vervolgens onderzocht worden of een persoon voldoende inspanning geleverd heeft. Hiervoor worden nadere beleidsregels opgesteld. Beslispunten: De begrippen langdurig en laag inkomen en de hoogte van de individuele inkomenstoeslag in de verordening individuele inkomenstoeslag invullen conform de huidige langdurigheidstoeslag. Nadere beleidsregels opstellen voor de bepaling of een persoon voldoende inspanning heeft geleverd. De overige onderdelen van het minimabeleid blijven ongewijzigd in stand.

8 Tot slot Een evaluatie van het minimabeleid zal in de loop van 2015 plaatsvinden. Dan is er ook meer duidelijkheid over de concrete invulling van de integrale aanpak binnen het Sociaal Domein. Gewenste aanpassingen van het minimabeleid voor de komende jaren kunnen dan meegenomen worden. Daarnaast gaan we de mogelijkheden onderzoeken van de invoering van een Stadspas, samenstellen van een Kindpakket en van een noodfonds waar een beroep op kan worden gedaan als zich schrijnende situaties voordoen en de bijstandsregels hiervoor geen ruimte bieden. Bemiddeling en signaalfunctie kunnen bijvoorbeeld gelegd worden bij de Vincentiusvereniging. De verruiming van de individuele bijstand en dus de beoordeling van de individuele situatie legt extra druk op de uitvoering. Actie punten voor verder onderzoek 1. De mogelijkheden van een Stadspas. 2. Mogelijkheden voor samenstellen van een Kindpakket 3. Invoering van een noodfonds, 4. De formatieve consequenties inzichtelijk maken.

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal Notitie Minimabeleid 2015-2018 Gemeente Rozendaal Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Landelijke ontwikkelingen 4 2. Lokale situatie 6 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot aanpassen van het Armoedebeleid. AAN DE RAAD. Samenvatting

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot aanpassen van het Armoedebeleid. AAN DE RAAD. Samenvatting Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot aanpassen van het Armoedebeleid. AAN DE RAAD Samenvatting Met ingang van 1 januari 2017 heeft het kabinet structureel 100 miljoen (waarvan 85 miljoen voor gemeenten)

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Joan de Haan

Joan de Haan Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Joan de Haan 06-10237370 Joan.deHaan@a2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 14raad00330 29 januari 2015 onderwerp Nota Heroverweging

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle 2015. Toelichting algemeen Achtergrond Individuele Minima Toeslag Deze verordening is in eerste instantie tot stand gekomen als gevolg van

Nadere informatie

Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk. Presentatie Cie. MC 28 januari 2014

Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk. Presentatie Cie. MC 28 januari 2014 Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk Presentatie Cie. MC 28 januari 2014 Programma Cijfers, regelingen en maatregelen Eindhoven Landelijk kader en wetsvoorstellen Voorgenomen maatregelen Overige

Nadere informatie

EVALUATIE MINIMABELEID BEEK EN AANBEVELINGEN VOOR 2013 e.v.

EVALUATIE MINIMABELEID BEEK EN AANBEVELINGEN VOOR 2013 e.v. EVALUATIE MINIMABELEID BEEK 2012 EN AANBEVELINGEN VOOR 2013 e.v. Inleiding De gemeente heeft de mogelijkheid Øn de zorgplicht om de leefsituatie en het toekomstperspectief van kwetsbare burgers te verbeteren.

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid 2015

Beleidsregels minimabeleid 2015 Gemeente Gilze en Rijen Beleidsregels minimabeleid 2015 Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe" sybver 1/1/2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Voor wie? 2. Individuele aanvragen bijzondere bijstand 3. Individuele

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Armoede in Voorschoten in beeld

Armoede in Voorschoten in beeld Armoede in Voorschoten in beeld Gebruik en bereik van de minimaregelingen onder minimahuishoudens Gebruik en bereik bijzondere bijstand (per huishouden) 516 550 =18% =16% =15% 92 90 561 84 Daling -: -7%

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3. Raadsstuk Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen Nummer 2017/174103 Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.3 Minima Afdeling SZW/PO Auteur Kraan, A.L. van der Telefoonnummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de. commissievergadering van 14 juni 2017

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de. commissievergadering van 14 juni 2017 Nummer Directie Dienst BD2017-007547 directie sb rve participatie Raadscommissie voor Werk, Participatie en Inkomen, Armoede, Coördinatie 3d, Economie, voor de commissievergadering van 14 juni 2017 Portefeuille

Nadere informatie

Raadsstuk. - 4" r. *ï* Haarlem. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen

Raadsstuk. - 4 r. *ï* Haarlem. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen *ï* - 4" r Haarlem Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen Raadsstuk Nummer 2017/174103 Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.3 Minima Afdeling SZW/PO Auteur Kraan, A.L. van

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Minima Effect Rapportage 2017 Nibud Datum 28 mei 2018 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Waarover wil je informeren? Met de Minima Effect Rapportage

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Datum De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Someren d.d. gezien het advies

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid Raadsvoorstel *Z0298FEAD10* Aan de raad Documentnummer : INT-16-25262 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid 2012- en kadernota minimabeleid 2016-2019 Inleiding Het minimabeleid

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb089) Pagina 2/8 Verordening Individuele

Nadere informatie

Startnotitie Integraal armoedebeleid

Startnotitie Integraal armoedebeleid Startnotitie Integraal armoedebeleid Doel presentatie: o Raad informeren over onderzoek armoedebeleid o Voorlopige planning om te komen tot kadernota armoedebeleid o Rol van de gemeenteraad Aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-056 Houten, 30 mei 2017 Onderwerp: Herijking armoedebeleid Beslispunten: 1. De raad voor te stellen de beleidsnota herijking armoedebeleid 2017-2020 -als integraal onderdeel

Nadere informatie

Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014.

Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014. Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014. Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder : a. wet: Wet werk en bijstand; b. bijstandsnorm: de bijstandsnorm bedoeld

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Ede Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, gelet op artikel 36 van de Participatiewet en de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente

Nadere informatie

Divosa Benchmark Armoede & Schulden Rapportage 2017 module armoedebeleid

Divosa Benchmark Armoede & Schulden Rapportage 2017 module armoedebeleid Divosa Benchmark Armoede & Schulden Rapportage 2017 module armoedebeleid Inzicht in de prestaties van het armoedebeleid Loppersum Pagina 1 / 24 - Benchmarkrapportage 2017 - Divosa Benchmark Armoede en

Nadere informatie

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Versie: 17 november 2015 1. Inleiding De aanleiding voor deze nota is drieledig: (1) in 2015 wordt de wetgeving op het gebied van Werk en Inkomen op verschillende punten

Nadere informatie

Minimabeleid 't Hoogeland

Minimabeleid 't Hoogeland Beleidskader BMWE- gemeenten Minimabeleid 't Hoogeland 3 september 2013 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...4 1.2 Het algemeen landelijk kader...5 1.3 Huidig kader Wet werk en bijstand

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

- Alleenstaanden en alleenstaande ouders krijgen dezelfde norm voor inkomenstoeslag, namelijk 436,- ;

- Alleenstaanden en alleenstaande ouders krijgen dezelfde norm voor inkomenstoeslag, namelijk 436,- ; Toelichting Algemeen Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan het in 2016 door de raad en het college vastgestelde beleidskader Armoede en Schulden Gouda 2017 2020. Het speerpunt van de kadernota

Nadere informatie

Nota van bevindingen. Handhaven inkomensgrens categoriale aanvullende inkomensondersteuning. Datum 21 december 2012 Status definitief

Nota van bevindingen. Handhaven inkomensgrens categoriale aanvullende inkomensondersteuning. Datum 21 december 2012 Status definitief Nota van bevindingen Handhaven inkomensgrens categoriale aanvullende inkomensondersteuning Datum 21 december 2012 Status definitief Colofon Programma Nummer Pagina 2 van 18 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting

Nadere informatie

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t WW w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t NOTA VOOR DE RAAD Datum: 26 februari 2016 Onderwerp: Minimabeleid 2016 en verder Nummer raadsnota: Bl.0150661 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Minimabeleid

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6947 Onderwerp : Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Stadskanaal 2013 Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunt De "Verordening

Nadere informatie

Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014

Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014 Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014 Twee onderdelen Onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011

De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011 OVERWEGENDE GELET OP dat het noodzakelijk is het verstrekken van langdurigheidtoeslag aan personen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Smallingerland gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2014;

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Smallingerland gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Smallingerland. Nr. 79151 24 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Smallingerland 2015 De raad van de gemeente Smallingerland ; gelezen

Nadere informatie

Keuzenotitie Gemeente Opmeer. Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces

Keuzenotitie Gemeente Opmeer. Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces Keuzenotitie Gemeente Opmeer Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces 1 1. Inleiding De bijstand is ook voor de burgers van Opmeer een laatste vangnet.

Nadere informatie

Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2018

Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hellendoorn Nr. 28488 9 februari 2018 Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2018 Nijverdal, 6 februari

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilvarenbeek. Nr. 3793 9 januari 2017 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2017 De raad van de gemeente Hilvarenbeek, gezien het voorstel van het college,

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 98220 Datum: 18 november 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Reductieregeling 2015

Reductieregeling 2015 Reductieregeling 2015 Gemeente Grave Datum: 20 januari 2015 *Z00B0B54D5D* documentnr.: ADV/G/14/00732 zaaknr.: Z/G/14/13638 Reductieregeling 2015 Met inachtneming van het vervallen van de verordeningsplicht

Nadere informatie

d. voor gehuwden met ten laste komende kind(eren) van 12 tot en met 17 jaar: 39 % van de norm gehuwden, vermeerderd met een bedrag van 240,- euro.

d. voor gehuwden met ten laste komende kind(eren) van 12 tot en met 17 jaar: 39 % van de norm gehuwden, vermeerderd met een bedrag van 240,- euro. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 12827 4 februari 2016 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2016 Raadsbesluit 2015_287 De raad van de gemeente Tilburg: gelezen het voorstel van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel: 1. Vaststellen van de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk De gemeenteraad 8 maart 2012 Beantwoording vragen College van burgemeester en wethouders 111914 Controller Directie Paraaf Datum Bijlagen

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van juli 2014

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van juli 2014 VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van juli 2014 Besluit nummer: 2014_Raad_00056 Onderwerp: Verordening Persoonsondersteunend budget ISD Bollenstreek 2014 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 30 januari

Nadere informatie

Gescand archiot 17 AUG. 2009

Gescand archiot 17 AUG. 2009 Publiekszaken Werk, Inkomen en Zorg Gescand archiot Doorkiesnummers: Telefoon 2195323 Fax 2602061 17 AUG. 2009 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 23-04-2009 Ons kenmerk 973499 Opsteller Michel

Nadere informatie

Olst-Wijhe, 25 augustus 2014 doc. nr.: 14.403386. Uitwerking scenario's Minimabeleid

Olst-Wijhe, 25 augustus 2014 doc. nr.: 14.403386. Uitwerking scenario's Minimabeleid Olst-Wijhe, 25 augustus 2014 doc. nr.: 14.403386 Uitwerking scenario's Minimabeleid Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Beschikbare middelen... 4 Hoofdstuk 3 Bestaande

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012 De raad van de gemeente Onderbanken, Gezien het advies van de Commissie WAS van 22 mei 2012; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Kinderen en armoede. Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds?

Kinderen en armoede. Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds? Kinderen en armoede Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds? Cijfers over kinderen die in armoede opgroeien In 2011 groeiden 359.000 kinderen op in armoede (10,6%) In 2012 groeiden 377.000

Nadere informatie

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 81416 31 december 2014 Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.; gehoord de commissie Maatschappelijke Zaken; overwegende dat het van

Nadere informatie

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Nota Evaluatie Minimabeleid 2009 Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Inleiding Met een adequaat minimabeleid willen we voorkomen dat burgers met een minimuminkomen in een te grote achterstandspositie

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/573478 Besluitnummer: 2 9.1 Onderwerp: beleidsregels sociaal domein Advies: 1 Vast te stellen de volgende beleidsregels

Nadere informatie

Notitie Kinderen in armoede November 2013 Gemeente Velsen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Notitie Kinderen in armoede November 2013 Gemeente Velsen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Kinderen in armoede Velsen, november 2013 1 Notitie Kinderen in armoede November 2013 Gemeente Velsen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg 2 Ondersteuning kinderen in armoede 0. Samenvatting Op verzoek van de

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006 Onderwerp Evaluatie Geld-Terug-Regeling (officiële naam: Beleidsregel bijzondere bijstand voor de kosten van deelname aan maatschappelijke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A. *15.23236* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: 35218 Portefeuillehouder: J.F.A. Alberts Onderwerp: Hervorming minimabeleid 2016-2020 Registratienummer:

Nadere informatie

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 648);

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 648); GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam Nr. 131316 27 juli 2017 Intrekken van de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Amsterdam en vaststellen van de Verordening individuele

Nadere informatie

Beleidsregel Bonus Vrijwilligerswerk (nieuw vastgesteld op: 11 januari 2012 en gewijzigd op: 7 februari 2013 en 5 september 2013)

Beleidsregel Bonus Vrijwilligerswerk (nieuw vastgesteld op: 11 januari 2012 en gewijzigd op: 7 februari 2013 en 5 september 2013) Beleidsregel Bonus Vrijwilligerswerk (nieuw vastgesteld op: 11 januari 2012 en gewijzigd op: 7 februari 2013 en 5 september 2013) Artikel 1 1. De meerderjarige belanghebbende jonger dan de pensioengerechtigde

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Het Meedoenarrangement. Armoede mag niemand uitsluiten

Het Meedoenarrangement. Armoede mag niemand uitsluiten Het Meedoenarrangement Armoede mag niemand uitsluiten 1. Inleiding Niemand mag door armoede buiten de boot vallen of sociaal uitgesloten worden. Inwoners moeten zich kunnen ontplooien, hun eigen mogelijkheden

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel

TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel OVERZICHT VERORDENINGEN Huidig Toeslagenverordening WWB 2010; 1. Toeslagenverordening WWB 2012; Maatregelenverordening

Nadere informatie

Gemeente Albrandsujaard

Gemeente Albrandsujaard Gemeente Albrandsujaard VERORDENING/RAADSBESLUIT Onderwerp Datum vergadering/ Kenmerk agendanummer Verordening Meedoen Albrandswaard 2016 1081434 Commissie Openbaar: Openbaar BBVnummer: nvt De raad van

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de Gemeenteraad TELEFOON DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 15 december 2015 1500125409 J.E.M. Bannenberg UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; B E S L U I T : DE VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE MENTERWOLDE

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; B E S L U I T : DE VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE MENTERWOLDE No.: 8/2. De raad van de gemeente Menterwolde; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 36 van de Wet werk en bijstand; B E S L U I T : Vast te stellen: DE

Nadere informatie

Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 A (geldig vanaf )

Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 A (geldig vanaf ) Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 A (geldig vanaf 01-01-2012) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Bestuurlijke nota onderzoek armoedebeleid

Bestuurlijke nota onderzoek armoedebeleid 1 Bestuurlijke nota onderzoek armoedebeleid Inleiding In haar jaarplan 2017 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek naar het armoedebeleid aangekondigd. De armoedeproblematiek is lastig in kaart te

Nadere informatie

Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 A

Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 A CVDR Officiële uitgave van Dalfsen. Nr. CVDR230176_2 31 oktober 2017 Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 A De raad van de gemeente Dalfsen; overwegende

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2015 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Doelstelling en Visie Onze doelstelling is dat we op klantgerichte en kostenbewuste wijze onze inwoners ondersteunen, zodat deze zolang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren.

Nadere informatie

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012

Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 1 Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 De raad van de gemeente Bergen (L.), gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nr...,

Nadere informatie