Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving"

Transcriptie

1 Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de gemeenten verplicht om uitvoering te geven aan het instrument beschut werk zoals omschreven is in artikel 10b van de (gewijzigde) Participatiewet. Achtergronden bij de wetgeving Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is beschut werk als instrument mogelijk gemaakt. Volgens het ministerie van SZW hebben de gemeenten geld gekregen om beschut werk uit te voeren. Het gaat dan om mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden op de arbeidsmarkt kunnen participeren. Uit een onderzoek van de Inspectie SZW is gebleken dat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken in de gemeenten is achtergebleven bij de verwachtingen die het ministerie van SZW daarbij had. Vervolgens heeft staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer nog voor de zomer aangekondigd gemeenten wettelijk te gaan verplichten beschut werk te organiseren. Ondanks een aantal negatieve reacties heeft de staatssecretaris het wetsvoorstel gemaakt en voorgelegd aan de ministerraad. De ministerraad stemde in met het wetsvoorstel. Vervolgens is het wetsvoorstel voorgelegd aan de Raad van State. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft de regering geadviseerd om van de voorgestelde verplichting voor gemeenten tot het aanbieden van beschut werk af te zien. Niet alleen Klijnsma, maar ook de Tweede Kamer is ontevreden over het aantal gerealiseerde banen voor beschut werk. De Tweede Kamer stemde daarom, ondanks het advies van de Raad van State, in met het verplicht aanbieden van beschut werk door gemeenten. Inmiddels heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel en daarmee is de wetswijziging een feit. Inhoud van de wetgeving De wetgeving m.b.t. beschut werk ziet er, kort samengevat, als volgt uit: - jaarlijks wordt bij ministeriële regeling per gemeente het aantal ten minste te realiseren beschut werkplekken bepaald (de gemeenteraad kan bij verordening een hoger aantal vaststellen); - gemeenten worden verplicht om mensen met een indicatie beschut werk daadwerkelijk een beschut werkplek te bieden zolang het aantal ten minste te realiseren beschut werkplekken niet is gerealiseerd; - als het aantal ten minste te realiseren beschut werkplekken is gerealiseerd, vervalt de verplichting; als er in een jaar meer positieve adviezen beschut werk door UWV worden afgegeven dan waarmee in de ramingen rekening is gehouden, is de gemeente in dat jaar niet verplicht om meer beschut werkplekken aan te bieden dan waarmee in de ramingen rekening is gehouden; per gemeente moet bij verordening worden vastgesteld welke voorzieningen zij instelt voor die mensen voor wie niet direct een beschut werkplek beschikbaar is; het ligt in de rede dat de gemeente zich het daaropvolgende jaar inspant om bij voorrang een beschut werkplek aan te bieden aan diegenen met een positief advies beschut werk (en die op de wachtlijst staan); - als er in een jaar minder positieve adviezen beschut werk door UWV worden afgegeven dan waarmee in de ramingen rekening is gehouden, kan er van worden uitgegaan dat de behoefte lager is; in dat geval is het acceptabel dat in dat jaar door de gemeente minder beschut werkplekken worden gerealiseerd dan waar in de raming vanuit is gegaan; - het staat gemeenten vrij om beschut werkplekken zelf te organiseren, bij de bestaande SWbedrijven, bij andere aan de gemeente gelieerde organisaties of bij reguliere werkgevers; - mensen die menen voor beschut werk in aanmerking te komen, krijgen de mogelijkheid om zelf zonder tussenkomst van de gemeente een advies beschut werk aan te vragen bij UWV.

2 Gevolgen Gemeenten hebben reeds op grond van de Participatiewet een Verordening re-integratie en tegenprestatie vastgesteld. Deze verordening dient te worden aangepast/aangevuld: - in de verordening moet de gemeenteraad in ieder geval vaststellen welke voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling worden aangeboden om beschut werk mogelijk te maken; - bij ministeriële regeling wordt jaarlijks per gemeente het aantal ten minste te realiseren beschut werkplekken bepaald; de gemeenteraad kan bij verordening een hoger aantal vaststellen en daarbij regelen hoe deze additionele omvang van de voorziening wordt bepaald en hoe dan de volgorde wordt bepaald waarin personen van een beschut werkplek worden voorzien; - evenzo is het aan de gemeenteraad om als zij besluit om in een jaar niet meer beschut werkplekken aan te bieden dan waarmee in de ramingen rekening is gehouden aan te geven welke voorzieningen zij inzet voor die mensen voor wie niet direct een beschut werkplek beschikbaar is. Gemeentelijke beleidsvrijheid De gemeentelijke beleidsvrijheid op dit onderwerp is beperkt aangezien beschut werk verplicht is gesteld en er binnen de wettelijke taakstelling moet worden geplaatst als iemand een indicatie beschut werk heeft (ook als diegene geen gemeentelijke uitkering heeft). De gemeentelijke beleidsvrijheid bestaat vooral uit de keuze of er wel of niet boven de taakstelling plekken beschut werk beschikbaar worden gesteld. Gevolg van het niet kiezen voor het mogelijk maken van plaatsingen boven de taakstelling is dat er wachtlijsten kunnen ontstaan. De gemeente is aangewezen als uitvoerder van beschut werk en zou dus zelf kunnen optreden als werkgever. Bij de invoering van de Participatiewet is al door de gemeenten in de Bevelanden en Tholen besloten om de uitvoering van beschut werk neer te leggen bij het SW-bedrijf bij de vaststelling van de Beleidsnota Participatiewet WIZ de Bevelanden en gemeente Tholen ; dit besluit is voor de gemeenten in de Bevelanden en Tholen nog een keer bevestigd bij de besluitvorming over de toekomst van de Betho. Hierbij willen de gemeenten in de Bevelanden en Tholen wel de mogelijkheid openhouden dat reguliere werkgevers beschut werk uitvoeren. Verwachting is dat dit slechts incidenteel zal voorkomen en dat de grote meerderheid via de Betho zal worden geplaatst. In de gemeente Schouwen-Duiveland is het de bedoeling dat beschut werk, indien mogelijk, ingevuld wordt bij een reguliere werkgever. Wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort, dan wordt beschut werk neergelegd bij het SW-bedrijf de Zuidhoek. Wajongeren op beschut werkplekken De gemeenten in Zeeland kunnen het verzoek vanuit UWV krijgen om een Wajongere (van regime van vóór ) op een beschut werkplek te plaatsen. Hierbij geeft UWV aan dat beschut werk het best passend is voor deze persoon om een zo hoog mogelijke graad van participatie te bereiken. Tot op heden zijn er geen beschut werkplekken beschikbaar gesteld voor Wajongeren. Per 1 januari 2017 wordt dit wel verplicht. In de wetgeving wordt hier rekening mee gehouden. De wettelijke verplichting gaat gelden voor personen voor wie gemeenten de reintegratieverantwoordelijkheid draagt, maar ook voor personen aan wie het UWV een uitkering verstrekt. Gemeenten mogen voor al deze personen loonkostensubsidie inzetten, indien dit noodzakelijk is voor de totstandkoming van de dienstbetrekking. Volgens het Rijk hebben gemeenten middelen ontvangen voor het inzetten van loonkostensubsidie voor hun eigen doelgroep, maar ook voor de doelgroep van UWV. Voor personen die een Wajong-uitkering ontvangen, kan UWV echter loondispensatie inzetten. Daarvoor wordt door UWV een landelijk arrangement georganiseerd.

3 Doelgroep De doelgroep van beschut werk zijn diegenen die zijn aangewezen op betaald werk onder beschutte omstandigheden. Een indicatie is noodzakelijk en die wordt afgegeven door UWV. De doelgroep is vergelijkbaar met de doelgroep van de sociale werkvoorziening (Wsw), alleen is de doelgroep van beschut werk beperkter in omvang en heeft meer begeleiding nodig dan de gemiddelde Wsw-er. De Rijksoverheid gaat ervan uit dat er uiteindelijk landelijk beschut werkplekken worden gerealiseerd; binnen de Wsw waren er landelijk circa plekken. De omvang van de doelgroep is lastig te voorspellen aangezien we niet van te voren weten wie een indicatie beschut werk kan krijgen. Het instrument beschut werk kan worden gepositioneerd tussen arbeidsmatige dagbesteding en re-integratie; het gaat dus niet om de groep die, al dan niet met ondersteuning, op een betaalde baan kan worden geplaatst in het kader van de baanafspraken. De potentiële doelgroep voor beschut werk bestaat in ieder geval uit drie belangrijke groepen: - de wachtlijst Wsw die geen indicatie begeleid werken heeft; - uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met enig arbeidsvermogen die niet in aanmerking komen voor plaatsing op de zogeheten baanafspraken; - personen in het doelgroepregister die in de praktijk uitvallen of niet plaatsbaar zijn op de baanafspraken. Wachtlijst Wsw Als het gaat om de wachtlijst Wsw dan staan daar 60 personen op uit de Bevelandse gemeenten en 17 uit de gemeente Tholen. Van de 60 personen uit de Bevelandse gemeenten hebben er 29 geen indicatie begeleid werken en zijn dus waarschijnlijk aangewezen op beschut werk; van deze 29 hebben er 9 een Wajong-uitkering, 6 hebben een bijstandsuitkering, 6 hebben een andere UWV-uitkering (WAO/WIA) en de overige 8 hebben geen uitkering. Per gemeente in de Bevelanden is de situatie als volgt. Gemeente Wachtlijst Wsw Geen begeleid werken Waarvan uitkering UWV Waarvan bijstand Borsele Goes Kapelle Reimerswaal Noord-Beveland Totaal Waarvan geen uitkering Van de 17 personen uit de gemeente Tholen op de wachtlijst Wsw hebben er 7 geen indicatie begeleid werken; van deze 7 hebben er 2 een Wajong-uitkering, 2 hebben een bijstandsuitkering, 3 hebben een andere UWV-uitkering (WAO/WIA). De gemeente Schouwen-Duiveland heeft geen wachtlijst Wsw. Uitstromers VSO De uitstroom uit de VSO-scholen bestaat uit ongeveer 110 leerlingen per jaar voor de gemeenten in de Oosterschelderegio, van wie 80 leerlingen uit de Bevelandse gemeenten. Deze uitstroom VSO is als volgt verdeeld over de gemeenten: - gemeente Goes: 40 leerlingen; - gemeente Borsele: 15 leerlingen; - gemeente Kapelle: 10 leerlingen; - gemeente Noord-Beveland: 3 leerlingen; - gemeente Reimerswaal: 12 leerlingen; - gemeente Schouwen-Duiveland: 20 leerlingen; - gemeente Tholen: 10 leerlingen.

4 Het is erg lastig in te schatten hoeveel van deze groep aangewezen zullen zijn op beschut werk. We mogen ervan uitgaan dat deze groep goed wordt geïnformeerd over de mogelijkheden van beschut werk (door de VSO-scholen) en dat ze dus in vrij grote getalen zelf een indicatie beschut werk zullen aanvragen. Personen in het doelgroepregister Als het gaat om personen in het doelgroepregister dan gaat het voor de gemeenten in de Oosterschelderegio om circa 260 personen; we zijn op dit moment nadrukkelijk om alle personen in beeld te brengen aan de hand van de trede op de participatieladder; een deel van deze groep is mogelijk aangewezen op beschut werk; ook van deze groep is de omvang zeer lastig in te schatten. Voor de Bevelandse gemeenten geldt dat er vrijwel zeker een groep van 29 personen is die is aangewezen op beschut werk, namelijk vanuit de wachtlijst Wsw ; het is de vraag in hoeverre er voor deze groep nog een indicatie beschut werk nodig is; waarschijnlijk is dat niet het geval. Voor Tholen blijkt uit nader intern onderzoek dat er een groep is van 3 personen die vrijwel zeker is aangewezen op beschut werk vanuit de wachtlijst Wsw. Voor Schouwen-Duiveland is er een groep van 4 personen die zeker in aanmerking komt voor beschut werk aangezien deze al een indicatie hebben. Hiervan is 1 beschutte werkplek in het vrije bedrijfsleven ingevuld. Taakstelling/aantallen De taakstelling beschut werk wordt per ministeriële regeling bekend gemaakt. De taakstelling 2017 is inmiddels gepubliceerd. Landelijk is de taakstelling nieuwe plekken in 2017; in 2018 is de taakstelling nieuwe plekken en vanaf 2019 per jaar nieuwe plekken. De taakstellingen zijn in eenheden van 31 uur per week. Taakstelling 2017 Voor de Bevelanden gezamenlijk geldt een taakstelling van 12 plekken in Deze 12 werkplekken in 2017 zijn als volgt verdeeld over de gemeenten: - gemeente Goes: 6 werkplekken; - gemeente Borsele: 2 werkplekken; - gemeente Kapelle: 1 werkplek; - gemeente Noord-Beveland: 1 werkplek; - gemeente Reimerswaal: 2 werkplekken. Voor de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen geldt de volgende taakstelling in 2017: - gemeente Schouwen-Duiveland: 4 werkplekken; - gemeente Tholen: 3 werkplekken. Voor de Bevelanden geldt dat met deze taakstelling niet alle personen uit de wachtlijst Wsw in 2017 kunnen worden geplaatst op beschut werk. De volgorde kan worden bepaald op basis van de datum van aanmelding voor beschut werk (degene die het eerste zich heeft aangemeld, wordt het eerste geplaatst) of degene die het langst op de wachtlijst Wsw staat. Voor Schouwen-Duiveland geldt dat de taakstelling 2017 in overeenstemming is met de groep van wie bekend is dat zij zijn aangewezen op beschut werk, namelijk 4. Voor Tholen geldt dat de taakstelling in overeenstemming is met de groep die vanuit de wachtlijst Wsw is aangewezen op beschut werk, namelijk 3. Prognose nieuwe taakstelling 2018 Gezien de landelijke aantallen ziet de nieuwe taakstelling over 2018 er waarschijnlijk als volgt uit. - gemeente Goes: 5 werkplekken; - gemeente Borsele: 2 werkplekken; - gemeente Kapelle: 1 werkplek; - gemeente Noord-Beveland: 1 werkplek; - gemeente Reimerswaal: 2 werkplekken; - gemeente Schouwen-Duiveland: 3 werkplekken; - gemeente Tholen: 3 werkplekken.

5 Prognose nieuwe taakstelling 2019 en verder Gezien de landelijke aantallen ziet de nieuwe jaarlijkse taakstelling over 2019 en verder er waarschijnlijk als volgt uit. - gemeente Goes: 4 werkplekken per jaar; - gemeente Borsele: 1 werkplek per jaar; - gemeente Kapelle: 1 werkplek per jaar; - gemeente Noord-Beveland: 1 werkplek per jaar; - gemeente Reimerswaal: 1 werkplek per jaar; - gemeente Schouwen-Duiveland: 2 werkplekken per jaar; - gemeente Tholen: 2 werkplekken per jaar. Afspraken met de Betho/Zuidhoek Beschut werk wordt uitgevoerd door de Betho/Zuidhoek; er is sprake van dienstverbanden in de zin van betaald werk. Er is geen afzonderlijke cao beschut werk. Dat betekent dat er nog een oplossing moet worden gevonden voor het werkgeverschap; waarschijnlijk zal door de Betho/Zuidhoek een payroll-constructie worden ingezet. De plaatsing op beschut werk van personen die op de wachtlijst Wsw staan, gebeurt in overleg met de Betho/Zuidhoek; niet alle personen die op de wachtlijst staan, zijn in alle redelijkheid plaatsbaar. Er wordt eerst een proefplaatsing ingezet van maximaal 6 maanden. Er wordt in eerste instantie gewerkt met tijdelijke dienstverbanden. Voor personen die op de wachtlijst beschut werk komen, is er de mogelijkheid van werken met behoud van uitkering bij de Betho/Zuidhoek tot het moment dat er ruimte is binnen de taakstelling; het werken met behoud van uitkering is op vrijwillige basis. Bekostiging gemeente Bij een werkplek beschut werk (31 uur per week) geldt de volgende bekostiging. Het Rijk gaat ervan uit dat er een loonkostensubsidie wordt ingezet vanuit het inkomensdeel gebaseerd op een loonwaarde van maximaal 30% en een vergoeding voor de begeleidingskosten vanuit het werkdeel. Met de Betho/Zuidhoek zijn de uitgaven beschut werk per fte doorgenomen; daar is uit naar voren gekomen dat er circa ,- per werkplek van 31 uur per week nodig is, uitgaande van een payroll-constructie. Voor de Betho/Zuidhoek is er de volgende bekostiging beschikbaar per plek van 31 uur per week: - loonkostensubsidie (uit inkomensdeel gemeente): ,- - begeleidingskosten (uit werkdeel gemeente): 8.500,- - lage inkomensvoordeel (Belastingdienst): 775,- Totaal structurele bekostiging: ,- Hierbij wordt opgemerkt dat De Betho-gemeenten over de begeleidingskosten nog in gesprek zijn met De Betho. Daarnaast is er een bonus beschut werk beschikbaar (van het Rijk) tot en met 2020 van 3.000,- per gerealiseerde plek. Uitgaande van de bovenstaande bekostiging ontvangt de Betho/Zuidhoek tot en met 2020 een toereikende vergoeding voor de uitvoering van beschut werk. Hierbij gaan we ervan uit dat de middelen vanuit de bonus beschut werk (tot en met 2020) nodig zijn om de kosten van beschut werk te kunnen dekken. Probleem is dat de begeleidingskosten uit het werkdeel komen en dat de budgetten werkdeel van de gemeenten niet of nauwelijks zijn toegenomen, terwijl de uitkeringsbestanden wel in omvang zijn toegenomen en er relatief meer complexe doelgroepen zijn zoals statushouders en jonggehandicapten met arbeidsvermogen.

6 De Bevelandse gemeenten krijgen gezamenlijk 1,6 miljoen euro aan werkdeel. Uitgaande van volledige realisatie van het aantal van 12 werkplekken in 2017 komen de uitgaven aan begeleidingskosten beschut werk op ruim ,- (12 x 8.500,-); een belangrijk deel van de uitgaven werk deel zijn vaste kosten. De uitgaven aan begeleidingskosten beschut werk moeten komen uit het onderdeel individuele maatwerktrajecten en beslaan 21% van deze post in het werkdeel 2017 ( ,- op een totaal van ,-) en ruim 6% van het totale werkdeel voor de Bevelanden ( ,- op een totaal van 1,6 miljoen). De gemeente Tholen krijgt circa ,- aan werkdeel. Uitgaande van volledige realisatie van het aantal van 3 werkplekken in 2017 komen de uitgaven aan begeleidingskosten beschut werk op ruim (3 x 8.500,-); dat is circa 7% van het totale budget werkdeel De gemeente Schouwen-Duiveland krijgt circa ,- aan werkdeel. Uitgaande van volledige realisatie van het aantal van 4 werkplekken in 2017 komen de uitgaven aan begeleidingskosten beschut werk op ruim (4 x 8.500,-); dat is ruim 6% van het totale budget werkdeel Risico van een ruime invulling van beschut werk is dat daarmee de bekostiging van de reguliere reintegratie in de knel komt en daarmee ook de realisatie van plaatsingen op betaald werk van gemeentelijke uitkeringsgerechtigden. Dat effect wordt sterker naarmate de taakstelling beschut werk toeneemt (cumulatief) en het werkdeel ongeveer gelijk blijft. Dat heeft weer rechtstreekse invloed op de uitstroom uit de uitkering, het bijstandsvolume en de uitgaven in het inkomensdeel. Uitgaande van realisatie van werkplekken beschut werk met gemeentelijke uitkeringsgerechtigden en volledige uitstroom uit de uitkering is er een besparing van uitgaven aan uitkeringen van circa ,- op jaarbasis (gemiddelde uitkeringsprijs). Het is echter niet toegestaan om alleen uitkeringsgerechtigden te plaatsen op beschut werk. Ook in de situatie van plaatsing van gemeentelijke uitkeringsgerechtigden is er een negatieve financiële balans bij de inzet van beschut werk (kosten beschut werk zijn hoger dan de besparing op de uitkering). Bekostiging via het inkomensdeel lijkt voor 2017 minder problematisch aangezien de budgetten inkomensdeel 2017 (aanzienlijk) zijn toegenomen ten opzichte van 2016; probleem is echter wel dat er geen enkele budgetzekerheid is voor volgende jaren, dus ook niet ten aanzien van de structurele bekostiging; het is zelfs mogelijk dat het budget inkomensdeel 2017 in het lopende kalenderjaar (2017) nog naar beneden wordt bijgesteld. Afspraken met UWV Voor een Wajongere kan loondispensatie en jobcoaching toegepast worden door het UWV bij inzet van beschut werk door de gemeente. UWV kan via artikel 7, lid 7 van de Participatiewet instrumenten van gemeenten inzetten, zonder de re-integratie geheel aan de gemeente over te dragen. Daarmee wordt de volgende constructie voor Wajongers mogelijk:. UWV maakt een afspraak met de gemeente over inzet van beschut werk;. de gemeente draagt de betreffende persoon voor een indicatie beschut werk voor aan UWV;. na het advies van UWV stelt de gemeente vast dat de persoon tot de doelgroep behoort;. de gemeente organiseert een dienstbetrekking beschut werk;. UWV zet als re-integratieverantwoordelijke het instrument loondispensatie en jobcoaching in. Uit een proefberekening blijkt dat UWV met 30% loonwaarde en een full time dienstverband circa ,- aan loondispensatie kan verstrekken; dat is dus duidelijk minder dan de ,- per fte waarmee de gemeenten mogen rekenen. Belangrijk om te weten, is dat een jobcoach die in opdracht van UWV wordt ingezet gecertificeerd moet zijn. Uit navraag blijkt dat UWV geen bekostiging heeft voor beschut werk voor andere doelgroepen dan de Wajong (bijvoorbeeld WIA); dat betekent dat personen met een uitkering op grond van de WIA een lage prioriteit hebben bij het aanmelden voor een indicatie beschut werk.

7 Voorstel Voorgesteld wordt in te stemmen met deze notitie beschut werk: - geen beschut werkplekken te realiseren bovenop de taakstelling vanwege het grote beslag op de gemeentelijke middelen en het daarmee in gevaar komen van de reguliere re-integratie; - het beleid ten aanzien van beschut werk vast te leggen in de nieuwe re-integratieverordening. - beschut werk te laten uitvoeren door de Betho, waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden dat ook reguliere werkgevers beschut werk kunnen uitvoeren; - kennis te nemen van het grote beslag dat de uitvoering van beschut werk gaat leggen op het beschikbare budget werkdeel van de gemeente, zeker omdat de uitgaven cumuleren in de loop van de jaren.

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten 17.0002203 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten Onderwerp Notitie beschut werk Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Schakelen van school naar werk. Inhoud presentatie. Perspectief voor de leerlingen (I) Presentatie voor scholen.

Schakelen van school naar werk. Inhoud presentatie. Perspectief voor de leerlingen (I) Presentatie voor scholen. Schakelen van school naar werk Presentatie voor scholen Voorjaar 2017 Inhoud presentatie 1. Perspectief voor de leerlingen 2. Wat kunt u betekenen in het proces? 3. Wat heeft de Participatiewet te bieden?

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING AANLEIDING WETTELIJK KADER RIS.8139

BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING AANLEIDING WETTELIJK KADER RIS.8139 RIS.8139 BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING Per 1 januari 2017 wordt het beschut werken een wettelijke verplichting. In deze notitie geven we inzicht in de wijze waarop de gemeente Emmen invulling

Nadere informatie

Beschut werk. Kennisdocument i.v.m. wijziging re-integratie verordening. HSSM RK/EH/EH/MK maart 2017 team Participatie Sociaal Domein

Beschut werk. Kennisdocument i.v.m. wijziging re-integratie verordening. HSSM RK/EH/EH/MK maart 2017 team Participatie Sociaal Domein Beschut werk Kennisdocument i.v.m. wijziging re-integratie verordening HSSM RK/EH/EH/MK maart 2017 team Participatie Sociaal Domein 1 Inhoud 1. De Participatiewet 2. Plaats Beschut werk 3. Wat is beschut

Nadere informatie

Beleidsnota Participatiewet WIZ de Bevelanden en gemeente Tholen UITGANGSPUNTEN WERKBEDRIJF VANUIT ZEEUWSE GEMEENTEN

Beleidsnota Participatiewet WIZ de Bevelanden en gemeente Tholen UITGANGSPUNTEN WERKBEDRIJF VANUIT ZEEUWSE GEMEENTEN Beleidsnota Participatiewet WIZ de Bevelanden en gemeente Tholen UITGANGSPUNTEN WERKBEDRIJF VANUIT ZEEUWSE GEMEENTEN Het bestuurlijk 3O-overleg heeft op 22 mei 2014 ingestemd met de onderstaande kaders,

Nadere informatie

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden Dit kennisdocument is een uitgave van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tot stand gekomen in samenwerking met de Programmaraad

Nadere informatie

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken 23-2-2016 CONTEXT: Volume-ontwikkeling Doelstelling nieuw beschut Doelstelling: ook mensen met

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden CAP 17-017 Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden Dit kennisdocument is een uitgave van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beschut werk Participatiewet. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beschut werk Participatiewet. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beschut werk Participatiewet Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. beschut werk als bedoeld in de Participatiewet open te stellen voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN TYTSJERKSTERADIEL

PARTICIPEREN IN TYTSJERKSTERADIEL PARTICIPEREN IN TYTSJERKSTERADIEL VERSLAG EEN JAAR PARTICIPATIEWET stuknr : S2016-03039 datum : Januari 2016 auteur : Nienke de Vries afdeling : Mienskip 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Participatiewet

Nadere informatie

Advies Uitvoeringspanel

Advies Uitvoeringspanel Onderwerp: Wetsvoorstel Participatiewet Behandeld in het uitvoeringspanel van 11 juli 2013. en vastgesteld op 19 augsutus 2013 Loonkostensubsidie Het is goed als gemeenten en sociale partners onderling

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Reintegratieverordening

Verordening tot wijziging van de Reintegratieverordening Verordening tot wijziging van de Reintegratieverordening Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Ten Boer ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2017; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Beschut Werk Wijziging Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015

Beschut Werk Wijziging Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015 voorstel aan de raad Opgesteld door Werk en Inkomen Delsing, A.M.C.D. (Anouk) Kenmerk 174790649 Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Werk en inkomen Beschut Werk Wijziging Verordening re-integratie,

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

Participatiewet gemeente Coevorden 2015 (2e wijziging)

Participatiewet gemeente Coevorden 2015 (2e wijziging) Wijziging van Reintegratieverordening Participatiewet gemeente Coevorden 2015 (2e wijziging) Nr. 2017/ De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 578 Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT!

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT! { Sjaak Verwer Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken Middel - Ambassadeurs regio Noord, Midden en Zuid. - producten Producten - 4 nieuwsbrieven - Lesbrief

Nadere informatie

Notitie oprichting stichting Nieuw Beschut Avres. Inleiding

Notitie oprichting stichting Nieuw Beschut Avres. Inleiding Notitie oprichting stichting Nieuw Beschut Avres Inleiding Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015, is ook de instroom van personen met een arbeidsbeperking in de Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Participatiewet gemeente Coevorden 2015 (2e wijziging)

Participatiewet gemeente Coevorden 2015 (2e wijziging) Wijziging van Reintegratieverordening Participatiewet gemeente Coevorden 2015 (2e wijziging) Nr. 2017/ De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183275 23 december 2016 Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal De gemeenteraad

Nadere informatie

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Invoering Participatiewet Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Huidige situatie Wet werk en bijstand Wsw Wajong Gemeenten UWV Nieuwe situatie Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen Geen instroom

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

De Participatieraad heeft kennis genomen van beide verordeningen en kan zich verenigen met de inhoud ervan.

De Participatieraad heeft kennis genomen van beide verordeningen en kan zich verenigen met de inhoud ervan. Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Raadsvoorstel: Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Haarlem en Eerste wijzigingsverordening verordeningen Participatiewet gemeente Haarlem. BBV nr: 2015/136644

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Realiseren Afspraak(banen)

Realiseren Afspraak(banen) Realiseren Afspraak(banen) Sociaal akkoord: extra banen voor mensen met een beperking Tot 2027 extra banen voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht Afspraken in

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Plan van Aanpak Intensivering project re-integratie d.d. 19 september 2016

Plan van Aanpak Intensivering project re-integratie d.d. 19 september 2016 Plan van Aanpak Intensivering project re-integratie d.d. 19 september 2016 1. Algemeen Voor u ligt het Plan van Aanpak Intensivering project re-integratie. De komende maanden voeren wij een bestandsanalyse

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Inleiding Beoogd effect

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing:  Inleiding Beoogd effect Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Vaststelling Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De Verordening Loonkostensubsidie

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014 Participatiewet en Quotumwet Stand van zaken 9 januari 2014 Inhoud presentatie - 1 Geschiedenis en tijdpad Doel Participatiewet + doelgroepen Wsw vanaf 1-1-2015 Wajong vanaf 2015 Instrumenten w.o. beschut

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA

Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA MEEDOEN WERKT! Participatiewet / informatie Project participatiewet Lecso en LWvP: MEEDOEN WERKT! Producten en materialen die ontwikkeld zijn Participatiewet

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Artikel I. Wijziging Participatiewet. Artikel 10b van de Participatiewet komt te luiden:

Artikel I. Wijziging Participatiewet. Artikel 10b van de Participatiewet komt te luiden: Voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en openstellen van de praktijkroute Allen die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

De Participatiewet in Almere

De Participatiewet in Almere De Participatiewet in Almere Dit factsheet bevat de belangrijkste aspecten van de Participatiewet. We geven een toelichting op de belangrijkste wijzigingen, nieuwe instrumenten en voorzieningen die de

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Citeertitel: Re-integratieverordening 2015 De raad van de gemeente Borsele, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Aanleiding Achtergrond

Aanleiding Achtergrond aan: de raad Vergadering 17 december 2015, punt 9 van: het college datum: 1 december 2015 onderwerp: Vragen Grien Links over de banenafspraak stuknummer: S2015-27259 dossiernummer: Z2015-10237 toezegging.:

Nadere informatie

Beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie Weststellingwerf Beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie Weststellingwerf 2017

Beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie Weststellingwerf Beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie Weststellingwerf 2017 Beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie Weststellingwerf 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weststellingwerf besluiten; Gelet op: - Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; - Gelet

Nadere informatie

gemeente Zuidpias Adviesraad Zuidpias dhr. J van Duinen Coreilipad XB NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL Geachte adviesraad,

gemeente Zuidpias Adviesraad Zuidpias dhr. J van Duinen Coreilipad XB NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL Geachte adviesraad, gemeente Zuidpias Adviesraad Zuidpias dhr. J van Duinen Coreilipad 2 2914 XB NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL verzenddatum. 1 2 APR m onderwerp Reactie op advies voorziening beschut werk nieuw ons kenmerk U16.001959

Nadere informatie

Gemeente Brummen - Nota Nieuw Beschut Werk Brummen

Gemeente Brummen - Nota Nieuw Beschut Werk Brummen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Brummen. Nr. 184366 30 december 2016 Gemeente Brummen - Nota Nieuw Beschut Werk Brummen 2017 2018 Kenmerk: RB16.0068 De raad van de gemeente Brummen, gelezen

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Q&A Regiobijeenkomsten Schakelen van school naar werk

Q&A Regiobijeenkomsten Schakelen van school naar werk Q&A Regiobijeenkomsten Schakelen van school naar werk In het voorjaar van 2017 zijn er zeven regionale bijeenkomsten georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking

Nadere informatie

Kadernota Beschut Werk 2017

Kadernota Beschut Werk 2017 1 Kadernota Beschut Werk 2017 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Eerdere besluitvorming gemeenteraad... 5 2.1. Re-integratieverordening... 5 2.2. Kadernota ISD Noordenkwartier... 5 2.3. Beleidsplan Sociaal Domein

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Tholen 2017

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Tholen 2017 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Tholen 2017 Vastgesteld: 6 juli 2017 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort... 3 Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Samenvatting Participatiewet

Samenvatting Participatiewet Samenvatting Participatiewet Officieel: vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Invoeringswet Wet werken naar vermogen Wijzigingen vanwege Sociaal Akkoord (april 2013) Naamgeving verandert in Participatiewet

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 22juni mei2017 Aanpassing Reintegratieverordening. Economie en Werk

RAADSVOORSTEL. 22juni mei2017 Aanpassing Reintegratieverordening. Economie en Werk RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstel nummer Datum Onderwerp Programma 22juni2017 228044 9mei2017 Aanpassing Reintegratieverordening Participatiewet en Verordening loonkostensubsidie voor personen met

Nadere informatie

De gemeente stelt dit allemaal zelf vast. Zij kunnen zich laten adviseren door een derde, maar dat is aan de gemeente.

De gemeente stelt dit allemaal zelf vast. Zij kunnen zich laten adviseren door een derde, maar dat is aan de gemeente. Cliënten met een beperking informatie voor gemeenten Kijk hier voor veel gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot Loonkostensubsidie Loonwaardebepaling Beschut werk Loonkostensubsidie Voor wie

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind Maart 2015 Neeltje Huvenaars Mogelijkheden na school tot nu toe Vervolgopleiding Werk Baan bij werkgever Baan via sociale

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

Bijlage 4-1: RSA 5 september 2017 Nieuw Beschut Werken

Bijlage 4-1: RSA 5 september 2017 Nieuw Beschut Werken Bijlage 4-1: RSA 5 september 2017 Nieuw Beschut Werken Bestuurlijk opdrachtgevers POHO: Ambtelijk opdrachtgever RSA: Stellers voorstel: Status: n.v.t. Inge Willems Peter Burgerjon (UWV), Caroline van den

Nadere informatie

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen 1. Invoering Passend Onderwijs 1 augustus 2014 2. Nieuwe Jeugdwet 1 januari 2015 3. Decentralisatie van de AWBZ 1 januari 2015 4. Invoering

Nadere informatie

Nota Nieuw Beschut Werk Brummen INT

Nota Nieuw Beschut Werk Brummen INT Nota Nieuw Beschut Werk Brummen 2017 2018 INT16.2655 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beschut Werk... 6 4. Criteria ten aanzien van de doelgroep en de voorziening... 6 5. Financiering...

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 14 oktober 2014 J.L. Kappe UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Artikel II - Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Enschede 2015

Artikel II - Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Enschede 2015 Wijzigingsverordening Participatiewet gemeente Enschede 2017 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum], programma Economie, Werk

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Notitie toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Notitie toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Notitie toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw September 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Participatiewet Dilemma s beschut werken (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Inhoud Hoofdlijnen Participatiewet (uitloop 7-2) Regeeraccoord Brief 21-12 Contouren Participatiewet Conclusies uit deze

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie