10. Burgerzaken en bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10. Burgerzaken en bestuur"

Transcriptie

1 10. Burgerzaken en bestuur Kosten bestuur Gemeentearchivaris Wijk- en dorpenronde Griffie Rekenkamer Deregulering Verantwoordelijkheid samenleving Uitbesteden overheidsactiviteiten

2 Leeswijzer bij formats bezuinigen met visie De verschillende bezuinigingsmogelijkheden zijn aan de hand van een vast format in beeld gebracht. In deze leeswijzer is aangegeven op welke wijze de verschillende onderdelen van het format moeten worden gelezen. Onderdeel B: Bezuinigingen bij volledig stoppen Financiële effecten De gepresenteerde bedragen betreffen subsidies, kapitaallasten, werken en personeel derden bij het geheel beëindigen van de taak. Indien hierop een aanpassing plaatsvindt, moet het bedrag naar rato worden bijgesteld. In veel gevallen zegt dit nog niets over de feitelijke haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de maatregelen. Vaak zullen bijvoorbeeld frictiekosten moeten worden gemaakt om structurele bezuinigingen te realiseren. Ook kunnen bezuinigingen vaak gefaseerd gerealiseerd worden. Organisatorische effecten Hier staan genoemd de formatieve consequenties bij het volledig stopzetten van de taak. Het betreft de direct aan het beleidsterrein gerelateerde fomatie. Voor het vertalen van formatie naar geld is gewerkt met een vast bedrag per salarisschaal. Frictiekosten In het format zijn de frictiekosten geduid, voor zover hiervan een inschatting kon worden gemaakt. De tijd was tekort om volledig te zijn. Dit vergt in het vervolgtraject nader onderzoek. Onder frictiekosten wordt verstaan: afwaardering van gronden, gebouwen, vervoersmiddelen, tractie, e.d. afkoop van contractuele verplichtingen overgangsregeling gesubsidieerde instellingen overgangsregeling gemeentelijk personeel De genoemde afwaarderingen kunnen betrekking hebben op het volledig afboeken van de restant boekwaarde of naar een waarde in het economisch verkeer, bijvoorbeel agrarische waarde voor gronden of getaxeerde waarde voor gebouwen. Onderdeel C: De verschillende rollen van de gemeente Bij het onderzoek is gekeken of uitgavenreductie mogelijk is als gevolg van een andere rolneming van de gemeente. De tijd is tekort geweest om eventuele mogelijkheden ook financieel door te rekenen. Vooralsnog wordt nu volstaan met een beschrijving van de potententiele mogelijkheden. In de onderstaande tabel een beschrijving van de verschillende typen rolneming die in het format zijn onderscheiden. Rol gemeente Taken / verantwoordelijkheden gemeente Co-creatie Mensen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en overheid zijn elkaars partner. De gemeente is niet langer de deskundige maar de aanjager en de verbinder. Belangrijk doel is dat betrokken partners medeverantwoordelijk gemaakt worden voor de resultaten. Als voorbeelden kan worden gedacht aan de ontwikkeling van plannen, initiatieven met de inzet van zoveel mogelijk betrokkenen in de Bepaalt samen met derde de beleidsdoelstelling. Vertaalt samen met derde beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten Stelt samen met derde specificatie van resultaat vast. Bepaalt samen met derde budget voor activiteiten. Stelt samen met derde wijze van uitvoering vast. Voert deel van Taken / verantwoordelijkheden derde Bepaalt samen met de gemeente de beleidsdoelstelling. Vertaalt samen met gemeente beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten Stelt samen met gemeente specificatie van resultaat vast. Bepaalt samen met gemeente budget voor activiteiten. Stelt samen met gemeente wijze van uitvoering vast. Voert deel van

3 samenleving. Faciliteren In het geval van faciliteren wordt de uitvoering van een taak overgelaten aan anderen. De gemeente behoudt slechts een bescheiden rol door de uitvoering daar waar noodzakelijk nog te faciliteren. Regisseren Hierbij gaat het om op basis van gelijkwaardigheid het in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakken en uitvoeren. Zo kunnen maatschappelijke organisaties samen beter en effectiever de maatschappelijke effectiviteit bereiken dan als gemeente alleen. Denk daarbij aan jeugd, zorg en veiligheid. Maar het kan net zo goed gaan om het samen met de buurgemeenten leveren van diensten. Het regisseren vraagt van de gemeente een actieve en sturende rol. Uitbesteden De uitvoering wordt aan anderen overgelaten, waarbij de gemeente verantwoordelijk blijft. Soms met, soms zonder financiële bijdrage maar meestal gewoon via een opdrachtgeveropdrachtnemer relatie. activiteiten uit. Controleert of eigen werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Toetst of door derde voorgenomen activiteit van negatieve invloed is op eigen beleidsdoelstelling. Als dat niet het geval is ondersteunt de gemeente de door derde uit te voeren activiteit door realisatie zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bepaalt welke beleidsdoelstelling behaald moet worden. Geeft aan welk budget vanuit de gemeente beschikbaar is. Stimuleert derden om bijdrage te leveren. Jaagt aan, stimuleert en coördineert. Toetst of specificaties werkzaamheden voldoende bijdragen aan behalen beleidsdoelstelling. Stelt specificaties van eindresultaat vast. Bepaalt het budget voor de uitvoering. Controleert of werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. activiteiten uit. Controleert of eigen werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Stelt specificaties van eindresultaat vast. Stelt wijze van uitvoering vast Bepaalt het budget voor de uitvoering. Voert zelf uit. Controleert of uitvoering binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Vertaalt beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten. Stelt specificatie van resultaat vast. Bepaalt budget voor activiteiten. Stelt wijze van uitvoering vast. Voert werk uit. Controleert of werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Stelt wijze van uitvoering vast Voert werk uit.

4 Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden Taakveld 10 Burgerzaken en Bestuur

5 Bezuinigen met visie Zoekveld: Nummer: Taakveld: Vermindering van de kosten voor bestuur (griffie laten we buiten beschouwing omdat daar een apart traject voor loopt) A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wettelijk Bovenwettelijk Burgerzaken en bestuur Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. 1. Inrichting organisatie vanuit wettelijke verplichting (minimaal 2 wethouders, griffier en voorzien in crisiscommunicatie) 2. Uitvoering wettelijke taken bestuur 3. Uitvoering van het bestuursprogramma 4. Communicatieniveau van de organisatie vergroten 5. Betere relaties inwoners, bedrijven, andere overheden en instellingen door communicatie en wijk- en dorpenronde 6. Betere interne relaties door communicatie 7. Imago van Coevorden ligt dichterbij gewenst imago door communicatie 8. Informatievoorziening, betekenisgeving en schadebeperking bij rampen 9. Inhoudelijke, secretariële, administratieve en organisatorische ondersteuning van het bestuur zodat het bestuur besluiten kan nemen en haar (wettelijke) taken kan uitvoeren 10. Bewaken en verzorgen van het proces betreffende de voortgang en afdoening van bestuursbesluiten. 11. Protocolaire zaken 1. FTE 2. Representatie B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Bestuur Stopzetten kan niet. De taak kan alleen worden teruggeraamd naar het wettelijk minimum. Wat betreft het aantal wethouders is een minimum van 2 wethouders wettelijk vereist. De bestuursondersteuning zou bij vermindering van aantal wethouders iets in kunnen krimpen, maar het aantal portefeuilles blijft bestaan en dat geldt ook voor bijvoorbeeld de stukkenstroom. M.a.w. 1 op 1 geldt niet. De effecten van terugraming zijn dat we bovengenoemde beleidsdoelen in mindere mate kunnen behalen. Ook is het een risico voor de continuïteit. Het afgelopen jaar is op bestuursondersteuning al 1 FTE weg bezuinigd.

6 Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Representatie Een gemeente heeft altijd een representatieve functie waaraan kosten verbonden zijn. Het is niet realistisch dat dit bedrag naar 0 gaat. Het verminderen van representatiekosten voor relatiegeschenken of cadeau s bij jubilea of andere gelegenheden (openingen, huldigingen) verslechterd de relatie met onze externe contacten. Terugraming bestuur heeft gevolgen voor alle beleidsterreinen. 1 wethouder minder e.v. Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB (wethouders (wethouders Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? (wethouders <65 jaar) <65 jaar) 1 0,73 0,73 ( ) 2 ( ) Zonder herplaatsing medewerker : WWkosten Zonder herplaatsing medewerker: WW-kosten <65 jaar) 0,73 ( ) Zonder herplaatsing medewerker: WW-kosten (wethouders <65 jaar) 0,73 ( ) Zonder herplaatsing medewerker : WWkosten Representatie e.v. Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? 0,07 FTE ( 4200,-) 0,07 FTE ( 4200,-) 0,07 FTE ( 4200,-) 0,07 FTE ( 4200,-) Welke frictiekosten moeten Idem Idem Idem Idem worden gemaakt om de maatregel te realiseren? 1 Van 3 naar 2 wethouders heeft ook als gevolg dat we over vier jaar geen wachtgeldverplichting hebben: ,- 2 Alleen van toepassing als er 1 wethouder minder is. Gaat niet op voor deeltijdvermindering.

7 C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met NVT anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van NVT uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren NVT (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering NVT door een derde) e Een gebiedsgerichte NVT aanpak f. Overige NVT D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? NVT

8 Bezuinigen met visie Zoekveld: Nummer: Taakveld: Gemeentearchivaris/oud archief A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc Wettelijk Burgerzaken & Bestuur De gemeentearchivaris is verantwoordelijk voor een viertal hoofdtaken, te weten: - het beheer en het ontsluiten van de overgebrachte (cultuurhistorische) archieven en verzamelingen; - inspectie, toezicht en advies inzake de nietovergebrachte archieven (DIV); - Borgen van behoud (calamiteitenbeheer) van de gemeentelijke archieven - Bewaken van de archiefbewaarplaatsen - Toezien op de tijdige vernietiging van archieven - het ontvangen en begeleiden van bezoekers aan het archief (meestal op afspraak) en het begeleiden van educatieve schoolprojecten; - bevorderen van en meewerken aan de regionale samenwerking en uitbouw van de gezamenlijke archiefwebsite. Aquisitie, beheer en ontsluiting cultuurhistorische archieven 0,1 FTE Schaal 9 (betreft alleen de werkzaamheden met betrekking cultuurhistorische archief) Restauratie cultuurhistorische stukken Klimaatbeheersing archiefbewaarplaats Lidmaatschap historische vereniging Archivering website B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Werkzaamheden van de archivaris zullen uitsluitend gericht zijn op de wettelijk verplichte onderdelen. Aantrekking, beheren, restaureren en ontsluiten van documenten met een cultuurhistorische waarde zal niet langer worden gedaan. Ondersteuning van lessen en voorbereiding van studiemateriaal voor scholen komt eveneens te vervallen e.v ,- 0,15 0,15 0,15 0,15 Boventalligheid 0,15

9 C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) e Een gebiedsgerichte aanpak D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Archivaris werkt al nauw samen met provincie en historische verenigingen. Betreft een wettelijke taak. Archivaris in Boce verband. Niet Niet f. Overige Aframen van de uren en taken naar 0,35 fte en toegankeljikheid van archieven voor burgers en instelling halveren. Leges voor ondersteuning en ondersteuning Archivaris verhogen. Ondersteuning aan scholen duurder maken. Kostendekkend werken.

10 Bezuinigen met visie Zoekveld: Vermindering van de kosten voor bestuur (wijk- en dorpenronde). Nummer: Taakveld: Burgerzaken en bestuur A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Autonoom Belangrijke uitgangspunten in al ons beleid dus ook in ons plattelandsbeleid- zijn het organiseren van betrokkenheid van belanghebbenden, participatie, overleg en inspraak. In dorpen en kernen aanwezige vertegenwoordigers van bewoners en specifieke belanghebbenden blijven betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van zaken die voor het gebied van belang zijn Basisstructuur voor het contact tussen gemeentebestuur en wijken en dorpen (zie ook notitie naar een nieuw platteland) In gesprek met dorpen en kernen over burgerparticipatie en hoe dit in de toekomst vorm zou kunnen krijgen, niet alleen over wat er kan maar ook hoe dat aangepakt zou kunnen worden. Bijdrage wijk- en dorpenronde is bedoeld als ondersteuning voor de besturen als gesprekspartner van de gemeente. fte (contactambtenaar, projectleider burgerparticipatie, teamleiders buitendienst; beleidsmedewerker ruimte) bijdrage aan wijken- en dorpen B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Helemaal stopzetten is niet wenselijk. De wijk- en dorpenronde draagt namelijk bij aan een goede relatie tussen bestuur en inwoners. Eén van de speerpunten uit het bestuursprogramma (ander samenspel burgeroverheid). Het kan wel anders worden georganiseerd wat kosten bespaart. Uit de praktijk blijkt namelijk dat de werkzaamheden vooral bestaan uit advisering over beleidsuitvoering ipv beleidsadvisering op strategisch/tactisch niveau. Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte. De bijdrage voor de wijkverenigingen in de stad kan worden stopgezet omdat het contact tussen bestuur en stad in de toekomst anders wordt georganiseerd. Zoals gezegd stopzetten is niet wenselijk. Geen e.v (1/2 fte) (1/2 fte) (1/2 fte) (1/2 fte)

11 Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Note: besparing fte is alleen mogelijk bij anders organiseren zie punt a bij maatschappelijke effecten. Het heeft geen directe relatie met de te besparen C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Concreatie (samen met n.v.t. anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van n.v.t. uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren n.v.t. (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering n.v.t. door een derde) e Een gebiedsgerichte n.v.t. aanpak f. Overige n.v.t.. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld nee mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging?

12 Bezuinigen met visie Zoekveld: Nummer: Taakveld: Griffie Burger en bestuur A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Wettelijk Vanwege de invoering van het dualisme is in de Gemeentewet geregeld dat elke gemeente beschikt over een griffier. Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. De griffier adviseurt en ondersteunt de raad bij zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. 2,8 fte s 1 fte in schaal 13 1 fte in schaal 9 0,8 fte in schaal 7 B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Het is een wettelijke taak. Van stopzetten kan dus geen sprake zijn. nvt Salariskosten Salariskosten Salariskosten Salariskoste verschil verschil n verschil verschil schaal 13 en schaal 13 en schaal 13 en schaal 13 en 12 en schaal 12 en schaal 12 en schaal 12 en schaal 9 en 8 9 en 8 9 en 8 9 en 8 Automatiseringswinsseringswinst Automati- Automatiseringswinsseringswinst Automati- 0,8 fte 0,8 fte O,8 fte 0,8 fte Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) Op dit moment ligt de notitie griffieperspectief voor aan de raad. Door een andere werkwijze en het herijken van de taken van de griffie (van ontwikkeling naar meer beheersmatig) kan er een bezuiniging worden ingeboekt op het aantal fte s De bezuinig bestaat uit het het verminderen van het aantal fte s van 2,8 naar 2,0. (schaal 12 en schaal 8)

13 Daarnaast heeft de raad in de afgelopen jaren diverse bezuinigingen doorgevoerd als het gaat om de budgetten die de in de raad zittende fracties ontvangen. (nazien wat dat beketent voor de komende periode?) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) e Een gebiedsgerichte aanpak f. Overige D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Het contract met gemeenteoplossingen kost de raad ongeveer per jaar. Wellicht is hierin ook nog een bezuiniging te halen door te kiezen voor een ander systeem dat aansluit bij de systemen die binnen de organisatie worden gehanteerd. Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Nee

14 Zoekveld: Raad/griffie Rekenkamercommissie A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Bezuinigen met visie Nummer: Wettelijk Taakveld: Burgerzaken en Bestuur De Rekenkamercommissie levert als onafhankelijk adviesorgaan voor de raad een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van het lokalebestuur, aan de controlerende rol van de raad en aan de transparantie van het gemeentelijk handelen. Zij doet dit door onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk bestuur. fte voor ambtelijke ondersteuning (0,5 fte) onderzoekskosten vergadervergoeding B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? De kwaliteit van het lokale bestuur vermindert, het wordt voor de raad moeilijker om zijn controlerende taak uit te oefenen en de transparantie van het gemeentelijk handelen neemt af. Er is geen onafhankelijke controle meer op de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk bestuur e.v , , , ,- 0,4 fte (secretaris rkc) + 0,1 fte (wnd. Griffier) 0,5 fte 0,5 fte 0,5 fte Wachtgeld Wachtgeld Wachtgeld Wachtgeld C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) De rekenkamercommissie kan haar bestaande samenwerking versterken door onderzoeken samen uit te voeren met BOCE-rekenkamercommissies en met het college (o.a. artikel 213A). n.v.t. Samenwerking met de 2 andere BOCErekenkamercommissies Doen we al.

15 e Een gebiedsgerichte n.v.t. aanpak f. Overige De personele bezetting anders invullen: de commissie alleen laten bestaan uit 3 raadsleden (zonder vergoeding), ondersteund door een secretaris-onderzoeker. Naast bijvoorbeeld 3 raadsleden, het aantal externe leden terugbrengen van 3 naar 1 (een externe voorzitter), ondersteund door een secretarisonderzoeker. In beide gevallen is 1 onderzoek per jaar het maximaal haalbare, terwijl door de aankomende 3D-transities de gemeentebegroting in omvang met tientallen procenten toeneemt. D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? De rekenkamercommissie heeft overigens sinds 2009 al bijna 20% van haar vrij besteedbare budget bezuinigd (van naar ). n.v.t.

16 Zoekveld: Meer verantwoordelijkheid voor inwoners en minder overheidssturing door vermindering van gemeentelijke regels (en van de ambtelijke toetsing daarvan); échte deregulering dus (en niet alleen het kappen van dor hout ). A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Bezuinigen met visie Nummer: Taakveld: Burgerzaken en bestuur Autonoom (heeft raakvlakken met 4.1 kan ook breder zijn dan alleen vergunningen maar is in dit hoofdstuk alleen ingevuld vanuit de optiek van vergunningen). Voorbeelden hierbij zijn vergunningen die onder een plaatselijke verordening vallen Zoals bijvoorbeeld de omgevingsvergunning kap ( kapvergunning ). De vergunningen die onder een wettelijk regime vallen zijn hiervan uitgesloten, zoals bijvoorbeeld de omgevingsvergunning bouw ( bouwvergunning ). Goede openbare orde en veiligheid Goede leefomgeving Dienstverlening verbeteren door deregulering (vergemakkelijken regels) FTE s, gaat om structurele FTE s dit zal naar verwachting ten hoogste 0,5 FTE opleveren, dit vergt nader onderzoek. Frictiekosten zoals het inventariseren/onderzoeken welke vergunningen/regelgeving afgeschaft of vereenvoudigd kunnen worden. Legesinkomsten vallen bij deregulering ook weg. Maar aangezien bij dit soort vergunningen de leges niet kostendekkend zijn heeft dit een, zij het zeer beperkt, positief effect. B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Mogelijke aantasting beleidsdoelen, als de deregulering wordt doorgevoerd. Bij het stoppen van de deregulering speelt dit uiteraard niet. Mogelijk minder inzet van handhaving nodig, als de deregulering wordt doorgevoerd. Dit kan ongewenste effecten hebben. Bij bijvoorbeeld afschaffing van welstandregels of rietendaken stimuleringsfonds geeft dit een mogelijke negatieve effect op de ruimtelijke kwaliteit en toeristische aantrekkelijkheid van (delen) van de gemeente e.v.?? Onderzoek naar welke deregule-ringsmoge-lijkheden er zijn vergt mogelijk kosten, naar schatting is hier 10 tot mee gemoeid.

17 C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) nvt nvt nvt nvt e Een gebiedsgerichte nvt aanpak f. Overige Met een terugtredende overheid kan een effect worden bereikt zowel in positieve (minder adminstratieve en regel druk) zin als in negatieve zin een (gevoel van) afnemende kwaliteit van de leefomgeving. D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? geen

18 Bezuinigen met visie Zoekveld: - Onderzoek naar besparingsopties bij het uitbesteden van overheidsactiviteiten aan marktpartijen. Het onderzoek zou zich in eerste instantie kunnen focussen op meer routinematige, uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden. - Blijven inzetten op maximale effectiviteit en efficiency van de ambtelijke organisatie o.a. door consequente toepassing van de leanmethode. - Blijven inzetten op regionale samenwerking en/of het uitbesteden van taken, als er sprake is van aantoonbare vermindering van uitgaven. Nummer: Taakveld: Bedrijfsvoering/ ondersteunende diensten A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Wettelijk Bovenwettelijk Autonoom Invulling geven aan de PIOFACH-taken Bedrijfsvoering en personeelskosten Het is duidelijk dat er een nauw verband is tussen de kerntakendiscussie en de hoogte van de bedrijfskosten. Als besloten wordt bepaalde taken niet meer uit te voeren, zal dat personele consequenties hebben. Dat zal zich vertalen in de kosten voor salarissen en sociale lasten, maar zal ook gevolgen moeten hebben voor huisvesting, ICT, facilitaire dienstverlening enz. Wat dat in financiële zin betekent is op dit moment niet aan te geven. Ten eerste zal per taak die niet meer (of niet meer in zijn geheel) wordt uitgevoerd steeds gekeken moeten worden welke personele gevolgen dat heeft. Sommige taken zijn arbeidsintensief, andere veel minder. Vervolgens is het zo dat het niet mogelijk is om op voorhand te zeggen welk bedrag per medewerker dan bespaard zou kunnen worden. De kosten voor bedrijfsvoering zijn voor een deel nauwelijks afhankelijk van het aantal medewerkers (een salarisadministratie voor 225 of 250 mensen maakt qua kosten geen verschil.de basis kosten blijven gelijk), terwijl de post salaris wel direct samenhangt met het aantal medewerkers. Daarbij hebben bepaalde voorzieningen wel een minimale kostenbodem of plateaus per aantal medewerkers waarbij het niet uitmaakt om hoeveel medewerkers het exact gaat.

19 Kortom: als taken worden geschrapt zal dat leiden tot bezuinigingen op de bedrijfsvoering. Hoe hoog die bezuinigingen zijn kan pas worden bepaald nadat de keuzes zijn gemaakt. B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Het taakveld bevat een mix van wettelijk en autonome taken. Geheel stopzetten is niet mogelijk. Denk hierbij aan taken als financiele verantwoording, archiefwet, uitvoering CAO, rijkswetgeving digitalisering etc. Versobering ondersteuning. Niet meer op alle fronten die ondersteuning kan bieden die gewenst is om ook aan toekomstige (wettelijke) taken invulling te geven. (o.a. verantwoordingsverplichting bij de decentralisaties) e.v. Op basis van landelijke benchmark gegevens van Berenschot (2012) blijkt dat de omvang van de bedrijfsvoering ten op zichte van het totale organisatie-formatie gemiddeld bij gemeenten 32,9% is (% vergelijkbaar met Coevorden). Deze benchmarknorm zal ook onze richtlijn zijn bij een krimpende organisatie en zal de bedrijfsvoering mee moeten bewegen. Bij wijziging van de organisatie door bezuiniging dan wel taakverandering maakt de bedrijfsvoering tijdelijk een a- cyclische beweging. Bijvoorbeeld extra werk bij P&O door personele maatregelen, sturing op financien op de te behalen bezuinigingen en inzet van digitalisering om te komen tot bezuinigingen. C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie.

20 c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om door samenwerking danwel uitbesteding taken efficienter uit te voeren. e Een gebiedsgerichte aanpak f. Overige Met de visie en de methodiek van lean kijken wij binnen de bedrijfsvoering waar we kunnen verbeteren en efficienter kunnen werken om te komen tot kostenreductie. D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging?

21 Bezuinigen met visie Zoekveld: - Onderzoek naar besparingsopties bij het uitbesteden van overheidsactiviteiten aan marktpartijen. Het onderzoek zou zich in eerste instantie kunnen focussen op meer routinematige, uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden. - Blijven inzetten op maximale effectiviteit en efficiency van de ambtelijke organisatie o.a. door consequente toepassing van de leanmethode. - Blijven inzetten op regionale samenwerking en/of het uitbesteden van taken, als er sprake is van aantoonbare vermindering van uitgaven. Nummer: Taakveld: Bedrijfsvoering/ ondersteunende diensten A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Wettelijk Bovenwettelijk Autonoom Invulling geven aan de PIOFACH-taken Bedrijfsvoering en personeelskosten Het is duidelijk dat er een nauw verband is tussen de kerntakendiscussie en de hoogte van de bedrijfskosten. Als besloten wordt bepaalde taken niet meer uit te voeren, zal dat personele consequenties hebben. Dat zal zich vertalen in de kosten voor salarissen en sociale lasten, maar zal ook gevolgen moeten hebben voor huisvesting, ICT, facilitaire dienstverlening enz. Wat dat in financiële zin betekent is op dit moment niet aan te geven. Ten eerste zal per taak die niet meer (of niet meer in zijn geheel) wordt uitgevoerd steeds gekeken moeten worden welke personele gevolgen dat heeft. Sommige taken zijn arbeidsintensief, andere veel minder. Vervolgens is het zo dat het niet mogelijk is om op voorhand te zeggen welk bedrag per medewerker dan bespaard zou kunnen worden. De kosten voor bedrijfsvoering zijn voor een deel nauwelijks afhankelijk van het aantal medewerkers (een salarisadministratie voor 225 of 250 mensen maakt qua kosten geen verschil.de basis kosten blijven gelijk), terwijl de post salaris wel direct samenhangt met het aantal medewerkers. Daarbij hebben bepaalde voorzieningen wel een minimale kostenbodem of plateaus per aantal medewerkers waarbij het niet uitmaakt om hoeveel medewerkers het exact gaat.

22 Kortom: als taken worden geschrapt zal dat leiden tot bezuinigingen op de bedrijfsvoering. Hoe hoog die bezuinigingen zijn kan pas worden bepaald nadat de keuzes zijn gemaakt. B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Het taakveld bevat een mix van wettelijk en autonome taken. Geheel stopzetten is niet mogelijk. Denk hierbij aan taken als financiele verantwoording, archiefwet, uitvoering CAO, rijkswetgeving digitalisering etc. Versobering ondersteuning. Niet meer op alle fronten die ondersteuning kan bieden die gewenst is om ook aan toekomstige (wettelijke) taken invulling te geven. (o.a. verantwoordingsverplichting bij de decentralisaties) e.v. Op basis van landelijke benchmark gegevens van Berenschot (2012) blijkt dat de omvang van de bedrijfsvoering ten op zichte van het totale organisatie-formatie gemiddeld bij gemeenten 32,9% is (% vergelijkbaar met Coevorden). Deze benchmarknorm zal ook onze richtlijn zijn bij een krimpende organisatie en zal de bedrijfsvoering mee moeten bewegen. Bij wijziging van de organisatie door bezuiniging dan wel taakverandering maakt de bedrijfsvoering tijdelijk een a- cyclische beweging. Bijvoorbeeld extra werk bij P&O door personele maatregelen, sturing op financien op de te behalen bezuinigingen en inzet van digitalisering om te komen tot bezuinigingen. C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie.

23 c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om door samenwerking danwel uitbesteding taken efficienter uit te voeren. e Een gebiedsgerichte aanpak f. Overige Met de visie en de methodiek van lean kijken wij binnen de bedrijfsvoering waar we kunnen verbeteren en efficienter kunnen werken om te komen tot kostenreductie. D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging?

Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 7 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 7 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden Taakveld 7 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Leeswijzer bij formats bezuinigen met visie De verschillende bezuinigingsmogelijkheden zijn aan de hand van een vast

Nadere informatie

Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking

Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking Leeswijzer bij formats bezuinigen met visie De verschillende bezuinigingsmogelijkheden zijn aan de hand van een vast format

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen,

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, KADERNOTA 2015 Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, In deze kadernota geven wij inzicht in de voorziene ontwikkelingen en het financieel perspectief. Wij bieden u de uitgangspunten van het

Nadere informatie

Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead

Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead De doorlichting overhead is uitgevoerd onder leiding van Berenschot 10 november 2010 (anonieme versie) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Visie op planning en control

Nota van B&W. Onderwerp Visie op planning en control Onderwerp Visie op planning en control Nota van B&W Portefeuille C. van Velzen Auteur Mevr. A.M. de Groot Telefoon 5113294 E-mail: agroot@haarlem.nl CS/CF Reg.nr. CS/CF 2007/49 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

INT15-0705 Griffieplan Heerhugowaard 2012 2014

INT15-0705 Griffieplan Heerhugowaard 2012 2014 INT15-0705 Griffieplan Heerhugowaard 2012 2014 1. Aanleiding In mei 2011 heeft de gemeenteraad het rapport de raad krijgt de griffie(r) die hij verdient vastgesteld. Dit rapport is een oriëntatie op het

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Programmaplan. Decentralisaties

Programmaplan. Decentralisaties Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013 Eindrapport Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein 12 november 2013 Rekenkamercommissie Medemblik Opmeer 1 Voorwoord Waarom is dit rapport van belang, wat is de toegevoegde

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar? 1 2 Vlottrekken woningmarkt College zet met deze begroting opnieuw in op het vlottrekken van de woningmarkt, de Vlottrekken van de woningmarkt is de fomulering, zoals is vastgesteld door de raad in het

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING. 13 november 2014

PROGRAMMABEGROTING. 13 november 2014 PROGRAMMABEGROTING 2015 13 november 2014 Programmabegroting 2015 - gemeente Geldermalsen 2 Inhoudsopgave Programmabegroting 2015 Inleiding 5 Programma 1 - Bestuur, burgers en veiligheid 7 Programma in

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie