Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking"

Transcriptie

1 Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking

2 Leeswijzer bij formats bezuinigen met visie De verschillende bezuinigingsmogelijkheden zijn aan de hand van een vast format in beeld gebracht. In deze leeswijzer is aangegeven op welke wijze de verschillende onderdelen van het format moeten worden gelezen. Onderdeel B: Bezuinigingen bij volledig stoppen Financiële effecten De gepresenteerde bedragen betreffen subsidies, kapitaallasten, werken en personeel derden bij het geheel beëindigen van de taak. Indien hierop een aanpassing plaatsvindt, moet het bedrag naar rato worden bijgesteld. In veel gevallen zegt dit nog niets over de feitelijke haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de maatregelen. Vaak zullen bijvoorbeeld frictiekosten moeten worden gemaakt om structurele bezuinigingen te realiseren. Ook kunnen bezuinigingen vaak gefaseerd gerealiseerd worden. Organisatorische effecten Hier staan genoemd de formatieve consequenties bij het volledig stopzetten van de taak. Het betreft de direct aan het beleidsterrein gerelateerde fomatie. Voor het vertalen van formatie naar geld is gewerkt met een vast bedrag per salarisschaal. Frictiekosten In het format zijn de frictiekosten geduid, voor zover hiervan een inschatting kon worden gemaakt. De tijd was tekort om volledig te zijn. Dit vergt in het vervolgtraject nader onderzoek. Onder frictiekosten wordt verstaan: afwaardering van gronden, gebouwen, vervoersmiddelen, tractie, e.d. afkoop van contractuele verplichtingen overgangsregeling gesubsidieerde instellingen overgangsregeling gemeentelijk personeel De genoemde afwaarderingen kunnen betrekking hebben op het volledig afboeken van de restant boekwaarde of naar een waarde in het economisch verkeer, bijvoorbeel agrarische waarde voor gronden of getaxeerde waarde voor gebouwen. Onderdeel C: De verschillende rollen van de gemeente Bij het onderzoek is gekeken of uitgavenreductie mogelijk is als gevolg van een andere rolneming van de gemeente. De tijd is tekort geweest om eventuele mogelijkheden ook financieel door te rekenen. Vooralsnog wordt nu volstaan met een beschrijving van de potententiele mogelijkheden. In de onderstaande tabel een beschrijving van de verschillende typen rolneming die in het format zijn onderscheiden. Rol gemeente Taken / verantwoordelijkheden gemeente Co-creatie Mensen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en overheid zijn elkaars partner. De gemeente is niet langer de deskundige maar de aanjager en de verbinder. Belangrijk doel is dat betrokken partners medeverantwoordelijk gemaakt worden voor de resultaten. Als voorbeelden kan worden gedacht aan de ontwikkeling van plannen, initiatieven met de inzet van zoveel mogelijk betrokkenen in de Bepaalt samen met derde de beleidsdoelstelling. Vertaalt samen met derde beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten Stelt samen met derde specificatie van resultaat vast. Bepaalt samen met derde budget voor activiteiten. Stelt samen met derde wijze van uitvoering vast. Voert deel van Taken / verantwoordelijkheden derde Bepaalt samen met de gemeente de beleidsdoelstelling. Vertaalt samen met gemeente beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten Stelt samen met gemeente specificatie van resultaat vast. Bepaalt samen met gemeente budget voor activiteiten. Stelt samen met gemeente wijze van uitvoering vast. Voert deel van

3 samenleving. Faciliteren In het geval van faciliteren wordt de uitvoering van een taak overgelaten aan anderen. De gemeente behoudt slechts een bescheiden rol door de uitvoering daar waar noodzakelijk nog te faciliteren. Regisseren Hierbij gaat het om op basis van gelijkwaardigheid het in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakken en uitvoeren. Zo kunnen maatschappelijke organisaties samen beter en effectiever de maatschappelijke effectiviteit bereiken dan als gemeente alleen. Denk daarbij aan jeugd, zorg en veiligheid. Maar het kan net zo goed gaan om het samen met de buurgemeenten leveren van diensten. Het regisseren vraagt van de gemeente een actieve en sturende rol. Uitbesteden De uitvoering wordt aan anderen overgelaten, waarbij de gemeente verantwoordelijk blijft. Soms met, soms zonder financiële bijdrage maar meestal gewoon via een opdrachtgeveropdrachtnemer relatie. activiteiten uit. Controleert of eigen werk binnen budget en Toetst of door derde voorgenomen activiteit van negatieve invloed is op eigen beleidsdoelstelling. Als dat niet het geval is ondersteunt de gemeente de door derde uit te voeren activiteit door realisatie zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bepaalt welke beleidsdoelstelling behaald moet worden. Geeft aan welk budget vanuit de gemeente beschikbaar is. Stimuleert derden om bijdrage te leveren. Jaagt aan, stimuleert en coördineert. Toetst of specificaties werkzaamheden voldoende bijdragen aan behalen beleidsdoelstelling. Stelt specificaties van eindresultaat vast. Bepaalt het budget voor de uitvoering. Controleert of werk binnen budget en activiteiten uit. Controleert of eigen werk binnen budget en Stelt specificaties van eindresultaat vast. Stelt wijze van uitvoering vast Bepaalt het budget voor de uitvoering. Voert zelf uit. Controleert of uitvoering binnen budget en Vertaalt beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten. Stelt specificatie van resultaat vast. Bepaalt budget voor activiteiten. Stelt wijze van uitvoering vast. Voert werk uit. Controleert of werk binnen budget en Stelt wijze van uitvoering vast Voert werk uit.

4 2. Milieu en afvalverwerking Afvalinzameling Area

5 Bezuinigen met visie Zoekveld: Nummer: Taakveld: Afvalinzameling Milieu en afvalverwerking Via de maatschappelijke discussie zijn verschillende ideeën ingebracht om de inzameling van het afval anders en goedkoper te organiseren. Deze ideeën zitten op dezelfde lijn als de pilotactiviteiten van AREA, die gericht zijn op het anders en minder frequent inzamelen van het afval. De kostenvoordelen die bereikt worden zullen zich doorvertalen naar lagere tarieven voor de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing als ook de rioolheffing zijn kostendekkende legestarieven. We vragen van inwoners wat we nodig hebben voor het uitvoeren van de taak. Besparen we op de kosten? Dan wordt dit doorvertaald naar lagere tarieven voor inwoners. Besparingen op deze gebieden dragen dus niet direct bij aan het benodigde bezuinigingsbedrag. Gaan we echter uit van een gelijkmatig ontwikkelende lastendruk, dan geven besparingen op de kostendekkende tarieven wel (extra) ruimte voor verhoging van de OZB. A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Wettelijk Landelijk Afvalbeheer Plan Wet Milieubeheer Autonoom Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Verzameluitvoeringsbesluit. Kaderplan Afvalstoffen en het bijbehorende uitvoeringsdocument Afvalkaderplan en het bijbehorende Uitvoeringsdocument. Beleidsvisie: De gemeente Coevorden streeft in samenwerking met haar partners in Areaverband naar verdergaande verbeteringen op het gebied van een effectieve en doelmatige inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Daarbij wordt ten minste voldaan aan de gemeentelijke zorgplicht en het landelijk beleidskader. De inzameling van huishoudelijk restafval en aanverwante diensten is ondergebracht bij NV Area Reiniging. De kosten op basis van de productovereenkomst bedragen ,- (excl b.t.w.). B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiële effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Omdat het een wettelijke plicht betreft kan niet worden gestopt met de inzameling. nvt e.v. nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nv nvt

6 C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) Bij Area is het verzoek neergelegd om, met inachtneming van de amendementen vanuit de gemeenteraden Emmen en Coevorden, de vervolgstappen op te pakken die nodig zijn om de ontwikkelde visie nader uit te werken. Daarbij is door de colleges B&W van Hoogeveen, Emmen en Coevorden verzocht om een objectieve selectieprocedure te realiseren, teneinde te beoordelen of, en zo ja hoe een geschikte samenwerkingspartner voor Area kan worden gekozen. Krachtens de Afvalstoffenverordening is Area belast met de afvalinzameling en aanverwante diensten. Uitbesteden aan anderen is pas mogelijk als de afvalstoffenverordening wordt aangepast. Echter de zorgplicht voor de inzameling blijft bij de gemeente berusten. Daarnaast zijn in de aandeelhouders- en raamovereenkomst voorwaarden vastgelegd op basis waarvan het niet zonder meer mogelijk is om de aan Area overgedragen taken zonder (financiële) consquenties weg te halen. Samenwerking op dit taakveld vindt plaats via de werkgroep Markerein waarin alle beleidsmedewerkers van de 12 Drentse gemeenten zijn vertegenwoordigd. Doelstelling van deze werkgroep is het reduceren van huishoudelijk restafval door het samen oppakken van beleid c.q. projecten. Voorbeelden hiervan: Gezamenlijke aanbesteding gft Voorbereiding en uitvoering aanbesteding restafval Monitor van afvalbeheerprestaties Drentse gemeenten 2012 Sorteeranalyses Voorbereiding gezamenlijke aanbesteding glas Evaluatie contractrealisatie GFT-verwerking Attero Verkenning van de initiatieven op het gebied van afvalbeheer in de Drentse gemeenten Samenwerking bij strategie betreffende sorteren (en recycling) kunststof verpakkingen. Professionalisering inzameling oud papier en karton en andere (deel)stromen Nascheiding ongesorteerd grof huishoudelijk afval. d. Uitbesteden (uitvoering Zie b. door een derde) e Een gebiedsgerichte Zie a. aanpak f. Overige - D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld De inzameling van huishoudelijk restafval en aanverwante mogelijkheden voor (andere diensten is ondergebracht bij NV Area Reiniging. De vormen) voor kosten worden betaald vanuit de afvalstoffenheffing. inkomstenverhoging? Omdat de afvalstoffenheffing een doelbelasting is, zou het financiële voordeel ten goede van de burger moeten komen. Er is dus geen sprake van bezuiniging c.q. inkomstenverhoging.

7 Bezuinigen met visie Zoekveld: Area Nummer: Taakveld: Milieu en afvalverwerking 2.2. De bedrijfsstrategie van AREA is gericht op de verdere groei van de onderneming. Dit kan betekenen dat AREA naast afvalinzameling ook andere taken gaat uitvoeren. Het uitbesteden van nieuwe taken aan AREA, zoals de gladheidbestrijding, behoort na een positieve businesscase tot de mogelijkheden om financieel voordeel te realiseren. A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Wettelijk De gemeente heeft als wegbeheerder op grond van het Burgerlijk Wetboek een risicoaansprakelijkheid. Zij dient er voor te zorgen dat de wegen voldoen aan de eisen die daaraan onder de gegeven omstandigheden kunnen worden gesteld. De gemeente moet zelf kunnen aantonen dat zij niet verwijtbaar heeft gehandeld. Bovenwettelijk Het door de raad vast laten stellen van een gladheidbestrijdingsplan waarin de algemene uitgangspunten (beleid) van de gladheidbestrijding voor een periode van vijf jaar worden vastgelegd. De concrete uitwerking van het beleid vindt plaats in het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma, welke door het college wordt vastgesteld. Op structurele en duurzame wijze voldoen aan onze wettelijke zorgplicht om ook onder winterse omstandigheden de verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en bereikbaarheid binnen de gemeente op peil te houden. We komen daarbij zoveel als mogelijk tegemoet aan de van toepassing zijnde richtlijnen voor gladheidbestrijding. Aankoop dooimiddelen. Onderhoud gladheidbestrijdingsmaterieel. Uren eigen dienst. Investeringen en kapitaalslasten materieel en zoutloodsen. B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiële effecten, afgezet in het MJB Nalaten van de zorgplicht leidt tot aansprakelijkstellingen en verhaal van kosten (letselschades). De combinatie van gebruik van de voertuigen in het onderhoud aan openbaar groen, wegen en de uitvoering van de gladheidbestrijding zorgt voor hoger rendement van de voertuigen. Milieuaspecten zijn positief, door niet te strooien komt er geen dooimiddel in het milieu e.v. Aankoop zout Onderhoud Consignatieve rgoeding Aankoop zout Onderhoud Consignatie vergoeding Aankoop zout Onderhoud Consignatie vergoeding Aankoop zout Onderhoud Consignatie vergoeding

8 Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? nvt nvt nvt nvt Aansprakelijk heidstellingen Kan fors oplopen bij letselschades Aansprakelijk heidstellingen Kan fors oplopen bij letselschades Aansprakelijk heidstellingen Kan fors oplopen bij letselschades Aansprakelijk heidstellingen Kan fors oplopen bij letselschades Gevolgen voor de inzet / rendement wagenpark Gevolgen voor de inzet / rendement wagenpark Gevolgen voor de inzet / rendement wagenpark Gevolgen voor de inzet / rendement wagenpark Verkoop/overdracht gladheidbestrijdings Verkoop/overdracht gladheidbestrijdings Verkoop/overdracht gladheidbestrijdings Verkoop/overdracht gladheidbestrijdings Kapitaallasten zoutloodsen en Kapitaallasten zoutloodsen en Kapitaallasten zoutloodsen en Kapitaallasten zoutloodsen en C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) e Een gebiedsgerichte nvt aanpak f. Overige nvt D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld Nee mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Het hanteren door wegbeheerders van dezelfde uitgangspunten bij de uitvoering van de gladheidbestrijding zal op termijn een bijdrage kunnen leveren aan een grotere uniformiteit en hoger rendement bij de uitvoering hiervan. Ondanks dat we willen dat bewoners, instellingen en ondernemers participeren in gladheidbestrijding van openbare plekken waar de gemeente de gladheid niet bestrijdt, zoals trottoirs, winkelgebieden en schoolpleinen, zien we in de praktijk weinig bereidheid hiertoe. Samenwerking heeft geen toegevoegde waarde zolang de bestrijding nog volledig in eigen beheer kan worden Taak overdragen aan Area? Area kan deze taak voor Coevorden niet zelfstandig uitvoeren, omdat zij zelf onvoldoende rijdend materieel hebben om deze taak voor ons uit te kunnen voeren. Dit betekent dat Area deze taak bij een derde weg moeten wegzetten en dus moet uitbesteden. Uitbesteden aan een derde? Zolang de eigen dienst in staat is de gladheid volledig zelf te organiseren en met een hoge taakeffiency kan uitvoeren hoeft niet te worden uitbesteed. Mocht uitbesteding noodzakelijk zijn dan is de eigen dienst prima in staat om conform het inkoop en aanbestedingsbeleid deze taak aan te besteden.

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595

Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595 Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595 Arnhem; mei 2012 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding / leeswijzer 5 Uitgangspunten Denklijnen

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S AVALE Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S Den Haag, 10 oktober 2012 Prof. dr. J. Bossert INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SAMENVATTING 1. INLEIDING 1.1 Vraagstelling 1.2 Leeswijzer 2. ANALYSEKADER 2.1

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

INLEIDING. Samen aan zet

INLEIDING. Samen aan zet INLEIDING Samen aan zet Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2015 aan. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is dit de eerste programmabegroting in deze nieuwe raads- en collegeperiode. We

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Coalitieakkoord 2010-2014 Pagina 1 van 18

Coalitieakkoord 2010-2014 Pagina 1 van 18 De Partij van de Arbeid, Democraten 66, GroenLinks en Lokaal Centraal hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de periode 2010-2014. Het motto voor de komende periode is "solidair en

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Notitie riolering November 2014

Notitie riolering November 2014 Notitie riolering November 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenvatting en overzicht richtlijnen commissie BBV... 4 1.3 Begrippen... 8 2 Wettelijk kader... 8 2.1. De relatie met

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Gemeente Noordenveld Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Roden, Afdeling Beleid en Publiek Het Milieuprogramma 2007 is vastgesteld door de raad van de gemeente Noordenveld De vaststelling is bekendgemaakt in

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Rapportage. Mogelijkheden voor het sportbeleid van de gemeente Winsum

Rapportage. Mogelijkheden voor het sportbeleid van de gemeente Winsum Rapportage Mogelijkheden voor het sportbeleid van de gemeente Winsum Een vergelijkend onderzoek onder plattelandsgemeenten door Rekenkamercommissie Het Hoogeland Aan Rekenkamercommissie Het Hoogeland Van

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 06 Beleidsplan Openbare Verlichting.doc 1 Verantwoording Titel : Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Opdrachtgever : Gemeente Goirle

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 1. Inleiding 3 1.1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 4 1.2 Juridische context 4 1.3 Actuele ontwikkelingen in de samenleving 4 1.4 Algemeen beleidskader

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie