Voorwoord: Hans Sanderse. ICT coördinator. ICT BELEIDSPLAN MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE Stand van zaken 2007 en 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord: Hans Sanderse. ICT coördinator. ICT BELEIDSPLAN MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE Stand van zaken 2007 en 2008"

Transcriptie

1 Januari 2009

2 Voorwoord: Een beleidsplan aan de start van een nieuw kalenderjaar is anders dan dat we eigenlijk gewend zijn. Toch is hiervoor bewust gekozen, omdat hiermee het beleidsplan gelijk kan lopen met het financiële boekjaar, waardoor uitbreidingen en / of vervangingen ook meer raakvlak krijgen. De laatste terugblik is geweest op schooljaar In de tussenliggende periode hebben we echter niet stilgezeten Het optimisme dat ik uitsprak in mijn vorige beleidsplan lijkt steeds meer bevestigd te worden. Collega s gaan nog steeds meer de mogelijkheden van ICT waarderen, en zijn ook steeds meer bereid om zich hierin te verdiepen. Natuurlijk loopt nog niet alles soepel en zijn er nog collega s die wel willen maar tegengehouden worden door een beperking in hun kennis over de computer, maar ondanks dat is het beeld overwegend positief. Er staan veranderingen voor de deur, therapeuten zijn inmiddels overgegaan naar de RGZ, waardoor in onze eigen infrastructuur ook aanpassingen gedaan moeten worden, omdat er een ruimte wordt ingericht waarbinnen de RGZ zorgt voor dataverkeer. Dit alles gebeurt echter in goede samenwerking, met respect voor elkaars ideeën. Naast terugblikken op de doelen zoals die vermeld stonden in het beleidsplan voor zullen in dit beleidsplan ook de nieuwe doelen worden geformuleerd, waarbij ik de hoop uitspreek, dat de trend die zich rondom ICT heeft ingezet een vervolg zal krijgen, en dat mensen met evenveel enthousiasme de uitdaging blijven zien om de kansen die door ICT worden geboden ook werkelijk invulling te geven. Zo zal steeds meer een situatie ontstaan, waarbinnen ICT verschillende didactische benaderingen ondersteunt, zoals kennisoverdracht, zelfstandig werken en samenwerkend leren. Computerangst zal steeds meer afnemen en het inzetten van ICT als tijdvulling ( als je klaar bent mag je nog even achter de computer ) zal niet meer gebeuren. Om mijn taak als ICT coördinator nog beter te kunnen uitvoeren, start ik dit schooljaar met een opleiding tot ICT ambassadeur SO. Deze opleiding staat onder supervisie van Kennisnet, heeft een duur van 2 jaar en zal worden gegeven in Utrecht onder leiding van Bob Hofman, een autoriteit op het gebied van ICT cursussen. Doel van de cursus is om binnen de school nog meer mensen enthousiast te maken voor de vraag hoe met behulp van ICT technologie en speciale software beperkingen van onze leerlingen gecompenseerd kunnen worden. In mijn vorige voorwoord heb ik gerefereerd aan de bovenschoolse werkgroep ICT binnen de Korre. Veel nieuwe uitgangspunten heeft deze groep tot nu toe nog niet opgeleverd. Na een enthousiaste start lijkt een en ander nu stil te liggen. Ik hoop dat het overleg toch weer zal worden opgepakt, omdat er zeker mogelijkheden liggen om expertise over te dragen of op elkaar zaken rondom ICT met elkaar te delen. Hans Sanderse ICT coördinator. 2

3 DOELEN ( ) Bij de doelen zoals die geformuleerd zijn voor de periode wil ik eerst even stilstaan, omdat deze dienen als kapstok van het handelen op ICT gebied binnen genoemde periode. Uniformiteit in en voldoende beschikbaarheid van hardware, software en aanpassingen. Uniformiteit blijkt een optie die voor een belangrijk deel gerealiseerd is. Alle klassen zijn voorzien van goede hardware voorzieningen. Beschikbaarheid blijkt nog steeds een lastig item te zijn, doordat per lokaal slechts 1 aansluiting beschikbaar is voor de data en telecom. Ook nu geldt nog, dat docenten de behoefte hebben om met meerdere kinderen gelijk met de computer te werken. De functionaliteit van het computerlokaal is daardoor zeker goed te noemen, omdat docenten hier inderdaad de mogelijkheid hebben om met de hele klas aan de slag te gaan. Op al de beschikbare computers van het eiland draaien de programma s die methode gebonden zijn, maar ook methode onafhankelijke software. 1 computer is zodanig ingericht, dat er aanpassingen aan kunnen worden gekoppeld. Ondanks dit zal er toch worden gezocht naar mogelijkheden, om binnen de klassen meer computers beschikbaar te stellen. Een en ander zal wel budget neutraal moeten worden toegepast. Werkplekken die voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit ergonomische inzichten, en die ook voldoen aan de arbo wetgeving, waarbij het voorkomen van RSI een belangrijke doelstelling is. In veel klassen zijn in hoogte verstelbare tafels beschikbaar. Met de afdeling ergo therapie zijn afspraken gemaakt over het controleren van de zithouding van de leerlingen. Inzicht in de mogelijkheden van ICT in relatie tot het werken in de groepen en de kansen die ICT kan bieden voor de doelgroep van onze school. Het gebruik van de computer en aangepaste software is voor kinderen en jongeren met een beperking een noodzaak om hun leerpotentieel te verwezenlijken. Het maakt, dat zij de opleiding kunnen volgen die past bij hun talenten en capaciteiten. Bovendien bevorderen ICT-hulpmiddelen de zelfredzaamheid en het competentiegevoel en betekenen ze een enorm verbetering voor hun maatschappelijke kansen. De technologie staat niet stil en als school zijn we verplicht om hier steeds op in te spelen, door gebruik te maken van de mogelijkheden die ICT ons biedt. Zo breidt het werken met het digitale schoolbord zich uit. Dit jaar zijn er 2 borden aangeschaft, met de opdracht aan de leerkrachten die er mee werken om de kennis en vaardigheden te delen met de collega s. Ook zijn een tiental leerkrachten momenteel bezig met een cursus hoe om te gaan met het digitale schoolbord. Deze cursus wordt bekostigd vanuit Kennisnet en wordt volledig web based aangeboden. Kennis en vaardigheden ten aanzien van het gebruik van ICT voor zover deze binnen de werksituatie van de collega van toepassing zijn. Bijbrengen en onderhouden van basisvaardigheden blijft een vereiste. Vooralsnog zullen deze zaken bij de ICT coördinator blijven, in afwachting van ontwikkelingen binnen het REC, waarbij bijvoorbeeld door nascholingsgelden beschikbaar te stellen mogelijkheden ontstaan om gezamenlijk met betrokken scholen extern expertise in te huren. Dit schooljaar zal er ruimte zijn voor de docenten die de mogelijkheden van Word, en Powerpoint maar niet onder de knie krijgen om nogmaals wat lessen te volgen. Verder zullen een aantal klassenleerkrachten en ergotherapeuten gezamenlijk een cursus volgen gericht op de Type methode Type Basic. Omdat het in de bedoeling ligt om in een aantal klassen typeles klassikaal te gaan aanbieden wordt er voor gezorgd, dat de mensen die dit moeten gaan doen op de hoogte zijn van de achtergronden en 3

4 werkwijze van de methode. Inzet van ICT hulpmiddelen wordt beschreven in de groeps en of handelingsplannen. In de nieuwe groepsplannen wordt een hoofdstuk gewijd aan Internet en de computer. Hierin komt echter nog nauwelijks naar voren hoe de inzet van de computer is. Ook de handelingsplannen geven slechts summiere informatie. Dit schooljaar zal er aan gewerkt worden om een en ander vanaf augustus 2009 in alle onderdelen binnen het LVS een plek te geven. Zoveel mogelijk educatieve software wordt aangeboden via het netwerk. Alle programma s waarvan een netwerkversie beschikbaar is worden rechtstreeks aangeboden. Binnen de school zullen afspraken gemaakt worden over welke materialen per groep aangeboden kunnen worden, om te voorkomen dat leerlingen jaren achter elkaar met dezelfde programma s blijven werken. Het aanbieden van software via het netwerk moet tevens voorkomen, dat er illegale versies van programma s de school inkomen. Iedereen moet er vanuit kunnen gaan, dat voor de software die via het netwerk wordt aangeboden een licentie beschikbaar is, zodat de school bij eventuele controle naar illegale software niet in de problemen kan komen. In de klas blijft het voor docenten mogelijk om lokaal software te installeren, maar ook daarbij geldt, dat er op vertrouwd wordt dat er een licentie kan worden overlegd. Leerlingen hebben hun eigen plaats op het netwerk, en krijgen na inloggen hun eigen instellingen op het bureaublad. Dit is gerealiseerd voor de leerlingen binnen het VSO. In voorkomende gevallen krijgen ook andere leerlingen met specifieke vragen (aanpassingen) een plek op het netwerk. Van deze mogelijkheid wordt binnen de rest van de school overigens nog niet veel gebruik gemaakt. Voor zowel leerlingen uit Leerweg 1 als voor de leerlingen uit Leerweg 2 is er een leerlijn voor het omgaan met de computer. Omdat ICT zich steeds meer integreert in het school- en klasleven, ontstaat ook de wens om een houvast te krijgen, waarbij richting gegeven wordt aan de volgende aspecten: - wat moeten leerlingen wel en niet leren over / met / door de computer - eenheid in programma s (leren typen, applicatieprogramma - hoe kunnen alle leerlingen gelijke kansen krijgen om ICT competenties te verwer ven. Eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor ICT geven aan, wat de contouren zijn van wat van de school mag worden verwacht. Ze doen geen uitspraak over hoe en in welke vakken ICT moet worden geïntegreerd. Hierover zullen we als school verder afspraken moeten maken, waarbij onze visie op onderwijs centraal staat. In schooljaar zijn daarom met een aantal leerkrachten afspraken gemaakt over de leerlijnen die gebruikt zullen gaan worden. Uitgangspunt bij deze lijnen is aanreiken van competenties waarmee de leerling in en buiten de school op een effectieve manier van ICT gebruik kan maken. In samenwerking met de toen betrokken collega s en de ergotherapeuten zal een invulling aan de lijnen worden gegeven, en komt er een implementatieplan. School administratieve handelingen worden middels een leerlingvolgsysteem digitaal verwerkt. Het programma LVS 2000 voldoet prima. Probleem is wel, dat het programma door zijn samenstelling vrij traag is. Dit zorgt regelmatig voor irritaties. Voor het implementatietraject van LVS is de ICT afdeling niet verantwoordelijk. Dit loopt via een andere collega. Alleen voorzieningen op het gebied van infrastructuur valt binnen de opdracht van ICT.. 4

5 Mogelijkheden van Kennisnet, internet en intranet zijn bij iedereen bekend en er zijn duidelijke protocollen voor het gebruik hiervan. Een eigen intranet hebben we nog niet, wel bestaat voor de collega s de mogelijkheid om in te loggen op het intranet van de Korre. Mogelijkheden van Kennisnet en Internet zijn bij alle collega s bekend. Om collega s en leerlingen te attenderen op de favorieten van de Mytylschool wordt sinds november 2008 gewerkt met een eigen site waarop de URLS te vinden zijn. (http://desprienke,yurls.net) Van deze site wordt met grote regelmaat gebruik gemaakt. De protocollen voor het gebruik van internet zijn bekend bij de docenten, maar richting leerlingen moeten er nog afspraken gemaakt worden om een en ander te stroomlijnen. Informatie van documentatiecentrum en orthotheek zijn digitaal bereikbaar. Voor het documentatiecentrum is een nieuw programma beschikbaar (EducatB), dat wordt gevuld in samenwerking met de Zeeuwse bibliotheek, en waarin mogelijkheden zijn opgenomen om via het programma te zoeken op internet. De werkgroep documentatiecentrum heeft een implementatieplan voor het programma opgesteld. Ontwikkelingen rondom het opzetten van een orthotheek liggen momenteel een beetje stil. Ook zal er rondom het werken met Educat wat meer onder de aandacht moeten worden gebracht. Door de mogelijkheden die door Internet geboden worden, dreigt namelijk het zoeken in boeken of andere media in vergetelheid te raken. Expertise met betrekking tot ICT-gebruik door kinderen met beperkingen kan door de school worden uitgedragen naar scholen in het regulier onderwijs. Binnen de dienst ambulante begeleiding van de Korre specialistengroep LG en LZK worden regelmatig presentaties gehouden over aanpassingen, wettelijke kaders en informatie over vervangers voor pen en papiervaardigheden. Er is een directe lijn, omdat de ICT- coördinator tevens ambulant begeleider is. Mijn hoop is er verder op gevestigd, om ook meer expertise te kunnen uitdragen richting de ZMLK scholen binnen de Korre. Evaluatie doelstellingen schooljaar (t/m december) Aandacht voor het omgaan en leren met computers, waarbij met name aandacht zal zijn voor de toepassingen van ICT die de transformatie naar leren ondersteunen. Rondom het programma Woordenhaai heeft een pilot plaats gevonden Er is eerst een algemene instructie geweest waarna de logopediste is gestart met het traject waarin een IHP voor een leerling uitgangspunt geworden is om met het programma aan de slag te gaan. De terugkoppeling naar de klas valt ook onder de verantwoordelijkheid van de logopediste. Jammer is alleen, dat in de periode waarin een en ander is opgestart, ook de werkgroep dyslexie die een belangrijke rol in het traject zou hebben is opgeheven, en accenten zijn verlegd. Inmiddels zijn er al wel weer een aantal initiatieven genomen. Binnenkort zal opnieuw volgens de beschreven werkwijze het programma Kurzweil binnen de groepen worden geïmplementeerd. Werken met leerlijnen ICT. De leerlijnen zijn vastgesteld (zie bijlage). Voor de bovenbouw is een aparte methode aangeschaft, de methode Schoolbits waarmee de leerlingen digitale vaardigheden krijgen aangeleerd. Door het werken met deze methode wordt ICT in plaats van doel echt een middel. Voor de onderbouw groepen zal in samenwerking met een ergothe- 5

6 rapeute de leerlijn vulling krijgen met activiteiten die voor onze doelgroep op niveau liggen. Voor het VSO moet de leerlijn nog worden opgesteld. Dit zal gebeuren in samenwerking met de docent informatica. Tevens zal er gekeken worden of en misschien nieuwe inzichten zijn, die zouden kunnen leiden tot een nieuwe methode voor ICT vakken in het VSO. Onderzoeken van de mogelijkheden om met het programma Symbol for Windows te en. Mailen voor leerlingen die zijn aangewezen op lezen door middel van symbolen hoort binnen de mogelijkheden van het programma. De aanschaf van het programma Document Maker brengt de functionaliteit in de praktijk. Belangrijke afweging is wel, hoe groot de effectiviteit van het programma zal zijn voor de individuele leerling. Kijkend naar het thema communicatie zijn er natuurlijk mogelijkheden met het programma, maar op het gebied van autonomie zullen de meeste van onze leerlingen toch aangewezen blijven op het maken van de door een volwassene. Dit schooljaar zal er een projectgroepje bestaande uit een ortho didacticus, logopedist, leerkracht en ICT coördinator zich buigen over de mogelijkheden en wenselijkheid. Implementeren van het werken met het digitale schoolbord. Werken met een digitaal schoolbord blijkt nog voor een aantal collega s een brug te ver. Om die reden heb ik als ICT coördinator geprobeerd om mensen enthousiast te maken door voorbeeld lessen te geven. Desondanks blijft het digitale schoolbord bij het computereiland in zijn functionaliteit achter. Toch wil ik graag dat het digitale schoolbord meer wordt ingezet. Daarom is er een cursusaanbod gedaan, waar 10 collega s zich voor hebben opgegeven. Ook zijn er twee collega s gevonden, die bereid zijn een voortrekkers rol te vervullen. Deze collega s hebben in hun lokaal nu een digitaal HD bord van Heutink. Afspraak is, dat zij lessen gaan ontwikkelen, en deze ook beschikbaar stellen aan collega s om op die manier mensen steeds meer te laten zien wat er allemaal kan. Er zullen nog wat mensen over angst voor het digitale schoolbord heengeholpen moeten worden. Verder uitwerken van het project met St Margarets School in Engeland. Dit project dat we doen met leerlingen uit de bovenbouw van leerweg 3 loopt nog steeds. Jammer is wel, dat er in Engeland een personeelswisseling geweest is, waardoor zaken een poosje stil gelegen hebben. Er is wel contact geweest, maar dit contact ging niet via de mail, maar op de ouderwetse manier via de post. Schooljaar zijn we opnieuw gestart met en. Er is ook een uitbreiding geweest met 2 leerlingen uit een andere klas. Afgesproken is, dat er een tweetal momenten zullen zijn waarop we direct contact zullen hebben met behulp van de webcam. Informeren van ouders over de mogelijkheden, maar ook de gevaren van internet. Helaas moet ik vaststellen, dat een poging om een onderdeel te organiseren over dit onderwerp niet is geslaagd. Afspraken waren gemaakt, maar ouders hebben voor deze avond massaal laten afweten. Wat hiervan de oorzaak is, is me niet duidelijk. Vanuit de Oudergeleding binnen de Medezeggenschapsraad is eerder al eens het verzoek gekomen om meer informatie over ICT. Wellicht kan de nieuwe website hieraan een bijdrage leveren. Nieuwe collega s binnen de school hebben dit schooljaar ook allemaal kunnen kennis nemen van het Internet en protocol. Het is de bedoeling, dat we hierbij ook een lijn gaan uitzetten naar de leerlingen, zodat ook zij op de gevaren van internet gewezen kunnen worden. Invoeren van een protocol waarin aangegeven staat hoe moet worden omgegaan met de aanvraag voor leerlingen die typeles krijgen. De procedure is opgesteld en in samenspraak met mevrouw Saskia Steenhuizen 6

7 vastgesteld. Vulling geven aan het programma Surfsleutel in samenwerking met een projectgroep. Door problemen met de website van Surfsleutel is het werken met dit programma niet van de grond gekomen. Momenteel is het programma weer online, en kan er mee worden gewerkt. Een link naar het programma is te vinden op 7

8 DOELSTELLINGEN VOOR HET JAAR Vervanging van de computers in het computerlokaal. (Realisatie: april 2009) In het computerlokaal zullen 11 nieuwe vaste computers worden geplaatst, en daarnaast nog 2 laptops. Dat wordt overgegaan tot aanschaf van laptops heeft te maken met het groter worden van de groepen die in het computerlokaal les krijgen. Waar mogelijk uitbreiding van (bestaande-) computers die contact moeten maken met het netwerk via een draadloze verbinding, daarbij gebruik makend van de routers die zijn gekoppeld aan de digitale schoolborden. (Realisatie vanaf januari 2009) Omdat er een vervanging is geweest van de computers bij de administratie en de computers in het computerlokaal op komst is, komen er computers beschikbaar, die de klassen ingaan. Zoals eerder beschreven biedt de bestaande infrastructuur via LAN bekabeling geen mogelijkheden meer om uit te breiden. Daarom zullen we zo veel mogelijk gebruik gaan maken van draadloze verbindingen, zodat toch kan worden ingelogd op het netwerk. Het inloggen zal gaan via een beveiligde verbinding. Vervanging van de server waarop LVS2000 draait. (realisatie indien noodzakelijk) Omdat er steeds problemen zijn met de snelheid waarin het LVS via het netwerk draait, zijn er al een aantal aanpassingen op hardware gebied verricht. Zo is de server voorzien van 2 GB werkgeheugen. Mocht dit jaar blijken, dat een en ander niet tot tevredenheid werkt, dan zal worden overgegaan tot aanschaf van een nieuwe server, van hetzelfde type als de hoofdserver die vorig schooljaar is aangeschaft. Aandacht voor het omgaan en leren met computers, waarbij met name aandacht zal zijn voor de toepassingen van ICT die de transformatie naar leren ondersteunen. Hierbij komt zeker ook het klassenmanagement aan de orde. (Realisatie hele jaar) Het programma Woordenhaai zit in de implementatiefase. Dit jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. Het programma Kurzweil zal op een gelijke wijze worden geimplementeerd. Voor andere programma s zoals de methode gebonden software zal in samenspraak met de docenten in Leerweg 1 SO en VSO gekeken worden waarnaar behoefte bestaat. In ieder geval zal de methode Pluspunt aan de orde komen, waarbij ook gekeken zal worden of er behoefte is naar aanvullingen op het gebied van software behorende bij de methode die kan worden gebruikt op het digitale schoolbord. Werken met leerlijnen ICT. (Realisatie hele jaar) De in 2008 vastgestelde leerlijnen zullen dit jaar verder worden uitgewerkt. Samen met een ergotherapeute (Isabella van Damme) zal gekeken worden wat de consequenties van de leerlijn onderbouw zijn voor activiteiten die in de klas moeten worden ondernomen. Bedoeling is verder om te komen tot implementatie van het programma Starten met de computer (Spelen met de computer (voor de onderbouw), waarin muisvaardigheden worden geoefend en Werken met de computer (voor de onder- en middenbouw), waarin leerlingen kennismaken met de onderdelen van een computer en de basisprincipes van Windows. De vaardigheden zijn verdeeld over negen die elk afgesloten worden met een diploma) Implementeren programma Kurzweil (Realisatie maart 2009) In samenwerking met de dyslexie experts binnen de school (orthodidacticus en logopedisten) docenten die met het programma moeten gaan werken instrueren over de 8

9 mogelijkheden van Kurzweil. Belangrijk onderdeel van het programma is de scanmogelijkheid. Hierover zullen we afspraken moeten maken, omdat deze functie waarschijnlijk vaak zal worden gebruikt voor leerlingen met schrijfproblemen. Inzet voor dyslexie heeft prioriteit. De implementatie moet ook leiden tot criteria op basis waarvan na de implementatie het programma zal worden ingezet bij leerlingen. voor symbooltaalgebruikers. (Realisatie schooljaar ) Ook voor symbooltaalgebruikers moet gekeken worden of de C(-ommunicatie) van ICT binnen de competenties valt. Daarom moet gezocht worden naar een programma waarbij tekstverwerken gebeurt door middel van symbolen. Hierbij moet het programma ook nog eens te gebruiken zijn voor het verzenden en ontvangen van . Een projectgroep, waarin zitting heeft: 2 logopedisten, 1 orthodidacticus, een leerkracht en de ICT coördinator zal de mogelijkheden van en op een rijtje zetten. Implementeren van het werken met het digitale schoolbord. (Realisatie schooljaar ) Momenteel is het gebruik van het digitale schoolbord nog beperkt. Er zijn wel klassen die de mogelijkheden hebben ontdekt en uitvoeren, maar veelal wordt het bord helaas nog gebruikt als groot televisiescherm (bv voor het kijken naar schooltelevisie uitzendingen). Om alle collega s te enthousiasmeren zal aan de collega s die al wat verder zijn gevraagd worden om hun kennis te delen. Hiertoe is aan een tiental collega s de mogelijkheid geboden om een cursus te volgen over hoe om te gaan met het digitale schoolbord. Voor belangstellenden bestaat ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus werken met het digitale schoolbord voor gevorderden. (na afronding van het eerste deel van de cursus met een certificaat). Kosten komen ten laste van het nascholingsbudget. Verder uitwerken van het project met St. Margaret's School in Engeland. (Realisatie schooljaar ) Dit project wordt gedaan met leerlingen uit de bovenbouw van Leerweg 3. In kader van de Engelse les wordt contact onderhouden met een school in Engeland. Wekelijks wordt er met elkaar gecorrespondeerd. Het is de bedoeling dat er een vorm van video conferencing gaat ontstaan, met behulp van MSN, waarbij de leerlingen in staat zijn om elkaar via de webcam te zien. Met de school in Engeland is de afspraak gemaakt dat 2 momenten via de webcam contact zal zijn. Hierbij moet dan wel rekening worden gehouden met het tijdverschil. Aanschaf van een Comfy Board met daarbij horende software voor gebruik in Leerweg 3. (Realisatie maart 2009) Leren spelen met behulp van de computer. Comfy Easy PC zorgt voor een rijke multimediale wereld voor leerlingen zoals wij die hebben in de E.M.B. groepen. Omdat bediening niet afhankelijk is van motorische vaardigheden die wel nodig zijn om een muis te besturen, komen kinderen snel tot interactie met het programma. Starten van een weblog ter vervanging van de weekbrieven zoals die nu meestal worden gemaakt door leerkrachten of assistentes. (Start in schooljaar , uitbreiding in schooljaar ) Een weblog (ook wel blog genoemd) is een website, waar regelmatig informatie wordt gegeven over zaken die interessant zijn voor de lezer van het weblog (in ons geval dus de ouders) In omgekeerd chronologische volgorde (het nieuwste bericht staat het 9

10 eerst in beeld) wordt een beeld geschetst van zaken die op school gebeuren. Voor ouders bestaat er op het weblog een directe mogelijkheid om te reageren. Opzetten van een depot met daarin aanpassingen, waaruit ergotherapeuten, ict coördinator en systeembeheerder materialen kunnen halen voor leerlingen die niet voldoende hebben aan de gangbare materialen. (Start in schooljaar ) Omdat het aantal leerlingen, dat niet gebruik kan maken van de reguliere hardware toeneemt, komen er steeds meer vragen over beschikbare aanpassingen. Hoewel duidelijk moet zijn, dat niet alle materialen op school beschikbaar kunnen zijn, moeten er wel materialen komen, die kunnen worden ingezet om uit te proberen wat voor betreffende leerling noodzakelijk is. Aanschaf van de na onderzoek te geadviseerde materialen zal lopen via de commissie van begeleiding na goedkeuring van het advies. Aanpassen van handelingsplannen en groepsplannen voor zover het onderdeel ICT nog niet is opgenomen. (Afronding eind schooljaar ) Op dit moment is er voor het onderdeel ICT nog weinig opgenomen in de handelings en groepsplannen. (Handelingsplan: vakgebied 5; Groepsplan: internet en spelletjes op de computer) Het is de bedoeling, dat er een duidelijk overzicht komt van de wijze waarop ICT wordt ingezet, en dat ook duidelijk beschreven wordt welke materialen met welke doel, de leerling gebruikt. Rolverdeling in kaart brengen tussen stafmedewerkers en ICT coördinator. (Afronding juni 2009) Zaken die binnen de school worden geïnitieerd waarbij ook de transformatie naar leren (zoals bijvoorbeeld bij dyslexie) door ICT wordt ondersteund kunnen op verschillende manieren worden gevolgd. Hierdoor kunnen situaties ontstaan, dat iedere begeleider denkt dat de ander zaken volgt en stuurt. Hierin zou een rol weggelegd kunnen zijn voor de ICT coördinator. Met orthopedagoog, psycholoog en orthodidacticus zullen hierover afspraken worden gemaakt, zodat een en ander effectiever kan worden aangepakt. Hou internet Oké (Jaarlijks terugkerend) Internet en zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Thuis maar ook op school maken we er gebruik van. Als school hebben we de verantwoordelijkheid om onze leerlingen en medewerkers Digibewust te maken. Internet heeft namelijk niet alleen voordelen, maar zeker ook nadelen. Denk maar aan virussen en spam, maar ook digitaal pesten of bezoeken van sites waarop we onze kinderen liever niet zien. Ons en internet protocol geeft richtlijnen. Uitvoeren is echter een misschien nog wel belangrijker onderdeel. Met teamleiders en wellicht ook de contactpersoon zal hiervoor een stappenplan worden gemaakt. (realisatie juni 2009) 10

11 Bijlage 1: LEERLIJN ICT AFDELING LW1SO Onderbouw Middenbouw Bovenbouw de computer aan- en uitzetten; zie onderbouw; typevaardigheid; zie onder- en middenbouw; het maken van een tekst met CD of DVD in de geschikte drive stoppen; behulp van het tekstverwerkingsprogramma; leren omgaan met de muis en het toetsenbord; het maken van een eenvoudige tekst met behulp van het tekstverwerkingsprogramma; het leren gebruiken van eenvoudige opmaaktechnieken; programma opstarten en programma's afsluiten; leren omgaan met eenvoudige interactieve programma's; wat je wel en niet met een computer kan en mag doen. Eenvoudige woorden typen met behulp van het kleurentoetsenbord. een tekst leren opslaan, oproepen en afdrukken; een programma via het netwerk opstarten; gericht zoeken op kennisnet; informatie van sites afhalen. een afbeelding of tekst leren scannen, opslaan en/of afdrukken; een programma via het netwerk opstarten en afsluiten; informatie opzoeken via een elektronische naslagwerk; informatie verzamelen van het internet; leren omgaan met elektronische informatie; elektronische informatie verwerken in een werkstuk of tekst; leren omgaan met interactieve programma's; werken met Power Point. Leren door ICT is de bedoeling van ICT gebruik op scholen, maar kan natuurlijk pas aan bod komen als de de computervaardigheden beheerst worden Bij het werken met Internet, en en elektronische naslagwerken is het doel kennis verwerven. Het internet biedt uitgebreide mogelijkheden voor het verzamelen van informatie waardoor kennis verworven wordt. Werkstukken maken met behulp van ICT, waarbij het stellen van de juiste vragen, het zoeken van informatie, het selecteren van informatie, het 11

12 beoordelen van informatie en de gevonden info in verband brengen met wat je al weet, is in dat geval eigenlijk veel belangrijker dan het maken van het werkstuk zelf. De vaardigheden die nodig zijn voor het leren verzamelen en verwerken van informatie van het Internet worden in de bovenbouw aangeleerd. De vaardigheden zijn: vaardigheid vanaf groep Internet Explorer starten 4 / 5 Een webpagina opvragen; 4 / 5 Het formuleren van de juiste trefwoorden 5 / 6 voor een zoekmachine; Gericht zoeken op het internet; 5 / 6 Verwerken van de informatie; 5 / 6 Presenteren van de gevonden informatie; 5 / 6 Een webpagina opslaan en / of afdrukken; 7 / 8 Doelgerichte vragen formuleren voor het 7 / 8 gebruik van de zoekmachine; Invoegen van informatie van de webpagina 7 / 8 door middel van knippen en plakken in een tekstverwerkingsprogramma; Presenteren met behulp van een beamer 7 / 8 Het gebruik maken van educatieve software Leren met ICT houdt in het gebruik van educatieve software voor het aanleren en ontwikkelen van instrumentele vaardigheden (of basisvaardigheden). In het curriculum van de basisschool is veel tijd ingeruimd om kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen. Het beheersen van deze vaardigheden is noodzakelijk voor verdere kennisverwerving. Leerlingen die niet kunnen lezen hebben weinig aan de informatie op Internet. Op welke manier bij het aanleren van de basisvaardigheden gebruik gemaakt wordt van educatieve software of educatieve websites wordt op schoolniveau bepaald en uitgewerkt in het ICTbeleidsplan van de school. 12

13 Bijlage 2 Op onze school wordt gebruik gemaakt van methode gebonden en niet methode gebonden software zoals hieronder weergegeven: Software die op school wordt gebruikt, en die wordt aangeboden via het netwerk: Methode gebonden software Pluspunt Reken wiskunde methode voor de basisschool. Hoofdmethode, voor extra hulp wordt verwezen naar Maatwerk. Maatwerk (multimediaal voor remediërend gebruik) Werkt toe naar het minimum programma van de basisschool. Veel herhalingsoefenstof. Mijn Eigen Handschrift (digitale ondersteuning bij de schrijfmethode van de school) Pictolezen (zeggen wat je ziet) Leesmethode waarbij kinderen die niet tot lezen komen op de reguliere manier leren lezen met pictogrammen. Het gaat hierbij dus om een vorm van beeldlezen, ontwikkeld door Trijntje de Wit. Niet methode gebonden software Hoofdwerk Flits Op Maat OWG materialen waaronder: Topo Nederland, Topo Europa en Topo Wereld Kijken en kiezen. Computerprogramma Ambrasoft bij de methode van Trijntje de Wit. Instruct Type Basic. Programma waarmee onze leerlingen leren typen. Copy Unli Babbage. Methode informatiekunde. Teach 2000 Basisbits. Methode om kinderen wegwijs Woordenhaai te maken op de computer. Promotie. Werken aan competenties met Kurzweil name voor leerlingen in het VSO Sprint Klankie Promethean (software behorend bij het digitale schoolbord bij het computereiland) Software specifiek geschikt voor het VSO en stand alone geïnstalleerd. Biologie voor jou biologie verschillende leerjaren en Verzorging voor jou verzorging verschillende leerjaren en Memo geschiedenis verschillende leerjaren en Nieuw Nederlands Nederlands verschillende leerjaren en Nova natuur- wiskunde verschillende leerjaren en Blikopener maatschappijleer verschillende leerjaren en 13

14 Thema s, maatschappijleer maatschappijleer verschillende leerjaren en Go for it Engels verschillende leerjaren en Pincode economie verschillende leerjaren en De Geo aardrijkskunde verschillende leerjaren en Netwerk wiskunde verschillende leerjaren en Zienderogen kunst tekenen, handenarbeid verschillende leerjaren en Neue Kontakte Duits verschillende leerjaren en 14

CBS De Rank 2011-2015

CBS De Rank 2011-2015 CBS De Rank 2011-2015 Harderwijk, april 11 Versie:01 ICT-beleidsplan 2011-2015 Auteur: Adviezen: L.M.C. de Jong Stuurgroep VCO-Harderwijk Datum: april 2011 Het ICT-beleidsplan schetst de situatie van het

Nadere informatie

Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011)

Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011) Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011) Groningen Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs Februari 2007 1 Wat ziet een leerkracht in 2011? Een groepje leerlingen

Nadere informatie

Cevo Reeks. Examens met behulp van de computer. Cevo-beleid geformuleerd. Henk Kreeft

Cevo Reeks. Examens met behulp van de computer. Cevo-beleid geformuleerd. Henk Kreeft Cevo Reeks Examens met behulp van de computer Cevo-beleid geformuleerd Henk Kreeft Cevo Utrecht, oktober 2001 2 Inhoud blz.: Inleiding 5 1. De beleidsrichting 7 2. De beleidsrichting getoetst 9 3. Experimenten

Nadere informatie

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, januari 2015 Pauline van Eck, Miriam Walraven, Anne Luc van der Vegt en Sanne Weijers Oberon Postbus 1423

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Scriptie. Auteur: M. Kemper Versie: 1.2 Datum: 26-juni-2013 Doc.nr: 13.R.05.01b

Scriptie. Auteur: M. Kemper Versie: 1.2 Datum: 26-juni-2013 Doc.nr: 13.R.05.01b Scriptie Fysieke belasting bij Personal ICT Wat zijn de risico s van fysieke belasting bij het gebruik van personal ICT middelen, waaronder tablet-pc s, in het primair onderwijs? Auteur: M. Kemper Versie:

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

De Parels van Partners in Learning 2008

De Parels van Partners in Learning 2008 De Parels van Partners in Learning 2008 ITS 2008 Carolien van Rens Hans van Gennip Inhoudsopgave VOORWOORD 3 DE PIL PARELS IN VOGELVLUCHT 4 DE PARELS 5 COÖPERATIEF LEREN MET WIKI S 6 MONTIWIKI: DE WEBSITE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool School Gids 2014-2015 Oranje Nassauschool 1. Voorwoord 2. Stichting Salomo Schoolgegevens 3. Kennismaking met de Oranje Nassauschool 3.1 Algemeen 3.2 Uitgangspunten en doelstellingen 3.3 Een christelijke

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

ICT-plan. Anne Frankschool Den Haag 2014-2018

ICT-plan. Anne Frankschool Den Haag 2014-2018 De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. Investeringen gericht op vervanging zijn een rem op de innovatie. Investeren in nieuwe technologieën en toepassingen kunnen het onderwijs op een hoger

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie