Voorwoord: Hans Sanderse. ICT coördinator. ICT BELEIDSPLAN MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE Stand van zaken 2007 en 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord: Hans Sanderse. ICT coördinator. ICT BELEIDSPLAN MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE Stand van zaken 2007 en 2008"

Transcriptie

1 Januari 2009

2 Voorwoord: Een beleidsplan aan de start van een nieuw kalenderjaar is anders dan dat we eigenlijk gewend zijn. Toch is hiervoor bewust gekozen, omdat hiermee het beleidsplan gelijk kan lopen met het financiële boekjaar, waardoor uitbreidingen en / of vervangingen ook meer raakvlak krijgen. De laatste terugblik is geweest op schooljaar In de tussenliggende periode hebben we echter niet stilgezeten Het optimisme dat ik uitsprak in mijn vorige beleidsplan lijkt steeds meer bevestigd te worden. Collega s gaan nog steeds meer de mogelijkheden van ICT waarderen, en zijn ook steeds meer bereid om zich hierin te verdiepen. Natuurlijk loopt nog niet alles soepel en zijn er nog collega s die wel willen maar tegengehouden worden door een beperking in hun kennis over de computer, maar ondanks dat is het beeld overwegend positief. Er staan veranderingen voor de deur, therapeuten zijn inmiddels overgegaan naar de RGZ, waardoor in onze eigen infrastructuur ook aanpassingen gedaan moeten worden, omdat er een ruimte wordt ingericht waarbinnen de RGZ zorgt voor dataverkeer. Dit alles gebeurt echter in goede samenwerking, met respect voor elkaars ideeën. Naast terugblikken op de doelen zoals die vermeld stonden in het beleidsplan voor zullen in dit beleidsplan ook de nieuwe doelen worden geformuleerd, waarbij ik de hoop uitspreek, dat de trend die zich rondom ICT heeft ingezet een vervolg zal krijgen, en dat mensen met evenveel enthousiasme de uitdaging blijven zien om de kansen die door ICT worden geboden ook werkelijk invulling te geven. Zo zal steeds meer een situatie ontstaan, waarbinnen ICT verschillende didactische benaderingen ondersteunt, zoals kennisoverdracht, zelfstandig werken en samenwerkend leren. Computerangst zal steeds meer afnemen en het inzetten van ICT als tijdvulling ( als je klaar bent mag je nog even achter de computer ) zal niet meer gebeuren. Om mijn taak als ICT coördinator nog beter te kunnen uitvoeren, start ik dit schooljaar met een opleiding tot ICT ambassadeur SO. Deze opleiding staat onder supervisie van Kennisnet, heeft een duur van 2 jaar en zal worden gegeven in Utrecht onder leiding van Bob Hofman, een autoriteit op het gebied van ICT cursussen. Doel van de cursus is om binnen de school nog meer mensen enthousiast te maken voor de vraag hoe met behulp van ICT technologie en speciale software beperkingen van onze leerlingen gecompenseerd kunnen worden. In mijn vorige voorwoord heb ik gerefereerd aan de bovenschoolse werkgroep ICT binnen de Korre. Veel nieuwe uitgangspunten heeft deze groep tot nu toe nog niet opgeleverd. Na een enthousiaste start lijkt een en ander nu stil te liggen. Ik hoop dat het overleg toch weer zal worden opgepakt, omdat er zeker mogelijkheden liggen om expertise over te dragen of op elkaar zaken rondom ICT met elkaar te delen. Hans Sanderse ICT coördinator. 2

3 DOELEN ( ) Bij de doelen zoals die geformuleerd zijn voor de periode wil ik eerst even stilstaan, omdat deze dienen als kapstok van het handelen op ICT gebied binnen genoemde periode. Uniformiteit in en voldoende beschikbaarheid van hardware, software en aanpassingen. Uniformiteit blijkt een optie die voor een belangrijk deel gerealiseerd is. Alle klassen zijn voorzien van goede hardware voorzieningen. Beschikbaarheid blijkt nog steeds een lastig item te zijn, doordat per lokaal slechts 1 aansluiting beschikbaar is voor de data en telecom. Ook nu geldt nog, dat docenten de behoefte hebben om met meerdere kinderen gelijk met de computer te werken. De functionaliteit van het computerlokaal is daardoor zeker goed te noemen, omdat docenten hier inderdaad de mogelijkheid hebben om met de hele klas aan de slag te gaan. Op al de beschikbare computers van het eiland draaien de programma s die methode gebonden zijn, maar ook methode onafhankelijke software. 1 computer is zodanig ingericht, dat er aanpassingen aan kunnen worden gekoppeld. Ondanks dit zal er toch worden gezocht naar mogelijkheden, om binnen de klassen meer computers beschikbaar te stellen. Een en ander zal wel budget neutraal moeten worden toegepast. Werkplekken die voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit ergonomische inzichten, en die ook voldoen aan de arbo wetgeving, waarbij het voorkomen van RSI een belangrijke doelstelling is. In veel klassen zijn in hoogte verstelbare tafels beschikbaar. Met de afdeling ergo therapie zijn afspraken gemaakt over het controleren van de zithouding van de leerlingen. Inzicht in de mogelijkheden van ICT in relatie tot het werken in de groepen en de kansen die ICT kan bieden voor de doelgroep van onze school. Het gebruik van de computer en aangepaste software is voor kinderen en jongeren met een beperking een noodzaak om hun leerpotentieel te verwezenlijken. Het maakt, dat zij de opleiding kunnen volgen die past bij hun talenten en capaciteiten. Bovendien bevorderen ICT-hulpmiddelen de zelfredzaamheid en het competentiegevoel en betekenen ze een enorm verbetering voor hun maatschappelijke kansen. De technologie staat niet stil en als school zijn we verplicht om hier steeds op in te spelen, door gebruik te maken van de mogelijkheden die ICT ons biedt. Zo breidt het werken met het digitale schoolbord zich uit. Dit jaar zijn er 2 borden aangeschaft, met de opdracht aan de leerkrachten die er mee werken om de kennis en vaardigheden te delen met de collega s. Ook zijn een tiental leerkrachten momenteel bezig met een cursus hoe om te gaan met het digitale schoolbord. Deze cursus wordt bekostigd vanuit Kennisnet en wordt volledig web based aangeboden. Kennis en vaardigheden ten aanzien van het gebruik van ICT voor zover deze binnen de werksituatie van de collega van toepassing zijn. Bijbrengen en onderhouden van basisvaardigheden blijft een vereiste. Vooralsnog zullen deze zaken bij de ICT coördinator blijven, in afwachting van ontwikkelingen binnen het REC, waarbij bijvoorbeeld door nascholingsgelden beschikbaar te stellen mogelijkheden ontstaan om gezamenlijk met betrokken scholen extern expertise in te huren. Dit schooljaar zal er ruimte zijn voor de docenten die de mogelijkheden van Word, en Powerpoint maar niet onder de knie krijgen om nogmaals wat lessen te volgen. Verder zullen een aantal klassenleerkrachten en ergotherapeuten gezamenlijk een cursus volgen gericht op de Type methode Type Basic. Omdat het in de bedoeling ligt om in een aantal klassen typeles klassikaal te gaan aanbieden wordt er voor gezorgd, dat de mensen die dit moeten gaan doen op de hoogte zijn van de achtergronden en 3

4 werkwijze van de methode. Inzet van ICT hulpmiddelen wordt beschreven in de groeps en of handelingsplannen. In de nieuwe groepsplannen wordt een hoofdstuk gewijd aan Internet en de computer. Hierin komt echter nog nauwelijks naar voren hoe de inzet van de computer is. Ook de handelingsplannen geven slechts summiere informatie. Dit schooljaar zal er aan gewerkt worden om een en ander vanaf augustus 2009 in alle onderdelen binnen het LVS een plek te geven. Zoveel mogelijk educatieve software wordt aangeboden via het netwerk. Alle programma s waarvan een netwerkversie beschikbaar is worden rechtstreeks aangeboden. Binnen de school zullen afspraken gemaakt worden over welke materialen per groep aangeboden kunnen worden, om te voorkomen dat leerlingen jaren achter elkaar met dezelfde programma s blijven werken. Het aanbieden van software via het netwerk moet tevens voorkomen, dat er illegale versies van programma s de school inkomen. Iedereen moet er vanuit kunnen gaan, dat voor de software die via het netwerk wordt aangeboden een licentie beschikbaar is, zodat de school bij eventuele controle naar illegale software niet in de problemen kan komen. In de klas blijft het voor docenten mogelijk om lokaal software te installeren, maar ook daarbij geldt, dat er op vertrouwd wordt dat er een licentie kan worden overlegd. Leerlingen hebben hun eigen plaats op het netwerk, en krijgen na inloggen hun eigen instellingen op het bureaublad. Dit is gerealiseerd voor de leerlingen binnen het VSO. In voorkomende gevallen krijgen ook andere leerlingen met specifieke vragen (aanpassingen) een plek op het netwerk. Van deze mogelijkheid wordt binnen de rest van de school overigens nog niet veel gebruik gemaakt. Voor zowel leerlingen uit Leerweg 1 als voor de leerlingen uit Leerweg 2 is er een leerlijn voor het omgaan met de computer. Omdat ICT zich steeds meer integreert in het school- en klasleven, ontstaat ook de wens om een houvast te krijgen, waarbij richting gegeven wordt aan de volgende aspecten: - wat moeten leerlingen wel en niet leren over / met / door de computer - eenheid in programma s (leren typen, applicatieprogramma - hoe kunnen alle leerlingen gelijke kansen krijgen om ICT competenties te verwer ven. Eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor ICT geven aan, wat de contouren zijn van wat van de school mag worden verwacht. Ze doen geen uitspraak over hoe en in welke vakken ICT moet worden geïntegreerd. Hierover zullen we als school verder afspraken moeten maken, waarbij onze visie op onderwijs centraal staat. In schooljaar zijn daarom met een aantal leerkrachten afspraken gemaakt over de leerlijnen die gebruikt zullen gaan worden. Uitgangspunt bij deze lijnen is aanreiken van competenties waarmee de leerling in en buiten de school op een effectieve manier van ICT gebruik kan maken. In samenwerking met de toen betrokken collega s en de ergotherapeuten zal een invulling aan de lijnen worden gegeven, en komt er een implementatieplan. School administratieve handelingen worden middels een leerlingvolgsysteem digitaal verwerkt. Het programma LVS 2000 voldoet prima. Probleem is wel, dat het programma door zijn samenstelling vrij traag is. Dit zorgt regelmatig voor irritaties. Voor het implementatietraject van LVS is de ICT afdeling niet verantwoordelijk. Dit loopt via een andere collega. Alleen voorzieningen op het gebied van infrastructuur valt binnen de opdracht van ICT.. 4

5 Mogelijkheden van Kennisnet, internet en intranet zijn bij iedereen bekend en er zijn duidelijke protocollen voor het gebruik hiervan. Een eigen intranet hebben we nog niet, wel bestaat voor de collega s de mogelijkheid om in te loggen op het intranet van de Korre. Mogelijkheden van Kennisnet en Internet zijn bij alle collega s bekend. Om collega s en leerlingen te attenderen op de favorieten van de Mytylschool wordt sinds november 2008 gewerkt met een eigen site waarop de URLS te vinden zijn. (http://desprienke,yurls.net) Van deze site wordt met grote regelmaat gebruik gemaakt. De protocollen voor het gebruik van internet zijn bekend bij de docenten, maar richting leerlingen moeten er nog afspraken gemaakt worden om een en ander te stroomlijnen. Informatie van documentatiecentrum en orthotheek zijn digitaal bereikbaar. Voor het documentatiecentrum is een nieuw programma beschikbaar (EducatB), dat wordt gevuld in samenwerking met de Zeeuwse bibliotheek, en waarin mogelijkheden zijn opgenomen om via het programma te zoeken op internet. De werkgroep documentatiecentrum heeft een implementatieplan voor het programma opgesteld. Ontwikkelingen rondom het opzetten van een orthotheek liggen momenteel een beetje stil. Ook zal er rondom het werken met Educat wat meer onder de aandacht moeten worden gebracht. Door de mogelijkheden die door Internet geboden worden, dreigt namelijk het zoeken in boeken of andere media in vergetelheid te raken. Expertise met betrekking tot ICT-gebruik door kinderen met beperkingen kan door de school worden uitgedragen naar scholen in het regulier onderwijs. Binnen de dienst ambulante begeleiding van de Korre specialistengroep LG en LZK worden regelmatig presentaties gehouden over aanpassingen, wettelijke kaders en informatie over vervangers voor pen en papiervaardigheden. Er is een directe lijn, omdat de ICT- coördinator tevens ambulant begeleider is. Mijn hoop is er verder op gevestigd, om ook meer expertise te kunnen uitdragen richting de ZMLK scholen binnen de Korre. Evaluatie doelstellingen schooljaar (t/m december) Aandacht voor het omgaan en leren met computers, waarbij met name aandacht zal zijn voor de toepassingen van ICT die de transformatie naar leren ondersteunen. Rondom het programma Woordenhaai heeft een pilot plaats gevonden Er is eerst een algemene instructie geweest waarna de logopediste is gestart met het traject waarin een IHP voor een leerling uitgangspunt geworden is om met het programma aan de slag te gaan. De terugkoppeling naar de klas valt ook onder de verantwoordelijkheid van de logopediste. Jammer is alleen, dat in de periode waarin een en ander is opgestart, ook de werkgroep dyslexie die een belangrijke rol in het traject zou hebben is opgeheven, en accenten zijn verlegd. Inmiddels zijn er al wel weer een aantal initiatieven genomen. Binnenkort zal opnieuw volgens de beschreven werkwijze het programma Kurzweil binnen de groepen worden geïmplementeerd. Werken met leerlijnen ICT. De leerlijnen zijn vastgesteld (zie bijlage). Voor de bovenbouw is een aparte methode aangeschaft, de methode Schoolbits waarmee de leerlingen digitale vaardigheden krijgen aangeleerd. Door het werken met deze methode wordt ICT in plaats van doel echt een middel. Voor de onderbouw groepen zal in samenwerking met een ergothe- 5

6 rapeute de leerlijn vulling krijgen met activiteiten die voor onze doelgroep op niveau liggen. Voor het VSO moet de leerlijn nog worden opgesteld. Dit zal gebeuren in samenwerking met de docent informatica. Tevens zal er gekeken worden of en misschien nieuwe inzichten zijn, die zouden kunnen leiden tot een nieuwe methode voor ICT vakken in het VSO. Onderzoeken van de mogelijkheden om met het programma Symbol for Windows te en. Mailen voor leerlingen die zijn aangewezen op lezen door middel van symbolen hoort binnen de mogelijkheden van het programma. De aanschaf van het programma Document Maker brengt de functionaliteit in de praktijk. Belangrijke afweging is wel, hoe groot de effectiviteit van het programma zal zijn voor de individuele leerling. Kijkend naar het thema communicatie zijn er natuurlijk mogelijkheden met het programma, maar op het gebied van autonomie zullen de meeste van onze leerlingen toch aangewezen blijven op het maken van de door een volwassene. Dit schooljaar zal er een projectgroepje bestaande uit een ortho didacticus, logopedist, leerkracht en ICT coördinator zich buigen over de mogelijkheden en wenselijkheid. Implementeren van het werken met het digitale schoolbord. Werken met een digitaal schoolbord blijkt nog voor een aantal collega s een brug te ver. Om die reden heb ik als ICT coördinator geprobeerd om mensen enthousiast te maken door voorbeeld lessen te geven. Desondanks blijft het digitale schoolbord bij het computereiland in zijn functionaliteit achter. Toch wil ik graag dat het digitale schoolbord meer wordt ingezet. Daarom is er een cursusaanbod gedaan, waar 10 collega s zich voor hebben opgegeven. Ook zijn er twee collega s gevonden, die bereid zijn een voortrekkers rol te vervullen. Deze collega s hebben in hun lokaal nu een digitaal HD bord van Heutink. Afspraak is, dat zij lessen gaan ontwikkelen, en deze ook beschikbaar stellen aan collega s om op die manier mensen steeds meer te laten zien wat er allemaal kan. Er zullen nog wat mensen over angst voor het digitale schoolbord heengeholpen moeten worden. Verder uitwerken van het project met St Margarets School in Engeland. Dit project dat we doen met leerlingen uit de bovenbouw van leerweg 3 loopt nog steeds. Jammer is wel, dat er in Engeland een personeelswisseling geweest is, waardoor zaken een poosje stil gelegen hebben. Er is wel contact geweest, maar dit contact ging niet via de mail, maar op de ouderwetse manier via de post. Schooljaar zijn we opnieuw gestart met en. Er is ook een uitbreiding geweest met 2 leerlingen uit een andere klas. Afgesproken is, dat er een tweetal momenten zullen zijn waarop we direct contact zullen hebben met behulp van de webcam. Informeren van ouders over de mogelijkheden, maar ook de gevaren van internet. Helaas moet ik vaststellen, dat een poging om een onderdeel te organiseren over dit onderwerp niet is geslaagd. Afspraken waren gemaakt, maar ouders hebben voor deze avond massaal laten afweten. Wat hiervan de oorzaak is, is me niet duidelijk. Vanuit de Oudergeleding binnen de Medezeggenschapsraad is eerder al eens het verzoek gekomen om meer informatie over ICT. Wellicht kan de nieuwe website hieraan een bijdrage leveren. Nieuwe collega s binnen de school hebben dit schooljaar ook allemaal kunnen kennis nemen van het Internet en protocol. Het is de bedoeling, dat we hierbij ook een lijn gaan uitzetten naar de leerlingen, zodat ook zij op de gevaren van internet gewezen kunnen worden. Invoeren van een protocol waarin aangegeven staat hoe moet worden omgegaan met de aanvraag voor leerlingen die typeles krijgen. De procedure is opgesteld en in samenspraak met mevrouw Saskia Steenhuizen 6

7 vastgesteld. Vulling geven aan het programma Surfsleutel in samenwerking met een projectgroep. Door problemen met de website van Surfsleutel is het werken met dit programma niet van de grond gekomen. Momenteel is het programma weer online, en kan er mee worden gewerkt. Een link naar het programma is te vinden op 7

8 DOELSTELLINGEN VOOR HET JAAR Vervanging van de computers in het computerlokaal. (Realisatie: april 2009) In het computerlokaal zullen 11 nieuwe vaste computers worden geplaatst, en daarnaast nog 2 laptops. Dat wordt overgegaan tot aanschaf van laptops heeft te maken met het groter worden van de groepen die in het computerlokaal les krijgen. Waar mogelijk uitbreiding van (bestaande-) computers die contact moeten maken met het netwerk via een draadloze verbinding, daarbij gebruik makend van de routers die zijn gekoppeld aan de digitale schoolborden. (Realisatie vanaf januari 2009) Omdat er een vervanging is geweest van de computers bij de administratie en de computers in het computerlokaal op komst is, komen er computers beschikbaar, die de klassen ingaan. Zoals eerder beschreven biedt de bestaande infrastructuur via LAN bekabeling geen mogelijkheden meer om uit te breiden. Daarom zullen we zo veel mogelijk gebruik gaan maken van draadloze verbindingen, zodat toch kan worden ingelogd op het netwerk. Het inloggen zal gaan via een beveiligde verbinding. Vervanging van de server waarop LVS2000 draait. (realisatie indien noodzakelijk) Omdat er steeds problemen zijn met de snelheid waarin het LVS via het netwerk draait, zijn er al een aantal aanpassingen op hardware gebied verricht. Zo is de server voorzien van 2 GB werkgeheugen. Mocht dit jaar blijken, dat een en ander niet tot tevredenheid werkt, dan zal worden overgegaan tot aanschaf van een nieuwe server, van hetzelfde type als de hoofdserver die vorig schooljaar is aangeschaft. Aandacht voor het omgaan en leren met computers, waarbij met name aandacht zal zijn voor de toepassingen van ICT die de transformatie naar leren ondersteunen. Hierbij komt zeker ook het klassenmanagement aan de orde. (Realisatie hele jaar) Het programma Woordenhaai zit in de implementatiefase. Dit jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. Het programma Kurzweil zal op een gelijke wijze worden geimplementeerd. Voor andere programma s zoals de methode gebonden software zal in samenspraak met de docenten in Leerweg 1 SO en VSO gekeken worden waarnaar behoefte bestaat. In ieder geval zal de methode Pluspunt aan de orde komen, waarbij ook gekeken zal worden of er behoefte is naar aanvullingen op het gebied van software behorende bij de methode die kan worden gebruikt op het digitale schoolbord. Werken met leerlijnen ICT. (Realisatie hele jaar) De in 2008 vastgestelde leerlijnen zullen dit jaar verder worden uitgewerkt. Samen met een ergotherapeute (Isabella van Damme) zal gekeken worden wat de consequenties van de leerlijn onderbouw zijn voor activiteiten die in de klas moeten worden ondernomen. Bedoeling is verder om te komen tot implementatie van het programma Starten met de computer (Spelen met de computer (voor de onderbouw), waarin muisvaardigheden worden geoefend en Werken met de computer (voor de onder- en middenbouw), waarin leerlingen kennismaken met de onderdelen van een computer en de basisprincipes van Windows. De vaardigheden zijn verdeeld over negen die elk afgesloten worden met een diploma) Implementeren programma Kurzweil (Realisatie maart 2009) In samenwerking met de dyslexie experts binnen de school (orthodidacticus en logopedisten) docenten die met het programma moeten gaan werken instrueren over de 8

9 mogelijkheden van Kurzweil. Belangrijk onderdeel van het programma is de scanmogelijkheid. Hierover zullen we afspraken moeten maken, omdat deze functie waarschijnlijk vaak zal worden gebruikt voor leerlingen met schrijfproblemen. Inzet voor dyslexie heeft prioriteit. De implementatie moet ook leiden tot criteria op basis waarvan na de implementatie het programma zal worden ingezet bij leerlingen. voor symbooltaalgebruikers. (Realisatie schooljaar ) Ook voor symbooltaalgebruikers moet gekeken worden of de C(-ommunicatie) van ICT binnen de competenties valt. Daarom moet gezocht worden naar een programma waarbij tekstverwerken gebeurt door middel van symbolen. Hierbij moet het programma ook nog eens te gebruiken zijn voor het verzenden en ontvangen van . Een projectgroep, waarin zitting heeft: 2 logopedisten, 1 orthodidacticus, een leerkracht en de ICT coördinator zal de mogelijkheden van en op een rijtje zetten. Implementeren van het werken met het digitale schoolbord. (Realisatie schooljaar ) Momenteel is het gebruik van het digitale schoolbord nog beperkt. Er zijn wel klassen die de mogelijkheden hebben ontdekt en uitvoeren, maar veelal wordt het bord helaas nog gebruikt als groot televisiescherm (bv voor het kijken naar schooltelevisie uitzendingen). Om alle collega s te enthousiasmeren zal aan de collega s die al wat verder zijn gevraagd worden om hun kennis te delen. Hiertoe is aan een tiental collega s de mogelijkheid geboden om een cursus te volgen over hoe om te gaan met het digitale schoolbord. Voor belangstellenden bestaat ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus werken met het digitale schoolbord voor gevorderden. (na afronding van het eerste deel van de cursus met een certificaat). Kosten komen ten laste van het nascholingsbudget. Verder uitwerken van het project met St. Margaret's School in Engeland. (Realisatie schooljaar ) Dit project wordt gedaan met leerlingen uit de bovenbouw van Leerweg 3. In kader van de Engelse les wordt contact onderhouden met een school in Engeland. Wekelijks wordt er met elkaar gecorrespondeerd. Het is de bedoeling dat er een vorm van video conferencing gaat ontstaan, met behulp van MSN, waarbij de leerlingen in staat zijn om elkaar via de webcam te zien. Met de school in Engeland is de afspraak gemaakt dat 2 momenten via de webcam contact zal zijn. Hierbij moet dan wel rekening worden gehouden met het tijdverschil. Aanschaf van een Comfy Board met daarbij horende software voor gebruik in Leerweg 3. (Realisatie maart 2009) Leren spelen met behulp van de computer. Comfy Easy PC zorgt voor een rijke multimediale wereld voor leerlingen zoals wij die hebben in de E.M.B. groepen. Omdat bediening niet afhankelijk is van motorische vaardigheden die wel nodig zijn om een muis te besturen, komen kinderen snel tot interactie met het programma. Starten van een weblog ter vervanging van de weekbrieven zoals die nu meestal worden gemaakt door leerkrachten of assistentes. (Start in schooljaar , uitbreiding in schooljaar ) Een weblog (ook wel blog genoemd) is een website, waar regelmatig informatie wordt gegeven over zaken die interessant zijn voor de lezer van het weblog (in ons geval dus de ouders) In omgekeerd chronologische volgorde (het nieuwste bericht staat het 9

10 eerst in beeld) wordt een beeld geschetst van zaken die op school gebeuren. Voor ouders bestaat er op het weblog een directe mogelijkheid om te reageren. Opzetten van een depot met daarin aanpassingen, waaruit ergotherapeuten, ict coördinator en systeembeheerder materialen kunnen halen voor leerlingen die niet voldoende hebben aan de gangbare materialen. (Start in schooljaar ) Omdat het aantal leerlingen, dat niet gebruik kan maken van de reguliere hardware toeneemt, komen er steeds meer vragen over beschikbare aanpassingen. Hoewel duidelijk moet zijn, dat niet alle materialen op school beschikbaar kunnen zijn, moeten er wel materialen komen, die kunnen worden ingezet om uit te proberen wat voor betreffende leerling noodzakelijk is. Aanschaf van de na onderzoek te geadviseerde materialen zal lopen via de commissie van begeleiding na goedkeuring van het advies. Aanpassen van handelingsplannen en groepsplannen voor zover het onderdeel ICT nog niet is opgenomen. (Afronding eind schooljaar ) Op dit moment is er voor het onderdeel ICT nog weinig opgenomen in de handelings en groepsplannen. (Handelingsplan: vakgebied 5; Groepsplan: internet en spelletjes op de computer) Het is de bedoeling, dat er een duidelijk overzicht komt van de wijze waarop ICT wordt ingezet, en dat ook duidelijk beschreven wordt welke materialen met welke doel, de leerling gebruikt. Rolverdeling in kaart brengen tussen stafmedewerkers en ICT coördinator. (Afronding juni 2009) Zaken die binnen de school worden geïnitieerd waarbij ook de transformatie naar leren (zoals bijvoorbeeld bij dyslexie) door ICT wordt ondersteund kunnen op verschillende manieren worden gevolgd. Hierdoor kunnen situaties ontstaan, dat iedere begeleider denkt dat de ander zaken volgt en stuurt. Hierin zou een rol weggelegd kunnen zijn voor de ICT coördinator. Met orthopedagoog, psycholoog en orthodidacticus zullen hierover afspraken worden gemaakt, zodat een en ander effectiever kan worden aangepakt. Hou internet Oké (Jaarlijks terugkerend) Internet en zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Thuis maar ook op school maken we er gebruik van. Als school hebben we de verantwoordelijkheid om onze leerlingen en medewerkers Digibewust te maken. Internet heeft namelijk niet alleen voordelen, maar zeker ook nadelen. Denk maar aan virussen en spam, maar ook digitaal pesten of bezoeken van sites waarop we onze kinderen liever niet zien. Ons en internet protocol geeft richtlijnen. Uitvoeren is echter een misschien nog wel belangrijker onderdeel. Met teamleiders en wellicht ook de contactpersoon zal hiervoor een stappenplan worden gemaakt. (realisatie juni 2009) 10

11 Bijlage 1: LEERLIJN ICT AFDELING LW1SO Onderbouw Middenbouw Bovenbouw de computer aan- en uitzetten; zie onderbouw; typevaardigheid; zie onder- en middenbouw; het maken van een tekst met CD of DVD in de geschikte drive stoppen; behulp van het tekstverwerkingsprogramma; leren omgaan met de muis en het toetsenbord; het maken van een eenvoudige tekst met behulp van het tekstverwerkingsprogramma; het leren gebruiken van eenvoudige opmaaktechnieken; programma opstarten en programma's afsluiten; leren omgaan met eenvoudige interactieve programma's; wat je wel en niet met een computer kan en mag doen. Eenvoudige woorden typen met behulp van het kleurentoetsenbord. een tekst leren opslaan, oproepen en afdrukken; een programma via het netwerk opstarten; gericht zoeken op kennisnet; informatie van sites afhalen. een afbeelding of tekst leren scannen, opslaan en/of afdrukken; een programma via het netwerk opstarten en afsluiten; informatie opzoeken via een elektronische naslagwerk; informatie verzamelen van het internet; leren omgaan met elektronische informatie; elektronische informatie verwerken in een werkstuk of tekst; leren omgaan met interactieve programma's; werken met Power Point. Leren door ICT is de bedoeling van ICT gebruik op scholen, maar kan natuurlijk pas aan bod komen als de de computervaardigheden beheerst worden Bij het werken met Internet, en en elektronische naslagwerken is het doel kennis verwerven. Het internet biedt uitgebreide mogelijkheden voor het verzamelen van informatie waardoor kennis verworven wordt. Werkstukken maken met behulp van ICT, waarbij het stellen van de juiste vragen, het zoeken van informatie, het selecteren van informatie, het 11

12 beoordelen van informatie en de gevonden info in verband brengen met wat je al weet, is in dat geval eigenlijk veel belangrijker dan het maken van het werkstuk zelf. De vaardigheden die nodig zijn voor het leren verzamelen en verwerken van informatie van het Internet worden in de bovenbouw aangeleerd. De vaardigheden zijn: vaardigheid vanaf groep Internet Explorer starten 4 / 5 Een webpagina opvragen; 4 / 5 Het formuleren van de juiste trefwoorden 5 / 6 voor een zoekmachine; Gericht zoeken op het internet; 5 / 6 Verwerken van de informatie; 5 / 6 Presenteren van de gevonden informatie; 5 / 6 Een webpagina opslaan en / of afdrukken; 7 / 8 Doelgerichte vragen formuleren voor het 7 / 8 gebruik van de zoekmachine; Invoegen van informatie van de webpagina 7 / 8 door middel van knippen en plakken in een tekstverwerkingsprogramma; Presenteren met behulp van een beamer 7 / 8 Het gebruik maken van educatieve software Leren met ICT houdt in het gebruik van educatieve software voor het aanleren en ontwikkelen van instrumentele vaardigheden (of basisvaardigheden). In het curriculum van de basisschool is veel tijd ingeruimd om kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen. Het beheersen van deze vaardigheden is noodzakelijk voor verdere kennisverwerving. Leerlingen die niet kunnen lezen hebben weinig aan de informatie op Internet. Op welke manier bij het aanleren van de basisvaardigheden gebruik gemaakt wordt van educatieve software of educatieve websites wordt op schoolniveau bepaald en uitgewerkt in het ICTbeleidsplan van de school. 12

13 Bijlage 2 Op onze school wordt gebruik gemaakt van methode gebonden en niet methode gebonden software zoals hieronder weergegeven: Software die op school wordt gebruikt, en die wordt aangeboden via het netwerk: Methode gebonden software Pluspunt Reken wiskunde methode voor de basisschool. Hoofdmethode, voor extra hulp wordt verwezen naar Maatwerk. Maatwerk (multimediaal voor remediërend gebruik) Werkt toe naar het minimum programma van de basisschool. Veel herhalingsoefenstof. Mijn Eigen Handschrift (digitale ondersteuning bij de schrijfmethode van de school) Pictolezen (zeggen wat je ziet) Leesmethode waarbij kinderen die niet tot lezen komen op de reguliere manier leren lezen met pictogrammen. Het gaat hierbij dus om een vorm van beeldlezen, ontwikkeld door Trijntje de Wit. Niet methode gebonden software Hoofdwerk Flits Op Maat OWG materialen waaronder: Topo Nederland, Topo Europa en Topo Wereld Kijken en kiezen. Computerprogramma Ambrasoft bij de methode van Trijntje de Wit. Instruct Type Basic. Programma waarmee onze leerlingen leren typen. Copy Unli Babbage. Methode informatiekunde. Teach 2000 Basisbits. Methode om kinderen wegwijs Woordenhaai te maken op de computer. Promotie. Werken aan competenties met Kurzweil name voor leerlingen in het VSO Sprint Klankie Promethean (software behorend bij het digitale schoolbord bij het computereiland) Software specifiek geschikt voor het VSO en stand alone geïnstalleerd. Biologie voor jou biologie verschillende leerjaren en Verzorging voor jou verzorging verschillende leerjaren en Memo geschiedenis verschillende leerjaren en Nieuw Nederlands Nederlands verschillende leerjaren en Nova natuur- wiskunde verschillende leerjaren en Blikopener maatschappijleer verschillende leerjaren en 13

14 Thema s, maatschappijleer maatschappijleer verschillende leerjaren en Go for it Engels verschillende leerjaren en Pincode economie verschillende leerjaren en De Geo aardrijkskunde verschillende leerjaren en Netwerk wiskunde verschillende leerjaren en Zienderogen kunst tekenen, handenarbeid verschillende leerjaren en Neue Kontakte Duits verschillende leerjaren en 14

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Evaluatie t/m 2010 De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het invoeren van diverse softwarepakketten in de groepen en op het uitvoeren van hetgeen in de ICT leerlijn wordt vermeld.

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 2010-2014

ICT-beleidsplan 2010-2014 ICT-beleidsplan 2010-2014 1. Inleiding In dit plan beschrijven wij hoe de Tweemaster in de komende jaren vorm wil geven aan de Informatie- en communicatietechnologie (ICT) op school. Het plan is opgesteld

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 06-10-2016 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen.

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking Groepsresultaten Groep 1: V4: Met ICT kun je leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben, heel goed laten oefenen met bepaalde leerstof.

Nadere informatie

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling niet achterblijven en dient in te spelen op

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met

Nadere informatie

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a Schoolportret Lotte Oosterhof 48 73 52 HAVT3a 1 De beschikbare hardware en het gebruik De school beschikt over computers, digiborden en printers. Computers De computers bevinden zich in de klaslokalen

Nadere informatie

VOORWOORD INLEIDING SCHOOL

VOORWOORD INLEIDING SCHOOL 2011 2015 Basisschool Bleijerheide November 2010 INHOUD: 3. Voorwoord. 3. Inleiding school 4. Deskundigheidsbevordering 4. Plannen voor de toekomst 5. Missie en Visie. 5. Strategische doelen 5. Concrete

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1 BELEIDSPLAN ICT MEERWERF BASISSCHOOL DE KLUFT 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA VISIE OP LEREN 2 VISIE OP DE INZET VAN ICT 4 LANGE TERMIJNDOELEN 5 KORTE TERMIJNDOELEN 6 LEERLIJN BASISVAARDIGHEDEN ICT 8 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG.

BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG. BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG. VOORWOORD. Voor u ligt het beleidsplan ICT van Bs. De Blokkenberg. Dit plan is samengesteld door: Tom Jansen, ICT-beleidsmedewerker Movare. Theo Ramakers, ICT-er

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 10-10-2017 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Dit document is een sjabloon dat kan worden gebruikt bij het opmaken van een ICTbeleidsplan. De voornaamste rubrieken die nodig zijn in het beleidsplan

Nadere informatie

Bosdamlaan Beveren-Waas. Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje. Centrumschool Beveren-Waas Pagina 1

Bosdamlaan Beveren-Waas. Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje. Centrumschool Beveren-Waas Pagina 1 Bosdamlaan 1 9120 Beveren-Waas Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje Pagina 1 INLEIDING Waarom een ICT zakboekje? ICT kan in alle vakken aan bod komen in de lagere school. Het is geen vak apart.

Nadere informatie

ICT Plan. Openbare basisscholen Gemeente Wijk bij Duurstede 2010-2015. Piet de Springer

ICT Plan. Openbare basisscholen Gemeente Wijk bij Duurstede 2010-2015. Piet de Springer ICT Plan Openbare basisscholen Gemeente Wijk bij Duurstede 2010-2015 Piet de Springer Pagina 1 ICT plan 2010-2014 Piet de Springer April 2010 Inhoud 1. Inleiding 2. Zakelijke gegevens 3. Beginsituatie

Nadere informatie

1. Mindmap ICT-leerlijn. - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters

1. Mindmap ICT-leerlijn. - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters 1. Mindmap ICT-leerlijn - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters - Volglijst per kleuter: 10 moetjes voor de 5-jarige kleuters - Andere mogelijkheid: observatielijst

Nadere informatie

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software Het schoolportret Een portret brengt in beeld hoe iemand eruit ziet door het oog van degene die het portret maakt. Zo is dat ook bij het maken van een schoolportret. Ik heb de school waar ik stage loop,

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Product informatie. Pagina 1 van 5

Product informatie. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Product informatie Pagina 2 van 5 SMARTBoards: Voor een leerkracht is het schoolbord een van zijn belangrijkste gereedschappen. Hoe vaak gebruik je niet even het bord om een aantekening

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING M2DESK Wat is het? De M2Desk is een leerlingtafel waar een computer in geïntegreerd is. Met behulp van twee knoppen kan een computer uit het tafelblad geklapt worden. Tegelijk verschijnt een

Nadere informatie

2013 -. IC T Beleidsplan

2013 -. IC T Beleidsplan 2013 -. IC T Beleidsplan 0 Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3... 3 Plan van aanpak... 3... 3 Schooljaar 2014-2015... 5

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2011-2012

Beleidsplan ICT 2011-2012 Beleidsplan ICT 2011-2012 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemene visie Vijf in balans De schoolvisie Ict visie Hoofdstuk 2 Huidige situatie en gebruik software Infrastructuur en werkgroep Paulus Samenwerking met

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1 ICT plan OBS DE BOUWSTEEN ICT plan 2012-2014 Pagina 1 Inleiding Na een periode van hard werken om van een zwakke school naar een groene school te groeien, is het voor de Bouwsteen nu tijd geworden om ICT

Nadere informatie

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Onderwerp Onderwijskundig (methodische software) Het gebruik van deze software is in principe voor alle leerlingen en komt structureel aan bod in het lesprogramma. Veilig Leren Veilig

Nadere informatie

Het schoolportret De Bareel, Heemskerk. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Minor: ICT1 Leerkracht: Sacha van de Griendt

Het schoolportret De Bareel, Heemskerk. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Minor: ICT1 Leerkracht: Sacha van de Griendt (?, Basisschool de Bareel) (?, Uitbreidingsplan basisschool Bareel Heemskerk kan de prullenbak in) Het schoolportret De Bareel, Heemskerk Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Minor: ICT1 Leerkracht:

Nadere informatie

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen:

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: 1. ICT is een middel en wordt steeds meer gebruikt in het onderwijs. Daarbij kijk je ook

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

ICT-visie GBS Linden

ICT-visie GBS Linden ICT-visie GBS Linden 1. Algemene inleiding en context Onze school situeert zich in de dorpskern van Linden, Martelarenplaats 1 3210 Linden en telt 420 leerlingen van de peuterklas tot het zesde leerjaar.

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Kinderen kunnen zelfstandig met de Skoolmate werken vanaf groep 4. Wel moeten zij eerst leren hoe ze met de laptop horen om te gaan.

Kinderen kunnen zelfstandig met de Skoolmate werken vanaf groep 4. Wel moeten zij eerst leren hoe ze met de laptop horen om te gaan. BESCHRIJVING SKOOLMATE Wat is het? De Skoolmate is een kleine laptop die speciaal is ontwikkeld voor kinderhandjes. Hij kan tegen een stootje en heeft een handvat. Daarnaast beschikt de laptop onder andere

Nadere informatie

Evaluatie praktijkproef (proof of concept) Montessori voor een nieuwe tijd

Evaluatie praktijkproef (proof of concept) Montessori voor een nieuwe tijd Evaluatie praktijkproef (proof of concept) Montessori voor een nieuwe tijd 2 juni 2014 1e Amstelveense Montessorischool Irene Simonis, Frank Versloot Het Montessori onderwijs gaat digitale hulpmiddelen

Nadere informatie

CBS Anker. ICT plan 2011 2015. CBS Anker/ CBS Geuzenschip

CBS Anker. ICT plan 2011 2015. CBS Anker/ CBS Geuzenschip CBS Anker ICT plan 2011 2015 CBS Anker/ CBS Geuzenschip CBS Geuzenschip 1 Inleiding In het plan dat voor u ligt willen wij beschrijven hoe CBS Anker en CBS Geuzenschip in de komende jaren vorm willen geven

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

omm Jaargang 8.02 december 2005

omm Jaargang 8.02 december 2005 omm Jaargang 8.02 december 2005 Nieuwe computers... 1 Begroting... 2 Nieuwe beleidsplan... 2 QLICT... 2 Schoolservicedienst... 2 Bijeenkomst ICT-ers in Toldijk... 3 De klantenmiddag van QLICT... 3 Congres

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

3. Zelfstandig oefenen

3. Zelfstandig oefenen 1. Positieve houding Open staan voor de PC ICT gebruiken bij tal van uiteenlopende opdrachten Elke kind krijgt evenveel kansen. Zowel een kind met veel PC - ervaring als een kind met minder PC kennis krijgt

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken.

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Inleiding De Piersonschool is een Jenaplanschool. In een jenaplanschool is wereldoriëntatie heel belangrijk en het hart van het onderwijs. We willen de wereld

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Nieuwsbrief community 3/4

Nieuwsbrief community 3/4 Nieuwsbrief community 3/4!" # "$% &'() * "" ) " " "+,- ". ". /0 "."1,- )!+23 +44 (* 5 6 Pagina 1 5 7 ' #8 '9 "" : 79 ; '9 ' )" ) & < # 04444% ) > ".8.'?. %." +44 (*!+@ 8 De allereerste keer

Nadere informatie

NIEUWE MEDIA BELEIDSPLAN OBS T JOK INHOUD: Hoofdstuk 1, inleiding. Hoofdstuk 2, gebruik van nieuwe media, de huidige situatie

NIEUWE MEDIA BELEIDSPLAN OBS T JOK INHOUD: Hoofdstuk 1, inleiding. Hoofdstuk 2, gebruik van nieuwe media, de huidige situatie NIEUWE MEDIA BELEIDSPLAN OBS T JOK INHOUD: Hoofdstuk 1, inleiding Hoofdstuk 2, gebruik van nieuwe media, de huidige situatie Hoofdstuk 3, taken van de nieuwe media coördinator Hoofdstuk 4, regels en afspraken

Nadere informatie

Digitale Geletterdheid. Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO. Producten en prijzen 2018 DIGIT DIGIT. DigitaleGeletterdheid.

Digitale Geletterdheid. Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO. Producten en prijzen 2018 DIGIT DIGIT. DigitaleGeletterdheid. Digitale Geletterdheid Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO Producten en prijzen 2018 DigitaleGeletterdheid.nl 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 21st century skills... 3 - H/V en -

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Het vormt de basis om de andere oefenprogramma s te kunnen volgen.

Het vormt de basis om de andere oefenprogramma s te kunnen volgen. Aanbod van computer oefenprogramma s KBO Prinsenbeek. 1. Basis Windows. Hierbij leert u de basisbeginselen van het besturingssysteem Windows. Na het volgen hiervan kunt u de computer op de juiste manier

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Klasse-ergo basisschool De Bolster Amersfoort Ergotherapie Kinderen Amersfoort

Evaluatie Pilot Klasse-ergo basisschool De Bolster Amersfoort Ergotherapie Kinderen Amersfoort Evaluatie Pilot Klasse-ergo basisschool De Bolster Amersfoort Ergotherapie Kinderen Amersfoort Groep: 2 Leerkracht : Arianne van der Laan IB-er: Ria Ruyne Ergotherapeuten: Eelke van Haeften en Viviane

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma januari - juli 2017 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma Juli - december 2016 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers Intern begeleider Actieplan Examens Projectweek Dec. 2014 Projectweek Vorige week hebben we voor het eerst een projectweek gehouden op de Rede. Spannend

Nadere informatie

Basiscursus PC-gebruik

Basiscursus PC-gebruik Basiscursus PC-gebruik WINDOWS 7, WORD 2010, IE8 2010 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: augustus 2010 ISBN: 978 90 460 0616 0 9 7 8 9 0 4 6 0 0 6 1 6 0 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF

Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF. Welke werkvormen gebruik je in je lessen?(plaats een vinkje in de rechterkolom indien je die werkvorm vaker in wilt zetten) Instructie door de docent

Nadere informatie

Dit zijn onze nieuwe flyers, waarbij je de achterzijde zelf kan printen met jouw eigen informatie.

Dit zijn onze nieuwe flyers, waarbij je de achterzijde zelf kan printen met jouw eigen informatie. Dit zijn onze nieuwe flyers, waarbij je de achterzijde zelf kan printen met jouw eigen informatie. Bijgaand een aantal voorbeelden die je zou kunnen gebruiken. Lettertype van de voorzijde van de flyer

Nadere informatie

2012-2013 Project Initiatie Document

2012-2013 Project Initiatie Document 2012-2013 Invoering Elektronische LeerOmgeving Praktijkschool de Linie Hans Goesten h.goesten@praktijkschooldelinie.nl 1-2-2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Projectdoel pagina

Nadere informatie

Sine Limite, Panta rhei en het Kenniscentrum Dyslexie op weg naar Passend Onderwijs in de regio Deventer

Sine Limite, Panta rhei en het Kenniscentrum Dyslexie op weg naar Passend Onderwijs in de regio Deventer Sine Limite, Panta rhei en het Kenniscentrum Dyslexie op weg naar Passend Onderwijs in de regio Deventer Dikla de Munnik, coördinator Kenniscentrum Dyslexie d.demunnik@po-deventer.nl Wat is Sine Limite?

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Informatievaardigheden. in het basisonderwijs

Informatievaardigheden. in het basisonderwijs Informatievaardigheden in het basisonderwijs Agenda 1. Wanneer ben je informatievaardig? 2. Waarom is het (nu) zo belangrijk informatievaardig te zijn? 3. Wat betekent dit voor het onderwijs? 4. Hoe

Nadere informatie

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken.

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken. Voorwoord: In deze nieuwsbrief komt u meer informatie tegen over de aanpassingen c.q. vernieuwingen binnen het ICT gebeuren op De Driesprong. Daar wij als een van de eerste scholen zijn gaan werken met

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Een goede presentatie maken met Power Point. Informatiekunde Leerjaar B1 Omgaan met Excel blad-1-

Een goede presentatie maken met Power Point. Informatiekunde Leerjaar B1 Omgaan met Excel blad-1- Een goede presentatie maken met Power Point Informatiekunde Leerjaar B1 Omgaan met Excel blad-1- Opdracht; Voor deze opdrachten maak je elk eigen werkstukken en documenten. Deze onderdelen die je maakt

Nadere informatie

ICT-onderwijsmonitor. Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets. ORD mei 2005

ICT-onderwijsmonitor. Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets. ORD mei 2005 ICT-onderwijsmonitor Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets ICT-onderwijsmonitor Longitudinaal: 1998-2005 Onderwijssectoren Steekproef / populatie Coördinatoren, leraren, (leerlingen)

Nadere informatie

Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika

Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika Welk gebied heb je gekozen? Het gekozen thema voor horizon verbreden is Zuid-Afrika. Ik ben zelf 4 keer in Zuid-Afrika geweest voor vrijwilligerswerk en ga

Nadere informatie

Vormingsaanbod. De digitale wereld voor senioren

Vormingsaanbod. De digitale wereld voor senioren Vormingsaanbod De digitale wereld voor senioren VORMINGSAANBOD VOOR SENIOREN DIE HUN EERSTE STAPPEN ZETTEN IN DE DIGITALE WERELD Digitalisering is een thema waar in Limburg reeds een vormingsaanbod rond

Nadere informatie

Intro. Theo van Rijzewijk. WSNS Tilburg. Regio Passend onderwijs Midden-Brabant

Intro. Theo van Rijzewijk. WSNS Tilburg. Regio Passend onderwijs Midden-Brabant Intro Theo van Rijzewijk WSNS Tilburg Regio Passend onderwijs Midden-Brabant Aanleiding Aanleiding Uit de vele toelichtende opmerkingen die de respondenten hebben gegeven bij de antwoorden, vallen nog

Nadere informatie

Basisonderwijs, AaBeeCee. Productoverzicht 2003

Basisonderwijs, AaBeeCee. Productoverzicht 2003 Postbus 38 Harelbeekstraat 35 bus 3 2410 AA Bodegraven 8550 Zwevegem Nederland België Tel. 0172-65 09 83 Tel. 056-70 10 25 Fax 0172-61 83 15 Fax 056-70 18 80 www.instruct.nl instruct@instruct.nl www.instruct.be

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

mytylschool de Sprienke

mytylschool de Sprienke mytylschool de Sprienke Uitdaging Beweging Perspectief VSO leerweg 1 12-20 jaar vanaf + 16 jaar transitie VSO leerweg 2 12-20 jaar vanaf + 17 jaar transitie VSO leerweg 3 12-20 jaar vanaf + 17 jaar transitie

Nadere informatie

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen Functiebeschrijving van ICT-coördinator Bijlage 1: Algemene opdracht 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen 1. Ondersteunt de directie om, samen met het team, een

Nadere informatie

De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet hebben ontvangen.

De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet hebben ontvangen. Aan ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 Betreft: Aanmelding schooljaar 2015-2016 Geachte ouders/verzorgers, De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet

Nadere informatie

Het Schoolportret: Onderzoek van de ICT-omgeving en context in de school

Het Schoolportret: Onderzoek van de ICT-omgeving en context in de school Hogeschool InHolland Haarlem Het Schoolportret: Onderzoek van de ICT-omgeving en context in de school Minor ICT 1 Avelyn Vink 501052 Sacha van de Griendt Minor ICT 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Methodes

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Groepsplan Yulius Lingewaal College

Groepsplan Yulius Lingewaal College Groepsplan Yulius Lingewaal College Klas D VMBO TL 4 Mentor Schooljaar 2014-2015 Datum start groepsplan 2 september 2014 Didactische leerlijnen Leerlijn Doelen Aanpak / Organisatie Materiaal Evaluatie

Nadere informatie

Atheneum Boom en ICT. Inleiding

Atheneum Boom en ICT. Inleiding Inleiding Vermits computers niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij, doet onze school dan ook haar uiterste best om onze leerlingen vaardigheden en attitudes bij te brengen op het gebied van

Nadere informatie

LEERLIJN BASISVAARDIGHEDEN ICT

LEERLIJN BASISVAARDIGHEDEN ICT Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL LEERLIJN BASISVAARDIGHEDEN ICT Dit is geen leerplan maar eerder als richtdocument te gebruiken bij de implementatie van de

Nadere informatie

HOEKVERRIJKING IN DE KLEUTERSCHOOL Lesideeën voor de computerhoek

HOEKVERRIJKING IN DE KLEUTERSCHOOL Lesideeën voor de computerhoek HOEKVERRIJKING IN DE KLEUTERSCHOOL Lesideeën voor de computerhoek 1. Syllabus www.digitips.be www.ictheek.be http://nieuws.ictheek.be http://ictkleuter.yurls.net p. 2 ICT Ontwikkelingsdoelen in de kleuterschool?

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2012-2015

Beleidsplan ICT 2012-2015 Beleidsplan ICT 2012-2015 1. Wat hebben we tot nu toe bereikt? Bereikte doelen en vaardigheden leerlingen (onze huidige doorgaande lijn): Groep 1/2: - De leerlingen kunnen de computer aanzetten - De leerlingen

Nadere informatie