INHOUD. LIJST VAN VERKORT GECITEERDE TIJDSCHRIFTEN... xi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. LIJST VAN VERKORT GECITEERDE TIJDSCHRIFTEN... xi"

Transcriptie

1 INHOUD VOORWOORD v DANKWOORD ix LIJST VAN VERKORT GECITEERDE TIJDSCHRIFTEN xi INLEIDING Probleemstelling Structuur en methode van het onderzoek DEEL I. SAMENLOOP VAN VERGOEDINGSSTELSELS ALS CONTEXT VOOR HET VERHAAL VAN DERDE-BETALERS OP DE AANSPRAKELIJKE INLEIDING HOOFDSTUK 1. AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT EN ANDERE VERGOEDINGSSTELSELS: EEN VERKENNING A. Het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingssysteem: royaal, maar enkel voor de happy few B. Andere vergoedingsstelsels, andere uitgangspunten In de kern: ruimere toegang, maar minder royale vergoeding Private eigenschadeverzekering Sociale zekerheid Vergoedingsfondsen xv

2 HOOFDSTUK 2. AANVULLENDE EN ALTERNATIEVE VERGOEDINGSSYSTEMEN VOOR PERSOONSSCHADE IN HET BELGISCHE RECHT A. Inleiding B. Particuliere persoonsverzekeringen C. Sociaalrechtelijke voorzieningen Gewaarborgd loon en doorbetaalde wedde De arbeidsongevallen- en de beroepsziektenregeling De ziekteverzekering a. Arbeidsongeschiktheidsverzekering b. Ziektekostenverzekering c. Moederschapsverzekering De pensioenregeling a. Rustpensioen b. Invaliditeitspensioen c. Overlevingspensioen De werkloosheidsverzekering De gezinsbijslagregeling Het leefloon en de maatschappelijke dienstverlening door het OCMW Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Tegemoetkomingen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap De zorgverzekering D. Aanvullende en alternatieve vergoedingssystemen voor slacht offers van bepaalde categorieën van ongevallen Slachtoffers van verkeersongevallen a. Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds b. De vergoeding op grond van artikel 29bis WAM c. De vergoeding op grond van artikel 19bis-11 2 WAM Slachtoffers van gewelddaden a. Het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders b. De bijzondere vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van politie- en hulpdiensten Asbestslachtoffers Slachtoffers van medische ongevallen E. Naar een geïntegreerd systeem voor vergoeding van persoonsschade? xvi

3 HOOFDSTUK 3. DE SAMENLOOP VAN HET AANSPRAKELIJK- HEIDSRECHT MET ANDERE VERGOEDINGSSYSTEMEN: HET ALGEMENE KADER A. Een brede waaier aan mogelijke benaderingen Inleiding Drie modellen, met varianten De rechtspolitieke dimensie B. Voordeelstoerekening en verhaal op de aansprakelijke Het verband tussen voordeelstoerekening en verhaal: verkennende beschouwingen Een algemene regel voor toerekening van uitkeringen door derden? Iets meer over het verband tussen voordeelstoerekening en verhaal HOOFDSTUK 4. NADER ONDERZOEK VAN DE SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJK HEID EN ANDERE VERGOEDINGS - SYSTEMEN IN HET BELGISCHE RECHT A. Inleiding B. Prestaties waarvoor de samenloop met het aansprakelijkheidsrecht wettelijk is geregeld Particuliere eigenschadeverzekeringen a. Keuzerecht b. Vergoedende functie van zaak- en persoonsverzekeringen c. Persoonsverzekeringen als verzekeringen tot vergoeding van schade of tot uitkering van een vast bedrag d. Gevolgen voor de coördinatie met het aansprakelijkheidsrecht Gewaarborgd loon en doorbetaalde wedde bij arbeidsongeschiktheid a. Geen keuzerecht, geen loonverlies b. Verhaalsrecht van de werkgever Arbeidsongevallen- en beroepsziekten regeling a. Arbeidsongevallenwet werknemers a.1. Geen keuzerecht a.2. Immuniteit a.3. Cumulatieverbod a.4. Verhaalsrecht xvii

4 b. Beroepsziektenwet werknemers en Arbeidsongevallen- en beroepsziektenwet overheidspersoneel c. Coördinatie met artikel 29bis WAM Ziekteverzekering a. Beginselen: residuair karakter, cumulatieverbod, verhaalsrecht b. Ziekteverzekeringsprestaties na ontoereikende vergoeding c. Cumulatieverbod en verhaalsrecht voor dezelfde schade c.1. Beginsel c.2. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen c.3. Moederschapsuitkeringen Militaire vergoedingspensioenen a. Coördinatie met gemeenrechtelijke vergoeding ten laste van de Staat b. Coördinatie met vergoeding ten laste van een aansprakelijke derde Leefloon en maatschappelijke dienst verlening door het OCMW a. Leefloon b. Maatschappelijke dienstverlening Tegemoetkomingen aan personen met een handicap a. De oorspronkelijke regeling: geen keuzerecht, wel cumulatieverbod en verhaalsrecht b. De huidige regeling: geen keuzerecht, wel verhaalsrecht, maar gebrekkig cumulatieverbod Tegemoetkomingen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap De zorgverzekering Bijzondere vergoedingssystemen voor slachtoffers van verkeersongevallen a. Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds b. De vergoeding op grond van artikel 29bis WAM Bijzondere vergoedingssystemen voor slachtoffers van gewelddaden a. Het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders b. De bijzondere vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van politie- en hulpdiensten Tegemoetkomingen door het Asbestfonds a. Keuzerecht b. Immuniteit xviii

5 c. Cumulatie d. Verhaalsrecht Vergoeding van schade als gevolg van medische ongevallen a. Inleiding b. Geen keuzerecht c. Immuniteit c.1. Regel en uitzonderingen c.2. Personen die civielrechtelijke immuniteit genieten c.3. Personen aan wie de immuniteit tegenwerpbaar is d. Cumulatieverbod e. Verhaalsrechten C. Prestaties waarvoor de samenloop met het aansprakelijkheidsrecht niet wettelijk is geregeld Pensioenen a. Overlevingspensioen a.1. Het standpunt van de rechtspraak a.2. Evaluatie b. Invaliditeitspensioen b.1. Het standpunt van de rechtspraak b.2. Evaluatie c. Rustpensioen c.1. Het standpunt van de rechtspraak c.2. Evaluatie Werkloosheidsuitkeringen a. Het standpunt van de rechtspraak b. Evaluatie Gezinsbijslag a. Het standpunt van de rechtspraak b. Evaluatie Artikel 19bis-11 2 WAM BESLUIT xix

6 DEEL II. DE BELEIDSMATIGE VERANTWOORDING VAN HET VERHAAL VAN DERDE-BETALERS OP DE AANSPRAKELIJKE INLEIDING HOOFDSTUK 1. SCHULD EN BOETE A. Inleiding B. De aansprakelijke mag de dans niet ontspringen C. Bestraffing van de dader D. Normstelling en -handhaving. Maatschappelijke afkeuring van verwijtbaar gedrag E. Het antwoord op de schuldvraag F. Evaluatie HOOFDSTUK 2. KOSTENALLOCATIE EN PREVENTIE A. Inleiding B. Onderling verbonden doelstellingen C. De prikkelende werking van het regres als beleidsargument: Nederland versus Zweden D. Kritiek en conclusie HOOFDSTUK 3. HET FINANCIËLE BELANG VAN HET VERHAAL A. Inleiding B. Het financiële belang van het verhaal door de private verzekeringsondernemingen C. Het verhaal van de sociale zekerheid als budgettaire maatregel HOOFDSTUK 4. NAAR EEN EFFICIËNTERE AFWIKKELING VAN VERHAALS VORDERINGEN A. Inleiding. Forse kosten bij individuele afhandeling van verhaal B. Afschaffen of vereenvoudigen? C. Standaardisering en collectivering als instrumenten voor efficiëntere afhandeling van verhaalsvorderingen Omschrijving xx

7 2. Enkele voorbeelden van standaardisering in andere Europese landen Collectivering van verhaal in Europa D. Efficiëntere afwikkeling van verhaalsvorderingen in België BESLUIT DEEL III. VERDERE UITWERKING VAN HET VERHAAL VAN DERDE-BETALERS INLEIDING, PLAN HOOFDSTUK 1. DE WETTELIJKE VERHAALS REGELINGEN A. Inleiding B. Het verhaalsrecht van de particuliere verzekeraar Historiek De huidige regeling C. Het verhaalsrecht van de werkgever Particuliere sector Publieke sector D. Het verhaalsrecht in de arbeids ongevallen- en beroepsziektenregeling Arbeidsongevallenwet werknemers a. Historiek b. De huidige regeling Beroepsziektenwet werknemers Arbeidsongevallen- en beroepsziektenwet overheidspersoneel E. Het verhaalsrecht van het ziekenfonds Het subrogatoir verhaalsrecht van het ziekenfonds op grond van artikel Ziektewet a. Historiek b. Subrogatie met een ruim bereik c. Informatieverplichting van het slachtoffer en van de vergoedingsdebiteur d. Niet-tegenwerpelijkheid overeenkomsten Het subrogatoir verhaalsrecht van het ziekenfonds op grond van artikel 40 Ziekenfondswet xxi

8 3. Het eigen recht van het ziekenfonds tegen het Gemeenschappelijk Waarborfonds a. Waarom een eigen recht? b. Een eigen recht met subrogatoire trekjes F. Het verhaalsrecht van het OCMW G. Het verhaalsrecht in de Wet tegemoetkomingen aan personen met een handicap H. Het verhaalsrecht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap I. Het verhaalsrecht van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds J. Het verhaalsrecht van de WAM-verzekeraar voor de uitkeringen op grond van artikel 29bis WAM K. Het verhaalsrecht van de Staat voor schadevergoedingen betaald om solidariteitsredenen aan slachtoffers van verkeersongevallen of terrorisme L. Het verhaalsrecht van de Staat voor de hulp aan slachtoffers van geweld daden en aan de occasionele redders en voor de bijzondere vergoeding aan leden van politie- en hulpdiensten M. Het verhaalsrecht van het Fonds voor de beroepsziekten voor de tussen komsten van het Asbestfonds N. Het verhaalsrecht voor de uitkeringen op grond van de Wet Medische Schade gevallen Verhaal op de aansprakelijke zorgverlener in geval van opzet of zware fout Verhaal op de producent O. Besluit HOOFDSTUK 2. DE JURIDISCHE TECHNIEK VAN DE WETTELIJKE VERHAALSRECHTEN A. Inleiding B. Subrogatoire verhaalsrechten Een lange traditie in binnen- en buitenland De aard van de subrogatie van de derde-betalers: quasisubrogatie of werkelijke betaling met subrogatie? a. Inleiding b. Betaling van andermans schuld: de traditionele opvatting c. Betaling van andermans schuld: de Franse zienswijze d. Toepassing op de subrogatie van de derde-betalers e. Besluit xxii

9 3. Rechtsgevolgen van de indeplaatsstelling van de verzekeraar en andere derde-betalers. Beginselen a. Betaling en overgang van schuldvordering: twee met elkaar verweven facetten b. De betaling: tijdstip en maat van de overgang van schuldvordering b.1. Tijdstip waarop de schuldvordering overgaat b.2. Mate waarin de schuldvordering overgaat c. Overgang van de schuldvordering met al haar kenmerken, toebehoren en beperkingen Enkele bijzondere vragen met betrekking tot de omvang van het subrogatoir verhaal a. Globaal verhaal of verhaal per schadepost b. De invloed van de verdeling van de aansprakelijkheid tussen het slachtoffer en de aansprakelijke derde Rechtskarakter van het vorderingsrecht van de gesubrogeerde derde-betalers a. Een vordering tot vergoeding van schade b. Maar niet tot vergoeding van schade van de derdebetaler zelf C. Zelfstandige verhaalsrechten Vreemde eenden? a. Zelfstandige verhaalsrechten in België b. Zelfstandige verhaalsrechten in andere Europese landen Rechtskarakter en -gevolgen van de zelfstandige verhaalsrechten a. Een rechtstreekse vordering? b. Een recht op vergoeding van (fictieve) schade? c. Een recht op terugbetaling van uitgaven dat niet is afgeleid van het recht van de benadeelde D. Besluit HOOFDSTUK 3. DERDE-BETALERS ALS SCHADELIJDERS: DE OPKOMST VAN HET EIGEN RECHT TOT VERGOEDING VAN DOOR DERDE-BETALERS GELEDEN SCHADE A. Inleiding B. Begripsomschrijving en belang van het eigen recht C. Een omstreden vraagstuk. Rechtsvergelijkende situering D. Meanders in de rechtspraak voor Wie slechts zijn verplichtingen nakomt, lijdt geen schade xxiii

10 2. Het oorzakelijk verband met de fout van de derde wordt doorbroken door de juridische verplichting die op de derdebetaler rust Voor andere schade is wel vergoeding mogelijk E. Hertekening van de theorie in 2001 en verdere ontwikkelingen in de rechtspraak De principes: geen verbreking van het causaal verband, maar een benadering via het schadebegrip De strekking van de wettelijke, reglementaire of conventionele norm Het verband met de subrogatoire vordering De invloed van de verdeling van de aansprakelijkheid tussen het slachtoffer en de aansprakelijke derde De cassatierechtspraak na de loondoorbetalingsarresten a. Exit criterium van het secundaire karakter b. Exit het vereiste van andere schade c. Uitbreiding tot vrijwillige prestaties Het Grondwettelijk Hof stuurt niet aan op een koerswijziging F. Het uitdeinend effect van de loondoorbetalingsarresten Probleemstelling Evolutie in het Franse recht Andere uitkeringen door de werkgever a. Algemeen b. Uitkeringen aan de rechthebbenden van het getroffen personeelslid c. Rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid Andere derde-betalers a. Arbeidsongevallenverzekeraar b. Schadeverzekeraar en Gemeenschappelijk Waarborgfonds c. Ziekenfonds G. Kritiek op het door de rechtspraak gehanteerde criterium Het al dan niet definitief voor rekening moeten blijven van de uitgave volgens de strekking van de wet, het reglement of het contract: geen afdoend criterium Feitelijke benadering van de schade Normatieve benadering van de schade H. Besluit xxiv

11 HOOFDSTUK 4. DE TOEPASSING VAN BIJZONDERE SLACHTOFFERBESCHERMENDE REGELS UIT HET AANSPRAKELIJK HEIDS- EN HET VERZEKERINGSRECHT OP DERDE-BETALERS A. Inleiding B. Bijzondere aansprakelijkheidsregels Inleiding Nederland a. Ongelijke behandeling van slachtoffers en regresnemers in de wet: de Tijdelijke regeling verhaalsrechten a.1. Achtergrond a.2. Inhoud en gevolgen b. Ongelijke behandeling van slachtoffers en regresnemers in de rechtspraak c. Kritische geluiden in de Nederlandse doctrine België a. Gelijke behandeling van regresnemers en slachtoffers ten aanzien van bijzondere regels van aansprakelijkheid b. Incidentele achterstelling van regresnemers bij wettelijke limitering van de aansprakelijkheid en/of plafonnering van de dekking door de aansprakelijkheidsverzekeraar Evaluatie C. De rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar en de rechten van bepaalde verkeers slacht offers tegen het Gemeenschappelijk Waarborgfonds en de WAM-verzekeraar Inleiding en probleemstelling De rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar a. Omschrijving en belang van de rechtstreekse vordering b. De rechtstreekse vordering bij subrogatoire verhaalsrechten. 507 c. De rechtstreekse vordering bij zelfstandige verhaalsrechten. 510 d. Kritiek en voorstel Verhaal op het Gemeenschappelijk Waarborgfonds a. Inleiding b. Verhaal door het ziekenfonds c. Verhaal door de arbeidsongevallenverzekeraar en de particuliere verzekeraar c.1. Voor 1991: subsidiair karakter, geen subrogatoir verhaal? xxv

12 c.2. Na 1991: geen subsidiair karakter, wel subrogatoir verhaal? c.3. Het recht op vergoeding door het Gemeenschappelijk Waarborgfonds: een nevenrecht van het recht op vergoeding door de aansprakelijke? d. Verhaal door andere gesubrogeerde derde-betalers e. Verhaal door het OCMW en de particuliere werkgever f. Samenvatting Verhaal op grond van artikel 29bis WAM a. Inleiding b. Verhaal door het ziekenfonds c. Verhaal door de arbeidsongevallenverzekeraar en de publiekrechtelijke werkgever d. Verhaal door andere gesubrogeerde derde-betalers e. Verhaal door het OCMW en de particuliere werkgever f. Samenvatting Kritiek en voorstel inzake het verhaal op het Gemeenschappelijk Waarborgfonds en het verhaal op grond van artikel 29bis WAM HOOFDSTUK 5. PERSONEN OP WIE HET VERHAAL KAN WORDEN UITGEOEFEND A. Inleiding B. Aansprakelijke derden Het begrip derde Geen verhaal op de persoon aan wie de vergoedingen zijn toegekend tenzij voor de vergoedingen uitgekeerd aan andere slachtoffers of gerechtigden Het verhaal op de aansprakelijke derde in het verzekeringsrecht. 549 a. Het principe: geen subrogatoir verhaal op de eigen verzekerde b. Verzekerde versus derde in het raam van het subrogatoir verhaal, wanneer verschillende personen de hoedanigheid hebben van verzekerde volgens de verzekeringsovereenkomst Samenvatting C. Verhaal op familie- of gezinsleden van het slachtoffer Situering van de problematiek en terminologie Aansprakelijkheids-, familie- en huwelijks vermogensrecht xxvi

13 3. Verzekeringsrecht a. De immuniteit van gezinsleden en andere verwanten in het verzekeringrecht: grondslag en rechtsvergelijkende gegevens b. De geïmmuniseerde personen c. Het tijdstip waarop de aansprakelijke aan een van de hoedanigheden van artikel 41 vierde lid Wet Landverzekeringsovereenkomt dient te beantwoorden d. Uitzonderingen op de immuniteit van de verwanten d.1. Kwaad opzet d.1.1. Grondslag van de uitzondering voor kwaad opzet d.1.2. Begrip kwaad opzet d.1.3. Tegen wie moet het kwaad opzet gericht zijn? d.1.4. Beperking van het verhaal in geval van kwaad opzet door minderjarigen d.2. Dekking door een aansprakelijkheidsverzekering e. Verhaal op gezins- en familieleden voor vergoedingen uitgekeerd op grond van artikel 29bis WAM Sociaal recht a. De verplichte ziekteverzekering b. Overige socialezekerheidsprestaties en gewaarborgd loon Kritiek vanuit een rechtsvergelijkend perspectief. Voorstel voor een eenvormige immuniteitsregel a. Algemeen uitgangspunt b. Regres door sociale verzekeraars op gezins- en familieleden in enkele andere Europese landen c. Terug naar België: voorstel voor een uniforme verhaalsimmuniteit van gezins- en familieleden D. Verhaal op de werkgever en collega s van het slachtoffer Inleiding De aansprakelijkheid van de werkgever en zijn personeelsleden voor schade geleden door een werknemer a. Schade veroorzaakt bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst b. Schade veroorzaakt buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst De immuniteit van werkgever en collega s bij arbeidsongevallen en beroepsziekten a. Grondslag en rechtsvergelijkende gegevens xxvii

14 b. De immuniteit in de Belgische arbeidsongevallen- en beroepsziekteregeling: inleiding c. De historische en beleidsmatige achtergrond van de immuniteit d. Het principe van de immuniteit en haar draagwijdte e. De uitzonderingen op de immuniteit f. Het verhaal van de arbeidsongevallenverzekeraar op de werkgever wanneer hij niet beschermd is door de immuniteit g. De impact van de immuniteit op het verhaal tegen een derde medeaansprakelijke Evaluatie a. Uitgangspunt b. Toenemende druk op de immuniteit bij professionele risico s c. Voorstel de lege ferenda: van aansprakelijkheids- naar verhaalsimmuniteit E. Besluit ALGEMEEN BESLUIT Samenvatting van het onderzoek en van de belangrijkste conclusies Aanzet tot een meer uniforme regeling van het verhaal van derde-betalers BIBLIOGRAFIE TREFWOORDENREGISTER xxviii

INHOUD DEEL I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ARBEIDS- ONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN... 7

INHOUD DEEL I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ARBEIDS- ONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN... 7 INHOUD WOORD VOORAF... v DANKWOORD...vii INLEIDING... 1 DEEL I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ARBEIDS- ONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN... 7 INLEIDING... 9 HOOFDSTUK I. DE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT VAN

Nadere informatie

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 met fiscale notities Band 1 Algemeen, toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering (werknemers en zelfstandigen) Socialezekerheidsprestaties

Nadere informatie

Schaderegeling in België

Schaderegeling in België Schaderegeling in België Hilde ULRICHTS Kluwer a Wolters Kluwer business p- Woord vooraf Inleiding bij de zesde editie 2008 V VII Hoofdstuk I. Verzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 1 /. Wettelijke

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

VERJARING IN HET SOCIALE-ZEKERHEIDSRECHT

VERJARING IN HET SOCIALE-ZEKERHEIDSRECHT Reeks sociaal recht Nummer 38 VERJARING IN HET SOCIALE-ZEKERHEIDSRECHT Andries LINDEMANS advocaat KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIÉ Inhoudstafel p- Inhoudstafel Voorwoord Inleiding V XIX XXI DEEL 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Gebruikte afkortingen...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Gebruikte afkortingen... vii De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier.................................. Voorwoord...................................................... Gebruikte afkortingen..............................................

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN

AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN XXXIIIe POSTUNIVERSITAIRE Cyclus WILLY DELVA 2006-07 AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN met bijdragen van K. BERNAUW, H. BOCKEN, I. BOONE, I. CLAEYS,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T Rolnummer 3677 Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14bis, 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten Monografieën Privaatrecht 13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten S.D. Lindenbergh Tweede druk ï Kluwer a Wolters Kluwer business Kluwer- Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1 Het thema

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Monografieen BW B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Prof. mr. C.J.M. Klaassen Kluwer - Deventer - 2007 Inhoud VOORWOORD XI LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV I INLEIDING

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van afkortingen... xiii Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xv

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van afkortingen... xiii Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xv INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... ix Lijst van afkortingen.................................................

Nadere informatie

Rolnummer 2596. Arrest nr. 16/2004 van 29 januari 2004 A R R E S T

Rolnummer 2596. Arrest nr. 16/2004 van 29 januari 2004 A R R E S T Rolnummer 2596 Arrest nr. 16/2004 van 29 januari 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 12, 46, 2, tweede lid, en 47, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie INFORMATIE BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE RESERVEPERSONEEL TIJDENS OEFENING, INZET EN VREDESMISSIE Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen 1. Inleiding Reservisten

Nadere informatie

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Naar een eenvormig stelsel? Mr.H.JW.AÜ Kluwer - Deventer - 2009 Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen prof dr mr A.J. Akkermans Beroepsziekten en bedrijfsongevallen vanuit juridisch perspectief Werkgeversaansprakelijkheid Bron: W.E. Eshuis e.a. (2011), Werkgeverskosten

Nadere informatie

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. En toch, vroeg of laat gebeurt het ook bij u. Een werknemer die tijdens het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v DEEL I HET BELANG EN DE SITUERING VAN HET BUITENCONTRACTUEEL AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

INHOUD. WOORD VOORAF... v DEEL I HET BELANG EN DE SITUERING VAN HET BUITENCONTRACTUEEL AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT INHOUD WOORD VOORAF................................................... v DEEL I HET BELANG EN DE SITUERING VAN HET BUITENCONTRACTUEEL AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT HOOFDSTUK I SITUERING, DOELSTELLINGEN, KRACHTLIJNEN,

Nadere informatie

Naar een Vlaamse sociale bescherming?

Naar een Vlaamse sociale bescherming? Naar een Vlaamse sociale bescherming? Jürgen Vanpraet Universiteit Antwerpen Het Vlaamse Regeerakkoord Basisdecreet Vlaamse sociale bescherming - De bestaande zorgverzekering - Uitvoering maximumfactuur

Nadere informatie

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix INHOUD Property Law Series.................................................... v Woord vooraf......................................................... vii Dankwoord..........................................................

Nadere informatie

Verkeersaansprakelijkheid Vergoeding van personenschade in Europees perspectief. Mr S.P. de Haas Prof.mr T. Hartlief

Verkeersaansprakelijkheid Vergoeding van personenschade in Europees perspectief. Mr S.P. de Haas Prof.mr T. Hartlief Verkeersaansprakelijkheid Vergoeding van personenschade in Europees perspectief Mr S.P. de Haas Prof.mr T. Hartlief Kluwer - Deventer Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) Den Haag

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Bijzondere overeenkomsten Deel IX Verzekering derde druk bewerkt door: mr. J.H. Wansink Oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13 INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13 2. WERKNEMERS DIE ONDER DE TOEPASSING VALLEN VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 OP DE MAATSCHAP- PELIJKE ZEKERHEID

Nadere informatie

INHOUD DEEL I VERZEKERINGSFRAUDE IN MAATSCHAPPELIJK PERSPECTIEF. Hoofdstuk I. Verzekeringsfraude in historisch perspectief... 17

INHOUD DEEL I VERZEKERINGSFRAUDE IN MAATSCHAPPELIJK PERSPECTIEF. Hoofdstuk I. Verzekeringsfraude in historisch perspectief... 17 INHOUD Woord vooraf.......................................................... v Dankwoord.......................................................... vii Inleiding.............................................................

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 -----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- Lijfrente arbeidsongevallen - Uitbreiding tot wettelijk samenwonenden

Nadere informatie

Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht

Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht Mr. C. Bosse KLUWER Deventer - 2003 Voorwoord V Lijst van afkortingen XIII 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond van het onderzoek 1 1.2 Recente

Nadere informatie

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010 Convenant schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigenverzekering 1 juni 2010 Convenant tussen aangesloten leden van de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Toezicht en aansprakelijkheid

Toezicht en aansprakelijkheid Toezicht en aansprakelijkheid Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden PROF. MR. I. GIESEN Hoogleraar

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven

Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven Redactie: Michael Faure Johann Neethling Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven INTERSENTIA METRO XV INHOUDSOPGAVE Michael Faure & Johann Neethling INLEIDING

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE WET VAN 1 APRIL 2007 BETREFFENDE DE VERZEKERING TEGEN SCHADE VEROORZAAKT DOOR TERRORISME. 1 (B.S. 15.05.2007) ALBERT II, Koning der Belgen,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 Basisbibliografie...1 1. Grondslag en karakter...2 A. De onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidingsprocedure:

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Voorafgaandelijk... 1

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Voorafgaandelijk... 1 v De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier.................................. Voorwoord...................................................... i iii Voorafgaandelijk..................................................

Nadere informatie

Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband

Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband Schoordijk Instituut Centrum voor aansprakelijkheidsrecht AJ. Akkermans Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband Een rechtsvergelijkend onderzoek naar wenselijkheid, grondslagen en afgrenzing

Nadere informatie

LSA Workshop. Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt. Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson. Vereniging van Letselschade Advocaten LSA

LSA Workshop. Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt. Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson. Vereniging van Letselschade Advocaten LSA LSA Workshop Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson Vereniging van Letselschade Advocaten LSA 1 Uw BGK uurtarief onder druk, oorzaken: Druk op uurtarieven

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. VERKEER. A. Wetgeving. A.4. Inschrijving van voertuigen en technische eisen. A.1. Basiswetgeving. A.5. Vervoer van zaken over de weg

Inhoudsopgave I. VERKEER. A. Wetgeving. A.4. Inschrijving van voertuigen en technische eisen. A.1. Basiswetgeving. A.5. Vervoer van zaken over de weg Inhoudsopgave I. VERKEER A.1. Basiswetgeving K.B. 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer (B.S., 27 maart 1968).............................................

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwoord Waarom een verzekering Huispersoneel afsluilen? Solid partners, flexible solutions

FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwoord Waarom een verzekering Huispersoneel afsluilen? Solid partners, flexible solutions ?? ALGEMENE VOORWAARDEN Voorwoord Waarom een verzekering Huispersoneel afsluilen? ledereen Inhoudstafel Hoofdsluk HOOFDSTUK I : OMVANG VAN DE WAARBORG Arlikal Arlikal 3 - Waar is men verzekerd? Over ??

Nadere informatie

Inhoud. Inleidende probleemstelling: wederkerige schenkingen... 11. Hoofdstuk 1. De emanatie van twee rechtsfiguren: de oorzaak en de voorwaarde...

Inhoud. Inleidende probleemstelling: wederkerige schenkingen... 11. Hoofdstuk 1. De emanatie van twee rechtsfiguren: de oorzaak en de voorwaarde... Voorwoord...v Dankwoord... vii Inleiding...1 Afdeling 1. Inleiding en situering van het onderwerp...1 Afdeling 2. Afbakening van het onderwerp...5 Afdeling 3. Onderzoeksmethode...5 A. Geïntegreerd onderzoek...5

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE WET VAN 1 APRIL 2007 BETREFFENDE DE VERZEKERING TEGEN SCHADE VEROORZAAKT DOOR TERRORISME. (B.S. 15.05.2007) ALBERT II, Koning der Belgen,

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 ------------------------------------------- Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers x

Nadere informatie

Schaderegeling in Belgie

Schaderegeling in Belgie Schaderegeling in Belgie Jacques SCHRYVERS Hilde ULRICHTS KLUWER p- Voorwoord bij de vijfde editie 2004 Inhoud V VII Hoofdstuk I. Verzekering Aansprakehjkheid Motornjtuigen 1 /. Wettelijke verplichting

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten

De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten Een rechtsvergelijkend onderzoek The Employers' Liability for Occupational Accidents and Diseases A comparative research PROEFSCHRIFT

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013;

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013; SCSZ/13/115 BERAADSLAGING NR. 04/009 VAN 6 APRIL 2004, GEWIJZIGD OP 7 MEI 2013, M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Inleiding...1. 2. Doelstelling van het onderzoek...5. 3. Structuur van het rapport...6

Inhoudstafel. 1. Inleiding...1. 2. Doelstelling van het onderzoek...5. 3. Structuur van het rapport...6 Inhoudstafel 1. Inleiding.........................................................1 2. Doelstelling van het onderzoek.....................................5 3. Structuur van het rapport..........................................6

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT samengesteld door mr. F. Stadermann, mr. W.A. Luiten, mr. M. Keijzer-de Korver en mr. A. Koopman derde, geheel herziene druk Inhoudsopgave DEEL I: AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Nadere informatie

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake REGELING BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN MATERIEEL Overwegende dat:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 219 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v LIJST MET AFKORTINGEN EN CITEERWIJZEN... VERKORT GECITEERDE RECHTSLEER...

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v LIJST MET AFKORTINGEN EN CITEERWIJZEN... VERKORT GECITEERDE RECHTSLEER... INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v LIJST MET AFKORTINGEN EN CITEERWIJZEN... VERKORT GECITEERDE RECHTSLEER... ix xi INLEIDING...1 1. Definities en wetteksten...4 A. Definities...4 B. De geboorteakten van het

Nadere informatie

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Inhoud van de toelichting Historiek Krachtlijnen van de wet En verder? Historiek Legislatuur 1999-2003 Verschillende studies over vrijwilligerswerk Twee wetsvoorstellen

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Doorwerking van Europees recht

Doorwerking van Europees recht Doorwerking van Europees recht De verhouding tussen directe werking, conforme interpretatie en overheidsaansprakelijkheid Jolande M. Prinssen KLUWER Deventer - 2004 INHOUD Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Inhoudstafel VOORWOORD... HET EENHEIDSSTATUUT... 1 DE EERSTE KRIJTLIJNEN VAN EEN REVOLUTIE. iii. Jan LEYSEN. Inge DERDE

Inhoudstafel VOORWOORD... HET EENHEIDSSTATUUT... 1 DE EERSTE KRIJTLIJNEN VAN EEN REVOLUTIE. iii. Jan LEYSEN. Inge DERDE iii Inhoudstafel VOORWOORD.......................................... i Jan LEYSEN HET EENHEIDSSTATUUT................................... 1 DE EERSTE KRIJTLIJNEN VAN EEN REVOLUTIE Inge DERDE Inleiding...................................................

Nadere informatie

Rolnummer 2782. Arrest nr. 124/2004 van 7 juli 2004 A R R E S T

Rolnummer 2782. Arrest nr. 124/2004 van 7 juli 2004 A R R E S T Rolnummer 2782 Arrest nr. 124/2004 van 7 juli 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 20bis, 46, 2, tweede lid, 47, eerste lid, 59, 9, en 59quinquies van de arbeidsongevallenwet

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii Lijst van afkortingen... xv. Inleiding... 1 DEEL I. ONDERZOEKSKADER. Hoofdstuk I. Probleemstelling...

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii Lijst van afkortingen... xv. Inleiding... 1 DEEL I. ONDERZOEKSKADER. Hoofdstuk I. Probleemstelling... INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... vii Lijst van afkortingen..................................................

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33 INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v VOORWOORD...vii HOOFDSTUK 1. DE GRONDSLAG... 1 1. De grondslag: het persoonlijkheidsrecht op afbeelding... 1 2. Invloed van de mensenrechten... 3 A. Art. 22 G.W.... 4 B. Art.

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN Wijzigingsbesluit 1 De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden

Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden Mr. J.A. Booij Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden KLUWER.TS^" Deventer - 2003 INHOUDSOPGAVE Lijst van gebruikte afkortingen / 5 Overzicht bestuurdersaansprakelijkheid /15 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 MAART 2015 P.14.0357.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0357.N MARC VAN ZELE ebvba, met zetel te 9240 Zele, Dommekensstraat 17, beklaagde, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

ECTS-fiche. Verzekeringsrecht en techniek

ECTS-fiche. Verzekeringsrecht en techniek ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Verzekering

Nadere informatie

INHOUD. B. Voorbeelden van vorderingen, ontstaan uit de arbeidsovereenkomst

INHOUD. B. Voorbeelden van vorderingen, ontstaan uit de arbeidsovereenkomst INHOUD Woord vooraf... v DE VERJARING IN HET ARBEIDSRECHT WILFRIED RAUWS... 1 Inleiding... 1 I. De verjaring in het arbeidsovereenkomstenrecht... 1 1. Het beginsel van de verjaring... 1 2. Kenmerken van

Nadere informatie

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM I Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht: de echtscheiding op grond van onherstelbare

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN LOON De hoogte van de lonen is vastgesteld in een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) of, omdat niet iedere werkgever een CAO

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

WET 15 mei 2007 NO FAULT- MEDISCHE ONGEVALLEN

WET 15 mei 2007 NO FAULT- MEDISCHE ONGEVALLEN WET 15 mei 2007 NO FAULT- MEDISCHE ONGEVALLEN Thierry VANSWEEVELT Hoogleraar Universiteit Antwerpen Advocaat Dewallens & Partners Universiteit Antwerpen-Dewallens & Partners OVERZICHT - Sinds jaren 70

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

Vrijheid van onderwijs in vijf Europese landen

Vrijheid van onderwijs in vijf Europese landen Schoordijk Instituut Centrum voor wetgevingsvraagstukken Gert-Jan Leenknegt Vrijheid van onderwijs in vijf Europese landen Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de gemeenschappelijke rechtsbeginselen op

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. Een werknemer die tijdens het werk valt, en daardoor een maand thuis zit.

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake REGELING (BUITENGERECHTELIJKE) KOSTEN MATERIEEL - 2010-2011

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

Samenloop van verzekeringen

Samenloop van verzekeringen Samenloop van verzekeringen Jitteke Blussé van Oud-Alblas 10 november 2014 Te behandelen onderwerpen: Definitie en afbakening samenloop Schaderegelingen Verbond van Verzekeraars Onderling verhaal verzekeraars

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen

Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen Michiel VLAEMINCK Schatbewaarder Landsbond der Christelijke Mutualiteiten De ziekenfondsen in België 7 verzekeringsinstellingen waarvan: 5 private landsbonden die

Nadere informatie

Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) Enige knelpunten aangaande subrogatie. Prof. dr. M.L. Hendrikse

Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) Enige knelpunten aangaande subrogatie. Prof. dr. M.L. Hendrikse Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) Enige knelpunten aangaande subrogatie Prof. dr. M.L. Hendrikse Algemeen (1) Ingeval een derde aansprakelijk is voor schade aan bijv. een verzekerd object van

Nadere informatie

27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) DERDE NOTA VAN WIJZIGING (ontvangen.. maart 2001) Het voorstel

Nadere informatie

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183 Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Auteurs: mr. M. Verheijden en mr. L. Stevens Samenvatting In maart 2009 vindt een

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie