INHOUD. LIJST VAN VERKORT GECITEERDE TIJDSCHRIFTEN... xi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. LIJST VAN VERKORT GECITEERDE TIJDSCHRIFTEN... xi"

Transcriptie

1 INHOUD VOORWOORD v DANKWOORD ix LIJST VAN VERKORT GECITEERDE TIJDSCHRIFTEN xi INLEIDING Probleemstelling Structuur en methode van het onderzoek DEEL I. SAMENLOOP VAN VERGOEDINGSSTELSELS ALS CONTEXT VOOR HET VERHAAL VAN DERDE-BETALERS OP DE AANSPRAKELIJKE INLEIDING HOOFDSTUK 1. AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT EN ANDERE VERGOEDINGSSTELSELS: EEN VERKENNING A. Het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingssysteem: royaal, maar enkel voor de happy few B. Andere vergoedingsstelsels, andere uitgangspunten In de kern: ruimere toegang, maar minder royale vergoeding Private eigenschadeverzekering Sociale zekerheid Vergoedingsfondsen xv

2 HOOFDSTUK 2. AANVULLENDE EN ALTERNATIEVE VERGOEDINGSSYSTEMEN VOOR PERSOONSSCHADE IN HET BELGISCHE RECHT A. Inleiding B. Particuliere persoonsverzekeringen C. Sociaalrechtelijke voorzieningen Gewaarborgd loon en doorbetaalde wedde De arbeidsongevallen- en de beroepsziektenregeling De ziekteverzekering a. Arbeidsongeschiktheidsverzekering b. Ziektekostenverzekering c. Moederschapsverzekering De pensioenregeling a. Rustpensioen b. Invaliditeitspensioen c. Overlevingspensioen De werkloosheidsverzekering De gezinsbijslagregeling Het leefloon en de maatschappelijke dienstverlening door het OCMW Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Tegemoetkomingen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap De zorgverzekering D. Aanvullende en alternatieve vergoedingssystemen voor slacht offers van bepaalde categorieën van ongevallen Slachtoffers van verkeersongevallen a. Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds b. De vergoeding op grond van artikel 29bis WAM c. De vergoeding op grond van artikel 19bis-11 2 WAM Slachtoffers van gewelddaden a. Het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders b. De bijzondere vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van politie- en hulpdiensten Asbestslachtoffers Slachtoffers van medische ongevallen E. Naar een geïntegreerd systeem voor vergoeding van persoonsschade? xvi

3 HOOFDSTUK 3. DE SAMENLOOP VAN HET AANSPRAKELIJK- HEIDSRECHT MET ANDERE VERGOEDINGSSYSTEMEN: HET ALGEMENE KADER A. Een brede waaier aan mogelijke benaderingen Inleiding Drie modellen, met varianten De rechtspolitieke dimensie B. Voordeelstoerekening en verhaal op de aansprakelijke Het verband tussen voordeelstoerekening en verhaal: verkennende beschouwingen Een algemene regel voor toerekening van uitkeringen door derden? Iets meer over het verband tussen voordeelstoerekening en verhaal HOOFDSTUK 4. NADER ONDERZOEK VAN DE SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJK HEID EN ANDERE VERGOEDINGS - SYSTEMEN IN HET BELGISCHE RECHT A. Inleiding B. Prestaties waarvoor de samenloop met het aansprakelijkheidsrecht wettelijk is geregeld Particuliere eigenschadeverzekeringen a. Keuzerecht b. Vergoedende functie van zaak- en persoonsverzekeringen c. Persoonsverzekeringen als verzekeringen tot vergoeding van schade of tot uitkering van een vast bedrag d. Gevolgen voor de coördinatie met het aansprakelijkheidsrecht Gewaarborgd loon en doorbetaalde wedde bij arbeidsongeschiktheid a. Geen keuzerecht, geen loonverlies b. Verhaalsrecht van de werkgever Arbeidsongevallen- en beroepsziekten regeling a. Arbeidsongevallenwet werknemers a.1. Geen keuzerecht a.2. Immuniteit a.3. Cumulatieverbod a.4. Verhaalsrecht xvii

4 b. Beroepsziektenwet werknemers en Arbeidsongevallen- en beroepsziektenwet overheidspersoneel c. Coördinatie met artikel 29bis WAM Ziekteverzekering a. Beginselen: residuair karakter, cumulatieverbod, verhaalsrecht b. Ziekteverzekeringsprestaties na ontoereikende vergoeding c. Cumulatieverbod en verhaalsrecht voor dezelfde schade c.1. Beginsel c.2. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen c.3. Moederschapsuitkeringen Militaire vergoedingspensioenen a. Coördinatie met gemeenrechtelijke vergoeding ten laste van de Staat b. Coördinatie met vergoeding ten laste van een aansprakelijke derde Leefloon en maatschappelijke dienst verlening door het OCMW a. Leefloon b. Maatschappelijke dienstverlening Tegemoetkomingen aan personen met een handicap a. De oorspronkelijke regeling: geen keuzerecht, wel cumulatieverbod en verhaalsrecht b. De huidige regeling: geen keuzerecht, wel verhaalsrecht, maar gebrekkig cumulatieverbod Tegemoetkomingen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap De zorgverzekering Bijzondere vergoedingssystemen voor slachtoffers van verkeersongevallen a. Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds b. De vergoeding op grond van artikel 29bis WAM Bijzondere vergoedingssystemen voor slachtoffers van gewelddaden a. Het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders b. De bijzondere vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van politie- en hulpdiensten Tegemoetkomingen door het Asbestfonds a. Keuzerecht b. Immuniteit xviii

5 c. Cumulatie d. Verhaalsrecht Vergoeding van schade als gevolg van medische ongevallen a. Inleiding b. Geen keuzerecht c. Immuniteit c.1. Regel en uitzonderingen c.2. Personen die civielrechtelijke immuniteit genieten c.3. Personen aan wie de immuniteit tegenwerpbaar is d. Cumulatieverbod e. Verhaalsrechten C. Prestaties waarvoor de samenloop met het aansprakelijkheidsrecht niet wettelijk is geregeld Pensioenen a. Overlevingspensioen a.1. Het standpunt van de rechtspraak a.2. Evaluatie b. Invaliditeitspensioen b.1. Het standpunt van de rechtspraak b.2. Evaluatie c. Rustpensioen c.1. Het standpunt van de rechtspraak c.2. Evaluatie Werkloosheidsuitkeringen a. Het standpunt van de rechtspraak b. Evaluatie Gezinsbijslag a. Het standpunt van de rechtspraak b. Evaluatie Artikel 19bis-11 2 WAM BESLUIT xix

6 DEEL II. DE BELEIDSMATIGE VERANTWOORDING VAN HET VERHAAL VAN DERDE-BETALERS OP DE AANSPRAKELIJKE INLEIDING HOOFDSTUK 1. SCHULD EN BOETE A. Inleiding B. De aansprakelijke mag de dans niet ontspringen C. Bestraffing van de dader D. Normstelling en -handhaving. Maatschappelijke afkeuring van verwijtbaar gedrag E. Het antwoord op de schuldvraag F. Evaluatie HOOFDSTUK 2. KOSTENALLOCATIE EN PREVENTIE A. Inleiding B. Onderling verbonden doelstellingen C. De prikkelende werking van het regres als beleidsargument: Nederland versus Zweden D. Kritiek en conclusie HOOFDSTUK 3. HET FINANCIËLE BELANG VAN HET VERHAAL A. Inleiding B. Het financiële belang van het verhaal door de private verzekeringsondernemingen C. Het verhaal van de sociale zekerheid als budgettaire maatregel HOOFDSTUK 4. NAAR EEN EFFICIËNTERE AFWIKKELING VAN VERHAALS VORDERINGEN A. Inleiding. Forse kosten bij individuele afhandeling van verhaal B. Afschaffen of vereenvoudigen? C. Standaardisering en collectivering als instrumenten voor efficiëntere afhandeling van verhaalsvorderingen Omschrijving xx

7 2. Enkele voorbeelden van standaardisering in andere Europese landen Collectivering van verhaal in Europa D. Efficiëntere afwikkeling van verhaalsvorderingen in België BESLUIT DEEL III. VERDERE UITWERKING VAN HET VERHAAL VAN DERDE-BETALERS INLEIDING, PLAN HOOFDSTUK 1. DE WETTELIJKE VERHAALS REGELINGEN A. Inleiding B. Het verhaalsrecht van de particuliere verzekeraar Historiek De huidige regeling C. Het verhaalsrecht van de werkgever Particuliere sector Publieke sector D. Het verhaalsrecht in de arbeids ongevallen- en beroepsziektenregeling Arbeidsongevallenwet werknemers a. Historiek b. De huidige regeling Beroepsziektenwet werknemers Arbeidsongevallen- en beroepsziektenwet overheidspersoneel E. Het verhaalsrecht van het ziekenfonds Het subrogatoir verhaalsrecht van het ziekenfonds op grond van artikel Ziektewet a. Historiek b. Subrogatie met een ruim bereik c. Informatieverplichting van het slachtoffer en van de vergoedingsdebiteur d. Niet-tegenwerpelijkheid overeenkomsten Het subrogatoir verhaalsrecht van het ziekenfonds op grond van artikel 40 Ziekenfondswet xxi

8 3. Het eigen recht van het ziekenfonds tegen het Gemeenschappelijk Waarborfonds a. Waarom een eigen recht? b. Een eigen recht met subrogatoire trekjes F. Het verhaalsrecht van het OCMW G. Het verhaalsrecht in de Wet tegemoetkomingen aan personen met een handicap H. Het verhaalsrecht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap I. Het verhaalsrecht van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds J. Het verhaalsrecht van de WAM-verzekeraar voor de uitkeringen op grond van artikel 29bis WAM K. Het verhaalsrecht van de Staat voor schadevergoedingen betaald om solidariteitsredenen aan slachtoffers van verkeersongevallen of terrorisme L. Het verhaalsrecht van de Staat voor de hulp aan slachtoffers van geweld daden en aan de occasionele redders en voor de bijzondere vergoeding aan leden van politie- en hulpdiensten M. Het verhaalsrecht van het Fonds voor de beroepsziekten voor de tussen komsten van het Asbestfonds N. Het verhaalsrecht voor de uitkeringen op grond van de Wet Medische Schade gevallen Verhaal op de aansprakelijke zorgverlener in geval van opzet of zware fout Verhaal op de producent O. Besluit HOOFDSTUK 2. DE JURIDISCHE TECHNIEK VAN DE WETTELIJKE VERHAALSRECHTEN A. Inleiding B. Subrogatoire verhaalsrechten Een lange traditie in binnen- en buitenland De aard van de subrogatie van de derde-betalers: quasisubrogatie of werkelijke betaling met subrogatie? a. Inleiding b. Betaling van andermans schuld: de traditionele opvatting c. Betaling van andermans schuld: de Franse zienswijze d. Toepassing op de subrogatie van de derde-betalers e. Besluit xxii

9 3. Rechtsgevolgen van de indeplaatsstelling van de verzekeraar en andere derde-betalers. Beginselen a. Betaling en overgang van schuldvordering: twee met elkaar verweven facetten b. De betaling: tijdstip en maat van de overgang van schuldvordering b.1. Tijdstip waarop de schuldvordering overgaat b.2. Mate waarin de schuldvordering overgaat c. Overgang van de schuldvordering met al haar kenmerken, toebehoren en beperkingen Enkele bijzondere vragen met betrekking tot de omvang van het subrogatoir verhaal a. Globaal verhaal of verhaal per schadepost b. De invloed van de verdeling van de aansprakelijkheid tussen het slachtoffer en de aansprakelijke derde Rechtskarakter van het vorderingsrecht van de gesubrogeerde derde-betalers a. Een vordering tot vergoeding van schade b. Maar niet tot vergoeding van schade van de derdebetaler zelf C. Zelfstandige verhaalsrechten Vreemde eenden? a. Zelfstandige verhaalsrechten in België b. Zelfstandige verhaalsrechten in andere Europese landen Rechtskarakter en -gevolgen van de zelfstandige verhaalsrechten a. Een rechtstreekse vordering? b. Een recht op vergoeding van (fictieve) schade? c. Een recht op terugbetaling van uitgaven dat niet is afgeleid van het recht van de benadeelde D. Besluit HOOFDSTUK 3. DERDE-BETALERS ALS SCHADELIJDERS: DE OPKOMST VAN HET EIGEN RECHT TOT VERGOEDING VAN DOOR DERDE-BETALERS GELEDEN SCHADE A. Inleiding B. Begripsomschrijving en belang van het eigen recht C. Een omstreden vraagstuk. Rechtsvergelijkende situering D. Meanders in de rechtspraak voor Wie slechts zijn verplichtingen nakomt, lijdt geen schade xxiii

10 2. Het oorzakelijk verband met de fout van de derde wordt doorbroken door de juridische verplichting die op de derdebetaler rust Voor andere schade is wel vergoeding mogelijk E. Hertekening van de theorie in 2001 en verdere ontwikkelingen in de rechtspraak De principes: geen verbreking van het causaal verband, maar een benadering via het schadebegrip De strekking van de wettelijke, reglementaire of conventionele norm Het verband met de subrogatoire vordering De invloed van de verdeling van de aansprakelijkheid tussen het slachtoffer en de aansprakelijke derde De cassatierechtspraak na de loondoorbetalingsarresten a. Exit criterium van het secundaire karakter b. Exit het vereiste van andere schade c. Uitbreiding tot vrijwillige prestaties Het Grondwettelijk Hof stuurt niet aan op een koerswijziging F. Het uitdeinend effect van de loondoorbetalingsarresten Probleemstelling Evolutie in het Franse recht Andere uitkeringen door de werkgever a. Algemeen b. Uitkeringen aan de rechthebbenden van het getroffen personeelslid c. Rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid Andere derde-betalers a. Arbeidsongevallenverzekeraar b. Schadeverzekeraar en Gemeenschappelijk Waarborgfonds c. Ziekenfonds G. Kritiek op het door de rechtspraak gehanteerde criterium Het al dan niet definitief voor rekening moeten blijven van de uitgave volgens de strekking van de wet, het reglement of het contract: geen afdoend criterium Feitelijke benadering van de schade Normatieve benadering van de schade H. Besluit xxiv

11 HOOFDSTUK 4. DE TOEPASSING VAN BIJZONDERE SLACHTOFFERBESCHERMENDE REGELS UIT HET AANSPRAKELIJK HEIDS- EN HET VERZEKERINGSRECHT OP DERDE-BETALERS A. Inleiding B. Bijzondere aansprakelijkheidsregels Inleiding Nederland a. Ongelijke behandeling van slachtoffers en regresnemers in de wet: de Tijdelijke regeling verhaalsrechten a.1. Achtergrond a.2. Inhoud en gevolgen b. Ongelijke behandeling van slachtoffers en regresnemers in de rechtspraak c. Kritische geluiden in de Nederlandse doctrine België a. Gelijke behandeling van regresnemers en slachtoffers ten aanzien van bijzondere regels van aansprakelijkheid b. Incidentele achterstelling van regresnemers bij wettelijke limitering van de aansprakelijkheid en/of plafonnering van de dekking door de aansprakelijkheidsverzekeraar Evaluatie C. De rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar en de rechten van bepaalde verkeers slacht offers tegen het Gemeenschappelijk Waarborgfonds en de WAM-verzekeraar Inleiding en probleemstelling De rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar a. Omschrijving en belang van de rechtstreekse vordering b. De rechtstreekse vordering bij subrogatoire verhaalsrechten. 507 c. De rechtstreekse vordering bij zelfstandige verhaalsrechten. 510 d. Kritiek en voorstel Verhaal op het Gemeenschappelijk Waarborgfonds a. Inleiding b. Verhaal door het ziekenfonds c. Verhaal door de arbeidsongevallenverzekeraar en de particuliere verzekeraar c.1. Voor 1991: subsidiair karakter, geen subrogatoir verhaal? xxv

12 c.2. Na 1991: geen subsidiair karakter, wel subrogatoir verhaal? c.3. Het recht op vergoeding door het Gemeenschappelijk Waarborgfonds: een nevenrecht van het recht op vergoeding door de aansprakelijke? d. Verhaal door andere gesubrogeerde derde-betalers e. Verhaal door het OCMW en de particuliere werkgever f. Samenvatting Verhaal op grond van artikel 29bis WAM a. Inleiding b. Verhaal door het ziekenfonds c. Verhaal door de arbeidsongevallenverzekeraar en de publiekrechtelijke werkgever d. Verhaal door andere gesubrogeerde derde-betalers e. Verhaal door het OCMW en de particuliere werkgever f. Samenvatting Kritiek en voorstel inzake het verhaal op het Gemeenschappelijk Waarborgfonds en het verhaal op grond van artikel 29bis WAM HOOFDSTUK 5. PERSONEN OP WIE HET VERHAAL KAN WORDEN UITGEOEFEND A. Inleiding B. Aansprakelijke derden Het begrip derde Geen verhaal op de persoon aan wie de vergoedingen zijn toegekend tenzij voor de vergoedingen uitgekeerd aan andere slachtoffers of gerechtigden Het verhaal op de aansprakelijke derde in het verzekeringsrecht. 549 a. Het principe: geen subrogatoir verhaal op de eigen verzekerde b. Verzekerde versus derde in het raam van het subrogatoir verhaal, wanneer verschillende personen de hoedanigheid hebben van verzekerde volgens de verzekeringsovereenkomst Samenvatting C. Verhaal op familie- of gezinsleden van het slachtoffer Situering van de problematiek en terminologie Aansprakelijkheids-, familie- en huwelijks vermogensrecht xxvi

13 3. Verzekeringsrecht a. De immuniteit van gezinsleden en andere verwanten in het verzekeringrecht: grondslag en rechtsvergelijkende gegevens b. De geïmmuniseerde personen c. Het tijdstip waarop de aansprakelijke aan een van de hoedanigheden van artikel 41 vierde lid Wet Landverzekeringsovereenkomt dient te beantwoorden d. Uitzonderingen op de immuniteit van de verwanten d.1. Kwaad opzet d.1.1. Grondslag van de uitzondering voor kwaad opzet d.1.2. Begrip kwaad opzet d.1.3. Tegen wie moet het kwaad opzet gericht zijn? d.1.4. Beperking van het verhaal in geval van kwaad opzet door minderjarigen d.2. Dekking door een aansprakelijkheidsverzekering e. Verhaal op gezins- en familieleden voor vergoedingen uitgekeerd op grond van artikel 29bis WAM Sociaal recht a. De verplichte ziekteverzekering b. Overige socialezekerheidsprestaties en gewaarborgd loon Kritiek vanuit een rechtsvergelijkend perspectief. Voorstel voor een eenvormige immuniteitsregel a. Algemeen uitgangspunt b. Regres door sociale verzekeraars op gezins- en familieleden in enkele andere Europese landen c. Terug naar België: voorstel voor een uniforme verhaalsimmuniteit van gezins- en familieleden D. Verhaal op de werkgever en collega s van het slachtoffer Inleiding De aansprakelijkheid van de werkgever en zijn personeelsleden voor schade geleden door een werknemer a. Schade veroorzaakt bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst b. Schade veroorzaakt buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst De immuniteit van werkgever en collega s bij arbeidsongevallen en beroepsziekten a. Grondslag en rechtsvergelijkende gegevens xxvii

14 b. De immuniteit in de Belgische arbeidsongevallen- en beroepsziekteregeling: inleiding c. De historische en beleidsmatige achtergrond van de immuniteit d. Het principe van de immuniteit en haar draagwijdte e. De uitzonderingen op de immuniteit f. Het verhaal van de arbeidsongevallenverzekeraar op de werkgever wanneer hij niet beschermd is door de immuniteit g. De impact van de immuniteit op het verhaal tegen een derde medeaansprakelijke Evaluatie a. Uitgangspunt b. Toenemende druk op de immuniteit bij professionele risico s c. Voorstel de lege ferenda: van aansprakelijkheids- naar verhaalsimmuniteit E. Besluit ALGEMEEN BESLUIT Samenvatting van het onderzoek en van de belangrijkste conclusies Aanzet tot een meer uniforme regeling van het verhaal van derde-betalers BIBLIOGRAFIE TREFWOORDENREGISTER xxviii

AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN

AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN XXXIIIe POSTUNIVERSITAIRE Cyclus WILLY DELVA 2006-07 AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN met bijdragen van K. BERNAUW, H. BOCKEN, I. BOONE, I. CLAEYS,

Nadere informatie

I. Inleiding!... 9! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9!

I. Inleiding!... 9! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9! I. Door de mens veroorzaakte schade!... 6! 1. Inleiding!... 6! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 3.1. Beperkingen van het aansprakelijkheidsrecht!... 7!

Nadere informatie

HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT Jef VAN LANGENDONCK Met medewerking van Johan PUT Dries SIMOENS Guido VAN LIMBERGHEN Anne VAN REGENMORTEL achtste editie intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD Woord vooraf.

Nadere informatie

ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE

ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE ANNE GHOOS - BRECHT MAUS ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN Inhoudsopgave 1 DEEL I: SCHADEVERGOEDINGSRECHT, EEN OVERZICHT... 6 1.1 Door de mens veroorzaakte schade... 6 1.2 Schadeverschuiving

Nadere informatie

Verhaal van werkgerelateerde schade

Verhaal van werkgerelateerde schade Verhaal van werkgerelateerde schade R. Knegt W.A. Eshuis J.M. Gaarthuis A. Lunenborg P. Mauser J.R. Popma M. Stekelenburg Rapport Uitgebracht aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie

Nadere informatie

DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*)

DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*) t- - DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*) door H. BOCKEN Gewoon hoogleraar aan de U. Gent en I. GEERS Assistente aan de U. Gent INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Financiële voorzieningen na rampen in het buitenland

Financiële voorzieningen na rampen in het buitenland Financiële voorzieningen na rampen in het buitenland Onderzoek uitgevoerd door: Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Maastricht, Faculteit der

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel.

Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel. De uitgeklede dader Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel. Sandro Botticelli (1445-1510), Il regresso di Judite Galeria

Nadere informatie

De buitencontractuele aansprakelijkheid en andere schadevergoedingsmechanismen Hubert Bocken

De buitencontractuele aansprakelijkheid en andere schadevergoedingsmechanismen Hubert Bocken De buitencontractuele aansprakelijkheid en andere schadevergoedingsmechanismen Hubert Bocken Deel: SchadevergoedingsR: een overzicht: Hst 1: Door de mens veroorzaakte schade Mensen veroorzaken schade Soms

Nadere informatie

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 2 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade,

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 528 Verkeersaansprakelijkheid in het buitenland IMr. 2 BIJLAGE BIJ DE NOTITIE 1 Bijlage 1 - Verkeersaansprakelijkheid in het buitenland Ter

Nadere informatie

Bedrijfsregeling Brandregres

Bedrijfsregeling Brandregres Bedrijfsregeling Brandregres 2014 Inleiding De regeling brandregres De wet geeft brandverzekeraars het recht van verhaal, maar daar hebben zij altijd beperkt gebruik van gemaakt. Verzekeraars vinden het

Nadere informatie

LIJST VAN AFKORTINGEN VAN TIJDSCHRIFTEN... xxv INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN DEZE STUDIE...1 HOOFDSTUK II. FUNCTIES VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE...

LIJST VAN AFKORTINGEN VAN TIJDSCHRIFTEN... xxv INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN DEZE STUDIE...1 HOOFDSTUK II. FUNCTIES VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... v DANKWOORD..... ix LIJST VAN AFKORTINGEN VAN TIJDSCHRIFTEN................ xxv INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN DEZE STUDIE.............1 DEEL I: ALGEMENE THEORIE VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE...3

Nadere informatie

Samenvatting: Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen

Samenvatting: Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen 1 Schadevergoedingsrecht: een overzicht Door Brecht Warnez Samenvatting: Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen 2e Bachelor Rechten, 2008-2009 Prof. H. Bocken Samengevat door Brecht

Nadere informatie

Socialezekerheidsrecht

Socialezekerheidsrecht 3de bach Rechten Socialezekerheidsrecht Lesnotities en oefeningen Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R35 7 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Schaderegeling schuldloze derde. Bedrijfsregeling no. 7

Schaderegeling schuldloze derde. Bedrijfsregeling no. 7 Schaderegeling schuldloze derde Bedrijfsregeling no. 7 Afdeling Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Transport van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Algemene Aansprakelijkheid van

Nadere informatie

VOETBAL: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

VOETBAL: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 VOETBAL: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Raef Ghanem (studentennr.

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET AFDY9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Faculteit rechtsgeleerdheid Academiejaar 2010-2011 MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Masterproef van de opleiding Master in de Rechten AERSSENS ELINE 00601978 Major Burgerlijk Recht Promotor: Prof.

Nadere informatie

Re-integratie bij letselschade

Re-integratie bij letselschade Re-integratie bij letselschade 2014 M. Opdam, Hoofddorp ISBN 978-90-881-817-9 Cover design: Printed by: Published by: Proefschriftmaken.nl Uitgeverij BOXPress Proefschriftmaken.nl Uitgeverij BOXPress Uitgeverij

Nadere informatie

Verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers

Verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers Verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers De serie Studiepockets privaatrecht staat onder redactie van: Prof. rnr. Jac. Hijrna _-si~c~ie-~ee~e~s ~-lji"f\"at,r~'o'j.. t',,~~..-; "" '-',~~ N ~ ~

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen POLIS EVENEMENTEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN Deze verzekering is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit

Nadere informatie

Schaderegeling in België

Schaderegeling in België Schaderegeling in België Hilde ULRICHTS Kluwer a Wolters Kluwer business p- Woord vooraf Inleiding bij de zesde editie 2008 V VII Hoofdstuk I. Verzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 1 /. Wettelijke

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T Rolnummer 4995 Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling 520 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden maatschappijen B. Tekst van de overeenkomst C. Definities

Nadere informatie