VERJARING IN HET SOCIALE-ZEKERHEIDSRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERJARING IN HET SOCIALE-ZEKERHEIDSRECHT"

Transcriptie

1 Reeks sociaal recht Nummer 38 VERJARING IN HET SOCIALE-ZEKERHEIDSRECHT Andries LINDEMANS advocaat KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIÉ

2 Inhoudstafel p- Inhoudstafel Voorwoord Inleiding V XIX XXI DEEL 1. ALGEMEEN DEEL Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. De vervaltermijnen in het alieniceli 5 Hoofdstuk 3. Vervaltermijnen en bevrijdende verjaring 7 1. Algemene vergelijking 7 2. De berekening van de termijn 9 Hoofdstuk 4. De vervaltermijnen in de sociale zekerheid 16 Hoofdstuk 5. Enkele technische aspecten van de vordering in de sociale zekerheid De berekening van de procedimele vervaltermijn De invloed van het verzoekschrift op de verjaring 19 Hoofdstuk 6. Algemene bespreking van de bevrijdende verjaring in het soci al e- zekerheidsrecht Algemeen De sociale-zekerheidsbijdragen De sociale-zekerheidsprestaties 26 A. Algemeen 26 B. Redenen waarom afwijkende regelen voor de vordering tot betaling uitblijven 27 C. Beperkt praktisch belang van de problematiek van de verjaring van de vordering tot betaling Andere domeinen in de sociale zekerheid waar de verjaring een rol speelt De aard van het verjaringsregime in de sociale zekerheid De toepassing in de tijd van de nieuwe verjaringswet Enkele bijzondere aspecten van de verjaring in de verschillende socialezekerheidssectoren 36 Verjaring in het sociale-zekerheidsrecht V

3 Hoofdstuk 7. De beperkte invloed van de verjaring van de burgerlijke vordering Inleiding De beperkte toepassingsmogelijkheden De feitelijke beperkte toepassing 40 Hoofdstuk 8. De gemeenrechtelijke termijn van 30 jaar of 5 jaar Algemeen De terugvordering De vordering tot betaling van sociale-zekerheidsprestaties De vordering tot betaling van sociale-zekerheidsbijdragen 47 Hoofdstuk 9. Pogingen tot harmonisatie en eenmaking van de verjaringsregelen in de sociale zekerheid 49 DEEL 2. BIJZONDER DEEL TITEL 1. DE BIJDRAGEN 55 Hoofdstuk 1. De werknemers en aanverwanten 55 Afdeling 1. Inleiding 55 Afdeling 2. Kenmerken van de verjaring 56 Afdeling 3. De gewone bijdragen Het algemeen stelsel 57 A. Algemeen - wetshistoriek Huidige regeling Totstandkoming van de huidige regeling 57 B. De termijn Principe Verjaring van de burgerlijke vordering op grond van een misdrijf? Bijdragevordering van de werknemer tegen de werkgever 60 C. Vertrekpunt van de termijn De vordering tot betaling 61 A. Algemeen principe 61 B. Bijdragevoorschotten 62 C. Betaling door sociale secretariaten 63 D. Bijzonder uitstel van betaling 64 E. Bijdragen op opzeggingsvergoedingen en dergelijke 64 F. Retroactieve weddeverhogingen 65 G. Loonachterstallen 66 H. Eenzijdige afwijking van de wettelijke regeling De terugvordering 68 VI Kluwer Rechtswetenschappen Belgie

4 3. Bijzondere hypothese: artikel 30tó van de R.S.Z.-Wet 69 A. Situering 69 B. Vordering van de R.S.Z. op grond van artikel 30bis, 1 70 C. Vordering van de R.S.Z. op grond van artikel 30bis, 3 71 D. Stuiting Algemene regel Bijzondere hypothese: artikel 30bis van de R.S.Z.-Wet 74 E. Schorsing Algemeen Dwangbevel Schorsing wegens zekere en vaststaande schuldvorderingen ten aanzien van de Staat of een openbare instelling De bijzondere stelsels 78 A. Algemeen 78 B. De afwijkende stelsels De mijnwerkers De zeelieden De overzeese sociale zekerheid De plaatselijke en provinciale overheidsdiensten 81 C. De suppletieve stelsels 83 Afdeling 4. De bijdragen met bijzondere bestemming 83 A. Algemeen 83 B. De bijdragen ten voordele van het Fonds voor Arbeidsongevallen De gewone bijdrage De bijdrage verschuldigd door de werkgever die in gebreke blijft een verzekeringscontract af te sluiten 85 C. De bijdragen ten voordele van het Fonds voor Beroepsziekten 89 D. De bijdragen ten voordele van de Fondsen voor Bestaanszekerheid 90 E. De bijdragen ten voordele van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers 91 F. De bijdragen ten voordele van de financiering van het educatief verlof G. Enkele bijzondere regelingen in sommige sociale-zekerheidssectoren Artikel 121 van de Kinderbijslagwet voor werknemers Artikel 2, lid 2 van het Koninklijk Besluit nr. 50 op de werknemerspensioenen Artikel 106, 1, lid 1, S'bis van de Z.I.V.-Wet 95 Afdeling 5. De bijzondere bijdragen Algemeen De bijzondere bijdragen sensu strido 97 A. Loonmatigingsbijdragen, Loonmatigingsbijdrage ten voordele van het Tewerkstellingsfonds 97 A. Koninklijke Besluiten nrs. 181 en 185 van 30 december B. Artikelen 46 tot 57 van de Wet van 22 januari Verjaring in het sociale-zekerheidsrecht VII

5 C. Afdeling 3 van hoofdstuk Vili van titel III van de Programmawet van 30 december D. Afdeling 2 van hoofdstuk VII van titel II van de Wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen Koninklijk Besluit nr. 278 van 30 maart Koninklijk Besluit nr. 401 van 18 aprii B. Bijzondere bijdrage op stortingen voor buitenwettelijke pensioenvoordelen Programmawet van 30 december Programmawet van 22 december C. Bijzondere bijdrage ter bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen Afdeling 2 van hoofdstuk Vili van titel III van de Programmawet van 30 december Afdeling 1 van hoofdstuk XI van titel II van de Wet van 29 december Afdeling 1 van hoofdstuk I van de Wet van 10 juni D. Bijzondere bijdrage op de premies of inhouding op extra-legale verstrekkingen inzake hospitalisatieverzekering 105 E. Bijzondere inhouding op de pensioenen 106 F. Bijzondere inhouding op het dubbel vakantiegeld 107 G. Bijzondere inhouding op invaliditeits- en werkloosheidsuitkeringen en het brugpensioen en conventioneel brugpensioen 108 H. Bijzondere selectieve werkgeversbijdrage voor sommige deeltijds tewerkgestelde werknemers Hoofdstuk II van titel II van de Wet van 29 december Hoofdstuk II van titel IV van de Wet van 26 juni I. Bijzondere bijdrage op conventioneel brugpensioen ten voordele van de Rijksdienst voor Pensioenen 110 J. Bijzondere bijdrage op conventioneel brugpensioen ten voordele van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ili 3. De bijzondere bijdragen sensu lato 112 A. Bijzondere bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de gezinnen zonder kinderen 112 B. Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid Algemeen De vordering tot betaling 114 A. De verjaringstermijn 114 B. Het vertrekpunt van de verjaringstermijn De terugvordering 118 Hoofdstuk 2. De zelfstandigen 119 Afdeling 1. De gewone bijdragen 119 A. Algemeen Huidige regeling Totstandkoming van de huidige regeling Berekeningswijze en regularisatie van de bijdragen Betaling van de bijdragen 121 Vili Kluwer Rechtswetenschappen Belgie

6 B. Kenmerken van de verjaring 122 C. De termijn 123 D. Vertrekpunt van de termijn De vordering tot betaling 124 A. De voorlopige en de gewone bijdragen 124 B. De regularisatiebijdragen De terugvordering 128 E. Stuiting Algemeen Enkele bijzonderheden bij de gemeenrechtelijke stuitingsgronden 129 A. De dagvaarding 129 B. De schulderkenning 130 1) Algemeen 130 2) De aanvraag tot vrijstelling van bijdragen 131 3) Andere vormen van schulderkenning 133 C. De hoofdelijke werking van de stuiting De aangetekende brief 135 F. Schorsing 137 G. Afstand 139 H. De termijn voor de aanvraag tot vrijstelling van bijdragen 140 Afdeling 2. De bijzondere bijdragen 141 A. Algemeen overzicht 141 B. De bijzondere bijdragen sensu strido De matigingsbijdrage De consolideringsbijdrage 145 C. De bijzondere bijdragen sensu lato Bijzondere bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de gezinnen zonder kinderen Jaarlijkse bijdrage ten laste van vennootschappen Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid 149 Hoofdstuk 3. De verjaring van bijdragen in de ontwerp-codex 150 TITEL 2. DE PRESTATIES 153 Hoofdstuk 1. Arbeidsongevallen 153 Afdeling 1. De verjaring in de Arbeidsongevallenwet Algemeen...., 153 A. Huidige regeling 153 B. Totstandkoming van de huidige regeling Aard van het verjaringsregime 154 A. Algemeen - aard van de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet 154 B. De verjaring van de vordering tot betaling 155 C. De verjaring van de terugvordering 157 P- Verjaring in het sociale-zekerheidsrecht I X

7 3. De termijn 158 A. Algemeen regime - toepassingsgebied 158 B. Enkele bijzondere gevallen Subrogatoire vordering van de arbeidsongevallenverzekeraar Vorderingen tussen de arbeidsongevallenverzekeraar en de verzekeringsnemer 161 C. De vorderingen van het Fonds voor Arbeidsongevallen Algemeen Terugvordering tegen het slachtoffer Verhaal tegen de in gebreke zijnde werkgever of verzekeraar Vorderingen met betrekking tot de bijslagen 164 D. De vorderingen van de Z.I.V.-verzekeringsinstelling De rechtstreekse vordering De subrogatoire vordering Vertrekpunt van de termijn 166 A. De vordering tot betaling Bij overlijden Bij arbeidsongeschiktheid 167 A. Algemeen principe 167 B. Bijzondere gevolgen 168 1) Bij opeenvolgende tijdelijke arbeidsongeschiktheden 168 2) Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid gevolgd door blijvende arbeidsongeschiktheid 170 B. De terugvordering 172 C. Enkele bijzondere gevallen Verhaal van het Fonds voor Arbeidsongevallen tegen de niet-verzekerde werkgever Rechtstreekse vordering van de Z.I.V.-verzekeringsinstelling Vordering tot betaling van de verergeringsbijslagen Berekening van de termijn Stuiting 175 A. Algemeen 175 B. Stuiting en subrogatie 175 C. De gemeenrechtelijke stuitingswijzen De dagvaarding De schulderkenning 179 A. Algemeen 179 B. Gevallen van schulderkenning 179 C. Draagwijdte van het stuitend effect 181 D. De bijzondere stuitingswijzen De aangetekende brief De rechtsvordering gesteund op een andere rechtsgrond Schorsing 189 Afdeling 2. De verjaring in de bijzondere en afwijkende stelsels Algemeen De zeelieden en de sportbeoefenaars 192 A. De zeelieden 192 B. De sportbeoefenaars 192 X Kluwer Rechtswetenschappen Belgie'

8 3. De overheidssector 192 A. Algemeen - de termijn Huidige regeling en totstandkoming ervan Enkele bijzonderheden 194 B. Aard van het verjaringsregime 195 C. Vertrekpunt van de termijn De vordering tot betaling De terugvordering 197 D. Stuiting en schorsing Algemeen De schulderkenning De toerekening van de stuiting aan de overheid 201 A. De verzekeraar van de overheidsinstelling 201 B. De bevoegde overheidsinstantie De schorsing En de administratieve procedure? De militairen 207 Afdeling 3. De herzieningstermijn De herzieningstermijn in de Arbeidsongevallenwet 207 A. Algemeen 207 B. De duur en de aard van de herzieningstermijn De gewone herzieningstermijn De termijn voor de vordering tegen de genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 211 C. De berekening en het vertrekpunt van de herzieningstermijn De berekeningswijze Vertrekpunt van de termijn 213 A. Overzicht 213 B. Aard van het vertrekpunt van de termijn 213 C. De verschillende vertrekpunten 214 1) De datum van homologatie of bekrachtiging van de overeenkomst tussen partijen 214 a) De homologatie van de overeenkomst door de rechter 214 b) De bekrachtiging van de overeenkomst door het Fonds voor Arbeidsongevallen 215 2) De datum van het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke beslissing 216 a) Situatie voor de Cassatierechtspraak van b) Situatie ingevolge de Cassatierechtspraak van e) Recapitulatie 224 3) De kennisgeving van de verzekeraar 225 D. Draagwijdte van de herzieningstermijn bij pluraliteit van herzieningsvorderingen Meerdere herzieningsvorderingen Herziening bij tegenvordering 227 Verjaring in het sociale-zekerheidsrecht XI

9 2. De herzieningstermijn in de bijzondere en afwijkende stelsels 229 A. De zeelieden en de sportbeoefenaars 229 B. De overheidssector Algemeen De duur en de aard van de herzieningstermijn Vertrekpunt van de termijn 230 A. Het Koninklijk Besluit van 24 januari B. Het Koninklijk Besluit van 13 juli ) De kennisgeving van de overheidsbeslissing 231 2) Het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke beslissing Overige aspecten 233 C. De militairen 233 Hoofdstuk 2. Beroepsziekten 234 Afdeling 1. De verjaring in de Beroepsziektenwet De vordering tot betaling 234 A. Algemeen 234 B. De termijn 235 C. Vertrekpunt van de termijn 235 D. Stuiting 236 E. Aard van de verjaringstermijn De terugvordering 237 A. Algemeen 237 B. De termijn 238 C. Vertrekpunt van de termijn 238 D. Stuiting 238 E. Aard van de verjaringstermijn 239 Afdeling 2. De verjaring in de bijzondere en afwijkende stelsels 240 Afdeling 3. De proceduriele vervaltermijnen 242 A. Algemeen 242 B. De vervaltermijn van artikel 53, lid 2 van de Beroepsziektenwet 243 C. De vervaltermijn van artikel 44, 2 van de Beroepsziektenwet 244 Hoofdstuk 3. Werkloosheid 245 Afdeling 1. De verjaring van de terugvordering 245 A. Algemeen - evolutie van de wetgeving De Wet van 11 maart Artikel 7, 13 van de Besluitwet van 28 december B. Het toepassingsgebied De Wet van 11 maart Artikel 7, 13 van de Besluitwet van 28 december C. De terugvorderingsprocedure 250 XII Kluwer Rechtswetenschappen Belgie

10 D. De termijn Het gemeenrecht De Wet van 11 maart Artikel 7, 13 van de Besluitwet van 28 december E. Vertrekpunt van de termijn Het gemeenrecht De Wet van 11 maart Artikel 7, 13 van de Besluitwet van 28 december F. Stuiting De Wet van 11 maart Artikel 7, 13 van de Besluitwet van 28 december De tegenvordering van de R.V.A 259 G. Toepassing in de tijd van de nieuwe verjaringswet 261 H. Invloed van de beperking van het voorwerp van de terugvordering op de verjaring 265 I. Aard van de verjaringstermijn 267 Afdeling 2. De verjaring van de vordering tot betaling 268 A. Algemeen - de termijn 268 B. Vertrekpunt van de termijn Algemeen Het belang van de aanvraag De aanvraag- en toekenningsprocedure Gevolgen op het vertrekpunt van de verjaringstermijn 274 C. Stuiting 275 D. Aard van de verjaringstermijn 275 Afdeling 3. De proceduriele vervaltermijn 276 A. De termijn - het toepassingsgebied 276 B. Vertrekpunt van de termijn 277 C. Berekening van de termijn 279 D. Eindpunt van de termijn 280 E. Andere kenmerken 280 Hoofdstuk 4. Ziekte- en invaliditeitsverzekering 282 Afdeling 1. Algemeen 282 Afdeling 2. De termijn De vordering tot betaling De terugvordering 284 A. Algemeen 284 B. Bedrog 284 C. Burgerlijke vordering op grond van een misdrijf? Enkele bijzonderheden bij het toepassingsgebied van artikel 106 van de Z.I.V.- Wet 288 A. Rechtsverhouding verzekeringsinstelling-verzekerde 288 Verjaring in het sociale-zekerheidsrecht XIII

11 B. Artikel 19fcis, 3 van de Z.I.V.-Wet 289 C. Verjaring van de terugvorderbare voorschotten in E.E.G.-verband Specifieke hypotheses 290 A. Rechtstreekse vordering 290 B. Subrogatoire vordering Algemeen De derde aansprakelijke heeft (nog) niet betaald De derde aansprakelijke vergoedt het slachtoffer De derde aansprakelijke betaalt enkel de verzekeringsinstelling De subrogatoire vordering en enkele toepassingen 296 Afdeling 3. Vertrekpunt van de termijn De terugvordering 297 A. Principe 297 B. Eerste uitzondering: bedrog 298 C. Tweede uitzondering: feiten voorgelegd aan het comité en de commissies. 298 D. Derde uitzondering: verboden cumulatie Beginsel Verantwoording Beperkende interpretatie van het beginsel De vordering tot betaling 305 A. Principe : Algemeen De aanspraak op Z.I.V.-rechten 306 A. Sector geneeskundige verzorging 307 B. Sector uitkeringen 307 1) De aangifte van de arbeidsongeschiktheid 307 2) Soorten prestaties Intresten op uitkeringen 309 B. Uitzondering: "contro non valentem..." Beginsel Beperkende interpretatie van het beginsel 311 Afdeling 4. Stuiting en schorsing 313 A. Algemeen 313 B. Stuiting De dagvaarding 314 A. De relativiteit van de stuiting 315 B. De duur van de stuiting De schulderkenning 317 A. Algemeen - gevallen van schulderkenning 317 B. Schulderkenning door een lasthebber De aangetekende brief 320 A. Algemeen 320 B. Stuiting door een gewone brief? 320 C. Stuiting door een lasthebber 323 D. De relativiteit van de stuiting 323 X I V Kluwer Rechtswetenschappen Belgie

12 C. Schorsing Algemeen Schorsing van de vordering tot betaling wegens overmacht 324 A. Vroegere situatie 324 B. Huidige situatie 326 Afdeling 5. Aard van de verjaring De vordering tot betaling 328 A. Principe 328 B. Gevolgen De terugvordering 331 Afdeling 6. Regeling voor zelfstandigen 332 Afdeling 7. Enkele bijzondere verjaringsregelingen 333 A. Artikel 106, 1, lid 1, 7 van de Z.I.V.-Wet Situering van de bepaling Kenmerken van de termijn 336 B. Artikel 106, 1, lid 1, 8 van de Z.I.V.-Wet en de artikelen 12 en 13 van het Koninklijk Besluit van 10 januari Artikel 106, 1, lid 1, 8 van de Z.I.V.-Wet Artikelen 12 en 13 van het Koninklijk Besluit van 10 januari C. Artikel 106, 1, lid 1, & bis van de Z.I.V.-Wet 339 D. Artikel 106, 1, lid 1, 9 van de Z.I.V.-Wet 339 Afdeling 8. De proceduriele vervaltermijnen 340 A. Algemeen - de vervaltermijn van artikel 100 van de Z.I.V.-Wet 340 B. De vervaltermijn van artikel 97, lid 6 van de Z.I.V.-Wet 345 Hoofdstuk 5. Gezinsbijslagen 347 Afdeling 1. Regeling werknemers De vordering tot betaling 347 A. Algemeen - de termijn Algemene regel Bijzondere hypothese: eigen rechtsvordering of subrogatoire vordering van het O.C.M.W Vordering tot terugbetaling van het onrechtmatig teruggevorderde 349 B. Vertrekpunt van de termijn Principe Toepassing 352 A. De gewone kinderbijslagen 353 B. De verhoogde kinderbijslagen 353 C. De periodieke uitbetalingen van de kinderbijslagen 354 D. Het kraamgeld en andere bijslagen 354 E. Bepaling van het vertrekpunt van de verjaringstermijn 355 Verjaring in het sociale-zekerheidsrecht X V

13 C. Stuiting en schorsing De stuiting door de aanvraag en de klacht 356 A. Algemeen 356 B. De aanvraag 356 C. De klacht De burgerrechtelijke stuitingsgronden De schorsing 362 D. Verjaring en regularisatie van kinderbijslagen 362 E. Aard van de verjaringstermijn De terugvordering 365 A. Algemeen - de termijn 365 B. Vertrekpunt van de termijn 367 C. Stuiting en schorsing 368 D. Aard van de verjaringstermijn 369 Afdeling 2. Regeling zelfstandigen ' De vordering tot betaling De terugvordering 372 Hoofdstuk 6. Pensioenen 373 Afdeling 1. De verjaring van de terugvordering : Pensioenen werknemers 373 A. Algemeen Evolutie van de wetgeving Huidige regeling 376 B. Toepassing in de tijd van de nieuwe verjaringswet Nieuwe verjaringstermijn Nieuwe stuitingsvorm 381 C. De terugvorderingsprocedure.o 382 D. De termijn Toepassingsgebied - algemene regel Eerste uitzondering: arglist of bedrog Tweede uitzondering: niet-afleggen van een wettelijk voorgeschreven of een uit een vroeger aangegane verbintenis voortvloeiende verklaring Derde uitzondering: terugvordering op vervallen niet aan de gerechtigde of zijn echtgenoot uitbetaalde bedragen 390 E. Vertrekpunt van de termijn Algemene regel Uitzondering: toekenning of verhoging van een buitenlands of een uit een andere Belgische regeling voortspruitend voordeel 394 A. Ratio legis van de uitzonderingsregel 394 B. Toepassingsgebied van de uitzonderingsregel 396 C. Precisering van het begrip "beslissing" 399 F. Stuiting De gemeenrechtelijke stuitingsgronden 403 XVI Kluwer Rechtswetenschappen Belgié

14 2. De bijzondere stuitingsgronden 403 A. De kennisgeving van de verbeterende beslissing 403 B. De aangetekende kennisgeving van het onverschuldigd betaalde Enkele bijzonderheden 406 G. Schorsing 407 H. Aard van de verjaring Pensioenen zelfstandigen 410 A. Algemeen - de termijn 410 B. Vertrekpunt van de termijn 412 C. Stuiting en schorsing 413 D. Aard van de verjaringstermijn Pensioenen openbare sector 415 Afdeling 2. De verjaring van de vordering tot betaling 416 A. Algemeen - de termijn 416 B. Vertrekpunt van de termijn Aanvraag en opening van het recht op pensioen De periodieke pensioenuitkeringen De aanvraag tot uitbetaling van vervallen en niet-uitbetaalde termijnen De toe- en bijslagen bij het pensioen Het onvoorwaardelijk pensioen De openbare sector 421 C. Stuiting en schorsing 421 D. Aard van de verjaringstermijn 422 Afdeling 3. De procedurièle vervaltermijnen 422 A. Algemeen 422 B. Aard en kenmerken 423 C. Berekening, vertrekpunt en eindpunt 424 Hoofdstuk 7. Gewaarborgde stelsels en minder-validen 426 Afdeling 1. Algemeen 426 Afdeling 2. De verjaring van de terugvordering De bestaansminimumuitkeringen 427 A. De termijn 427 B. Vertrekpunt van de termijn 428 C. Stuiting en schorsing 428 D. Aard van de verjaring Het gewaarborgd inkomen voor bejaarden De gewaarborgde gezinsbijslag De minder-validen 431 A. De Wet van 16 aprii B. De Wet van 27 juni C. De Wet van 27 februari P- Verjaring in het sociale-zekerheidsrecht XVII

15 Afdeling 3. De verjaring van de vordering tot betaling 434 A. De termijn 434 B. Vertrekpunt van de termijn 435 C. Stuiting - schorsing - aard van de verjaring 436 Afdeling 4. De procedurièle vervaltermijnen 437 A. Algemeen overzicht 437 B. Aard van de termijn in de bestaansminimum- en de mindervalidenwetgeving De bestaansminimumwetgeving De minder-validenwetgeving 439 C. Belang en gevolgen van de kwalificatie van de termijn 441 Hoofdstuk 8. De overzeese sociale zekerheid 444 Hoofdstuk 9. De verjaring van prestaties en enkele termijnen in de ontwerp- Codex en het wetsvoorstel van Handvest Algemeen De verjaringstermijn 447 A. De vordering tot betaling 447 B. De terugvordering Vertrekpunt van de verjaringstermijn 448 A. De vordering tot betaling 448 B. De terugvordering Stuiting Aard van de verjaring Enkele andere (verval)termijnen, 451 A. De termijn van verhaal tegen de administratieve beslissingen 451 B. De termijnen in de toekenningsprocedure De termijn voor de aanvraag en de toekenningsbeslissing Gevolgen van het uitblijven van een toekenningsbeslissing De termijn voor de uitbetaling van de prestaties Evaluatie van de impact van deze termijnen 455 C. De termijn voor de herzieningsbeslissing 455 Schematische overzichtstabellen 457 Bibliografìe 463 Afkortingenlijst 473 Trefwoordenregister, 475 XVIII Kluwer Rechtswetenschappen Belgie

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 met fiscale notities Band 1 Algemeen, toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering (werknemers en zelfstandigen) Socialezekerheidsprestaties

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

Inhoudstafel. Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... i. Inleiding... 1. TITEL I Onderscheid tussen vordering ex contractu en ex delicto

Inhoudstafel. Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... i. Inleiding... 1. TITEL I Onderscheid tussen vordering ex contractu en ex delicto iii Bibliotheek Sociaal Recht Larcier......................................... i Inleiding........................................................... 1 TITEL I Onderscheid tussen vordering ex contractu

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T Rolnummer 4880 Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

Sociaal statuut van bedrijfsleiders

Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sara SABLON Substituut-arbeidsauditeur arbeidsrechtbank van Brussel Sociale Praktijkstudies nr. 9050 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk 2009 Wolters Kluwer

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

INHOUD DEEL I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ARBEIDS- ONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN... 7

INHOUD DEEL I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ARBEIDS- ONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN... 7 INHOUD WOORD VOORAF... v DANKWOORD...vii INLEIDING... 1 DEEL I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ARBEIDS- ONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN... 7 INLEIDING... 9 HOOFDSTUK I. DE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT VAN

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Schaderegeling in België

Schaderegeling in België Schaderegeling in België Hilde ULRICHTS Kluwer a Wolters Kluwer business p- Woord vooraf Inleiding bij de zesde editie 2008 V VII Hoofdstuk I. Verzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 1 /. Wettelijke

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Didier VOTQUENNE Advocaat-Vennoot bij de Advocatenassociatie Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte te Brussel a Wotters Kluwer business Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Opzegging

Nadere informatie

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46 Artikel 46 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Tekst volgens het KB van 02.04.1970 Toepasselijk vanaf 01.01.1970 en voor het eerst op de

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE Welk doel? Voor wie? Welke rechten? Nuttige informatie voor de sociaal verzekerde in België Welk doel? Het doel van het handvest van de sociaal verzekerde is u, als

Nadere informatie

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ISBN 978-90-4653-621-6 D/2011/2664/488 BP/R_P-BI11063 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

HISTORIEK. (*) Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (B.S. 01.04.87; erratum: B.S. 06.08.87)

HISTORIEK. (*) Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (B.S. 01.04.87; erratum: B.S. 06.08.87) WET BETREFFENDE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP [het opschrift van deze wet was oorspronkelijk : Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten ; de wijziging

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001;

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

BIJZONDERE BESCHERMING TEGEN ONTSLAG

BIJZONDERE BESCHERMING TEGEN ONTSLAG BIJZONDERE BESCHERMING TEGEN ONTSLAG ISBN 978 90 4652 020 8 D 2009 2664 041 BP/R_P-BI9056 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

Bijzondere bescherming tegen ontslag

Bijzondere bescherming tegen ontslag Bijzondere bescherming tegen ontslag J. HERMAN Raadsheer in het arbeidshof te Gent -Kluwer a Wolters Kluwer business Inhoudstafel Hoofdstuk I. Inleidende beschouwingen 1 1. Ontslagrecht en ontslagmacht

Nadere informatie

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW Kris Heyrman TITEL VAN DE CONFERENTIE Advocaat-vennoot Dubois, Verlinden, Wauman Berkenlaan 45, 2610 Antwerpen Voornaam & Naam van de spreker tel:03.287.06.66

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 1 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN AANSCHRIJVING NR. 2015/4 Toepassing van artikel 42bis van de AOW Deze aanschrijving vernietigt en vervangt de aanschrijvingen 88/5, 89/7 en 97/7 Met deze aanschrijving worden

Nadere informatie

Rolnummer 4612. Arrest nr. 162/2009 van 20 oktober 2009 A R R E S T

Rolnummer 4612. Arrest nr. 162/2009 van 20 oktober 2009 A R R E S T Rolnummer 4612 Arrest nr. 162/2009 van 20 oktober 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7, 13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Rolnummer 5567. Arrest nr. 173/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5567. Arrest nr. 173/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5567 Arrest nr. 173/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 25, eerste lid, en 69, eerste en derde lid, van de arbeidsongevallenwet van

Nadere informatie

Inhoudstafel VOORWOORD... HET EENHEIDSSTATUUT... 1 DE EERSTE KRIJTLIJNEN VAN EEN REVOLUTIE. iii. Jan LEYSEN. Inge DERDE

Inhoudstafel VOORWOORD... HET EENHEIDSSTATUUT... 1 DE EERSTE KRIJTLIJNEN VAN EEN REVOLUTIE. iii. Jan LEYSEN. Inge DERDE iii Inhoudstafel VOORWOORD.......................................... i Jan LEYSEN HET EENHEIDSSTATUUT................................... 1 DE EERSTE KRIJTLIJNEN VAN EEN REVOLUTIE Inge DERDE Inleiding...................................................

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Johan PUT Editor Gewoon hoogleraar KU Leuven-Instituut

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer: 1. Situering In 1995 heeft de wetgever

Nadere informatie

De sociale documenten

De sociale documenten De sociale documenten Philip BRAEKMANS Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Sociale Praktijkstudies nr. 11002 Stof bijgehouden tot 23 februari 2011. Verantwoordelijke uitgever

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Gebruikte afkortingen...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Gebruikte afkortingen... vii De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier.................................. Voorwoord...................................................... Gebruikte afkortingen..............................................

Nadere informatie

INHOUD. B. Voorbeelden van vorderingen, ontstaan uit de arbeidsovereenkomst

INHOUD. B. Voorbeelden van vorderingen, ontstaan uit de arbeidsovereenkomst INHOUD Woord vooraf... v DE VERJARING IN HET ARBEIDSRECHT WILFRIED RAUWS... 1 Inleiding... 1 I. De verjaring in het arbeidsovereenkomstenrecht... 1 1. Het beginsel van de verjaring... 1 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 202 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

INHOUD. LIJST VAN VERKORT GECITEERDE TIJDSCHRIFTEN... xi

INHOUD. LIJST VAN VERKORT GECITEERDE TIJDSCHRIFTEN... xi INHOUD VOORWOORD....................................................... v DANKWOORD...................................................... ix LIJST VAN VERKORT GECITEERDE TIJDSCHRIFTEN................ xi

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met betrekking tot 2013 Inhoudstafel Voorwoord... 7 A. Waarnemingssfeer... 9 B. Statistiekeenheden...

Nadere informatie

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21 INHOUD Voorwoord... vii Ten geleide... xi Dankwoord...xiii Lijst van afkortingen... xxvii Inleiding...1 Hoofdstuk I. Onderzoeksvragen...5 Hoofdstuk II. Onderzoeksmethoden...9 Afdeling I. Juridische theorievorming...9

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Rolnummer 4699. Arrest nr. 67/2010 van 2 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4699. Arrest nr. 67/2010 van 2 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4699 Arrest nr. 67/2010 van 2 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het «handvest» van de sociaal verzekerde,

Nadere informatie

een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid

een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van s lands bedrijfsleven,

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

overzicht beschermingsstatuten

overzicht beschermingsstatuten overzicht beschermingsstatuten Toestand beschermingsperiode Toegestane reden voor ontslag Sancties wegens onrechtmatige beëindiging begin einde I. zwangere werkneemster II. Werkneemster met recht op borstvoedingspauze

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 26/11/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 Basisbibliografie...1 1. Grondslag en karakter...2 A. De onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidingsprocedure:

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...

Inhoudstafel. Voorwoord... iii Inhoudstafel Voorwoord.................................................. i Deel 1. Gemeenrechtelijke implicaties........................... 1 Antoine DOOLAEGE Inleiding....................................................

Nadere informatie

Rolnummer 4270. Arrest nr. 70/2008 van 17 april 2008 A R R E S T

Rolnummer 4270. Arrest nr. 70/2008 van 17 april 2008 A R R E S T Rolnummer 4270 Arrest nr. 70/2008 van 17 april 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1410, 4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de beslagrechter te Bergen.

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Vooraf In deze groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving:

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF

DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF Gerd Verschelden..................................... 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie

Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Artikel 41 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie 4 oproeping onder de wapens of één der andere toestanden voortvloeiend uit de dienstplichtwetten

Nadere informatie

Rolnummer 4440. Arrest nr. 176/2008 van 3 december 2008 A R R E S T

Rolnummer 4440. Arrest nr. 176/2008 van 3 december 2008 A R R E S T Rolnummer 4440 Arrest nr. 176/2008 van 3 december 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO) 5. Arbeidsongevallen 5.0 Methodologische nota De tak arbeidsongevallen omvat twee stelsels (van financiering): het kapitalisatiestelsel en het repartitiestelsel. Enkel het repartitiestelsel behoort tot

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2013/1

Trimestriële infosessie 2013/1 Trimestriële infosessie 2013/1 19 februari 2013 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Infosessie agenda o Introductie o Trimestriële aanpassingen o Te

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen Woordje uitleg Formulier 225 Deel A Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen 1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst? U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005

Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005 Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING

Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING 1.1. Wederzijdse rechten en plichten van echtgenoten. Primaire huwelijksverplichtingen 3 september 1807)..................................

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT

DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT INHOUD VOORWOORD........................................... xv DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT Frederik Swennen, Sven Eggermont

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van afkortingen... xiii Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xv

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van afkortingen... xiii Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xv INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... ix Lijst van afkortingen.................................................

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013;

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013; SCSZ/13/115 BERAADSLAGING NR. 04/009 VAN 6 APRIL 2004, GEWIJZIGD OP 7 MEI 2013, M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/089 BERAADSLAGING NR 09/049 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23 Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21 Deel I Vóór de beëindiging 23 Inleiding 25 Hoofdstuk 1. Ontslagmacht 27 Hoofdstuk 2. Ontslagbeperkingen 29 Hoofdstuk 3. Ontslagverboden 31 Afdeling

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie