Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Gebruikte afkortingen...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Gebruikte afkortingen..."

Transcriptie

1 vii De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier Voorwoord Gebruikte afkortingen i iii v Inleiding De bomen en het bos Het Belgische barema Arbeidsongeschiktheid versus invaliditeit Het kostenplaatje Algemeen plan Gelukkig is er de expert Een stukje geschiedenis De (arbeids)ongeschiktheid De invaliditeit Hoofdstuk I. De grondwet Hoofdstuk II. Het strafrecht Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. Wettelijke referenties: het Strafwetboek Misdrijven die een medico-legale evaluatie vergen Krankzinnigheid: dan is er geen misdrijf Belangrijkste wetsartikelen Afdeling 3. Gradatie van misdrijven (slagen en verwondingen) Afdeling 4. Controversiële procedure Afdeling 5. Voorbeeld van spraakverwarring Afdeling 6. Le Criminel tient le Civil en état Afdeling 7. Gebruikte definities van ongeschiktheid in het strafrecht Afdeling 8. Het wetboek van strafvordering Afdeling 9. Strafrecht: enkele speciale wetten Afdeling 10. Hulp aan slachtoffers van geweldpleging Hoofdstuk III. Het Gerechtelijk Wetboek Afdeling 1. Het deskundigenonderzoek Inleiding Wettelijke referenties

2 viii Afdeling 2. Het verloop van de expertise Hoe wordt de deskundige ingelicht? Het aanvaarden van de opdracht De provisie Het oproepen van de partijen De eerste expertisezitting Het verloop van de installatievergadering De verdere expertisezittingen De duur van het deskundigenonderzoek Tussentijdse 6-maandelijkse verslagen Het voorverslag (de preliminaria ) Het eindverslag (de conclusies ) De ondertekening en de eed De taal van het verslag De rol van de rechter Wat indien de partijen zich verzoenen? Hoofdstuk IV. Het Burgerlijk Wetboek Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. Wettelijke referenties over de burgerlijke aansprakelijkheid Afdeling 3. Gebruikte definities van ongeschiktheid in het burgerlijk recht In gemeen recht: de schade herstellen of vergoeden? De lichamelijke schade als rechtsbegrip Hoe schade oplossen? Wie moet wat bewijzen? Soorten ongeschiktheden A. Tijdelijke volledige ongeschiktheid B. Tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid C. De consolidatie D. Blijvende ongeschiktheid De morele schade In concreto De indicatieve tabel De beperkingen van de indicatieve tabel Het dubbele forfait De voorafbestaande toestand Een complexe zaak Verschilpunten met een arbeidsongeval Naar een Europese integratie? Afdeling 4. Besluit Hoofdstuk V. De contractuele privéverzekeringen Afdeling 1. Inleiding

3 ix Afdeling 2. Wettelijke referenties Burgerlijk Wetboek Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni De Wet Verwilghen van 20 juli Afdeling 3. De Wet Verwilghen en de hospitalisatieverzekeringen Hoofdpunten Wet Verwilghen : de consument beter beschermen: Objectieve parameters Afdeling 4. Het beroepsgeheim en de Wet op de landsverzekeringen Afdeling 5. Persoonsverzekeringen Afdeling 6. Gebruikte definities van (arbeids)ongeschiktheid in privéverzekeringen Afdeling 7. Uitsluitingen Afdeling 8. De algemene arbeidsmarkt Afdeling 9. Gewaarborgd inkomen versus arbeidsongeschiktheidsverzekering? 78 Hoofdstuk VI. Diverse wetten Afdeling 1. Wetboek van de Inkomstenbelastingen: belastingsvrijstelling Wettelijke referenties Vermindering van onroerende voorheffing Afdeling 2. Wetboek van BTW Afdeling 3. Diverse sociale voordelen Afdeling 4. Gebruikte definities van ongeschiktheid in deze diverse wetten.. 81 Hoofdstuk VII. De No Fault -verzekeringen Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. WAM-wet de zwakke weggebruiker van 21 november Wettelijke referenties Samenloop zwakke weggebruiker en arbeidsweg ongeval Afdeling 3. De No Fault -verzekering bij medische fouten Wettelijke bepalingen: wet van 31 maart Het Fonds voor medische ongevallen Krachtlijnen en beperkingen van de nieuwe wet Welke schadevergoeding mag men verwachten? Adviesverlening door het Fonds Conclusie Hoofdstuk VIII. Het gewaarborgde loon Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. Wettelijke referenties: wet van 3 juli Afdeling 3. Gebruikelijke procedure

4 x Afdeling 4. Het gewaarborgde loon Afdeling 5. Wanneer is men arbeidsongeschikt? Afdeling 6. Wat is de draagwijdte van het begrip ziekte of ongeval? Afdeling 7. Wie stelt de arbeidsongeschiktheid vast en hoe? Afdeling 8. Hoe wordt de arbeidsongeschiktheid vastgesteld? Afdeling 9. Wat is de draagwijdte van het begrip zijn werk? Afdeling 10. Het einde van de arbeidsongeschiktheid Afdeling 11. De controlegeneeskunde Afdeling 12. De arts-scheidsrechter Afdeling 13. Klachten tegen controleartsen en arts-scheidsrechters Afdeling 14. Verschilpunten met de arbeidsongeschiktheid in de ZIV Afdeling 15. Besluit Hoofdstuk IX. Recht op sociale zekerheid Inleiding Verzekeringen Overzicht Afdeling 1. De ziekte en invaliditeitsverzekering van de werknemers Korte historiek Wettelijke referenties Gebruikte definities van arbeidsongeschiktheid in de ZIV (werknemers). 121 A. De stopzettingsvoorwaarde B. De verergeringsvoorwaarde C. De 1/3 of minder -voorwaarde Alles-of-niets Het Bismarckprincipe De algemene arbeidsmarkt A. Gedurende de periode van primaire arbeidsongeschiktheid B. Na een jaar arbeidsongeschiktheid spreekt men van invaliditeit De omweg van het verdienvermogen Ziekteverzekering versus werkloosheid Geen sociale declassering Arbeidsongeschiktheid versus arbeidsongeschiktheid Afdeling 2. Arbeidsongeschiktheid in het stelsel van de zelfstandigen Wettelijke referenties Gebruikte definities van arbeidsongeschiktheid in de ZIV (zelfstandigen). 132 A. Gedurende de periode van primaire arbeidsongeschiktheid B. Na een jaar arbeidsongeschiktheid spreekt men van invaliditeit Afdeling 3. Aan de ziekteverzekering gerelateerde bepalingen Inleiding Voortgezette verzekering

5 xi 3. Assimilatie van gehandicapten als rechthebbende tot de ziekteverzekering A. Wettelijke referenties B. Definitie van arbeidsongeschiktheid Afdeling 4. Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid Korte historiek België: gewesten en gemeenschappen % arbeidsongeschikt Een arbeidsongeschikte werkloze? Wettelijke referenties Gebruikte definities van ongeschiktheid in de werkloosheid Evaluatie van de 33% ongeschiktheid tot werken Antimonie tussen werkloosheids- en ziekteverzekering? Cumulatie toegelaten met uitkering wegens arbeidsongeval Afdeling 5. Pensioenen en arbeidsongeschiktheid Korte historiek Twee gunstregelingen wegens arbeidsongeschiktheid Gelijkgestelde periodes bij arbeidsongeschiktheid werknemers Recht op een overlevingspensioen voor de leeftijd van 45 jaar werknemers Toegepaste definities van arbeidsongeschiktheid werknemers Gelijkgestelde periodes bij arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Recht op een overlevingspensioen voor de leeftijd van 45 jaar zelfstandigen Definities van arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Afdeling 6. Verhoogde kinderbijslag bij arbeidsongeschiktheid Korte historiek Arbeidsongeschikte ouders en arbeidsongeschikte kinderen Kinderbijslag in het stelsel van de werknemers A. Verhoogde kinderbijslag voor mindervalide ouders B. Verhoogde kinderbijslagen voor gehandicapte kinderen onder de 21 jaar Het stelsel der kinderbijslagen bij zelfstandigen Hoofdstuk X. Het professionele risico Inleiding Afdeling 1. De arbeidsongevallen Korte historiek Huidige situatie? Wettelijke referenties De vier constitutieve elementen Wettelijk vermoeden van causaal verband tussen plotse gebeurtenis en letsel De banale dagtaak als plotselinge gebeurtenis Gebruikte definities van arbeidsongeschiktheid Het basisloon en de voorafbestaande toestand Arbeidsongeschiktheid in de arbeidsongevallenwet versus ZIV A. Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid (TVAO) B. Tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (TGAO)

6 xii C. Blijvende arbeidsongeschiktheid (BAO) De algemene arbeidsmarkt In twee stappen De methode van het Fonds voor Arbeidsongevallen Afdeling 2. De beroepsziekten Korte historiek Wettelijke referenties Hoe is de huidige situatie? Gebruikte definities van arbeidsongeschiktheid A. Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid B. Tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid C. Blijvende arbeidsongeschiktheid De methode van het Fonds voor Beroepsziekten Op weg naar een nieuwe filosofie? Hoofdstuk XI. Speciale stelsels Inleiding Afdeling 1. Personeel in overheidsdienst Het gewaarborgde loon bij de overheid A. Wettelijke referenties B. Ziekte of gebrekkigheid (openbare dienst administratieve gezondheidsdienst) Vervroegde pensionering om gezondheidsredenen A. Wettelijke referenties Arbeidsongevallen en beroepsziekten in overheidsdienst Wat is een arbeidsongeval en beroepsziekte in overheidsdienst? Gebruikte definities arbeidsongevallen en beroepsziekten in overheidsdienst 194 A. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid B. Consolidatie C. Blijvende arbeidsongeschiktheid D. Wat en hoe evalueren? Andere verschilpunten met de privésector Afdeling 2. Personeel van de NMBS Gewaarborgd loon in geval van ziekte Arbeidsongeschiktheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten Gebruikte definities bij arbeidsongevallen en beroepsziekten bij de NMBS A. Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid B. Tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid C. Blijvende arbeidsongeschiktheid Afdeling 3. Oorlogsinvaliden Herstelpensioenen Vergoedingspensioenen Afdeling 4. Wet betreffende de overzeese sociale zekerheid

7 xiii Hoofdstuk XII. De Persoon met een Handicap (PMH) Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. Een driedubbele modulatie Afdeling 3. Wettelijke referenties A. De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) B. De integratietegemoetkoming (IT) Afdeling 4. Gebruikte definities van ongeschiktheid bij de PMH A. De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) B. De integratietegemoetkoming (IT) C. De modulatie volgens de gezinssamenstelling Hoofdstuk XIII. Bestaansondersteunende stelsels Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. Het leefloon en arbeidsongeschiktheid Wettelijke referenties Te volgen procedure Definitie van arbeidsongeschiktheid (leefloon) Afdeling 3. Sociale hulp Wettelijke referenties Te volgen procedure Afdeling 4. Bestaansminimum voor bejaarden A. Wettelijke referenties Hoofdstuk XIV. Besluit De arbeidsongeschiktheid in de verschillende stelsels Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. Gif of liefde? Afdeling 3. Geen getalm Afdeling 4. De moderne bedelaar Afdeling 5. Geen twee arbeidsongeschiktheden dezelfde Afdeling 6. Geen 2 maar 7 verschillende arbeidsongeschiktheden Afdeling 7. Het labyrint en de draad van Ariadne Afdeling 8. Onderverdeling in categorieën Eerste onderverdeling: al dan niet rechthebbende Tweede onderverdeling: de statutaire : volgens de beroepscategorie Derde onderverdeling: de causale Afdeling 9. De conceptuele onderverdeling Vierde onderverdeling: de conceptuele : binaire of procentuele evaluatie Afdeling 10. Fysieke integriteit versus verdienvermogen Afdeling 11. Verdienvermogen versus arbeidsongeschiktheid

8 xiv Afdeling 12. De arbeidsongeschiktheid doorgelicht Afdeling 13. Waarom het niet aan de computer vragen? Afdeling 14. De gewone gang van zaken Afdeling 15. Ongelijkheid is troef Afdeling 16. Besluit Hoofdstuk XV. Aanhangsel De Code van geneeskundige plichtenleer Afdeling 1. Kwaliteit van de verzorging Afdeling 2. Het medische dossier Afdeling 3. Heelkunde Afdeling 4. Beroepsgeheim van de geneesheer Afdeling 5. De sociale en economische verantwoordelijkheid van de geneesheren Afdeling 6. De geneesheer als adviseur, controleur, deskundige of ambtenaar Afdeling 7. Gerechtelijke geneeskunde Lijst van geciteerde wetten Bibliografie vonnissen en arresten Bibliografie auteurs

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 december 2013 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid

Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid Statutairen & contractuelen Versie 26 augustus 2011 Inhoudstabel 1 Ziekte of privéongeval... 5 1.1 Inkomen... 5 1.1.1 Vastbenoemde

Nadere informatie

HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT Jef VAN LANGENDONCK Met medewerking van Johan PUT Dries SIMOENS Guido VAN LIMBERGHEN Anne VAN REGENMORTEL achtste editie intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD Woord vooraf.

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN

MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN INFORMATIE & TIPS VOOR PATIËNTEN Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2015 Door mijn aandoening ben ik sinds kort gestopt met werken. Gelukkig beschik

Nadere informatie

ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE

ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE ANNE GHOOS - BRECHT MAUS ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN Inhoudsopgave 1 DEEL I: SCHADEVERGOEDINGSRECHT, EEN OVERZICHT... 6 1.1 Door de mens veroorzaakte schade... 6 1.2 Schadeverschuiving

Nadere informatie

Deel 1 - Risk management voor de kmo

Deel 1 - Risk management voor de kmo Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel 1 - Risk management voor de kmo 1. Wat is risk management?... 7 2. Waarom risk management in de kmo?... 10 3. Zuiver risico versus speculatief risico... 11 4. Bedrijfsrisicomanagement

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) 9070NO/0112 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Betekenis van de afkortingen 3 Socialezekerheidswetgeving 4 Socialezekerheidsrechten

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Socialezekerheidsrecht

Socialezekerheidsrecht 3de bach Rechten Socialezekerheidsrecht Lesnotities en oefeningen Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R35 7 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. sociale zekerheid. Alles wat je altijd al wilde weten. Januari 2011

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. sociale zekerheid. Alles wat je altijd al wilde weten. Januari 2011 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sociale zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten Januari 2011 2 Woord vooraf Sociale zekerheid. Iedereen heeft er al wel van gehoord. In deze brochure willen

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Mantelzorg Steekkaart 1 tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Uitgave januari 2014 De Christelijke Mutualiteit heeft een basispakket opgesteld van diensten en financiële tegemoetkomingen voor mensen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met : De wet : de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

INDICATIEVE TABEL Versie 2008

INDICATIEVE TABEL Versie 2008 1 INDICATIEVE TABEL Versie 2008 Inhoudstafel Voorwoord I. Kosten en uitgaven A. Voertuigschade gebruiksderving - BTW B. Verplaatsingskosten administratieve kosten C. Kledij en bagage D. Medische kosten

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

AUTOVERZEKERING SUPERIOR VERKEER EN SUPERIOR INZITTENDEN 0745-22332-02-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2

AUTOVERZEKERING SUPERIOR VERKEER EN SUPERIOR INZITTENDEN 0745-22332-02-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 Pagina 1 van 6 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Wie is verzekerd? 2 3. ARTIKEL 3 Wanneer is men verzekerd? 2 4. ARTIKEL 4 Wat is verzekerd bij schadegeval? 3 5. ARTIKEL

Nadere informatie

KBC-Gezinspolis. Doelgroep. Wat kunt u verzekeren? Dit moet u zeker weten!

KBC-Gezinspolis. Doelgroep. Wat kunt u verzekeren? Dit moet u zeker weten! KBC-Gezinspolis Hoe voorzichtig u ook bent, u kunt altijd de pech hebben dat u schade veroorzaakt aan een ander. Of iemand anders kan u schade berokkenen, die u uiteraard vergoed wilt krijgen. Er zijn

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers

ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ARBEIDSRECHT I.C.A.-reeks ARBEIDSMARKTRECHT Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers Headhunting - Outplacement - Plaatsing - Selectie - Uitzendarbeid

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN

AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN XXXIIIe POSTUNIVERSITAIRE Cyclus WILLY DELVA 2006-07 AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN met bijdragen van K. BERNAUW, H. BOCKEN, I. BOONE, I. CLAEYS,

Nadere informatie

Nummer 189 22 oktober 2008 Zevende Jaargang

Nummer 189 22 oktober 2008 Zevende Jaargang Nummer 189 22 oktober 2008 Zevende Jaargang Indicatieve tabel 2008 Indicatieve tabel 2008 Voorwoord Deze herziening van de indicatieve tabel anno 2004 is het werk van een team bestaande uit leden uit diverse

Nadere informatie