AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN"

Transcriptie

1 XXXIIIe POSTUNIVERSITAIRE Cyclus WILLY DELVA AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN met bijdragen van K. BERNAUW, H. BOCKEN, I. BOONE, I. CLAEYS, H. COUSY, S. DE GEYTER, H. DE WULF, T. HARTLIEF, G. JOCQUÉ, P. TAELMAN, A. VAN OEVELEN, C. VAN SCHOUBROECK, S. VOET, B. WEYTS

2 ISBN D BP/GANDPUC-BI7001 Verantwoordelijke uitgever: Claudine Weyn Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel.: (gratis nummer) # 2007, Wolters Kluwer Belgium NV Behoudens de uitdrukkelijk bij Wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudsopgave Woord vooraf Prof. dr. Piet TAELMAN VII Bewustzijn en subjectieve verwijtbaarheid Dhr. Geert JOCQUE 1 Aansprakelijkheid van rechtspersonen en hun vertegenwoordigers Prof. Dr. Hans DE WULF en Mevr. Sarah DE GEYTER 103 Het foutbegrip bij overheidsaansprakelijkheid: zijn wetsschending en fout nog één? Prof. Dr. Ignace CLAEYS 193 Tussen causaal verband en schade. Deel 1. Uitgaven of prestaties gedaan krachtens een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting: van schade naar (verbreking van) oorzakelijk verband en terug naar schade Mevr. Ingrid BOONE 233 Geen kans verloren. Causale onzekerheid en de rechtspraak van het Hof van Cassatie over het verlies van een kans Prof. Dr. Hubert BOCKEN 271 Enkele recente ontwikkelingen inzake schade en schadebegroting in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht Prof. Dr. Aloı s VAN OEVELEN 327 Objectieve aansprakelijkheid Mr. Britt WEYTS 371 Pikante details over een beruchte driehoeksverhouding: de rechtstreekse vordering in de aansprakelijkheidsverzekering Prof. Dr. Herman COUSY 417 Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars Prof. Kris BERNAUW 457 Vergoeding van schade door verkeersongevallen ongeacht aansprakelijkheid Prof. Caroline VAN SCHOUBROECK 519 Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen V

4 inhoudsopgave Coo rdinatie van aansprakelijkheid en andere vergoedingssystemen Mevr. Ingrid BOONE 597 Procesrechtelijke aspecten van aansprakelijkheidsvorderingen Prof. Dr. Piet TAELMAN en Mr. Stefaan VOET 743 Heeft het aansprakelijkheidsrecht (de) toekomst? Prof. Dr. Ton HARTLIEF 805 VI Kluwer

5 Woord vooraf Het herstel van door de mens veroorzaakte schade houdt een groot deel van de rechtspraktijk en de rechtswetenschap in de ban. Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht speelt hier onmiskenbaar de hoofdrol. Het staat echter sinds lang niet meer alleen. De aansprakelijkheidsverzekering laat de aansprakelijke toe de financie le last van zijn aansprakelijkheid te spreiden en beschermt de benadeelde tegen de insolvabiliteit van de aansprakelijke. Ook andere schadevergoedingssystemen, niet gebaseerd op aansprakelijkheid, vervullen een bijzonder belangrijke rol, zoals de rechtstreekse verzekering, de ziekteverzekering, de arbeidsongevallenverzekering en de bijzondere regelingen voor slachtoffers van verkeersongevallen. De vergoeding van ongevalschade maakt op vandaag het voorwerp uit van een complex mechanisme waarvan de aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering, rechtstreekse private verzekeringen, sociale zekerheid en schadefondsen de onderdelen zijn. Tegen deze achtergrond bereidde een werkgroep binnen de vakgroep Burgerlijk recht van de Universiteit Gent, voorgezeten door Prof. Hubert Bocken en bestaande uit drs. Joke Baeck, drs. Ingrid Boone, lic. Frederick Bruloot, dr. Ignace Claeys, raadsheer Geert Jocqué en lic. Stephane Vereecken, het programma van de 33e uitgave van de Postuniversitaire Cyclus Willy Delva voor. Hun overleg resulteerde in een uitermate boeiend programma, waarvoor ik hen mede in naam van de talrijke deelnemers aan de cyclus nogmaals van harte dank. In de cyclus werden allereerst een aantal recente ontwikkelingen in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht behandeld (het vereiste subjectieve element bij het aansprakelijkheidsrecht, de aansprakelijkheid van rechtspersonen en van de staat, de invloed van het nakomen van een wettelijke of contractuele verplichting, het verlies van een kans, actualia in verband met schade en schadebegroting, het toenemende belang van de objectieve aansprakelijkheid). Vervolgens kwam de rol van de aansprakelijkheidsverzekering in de schaderegeling aan de orde (de verhouding tussen benadeelde, aansprakelijke en aansprakelijkheidsverzekeraar en buitengerechtelijke regelingen met verzekeraars). De aandacht ging verder naar de systemen voor de vergoeding van verkeersslachtoffers die zich ontwikkeld hebben los van het aansprakelijkheidsrecht en naar de coo rdinatie van het aansprakelijkheidsrecht met niet op aansprakelijkheid gebaseerde vergoedingsmechanismen, in het bijzonder de arbeidsongevallenverzekering en de ziekteverzekering. Ook de procesrechtelijke vraagstukken die bij aansprakelijkheidsvorderingen de kop kunnen opsteken, werden voor het voetlicht geplaatst. Een uitermate boeiend gebrachte, visionaire uiteenzetting van collega Hartlief, rondde de lessenreeks af. Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen VII

6 woord vooraf De traditionele, sterk interuniversitaire invalshoek van de cyclus kwam andermaal tot uiting via de structurele samenwerking met het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR-Antwerpen) en de zeer gewaardeerde medewerking van vooraanstaande hoogleraren van alle Vlaamse universiteiten. Het voorliggende boek is de vrucht van het werk van velen. De sprekers stonden niet alleen in voor een leerrijke uiteenzetting, maar leverden ook de inspanning hun tot in de puntjes verzorgde teksten uit te schrijven voor dit boek. De altijd minzame Erik Krijnen, administratief medewerker van Gandaius Permanente Vorming, nam opnieuw de omvangrijke praktische organisatie van de cyclus voor zijn rekening. Collega Bocken en zijn medewerkers stonden tevens in voor de correctie van de drukproef. Uitgever Wolters Kluwer Belgium steunde andermaal de cyclus en tekent voor de boekuitgave. Allen weten dat ik hen daarvoor oprecht dankbaar ben. Prof. dr. Piet TAELMAN Directeur Gandaius Permanente Vorming Universiteit Gent VIII Kluwer

7 Uitgebreide inhoudsopgave WOORD VOORAF VII BEWUSTZIJN EN SUBJECTIEVE VERWIJTBAARHEID Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. De schuldbekwaamheid Schuldbekwaamheid als vereiste van de foutaansprakelijkheid Afwezigheid van schuldbekwaamheid A. Algemeen B. Geestesgestoorden C. Kinderen D. Afwezigheid van schuldbekwaamheid door de fout van de schadeverwekker Afdeling 3. De verwijtbaarheid De vereiste van verwijtbaarheid in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht Verwijtbaarheid bij de overtreding van een wettelijke norm A. Willens en wetens handelen B. Geen vereiste van voorzienbaarheid van schade C. Afwezigheid van het willens en wetens handelen D. Het moreel element en de eenheid van fout en onwettigheid E. Bewijs van het moreel element van de fout Verwijtbaarheid bij schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm A. De voorzienbaarheid van schade als verwijtbaarheidsvereiste.. 32 B. Betekenis van de voorzienbaarheid van schade C. Voorzienbaarheid van schade en het nemen van maatregelen.. 36 D. Vergoeding van voorzienbare en onvoorzienbare schade E. Voorzienbaarheid van schade in het strafrecht F. Bijzondere toepassingen van het voorzienbaarheidsvereiste Risicoaanvaarding door het slachtoffer Derde medeplichtigheid aan andermans contractbreuk Overheidsaansprakelijkheid a. Administratieve handelingen b. Wegennet Afdeling 4. Schulduitsluiting, rechtvaardiging en overmacht Principes A. Algemeen B. Verband met het strafrecht C. Bewijs Schulduitsluiting A. Algemeen B. Onoverkomelijke dwaling C. Dwang Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen IX

8 3. Rechtvaardiging A. Algemeen B. Zedelijke dwang of noodtoestand C. Wettige verdediging D. Bevel van de wet of de overheid E. Rechtvaardiging bij sportwedstrijden Overmacht A. Begrip B. Toepassingen Overheidsaansprakelijkheid voor het wegennet Wegverkeer Afdeling 5. Gradaties van schuld: opzet en zware fout Gradaties van schuld Opzet A. Verschillende inhouden van hetzelfde begrip B. Opzet in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht De gemeenschappelijke fout Verdeling van aansprakelijkheid Morele schade Bevrijdingsbedingen voor de buitencontractuele aansprakelijkheid a. Persoonlijk opzet b. Opzet van hulppersonen C. Opzet in het arbeidsrecht D. Opzet in het verzekeringsrecht E. Opzet in het arbeidsongevallenrecht F. Opzet in het strafrecht Algemeen en bijzonder opzet Rechtstreeks en onrechtstreeks opzet G. Opzet in enkele bijzondere wetgevingen Opzet in het C.M.R.-Verdrag Opzet in de wetgeving inzake het bedrijfsrevisoraat Opzet bij luchtvaartongevallen Opzet bij verontreiniging op zee Opzet bij schade veroorzaakt door kerncentrales H. Een e e nduidig opzetbegrip? Grove fout A. Onduidelijk begrip B. Grove fout in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht Bepaling van de morele schade Bevrijdingsbedingen Artikel 18 Wet Arbeidsovereenkomsten C. De grove fout in het verzekeringsrecht D. De grove fout in het vennootschapsrecht E. Eenduidig begrip van grove fout? X Kluwer

9 AANSPRAKELIJKHEID VAN RECHTSPERSONEN EN HUN VER- TEGENWOORDIGERS Afdeling 1. Inhoud en opbouw van de tekst Thema s Terminologische opmerking Afdeling 2. Preliminair: de begrippen uitvoeringsagent, aangestelde, orgaan Aangestelde Orgaan Uitvoeringsagent een overkoepelend begrip Afdeling 3. Contractuele wanprestatie van de rechtspersoon ten gevolge van het handelen van een hulppersoon Samenloopverbod Handeling van hulppersoon is geen vreemde oorzaak toepassing op de lastgeving Grondslag: artikel 1134 B.W. omkering bewijslast Afdeling 4. Extracontractuele aansprakelijkheid van de rechtspersoon ten gevolge van het handelen van een hulppersoon Ondergeschikten/aangestelden: slechts pecuniaire aansprakelijkheid Organen: toerekening van de fout zelf (art B.W.)? Lasthebbers: verwarrend taalgebruik Afdeling 5. Persoonlijke aansprakelijkheid van de hulppersoon tegenover anderen dan zijn opdrachtgever Algemeen principe verwerping van de absorptietheorie, ook voor lasthebbers A. Absorptie als waanidee B. Cassatie struikelt even over vennootschapsbestuurders C. Toch absorptie bij (ondergeschikte) lasthebbers? Quasi-immuniteit A. Beginsel en ratio B. Ook voor organen C. Intermezzo: de aansprakelijkheid binnen collegiale organen D. Geen quasi-immuniteit voor lasthebbers... tenzij ze als uitvoeringsagent handelen Bijzonder wettelijk regime: overheidspersoneel na de Wet van 2 december Bijzonder wettelijk regime: vrijwilligers na de Wet van 3 juli 2005, zoals gewijzigd Regres door de aansprakelijke rechtspersoon op de vertegenwoordiger, en van de aansprakelijke vertegenwoordiger op de rechtspersoon A. Principe B. Regres door bestuurders op de vennootschap? Afdeling 6. Is de orgaantheorie nog relevant? Van toerekening naar verkeersopvattingen Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen XI

10 1bis.... naar rechtstreekse aansprakelijkheid van de rechtspersoon? Geen rechtstreekse aansprakelijkheid, wel een omkering van de bewijslast Tussenbesluit De gevolgen van rechtstreekse aansprakelijkheid voor de regresmogelijkheden van de rechtspersoon A. Klassieke regels inzake regres op het orgaan door de rechtspersoon Een ietwat verwarrende grondslag Nuanceringen B. Onwenselijke gevolgen van rechtstreekse aansprakelijkheid Het is niet opportuun noch mogelijk de orgaantheorie volledig af te schaffen Afdeling 7. Toerekening van kennis Begrip Voor kennistoerekening speelt de orgaantheorie geen belangrijke rol A. De gevolgen van bedrog B. Vereenzelviging C. Financie le sector Afdeling 8. Omgekeerde toerekening en doorwerking Omgekeerde toerekening Doorwerking Afdeling 9. Een wettelijke vorm van omgekeerde toerekening: bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde bedrijfsvoorheffing, btw en socialezekerheidsbijdragen. De Programmawet van 20 juli Aansprakelijkheid wegens onbetaalde bedrijfsvoorheffing en btw Aansprakelijkheid voor onbetaalde socialezekerheidsbijdragen ingeval van faillissement Aansprakelijkheid voor onbetaalde socialezekerheidsbijdragen ingeval van niet-naleving van de communicatieplicht Afdeling 10. Besluit: enkele suggesties voor verder onderzoek HET FOUTBEGRIP BIJ OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID: ZIJN WETSCHENDING EN FOUT NOG ÉE N? Afdeling 1. Inleiding Het ruime kader: wie draagt het risico van onduidelijke normen? Probleemstelling: is de miskenning van een rechtsnorm altijd een buitencontractuele fout? Afdeling 2. De axioma s van het Belgisch buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht Afdeling 3. Een vluchtige blik over de landsgrenzen heen Afdeling 4. En de Principles of European Tort Law? Afdeling 5. De ontwikkeling van de eenheidstheorie in de Belgische rechtspraak XII Kluwer

11 1. Het ontwateringsbelastingsarrest van 13 mei 1982 als startschot van de eenheidstheorie Een uitzondering in geval van een onoverkomelijke (rechts)dwaling Onoverkomelijke dwaling: strengere toepassing ten aanzien van de overheid? Afdeling 6. Een geleidelijke nuancering van de eenheidstheorie Een eerste nuancering: de staatsaansprakelijkheid wegens fouten begaan in de uitoefening van de rechterlijke functie Een tweede nuancering: het RSZ-arrest, ditmaal ten aanzien van handelingen van de uitvoerende macht Afdeling 7. Mosterd uit de rechtspraak van het Hof van Justitie? Afdeling 8. En de weg van de onoverkomelijke dwaling? Afdeling 9. Ten slotte nog een bijkomende hinderpaal: het gezag van gewijsde van vernietigingsarresten van de Raad van State. 229 UITGAVEN OF PRESTATIES GEDAAN KRACHTENS EEN WET- TELIJKE, REGLEMENTAIRE OF CONTRACTUELE VERPLICH- TING: VAN SCHADE NAAR (VERBREKING VAN) OORZAKELIJK VERBAND EN TERUG NAAR SCHADE Afdeling 1. Inleiding, afbakening en plan Afdeling 2. Meanders in de rechtspraak voor Wie slechts zijn verplichtingen nakomt, lijdt geen schade Het oorzakelijk verband met de fout van de derde wordt doorbroken door de juridische verplichting die op de derde-betaler rust Voor andere schade is wel vergoeding mogelijk Afdeling 3. Hertekening van de theorie in 2001 en verdere ontwikkelingen in de rechtspraak De principes: geen verbreking van het causaal verband, maar een genuanceerde benadering via het schadebegrip De strekking van de wettelijke, reglementaire of conventionele norm Het verband met de subrogatoire vordering De cassatierechtspraak na de loondoorbetalingsarresten A. Exit criterium van het secundaire karakter B. Exit het vereiste van andere schade C. Uitbreiding tot vrijwillige prestaties Afdeling 4. Het uitdeinend effect van de loondoorbetalingsarresten Probleemstelling Andere uitkeringen door de werkgever A. Algemeen B. Uitkeringen aan de rechthebbenden van het getroffen personeelslid C. Rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid Andere derde-betalers Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen XIII

12 A. Arbeidsongevallenverzekeraar B. Schadeverzekeraar C. Ziekenfonds Afdeling 5. Achterliggende motieven De inhoud of de strekking van de norm: geen afdoend criterium Concrete en abstracte schade Het normdoel Het normaliteitscriterium Besluit GEEN KANS VERLOREN. CAUSALE ONZEKERHEID EN DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN CASSATIE OVER HET VER- LIES VAN EEN KANS Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. Causale onzekerheid Hoofdlijnen van het causaliteitsrecht Onzekerheid over de resultaten van de conditio sine qua non-test. Een structureel probleem A. De effecten van de fout op de benadeelde B. De rechtmatige hypothese C. De (hypothetische) gevolgen van de rechtmatige hypothese De gevolgen van causale onzekerheid. Uitwegen A. Oplossingen binnen het aansprakelijkheidsrecht Het verlies van een kans. Een algemeen overzicht Afwijkende bewijsregelen Afwijkende causaliteitscriteria B. Schadevergoeding buiten het aansprakelijkheidsrecht Afdeling 3. De partijautonomie. Cass. 20 februari 2002 en 2 december Afdeling 4. Het verlies van een kans en het schadebegrip. Cass. 23 februari Schade is de aantasting van een juridisch beschermd feitelijk belang Het verlies van een kans is vergoedbare schade A. Het beginsel B. Het bestaan, de ernst en de omvang van de kans C. Een onderscheid naargelang de uiteindelijke schade zich wel of niet realiseerde? D. Het verkleinen van de kans. De blootstelling aan een verhoogd risico Afdeling 5. Wie aantoont schade te hebben geleden door andermans fout, heeft recht op vergoeding van deze schade en niet van een andere. Cass. 19 juni 1998, 1 april 2004, 12 oktober 2005 en 12 mei XIV Kluwer

13 1. Wanneer het causaal verband tussen de fout en de aangevoerde schade niet is aangetoond heeft eiser geen recht op schadevergoeding Wanneer het causaal verband tussen de fout en de aangevoerde schade vaststaat, heeft eiser recht op vergoeding van zijn gehele schade Afdeling 6. Besluit ENKELE RECENTE ONTWIKKELINGEN INZAKE SCHADE EN SCHADEBEGROTING IN HET BUITENCONTRACTUELE AAN- SPRAKELIJKHEIDSRECHT Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. Het schadebegrip Afdeling 3. De krenking van een rechtmatig belang als ontvankelijkheidsvereiste voor de vordering tot schadeloosstelling Afdeling 4. De voorbeschiktheid van de benadeelde Afdeling 5. Het huwelijksvermogensrechtelijk regime van de vordering tot schadeloosstelling Afdeling 6. De begroting van de schade Het principe van de begroting in concreto Naar een abstracte schadebegroting? Afdeling 7. Wijzigingen in de waardeuitdrukking van de schade in aanmerking te nemen voorbije en toekomstige muntontwaarding De voorbije muntontwaarding De toekomstige muntontwaarding Afdeling 8. De vergoedende interesten Algemeen Vergoedende interesten op forfaitair vastgestelde bedragen die strekken tot vergoeding van schade die zich in de tijd uitstrekt Toerekening van betaalde voorschotten en crediteursinteresten Zijn vergoedende interesten verschuldigd als de rechterlijke procedure vertraging heeft opgelopen door de fout van de benadeelde? Afdeling 9. De fiscaalrechtelijke implicaties van de schadeloosstelling. 364 Afdeling 10. De sociaalrechtelijke implicaties van de schadeloosstelling. 366 Afdeling 11. Besluit OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID Afdeling 1. Inleidende deel Definie ring en afbakening De functies van het aansprakelijkheidsrecht Afdeling 2. De klassieke objectieve aansprakelijkheden De juridische grondslag en de toepassingsvoorwaarden A. De aansprakelijkheid voor dieren B. De aansprakelijkheid voor zaken Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen XV

14 C. De aansprakelijkheid voor gebouwen D. De aansprakelijkheid voor aanstellers De bevrijding van aansprakelijkheid A. De bevrijdingsmogelijkheden zijn beperkt B. De fout van het slachtoffer Afdeling 3. Andere objectieve aansprakelijkheden De objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing voor gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek A. De krachtlijnen van de wettelijke regeling B. De knelpunten Productaansprakelijkheid Afdeling 4. Besluit PIKANTE DETAILS OVER EEN BERUCHTE DRIEHOEKSVER- HOUDING: DE RECHTSTREEKSE VORDERING IN DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Afdeling 1. Legislatieve slippertjes bij de veralgemening van de rechtstreekse vordering Afdeling 2. Wezen en functies van de rechtstreekse vordering: een meid voor alle werk Afdeling 3. Een ster met internationale ambities: de rechtstreekse vordering in andere stelsels Afdeling 4. Zeg mij waar en wanneer! Het materieel en temporeel toepassingsgebied van de rechtstreekse vordering Afdeling 5. Gekibbel in het huishouden: de tegenwerpelijkheid van de verweermiddelen Verplichte verzekeringen Niet-verplichte verzekeringen Afdeling 6. De wereld op zijn kop: het verhaal van de verzekeraar tegen zijn eigen verzekerde Afdeling 7. De verjaring van de rechtstreekse vordering Afdeling 8. Conflicterende rechtsregels: de IPR-aspecten van de rechtstreekse vordering BUITENGERECHTELIJKE SCHADEREGELING MET AANSPRA- KELIJKHEIDSVERZEKERAARS Afdeling 1. Inleiding Buitengerechtelijk, alternatief, minnelijk Sterke promotie van de buitengerechtelijke schaderegeling Misplaatste mediatieke en ad hoc overheidsinmenging in de buitengerechtelijke schaderegeling Afdeling 2. De medewerkingsplicht van de aansprakelijkheidsverzekeraar aan de buitengerechtelijke schaderegeling De grondslag van de plicht A. Zelfregulering Werkingsveld van de zelfregulering XVI Kluwer

15 2. Uitbreiding van het toepassingsgebied a. (Handels)gebruik? b. Soms eenzijdige verbintenis of derdenbeding B. Gemeenrechtelijke zorgvuldigheidsplicht Invulling blanco norm Verboden tergende en roekeloze betwisting De sanctie van de plicht A. Afdwingbaarheid Collectief/preventief Individueel/curatief B. Vergoedbare schade Specifiek wettelijk gesanctioneerd versneld vergoedingssysteem Andere prikkels tot buitengerechtelijke schaderegeling Afdeling 3. Relevantie van het (buiten)gerechtelijk kader van de schaderegeling: de kosten In het gerechtelijk kader In het buitengerechtelijk kader De invloed van de rechtsbijstandsverzekeringsdekking Afdeling 4. De schaderegelingsprocessen De facetten van het schaderegelingsproces De buitengerechtelijke schaderegelingskanalen A. Onderhandelingen Begrip De weerslag in het gemeen recht van onderhandelingen op de verjaring a. Stilzwijgende conventionele schorsing b. Tussentijds orgelpunt in het schaderegelingsproces: erkenning van recht c. Schuldvernieuwing d. Stilzwijgende afstand van verjaring e. Sanctie voor dubbelzinnige houding Specifiek verjaringsregime in de WLVO B. Arbitrage C. Bindende derdenbeslissing D. Expertise E. Mediatie Schorsing verjaring Vertrouwelijkheid Uitvoerbaarheid F. Ombuds- en klachtendienst De actoren in het schaderegelingsproces A. Schaderegelaars Algemeen In grensoverschrijdende verzekeringscontext a. Extra E.E.R. verzekeraar b. E.E.R. W.A.M.-verzekeraar in VDV c. E.E.R. W.A.M.-verzekeraar Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen XVII

16 B. Schade-inspecteurs C. Deskundigen D. Direct writers via het internet De akten ter afsluiting van het buitengerechtelijke schaderegelingsproces A. Kwitantie B. Vaststellingsovereenkomst C. Dading Afdeling 5. Rechtsgevolgen van de buitengerechtelijke schaderegeling Schaderegeling verzekeraar bindt verzekerde niet Bindend, definitief, bevrijdend en tegenstelbaar karakter van de schaderegeling door de aansprakelijkheidsverzekeraar A. Verdere aanspraken van de schadelijder tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar? Definitief karakter van de schaderegeling a. De wilsgebreken b. De interpretatie van de overeenkomst c. Voorbehoud On- of beperkt bekwame benadeelde Vertegenwoordigde schadelijder B. Verdere aanspraken van de schadelijder tegen de verzekerde aansprakelijke dader? C. Verdere aanspraken van derden Tegenstelbaarheid aan de gesubrogeerde verzekeraar van de schadelijder Niet-tegenstelbaarheid aan de sociale verzekeraar van de schadelijder Tegenstelbaarheid aan de faillissementscurator van de schadelijder Tegenstelbaarheid uitputting dekking Terugvordering van ten onrechte uitgekeerde schadevergoeding 502 A. Terugvordering van de eigen verzekerde (niet-tegenstelbare exceptie) B. Terugvordering van de schadelijder (onverschuldigde betaling) Onverschuldigd Tenzij definitieve regeling Verjaring Vermogensverschuiving zonder oorzaak: subsidiaire rechtsgrond C. Terugvordering van de werkelijk aansprakelijke (na schaderegeling voor rekening van wie het behoort) Afdeling 6. Conventies onder aansprakelijkheidsverzekeraars BCE-Conventie Expertise-overeenkomst RDR-overeenkomst Onschuldige slachtoffers Verbintenisverklaring kettingbotsingen XVIII Kluwer

17 6. Aanrijding door voertuigen BA-auto en BA-uitbating Afdeling 7. Besluit VERGOEDING VAN SCHADE DOOR VERKEERSONGEVALLEN ONGEACHT AANSPRAKELIJKHEID Inleiding Afdeling 1. Vergoedingsregeling voor zwakke weggebruikers Krachtlijnen van de vergoedingsregeling Relatie tot het gemeen aansprakelijkheidsrecht Kwalificatie van de vergoedingsregeling Vergoedingsgerechtigden A. Ieder slachtoffer en zijn rechthebbenden B. Slachtoffer is tevens verzekerde aansprakelijke dader C. Bestuurder als rechthebbende D. Uitsluiting van de bestuurder en zijn rechthebbenden E. Op wie rust de bewijslast van bestuurder Voorwaarden tot toekenning van de vergoeding A. Betrokken motorrijtuig Motorrijtuig Betrokken motorrijtuig B. Verkeersongeval Ruime interpretatie van het begrip verkeersongeval Strikte interpretatie van het begrip prive terrein Snelheidswedstrijden, motorcross en gesloten parcours Vergoedingsplicht Onverschoonbare fout door het slachtoffer Procedurele aspecten van de uitoefening van het vergoedingsrecht 552 A. Bevoegdheid van de politierechter zetelend als strafrechter B. Verjaring C. Relatie tot de rechtsbijstandsverzekering Internationale verkeersongevallen Afdeling 2. Diefstal, toevallig feit en niet-geı dentificeerd motorrijtuig De vergoedingsopdracht van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds Diefstal, heling, geweldpleging A. Wettelijke regeling B. Enge interpretatie toepassingsvoorwaarden Toevallig feit A. Wettelijke regeling B. Fysieke gesteldheid als klassiek geval van toevallig feit C. Toevallig feit niet noodzakelijk onafhankelijk van elke menselijke wil Toestand van of voorwerp op de weg toevallig feit? Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen XIX

18 2. Klapband, verlies van een wiel of slecht functioneren van motorrijtuig toevallig feit of gebrek in de zaak? Dieren toevallig feit? D. Geen verzekeraar gehouden om reden van het toevallig feit Niet-geı dentificeerd voertuig Onenigheid of onduidelijkheid over tussenkomst van W.A.M.- verzekeraar of Fonds Enkele aspecten betreffende procedure en subrogatie A. Voorwaarden tot behoud van het recht op vergoeding B. Subrogatierecht van het Fonds Afdeling 3. Vergoeding bij kettingbotsing en andere gevallen van nietbewezen aansprakelijkheid Niet-vergoedbaarheid door het Fonds is ongrondwettelijk Vergoeding door de W.A.M.-verzekeraars van de betrokken voertuigen A. Vergoedingsplicht B. Toepassingsvoorwaarden Verscheidene voertuigen betrokken bij een ongeval Onmogelijkheid tot vaststelling aansprakelijkheid C. Vergoeding Vergoedingsgerechtigden Vergoedingsplichtigen Vergoedbare schade D. Kwalificatie Conventies tussen verzekeraars Afdeling 4. Slotbeschouwingen Literatuurlijst COO RDINATIE VAN AANSPRAKELIJKHEID EN ANDERE VERGOEDINGSSYSTEMEN Afdeling 1. Aansprakelijkheidsrecht en andere vergoedingsstelsels Het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingssysteem: royaal, maar enkel voor de happy few Andere vergoedingsstelsels, andere uitgangspunten A. In de kern: ruimere toegang, maar minder royale vergoeding. 605 B. Private eigen schadeverzekering C. Sociale zekerheid D. Vergoedingsfondsen Afdeling 2. Aanvullende en alternatieve vergoedingssystemen voor persoonsschade in het Belgische recht Inleiding Particuliere persoonsverzekeringen Sociaalrechtelijke voorzieningen A. Gewaarborgd loon en doorbetaalde wedde B. De arbeidsongevallen- en de beroepsziektenregeling C. De ziekteverzekering XX Kluwer

19 1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Ziektekostenverzekering Moederschapsverzekering D. De pensioenregeling Rustpensioen Invaliditeitspensioen Overlevingspensioen E. De werkloosheidsverzekering F. De gezinsbijslagregeling G. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap H. Het leefloon en de maatschappelijke dienstverlening door het OCMW I. De zorgverzekering J. Tegemoetkomingen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Aanvullende en alternatieve vergoedingssystemen voor slachtoffers van verkeersongevallen, slachtoffers van gewelddaden en asbestslachtoffers A. Slachtoffers van verkeersongevallen Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds De vergoeding op grond van artikel 29BIS W.A.M De vergoeding op grond van artikel 19bis-11 2 W.A.M. 635 B. Slachtoffers van gewelddaden Het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders De bijzondere vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van politie- en hulpdiensten C. Asbestslachtoffers Naar een geı ntegreerd systeem voor vergoeding van persoonsschade? Afdeling 3. De samenloop van het aansprakelijkheidsrecht met andere vergoedingssystemen: het frame Een brede waaier aan mogelijke benaderingen A. Inleiding B. Drie modellen, met varianten C. De rechtspolitieke dimensie Voordeelstoerekening en verhaal op aansprakelijke A. Het verband tussen voordeelstoerekening en verhaal: verkennende beschouwingen B. Een algemene regel voor toerekening van uitkeringen door derden? C. Iets meer over het verband tussen voordeelstoerekening en verhaal Afdeling 4. De samenloop van aansprakelijkheid en andere vergoedingssystemen naar Belgisch recht Inleiding Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen XXI

20 2. Prestaties waarvoor de samenloop met het aansprakelijkheidsrecht wettelijk is geregeld A. Particuliere verzekeringen Keuzerecht Vergoedende functie van zaak- en persoonsverzekeringen Persoonsverzekeringen als verzekeringen tot vergoeding van schade of tot uitkering van een vast bedrag Gevolgen voor de coo rdinatie met het aansprakelijkheidsrecht B. Gewaarborgd loon en doorbetaalde wedde bij arbeidsongeschiktheid Geen keuzerecht, geen loonverlies Verhaalsrecht van de werkgever C. Arbeidsongevallen- en beroepsziektenregeling Arbeidsongevallenwet werknemers a. Geen keuzerecht b. Immuniteit c. Cumulatieverbod d. Verhaalsrecht Beroepsziektenwet werknemers en Arbeidsongevallen- en Beroepsziektenwet overheidspersoneel Coo rdinatie met artikel 29bis W.A.M D. Ziekteverzekering Beginselen: residuair karakter, cumulatieverbod, verhaalsrecht Ziekteverzekeringsprestaties na ontoereikende vergoeding Cumulatieverbod en verhaalsrecht voor dezelfde schade. 689 a. Beginsel b. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen c. Moederschapsuitkeringen E. Militaire vergoedingspensioenen Coo rdinatie met gemeenrechtelijke vergoeding ten laste van de Staat Coo rdinatie met vergoeding ten laste van een derde aansprakelijke F. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap De oorspronkelijke regeling: geen keuzerecht, wel cumulatieverbod en verhaalsrecht De huidige regeling: geen keuzerecht, wel verhaalsrecht, maar gebrekkig cumulatieverbod G. Leefloon en maatschappelijke dienstverlening door het OCMW Leefloon Maatschappelijke dienstverlening H. De zorgverzekering I. Tegemoetkomingen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap XXII Kluwer

I. Inleiding!... 9! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9!

I. Inleiding!... 9! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9! I. Door de mens veroorzaakte schade!... 6! 1. Inleiding!... 6! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 3.1. Beperkingen van het aansprakelijkheidsrecht!... 7!

Nadere informatie

De buitencontractuele aansprakelijkheid en andere schadevergoedingsmechanismen Hubert Bocken

De buitencontractuele aansprakelijkheid en andere schadevergoedingsmechanismen Hubert Bocken De buitencontractuele aansprakelijkheid en andere schadevergoedingsmechanismen Hubert Bocken Deel: SchadevergoedingsR: een overzicht: Hst 1: Door de mens veroorzaakte schade Mensen veroorzaken schade Soms

Nadere informatie

Samenvatting: Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen

Samenvatting: Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen 1 Schadevergoedingsrecht: een overzicht Door Brecht Warnez Samenvatting: Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen 2e Bachelor Rechten, 2008-2009 Prof. H. Bocken Samengevat door Brecht

Nadere informatie

DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*)

DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*) t- - DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*) door H. BOCKEN Gewoon hoogleraar aan de U. Gent en I. GEERS Assistente aan de U. Gent INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en vergoeding voor schade bij wrongful birth en wrongful life

Aansprakelijkheid en vergoeding voor schade bij wrongful birth en wrongful life UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2011-2012 Aansprakelijkheid en vergoeding voor schade bij wrongful birth en wrongful life MASTERPROEF van de opleiding 'Master in de rechten'

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie

VOETBAL: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

VOETBAL: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 VOETBAL: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Raef Ghanem (studentennr.

Nadere informatie

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 2 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade,

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Verbintenissenrecht 2012-2013. I. Inleiding. 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht 2012-2013. I. Inleiding. 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht Verbintenissenrecht 2012-2013 I. Inleiding 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht Verbintenissen- en zakenrecht = algemene rechtsregels mbt vermogen van (natuurlijke en rechts)personen Persoonlijke

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK ONTSLAG

PRAKTIJKBOEK ONTSLAG ARBEIDSOVEREENKOMSTEN PRAKTIJKBOEK ONTSLAG uitgave 2012 Advocatenkantoor Claeys & Engels (bijgewerkt tot 27 februari 2012) Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium NV

Nadere informatie

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK -- -:-=-'..:..::=-=--=---=--~ o=---===-=-----=-=-=--------==---l _:: - ~------c---o-------------------- OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK VERZEKERING MOTORRIJTUIGEN 1980-1997 door Caroline VAN SCHOUBROECK * Postdoctoraal

Nadere informatie

VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING NAAR NEDERLANDS RECHT (*)

VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING NAAR NEDERLANDS RECHT (*) VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING NAAR NEDERLANDS RECHT (*) door P. CLAUSING Lector aan de Universiteit van Amsterdam INHOUD EEN ENKELE OPMERKING VOORAF Hoofdstuk I HUIDIG HEIDSRECHT GEN AANSPRAKELIJK

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES)

SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES) SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES) Julie Kerckaert Basisbegrippen van recht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Deel 1: Wat is recht?... 4 Hoofdstuk 1: Het recht een geheel van gedragsregels... 4 1. Enkele

Nadere informatie

De economische analyse van de motorvoertuigverzekering in België

De economische analyse van de motorvoertuigverzekering in België De economische analyse van de motorvoertuigverzekering in België RA-2005-69 Liesbet Deben Onderzoekslijn handhaving DIEPENBEEK, 2012. STEUNPUNT VERKEERSVEILIGHEID BIJ STIJGENDE MOBILITEIT. Documentbeschrijving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling 520 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden maatschappijen B. Tekst van de overeenkomst C. Definities

Nadere informatie

Verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers

Verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers Verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers De serie Studiepockets privaatrecht staat onder redactie van: Prof. rnr. Jac. Hijrna _-si~c~ie-~ee~e~s ~-lji"f\"at,r~'o'j.. t',,~~..-; "" '-',~~ N ~ ~

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 5 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

PUNITIVE DAMAGES. Noodzaak, inpasbaarheid en verzekerbaarheid naar Belgisch recht ISABELLE VRANCKEN 20080036

PUNITIVE DAMAGES. Noodzaak, inpasbaarheid en verzekerbaarheid naar Belgisch recht ISABELLE VRANCKEN 20080036 ISABELLE VRANCKEN 20080036 Academiejaar 2012-2013 Module: burgerlijk recht PUNITIVE DAMAGES Noodzaak, inpasbaarheid en verzekerbaarheid naar Belgisch recht Meesterproef tot het behalen van de titel Master

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

Masterproef. BA privé-leven. Michel Ciers. Joachim Neirynck. Master in de Handelswetenschappen. Afstudeerrichting Finance & Risk Management

Masterproef. BA privé-leven. Michel Ciers. Joachim Neirynck. Master in de Handelswetenschappen. Afstudeerrichting Finance & Risk Management Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef BA privé-leven Hoe is het met het kennisniveau van de consument gesteld? Michel Ciers Joachim Neirynck Master in de Handelswetenschappen Afstudeerrichting

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013-14

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013-14 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-14 De Indicatieve Tabel: een vergelijking van de in België door de rechtspraak toegekende schadevergoedingen voor immateriële schade met

Nadere informatie