Hof van Cassatie van België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hof van Cassatie van België"

Transcriptie

1 19 JUNI 2015 C N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C N VAN PELLICOM nv, met zetel te 2880 Bornem, Rijksweg 15A, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiseres woonplaats kiest, tegen 1. BASE-BUILDING AND SAFETY EXPERTS bvba, met zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 92, 2. ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN MARCEL EVERAERT - COOREMAN nv, met zetel te 9290 Berlare (Overmere), Kruisstraat 12, verweersters.

2 19 JUNI 2015 C N/2 I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 8 maart Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 9 februari 2015 een schriftelijke conclusie neergelegd. Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd. II. CASSATIEMIDDEL De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. Geschonden wetsbepalingen - artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet; - de artikelen 1251, 3, 1382, 1383 en 1384, 3 van het Burgerlijk Wetboek; - de artikelen 46 en 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april Aangevochten beslissingen en motivering Het aangevochten arrest van 8 maart verklaart het incidenteel beroep van de eiseres tot cassatie, Van Pellicom nv, ongegrond; - bevestigt het beroepen vonnis van 12 februari 2010 in zover dit de eiseres tot cassatie veroordeelde tot vrijwaring van elk van de twee verweersters in cassatie tot beloop van 20 pct. van de tegen elk van hen uitgesproken veroordeling; - verwijst de eiseres tot cassatie in de kosten van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring aan de zijde van de tweede verweerster in cassatie; -en verwijst de eiseres tot cassatie in haar eigen gedingkosten in hoger beroep. Het aangevochten arrest steunt deze beslissingen - vooreerst op onder andere de overwegingen: - dat op 23 oktober 2006 F. G., werknemer van eiseres tot cassatie, Van Pellicom nv (onderaannemer), het slachtoffer werd van een arbeidsongeval; - dat het slachtoffer G. een fout in causaal verband met zijn schade beging;

3 19 JUNI 2015 C N/3 - dat Allianz Belgium nv als arbeidsongevallenverzekeraar het slachtoffer vergoedde en verhaal nam op de verweersters in cassatie, zijnde de veiligheidscoördinator en de hoofdaannemer; - dat de veiligheidscoördinator, Base-Building and Safety Experts bvba, eerste verweerster in cassatie, fouten in causaal verband met het arbeidsongeval en de schade van werknemer G. beging; - dat de hoofdaannemer, Algemene Bouwondernemingen Marcel Everaert Cooreman nv, de tweede verweerster in cassatie, eveneens fouten in causaal verband met het arbeidsongeval en de schade van het slachtoffer G. beging; - dat de eiseres tot cassatie, Van Pellicom nv, onderaannemer was, dat een werknemer van een andere ploeg van haar ook een fout in causaal verband met het arbeidsongeval en de schade van het slachtoffer G. begaan had en dat ten slotte de eiseres tot cassatie zelf ook fouten in causaal verband met het ongeval begaan had, zodat zij ook aansprakelijk was. - vervolgens op de overwegingen: 4. Het hof [van beroep] treedt de eerste rechter bij waar de eigen aansprakelijkheid van F. G. werd bepaald op 1/3 en geoordeeld werd dat de fouten van BASE bvba en Everaert- Cooreman nv in gelijke mate hebben bijgedragen tot het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan zodat deze in solidum worden veroordeeld tot 2/3 van de schade en hun wederzijdse tussenvorderingen tot beloop van de helft gegrond zijn. Allianz Belgium nv heeft in deze instantie haar schade-eis herleid tot ,17 euro, meer kosten en intresten, waaromtrent cijfermatig geen betwisting. Gelet op de 1/3 aansprakelijkheid van het slachtoffer wordt het schadebedrag dan herleid tot ,44 euro. Ook de beoordeling door de eerste rechter van de (gedeeltelijke) gegrondheid van de tussenvorderingen van Base bvba en Everaert-Cooreman nv gesteld tegen Van Pellicom nv kan worden bijgetreden zodat deze gegrond zijn tot beloop van 20 pct.. - en, ten slotte, op volgende overwegingen: 3.4. De aansprakelijkheid van Van Pellicom nv Artikel 46, 1, Arbeidsongevallenwet bepaalt de gevallen waarin, ongeacht de uit die wet voortvloeiende rechten, de getroffene of zijn rechthebbenden een rechtsvordering inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid kunnen instellen. De civielrechtelijke immuniteit ten gunste van de werkgever, zijn lasthebber of aangestelden, is enkel tegenwerpelijk tegen de getroffene en zijn rechthebbenden, bedoeld in de artikelen 12 tot 17 Arbeidsongevallenwet, die recht hebben op de vergoedingen waarin de wet voorziet.

4 19 JUNI 2015 C N/4 De voormelde immuniteit geldt niet ten aanzien van andere personen die geen recht hebben op vergoedingen krachtens de Arbeidsongevallenwet (zie Cass. 21 mei 2002, De vrijwaringsvorderingen tegen Van Pellicom nv zijn dus ontvankelijk. Grieven Het aangevochten arrest dat de verweersters in cassatie in solidum veroordeelde tot betaling van ,44 euro met intresten aan de arbeidsongevallenverzekeraar Allianz Belgium nv, verklaart de vorderingen tot vrijwaring van de verweersters in cassatie tegen de eiseres tot cassatie tot beloop van 20 pct. gegrond, i.h.b. op grond van de overweging dat de civielrechtelijke immuniteit waarop eiseres tot cassatie zich als werkgever beriep, niet tegen de verweersters in cassatie kon tegengeworpen worden. Eerste onderdeel (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet) 1. Het aangevochten arrest overweegt dat de civielrechtelijke immuniteit ten gunste van de werkgever, zijn lasthebber of aangestelden enkel kan tegengeworpen worden aan de getroffene en zijn rechthebbenden, bedoeld in de artikelen 12 tot 17 Arbeidsongevallenwet, die recht hebben op de vergoedingen waarin die wet voorziet. 2. Het aangevochten arrest onderzoekt niet en bevestigt noch ontkent dat verweersters in cassatie handelden als gesubrogeerden in de rechten van getroffene F. G. 3. Het aangevochten arrest antwoordt derhalve niet op de Beroepsconclusie van de eiseres tot cassatie waarin ingeroepen was dat de vordering tot vrijwaring tegen haar diende afgewezen te worden, omdat de burgerlijke immuniteit waarvan sprake in artikel 46 van de Arbeidsongevallenwet niet enkel geldt tegenover het slachtoffer, maar ook tegenover diegene die in de rechten van het slachtoffer gesubrogeerd is, te dezen de verweersters in cassatie. Het aangevochten arrest is bijgevolg wegens gebrek aan antwoord op dit middel uit de appelconclusie van de eiseres tot cassatie niet regelmatig gemotiveerd en schendt derhalve artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet. Tweede onderdeel (schending van de artikelen 1251, 3, 1382, 1383 en 1384, 3, van het Burgerlijk Wetboek, van de artikelen 46 en 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, en van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet) 1.A. Inzake vergoeding van arbeidsongevallen kunnen de getroffen werknemer en zijn rechthebbenden aanspraak maken op vaste vergoedingen zoals bepaald in de artikelen 12 tot 17 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april Deze wet ontneemt hen de mogelijkheid een gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de persoon die aansprakelijk is voor het arbeidsongeval, behoudens de in artikel 46, 1, van deze wet vermelde personen. Uit dit artikel 46, 1, volgt dat in bepaalde gevallen de werkgever die naar gemeen recht aansprakelijk zou zijn (op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek wegens een eigen

5 19 JUNI 2015 C N/5 fout of op grond, van artikel 1384, 3, Burgerlijk Wetboek wegens fout van een andere werknemer), zijn civielrechtelijke immuniteit kan inroepen tegen de getroffen werknemer of zijn rechthebbenden. 1.B. De civielrechtelijke immuniteit waarvan sprake in genoemd artikel 46, 1, kan ook ingeroepen worden tegen de verzekeringsonderneming (arbeidsongevallenverzekeraar) of het Fonds voor Arbeidsongevallen die overeenkomstig artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet gesubrogeerd worden in de rechten van de getroffene of zijn rechthebbenden. 1.C. Uit voorgaande regels volgt dat wanneer de werkgever aansprakelijk zou zijn voor de schade van zijn werknemer (op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek wegens de eigen fout van de werkgever of op grond van artikel 1384, 3, Burgerlijk Wetboek wegens de fout van een andere werknemer), de civielrechtelijke immuniteit van de werkgever waarvan sprake in artikel 46, 1, van de Arbeidsongevallenwet, belet dat de getroffen werknemer of de in zijn rechten gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar de schade van de getroffen werknemer kan verhalen op de werkgever. 2.A. Wanneer twee of meer personen elk een fout in causaal verband met de schade van het slachtoffer begingen, dan is elk van hen - overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek - gehouden tot het vergoeden van de totaliteit van de schade van het slachtoffer (behoudens het eigen aandeel van het slachtoffer in het ontstaan van zijn schade). 3. Onder deze jegens het slachtoffer in solidum aansprakelijke personen geldt in gemeen recht een verdeling van aansprakelijkheid volgens ieders bijdrage in de schade. 4. Overeenkomstig artikel 1251, 3, van het Burgerlijk Wetboek geschiedt indeplaatsstelling van rechtswege ten voordele van hem die, met anderen of voor anderen tot betaling van een schuld gehouden zijnde, er belang bij had deze te voldoen. Een in solidum gehouden aansprakelijke derde die het slachtoffer (of de in zijn rechten gesubrogeerde verzekeraar) volledig vergoedde, heeft overeenkomstig dat artikel 1251, 3, tegen elke in solidum medeaansprakelijke derde een regresrecht ten belope van de bedragen die overeenstemmen met het aandeel van die medeaansprakelijke in de schade. Een in solidum gehouden aansprakelijke derde die het slachtoffer (of de in zijn rechten gesubrogeerde verzekeraar) volledig vergoedde, kan bijgevolg - als gesubrogeerde in de rechten van de schuldeiser [zijnde het slachtoffer of de in zijn rechten gesubrogeerde verzekeraar] - de in solidum medeaansprakelijke derde aanspreken voor diens aandeel in de totstandkoming van de schade van het slachtoffer. 5. Uit de samenlezing van alle voorgaande regels volgt dat de arbeidsongevallenverzekeraar (gesubrogeerd in de rechten van de getroffen werknemer) de voor het ongeval aansprakelijke derden voor de totaliteit van de gedane uitgaven en kosten (behoudens het eigen aandeel van de getroffen werknemer in de totstandkoming van zijn schade) in solidum kan aanspreken met inbegrip van het aansprakelijkheidsdeel van de werkgever (die op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek wegens eigen fout of op grond van artikel

6 19 JUNI 2015 C N/6 1384, 3, van het Burgerlijk Wetboek wegens fout van een andere werknemer medeaansprakelijk is voor de schade van zijn getroffen werknemer). Uit de samenlezing van voorgaande regels volgt tevens dat een in solidum gehouden aansprakelijke derde die de arbeidsongevallenverzekeraar (gesubrogeerd in de rechten van de getroffen werknemer) volledig vergoedde, als gesubrogeerde in de rechten van de schuldeiser (te dezen uiteindelijk de getroffen werknemer) voor alle aan de getroffen werknemer uitgekeerde vergoedingen (behoudens het eigen aandeel van de getroffen werknemer in de totstandkoming van zijn schade) overeenkomstig artikel 1251, 3, van het Burgerlijk Wetboek verhaal kan nemen op een in solidum medeaansprakelijke derde, doch niet op de werkgever die civielrechtelijke immuniteit geniet in de zin van artikel 46, 1, van de Arbeidsongevallenwet. Wanneer een arbeidsongeval veroorzaakt wordt door samenlopende fouten van de werkgever en van derden, beschikken deze derden derhalve niet over regres tegen de werkgever (ten belope van zijn aandeel in de aansprakelijkheid). Deze derden die samen met de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor een arbeidsongeval, en tegen wie de arbeidsongevallenverzekeraar een rechtsvordering instelt tot beloop van de krachtens artikel 46, 2, eerste lid, gedane vergoedingen, kunnen bijgevolg - behoudens de in artikel 46, 1, vermelde gevallen - geen rechtsvordering instellen tegen de werkgever tot betaling van het deel van de schade waarvoor die aansprakelijk is. 6. Uit het aangevochten arrest van 8 maart 2013 blijkt dat: - werknemer F. G. het slachtoffer werd van een arbeidsongeval waarvoor hij zelf wegens zijn eigen fout voor één derde aansprakelijk was; - de verweersters in cassatie, respectievelijk veiligheidscoördinator en hoofdaannemer, fouten in causaal verband met het arbeidsongeval en de schade begaan hadden; - ook de eiseres tot cassatie, onderaannemer en werkgever van de getroffen werknemer G., alsook een van haar andere werknemers fouten in causaal verband met het arbeidsongeval en de schade begaan hadden; - de vordering van de arbeidsongevallenverzekeraar die de getroffen werknemer G. vergoed had, na aanrekening van het eigen aandeel van het slachtoffer, voor twee derden gegrond was jegens verweersters in cassatie die in solidum veroordeeld werden om deze twee derden aan de arbeidsongevallenverzekeraar terug te betalen; - de verweersters in cassatie een vordering tot vrijwaring ingesteld hadden tegen de eiseres tot cassatie omdat zij zelf en een andere werknemer van haar eveneens fouten in causaal verband met het arbeidsongeval en de schade begaan hadden. 7. Op grond van deze vaststellingen kon het aangevochten arrest niet wettig besluiten dat de eiseres tot cassatie de civielrechtelijke immuniteit ten gunste van de werkgever niet vermocht in te roepen tegen verweersters in cassatie, en dat zij deze immuniteit enkel aan de getroffene (werknemer G.) kon tegenwerpen, doch niet aan andere personen (de ver-

7 19 JUNI 2015 C N/7 weersters in cassatie) die geen recht hadden op vergoedingen krachtens de Arbeidsongevallenwet. Het arrest is derhalve niet wettelijk verantwoord en schendt de artikelen 1251, 3, 1382, 1383 en 1384, 3, van het Burgerlijk Wetboek alsook de artikelen 46 en 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april Minstens laat het arrest na aan te geven dat en waarom de verweersters in cassatie die in solidum veroordeeld werden tegenover de arbeidsongevallenverzekeraar die (conform artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet) gesubrogeerd was in de rechten van de getroffen werknemer G., op hun beurt en bij toepassing van artikel 1251, 3, van het Burgerlijk Wetboek niet gesubrogeerd zouden geweest zijn in de rechten van de getroffen werknemer. Bij gebrek aan deze vaststellingen kan Uw Hof zijn controlebevoegdheid niet uitoefenen en is het arrest niet regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet). III. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling Tweede onderdeel 1. Krachtens artikel 47, eerste en tweede lid, Arbeidsongevallenwet kunnen de verzekeringsonderneming en het Fonds voor arbeidsongevallen een rechtsvordering instellen tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke tot beloop van de krachtens artikel 46, 2, eerste lid, gedane uitkeringen, de ermee overeenstemmende kapitalen, alsmede de bedragen en kapitalen bedoeld bij de artikelen 51bis, 51ter en 59quinquies. Zij kunnen die burgerlijke vordering instellen op dezelfde wijze als het slachtoffer of zijn rechthebbenden en worden gesubrogeerd in de rechten die de getroffene of zijn rechthebbenden bij niet-vergoeding overeenkomstig artikel 46, 2, eerste lid, krachtens het gemene recht hadden kunnen uitoefenen. Krachtens artikel 46, 1, Arbeidsongevallenwet is, ongeacht de uit deze wet voortvloeiende rechten, de rechtsvordering inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegen de werkgever, zijn lasthebbers en aangestelden slechts mogelijk voor de getroffene of zijn rechthebbenden in de in deze bepaling opgesomde gevallen.

8 19 JUNI 2015 C N/8 Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat de arbeidsongevallenverzekeraar die de getroffene heeft vergoed en gesubrogeerd is in zijn rechten, slechts over een rechtsvordering inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegen de werkgever, zijn lasthebbers en aangestelden beschikt in de gevallen bepaald in artikel 46, 1, Arbeidsongevallenwet. 2. Wanneer schade veroorzaakt is door samenlopende fouten van verschillende personen, kan de aansprakelijke persoon die het slachtoffer heeft vergoed en hierdoor van rechtswege in de rechten van het slachtoffer tegen de medeaansprakelijken is gesubrogeerd, verhaal nemen op ieder van de medeaansprakelijke personen die met hem in solidum is of had kunnen worden veroordeeld. 3. Uit wat voorafgaat volgt dat degene die aansprakelijk is voor een arbeidsongeval en de arbeidsongevallenverzekeraar heeft vergoed voor diens uitgaven aan de getroffene en zijn rechthebbenden, slechts over een rechtsvordering inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegen de medeaansprakelijke werkgever van de getroffene beschikt in de gevallen bepaald in artikel 46, 1, Arbeidsongevallenwet. 4. De appelrechter stelt vast en oordeelt, mede met overname van de redenen van het beroepen vonnis, dat: - een werknemer van de eiseres op 23 oktober 2006 slachtoffer werd van een arbeidsongeval; - het ongeval te wijten is aan de fouten van zowel het slachtoffer, de eerste en tweede verweersters, als de eiseres; - de vordering van de arbeidsongevallenverzekeraar die het slachtoffer heeft vergoed, gegrond is jegens de verweersters die, onder aftrek van het aandeel van het slachtoffer in de schadelast, in solidum gehouden zijn tot hetgeen deze aan het slachtoffer heeft betaald; - de door de verweersters tegen de eiseres ingestelde vordering tot vrijwaring ontvankelijk is en gedeeltelijk gegrond, tot beloop van 20 pct. van de tegen hen uitgesproken veroordeling. 5. De appelrechter die oordeelt dat de burgerrechtelijke immuniteit bepaald in artikel 46, 1, Arbeidsongevallenwet enkel tegenwerpelijk is aan de getroffene en

9 19 JUNI 2015 C N/9 1 zijn rechthebbenden en niet aan andere personen die geen recht hebben op vergoedingen krachtens de Arbeidsongevallenwet en op deze grond de eiseres veroordeelt tot vrijwaring van de verweersters, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. Het onderdeel is gegrond. Overige grieven 5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. Dictum Het Hof, Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het incidenteel beroep van de eiseres ontvankelijk verklaart en oordeelt over de tegen haar ingestelde vordering tot vrijwaring van de verweersters. Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest. Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen 2. Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 19 juni 2015 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 1 Zoals verbeterd bij arrest van 17 september Zoals verbeterd bij arrest van 17 september 2015.

10 19 JUNI 2015 C N/10 K. Vanden Bossche K. Moens B. Wylleman G. Jocqué K. Mestdagh E. Dirix

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JUNI 2015 C.14.0403.N C.14.0474.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.14.0403.N VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN, met zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 MAART 2015 P.14.0357.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0357.N MARC VAN ZELE ebvba, met zetel te 9240 Zele, Dommekensstraat 17, beklaagde, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JUNI 2015 C.14.0214.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0214.N VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in de persoon van de minister-president, met kabinet te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 MEI 2016 C.14.0561.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0561.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, met kabinet te 1000 Brussel, Kruidtuinlaan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MEI 2016 C.14.0442.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0442.N MOBISTAR nv, met zetel te 1140 Evere, Bourgetlaan 3, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 FEBRUARI 2015 C.14.0344.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0344.N ALGEMENE BORGSTELLINGEN cvba, met zetel te 1140 Evere, Henry Dunantlaan 19-21, eiseres, vertegenwoordigd door mr. John

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2013 C.12.0095.N- C.12.0110.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I. Nr. C.12.0095.N 1. J V D H, 2. A V L, 3. H V D H, 4. E V D H, 5. L V D H, allen in hun hoedanigheid van erfgenamen van wijlen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2015 C.14.0514.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0514.N ACCOUNTANTSKANTOOR VERCAMMEN bvba, in vereffening, met zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 191, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 SEPTEMBER 2013 C.12.0559.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0559.N D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0247.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0247.N HONDA MOTOR EUROPE LIMITED, vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, met zetel te SL3 BQY Berkshire (Verenigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2015 F.13.0146.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0146.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2013 C.12.0476.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0476.N K., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2013 C.12.0570.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0570.N Jean de CHAFFOY de COURCELLES, advocaat, met kantoor te 1000 Brussel, Kunstlaan 24, bus 9 A, in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 JANUARI 2015 C.14.0195.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0195.F 1. S. D., 2. R. D., 3. J. D., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJ HAACHT nv, Mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2008 C.07.0494.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0494.N AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 3703 NH Zeist (Nederland), Handelsweg 2, die

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2011 C.08.0364.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0364.N C.B., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 MEI 2015 C.14.0269.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0269.N VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de minister-president, met kabinet te 1000

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0197.N-C.10.0205.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.10.0197.N CID LINES nv, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 DECEMBER 2015 C.15.0152.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0152.N NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, met zetel te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2011 C.10.0503.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0503.N KBC BANK nv, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MAART 2015 F.14.0086.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0086.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 MEI 2011 C.09.0499.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0499.N RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, openbare instelling, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2015 C.14.0231.N-C.14.0489.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.14.0231.N PARKETVLOEREN VANACKERE PVL bvba, met zetel te 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 305, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2014 C.13.0395.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0395.N M. B., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MEI 2013 C.11.0762.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0762.N BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (BIV), met zetel te 1000 Brussel, Luxemburgstraat 16 B, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2016 C.15.0533.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0533.N 1. E. D., 2. E. D., 3. C. D., eisers, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 MEI 2014 C.13.0310.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0310.N 1. D., 2. M., eisers, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2015 C.13.0016.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0016.N ABFIN nv, met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162/11, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Paul Lefèbvre,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2014 C.13.0453.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0453.N CRELAN nv, met zetel te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 251, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2015 C.14.0248.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0248.N M. D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 APRIL 2014 C.11.0796.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0796.N WOONPLANNERS bvba, met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 218, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Pierre Van Ommeslaghe,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 OKTOBER 2012 C.11.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0184.N J.T., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JANUARI 2015 C.13.0369.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0369.N DIAMANTHANDEL A. SPIRA bvba, met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 78, bus 106, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2015 C.14.0163.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0163.N 1. G. S., 2. L. M., eisers, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2014 F.12.0188.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0188.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 JUNI 2012 C.10.0208.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0208.N TRAVHYDRO nv, met zetel te 6001 Marcinelle, avenue Emile Rousseau 40, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 JANUARI 2015 C.14.0270.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0270.N A. V., in eigen naam en in zijn hoedanigheid van vakbondssecretaris van de Algemene Centrale van het Algemeen Belgisch Vakverbond,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0390.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0390.N 1. IMMOVA INTERNATIONAL nv, met zetel te 9031 Drongen, Klaverdries 28, 2. A. C., eisers, vertegenwoordigd door mr. Caroline

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0380.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0380.N 1. Y.E. STEFI bvba, met zetel te 2000 Antwerpen, Falconplein 21, 2. T. R. S., eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 APRIL 2015 C.14.0466.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0466.F R. T., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. R. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 OKTOBER 2016 F.15.0103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0103.N EMS PRODUCTIONS bvba, met zetel te 2980 Zoersel, Nachtegalendreef 24, eiseres, bijgestaan door mr. Guy Poppe, advocaat bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 JANUARI 2017 C.16.0217.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.16.0217.N ADVOCATENKANTOOR ANN HERREMAN bvba, met zetel te 1790 Affligem, Calloystraat 2, in haar hoedanigheid van syndicus van de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 SEPTEMBER 2015 F.14.0133.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0133.N VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in de persoon van de Vlaamse Minister en Begroting, Financiën

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schenkingen. Doorslaggevende beweegreden. Onvrijwillige verkeerde voorstelling van de werkelijkheid. Dwaling. Grond tot nietigheid Datum 14 januari 2013 Copyright

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 DECEMBER 2013 C.12.0138.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0138.N BEGRO FROZEN FOODS nv, met zetel te 8850 Ardooie, Tombrugstraat 8, bus B, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 APRIL 2013 C.12.0320.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0320.N TRANSEUROPA FERRIES nv, met zetel te 8400 Oostende, Slijkensesteenweg 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 MAART 2016 S.15.0053.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.15.0053.N STAD AARSCHOT, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, met zetel te 3200 Aarschot, Ten Drossaarde

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 JANUARI 2015 C.13.0457.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0457.N 1. ARCHITECTENBUREAU GUY M.C. ROWIES bvba, met zetel te 3140 Keerbergen, Valkeniersdreef 1/A, 2. J. V. M., wonende te 2018

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 24 MAART 2016 C.15.0196.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0196.N DELBOO DEKNUDT, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MAART 2015 C.14.0017.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0017.F AXA BELGIUM nv, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 DECEMBER 2012 C.12.0018.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0018.N JACKY AUSSEMS nv, met zetel te 3740 Bilzen, Natveld 11, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2008 C.07.0472.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0472.N PHLIPPO SHOWLIGHTS, naamloze vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 334, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 MEI 2012 F.11.0053.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.11.0053.N STAD BRUSSEL, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 1000 Brussel, Grote Markt 1, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2015 C.14.0495.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0495.N BROUWERIJ HAACHT nv, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 NOVEMBER 2013 C.12.0556.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0556.N 1. J., 2. G., 3. D., 4. E., 5. K., 6. I., eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 SEPTEMBER 2011 C.10.0278.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0278.N H. S., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 DECEMBER 2005 C.04.0168.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0168.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Wetstraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 MAART 2015 P.13.1066.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1066.N R D, burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. N D, beklaagde,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 APRIL 2013 S.10.0116.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0116.N S.T., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 OKTOBER 2010 P.09.0963.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.09.0963.N G. M. J. M. S., eiser, met als raadslieden mr. Steven Vandebroek en mr. Johan Nulens, advocaten bij de balie te Hasselt,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Huur kleinhandel binnen een grootwarenhuis. Toepassing handelshuurwetgeving Datum 20 maart 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 NOVEMBER 2016 S.16.0001.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.16.0001.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, in de persoon

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2015 C.13.0529.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0529.N GEWESTELIJK STEDEBOUWKUNDIG INSPECTEUR VOOR HET GRONGEBIED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, met kantoor te 3000 Leuven,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0178.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0178.N STU-WAHR bvba, met zetel te 2870 Puurs, Gansbroekstraat 24, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 SEPTEMBER 2007 C.05.0246.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0246.F AFAS BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BODYCOTE BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 NOVEMBER 2013 C.12.0549.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0549.N 1. PX3 DEVELOPMENT nv, met zetel te 2000 Antwerpen, Leopold De Waelplaats 26, 2. BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT nv, met zetel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 SEPTEMBER 2015 C.15.0067.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0067.N J.&M. TRANSPORT bvba, met zetel te 1770 Liedekerke, Nijverheidszone Begijnenmeers 29-31, vertegenwoordigd door mr. Johan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2008 C.07.0236.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0236.N 1. D.K.L, en, 2. K.R., eisers, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp

Instelling. Onderwerp Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvergelijking. Mogelijkheid Datum 15 mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 SEPTEMBER 2015 C.13.0247.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0247.N PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door de bestendige deputatie, in de persoon van haar voorzitter, de gouverneur,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JANUARI 2011 C.09.0635.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0635.N S.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 FEBRUARI 2015 F.14.0049.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0049.N TRUCO nv, met zetel te 8840 Staden, Diksmuidsesteenweg 68, eiseres, met als raadsman mr. Alexander Delafonteyne, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2015 F.14.0080.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0080.N SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM nv, met zetel te 9130 Beveren, Sint-Jansweg 9, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2015 F.13.0178.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0178.N VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de minister-president, met kabinet te 10000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 DECEMBER 2014 S.13.0099.N-S.13.0126.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. S.13.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 SEPTEMBER 2013 P.12.1110.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1110.N T G, burgerlijke partij, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0415.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0415.N ENGEL AUSTRIA GmbH, met zetel te Oostenrijk, A-4311 Schwertberg, Ludwig-Engel-Strasse 1, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2007 C.05.0032.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0032.N 1. AVERO BELGIUM INSURANCE, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts- Woluwe, Woluwelaan 62, 2. FORTIS CORPORATE INSURANCE, vennootschap

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 DECEMBER 2013 S.10.0111.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0111.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 SEPTEMBER 2016 C.14.0347.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0347.N 1. DE LEILINDE bvba, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 82, 2. E. R., 3. Y. O., eisers, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 MEI 2011 S.10.0036.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0036.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 DECEMBER 2015 C.14.0428.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0428.N 1. SANIMMO nv, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 86, 2. IMMO BIJKHOEVE nv, met zetel te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MAART 2015 F.13.0009.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0009.N AGRIMAS nv, met zetel te 8600 Diksmuide, Zwarte Dreef 1, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 OKTOBER 2014 F.13.0026.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0026.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12-14, voor wie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2009 C.08.0546.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0546.N 1. V.R., en 2. V.A., eisers, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 SEPTEMBER 2014 C.13.0407.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0407.N N. K.,, eiseres, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beschikking van 29 juli 2013 (nr. G.13.0119.N), vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2015 F.14.0043.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0043.N A.E. & T. nv, met zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 25, eiseres, met als raadsman mr. Ruffin Coppens, advocaat bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 OKTOBER 2008 C.07.0130.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0130.N FB VERZEKERINGEN, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 DECEMBER 2006 C.06.0089.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0089.N CONSTRUCTIONS TRAVAUX ET SERVICES, naamloze vennootschap, met zetel te 4500 Huy, rue René Dubois 71, eiseres, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 DECEMBER 2016 C.14.0212.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0212.N J. H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie die optreedt op concept en vordering,

Nadere informatie