Wegwijzer in de minimaregelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer in de minimaregelingen"

Transcriptie

1 Wegwijzer in de minimaregelingen

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente Langdurigheidstoeslag Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) Ziektekosten Bijzondere bijstand 8 3. Financiële dienstverlening gemeente Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dienstverlening bij schulden 8 4. Voorzieningen 9 5. Toeslagen Belastingdienst Kinderopvangtoeslag Zorgtoeslag Huurtoeslag Cliëntenraad Contactgegevens Lijst met informatiebronnen 11

3 Inleiding In deze folder vindt u in het kort de regelingen voor mensen met een laag inkomen voor Deze regelingen gelden voor inwoners van de gemeente Zaanstad en de gemeente Oostzaan, tenzij anders aangegeven. U vindt per regeling wat deze inhoudt, wanneer u er voor in aanmerking komt en hoe en waar u de regeling kunt aanvragen. De meeste regelingen worden door de gemeente uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan de bijstandswet, of hulp bij schulden. De regelingen die betrekking hebben op toeslagen (denk bijvoorbeeld aan zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag) worden uitgevoerd door de Belastingdienst. De mini ma regelingen, financiële dienstverlening en toeslagen zijn in aparte hoofdstukken in de folder opgenomen. Achterin deze folder vindt u de nodige contactgegevens. Formulieren van de gemeentelijke regelingen zijn te downloaden via het Vragenboek van de gemeente, zie voor het internetadres hieronder. De website: MeedoenZaanstad is nieuw. Op deze website vindt u uitleg over de wijzigingen in de Regeling Schoolgaande Kinderen. Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via het Klant Contact centrum, tel Meer informatie over de minimaregelingen kunt u vinden via het internet: (zonder www ervoor); (zonder www ervoor); bij ifo heeft antwoord; maandelijkse Nieuwsbrief Werk en Inkomen. 3

4 1. Uitkeringen levensonderhoud Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het voorzien in de eigen bestaansmiddelen. Heeft u geen of onvoldoende bestaansmiddelen en lukt het u niet om betaald werk te vinden om in uw eigen levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u, als u voldoet aan de voorwaarden, in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van uw inkomen uit betaald werk. De gemeente verwacht wel van u dat u blijft zoeken naar werk en dat u iets terugdoet voor de samenleving. Hoogte van de bijstand De hoogte van de bijstand is afhankelijk van uw leeftijd (in principe van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd), de samenstelling van uw gezin en het inkomen van de gezinsleden. In de tabel hieronder vindt u de bijstandsnormen. Tabel 1: Netto bijstandsnormen (exclusief vakantiegeld) Categorie Maandbedrag Echtpaar of samenwonend paar van 21 jaar tot AOW-leeftijd 1.255,86 Alleenstaande ouder van 21 jaar tot AOW-leeftijd 1.130,27 Alleenstaande van 23 jaar tot AOW-leeftijd 879,10 U krijgt alleen bijstand als: er geen recht bestaat op een ander soort uitkering; het inkomen dat u nu krijgt lager is dan de hoogte van de bijstandsnorm; uw vermogen niet te veel is. Bent u alleenstaand, dan mag dat niet hoger zijn dan Bent u een alleenstaande ouder, gehuwd of samenwonend, dan is de grens. Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via of bij het WERKplein Zaanstreek. Wat moet u meenemen? Bij een bezoek aan de gemeente neemt u mee: een geldig Nederlands paspoort of een geldige Europese of Nederlandse identiteitskaart of een verblijfsvergunning. Let op: Een rijbewijs wordt niet als identiteitsbewijs geaccepteerd. 4

5 Als u pensioengerechtigd bent komt u in aanmerking voor een uitkering op basis van de AOW (Algemene Ouderdoms Wet). Wanneer u geen recht heeft op volledige AOW komt u misschien in aanmerking voor een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling). Hierover kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u informeren. 2. Minimaregelingen gemeente U kunt een beroep op de minimaregelingen doen als uw inkomen maximaal 110% van de bijstandsnorm is. Als u een bijstandsuitkering of een andere uitkering van de gemeente heeft dan voldoet u aan de toets. Heeft u een ander inkomen dan komt u in aanmerking als uw inkomen lager is dan de in onderstaande tabel genoemde bedragen. Tabel 2: Toetsnormen minimaregelingen Categorie Maandbedrag Echtpaar of samenwonend paar Alleenstaande ouder Alleenstaande Echtpaar of samenwonend paar, pensioengerechtigde leeftijd Alleenstaande ouder, pensioengerechtigde leeftijd Alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd In de tabel staan netto bedragen. De bedragen bij brutoinkomsten kunt u vinden in het online Vragenboek van de gemeente Zaanstad (http://zaanstad.vragenboek.nl). Naast de inkomenstoets wordt een vermogenstoets uitgevoerd. Hierbij gelden de volgende grenzen: voor een alleenstaande en voor een alleenstaande ouder, gehuwde of samenwonende. Als u een beroep kunt doen op een andere voorziening of wanneer uw vermogen hoger is dan de grenzen van de vermogenstoets, dan komt u niet in aanmerking voor de minimaregelingen. Voorbeeld: een alleenstaande met een inkomen lager dan het bedrag dat in tabel 1 staat aangegeven en die spaargeld heeft dat hoger ligt dan komt bij ongewijzigde omstandigheden pas voor bijstand in aanmerking als het vermogen lager ligt dan het vrij te laten vermogen. 5

6 2.1. Langdurigheidstoeslag Heeft u 5 jaar of langer een laag inkomen of een inkomen op bijstandsniveau, dan heeft u jaarlijks mogelijk recht op de langdurigheidstoeslag. U komt in aanmerking voor deze toeslag als: u in Zaanstad of Oostzaan woont; u en uw partner op de peildatum 23 jaar of ouder zijn, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd; het huidig (gezins-)inkomen lager is dan de in tabel 2 aangegeven netto toetsnorm; het bruto jaarinkomen in de afgelopen 5 jaar (60 maanden) niet hoger is geweest dan de bedragen in de normtabel (zie Vragenboek van de gemeente Zaanstad). U heeft geen recht op deze toeslag wanneer: u of uw partner op de peildatum of de afgelopen 5 jaar (60 maanden) een opleiding volgt of heeft gevolgd zoals bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, dan wel een studie volgt of heeft gevolgd als genoemd in de WSF 2000; uw vermogen hoger is dan voor alleenstaanden en voor het totaal van alle gezinsleden. Wilt u zelf berekenen of u in aanmerking komt voor de langdurigheidstoeslag? Kijk dan op (zonder www ervoor) Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) Deze tegemoetkoming is bedoeld voor het lidmaatschap van uw kind voor bijvoorbeeld een club/vereniging, cultuuractiviteiten of sportvereniging. Ook voor het behalen van een zwemdiploma kunt u gebruik maken van deze regeling. Deze regeling kent in 2013 twee onderdelen: 1. Een bedrag per kind dat aan u wordt overgemaakt. 2. Een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de contributie van een jaar sporten of deelname aan een culturele vereniging of muziekles. U kunt na toekenning uw keuze maken op de website: Op deze website kunt u zien welke verenigingen er meedoen aan deze regeling. Voor wie: De RSK is bedoeld voor schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Uitzondering: is uw kind 18 jaar of ouder maar nog bezig met MBO niveau 2, havo of vwo, dan kunt u ook de RSK aanvragen. Voor het vaststellen van het recht op de regeling zal uw 6

7 inkomen worden getoetst (zie de in tabel 2 opgenomen toetsbedragen). Wilt u zelf kijken of u de tegemoetkoming schoolgaande kinderen kunt krijgen? Kijk dan op (zonder www ervoor). De gemeente werkt samen met het Jeugdcultuurfonds* (JCF) en het Jeugdsportfonds* (JSF). U kunt slechts één aanvraag indienen. Daarbij maakt het niet uit of u kiest voor de RSK, het JCF of JSF. Meer informatie over de fondsen vindt u op: en Ziektekosten Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering hebben. Om eigen kosten te voorkomen is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Speciaal voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea: het Gemeente Extra Pakket (GEP). Het Gemeente Extra Pakket (GEP) Heeft u een minimum inkomen, of net iets hoger? Dan kunt u zich aansluiten bij het GEP van zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea. De bedragen voor een vergelijking met het minimum inkomen vindt u in tabel 1. Wat krijgt u met het GEP? 1. Korting op de premie voor de basisverzekering bij Achmea, de Beter Af Plus Polis drie sterren en de Beter Af Tandartspolis twee sterren. 2. Het GEP geeft een extra vergoeding voor o.a.: brillen en contactlenzen; dieetkosten; kraamzorg; tandartskosten; 100% vergoeding van de (wettelijke) eigen bijdrage AWBZ en Wmo (hulp bij het Huishouden en voorzieningen). U kunt bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea de vergoedingenlijst opvragen, via Bent u al verzekerd bij Achmea, dan kunt u direct overstappen naar het GEP. Bent u niet verzekerd bij Achmea, dan kunt u * Geldt niet voor inwoners van gemeente Oostzaan. 7

8 uiterlijk in december van dit jaar uw huidige verzekering opzeggen en overstappen naar Achmea. Daarna kunt u aansluiten bij het GEP Bijzondere bijstand U heeft mogelijk recht op bijzondere bijstand als u te maken krijgt met kosten die ontstaan door een bijzondere situatie waarin u niet kunt, of heeft kunnen voorzien. Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt een inkomenstoets uitgevoerd. De toetsnormen voor deze inkomenstoets vindt u in tabel 2. Heeft u een inkomen boven de inkomensgrens, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. De eigen bijdrage is dan 35% van het meerinkomen. Wij berekenen de eigen bijdrage voor u. Voor het aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente (zie 7: Contactgegevens). 3. Financiële dienstverlening gemeente 3.1. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bij een inkomen op bijstandsniveau kan de gemeente kwijtschelding verlenen voor de volgende gemeentelijke belastingen: rioolheffing (voor het afvoeren van afvalwater, regenwater en grondwater); afvalstoffenheffing (voor het ophalen van het huisvuil); hondenbelasting (alleen voor de eerste hond). Het digitale kwijtscheldingsformulier kunt u opvragen via het online Vragenboek van de gemeente Zaanstad (http://zaanstad.vragenboek.nl) Dienstverlening bij schulden Merkt u dat u uw schulden niet kunt betalen, meldt u zich dan bij de afdeling Schulddienstverlening door middel van het digitale formulier in het online Vragenboek van de gemeente Zaanstad (http://zaanstad.vragenboek.nl). 8

9 4. Voorzieningen De gemeente streeft ernaar dat burgers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven in de eigen woonomgeving. Als u belemmeringen ondervindt in uw functioneren dan bekijkt de gemeente samen met u welke mogelijkheden er zijn om dit te verbeteren. Deze mogelijkheden kunnen in uw eigen woonomgeving liggen, maar het kan ook zijn dat er een individuele voorziening nodig is. Is er bij u in de wijk een sociaal wijkteam dan kunt u daar met een consulent bespreken hoe u uw problemen kunt aanpakken. Bij de meeste voorzieningen wordt een eigen bijdrage van u gevraagd. Informatie over de voorzieningen en de aanvraag van de voorzieningen kunt u vinden op de website: onder het kopje welzijn en zorg/wmo. Daar vindt u ook informatie over de eigen bijdrage. 5. Toeslagen Belastingdienst 5.1. Kinderopvangtoeslag Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen met een formulier dat u kunt bestellen via de Belastingtelefoon (zie 7: Contactgegvens). Als u een uitkering heeft van de gemeente kunt u in aanmerking komen voor een aanvulling op het deel dat u van de Belastingdienst aan kinderopvangtoeslag krijgt Zorgtoeslag Mensen met een laag inkomen hebben recht op de zorgtoeslag. Dit is een toeslag van de overheid die u helpt de premie van uw basisverzekering te betalen. Krijgt u ook zorgtoeslag voor uw kinderen? Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar betalen geen premie voor de ziektekostenverzekering. Kinderen tot 18 jaar krijgen daarom geen zorgtoeslag. Kinderen vanaf 18 jaar moeten zich zelf voor ziektekosten verzekeren en komen ook in aanmerking voor zorgtoeslag. Hoe vraagt u de zorgtoeslag aan? U moet het aanvraagformulier invullen. Deze kunt u aanvragen via U kunt ook een formulier bestellen via de Belastingtelefoon (zie 7: Contactgegevens). 9

10 Wilt u zelf kijken of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag? Kijk dan op (zonder www ervoor) Huurtoeslag Heeft u weinig inkomen, maar moet u toch veel huur betalen? Dan komt u in aanmerking voor een toeslag van de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst: kunt u een aanvraagformulier voor de huurtoeslag downloaden. 6. Cliëntenraad In de Cliëntenraad Zaanstad-Oostzaan zitten vertegenwoordigers van inwoners met een inkomen op bijstandsniveau. Een deel van deze mensen krijgt een uitkering van de gemeente. Wat doet de cliëntenraad? meedenken over het bijstandsbeleid van Zaanstad en Oostzaan; meedenken over de plannen van de gemeenten om mensen weer aan het werk te krijgen; gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. Wie zitten er in de cliëntenraad? In de cliëntenraad zitten vier mensen die een uitkering krijgen en drie vertegenwoordigers van de volgende organisaties: IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad); Regenboog Overleg (platform van ruim 40 allochtone maatschappelijke organisaties); Seniorenraad (vertegenwoordigers van de verschillende ouderenbonden in Zaanstad), een commissie die Zaanstad adviseert over zaken betreffende ouderen(beleid). 10

11 7. Contactgegevens Instantie/Afdeling gemeente Gemeente Zaanstad Adres Telefoonnummer Openingstijden Bezoekadres: Stadhuisplein MZ Zaandam Postadres: Postbus GA Zaandam Maandag t/m woensdag: uur Donderdag: uur Vrijdag: uur Werkplein Rustenburg 125 Zaandam (075) Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot uur Belastingtelefoon Maandag t/m donderdag: uur Donderdag: uur Vrijdag: uur Sociale VerzekeringsBank Zaandam (SVB) Gemeente Oostzaan Cliëntenraad Bezoekadres: Stationsstraat DK Zaandam Postadres: Postbus GA Zaandam Bezoekadres: Kerkbuurt BD Oostzaan Postadres: Postbus AA Wormer Postadres: Zaanstad - Oostzaan: Postbus GA Zaandam. (075) Maandag t/m vrijdag: 8.00 tot uur (075) Lijst met informatiebronnen Vragenboek gemeente Zaanstad: (zonder www ervoor) Berekenen van uw recht: (zonder www ervoor) Aanvraag bijstand: Toeslagen belastingen: Vergoedingenlijst Achmea (GEP): Cliëntenraad: Jeugdfondsen: en 11

12 gemeente Zaanstad Stadhuisplein MZ Zaandam Postbus GA Zaandam T

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau Rondkomen in Almere Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau De gemeente Almere vindt het belangrijk dat al haar inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom zijn er ondersteunende

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 De gemeente Meppel heeft met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea een collectieve zorgverzekering afgesloten waar inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie