Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012"

Transcriptie

1 Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Zaanstad helpt mensen met een laag inkomen

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen 4 2. Inkomenstoets Minimaregelingen 5 3. Langdurigheidstoeslag 6 4. Bijzondere bijstand 7 5. Ziektekosten 7 6. Voorzieningen 8 7. Kinderopvangtoeslag 9 8. Regeling Schoolgaande Kinderen 9 9. Huurtoeslag Andere Financiële regelingen Dienstverlening bij schulden Contactgegevens 11 Cliëntenraad In de Cliëntenraad Zaanstad-Oostzaan zitten vertegenwoordigers van inwoners met een inkomen op bijstandsniveau. Een deel van deze mensen krijgt een uitkering van de gemeente. Wat doet de cliëntenraad? meedenken over het bijstandsbeleid van Zaanstad en Oostzaan; meedenken over de plannen van de gemeenten om mensen weer aan het werk te krijgen; gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. Wie zitten er in de cliëntenraad? In de cliëntenraad zitten drie mensen die een uitkering krijgen en vier vertegenwoordigers van verschillende organisaties: DB/EVA (Interkerkelijk Diaconaal Beraad/Economie, vrouwen en armoede); Regenboog Overleg (platform van ruim 40 allochtone maatschappelijke organisaties); Regionaal samenwerkende ouderenbonden. 2

3 Inleiding In deze folder staan in het kort de regelingen voor 2012 opgenomen voor mensen met een laag inkomen. De regelingen gelden voor inwoners van de gemeente Zaanstad en de gemeente Oostzaan, tenzij anders staat aangegeven. In voorgaande jaren gaf de gemeente de brochure Het ABC van de gemeentelijke minimavoorzieningen uit. De ABC brochure is vervangen door deze, meer beknopte folder Wegwijzer in de minimaregelingen In deze folder is de informatie kort en bondig opgeschreven om het leesgemak te bevorderen. Met behulp van de verwijzingen in de folder kunt u de benodigde informatie gemakkelijk vinden. In de komende jaren treden er wijzigingen op in de bijstandswet, de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning. Deze wijzigingen in de regelgeving hebben gevolgen voor de minimaregelingen. Hierover zal in de loop van 2012 meer duidelijk worden. In de folder is per regeling aangegeven wat de regeling inhoudt, wanneer men er voor in aanmerking komt en hoe en waar een aanvraag kan worden ingediend. De meeste regelingen worden door de gemeente uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan de bijstandswet, of hulp bij schulden. De Belastingdienst voert het andere deel van de regelingen uit. Deze hebben betrekking op de toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Achterin deze folder staan alle contactgegevens opgenomen. Via de website zijn de formulieren van de gemeentelijke regelingen te downloaden. Telefonisch contact met de gemeente kan via het Klant Contactcentrum (14 075). Meer informatie over de minimaregelingen kunt u vinden bij: bij ifo heeft antwoord; zaanstad.vragenboek.nl (zonder www ervoor); berekenuwrecht.nl (zonder www ervoor); maandelijkse Nieuwsbrief Werk en Inkomen. 3

4 1. Uitkeringen Algemene bijstand Iedereen is verantwoordelijk voor het voorzien in eigen middelen van het bestaan. Heeft u geen of onvoldoende middelen van bestaan en lukt het u niet om werk te verkrijgen om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. De gemeente verwacht hierbij wel dat u blijft zoeken naar werk en dat u iets terug doet voor de samenleving. De bijstandsuitkering is afhankelijk van het inkomen dat u verkrijgt uit betaald werk. Hoogte van de bijstand De hoogte van de bijstand is afhankelijk van uw leeftijd (in principe van 18 tot en met 64 jaar), de samenstelling van uw gezin en het inkomen van de gezinsleden. Als u 65 jaar of ouder bent komt u in aanmerking voor AOW (Algemene Ouderdoms Wet). Wanneer u geen recht heeft op een volledige AOW komt u misschien in aanmerking voor een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO-aanvulling). Hierover kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u informeren. Vanaf 2012 geldt dat u een gezin vormt als u in hetzelfde huis woont. In principe krijgen alle gezinsleden vanaf 2012 samen één gezinsuitkering. Hierna vindt u informatie over wie er tot een gezin worden gerekend en welk inkomen wordt meegenomen in de huishoudinkomentoets. Wat is een gezin volgens de nieuwe wetgeving WWB per 1 januari 2012? gehuwden/samenwonenden; gehuwden/samenwonenden met hun minderjarige (ten laste komende) en meerderjarige kinderen; alleenstaande ouder met zijn/haar minderjarige (ten laste komende) en meerderjarige kinderen; alleenstaande met één of meer meerderjarige kinderen. Tot het gezin behoren de volgende personen die in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben: minderjarige en meerderjarige kinderen (ook stief- en aangetrouwde kinderen); grootouder(s), kinderen en kleinkinderen. 4

5 Welk inkomen telt wel of niet mee bij het huishoudinkomen? Inkomen van: Soort inkomen (netto): Telt mee bij huishoudinkomen: Inwonende kinderen jaar Inkomen uit arbeid en/of werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering Nee Tot een bedrag van 827,00 (tweemaal inkomensgrens kinderbijslag) Ja Alles boven de 827,00 Inwonende kinderen van 18 jaar en ouder Studiefinanciering/WTOS + inkomen uit arbeid Nee Tot een bedrag van 1.059,49 Ja Alles boven de 1.059,49 Wajong Nee Inkomsten uit arbeid Ja Geheel Zorgbehoeftig gezinslid (AWBZ-indicatie 10 uur zorg per week of meer), ontvangt géén persoonsgebondenbudget (PGB) Nee Indien géén persoonsgebonden budget (PGB) wordt ontvangen Ja Indien persoonsgebonden budget (PGB) wordt ontvangen U krijgt alleen bijstand als: er geen recht bestaat op een ander soort uitkering, of het inkomen dat u nu krijgt lager is dan de hoogte van het normbedrag van de bijstand; uw vermogen niet te veel is. Bent u alleenstaand, dan mag dat niet hoger zijn dan Bent u een alleenstaande ouder, gehuwd of samenwonend, dan is de grens. Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via Ook kan dit bij het WERKplein Zaanstreek. Wat moet u meenemen? Bij een bezoek aan de gemeente neemt u ter identificatie een geldig Nederlands paspoort, een geldige Europese of Nederlandse identiteitskaart of een verblijfsvergunning mee. Let op: Een rijbewijs wordt niet als identiteitsbewijs geaccepteerd. 2. Inkomenstoets Minimaregelingen Voor de minimaregelingen geldt een inkomenstoets. Het inkomen wordt daarbij getoetst aan de inkomensgrenzen die in de tabel op de pagina hierna staan opgenomen. 5

6 Tabel Inkomen (toetsnormen) Categorie Maandbedrag Echtpaar of samenwonend paar Alleenstaande ouder Alleenstaande Echtpaar of samenwonend paar 65 jaar of ouder Alleenstaande ouder 65 jaar of ouder Alleenstaande 65 jaar of ouder In de tabel staan netto bedragen. De bedragen bij bruto inkomsten kunt u vinden op zaanstad.vragenboek.nl (zonder www ervoor). Naast de inkomenstoets wordt een vermogenstoets uitgevoerd. Hierbij gelden de volgende grenzen: voor een alleenstaande en voor een alleenstaande ouder, gehuwde of samenwonende. Indien een beroep kan worden gedaan op een andere voorziening of het vermogen hoger is dan bovenstaande grenzen, dan komt men niet in aanmerking voor de minimaregeling. 3. Langdurigheidstoeslag Heeft u langdurig een laag inkomen of een inkomen op bijstandsniveau? Dan heeft u mogelijk recht op de langdurigheidstoeslag. U kunt deze toeslag krijgen als: het gezin woont in Zaanstad of Oostzaan; de gezinsleden 23 jaar of ouder zijn, maar jonger dan 65 jaar; alle overige meerderjarige gezinsleden 5 jaar (60 maanden) of langer een laag inkomen hebben gehad; de aanvraag voor de toeslag binnen een jaar nadat het recht hierop is ontstaan is ingediend. Er bestaat geen recht op deze toeslag als: een van de gezinsleden op de peildatum of de afgelopen 5 jaar (60 maanden) een opleiding volgt of heeft gevolgd als bedoeld in de Wtos, dan wel een studie volgt of heeft gevolgd als genoemd in de WSF 2000; het huidig bruto gezinsinkomen hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm (zie het bruto jaarinkomen in de afgelopen 5 jaar (60 maanden) 6

7 hoger is geweest dan in de normtabel genoemde bedragen (zie het vermogen hoger is dan voor alleenstaanden en voor het totaal van alle gezinsleden. De voorwaarden die aan de toeslag zijn verbonden gelden voor alle gezinsleden waarop het huishoudinkomen van toepassing is. Wilt u zelf kijken of u de langdurigheidstoeslag kunt krijgen? Kijk dan op berekenuwrecht.nl (zonder www ervoor). 4. Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand krijgt u als er sprake is van kosten als gevolg van een bijzondere situatie waarin u niet kunt, of heeft kunnen, voorzien. Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt een inkomenstoets uitgevoerd. Zie de onder paragraaf 2 opgenomen tabel. Bij een inkomen boven de inkomensgrens wordt 35% van het meerinkomen meegenomen als eigen bijdrage. Voor bijzondere bijstand voor medische kosten verwijzen wij u naar de volgende paragraaf. 5. Ziektekosten Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering hebben. De verzekeringsmaatschappij moet aan iedereen die zich aanmeldt een zorgverzekering (basisverzekering) verstrekken. Voor de aanvullende verzekering kunnen voorwaarden gesteld worden. Premie zorgverzekering en zorgtoeslag De premie voor de basisverzekering bedraagt tussen tot per persoon per jaar. Aan mensen met een minimuminkomen (ongeveer de bijstandsnorm) verstrekt de Belastingdienst een zorgtoeslag. Dit is een toeslag van de overheid die u helpt de kosten van uw zorgverzekering te betalen. 7

8 Krijgt u ook zorgtoeslag voor uw kinderen? Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar betalen geen premie voor de zorgverzekering. Kinderen tot 18 jaar krijgen daarom geen zorgtoeslag. Kinderen vanaf 18 jaar moeten zich zelf voor ziektekosten verzekeren en kunnen ook in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Hoe vraagt u de zorgtoeslag aan? U moet het aanvraagformulier invullen. Deze kunt u downloaden via U kunt ook een formulier bestellen via de Belastingtelefoon: Het Gemeente Extra Pakket (GEP) Heeft u een inkomen dat net zo hoog is als een bijstandsuitkering? Of net iets hoger? Dan kunt u via de gemeente een verzekering afsluiten bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea. U neemt dan deel aan het GEP. Zie de onder paragraaf 2 opgenomen tabel. Wat krijgt u met het GEP? u krijgt korting op de premie voor de basisverzekering bij Achmea, de Beter Af Plus Polis drie sterren en de Beter Af Tandartspolis twee sterren. het GEP geeft een vergoeding voor een aantal extra dingen. U kunt bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea de vergoedingenlijst opvragen, via 6. Voorzieningen De gemeente streeft er naar dat burgers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren in de woonomgeving. De gemeente zal met u bekijken welke mogelijkheden er zijn om dit functioneren te verbeteren. Deze mogelijkheden kunnen in uw eigen woonomgeving liggen, maar het kan ook zijn dat er een individuele voorziening nodig is. Bij de meeste voorzieningen wordt een eigen bijdrage van u gevraagd. Informatie over de voorzieningen kunt u vinden op de website: onder het kopje welzijn en zorg/wmo. Voor het aanvragen van voorzieningen en informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht bij het WMO-loket. 8

9 7. Kinderopvangtoeslag Werkt u, of volgt u een opleiding of een traject om aan het werk te gaan én gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u een deel terug krijgen via de Belastingdienst. Dat is de kinderopvangtoeslag. Als u een uitkering heeft van de gemeente kunt u in aanmerking komen voor een aanvulling op het deel dat u van de Belastingdienst aan kinderopvangtoeslag krijgt. Hoe vraagt u kinderopvangtoeslag aan? op de website van de Belastingdienst vindt u een aanvraagformulier; u kunt ook een formulier bestellen via de Belastingtelefoon: Wanneer ontvangt u de kinderopvangtoeslag? U krijgt de toeslag elke maand voor de maand erna. U kunt tot uiterlijk 1 april 2013 de kinderopvangtoeslag voor 2012 aanvragen. 8. Regeling Schoolgaande Kinderen Heeft u kinderen van 4 tot en met 17 jaar? De tegemoetkoming is bedoeld voor het lidmaatschap van uw kind voor bijvoorbeeld een club/vereniging, cultuuractiviteiten of sportvereniging. Voor het vaststellen van het recht op de regeling zal uw inkomen worden getoetst. Zie de tabel opgenomen onder paragraaf 2. Wilt u zelf kijken of u de tegemoetkoming schoolgaande kinderen kunt krijgen? Kijk dan op berekenuwrecht.nl (zonder www ervoor). 9. Huurtoeslag Heeft u weinig inkomen, maar moet u toch veel huur betalen? U krijgt dan een bijdrage van de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kunt u een aanvraagformulier voor de huurtoeslag downloaden. 9

10 Let op: Als u niet in een zelfstandige woning woont, kunt u soms ook huurtoeslag krijgen. Bijvoorbeeld bij woningen voor beschermd wonen, studentenhuizen en groepswoningen voor ouderen. 10. Andere financiële regelingen Jeugdcultuurfonds* Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van bijvoorbeeld een toneelclub of geen lessen kunnen volgen aan een muziek- of dansschool (of andere actieve kunstbeoefening). Het fonds betaalt dan de contributie. Op leest u meer over dit fonds. Jeugdsportfonds* Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar die zich om financiële redenen niet kunnen aansluiten bij een sportclub. Het fonds betaalt dan de contributie. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het Jeugdsportfonds Zaanstreek, door een te sturen aan Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bij een inkomen op bijstandsniveau kan de gemeente kwijtschelding verlenen voor de volgende gemeentelijke belastingen: rioolheffing (voor het afvoeren van afvalwater, regenwater en grondwater); afvalstoffenheffing (voor het ophalen van het huisvuil); hondenbelasting (alleen voor de eerste hond). 11. Dienstverlening bij schulden Als u merkt dat u uw schulden niet kunt betalen, meldt u zich dan via het Klantcontactcentrum bij de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente. * = Geldt niet voor inwoners van gemeente Oostzaan 10

11 12. Contactgegevens Instantie/Afdeling gemeente Gemeente Zaanstad Adres Telefoonnummer Openingstijden Bezoekadres: Stadhuisplein MZ Zaandam Postadres: Postbus GA Zaandam Maandag t/m woensdag: uur Donderdag: uur Vrijdag: uur Werkplein Rustenburg 125 Zaandam (075) Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot uur Belastingtelefoon Maandag t/m woensdag: uur Donderdag: uur Vrijdag: uur Sociale VerzekeringsBank Zaandam (SVB) Gemeente Oostzaan Bezoekadres: Stationsstraat DK Zaandam Postadres: Postbus GA Zaandam Bezoekadres: Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres: Postbus 20, 1530 AA Wormer (075) Maandag t/m vrijdag: 8.00 tot uur (075) Cliëntenraad Postadres: Zaanstad - Oostzaan: Postbus GA Zaandam U kunt voor informatie ook terecht bij het gemeentelijk contactpunt Noord in Buurtcentrum De Lorzie, Marktplein 3, Wormerveer. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur. Lijst met informatiebronnen: Gemeente Zaanstad Gemeente Oostzaan Vragenboek gemeente Zaanstad Berekenen van uw recht Aanvraag bijstand Toeslagen belastingen Vergoedingenlijst Achmea (GEP) Cliëntenraad Jeugdfondsen Zaanstad.vragenboek (zonder www ervoor) berekenuwrecht (zonder www ervoor)

12 gemeente Zaanstad Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam Postbus 2000, 1500 GA Zaandam T April 2012

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau Rondkomen in Almere Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau De gemeente Almere vindt het belangrijk dat al haar inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom zijn er ondersteunende

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie