AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN"

Transcriptie

1 AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service Nummer Achternaam Voorvoegsels Voornamen Adres Postcode / woonplaats Telefoonnummer Aanvrager Partner Wanneer het verzoek is ingevuld namens de aanvrager en/of partner: Naam gemachtigde / bewindvoerder Voorna(a)m(en) Indien van toepassing naam instelling Adres gemachtigde, bewindvoerder of instelling Postcode en woonplaats Attentie bij de aanvraag dient een ondertekende machtiging van de aanvrager(s) of vonnis van beschermingbewind te worden bijgevoegd. 2. Specifieke vragen A B Vraag Aanvrager Partner Ik heb eerder een langdurigheidstoeslag of Ja, ga naar vraag 2B. individuele inkomenstoeslag, ga naar vraag 2D. aangevraagd/ontvangen. Mijn inkomen is sinds de vorige aanvraag gewijzigd. Ja, ga naar vraag 2B., ga naar vraag 2D. C Mijn woon- of gezinssituatie is sinds de vorige aanvraag veranderd D Ik heb minimaal 5 jaar onafgebroken een inkomen gehad dat niet hoger is dan de voor mij / ons geldende bijstandsnorm. Ja, sinds (= peildatum*) Ja, sinds (= peildatum*) E Mijn / ons vermogen** was op de peildatum lager dan de vermogensgrens. Ja Ja F Mijn woon- of gezinssituatie is in de afgelopen 5 jaar veranderd. * De peildatum is de laatste dag van de beoordelingsperiode. Dat kan zijn na 5 jaar minimum inkomen (zie vraag 2D), of 12 maanden na de peildatum die bij de vorige toekenning van langdurigheidstoeslag is bepaald. ** Onder vermogen verstaan wij het saldo van uw bezittingen minus uw schulden.

2 Toelichting bij vraag 2B, 2C of 2F: 3. Betaalwijze uitkering Ik wil / Wij willen de betaling ontvangen op Aanvrager: Partner: rekeningnummer: Ten name van Verklaring en ondertekening Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik recht heb op bijstand. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het onjuist / onvolledig / bewust verkeerd invullen van dit formulier kan leiden tot afwijzing, beëindiging of vermindering van de bijstand. Eventueel ten onrechte verstrekte bijstand wordt teruggevorderd. Het kan daarnaast leiden tot strafrechtelijke vervolging. Op grond van de Participatiewet moet de gemeente de gegevens controleren. De gemeente kan inlichtingen vragen bij derden die daartoe verplicht zijn voor het vaststellen van het recht op bijstand. Plaats Datum Handtekening aanvrager Handtekening echtgeno(o)t(e) / partner TOELICHTING Begrip ongehuwd samenwonend Wanneer 2 personen van 18 jaar of ouder hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en zij voor elkaar zorgen doordat ieder een deel van de kosten van de huishouding betaalt of op een andere manier in elkaars verzorging wordt voorzien, noemen wij dat een gezamenlijke huishouding. Er kan ook sprake zijn van een gezamenlijke huishouding bij twee familieleden. Samenwonende meerderjarige bloed- en aanverwanten in de eerste graad (bijv. ouders en kinderen) worden niet gezien als "gehuwden". Zij kunnen wel een gezin vormen. Daar gaat het bij deze vraag echter niet om. Eerste graad bloed- en aanverwanten komen eerst in beeld bij de vragen 3 en 4 Samenstelling gezin Andere inwonenden. Andere samenwonende familieleden, zoals broers, zusters, grootouder met kleinkind worden, wanneer de voorwaarden van toepassing zijn, daarentegen wel op dezelfde manier als "gehuwden" behandeld. Echtparen voeren uiteraard een gezamenlijke huishouding. Bij ongehuwd samenwonenden wordt ook uitgegaan van een gezamenlijke huishouding. In ieder geval wordt van een gezamenlijke huishouding uitgegaan als u en uw medebewoner: - eerder met elkaar gehuwd waren of eerder als echtpaar een bijstandsuitkering hebben ontvangen; - samen een kind hebben of uw medebewoner uw kind heeft erkend; - met elkaar een samenlevingscontract hebben afgesloten;

3 - elders als samenwonend staan geregistreerd. Bijvoorbeeld voor huurtoeslag of zorgtoeslag.

4 Om uw aanvraag te behandelen, hebben wij de volgende gegevens van u en uw partner nodig: Eerste aanvraag: Algemeen: o Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument) o Als u een verblijfsdocument hebt: brief van de Belastingdienst met uw Burger Service (Sofi) Nummer Inkomen: o Salarisspecificaties van de laatste 3 maanden o Meest recente uitkeringspecificatie o Jaaropgaven van de laatste 5 jaar o Beschikking voorlopige teruggave Belastingdienst o Alimentatievonnis en ontvangstbewijs alimentatie (bijvoorbeeld bankafschrift) o Betaalspecificatie studiefinanciering / WTOS o Betaalspecificatie of ontvangstbewijs andere inkomsten (bijvoorbeeld bankafschrift) Bezittingen: o Afschriften van de laatste 2 maanden van al uw bank-, en spaarrekeningen. Ook van uw minderjarige kinderen o kentekenbewijs auto / motor / bromfiets / snorfiets / scooter / caravan o polis lijfrente / levensverzekering / koopsompolis o recente specificatie aandelen / opties / effecten / obligaties / spaarbrieven /beleggingscertificaten o eigendomsbewijs / taxatierapport van kunst / antiek en andere waardevolle bezittingen o bewijsstukken schulden Vervolgaanvraag: Algemeen: o Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument) Inkomen: o Salarisspecificaties van de laatste 3 maanden o Meest recente uitkeringspecificatie o Beschikking voorlopige teruggave Belastingdienst o Alimentatievonnis en ontvangstbewijs alimentatie (bijvoorbeeld bankafschrift) o Betaalspecificatie studiefinanciering / WTOS o Betaalspecificatie of ontvangstbewijs andere inkomsten (bijvoorbeeld bankafschrift) Bezittingen: o Afschriften van de laatste 2 maanden van al uw bank-, en spaarrekeningen. Ook van uw minderjarige kinderen o kentekenbewijs auto / motor / bromfiets / snorfiets / scooter / caravan o polis lijfrente / levensverzekering / koopsompolis o recente specificatie aandelen / opties / effecten / obligaties / spaarbrieven /beleggingscertificaten o eigendomsbewijs / taxatierapport van kunst / antiek en andere waardevolle bezittingen o bewijsstukken schulden

5 Bijlage bij aanvraag individuele inkomenstoeslag 1. Doelgroep De inkomenstoeslag is bedoeld als jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor mensen die langdurig een minimuminkomen hebben en die geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. U krijgt de toeslag alleen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. 2. Voorwaarden Er bestaat recht als u 5 jaar onafgebroken een (gezins)inkomen hebt gehad dat niet hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm als niet kostendeler, en u ook aan de overige voorwaarden voldoet. In de volgende situatie hebt u recht: a b c u bent tussen de 21 jaar of ouder doch jonger dan uw pensioengerechtigde leeftijd; u hebt vijf jaar of langer een (gezins)inkomen dat niet hoger is dan de bijstandsnorm als niet kostendeler die geldt in uw (gezins)situatie. Let op: Meerinkomsten dat is gebruikt om schulden af te lossen in het kader van een minnelijke regeling of een opgelegde schuldregeling op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) blijft hierbij buiten beschouwing. u hebt in de afgelopen 5 jaar bij inkomen uit werk, WW en / of Ziektewet-uitkering aanvullende bijstand ontvangen; c. u hebt in voldoende mate geprobeerd algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, te aanvaarden en te behouden. Dit betekent dat uw uitkering gedurende 36 maanden niet is verlaagd omdat u niet aan uw arbeidsverplichtingen hebt voldaan. Een verlaging op grond van de eerste categorie van de Verordening Afstemming Participatiewet, IOAW en IOAZ Hilversum 2015 blijft hierbij buiten beschouwing; d. uw vermogen (bezittingen minus schulden) is niet hoger dan de in art. 34 van Participatiewet opgenomen vermogensgrens; e. u volgt geen opleiding of studie als bedoeld in de WTOS of WSF2000; f. u hebt tenminste twaalf maanden geen inkomenstoeslag ontvangen. De aanvraagdatum is in principe bepalend voor het recht en voor de vraag of u als alleenstaande, alleenstaande ouder of als echtpaar moet worden aangemerkt. Voor een echtpaar of samenwonenden geldt dat beide partners aan de voorwaarden moeten voldoen. Het is dus niet mogelijk om, als één van de partners niet aan de voorwaarden voldoet, aan de ander afzonderlijk een inkomenstoeslag toe te kennen als alleenstaande (ouder). 3. Hoogte individuele inkomenstoeslag 2015 De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de gezinssituatie op datum aanvraag De toeslag bedraagt per 1 januari 2015: a. 400,- voor een alleenstaande; b. 500,- voor een alleenstaande ouder; c. 600,- voor gehuwden. Voor de voorliggende jaren gelden lagere bedragen. 4. Ik denk dat ik recht heb op de individuele inkomenstoeslag. Wat moet ik doen? U kunt door middel van bijgaand formulier een aanvraag indienen bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van de gemeente Hilversum. Nadat u het formulier hebt ingevuld, ondertekend (indien van toepassing ook door uw partner) kunt uw aanvraag met de benodigde bewijsstukken zenden naar: Werkplein Gooi Zuid, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Hebt u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 10:30 en 12:30 uur via Aan de inhoud van deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend.

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode.

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mail adres Geboorteplaats Nationaliteit Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Lees vóór het invullen de toelichting op de achterzijde van dit formulier 1 Persoonlijke gegevens Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort Nederlandse

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Rotterdam.nl Telefoon 14 010 Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door de gemeente teamcode e-mailadres (team) naam medewerker telefoonnummer Inleveren formulieren Werkpleinen Herenwaard 21, 3078

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Leidraad Participatiewet IGSD

Leidraad Participatiewet IGSD IGSD 2 Inhoud Deel algemene bijstand inclusief Bbz 2004, IOAW en IOAZ... 3 Hoofdstuk 1 Bijzondere aanvraagprocedures Participatiewet... 4 Hoofdstuk 2 Voorschotten... 7 Hoofdstuk 3 Overbruggingsuitkering...

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente s-hertogenbosch CWS / AMSZ / Team Schuldhulpverlening / Gemeentelijke Kredietbank Postbus 12345, 5200 GZ s-hertogenbosch tel: (073) 615 93 93 @ Persoonlijke

Nadere informatie

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind 1 Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Datum intake Inkomensbeheer Gegevens aanvrager Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer Aanmelding voor : Uitgebreid Budgetbeheer Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer

Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende: Burger Service Nummer: voornaam: geboorteplaats: burgerlijke staat: geslacht: man vrouw nationaliteit: 1.1 Gegevens partner: Burger

Nadere informatie