Voorwoord Inleidende voorbeschouwingen... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen Belastingtarieven voor aanslagjaar Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj Formele wijzigingen aan het formulier Aj Invulwijze voor het papieren aangifteformulier...25 Waar aangifte indienen?...26 Wijze van invullen Officiële aangifte = een lijst van codes Twee kolommen...26 Wijze van indiening De klassieke manuele manier Elektronisch versturen via het internet (TAX ON WEB)...27 Wie blijft uitgesloten van Tax-on-web?...27 Hoe verkrijgt men toegang tot Tax-on-web?...27 Registratieproces...28 Invullen van de aangifte...28 Bijlagen...28 Wat moet U doen als uw boekhouder of fiscalist uw aangifte invult?...28 Wat moet de boekhouder of fiscalist doen om tax-on-web te gebruiken voor de klant?...29 Bewijskracht van de elektronische aangifte...29 Aangifte bij Financiën laten invullen...30 Mogelijke gevolgen bij een laattijdig ingediende aangifte of bij niet-aangifte...30 Deel I van de aangifte Vak I Wijziging of eerste mededeling van uw bankrekening telefoonnummer Bankrekening Telefoonnummer...33 Vak II Persoonlijke gegevens en gezinslasten De belastingvrije som...35 A. Persoonlijke gegevens U was op Deze aangifte betreft:

2 Maklu Belastinggids 2010 B. Gezinslasten WELKE PERSONEN kunnen als ten laste worden beschouwd? VOORWAARDEN om ten laste te zijn...43 a. op 1 januari 2010 (1.1 van het aanslagjaar) op duurzame wijze deel uitmaken van het gezin...43 b. in 2009 geen nettobestaansmiddelen hebben genoten die hoger zijn dan volgende geïndexeerde grensbedragen (art. 141 WIB92):...44 c. in 2009 géén bezoldigingen hebben genoten, die voor de belastingplichtige aftrekbare beroepskos ten zijn Begrip NETTOBESTAANSMIDDELEN Co-ouderschap Vermelding op de aangifte...50 C. Terugbetaalbaar belastingkrediet...52 Vak III Inkomsten van onroerende goederen Wie moet het onroerend inkomen aangeven?...53 Kadastraal inkomen...53 A. Belgische inkomsten Eigen woning- zelf betrokken Beroepsmatig gebruikte onroerende eigendom Niet-verhuurde of privé verhuurde onroerende eigendommen Eigendommen verhuurd volgens de pachtwetgeving voor land- en tuinbouwdoeleinden Gebouwen verhuurd voor beroepsmatig gebruik Aan te geven codes Huurvoordelen Wanneer is er beroepsmatig gebruik? Belastbaar huurinkomen Gemengd gebruik door huurder Onwetendheid van het beroepsgebruik door huurder Gronden verhuurd voor beroepsdoeleinden Aan te geven codes Belastbaar inkomen Materieel en outillering verhuurd aan beroepsgebruiker Aan te geven codes Belastbaar inkomen Ontvangsten uit erfpacht of opstal...69 B. Buitenlandse onroerende inkomsten...69 C. Betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen...72 Vak IV Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen A. Gewone bezoldigingen Wedden en lonen Vrijgestelde kostenvergoedingen eigen aan de werkgever Vakantiegeld Vergoedingen in de bouwsector Niet-belastbare vrijwilligersvergoedingen Belastingvrije fietsvergoeding Niet-belastbare sociale of culturele vrijstellingen Vrijgestelde kleine kunstenaarsvergoedingen Vrijgestelde werknemersparticipaties in de winst van vennootschappen Vrijgestelde sociale voordelen

3 2. Voordelen van alle aard Raming van de voordelen Privé-gebruik van een bedrijfswagen Kosteloze beschikking over onroerende goederen Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet Gratis beschikking over dienstbode, huispersoneel, hovenier, chauffeur, ed Gratis computer plus internet Goedkope overdracht van aandelen aan personeelsleden Aandelenopties Gratis gebruik van telefoon, GSM, e.d Verwerven van een leasewagen na afloop van het leasingcontract Gratis verwerven van opstallen op einde van de opstalovereenkomst Voordeel uit gratis kinderopvang Andere voordelen van alle aard Terugname van de vrijstelling voor werkgeversaandelen Aandelenopties (zie bespreking voordelen van alle aard) Vervroegd vakantiegeld Achterstallen Opzeggingsvergoedingen Inschakelingsvergoedingen Overheidsbezoldiging maand december voor het eerst betaald in december Terugbetaling woon-werkverkeer Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen (loonbonussen) Werkgeverstussenkomt m.b.t een privé-pc en 14. Door sportbeoefenaars en sportgerelateerden verkregen bezoldigingen Bedoelde personen Fiches Belastingstelsel jonge sportbeoefenaars Belastingstelsel oudere sportbeoefenaars, scheidsrechters, opleiders, trainers... en begeleiders Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing Forfait verre verplaatsingen Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen Bewezen beroepkosten Forfaitaire beroepskosten Werkelijke beroepsuitgaven B. Werkloosheidsuitkeringen C. Wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit Wettelijke uitkeringen Achterstallen D. Vervangingsinkomsten Aanvullende vergoedingen betaald door een gewezen werkgever krachtens een CAO of een individuele overeenkomst Aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitkeringen Uitkeringen bij beroepsziekte of arbeidsongeval E. Brugpensioenen Wettelijke werkloosheidsuitkeringen Aanvullende vergoedingen Belastingvermindering brugpensioenen Aftrekbare beroepskosten? F. Inhoudingen voor aanvullend pensioen gewone bijdragen en premies (codes 1285/2285) bijdragen en premies voor individuele voortzetting (code 1283/2283) G. Overuren die recht geven op een overwerktoeslag In aanmerking komende werknemers Belastingvermindering Vermeldingen op de aangifte (gedeeltelijke) Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

4 Maklu Belastinggids 2010 H. Bedrijfsvoorheffing I. Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid J. Overheidspersoneel zonder arbeidsovereenkomst K. Werkhervattingsloon L. Roerende voorheffing ingehouden op inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties L. Helpende gezinsleden van zelfstandigen N. Inkomsten of uitgaven van buitenlandse oorsprong A. Basisregel Vrijstelling met progressievoorbehoud internationale ambtenaren B. Uitzonderingen Vak V Pensioenen Bedoelde inkomsten Pensioenen (andere dan ingevolge een arbeidsongeval of beroepsziekte of pensioensparen) Vergoedingen tot herstel van een bestendig derving van beroepsinkomsten A. Vergoedingen ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte Volledige belastingvrijstelling Gedeeltelijke belastingvrijstelling Fiche Arbeidsongevallen of beroepsziekten met dodelijke afloop Onbezoldigd vrijwilligerswerk B. Gemeenrechtelijke vergoedingen ingevolge een privé-ongeval C. Vergoedingen uit een individuele verzekering gewaarborgd inkomen Belastingregime van kapitalen, afkoopwaarden en andere éénmalige uitkeringen Begunstigingsclausule : belastbaarheid van kapitalen Tweede pijler pensioenkapitalen/afkoopwaarden belastbaar aan 33% 16,5 % of 10 % Derde pijler pensioenkapitalen/afkoopwaarden belastbaar aan 33% 16,5 % of 10 % Kapitalen en afkoopwaarden belastbaar als een fictieve omzettingsrente De taks op het langetermijnsparen Overdracht van afkoopwaarde en kapitaal Laattijdig uitbetaalde pensioenen: referentiejaar Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen De solidariteitsbijdrage op het pensioen Bedrijfsvoorheffing op pensioenen Toegelaten bijverdiensten als gepensioneerde Buitenlandse pensioenen A. Nederlandse privé-pensioenen B. Emigratieclausule Vak VI Ontvangen onderhoudsuitkeringen Niet-gekapitaliseerde uitkeringen Uitkeringen ingevolge een gerechtelijke beslissing met terugwerkende kracht toegekend Gekapitaliseerde onderhoudsuitkeringen Naam en adres van de schuldenaar Vak VII Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen Nog aftrekbare beroepsverliezen van vorige jaren Betaalde onderhoudsuitkeringen Voorwaarden voor aftrekbaarheid a. De onderhoudsuitkering moet betaald zijn aan een persoon waarvoor onderhoudsplicht bestaat op grond van het Burgerlijk of Gerechtelijk Wetboek, of uit de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning

5 b. De genieter mag geen deel uitmaken van het gezin van de persoon die de uitkering betaalt c. De uitkering moet regelmatig worden betaald d. Bewijs van de werkelijke betaling Onderhoudsgeld in natura Beperking onderhoudsgeld Giften Opdeling tussen partners Onderscheid op het aangifteformulier Erkenningstermijn Minimaal gestorte bedrag en maximaal aftrekbaar bedrag Onrechtstreekse betaling Uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar Bespreking van de aftrekbaarheidsvoorwaarden Begrip kosten voor kinderopvang Aftrekbaar bedrag Vermelding op de aangifte Aanrekening Onverenigbaarheid Niet door subsidies gedekte gedeelte van de uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde eigendommen Bijzondere bijdragen voor sociale zekerheid Bezoldigingen huispersoneel (code ) Voorwaarden Inschrijving als werkgever: Sociale zekerheid Aangifte Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel A. EN B. AFTREK VOOR ENIGE EIGEN WONING Aftrekvoorwaarden interesten en kapitaalsaflossingen Eigendomsvoorwaarde Begrip Enige woning Begrip Eigen woning Aftrekvoorwaarden premies SSV Bedrag van de aftrek Vrije verdeling bij gemeenschappelijke aangifte Lening voor andere dan enige eigen woning Leningen van vóór Combinatie van een oude lening en een nieuwe lening die beiden betrekking hebben op dezelfde woning Levensverzekeringsovereenkomsten C. ANDERE dan in A BEDOELDE INTERESTEN De gewone interestaftrek De bijkomende interestaftrek D. KAPITAALSAFLOSSINGEN VAN HYPOTHECAIRE LENINGEN AANGEGAAN VOOR HET VERWERVEN OF (VER)BOUWEN VAN EEN WONING Basisvoorwaarden D.1 Verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen A. Voorwaarde enige woning B. Begrenzingen van de kapitaalaflossingen D.2 Gewone belastingvermindering langetermijnsparen A. Begrenzingen van de kapitaalaflossing voor LT-sparen B. Vermelding op de aangifte Absolute beperking van premies en kapitaalaflossingen in functie van het nettoberoepsinkomen E. PREMIES VAN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN E.1 Premie die in aanmerking komt voor verhoogde vermindering voor het bouwsparen Begrenzing van de premies E.2 Premie die in aanmerking komt voor vermindering voor het lange termijnsparen

6 Maklu Belastinggids 2010 F. COMBINATIE AFTREK ENIGE EIGEN WONING MET OUD STELSEL G. COMBINATIE OUDE EN NIEUWE KORF Verkoop en nieuwe verwerving Tekoopstelling en nieuwe verwerving Voorafgaande terugbetaling oud krediet Hypotheekoverdracht Verwerving oude woning in mede-eigendom via erfenis Aankoop aangrenzende woning die met de bestaande woning één geheel zal vormen Vak IX (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen A. Betalingen voor pensioensparen B. Betalingen voor het verwerven van nieuwe werkgeversaandelen C. Betalingen gedaan voor prestaties betaald met pwa-cheques D. Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques E. In het kader van geregistreerde winwinleningen uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen F. Belastingvermindering voor geregistreerde renovatieovereenkomst G. Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen in een woning H. Belastingvermindering voor passiefhuizen Nieuwe belastingvermindering voor lage-energiewoning en nul-energiewoning I. Belastingvermindering voor uitgaven voor vernieuwing van uw enige woning (ten minste 15 jaar in gebruik) gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Zone voor positief grootstedenbeleid Voorwaarden m.b.t. de woning Voorwaarden m.b.t. de verbouwing Belastingvermindering Verplichte factuurvermeldingen Bewijsstukken J. Belastingvermindering voor de uitgaven voor vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor K. Belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging tegen inbraak of brand van een woning L. Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties door het startersfonds M. Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door de caisse d investissement de Wallonie Vak X Belastingkrediet voor de aankoop van een erkend pakket internet voor iedereen II 321 Vak XI Voorafbetalingen voor AJ Opsplitsing voorafbetaling onder echtgenoten Vak XII Rekeningen in het buitenland Vak XIV Inkomsten van kapitalenen roerende goederen A. Inkomsten van kapitalen Niet verplicht aan te geven inkomsten Vermelding op de aangifte % roerende voorheffing op liquidatie-en inkoopboni Roerende inkomsten uit levensverzekeringscontracten (verzekeringsbons) Meerwaarden op kapitalisatievennootschappen of -fondsen Verplicht aan te geven roerende inkomsten B. Netto-inkomen van verhuring, verpachting of concessie van roerende goederen

7 Verhuring van een handelsfonds aan vennootschap na de stopzetting = roerend inkomen? Verhuring van een machines aan vennootschap na de stopzetting = roerend inkomen? C. Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten D. Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties Krachtlijnen van het nieuwe regime Beoogde inkomsten Welke rechten beschermt de auteursrechtenwet? Fiscale wet verwijst naar de auteursrechtenwet Enge interpretatie uit bericht aan de schuldenaars De aftrek van forfaitaire kosten Inhouding, aangifte en betaling van RV Wie moet RV inhouden? Inning aan de bron Op welke basis moet de RV berekend worden? Vanaf wanneer is RV in te houden? Indiening van aangifte in de RV Betaling van de RV Verplichte aangifte door de auteur? Vrijwillige aangifte door de auteur Vermelding op de aangifte Auteursinkomsten aan te merken als roerend inkomen Auteursrechten aan te merken als beroepsinkomen Praktijksituaties Praktijksituatie Praktijksituatie Praktijksituatie Praktijksituatie De administratieve controlemaatregelen De eerste rulings E. Innings- en bewaringskosten F. Inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is Vak XV Diverse inkomsten A. Diverse inkomsten van roerende aard Niet verplicht aan te geven inkomsten Verplicht aan te geven inkomsten a. Onderverhuring van al dan niet gemeubileerde onroerende goederen (art. 90, 5 WIB92) b. Inkomsten uit concessies op plakbrieven en reclamedragers (art. 90, 5, 2de WIB92) c. Loten van effecten van leningen van buitenlandse oorsprong niet in België geïnd (art. 90, 6 WIB92) d. Ontvangsten uit verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrechten (art. 90,7 WIB 92) e. Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot betreffende financiële instrumenten die het voorwerp zijn van een zakelijke-zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf , waarop geen roerende voorheffing is geheven B. Andere diverse inkomsten Winsten of baten uit toevallige of occasionele prestaties (art. 90, 1 WIB 92) met inbegrip van meerwaarden op aandelen die, buiten het normale beheer van een privé-vermogen, zijn verwezenlijkt van 1 tot Prijzen, subsidies, renten of pensioenen aan geleerden, schrijvers en kunstenaars (art. 90, 2 en art. 98, eerste lid WIB 92) Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen toegekend aan onderzoekers Overdracht van in België gelegen gronden of zakelijke rechten (art. 90, 8 en 91 WIB 92) Meerwaarden op gebouwde onroerende goederen (art. 90, 10 en 91 WIB92) Meerwaarden op aandelen die buiten het normaal beheer van een privé-vermogen, zijn verwezenlijkt vanaf Meerwaarden op belangrijke deelnemingen (art. 90, 9 en 94 WIB92)

8 Maklu Belastinggids 2010 Vak XVI Bezoldigingen van bedrijfsleiders Natuurlijke personen die een opdracht (= het mandaat bekleden) als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefenen Natuurlijke personen die in de vennootschap een leidende werkzaamheid of een leidende functie van dagelijks bestuur, van commerciële, technische of financiële aard buiten een arbeidsovereenkomst uitoefenen Bezoldigingen b Voordelen van alle aard Aandelenopties Als bezoldigingen aan te merken huurinkomsten Vervroegd vakantiegeld Opzeggingsvergoedingen Inschakelingsvergoedingen Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen (loonbonus) Door sportbeoefenaars verkregen bezoldigingen, vervroegd vakantiegeld, opzeggingsvergoedingen, verkregen voor hun sportieve activiteiten Door opleiders, trainers en begeleiders verkregen bezoldigingen, vervroegd vakantiegeld, opzeggingsvergoedingen, verkregen voor hun activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars Niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen Andere beroepskosten A. Tenlasteneming van vennootschapsverliezen door bedrijfsleiders a. Zij moeten gedragen zijn met de bedoeling beroepsinkomsten te behouden die de bedrijfsleider periodiek uit de vennootschap krijgt b. Het bedrag ervan moet onherroepelijk en onvoorwaardelijk gestort worden aan de vennootschap (storting langs bank- of postrekening) c. De gestorte som moet door de vennootschap gebruikt worden om de verliezen te verminderen B. Intresten van leningen voor het verwerven van aandelen De schuld moet aangegaan zijn bij een derde De schuld moet aangegaan zijn voor het verkrijgen van kapitaalaandelen (volstort) De vennootschap waarvan men de aandelen verwerft moet in België aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn (en bv. niet aan de BNI/Ven) De bedrijfsleider moet tijdens het belastbare tijdperk waarin de intrest is betaald periodieke en betekenisvolle bezoldigingen van zijn vennootschap hebben ontvangen Bedrijfsvoorheffing Inhouding voor aanvullend pensioen Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid Bezoldigingen van bedrijfsleiders tewerkgesteld in dienstverband Bedrijfsleidersbezoldigingen na werkhervatting Ingehouden roerende voorheffing op auteursinkomen bezoldiging bedrijfsleider Herkwalificatie van interesten in dividenden Vak XVII Winsten Bruto winst van de eigenlijke exploitatie (code / ) Winstbepaling uitgaande van een regelmatige boekhouding Vrijgestelde landbouwsteun Voorheen bekomen vrijstellingen (code / ) Financiële opbrengsten (code / ) Meerwaarden (na aftrek van kosten van vervreemding) Welke activabestanddelen worden geacht beroepsactiva te zijn? Gemengd gebruikte activa: gehuwden versus samenwonenden Vrijwillige gerealiseerde versus gedwongen meerwaarden Tijdstip van belastbaarheid van de meerwaarde Bedrag van de meerwaarde Vrijgestelde meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Vrijgestelde gerealiseerde meerwaarden op binnenschepen bestemd voor de commerciële vaart Gespreide belastbaarheid van meerwaarden

9 5. Winst die overeenstemt met de voorheen afgetrokken kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt (code / ) Afzonderlijk belastbare vergoedingen Beroepskosten (code / en / ) a) kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt b) bezoldigingen van de meewerkende echtgenoot of wettelijke samenwonende partner c) andere dan die vermeld onder a en b: Algemene aftrekbaarheidsvoorwaarden Belastingen en voorheffingen Geldboeten Autokosten Restaurantkosten Receptiekosten Kosten van relatiegeschenken Sponsoring Kosten van sociale voordelen Kosten van maaltijdcheques Kosten van sport-en cultuurcheques Kosten van ecocheques Kledijkosten Afschrijvingen Kosten van de beroepsmatig gebruikte woning Kosten van bedrijfsfietsen Personeelskosten Sociale bijdragen zelfstandigen VAPZ-bijdragen Intresten van beroepsmatig ontleende kapitalen Intresten betaald aan buitenlanders in fiscale vluchtlanden Verzekeringspremies Aan derden betaalde commissielonen, erelonen, makelaarslonen, ed Uitgaven m.b.t. jacht, visvangst, jachten en lusthuizen Bijdragen aan een beroepsvereniging en aan service clubs Bijdragen voor kinderopvang Overige beroepskosten Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen (code / ) Vrijstelling van opbrengsten geboekt ingevolge de homologatie van een reorganisatieplan of de vaststelling van een minnelijk akkoord door de rechtbank ( / ) Vrijstelling voor bijkomend personeel voor de uitvoer en de integrale kwalifiteitszorg (code / ) Vrijstelling voor ander bijkomend personeel Vrijstelling voor tewerkstelling van stagairs Investeringsaftrek In aanmerking komende activa Uitgesloten investeringen Eenmalige investeringsaftrek Gespreide investeringsaftrek Formaliteiten voor de investeringsaftrek Overgedragen investeringsaftrek uit vorige jaren Percentages voor aanslagjaar Toekenning medehelpende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (code / ) Inkomsten verkregen als zelfstandige in bijberoep Winsten uit een nieuwe zelfstandige activiteit na werkhervatting Belastingkrediet

10 Maklu Belastinggids 2010 Vak XVIII Baten Welke personen worden hier bedoeld? a. Beoefenaars van vrije beroepen b. Personen die ambten of posten bekleden c. Andere winstgevende bezigheden d. Parlementaire mandatarissen e. De presentiegelden ontvangen door provincie- en gemeenteraadsleden en de leden van de OCMW-raden Ontvangsten uit de uitoefening van het beroep Fiscale verwerking van geboekte voorschotten en derdengelden van advocaten Achterstallige erelonen (code / ) Meerwaarden (na aftrek van werkelijke kosten van vervreemding) Baten die overeenstemmen met de voorheen afgetrokken werkelijke kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt (code / ) Afzonderlijk belastbare vergoedingen Sociale bijdragen Andere beroepskosten Werkelijke beroepskosten Wettelijk kostenforfait Vrijstelling bijkomend personeel (code / ) Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs (code / ) Investeringsaftrek (code / ) Toekenning aan de mewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (code / ) Inkomsten verkregen in bijberoep (code / ) Baten uit een nieuwe zelfstandige activiteit na werkhervatting Vak XIX Voorheffingen i.v.m. een zelfstandige beroepswerkzaamheid Roerende voorheffing Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) Bedrijfsvoorheffing Belastingkrediet bedoeld in art. 289bis WIB Vak XX Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners Vak XXI Winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid Stopzettingsmeerwaarden (na aftrek van werkelijke kosten van vervreemding) a. Bedoelde inkomsten b. Taxatiestelsel van stopzettingsmeerwaarden Winst en baten die overeenstemmen met de voorheen afgetrokken werkelijke kosten van vervreemding van activa waarop na de stopzetting een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt (code / ) EG-premies en vergoedingen als steun voor de landbouwsector Winsten of baten verkregen of vastgesteld na de stopzetting a. Bedoelde inkomsten b. Taxatiestelsel vroeger verworven winsten en baten Werkelijke beroepskosten gedaan of gedragen na de stopzetting Baten uit een nieuwe zelfstandige activiteit na werkhervatting

11 Vak XXII Eerste vestiging als zelfstandige Vak XXIII Verrekenbare woonstaatheffing Toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn Geviseerde rente-inkomsten Informatie-uitwisseling Woonstaatheffing Belastbare grondslag voor de woonstaatheffing Tarief van de woonstaatheffing Combinatie met roerende voorheffing Verrekenbaarheid van de woonstaatheffing Vestiging en invordering van de woonstaatheffing Terugbetaalbaar belastingkrediet voor lage arbeidsinkomsten Wie heeft recht op dit belastingkrediet? In aanmerking te nemen activiteitsinkomsten Berekening van het belastingkrediet Hoeveel bedraagt het belastingkrediet? Begrenzingen Belastingkrediet voor loon- en weddetrekkenden Bijlage: aangifteformulier

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 19 1.1 Rijksinwoners 19 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 19 1.2.1 Fiscale woonplaats

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I... 33

INHOUDSOPGAVE DEEL I... 33 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 INHOUDSOPGAVE... 7 INLEIDENDE VOORBESCHOUWINGEN... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2012... 21 Contactcenter van FOD Financiën... 21 Overzicht van het formulier aanslagjaar

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 17 I. Belastbaar in de personenbelasting... 17 II. Buitenlandse kaderleden... 19 A. Brutotoekenning... 19 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

INLEIDENDE BEGRIPPEN...

INLEIDENDE BEGRIPPEN... Inhoud INLEIDENDE BEGRIPPEN... 21 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting... 21 1.1 Rijksinwoners... 21 1.2 Fiscale woonplaats in België... 21 1.3 Fiscale woonplaats... 21 1.4 Zetel

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-11.070,00 2.767,50 11.070,00-12.720,00 30% 3.262,50 12.720,00-21.190,00 40% 6.650,50 21.190,00-38.830,00 45% 14.488,50 38.830,00-50%

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.710,00 25% 2.177,50 8.710,00-12.400,00 30% 3.284,50 12.400,00-20.660,00 40% 6.588,50 20.660,00-37.870,00 45% 14.333,00 37.870,00-50%

Nadere informatie

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38 5 Voorwoord 3 Inleidende begrippen 25 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 25 1.1 Rijksinwoners 25 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 25 A Fiscale woonplaats 25 B Zetel

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.760,00 2.190,00 8.760,00-12.470,00 30% 3.303,00 12.470,00-20.780,00 40% 6.627,00 20.780,00-38.080,00 45% 14.412,00 38.080,00-50%

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 19 I. Belastbaar in de personenbelasting... 19 II. Buitenlandse kaderleden... 21 A. Brutotoekenning... 21 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Dit is een kopie van uw aangifte ontvangen door de FOD Financiën (doc id : 9928020). Repertoriumnummer :... 24846.07500 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N.

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte :...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Aangifte PB 2013 Koen Geens Minister van Financiën Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 30 april 2013 North Galaxy Krachtlijnen > S Keuzevrijheid door de burger 1,5 miljoen

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb Repertoriumnummer :... VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Belastingdienst waarvan u afhangt :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 18 I. Belastbaar in de personenbelasting... 18 II. Buitenlandse kaderleden... 20 A. Brutotoekenning... 20 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Bijlage bij het koninklijk besluit van Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.): N.N. (partner):...... BB Taxatiedienst bevoegd

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna :

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna : Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte.

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. SOFISK 2015 Sofisk is ook beschikbaar voor: - Vennootschapsbelasting niet-inwoners - Rechtspersonenbelasting Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. Meer info over deze domeinen?

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 29

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 29 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 21 I. Belastbaar in de personenbelasting... 21 II. Buitenlandse kaderleden... 23 A. Brutotoekenning... 23 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... 39913.46100 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... 83.05.01-132-64 Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

niet-inwoners (natuurlijke personen)

niet-inwoners (natuurlijke personen) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1 Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING............. 1 I. De fiscale soevereiniteit................................................ 1 II. Het begrip rijksinwoner..............................................

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/609.136 (AAFisc Nr. 20/2011) dd 04.04.2011 Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar

Nadere informatie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2012 (Inkomsten van het jaar

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne accountant@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud...5. Voorwoord...27. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29. Algemene inleiding. Begrippen...33

Inhoud. Inhoud...5. Voorwoord...27. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29. Algemene inleiding. Begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Voorwoord...27 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29 Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2011...29 Algemene inleiding. Begrippen...33 1. Eénjarigheid van de PB...34 2. Territorialiteit

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting)

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... Opgelet: deze voorbereiding

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie