Voorwoord Inleidende voorbeschouwingen... 19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen Belastingtarieven voor aanslagjaar Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj Formele wijzigingen aan het formulier Aj Invulwijze voor het papieren aangifteformulier...25 Waar aangifte indienen?...26 Wijze van invullen Officiële aangifte = een lijst van codes Twee kolommen...26 Wijze van indiening De klassieke manuele manier Elektronisch versturen via het internet (TAX ON WEB)...27 Wie blijft uitgesloten van Tax-on-web?...27 Hoe verkrijgt men toegang tot Tax-on-web?...27 Registratieproces...28 Invullen van de aangifte...28 Bijlagen...28 Wat moet U doen als uw boekhouder of fiscalist uw aangifte invult?...28 Wat moet de boekhouder of fiscalist doen om tax-on-web te gebruiken voor de klant?...29 Bewijskracht van de elektronische aangifte...29 Aangifte bij Financiën laten invullen...30 Mogelijke gevolgen bij een laattijdig ingediende aangifte of bij niet-aangifte...30 Deel I van de aangifte Vak I Wijziging of eerste mededeling van uw bankrekening telefoonnummer Bankrekening Telefoonnummer...33 Vak II Persoonlijke gegevens en gezinslasten De belastingvrije som...35 A. Persoonlijke gegevens U was op Deze aangifte betreft:

2 Maklu Belastinggids 2010 B. Gezinslasten WELKE PERSONEN kunnen als ten laste worden beschouwd? VOORWAARDEN om ten laste te zijn...43 a. op 1 januari 2010 (1.1 van het aanslagjaar) op duurzame wijze deel uitmaken van het gezin...43 b. in 2009 geen nettobestaansmiddelen hebben genoten die hoger zijn dan volgende geïndexeerde grensbedragen (art. 141 WIB92):...44 c. in 2009 géén bezoldigingen hebben genoten, die voor de belastingplichtige aftrekbare beroepskos ten zijn Begrip NETTOBESTAANSMIDDELEN Co-ouderschap Vermelding op de aangifte...50 C. Terugbetaalbaar belastingkrediet...52 Vak III Inkomsten van onroerende goederen Wie moet het onroerend inkomen aangeven?...53 Kadastraal inkomen...53 A. Belgische inkomsten Eigen woning- zelf betrokken Beroepsmatig gebruikte onroerende eigendom Niet-verhuurde of privé verhuurde onroerende eigendommen Eigendommen verhuurd volgens de pachtwetgeving voor land- en tuinbouwdoeleinden Gebouwen verhuurd voor beroepsmatig gebruik Aan te geven codes Huurvoordelen Wanneer is er beroepsmatig gebruik? Belastbaar huurinkomen Gemengd gebruik door huurder Onwetendheid van het beroepsgebruik door huurder Gronden verhuurd voor beroepsdoeleinden Aan te geven codes Belastbaar inkomen Materieel en outillering verhuurd aan beroepsgebruiker Aan te geven codes Belastbaar inkomen Ontvangsten uit erfpacht of opstal...69 B. Buitenlandse onroerende inkomsten...69 C. Betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen...72 Vak IV Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen A. Gewone bezoldigingen Wedden en lonen Vrijgestelde kostenvergoedingen eigen aan de werkgever Vakantiegeld Vergoedingen in de bouwsector Niet-belastbare vrijwilligersvergoedingen Belastingvrije fietsvergoeding Niet-belastbare sociale of culturele vrijstellingen Vrijgestelde kleine kunstenaarsvergoedingen Vrijgestelde werknemersparticipaties in de winst van vennootschappen Vrijgestelde sociale voordelen

3 2. Voordelen van alle aard Raming van de voordelen Privé-gebruik van een bedrijfswagen Kosteloze beschikking over onroerende goederen Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet Gratis beschikking over dienstbode, huispersoneel, hovenier, chauffeur, ed Gratis computer plus internet Goedkope overdracht van aandelen aan personeelsleden Aandelenopties Gratis gebruik van telefoon, GSM, e.d Verwerven van een leasewagen na afloop van het leasingcontract Gratis verwerven van opstallen op einde van de opstalovereenkomst Voordeel uit gratis kinderopvang Andere voordelen van alle aard Terugname van de vrijstelling voor werkgeversaandelen Aandelenopties (zie bespreking voordelen van alle aard) Vervroegd vakantiegeld Achterstallen Opzeggingsvergoedingen Inschakelingsvergoedingen Overheidsbezoldiging maand december voor het eerst betaald in december Terugbetaling woon-werkverkeer Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen (loonbonussen) Werkgeverstussenkomt m.b.t een privé-pc en 14. Door sportbeoefenaars en sportgerelateerden verkregen bezoldigingen Bedoelde personen Fiches Belastingstelsel jonge sportbeoefenaars Belastingstelsel oudere sportbeoefenaars, scheidsrechters, opleiders, trainers... en begeleiders Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing Forfait verre verplaatsingen Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen Bewezen beroepkosten Forfaitaire beroepskosten Werkelijke beroepsuitgaven B. Werkloosheidsuitkeringen C. Wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit Wettelijke uitkeringen Achterstallen D. Vervangingsinkomsten Aanvullende vergoedingen betaald door een gewezen werkgever krachtens een CAO of een individuele overeenkomst Aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitkeringen Uitkeringen bij beroepsziekte of arbeidsongeval E. Brugpensioenen Wettelijke werkloosheidsuitkeringen Aanvullende vergoedingen Belastingvermindering brugpensioenen Aftrekbare beroepskosten? F. Inhoudingen voor aanvullend pensioen gewone bijdragen en premies (codes 1285/2285) bijdragen en premies voor individuele voortzetting (code 1283/2283) G. Overuren die recht geven op een overwerktoeslag In aanmerking komende werknemers Belastingvermindering Vermeldingen op de aangifte (gedeeltelijke) Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

4 Maklu Belastinggids 2010 H. Bedrijfsvoorheffing I. Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid J. Overheidspersoneel zonder arbeidsovereenkomst K. Werkhervattingsloon L. Roerende voorheffing ingehouden op inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties L. Helpende gezinsleden van zelfstandigen N. Inkomsten of uitgaven van buitenlandse oorsprong A. Basisregel Vrijstelling met progressievoorbehoud internationale ambtenaren B. Uitzonderingen Vak V Pensioenen Bedoelde inkomsten Pensioenen (andere dan ingevolge een arbeidsongeval of beroepsziekte of pensioensparen) Vergoedingen tot herstel van een bestendig derving van beroepsinkomsten A. Vergoedingen ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte Volledige belastingvrijstelling Gedeeltelijke belastingvrijstelling Fiche Arbeidsongevallen of beroepsziekten met dodelijke afloop Onbezoldigd vrijwilligerswerk B. Gemeenrechtelijke vergoedingen ingevolge een privé-ongeval C. Vergoedingen uit een individuele verzekering gewaarborgd inkomen Belastingregime van kapitalen, afkoopwaarden en andere éénmalige uitkeringen Begunstigingsclausule : belastbaarheid van kapitalen Tweede pijler pensioenkapitalen/afkoopwaarden belastbaar aan 33% 16,5 % of 10 % Derde pijler pensioenkapitalen/afkoopwaarden belastbaar aan 33% 16,5 % of 10 % Kapitalen en afkoopwaarden belastbaar als een fictieve omzettingsrente De taks op het langetermijnsparen Overdracht van afkoopwaarde en kapitaal Laattijdig uitbetaalde pensioenen: referentiejaar Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen De solidariteitsbijdrage op het pensioen Bedrijfsvoorheffing op pensioenen Toegelaten bijverdiensten als gepensioneerde Buitenlandse pensioenen A. Nederlandse privé-pensioenen B. Emigratieclausule Vak VI Ontvangen onderhoudsuitkeringen Niet-gekapitaliseerde uitkeringen Uitkeringen ingevolge een gerechtelijke beslissing met terugwerkende kracht toegekend Gekapitaliseerde onderhoudsuitkeringen Naam en adres van de schuldenaar Vak VII Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen Nog aftrekbare beroepsverliezen van vorige jaren Betaalde onderhoudsuitkeringen Voorwaarden voor aftrekbaarheid a. De onderhoudsuitkering moet betaald zijn aan een persoon waarvoor onderhoudsplicht bestaat op grond van het Burgerlijk of Gerechtelijk Wetboek, of uit de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning

5 b. De genieter mag geen deel uitmaken van het gezin van de persoon die de uitkering betaalt c. De uitkering moet regelmatig worden betaald d. Bewijs van de werkelijke betaling Onderhoudsgeld in natura Beperking onderhoudsgeld Giften Opdeling tussen partners Onderscheid op het aangifteformulier Erkenningstermijn Minimaal gestorte bedrag en maximaal aftrekbaar bedrag Onrechtstreekse betaling Uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar Bespreking van de aftrekbaarheidsvoorwaarden Begrip kosten voor kinderopvang Aftrekbaar bedrag Vermelding op de aangifte Aanrekening Onverenigbaarheid Niet door subsidies gedekte gedeelte van de uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde eigendommen Bijzondere bijdragen voor sociale zekerheid Bezoldigingen huispersoneel (code ) Voorwaarden Inschrijving als werkgever: Sociale zekerheid Aangifte Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel A. EN B. AFTREK VOOR ENIGE EIGEN WONING Aftrekvoorwaarden interesten en kapitaalsaflossingen Eigendomsvoorwaarde Begrip Enige woning Begrip Eigen woning Aftrekvoorwaarden premies SSV Bedrag van de aftrek Vrije verdeling bij gemeenschappelijke aangifte Lening voor andere dan enige eigen woning Leningen van vóór Combinatie van een oude lening en een nieuwe lening die beiden betrekking hebben op dezelfde woning Levensverzekeringsovereenkomsten C. ANDERE dan in A BEDOELDE INTERESTEN De gewone interestaftrek De bijkomende interestaftrek D. KAPITAALSAFLOSSINGEN VAN HYPOTHECAIRE LENINGEN AANGEGAAN VOOR HET VERWERVEN OF (VER)BOUWEN VAN EEN WONING Basisvoorwaarden D.1 Verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen A. Voorwaarde enige woning B. Begrenzingen van de kapitaalaflossingen D.2 Gewone belastingvermindering langetermijnsparen A. Begrenzingen van de kapitaalaflossing voor LT-sparen B. Vermelding op de aangifte Absolute beperking van premies en kapitaalaflossingen in functie van het nettoberoepsinkomen E. PREMIES VAN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN E.1 Premie die in aanmerking komt voor verhoogde vermindering voor het bouwsparen Begrenzing van de premies E.2 Premie die in aanmerking komt voor vermindering voor het lange termijnsparen

6 Maklu Belastinggids 2010 F. COMBINATIE AFTREK ENIGE EIGEN WONING MET OUD STELSEL G. COMBINATIE OUDE EN NIEUWE KORF Verkoop en nieuwe verwerving Tekoopstelling en nieuwe verwerving Voorafgaande terugbetaling oud krediet Hypotheekoverdracht Verwerving oude woning in mede-eigendom via erfenis Aankoop aangrenzende woning die met de bestaande woning één geheel zal vormen Vak IX (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen A. Betalingen voor pensioensparen B. Betalingen voor het verwerven van nieuwe werkgeversaandelen C. Betalingen gedaan voor prestaties betaald met pwa-cheques D. Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques E. In het kader van geregistreerde winwinleningen uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen F. Belastingvermindering voor geregistreerde renovatieovereenkomst G. Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen in een woning H. Belastingvermindering voor passiefhuizen Nieuwe belastingvermindering voor lage-energiewoning en nul-energiewoning I. Belastingvermindering voor uitgaven voor vernieuwing van uw enige woning (ten minste 15 jaar in gebruik) gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Zone voor positief grootstedenbeleid Voorwaarden m.b.t. de woning Voorwaarden m.b.t. de verbouwing Belastingvermindering Verplichte factuurvermeldingen Bewijsstukken J. Belastingvermindering voor de uitgaven voor vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor K. Belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging tegen inbraak of brand van een woning L. Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties door het startersfonds M. Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door de caisse d investissement de Wallonie Vak X Belastingkrediet voor de aankoop van een erkend pakket internet voor iedereen II 321 Vak XI Voorafbetalingen voor AJ Opsplitsing voorafbetaling onder echtgenoten Vak XII Rekeningen in het buitenland Vak XIV Inkomsten van kapitalenen roerende goederen A. Inkomsten van kapitalen Niet verplicht aan te geven inkomsten Vermelding op de aangifte % roerende voorheffing op liquidatie-en inkoopboni Roerende inkomsten uit levensverzekeringscontracten (verzekeringsbons) Meerwaarden op kapitalisatievennootschappen of -fondsen Verplicht aan te geven roerende inkomsten B. Netto-inkomen van verhuring, verpachting of concessie van roerende goederen

7 Verhuring van een handelsfonds aan vennootschap na de stopzetting = roerend inkomen? Verhuring van een machines aan vennootschap na de stopzetting = roerend inkomen? C. Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten D. Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties Krachtlijnen van het nieuwe regime Beoogde inkomsten Welke rechten beschermt de auteursrechtenwet? Fiscale wet verwijst naar de auteursrechtenwet Enge interpretatie uit bericht aan de schuldenaars De aftrek van forfaitaire kosten Inhouding, aangifte en betaling van RV Wie moet RV inhouden? Inning aan de bron Op welke basis moet de RV berekend worden? Vanaf wanneer is RV in te houden? Indiening van aangifte in de RV Betaling van de RV Verplichte aangifte door de auteur? Vrijwillige aangifte door de auteur Vermelding op de aangifte Auteursinkomsten aan te merken als roerend inkomen Auteursrechten aan te merken als beroepsinkomen Praktijksituaties Praktijksituatie Praktijksituatie Praktijksituatie Praktijksituatie De administratieve controlemaatregelen De eerste rulings E. Innings- en bewaringskosten F. Inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is Vak XV Diverse inkomsten A. Diverse inkomsten van roerende aard Niet verplicht aan te geven inkomsten Verplicht aan te geven inkomsten a. Onderverhuring van al dan niet gemeubileerde onroerende goederen (art. 90, 5 WIB92) b. Inkomsten uit concessies op plakbrieven en reclamedragers (art. 90, 5, 2de WIB92) c. Loten van effecten van leningen van buitenlandse oorsprong niet in België geïnd (art. 90, 6 WIB92) d. Ontvangsten uit verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrechten (art. 90,7 WIB 92) e. Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot betreffende financiële instrumenten die het voorwerp zijn van een zakelijke-zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf , waarop geen roerende voorheffing is geheven B. Andere diverse inkomsten Winsten of baten uit toevallige of occasionele prestaties (art. 90, 1 WIB 92) met inbegrip van meerwaarden op aandelen die, buiten het normale beheer van een privé-vermogen, zijn verwezenlijkt van 1 tot Prijzen, subsidies, renten of pensioenen aan geleerden, schrijvers en kunstenaars (art. 90, 2 en art. 98, eerste lid WIB 92) Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen toegekend aan onderzoekers Overdracht van in België gelegen gronden of zakelijke rechten (art. 90, 8 en 91 WIB 92) Meerwaarden op gebouwde onroerende goederen (art. 90, 10 en 91 WIB92) Meerwaarden op aandelen die buiten het normaal beheer van een privé-vermogen, zijn verwezenlijkt vanaf Meerwaarden op belangrijke deelnemingen (art. 90, 9 en 94 WIB92)

8 Maklu Belastinggids 2010 Vak XVI Bezoldigingen van bedrijfsleiders Natuurlijke personen die een opdracht (= het mandaat bekleden) als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefenen Natuurlijke personen die in de vennootschap een leidende werkzaamheid of een leidende functie van dagelijks bestuur, van commerciële, technische of financiële aard buiten een arbeidsovereenkomst uitoefenen Bezoldigingen b Voordelen van alle aard Aandelenopties Als bezoldigingen aan te merken huurinkomsten Vervroegd vakantiegeld Opzeggingsvergoedingen Inschakelingsvergoedingen Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen (loonbonus) Door sportbeoefenaars verkregen bezoldigingen, vervroegd vakantiegeld, opzeggingsvergoedingen, verkregen voor hun sportieve activiteiten Door opleiders, trainers en begeleiders verkregen bezoldigingen, vervroegd vakantiegeld, opzeggingsvergoedingen, verkregen voor hun activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars Niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen Andere beroepskosten A. Tenlasteneming van vennootschapsverliezen door bedrijfsleiders a. Zij moeten gedragen zijn met de bedoeling beroepsinkomsten te behouden die de bedrijfsleider periodiek uit de vennootschap krijgt b. Het bedrag ervan moet onherroepelijk en onvoorwaardelijk gestort worden aan de vennootschap (storting langs bank- of postrekening) c. De gestorte som moet door de vennootschap gebruikt worden om de verliezen te verminderen B. Intresten van leningen voor het verwerven van aandelen De schuld moet aangegaan zijn bij een derde De schuld moet aangegaan zijn voor het verkrijgen van kapitaalaandelen (volstort) De vennootschap waarvan men de aandelen verwerft moet in België aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn (en bv. niet aan de BNI/Ven) De bedrijfsleider moet tijdens het belastbare tijdperk waarin de intrest is betaald periodieke en betekenisvolle bezoldigingen van zijn vennootschap hebben ontvangen Bedrijfsvoorheffing Inhouding voor aanvullend pensioen Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid Bezoldigingen van bedrijfsleiders tewerkgesteld in dienstverband Bedrijfsleidersbezoldigingen na werkhervatting Ingehouden roerende voorheffing op auteursinkomen bezoldiging bedrijfsleider Herkwalificatie van interesten in dividenden Vak XVII Winsten Bruto winst van de eigenlijke exploitatie (code / ) Winstbepaling uitgaande van een regelmatige boekhouding Vrijgestelde landbouwsteun Voorheen bekomen vrijstellingen (code / ) Financiële opbrengsten (code / ) Meerwaarden (na aftrek van kosten van vervreemding) Welke activabestanddelen worden geacht beroepsactiva te zijn? Gemengd gebruikte activa: gehuwden versus samenwonenden Vrijwillige gerealiseerde versus gedwongen meerwaarden Tijdstip van belastbaarheid van de meerwaarde Bedrag van de meerwaarde Vrijgestelde meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Vrijgestelde gerealiseerde meerwaarden op binnenschepen bestemd voor de commerciële vaart Gespreide belastbaarheid van meerwaarden

9 5. Winst die overeenstemt met de voorheen afgetrokken kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt (code / ) Afzonderlijk belastbare vergoedingen Beroepskosten (code / en / ) a) kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt b) bezoldigingen van de meewerkende echtgenoot of wettelijke samenwonende partner c) andere dan die vermeld onder a en b: Algemene aftrekbaarheidsvoorwaarden Belastingen en voorheffingen Geldboeten Autokosten Restaurantkosten Receptiekosten Kosten van relatiegeschenken Sponsoring Kosten van sociale voordelen Kosten van maaltijdcheques Kosten van sport-en cultuurcheques Kosten van ecocheques Kledijkosten Afschrijvingen Kosten van de beroepsmatig gebruikte woning Kosten van bedrijfsfietsen Personeelskosten Sociale bijdragen zelfstandigen VAPZ-bijdragen Intresten van beroepsmatig ontleende kapitalen Intresten betaald aan buitenlanders in fiscale vluchtlanden Verzekeringspremies Aan derden betaalde commissielonen, erelonen, makelaarslonen, ed Uitgaven m.b.t. jacht, visvangst, jachten en lusthuizen Bijdragen aan een beroepsvereniging en aan service clubs Bijdragen voor kinderopvang Overige beroepskosten Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen (code / ) Vrijstelling van opbrengsten geboekt ingevolge de homologatie van een reorganisatieplan of de vaststelling van een minnelijk akkoord door de rechtbank ( / ) Vrijstelling voor bijkomend personeel voor de uitvoer en de integrale kwalifiteitszorg (code / ) Vrijstelling voor ander bijkomend personeel Vrijstelling voor tewerkstelling van stagairs Investeringsaftrek In aanmerking komende activa Uitgesloten investeringen Eenmalige investeringsaftrek Gespreide investeringsaftrek Formaliteiten voor de investeringsaftrek Overgedragen investeringsaftrek uit vorige jaren Percentages voor aanslagjaar Toekenning medehelpende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (code / ) Inkomsten verkregen als zelfstandige in bijberoep Winsten uit een nieuwe zelfstandige activiteit na werkhervatting Belastingkrediet

10 Maklu Belastinggids 2010 Vak XVIII Baten Welke personen worden hier bedoeld? a. Beoefenaars van vrije beroepen b. Personen die ambten of posten bekleden c. Andere winstgevende bezigheden d. Parlementaire mandatarissen e. De presentiegelden ontvangen door provincie- en gemeenteraadsleden en de leden van de OCMW-raden Ontvangsten uit de uitoefening van het beroep Fiscale verwerking van geboekte voorschotten en derdengelden van advocaten Achterstallige erelonen (code / ) Meerwaarden (na aftrek van werkelijke kosten van vervreemding) Baten die overeenstemmen met de voorheen afgetrokken werkelijke kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt (code / ) Afzonderlijk belastbare vergoedingen Sociale bijdragen Andere beroepskosten Werkelijke beroepskosten Wettelijk kostenforfait Vrijstelling bijkomend personeel (code / ) Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs (code / ) Investeringsaftrek (code / ) Toekenning aan de mewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (code / ) Inkomsten verkregen in bijberoep (code / ) Baten uit een nieuwe zelfstandige activiteit na werkhervatting Vak XIX Voorheffingen i.v.m. een zelfstandige beroepswerkzaamheid Roerende voorheffing Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) Bedrijfsvoorheffing Belastingkrediet bedoeld in art. 289bis WIB Vak XX Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners Vak XXI Winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid Stopzettingsmeerwaarden (na aftrek van werkelijke kosten van vervreemding) a. Bedoelde inkomsten b. Taxatiestelsel van stopzettingsmeerwaarden Winst en baten die overeenstemmen met de voorheen afgetrokken werkelijke kosten van vervreemding van activa waarop na de stopzetting een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt (code / ) EG-premies en vergoedingen als steun voor de landbouwsector Winsten of baten verkregen of vastgesteld na de stopzetting a. Bedoelde inkomsten b. Taxatiestelsel vroeger verworven winsten en baten Werkelijke beroepskosten gedaan of gedragen na de stopzetting Baten uit een nieuwe zelfstandige activiteit na werkhervatting

11 Vak XXII Eerste vestiging als zelfstandige Vak XXIII Verrekenbare woonstaatheffing Toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn Geviseerde rente-inkomsten Informatie-uitwisseling Woonstaatheffing Belastbare grondslag voor de woonstaatheffing Tarief van de woonstaatheffing Combinatie met roerende voorheffing Verrekenbaarheid van de woonstaatheffing Vestiging en invordering van de woonstaatheffing Terugbetaalbaar belastingkrediet voor lage arbeidsinkomsten Wie heeft recht op dit belastingkrediet? In aanmerking te nemen activiteitsinkomsten Berekening van het belastingkrediet Hoeveel bedraagt het belastingkrediet? Begrenzingen Belastingkrediet voor loon- en weddetrekkenden Bijlage: aangifteformulier

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2015 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige... Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming...................... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap.................... 45 Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige.....................

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Academiejaar 2013-2014 Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

DE I KOMSTE BELASTI GE VA MUZIEK- E PODIUMKU STE AARS

DE I KOMSTE BELASTI GE VA MUZIEK- E PODIUMKU STE AARS DE I KOMSTE BELASTI GE VA MUZIEK- E PODIUMKU STE AARS Liesje Borremans Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2005-2006 Promotor : Prof.

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 december 2013 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Fiscaal recht Samenvatting 2011

Fiscaal recht Samenvatting 2011 Fiscaal recht Samenvatting 2011 Inleiding: oorsprong en bepaling van de belastingen Belastingen: noodzaak voor de overheid om bepaalde uitgaven te doen, en ook soms instrument om gewenst(zonnepanelen)

Nadere informatie