HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25"

Transcriptie

1 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING I. Belastbaar in de personenbelasting II. Buitenlandse kaderleden A. Brutotoekenning B. Kosten eigen aan de werkgever HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING HOOFDSTUK 3. BEREKENING VAN DE PERSONENBELASTING I. Vaststellen van het totaal netto-inkomen per belastingplichtige A. Persoonlijke gegevens Individuele versus gemeenschappelijke aanslag Gemeenschappelijke aanslag of niet (3 aanslagjaren) De aanslagbasissen bij een gemeenschappelijke aanslag Inkomsten van kinderen B. Huwelijksquotiënt en meewerkinkomen Basisgevallen huwelijksquotiënt Huwelijksquotiënt en beroepsverliezen Huwelijksquotiënt, meewerkinkomen en beroepsverliezen Invloed van de beroepsverliezen Overgangsregeling langetermijnsparen en bouwsparen II. Aftrekbare bestedingen A. Onderhoudsgelden Voorwaarden van aftrekbaarheid Regelmatige en achterstallige onderhoudsuitkeringen Regelmatig, achterstallig en terugwerkende gedeelte Voorwaarden met betrekking tot het terugwerkend gedeelte Gemeenschappelijke aanslag, geen overdracht Gemeenschappelijke aanslag, wel overdracht Jaar van feitelijke scheiding en onderhoudsuitkeringen Fiscaal co-ouderschap en onderhoudsuitkeringen Intersentia 1

2 B. Giften Giften beneden de maximumgrens Giften boven de maximumgrens Giften (laag bedrag) en inkomsten in code Giften (hoog bedrag) en inkomsten in code C. Bezoldigingen van een huisbediende D. Uitgaven voor de opvang van kinderen Kinderopvang en de leeftijdsvoorwaarde Kinderopvang en co-ouderschap Kinderopvang in het jaar van het huwelijk E. Geklasseerde gebouwen en landschappen Voorwaarden en aftrek Vrije verdeling F. Aftrek enige en eigen woning (woonbonus) Voorwaarde enige woning Verkoop van de tweede woning Woonbonus bij een alleenstaande Woonbonus bij een feitelijk koppel Woonbonus bij een gemeenschappelijke aanslag Lening inclusief kosten Voorwaarden en herinstap Woonbonus in combinatie met het overgangsstelsel Keuze tussen de woonbonus en het overgangsstelsel Analyse nieuw stelsel of overgangsregeling Toetreding tot de lening van een nieuwe partner G. Aanrekening bij een gemeenschappelijke aanslag III. Vermindering ingevolge de belastingvrije som A. Voorwaarden om ten laste te kunnen zijn Personen die ten laste kunnen worden genomen Kind ten laste van een alleenstaande Kind ten laste van een gehuwd koppel Gehandicapt kind ten laste Intersentia

3 5. Ouderpaar en andere personen ten laste Onderhoudsuitkeringen ten gunste van een kind Onderhoudsuitkeringen ten gunste van een ex-echtgenoot Kind met verschillende soorten inkomsten Maximale bezoldiging uit studentenarbeid Nettobestaansmiddelen in geval van werkelijke kosten Overheveling van personen ten laste Deel uitmaken van het gezin uitzonderingen Nettobestaansmiddelen van een persoon met een handicap Het principe van gezinshoofd B. Berekening van de belastingvermindering Kinderen en personen ten laste (geen co-ouderschap) Fiscaal co-ouderschap Andere toeslagen voor gezinsgebonden situaties Globale herhalingsoefeningen Overheveling van de belastingvrije som IV. Vermindering voor diverse uitgaven A. Vermindering langetermijnsparen Ingehouden premie voor aanvullend pensioen Toepassing van de 80%-regel Berekening van de nieuwe fiscale korf Kapitaalaflossingen overschrijding grensbedrag Kapitaalaflossingen geen overschrijding grensbedrag Meerdere leningen voor dezelfde woning Vervroegde terugbetaling van hypothecaire leningen Werkgeversaandelen, pensioensparen en individuele levensverzekering B. Vermindering bouwsparen en bijkomende interestaftrek Bepalen van de fiscale korf Basissituaties bij nieuwbouw Beide partners lenen elk voor hun eigen woning Interesten zijn lager dan het onroerend inkomen Beoordelingsmoment van het criterium enige woning Intersentia 3

4 6. Basissituaties bij vernieuwbouw Lening voor de aankoop en verbouwing van een woning Lening gedeeltelijk beroepsmatig aangewend Aanvullende leningen bij vernieuwbouw Gedeeltelijke hypothecaire waarborg Een van de twee deelkredieten is hypothecair gewaarborgd C. PWA- en dienstencheques Optimalisatie bij een individuele aanslag Optimalisatie bij een gemeenschappelijke aanslag D. Energiebesparende uitgaven Begrippen belastingvermindering, overdracht en krediet Het aandeel in de woning bij eigenaars Het aandeel in de woning bij huurders Combinatie van eigenaars en huurders Opeenvolgende huurders Aanvang van de werken Aanrekeningsregels Uitgaven die in aanmerking komen Combinatie met uitgaven voor beveiliging Meerdere woningen E. Groene leningen Basisprincipe Optimalisatie F. Lage- tot nulenergiewoningen G. Positief grootstedelijk beleid Individuele versus gemeenschappelijke aanslag Voorwaarde enige woning voor beide echtgenoten voldaan Voorwaarde enige woning voor een echtgenoot voldaan H. Vernieuwing van een huurwoning I. Beveiliging tegen inbraak of brand Belastingvermindering bij eigenaars Belastingvermindering bij huurders Intersentia

5 3. Meerdere woningen J. Aandelen ontwikkelingsfonds K. Vermindering voor elektrische voertuigen en oplaadpunten Vermindering voor elektrische voertuigen Vermindering voor oplaadpunten V. Vervangingsinkomsten en overwerk A. Gewone belastingvermindering Werkloosheidsuitkering Wettelijke ziekte-uitkering en pensioen Gunstige canadadry-vergoeding met werkhervatting Ongunstige canadadry-vergoeding met werkhervatting Gunstige canadadry-vergoeding zonder werkhervatting Ongunstige canadadry-vergoeding zonder werkhervatting Brugpensioen zonder werkhervatting Brugpensioen met werkhervatting B. Bijkomende belastingvermindering Werkloosheidsuitkeringen Ziekte-uitkeringen C. Vermindering inzake overwerk Beperking tot maximaal de prorata belastingdruk Geen overschrijding van de 130 uren Wel overschrijding van de 130 uren VI. Vermindering voor buitenlandse inkomsten A. Gewone vermindering Basissituaties Volledig en verlaagd tarief Volledige vrijstelling B. Bijkomende vermindering Individuele aanslag Gemeenschappelijke aanslag C. Berekeningsgrondslag gemeentebelasting D. Aanrekeningsregels beroepskosten Intersentia 5

6 1. Situatie Situatie VII. Voorafbetalingen,vermeerdering en bonificatie A. Individuele aanslag Berekening van het vereiste bedrag aan voorafbetalingen Berekening van de vermeerdering Beginnende zelfstandige met voorafbetalingen B. Gemeenschappelijke aanslag Vermeerdering, bonificatie en huwelijksquotiënt Vermeerdering, bonificatie en meehelpende echtgenoot Vermeerdering en bonificatie per partner VIII. Verrekening van voorheffingen en belastingkredieten A. Verrekenbaar maar niet terugbetaalbaar Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting Investeringen met eigen middelen (belastingkrediet) B. Verrekenbaar en terugbetaalbaar Belastingkrediet voor kinderen ten laste Belastingkrediet voor betalingen met dienstencheques Belastingkrediet voor energiebesparende uitgaven Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten Woonstaatheffing (internet voor iedereen II) IX. Gewestelijke kortingen A. Caisse d Investissement de Wallonie B. Geregistreerde winwinleningen Jaarlijkse en eenmalige belastingvermindering Overlijden van de kredietgever C. Geregistreerde renovatieovereenkomst HOOFDSTUK 4. INKOMSTEN VANONROERENDE GOEDEREN I. Individuele aanslag A. Vrijstelling van de eigen woning B. Gebruik voor het eigen beroep Intersentia

7 1. Volledig beroepsgebruik Eigen woning met gedeeltelijk beroepsgebruik C. Niet verhuurd, privéverhuur, enz Onroerend inkomen van een tweede verblijf Verhuurd aan een rechtspersoon voor bewoning Niet-verhuurd ongebouwd onroerend goed Verhuring in overeenstemming met de pachtwet D. Beroepsmatige verhuur Beroepsmatige verhuring van een gebouw (hoge huur) Beroepsmatige verhuring van een gebouw (normale huur) Beroepsmatige verhuring van een gebouw (lage huur) Beroepsmatige verhuring van een gebouw (geen betaling) Beroepsmatige verhuring om sociale redenen Beroepsmatige verhuring van een grond E. Erfpacht en opstal Erfpacht van een beroepsmatig verhuurd gebouw Recht van opstal K.I. grond bij opstalgever Recht van opstal K.I. grond bij opstalhouder F. Bijzonderheden Opsplitsing beroepsmatige verhuur en privéverhuur Gemeubileerde verhuur Woning gedeeltelijk bestemd voor de eigen beroepsactiviteit Wijziging van eigenaar gedurende het belastbare tijdperk Mede-eigendom Ingebruikneming van een woning Verhoging van het kadastraal inkomen na verbouwing Nieuw gebouw dat beroepsmatig wordt verhuurd Bestemmingswijziging: privé- naar beroepsmatige verhuur Vooruitbetaalde huur en huurvoordelen Onproductiviteit Materieel en outillering versus gebouwen II. Gemeenschappelijke aanslag Intersentia 7

8 A. Gebruik voor het eigen beroep Geen huurgelden betaald tussen de partners Wel huurgelden betaald tussen partners B. Wettelijk stelsel versus scheiding van goederen III. Netto onroerend inkomen A. Interestaftrek en woningaftrek Gewone lening Herfinancieringslening Interestaftrek bij een gedeeltelijk beroepsmatige lening Aftrekvoorwaarden van de gewone interestaftrek Vrije verdeling van de gewone interestaftrek Betalingsvoorwaarde en de verdeling van de interesten Interest- en woningaftrek bij gemeenschappelijke aanslag IV. Huurherkwalificatie A. Individuele aanslag Huurherkwalificatie bij een lage huurprijs Huurherkwalificatie bij een hoge huurprijs B. Gemeenschappelijke aanslag Beoordeling van de eigendomsvoorwaarde Invloed van het wettelijk stelsel Invloed van het stelsel scheiding van goederen C. Bestemmingswijziging Bestemmingswijziging bij het begin van de maand Bestemmingswijziging tijdens de maand D. Meerdere gebouwen Huurherkwalificatie bij meerdere gebouwen Globale oefening inclusief huurherkwalificatie HOOFDSTUK 5. INKOMSTEN VAN ROERENDE GOEDEREN EN KAPITALEN I. Dividenden A. Belastbare dividenden B. Terugbetaling van maatschappelijk kapitaal Intersentia

9 C. Interesten van voorschotten II. Interesten A. Eigenlijke interesten B. Kapitalisatie- en zerobons C. Vastgoedcertificaten D. Individuele levensverzekeringen III. Roerende verhuur IV. Lijfrente tegen afstand van kapitaal V. Auteursrechten A. Berekening van de forfaitaire kosten B. Eén schuldenaar C. Meerdere schuldenaars Totale auteursrechten lager dan EUR Totale auteursrechten hoger dan EUR HOOFDSTUK 6. WERKELIJKE BEROEPSKOSTEN I. Voorwaarden van aftrekbaarheid A. Schade gedekt door een verzekering B. Overlopende rekeningen Over te dragen kosten Toe te rekenen kosten II. Aftrekbare beroepskosten A. Kosten van onroerende goederen B. Interesten van leningen Aftrekbaarheidsvoorwaarden Beroepsmatig versus privé C. Commissies, erelonen en vergoedingen D. Bezoldigingen E. Afschrijvingen Lineaire en degressieve afschrijvingen Degressieve afschrijvingen en een verlengd boekjaar Afschrijvingsexcedenten en de aanwending ervan Afschrijvingen bij de start van een eenmanszaak Intersentia 9

10 F. Persoonlijke sociale bijdragen Terugbetaalde niet-ingehouden sociale bijdragen Maximale bijdrage VAPZ G. Beroepskosten en vervangingsinkomsten H. Beroepskosten voor 120% aftrekbaar Gemeenschappelijk vervoer van werknemers Kosten van beveiliging Kosten ter bevordering van fietsgebruik I. Met beroepskosten gelijkgestelde uitgaven III. Beroepskosten met aftrekbeperking A. Restaurant en receptiekosten B. Verplaatsingskosten met personenwagen Autokosten werknemers Autokosten zelfstandigen C. Verplaatsingskosten op andere wijze Werkelijke kosten met de moto Bij gebrek aan bewijzen D. Combinatieoefeningen verplaatsingskosten Berekening van de werkelijke beroepskosten Vergelijking werkelijke kosten met het forfait IV. Niet-aftrekbare beroepskosten A. Belastingen, boeten en schadevergoedingen B. Kledijkosten C. Sociale voordelen en vrijgestelde voordelen van alle aard Andere dan sociale maaltijden en maaltijdcheques Sociale maaltijden en maaltijdcheques V. Beroepskosten allerhande HOOFDSTUK 7. WINSTEN VAN NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJVEN I. Belastbare winsten A. Realisatiebeginsel Zeker en vaststaande vordering Intersentia

11 2. Disconto in vorderingen Kapitaalsubsidies Abnormale en goedgunstige voordelen B. Eigenlijke exploitatiewinst Het loon van de ondernemer Voordelen van alle aard Terugbetaling van ontleende bedragen en uitbreiding van de onderneming Globale oefeningen II. Meerwaarden A. Meerwaarden op aandelen Latente meerwaarden op aandelen Latente meerwaarden en vrijstelling van het monetaire deel Latente meerwaarden en gedeeltelijke verkoop Belaste versus belastingvrije fusie Herwaarderingsmeerwaarde op aandelen B. Meerwaarden op materiële vaste activa Herwaarderingsmeerwaarde op gebouwen Meerwaarde op een personenwagen Uitgestelde en gespreide taxatie Meerwaarde op bedrijfsvoertuigen Meerwaarde op binnenschepen Vervreemdingskosten en een vrij beroep Meerwaarde op een taxi Meerwaarde op een minibus en georganiseerd vervoer III. Vrijgestelde winsten A. Vrijstelling voor bijkomend personeel Berekening van de vrijstelling Berekening van de vrijstelling en eventuele terugname B. Vrijsteling stagebonus C. Investeringsaftrek Intersentia 11

12 HOOFDSTUK 8. BATEN VAN VRIJE BEROEPEN, AMBTEN, POSTEN EN WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN I. Ontvangen erelonen, A. Achterstallige erelonen Geen voorschotten Voorschotten B. Andere ontvangsten Ontvangstbeginsel en de btw-boekhouding Combinatie van verschillende ontvangsten II. Beroepskosten A. Forfaitaire beroepskosten Uitsluitend baten Baten en bezoldigingen B. Werkelijke beroepskosten Werkelijke versus forfaitaire kosten Politieke mandaten en verplichte partijbijdragen Werkelijke kosten voor baten en bezoldigingen samen III. Verplichte fiscale boekhouding A. Advocaat B. Associatie van advocaten HOOFDSTUK 9. WINSTEN EN BATEN I.V.M. EEN VOORHEEN UITGEOEFENDE WERKZAAMHEID I. Belastbare stopzettingsmeerwaarden A. Materiële en immateriële vaste activa B. Immaterieel vast actief II. Vrijgestelde stopzettingsmeerwaarden A. Voortzettingsstelsel Situatie Situatie B. Inbreng in vennootschap Situatie Situatie III. Aanrekening van de beroepskosten Intersentia

13 HOOFDSTUK 10. BEZOLDIGINGEN VAN LOON- EN WEDDETREKKENDEN I. Belastbare bezoldigingen A. Specifieke bezoldigingen Werknemer in de bouwsector Nettovakantiegeld van een arbeider Belastbaar deel van de werkgeversaandelen Sport en sportgerelateerde inkomsten B. Voordelen van alle aard Werkelijke waarde versus kostprijs Goedkope of renteloze leningen Gratis wonen Huispersoneel Gebruik van een voertuig voor persoonlijke behoeften Aandelenopties (stock options) II. Niet-belastbare bezoldigingen A. Vrijstelling woon-werkverkeer Vrijgestelde fietsvergoeding Combinatie fiets en trein Firmawagen Openbaar vervoer Georganiseerd collectief vervoer B. Kosten eigen aan de werkgever C. Pc-privé D. Al dan niet vrijgestelde bezoldigingen E. Terugvordering van bezoldigingen III. Beroepskosten A. Forfaitaire kosten Berekening van de forfaitaire kosten Forfait voor verre verplaatsingen Bijzonder forfait burgemeester B. Aanrekening van de kosten Aanrekening van de werkelijke beroepskosten Intersentia 13

14 2. Aanrekening van de forfaitaire beroepskosten Berekening en aanrekening van de forfaitaire kosten Werkelijke versus de forfaitaire beroepskosten IV. Globale oefeningen op bezoldigingen A. Globale oefening B. Globale oefening C. Globale oefening HOOFDSTUK 11. BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLEIDERS I. Forfaitaire beroepskosten II. Huurherkwalificatie A. Situatie B. Situatie III. Globale oefeningen A. Situatie B. Situatie HOOFDSTUK 12. BEZOLDIGINGEN VAN MEEWERKENDE ECHTGENOTEN HOOFDSTUK 13. PENSIOENEN, RENTEN EN ZODANIGE TOELAGEN I. Belastbare personen A. Algemene regel B. Levens- & spaarverzekeringen II. Wettelijke pensioenen A. Eigenlijke pensioenen B. Arbeidsongevallen en beroepsziekten Fiche en het aangifteformulier Vergoeding betaald na overlijden Vergoeding in de vorm van een kapitaal Tegenbewijs Combinatie van een arbeidsongeval en een beroepsziekte III. Extrawettelijke pensioenen A. Bestendige inkomstenderving Intersentia

15 1. Toezegging arbeidsongeschiktheid Polis gewaarborgd inkomen Vergoeding door een aansprakelijke derde B. Gratis pensioenkapitalen C. Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen D. Extern gefinancierde pensioentoezeggingen E. Individuele levensverzekering Niet beleende individuele levensverzekering Schuldsaldoverzekering F. Pensioensparen Pensioensparen vereffend voor 60-jarige leeftijd Pensioensparen vereffend na 60-jarige leeftijd G. Overzicht tweede en derde pijler Pensioensparen, groepsverzekering en individuele levensverzekering Analyse van de verschillende pensioenvormen HOOFDSTUK 14. BEDRIJFSVOORHEFFING I. Bezoldigingen van werknemers A. Maandelijkse bezoldigingen Ongehuwde arbeidster met kinderlast Echtgenoot zonder beroepsinkomsten Weduwe met kinderen en personen ten laste Gehandicapte echtgenoot met ziekte-uitkering B. Bezoldigingen met een andere periodiciteit Loon op dagbasis Handelsvertegenwoordigers C. Bijzondere berekeningsregels Exceptionele vergoedingen Vervroegd vakantiegeld Achterstallige bezoldigingen Opzeggingsvergoedingen Vervangingsinkomsten Intersentia 15

16 6. Brugpensioenen II. Bezoldigingen van bedrijfsleiders A. Periodieke bezoldigingen Tweeverdieners Eenverdiener B. Niet-periodieke bezoldigingen Tweeverdieners Eenverdiener C. Huurherkwalificatie Periodieke huur Niet-periodieke huur III. Pensioenen A. Cumulatieregeling B. Alleenstaande C. Gehuwden en fiscaal samenwonenden Eenverdiener Tweeverdieners IV. Vergoedingen van niet-inwoners A. Periodieke onderhoudsuitkeringen B. Winsten en baten V. Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing A. Overwerk met overwerktoeslag De 130 uren grens wordt niet overschreden De 130 uren grens wordt overschreden B. Nacht- en ploegenarbeid C. Sportbeoefenaars HOOFDSTUK 15. DIVERSE INKOMSTEN I. Occasionele winsten of baten A. Belastbaarheid en tarief B. Overdracht van occasionele verliezen II. Prijzen, subsidies, renten en pensioenen A. Lage subsidies met vrijstelling Intersentia

17 B. Onderbroken toekenning van subsidies C. Hoge subsidies met vrijstelling D. Globale oefeningen inclusief giften III. Uitkeringen tot onderhoud A. Periodieke onderhoudsuitkeringen B. Onderhoudsuitkering omgezet in kapitaal IV. Inkomsten uit onroerende rechten A. Onderverhuring van onroerende goederen Ongemeubileerde huur en onderverhuring Ongemeubileerde huur en gemeubileerde onderverhuring Gemeubileerde huur en onderverhuring B. Concessie om reclamedragers te plaatsen C. De verhuring van jachtrechten V. Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen A. Belastbaarheid B. Berekening van de meerwaarde Grond is verworven via aankoop Grond is verworven door schenking Aankoop, erfenis en schenking VI. Meerwaarden op aandelen A. Meerwaarde op belangrijke deelneming B. Interne meerwaarden op aandelen VII. Meerwaarden op gebouwde onroerende goederen A. Aankoop gebouw en doorverkoop B. Aankoop grond en verkoop gebouw C. Aankoop gebouw en doorverkoop na verbouwingswerken D. Grond verworven bij schenking verkoop van een gebouw Intersentia 17

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 17 I. Belastbaar in de personenbelasting... 17 II. Buitenlandse kaderleden... 19 A. Brutotoekenning... 19 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 29

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 29 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 21 I. Belastbaar in de personenbelasting... 21 II. Buitenlandse kaderleden... 23 A. Brutotoekenning... 23 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 19 I. Belastbaar in de personenbelasting... 19 II. Buitenlandse kaderleden... 21 A. Brutotoekenning... 21 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 19 1.1 Rijksinwoners 19 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 19 1.2.1 Fiscale woonplaats

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38 5 Voorwoord 3 Inleidende begrippen 25 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 25 1.1 Rijksinwoners 25 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 25 A Fiscale woonplaats 25 B Zetel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

INLEIDENDE BEGRIPPEN...

INLEIDENDE BEGRIPPEN... Inhoud INLEIDENDE BEGRIPPEN... 21 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting... 21 1.1 Rijksinwoners... 21 1.2 Fiscale woonplaats in België... 21 1.3 Fiscale woonplaats... 21 1.4 Zetel

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne accountant@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010

Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Personenbelasting Tarief personenbelasting - inkomensschijven Inkomsten Inkomensschijf tarief Op de volle schijven 0 7.900,00 25% 1.975,00 7.900,00 11.240,00 30% 2.977,00

Nadere informatie

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/609.136 (AAFisc Nr. 20/2011) dd 04.04.2011 Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1 Belastinghervorming Personenbelasting Wet van 10 augustus 2001 2004 KPMG 1 Stappen in de personenbelasting 1. Bepaling wie onderworpen is aan de personenbelasting 2. Bepaling van de belastbare inkomsten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte :...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING............. 1 I. De fiscale soevereiniteit................................................ 1 II. Het begrip rijksinwoner..............................................

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.710,00 25% 2.177,50 8.710,00-12.400,00 30% 3.284,50 12.400,00-20.660,00 40% 6.588,50 20.660,00-37.870,00 45% 14.333,00 37.870,00-50%

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Fiscale Handboeken HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Volledig geactualiseerd tot 17 augustus 2015 (geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2016 zie p. 785 e.v.) Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-11.070,00 2.767,50 11.070,00-12.720,00 30% 3.262,50 12.720,00-21.190,00 40% 6.650,50 21.190,00-38.830,00 45% 14.488,50 38.830,00-50%

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.760,00 2.190,00 8.760,00-12.470,00 30% 3.303,00 12.470,00-20.780,00 40% 6.627,00 20.780,00-38.080,00 45% 14.412,00 38.080,00-50%

Nadere informatie

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna :

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna : Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... 39913.46100 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... 83.05.01-132-64 Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb Repertoriumnummer :... VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Belastingdienst waarvan u afhangt :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte.

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. SOFISK 2015 Sofisk is ook beschikbaar voor: - Vennootschapsbelasting niet-inwoners - Rechtspersonenbelasting Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. Meer info over deze domeinen?

Nadere informatie

HOE MINDER PERSONENBELASTING BETALEN?

HOE MINDER PERSONENBELASTING BETALEN? HOE MINDER PERSONENBELASTING BETALEN? Alles over uitgaven met fiscaal voordeel, federaal en gewestelijk Nathalie Nimmegeers Tax HR Belgium BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Redactie: Kathleen Branckaert

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Dit is een kopie van uw aangifte ontvangen door de FOD Financiën (doc id : 9928020). Repertoriumnummer :... 24846.07500 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N.

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1 Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen

Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen Inhoud De cijfers verwijzen naar de rubrieken Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen Deel I: Personenbelasting (PB) A. Onroerende inkomsten

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie