SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte."

Transcriptie

1 SOFISK 2015 Sofisk is ook beschikbaar voor: - Vennootschapsbelasting niet-inwoners - Rechtspersonenbelasting Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. Meer info over deze domeinen? Contacteer hiervoor onze klantendienst op of Versie (13/05/2015) Aangifte personenbelasting 2015 : de aardverschuiving ingevolge de zesde staatshervorming Het aangifteformulier inzake Personenbelasting met betrekking tot het aanslagjaar 2015 is bekend. Het berekeningsprogramma kan dan ook niet achterblijven. Het nieuwe aangifteformulier is het eerste na de uitvoering van de zesde staatshervorming. Die hervorming heeft een grote impact op de berekening van de belasting. Ondanks de grote commotie die in media wordt gevoerd, zal de belastingplichtige bij het invullen van zijn aangifte relatief weinig hinder ondervinden van de nieuwe berekeningswijze. Uw berekeningsprogramma neemt het grote werk immers voor haar rekening. Zo zal de belastingplichtige in het detail van de berekening kunnen vaststellen dat de geheven belasting wordt verdeeld in een belasting staat (voor de federale overheid) en gewestelijke opcentiemen (voor de gewesten). Alleen het Vak IX (fiscale voordelen voor een hypothecaire lening en levensverzekering) vergt enige gewenning. In dit vak werden vele codes ontdubbeld, om een onderscheid te maken tussen uitgaven die betrekking hebben op de eigen woning (gewestelijke bevoegdheid) en de andere (federale bevoegdheid). Per saldo zijn er weliswaar 43 codes bijgekomen, maar daar zal de doorsnee belastingplichtige niet veel last van hebben. 82 % van de belastingplichtigen kan immers aan zijn aangifteverplichting zonder meer dan 20 codes in te vullen. Het is slechts in het geval van zeer specifieke gevallen dat de zaken ingewikkelder worden. Dat blijkt ook uit de toelichting bij de aangifte. De toelichting bij deel 1 telt ondertussen maar liefst 136 pagina s. Hierna overlopen we systematisch alle wijzigingen aan het aangifteformulier, vak per vak. DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Vak I Wijziging of eerste mededeling van uw bankrekening telefoonnummer Ongewijzigd Vak II Persoonlijke gegevens en gezinslasten

2 Vak III Inkomsten van onroerende goederen Schrapping rubrieken in verband met eigen woning In het vak van de onroerende inkomsten werden de rubrieken voorzien voor de eigen woning geschrapt, zowel in de rubriek voor de Belgische als de buitenlandse inkomsten. Deze schrapping houdt verband met de absolute vrijstelling voor alle inkomsten uit de eigen woning (kadastraal inkomen en huur, bv. wanneer een wegens beroeps- of sociale redenen zelf niet betrokken eigen woning wordt verhuurd), ongeacht of die in België of in het buitenland gelegen is, en ongeacht of er nog een lening op die woning loopt die gesloten is vóór Het huurexcedent is ook niet langer belastbaar (cf. schrapping code x111). De huurherkwalificatie in toepassing van artikel 32 WIB 92 blijft in voorkomend geval wel van toepassing. Concreet worden de codes x100,x101, 1104, x111 (Belgische inkomsten) en x121, 1122 en x133 en 1134 (buitenlandse inkomsten) geschrapt. Voor meer over de vrijstelling eigen woning, zie Noteer dat wel nog informatie wordt gevraagd met betrekking tot de inkomsten van de eigen woning in vak IX met het oog op de berekening van de gewestelijke belastingvermindering voor de verrekening van de onroerende voorheffing. Verplaatsing rubrieken in verband met betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen De rubriek voor de betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen is verplaatst van Vak III, rubriek C naar Vak IX B. 6 (code 3147), C. 6 (code 1147), al naargelang ze al dan niet betrekking hebben op de eigen woning. Vak IV Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag Terugname belastingvermindering werkgeversaandelen De lijn A.2. terugname van de belastingvermindering voor werkgeversaandelen is geschrapt. Dit is het gevolg van het feit dat, in het kader van de belastingvermindering voor werkgeversaandelen (vak X rubriek F) een schending van de permanentievoorwaarde de vorm heeft aangenomen van een terugname van de belastingvermindering onder de vorm van een federale belastingvermeerdering. Er is dan ook een in het Vak X, rubriek F een nieuwe regel voorzien voor de terugname van de voorheen verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van de aandelen in 2014 (codes x366). Voor meer over de belastingvermindering voor werkgeversaandelen, zie Overuren die recht op overwerktoeslag De rubriek G, 1 totaal aantal werkelijk gepresteerde overuren wordt opgedeeld in 2 subrubrieken, met name : - die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 130 uren; - die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 180 uren. Deze opsplitsing houdt verband met het feit dat vanaf tot 180 uren in aanmerking komen voor de federale belastingvermindering voor overwerk dat recht geeft op overwerktoeslag. Voor meer over de belastingvermindering voor overwerk dat recht geeft op overwerktoeslag in Lexfin, zie

3 Werkbonus De rubriek K werkbonus wordt opgedeeld in 2 subrubrieken, met name : - toegekend van tot ; - toegekend van tot Deze opsplitsing houdt verband met het feit dat vanaf het belastingkrediet is opgetrokken tot 14,40 % van de werkbonus. Tot bedraagt het belastingkrediet 8,95 %. Voor meer over de werkbonus in Lexfin, zie Vak V Pensioenen Vak VI Ontvangen onderhoudsuitkeringen Vak VII Inkomsten van kapitalen en roerende goederen Aan 20 % belastbare inkomsten Er wordt een nieuwe regel voorzien voor inkomsten belastbaar aan 20 % in de rubrieken A. 1. En 2. A) tot d). Dit tarief houdt verband met de VVPR-bis aandelen. de roerende voorheffing bedraagt in dat kader 20% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng (zie Het tarief van 20 % is al mogelijk in aanslagjaar 2015 indien de betrokken vennootschap boekhoudt te paard. Vak VIII Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen Vak IX Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden, premies van individuele levensverzekeringen en erfpacht- of opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen, die recht geven op een belastingvoordeel. Dit vak ondergaat de grootste wijziging naar aanleiding van de zesde staatshervorming. Abstractie gemaakt van de rubriek A. voor de groene lening, wordt gans het vak IX opgedeeld in enerzijds de uitgaven die betrekking hebben op de eigen woning, die een gewestelijke belastingvermindering opleveren en anderzijds de uitgaven die geen betrekking hebben op de eigen woning, die een federale belastingvermindering opleveren. Via de prefix van de code wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewestelijke en federale belastingverminderingen (resp. prefix 3 en 4 en prefix 1 en 2). Intresten van leningen gesloten van 2009 tot 2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven ( groene lening ) Terwijl deze rubriek vroeger een beetje verloren stond midden in vak IX, staat deze nu helemaal vooraan, onder littera A. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. Deze afzondering wordt verantwoord omdat de groene lening sowieso een federale belastingvermindering is, ongeacht of deze betrekking heeft op een eigen of een niet eigen woning. In

4 die zin hoort de groene lening niet thuis in rubriek B of C, vandaar de opname in een afzonderlijke rubriek A. Voor meer over de groene lening in Lexfin, zie Uitgaven met betrekking tot uw eigen woning Gewestelijke woonbonus Rubrieken B. 1. en 2. De rubrieken B. 1. En 2. zijn inhoudelijk onveranderd. Alleen wordt er gesproken over de gewestelijke woonbonus terwijl er tot vorig jaar sprake was van de aftrek enige eigen woning. Het betreft dus een loutere specificatie dat het gaat om de gewestelijke en niet de federale woonbonus. De code zijn dezelfde, behalve dat ze door de ontdubbeling een andere prefix hebben (nl. 3 en 4 in plaats van 1 en 2), die er op wijst dat het gaat om een gewestelijke belastingvermindering. Voor meer over de gewestelijke woonbonus in Lexfin, zie Gewestelijke belastingvermindering voor de verrekening van de onroerende voorheffing Rubriek B. 3. In rubriek B. 3. a) wordt informatie gevraagd met betrekking tot de inkomsten van de eigen woning, niettegenstaande deze volledig en absoluut zijn vrijgesteld. Deze theoretische inkomsten zijn nodig : - bij de berekening van de gewestelijke bijkomende intrestaftrek; deze is immers slechts mogelijk in de mate dat het totaalbedrag aan interesten meer bedraagt dan het netto belastbaar onroerend inkomen verhoogd met het onroerend inkomen van de eigen woning vóór toepassing van de vrijstelling van artikel 12, 3 WIB 92 (art. 145/45 3 lid 1 WIB 92); - bij de berekening van de gewestelijke belastingvermindering voor de verrekening van de onroerende voorheffing. Deze belastingvermindering is immers gelijk aan 12,5 % van de in aanmerking komende intresten, beperkt tot het geïndexeerd kadastraal inkomen van de eigen woning. De intresten en vergoedingen die in principe in aanmerking komen voor deze belastingvermindering zijn deze vermeld in de rubriek B. 3. c) (code 3146, intresten) en rubriek B. 6. (code 3147, erfpacht- en opstalvergoedingen). Voor meer over deze belastingvermindering in Lexfin, zie Gewestelijke belastingvermindering voor intresten van hypothecaire leningen (omzetting bijkomende intrestaftrek) Rubriek B. 3. b) is inhoudelijk onveranderd. De bedragen die hier moeten worden vermeld zijn diegene de recht geven op de oude bijkomende intrestaftrek. Vermits deze betrekking hebben op de eigen woning, gaat het om een gewestelijke belastingvermindering. Ook hier is de prefix veranderd (zie hiervoor). Voor meer over de gewestelijke belastingvermindering voor de intresten van hypothecaire leningen, zie

5 Gewone intrestaftrek voor eigen woning Rubriek B. 3. c) vereist enige uitleg vermits het hier gaat om de gewone intrestaftrek voor een eigen woning. Het gaat dus om intresten op een lening die verband houdt met de eigen woning maar die niet in aanmerking komen voor de gewestelijke woonbonus (bv. wegens niet hypothecair, onvoldoende looptijd, ). Vanaf aanslagjaar 2015 neemt de gewone intrestaftrek de vorm aan van hetzij een federale aftrek hetzij een gewestelijke belastingvermindering. Dat laatste is het geval wanneer de lening die de intresten genereert betrekking heeft op de eigen woning. De intresten die recht geven op de gewestelijke belastingvermindering voor gewone intrestaftrek worden vermeld in de hetzij de code 3146 hetzij 3152, al naargelang de lening is afgesloten vóór of na Dit onderscheid wordt gemaakt omdat de intresten van de leningen vóór 2005 eventueel recht geven op de gewestelijke belastingvermindering voor de verrekening van de onroerende voorheffing (zie hiervoor). Voor meer over de gewone intrestaftrek (zowel de federale als de gewestelijke) in Lexfin, zie Oude leningen die recht geven op bouwsparen of lange termijnsparen In Vak IX rubriek B 4 b) wordt twee regels geschrapt (codes x359 en x360). Dit komt omdat het in deze rubriek enkel kan gaan om leningen gesloten vanaf Leningen voor een eigen woning van vóór komen in aanmerking voor de belastingvermindering voor het bouwsparen, ook al was de woning niet de enige woning. Dat maakt dat een gewestelijke belastingvermindering voor het LT-sparen voor een lening vóór 1993 niet mogelijk is. Daarom hoeft het voor de voorgaande jaren relevante onderscheid niet langer te worden gemaakt. Voor de gewestelijke belastingvermindering voor het lange termijnsparen, zie Premies van individuele levensverzekeringen Nieuw is dat een onderscheid wordt gemaakt tussen levensverzekeringen die betrekking hebben op een eigen woning (die hier moeten worden vermeld) en de andere (die verder moeten worden vermeld). Voor de gewestelijke belastingvermindering voor het lange termijnsparen, zie Betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen Nieuw is dat de betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen in Vak IX worden vermeld (Vak III voorheen), en dat er een onderscheid wordt gemaakt al naargelang deze vergoedingen betrekking hebben op de eigen woning (die hier moeten worden vermeld) of niet. Zie de bespreking van de gewone intrestaftrek voor eigen woning, hiervoor. Uitgaven die geen betrekking hebben op uw eigen woning In dit vak zijn de uitgaven opgenomen die betrekking hebben een woning die niet (langer) de eigen woning is. Deze uitgaven geven recht op een federaal voordeel. Federale woonbonus

6 Rubriek C. 1. en 2 Het betreft leningen aangegaan tot en met 2013 die in aanmerking kwamen voor de aftrek enige eigen woning zoals die toen bestond maar waarbij de woning waarop de lening betrekking heeft niet langer de eigen woning is. Deze rubriek is identiek aan de rubriek tot aanslagjaar 2014 met betrekking tot de aftrek enige eigen woning. Federale belastingvermindering voor intresten van hypothecaire leningen (omzetting bijkomende intrestaftrek) Rubriek C. 3. a) De bedragen die hier moeten worden vermeld zijn diegene de recht geven op de oude bijkomende intrestaftrek. Vermits deze geen betrekking hebben op de eigen woning, gaat het om een federale belastingvermindering. Gewone intrestaftrek voor niet eigen woning In rubriek C. 3. b) wordt de gewone intrestaftrek vermeld, zoals we die kennen van vroeger. Oude leningen die recht geven op federaal bouwsparen of lange termijnsparen In de rubriek 4. a) wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen leningen gesloten vóór 1989 en leningen gesloten vanaf Er blijft nog één regel voor uitgaven in het kader van leningen afgesloten vanaf De reden hiervoor is dat met betrekking tot leningen vóór die datum de enige voorwaarde voor een vermindering voor bouwsparen was dat het ging om de eigen woning. De voorwaarde enige woning bestond nog niet. Met als gevolg dat, wanneer het niet langer gaat om een eigen woning, automatisch wordt teruggevallen op de vermindering voor het LT-sparen (cf. artikel 145/41, WIB 92). Premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op federale belastingvermindering Nieuw is dat een onderscheid wordt gemaakt tussen levensverzekeringen die betrekking hebben op een eigen woning en de andere (die hier moeten worden vermeld). Verder wordt in de rubriek 5. a) niet langer een onderscheid gemaakt tussen leningen gesloten vóór 1989 en leningen gesloten vanaf Er blijft nog één regel voor uitgaven in het kader van leningen afgesloten vanaf De reden hiervoor is dat met betrekking tot leningen vóór die datum slechts een vermindering voor bouwsparen werd verleend op voorwaarde dat het ging om de eigen woning (cf. artikel 145/41, WIB 92). Met als gevolg dat, wanneer het niet langer gaat om een eigen woning, automatisch wordt teruggevallen op de vermindering voor het LT-sparen. Betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen Nieuw is dat de betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen in Vak IX worden vermeld (Vak III voorheen), en dat er een onderscheid wordt gemaakt al naargelang deze vergoedingen betrekking hebben op de eigen woning of niet (die hier moeten worden vermeld). Zie de bespreking van de gewone intrestaftrek voor eigen woning, hiervoor. Vak X (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen Onderscheid tussen gewestelijke en federale belastingverminderingen

7 Ook in het vak van de belastingverminderingen wordt via de prefix van de code een onderscheid gemaakt tussen de gewestelijke en federale belastingverminderingen (resp. prefix 3 en 4 en prefix 1 en 2). werkgeversaandelen In rubriek F is een nieuwe regel voorzien voor de terugname van de voorheen verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van werkgeversaandelen in 2014 (codes x366). Dit is het gevolg van het feit dat, in het kader van de belastingvermindering voor werkgeversaandelen een schending van de permanentievoorwaarde de vorm heeft aangenomen van een terugname van de belastingvermindering onder de vorm van een federale belastingvermeerdering. Voor meer over de belastingvermindering voor werkgeversaandelen, zie PWA-cheques - dienstencheques De rubrieken G betalingen gedaan voor prestaties in het kader van PWA en H. betalingen in het kader van dienstencheques worden niet langer opgedeeld in twee rubrieken. De grensbedragen zijn immers voor het ganse jaar onveranderd gebleven, i.t.t. aanslagjaar Win-winlening De rubriek met betrekking tot de win-winlening wordt verwijderd uit Vak X en overgeheveld naar het nieuwe Vak XI. Dit houdt verband met het feit dat het voordeel m.b.t. de win-winlening niet langer wordt aanzien als een belastingvermindering maar wel als een belastingkrediet. In de marge merken we op dat het voordeel berekeningstechnisch een belastingvermindering blijft zolang die niet de vorm van een terugbetaling aanneemt. Voor meer hieromtrent in Lexfin, zie Energiebesparende uitgaven In deze rubriek noteren we een kleine herschikking (cf. dakisolatie) en het feit dat de overdraagbare aftrekken nog slechts op twee in plaats van drie jaar betrekking hebben (waardoor een aantal codes worden geschrapt). Nieuw is ook dat, wat betreft de dakisolatie, vorig jaar het bedrag van de uitgave moest worden ingevuld (en de administratie de vermindering zelf berekende), terwijl dit jaar het bedrag van de belastingvermindering moet worden vermeld. De vermindering bedraagt 30 % van de op EUR begrensde uitgave (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2015). Voor meer over de belastingvermindering voor dakisolatie in Lexfin, zie Vak XI Bedragen die in aanmerking komen voor een belastingkrediet voor winwinleningen De winwinlening is verhuisd van vak X (belastingverminderingen) naar Vak IX (belastingkredieten). Voor meer, zie hiervoor.

8 Vak XII Voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2015 Vak XIII Verrekenbare woonstaatheffing Vak XIV Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland en juridische constructies Nieuw in dit vak is dat in rubriek A (met betrekking tot de rekeningen in het buitenland) de volgende vraag moet worden beantwoord : Zijn de wettelijk bepaalde gegevens betreffende de rekening bij het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België gemeld. Momenteel is deze melding bij het centraal aanspreekpunt nog niet mogelijk. De woordvoerder van Financiën heeft gemeld dat in de toelichting bij de belastingaangifte zal worden vermeld hoe die informatie aan de Nationale Bank moet worden doorgespeeld. Voor meer over het centraal aanspreekpunt in Lexfin, zie DEEL 2 VAN DE AANGIFTE Vak XV Beroep en ondernemingsnummer Vak XVI Diverse inkomsten Loten Belgische overheidsfondsen In de rubriek A. 1. is de lijn voor de loten van Belgische overheidsfondsen verdwenen. Dit is logisch vermits de laatste trekking plaatsvond op , waarmee in aanslagjaar 2014 officieel een einde kwam aan het tijdperk van de Belgische lotenleningen. Voor meer hieromtrent in Lexfin, zie Gsm-masten De regel (voorheen A. 2. c)) voor de concessie van het recht om zend- en ontvangstapparaten voor mobiele telefonie te installeren is verdwenen. Deze inkomsten zijn met ingang van aanslagjaar 2015 immers opnieuw aan te merken als onroerende inkomsten. Voor meer over deze inkomsten in Lexfin, zie Meerwaarden op roerende waarden en titels De rubriek van de winsten of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen, speculaties of diensten wordt opgedeeld om de meerwaarden op roerende waarden en titels te kunnen afzonderen. Dat is nodig in uitvoering van de zesde staatshervorming omdat die inkomsten behoren tot de roerende inkomstenbox, waarop de autonomiefactor niet moet worden toegepast. Het gaat dus louter om een berekeningstechnische aangelegenheid. Inhoudelijk veranderd er niets dus de inkomsten aangegeven in de code x440 blijven onderworpen aan het tarief van 33 %.

9 Voor meer over de roerende inkomstenbox in Lexfin, zie Vak XVII Bezoldigingen van bedrijfsleiders Werkbonus De rubriek 16 werkbonus wordt opgedeeld in 2 subrubrieken, met name : - toegekend van tot ; - toegekend van tot Deze opsplitsing houdt verband met het feit dat vanaf het belastingkrediet is opgetrokken tot 14,40 % van de werkbonus. Tot bedraagt het belastingkrediet 8,95 %. Voor meer over de werkbonus in Lexfin, zie Vak XVIII Winst uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen Vak XIX Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden Vak XX Voorheffingen in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid De enige wijziging in dit vak is dat het overgedragen belastingkrediet niet langer wordt gespecifieerd per aanslagjaar. Dit wordt verklaard door het feit dat het belastingkrediet vanaf aanslagjaar 2015 terugbetaalbaar is, en dus niet langer overdraagbaar. De overdrachten van vorige jaren worden in een keer dit jaar in rekening gebracht en in voorkomend geval terugbetaald. Opsplitsing is dus niet meer nodig. Voor meer over dit belastingkrediet in Lexfin, zie Vak XXI Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners Vak XXII Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid Vak XXIII Eerste vestiging als zelfstandige

10 Versie (10/02/2015) Vennootschapsbelasting o Liquidatiereserve opgenomen in: Vak I : Belaste liquidatiereserve Vak V : Liquidatiereserve belast aan 10% Versie (21/01/2015) Personenbelasting o o Nieuwe rubrieken: - Vak IV : Wedden, lonen,. 1305/2305 : Overuren die recht geven op een overwerktoeslag die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 180 uren. 1291/2291 : Werkbonus : toekenning vanaf t.e.m Vak XVI : Bezoldiging van bedrijfsleiders 1421/2421 : Werkbonus : toekenning vanaf t.e.m Gemiddelde brandstofprijzen voor 2014 (incl. btw) Euro ppm 95RON 1, RON E10 (vanaf ) 1,5659 Super 10 ppm 98RON 1, RON E10 (vanaf ) Diesel 1,4158 LPG 0,5963 o Simulatie netto-bestaansmiddelen: Aanslagjaar Inkomsten 2015 Sociale bijdragen Sociale bijdragen voor zelfstandigen geldig vanaf 1 januari Versie (18/12/2014) Personenbelasting Revalorisatiecoëfficiënt is 4,23. Belastingkrediet zelfstandigen fiscaal terugbetaalbaar. Loonberekening (bruto<->netto) Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari Versie (12/12/2014) Personenbelasting De om te slane belasting werd soms verkeerd berekend.

11 Versie (10/12/2014) Personenbelasting De voorlopige versie is gebaseerd op het aangifteformulier van aanslagjaar Het betreft hier een zeer voorlopige versie gezien de enorme wijziging van de berekening van de personenbelasting door de zesde staatshervorming. De problematiek aangaande de regionalisering van de woonfiscaliteit hebben we voorlopig nog niet opgenomen omwille van de complexiteit. Wij zullen op regelmatige tijdstippen updates van het programma ter beschikking stellen. Geen indexering fiscale uitgaven aanslagjaren 2015 tot 2018 Het gaat om de bedragen inzake: o de vermindering pensioenen en vervangingsinkomsten (artikelen 147, 151, 152 en 243, WIB 92); o de vrijgestelde eerste schijf van inkomsten uit spaardeposito s, van dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen en van interesten of dividenden van vennootschappen met sociaal oogmerk (artikel 21, 5, 6 en 10, WIB 92). Dit betekent dat voor de berekening van de vrijgestelde eerste schijf van de inkomsten uit spaardeposito s op 31 december 2014 waarop geen roerende voorheffing moet worden ingehouden, het vrijgestelde bedrag EUR bedraagt ingevolge het feit dat voor de roerende voorheffing het inkomstenjaar gelijk is aan het aanslagjaar, wat hetzelfde zal zijn als het vrijgesteld bedrag in de personenbelasting voor aanslagjaar 2015 omwille van de bevriezing; o de fiscale korf voor de belastingvermindering voor het lange termijnsparen (vanaf aanslagjaar 2015) en van de eerste schijf van de leningen (leningen aangegaan vanaf 1 januari 2014) als vermeld in artikel 145/6, WIB 92; o de belastingverminderingen voor de verwerving van werkgeversaandelen (artikel 145/7, WIB 92) en voor het pensioensparen (artikel 145/8, WIB 92); o de overgedragen belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven (artikel 145/24, 1, WIB 92); o de belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een elektrisch voertuig (artikel 145/28, WIB 92); o de belastingvermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds (artikel 145/32, WIB 92); o de belastingvermindering voor giften (artikel 145/33, WIB 92); o de belastingvermindering voor huispersoneel, wat het maximumbedrag van de uitgaven betreft waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend (artikel 145/34, vijfde lid, WIB 92); o de belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen (artikel 535, WIB 92) en o de in aanmerking te nemen uitgaven voor de in een federale belastingvermindering omgezette aftrek voor enige woning (artikel 539, WIB 92).

12 Vennootschapsbelasting De voorlopige versie is gebaseerd op het aangifteformulier van aanslagjaar Volgende tarieven werden aangepast: Aftrek voor risicokapitaal Grote vennootschappen : 2,63 % Kleine vennootschappen : 3,13 % Vrijstelling bijkomend personeel KMO (bijlage 276T) : 5.660,00

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

WEBINAR Aangifte 2016

WEBINAR Aangifte 2016 WEBINAR Aangifte 2016 18 mei 2016 Aangiftetermijnen Papier TOW 30 juni (do) 13 juli (wo) TOW mandataris 27 oktober (do) taalgebruik in aangifte met betrekking tot (m.b.t.) als kunnen worden beschouwd overeenkomstig

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren

Om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren Elke vennootschap die is onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Aan dat fonds moet ze uiterlijk

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

De zesde staatshervorming personenbelasting

De zesde staatshervorming personenbelasting De zesde staatshervorming personenbelasting De bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 heeft de fiscale autonomie van de gewesten sterk uitgebreid. Vanaf het inkomstenjaar 2014 kunnen de gewesten

Nadere informatie

Fiscale simulator - inkomsten 2016

Fiscale simulator - inkomsten 2016 Fiscale simulator - inkomsten 2016 VERSIE 2017/277 (04/10/2017) Belasting niet inwoners aanslagjaar 2017 Er wordt geen extra belastingvrije som meer toegekend wanneer een gehuwde belastingplichtige (met

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015 VOORALEER U START! Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015 De zesde staatshervorming, met de opsplitsing tussen de federale en gewestelijke personenbelasting, heeft gezorgd voor een ommekeer

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

INLEIDENDE BEGRIPPEN...

INLEIDENDE BEGRIPPEN... Inhoud INLEIDENDE BEGRIPPEN... 21 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting... 21 1.1 Rijksinwoners... 21 1.2 Fiscale woonplaats in België... 21 1.3 Fiscale woonplaats... 21 1.4 Zetel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424). Personenbelasting. Belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Bijzondere

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Fiscaal RECHT in België. Harald De Muynck Kevin De Muynck

Fiscaal RECHT in België. Harald De Muynck Kevin De Muynck Fiscaal RECHT in België Harald De Muynck Kevin De Muynck EDITIE 2016 Uitgeverij Academia Press Prudens Van Duyseplein 8 9000 Gent België www.academiapress.be Uitgeverij Academia Press maakt deel uit van

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE

AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE Johan Van Overtveldt Minister van Financiën Philippe Jacquij Administrateur-generaal van de Fiscaliteit 25 april 2017 North Galaxy AGENDA Aangifte 2016 Aangifte 2017 Codes:

Nadere informatie

Richtlijnen fiscale aangifte

Richtlijnen fiscale aangifte Richtlijnen fiscale aangifte Inkomstenjaar 2015 Aanslagjaar 2016 SOCIALE BIJDRAGEN TOEKENNINGEN/BEZOLDIGINGEN AAN MEEWERKENDE ECHTGENOTEN BIJDRAGEN VAP EN PENSIOENSPAREN SOCIALE UITKERINGEN 1. Vooraf Waar

Nadere informatie

invloed 6e staatshervorming

invloed 6e staatshervorming de aangifte - algemeen 1 belastingaangifte vanaf ajr 2015 deels gewestelijke invulling: vak IX en vak X de federale bevoegdheden: de codes worden voorafgegaan door 1 of 2 de gewestelijke bevoegdheden:

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

/#!#! !"#! $ %!"!&! ! " $ % &! ' % #(#)*+,%))!% % #& - &. # $"#!% & " "'(%&! & '#! )! &")!"!&"'(%! %!&!!")!%!!!&")!

/#!#! !#! $ %!!&! !  $ % &! ' % #(#)*+,%))!% % #& - &. # $#!% &  '(%&! & '#! )! &)!!&'(%! %!&!!)!%!!!&)! !"#! $!%!"#! $ %!"!&!! " ## $ % &! ' % #(#)*+%))!% #' % #& - &. # $"#!% & " "'(%&! & '#! )! &")!"!&"'(%! %!&!!")!%!!!&")! *+' ')!))!)&& &!'&!"!)!"!&# &!"!*-! ''(%&! "!! &#! "!"&&!! %&!!!+&. )') )!)&& &!!!)!!"&(((*/&0&*%!0%&#!!!

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Bijlage bij het koninklijk besluit van Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.): N.N. (partner):...... BB Taxatiedienst bevoegd

Nadere informatie

Actualia personenbelasting

Actualia personenbelasting Actualia personenbelasting Luc De Greef BEREKENING PERSONENBELASTING NA DE ZESDE STAATSHERVORMING 1 1. Gewestelijke bevoegdheden De gewesten kunnen: opcentiemen (%) heffen op een deel van de PB m.b.t.

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

info BBB ajr 2016 woonfiscaliteit 1 wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning?

info BBB ajr 2016 woonfiscaliteit 1 wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter is én die men: 1) ofwel zelf betrekt 2) ofwel zelf niet betrekt omwille van

Nadere informatie

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Aangifte PB 2013 Koen Geens Minister van Financiën Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 30 april 2013 North Galaxy Krachtlijnen > S Keuzevrijheid door de burger 1,5 miljoen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna :

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna : Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 19 1.1 Rijksinwoners 19 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 19 1.2.1 Fiscale woonplaats

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Aangifte PB 2015. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. 28 april 2015 North Galaxy. Minister van Financiën

Aangifte PB 2015. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. 28 april 2015 North Galaxy. Minister van Financiën Aangifte PB 2015 Persconferentie Johan Van Overtveldt Minister van Financiën 28 april 2015 North Galaxy 1 Agenda Indienen van de aangifte De aangifte 2015 Nieuwe berekening van de belastingen Bedrag pensioensparen

Nadere informatie

Aangifte PB Persconferentie. Koen Geens Minister van Financiën. Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit. 29 april 2014 Fedopress

Aangifte PB Persconferentie. Koen Geens Minister van Financiën. Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit. 29 april 2014 Fedopress Aangifte PB 2014 Koen Geens Minister van Financiën Persconferentie Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit 29 april 2014 Fedopress Krachtlijnen > Keuzevrijheid voor de burger 2 miljoen vereenvoudigde

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Personenbelasting aj. 2017

Personenbelasting aj. 2017 VERSIE 2017/277 (04/10/2017) Opslagstructuur TOW-bestanden Er werd, op basis van nieuwe informatie van het ministerie, een wijziging doorgevoerd in de opslagstructuur van de TOW-bestanden voor de elektronische

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier mei - juni Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave U ONTVING DE BELASTINGAANGIFTE? WAT

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1 Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Aangifte PB 2016. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. Philippe Jacquij. 26 april 2016 North Galaxy. Minister van Financiën

Aangifte PB 2016. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. Philippe Jacquij. 26 april 2016 North Galaxy. Minister van Financiën Aangifte PB 2016 Johan Van Overtveldt Minister van Financiën Philippe Jacquij Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 26 april 2016 North Galaxy Agenda Indienen van de aangifte 2015

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte :...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie