SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte."

Transcriptie

1 SOFISK 2015 Sofisk is ook beschikbaar voor: - Vennootschapsbelasting niet-inwoners - Rechtspersonenbelasting Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. Meer info over deze domeinen? Contacteer hiervoor onze klantendienst op of Versie (13/05/2015) Aangifte personenbelasting 2015 : de aardverschuiving ingevolge de zesde staatshervorming Het aangifteformulier inzake Personenbelasting met betrekking tot het aanslagjaar 2015 is bekend. Het berekeningsprogramma kan dan ook niet achterblijven. Het nieuwe aangifteformulier is het eerste na de uitvoering van de zesde staatshervorming. Die hervorming heeft een grote impact op de berekening van de belasting. Ondanks de grote commotie die in media wordt gevoerd, zal de belastingplichtige bij het invullen van zijn aangifte relatief weinig hinder ondervinden van de nieuwe berekeningswijze. Uw berekeningsprogramma neemt het grote werk immers voor haar rekening. Zo zal de belastingplichtige in het detail van de berekening kunnen vaststellen dat de geheven belasting wordt verdeeld in een belasting staat (voor de federale overheid) en gewestelijke opcentiemen (voor de gewesten). Alleen het Vak IX (fiscale voordelen voor een hypothecaire lening en levensverzekering) vergt enige gewenning. In dit vak werden vele codes ontdubbeld, om een onderscheid te maken tussen uitgaven die betrekking hebben op de eigen woning (gewestelijke bevoegdheid) en de andere (federale bevoegdheid). Per saldo zijn er weliswaar 43 codes bijgekomen, maar daar zal de doorsnee belastingplichtige niet veel last van hebben. 82 % van de belastingplichtigen kan immers aan zijn aangifteverplichting zonder meer dan 20 codes in te vullen. Het is slechts in het geval van zeer specifieke gevallen dat de zaken ingewikkelder worden. Dat blijkt ook uit de toelichting bij de aangifte. De toelichting bij deel 1 telt ondertussen maar liefst 136 pagina s. Hierna overlopen we systematisch alle wijzigingen aan het aangifteformulier, vak per vak. DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Vak I Wijziging of eerste mededeling van uw bankrekening telefoonnummer Ongewijzigd Vak II Persoonlijke gegevens en gezinslasten

2 Vak III Inkomsten van onroerende goederen Schrapping rubrieken in verband met eigen woning In het vak van de onroerende inkomsten werden de rubrieken voorzien voor de eigen woning geschrapt, zowel in de rubriek voor de Belgische als de buitenlandse inkomsten. Deze schrapping houdt verband met de absolute vrijstelling voor alle inkomsten uit de eigen woning (kadastraal inkomen en huur, bv. wanneer een wegens beroeps- of sociale redenen zelf niet betrokken eigen woning wordt verhuurd), ongeacht of die in België of in het buitenland gelegen is, en ongeacht of er nog een lening op die woning loopt die gesloten is vóór Het huurexcedent is ook niet langer belastbaar (cf. schrapping code x111). De huurherkwalificatie in toepassing van artikel 32 WIB 92 blijft in voorkomend geval wel van toepassing. Concreet worden de codes x100,x101, 1104, x111 (Belgische inkomsten) en x121, 1122 en x133 en 1134 (buitenlandse inkomsten) geschrapt. Voor meer over de vrijstelling eigen woning, zie Noteer dat wel nog informatie wordt gevraagd met betrekking tot de inkomsten van de eigen woning in vak IX met het oog op de berekening van de gewestelijke belastingvermindering voor de verrekening van de onroerende voorheffing. Verplaatsing rubrieken in verband met betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen De rubriek voor de betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen is verplaatst van Vak III, rubriek C naar Vak IX B. 6 (code 3147), C. 6 (code 1147), al naargelang ze al dan niet betrekking hebben op de eigen woning. Vak IV Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag Terugname belastingvermindering werkgeversaandelen De lijn A.2. terugname van de belastingvermindering voor werkgeversaandelen is geschrapt. Dit is het gevolg van het feit dat, in het kader van de belastingvermindering voor werkgeversaandelen (vak X rubriek F) een schending van de permanentievoorwaarde de vorm heeft aangenomen van een terugname van de belastingvermindering onder de vorm van een federale belastingvermeerdering. Er is dan ook een in het Vak X, rubriek F een nieuwe regel voorzien voor de terugname van de voorheen verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van de aandelen in 2014 (codes x366). Voor meer over de belastingvermindering voor werkgeversaandelen, zie Overuren die recht op overwerktoeslag De rubriek G, 1 totaal aantal werkelijk gepresteerde overuren wordt opgedeeld in 2 subrubrieken, met name : - die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 130 uren; - die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 180 uren. Deze opsplitsing houdt verband met het feit dat vanaf tot 180 uren in aanmerking komen voor de federale belastingvermindering voor overwerk dat recht geeft op overwerktoeslag. Voor meer over de belastingvermindering voor overwerk dat recht geeft op overwerktoeslag in Lexfin, zie

3 Werkbonus De rubriek K werkbonus wordt opgedeeld in 2 subrubrieken, met name : - toegekend van tot ; - toegekend van tot Deze opsplitsing houdt verband met het feit dat vanaf het belastingkrediet is opgetrokken tot 14,40 % van de werkbonus. Tot bedraagt het belastingkrediet 8,95 %. Voor meer over de werkbonus in Lexfin, zie Vak V Pensioenen Vak VI Ontvangen onderhoudsuitkeringen Vak VII Inkomsten van kapitalen en roerende goederen Aan 20 % belastbare inkomsten Er wordt een nieuwe regel voorzien voor inkomsten belastbaar aan 20 % in de rubrieken A. 1. En 2. A) tot d). Dit tarief houdt verband met de VVPR-bis aandelen. de roerende voorheffing bedraagt in dat kader 20% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng (zie Het tarief van 20 % is al mogelijk in aanslagjaar 2015 indien de betrokken vennootschap boekhoudt te paard. Vak VIII Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen Vak IX Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden, premies van individuele levensverzekeringen en erfpacht- of opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen, die recht geven op een belastingvoordeel. Dit vak ondergaat de grootste wijziging naar aanleiding van de zesde staatshervorming. Abstractie gemaakt van de rubriek A. voor de groene lening, wordt gans het vak IX opgedeeld in enerzijds de uitgaven die betrekking hebben op de eigen woning, die een gewestelijke belastingvermindering opleveren en anderzijds de uitgaven die geen betrekking hebben op de eigen woning, die een federale belastingvermindering opleveren. Via de prefix van de code wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewestelijke en federale belastingverminderingen (resp. prefix 3 en 4 en prefix 1 en 2). Intresten van leningen gesloten van 2009 tot 2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven ( groene lening ) Terwijl deze rubriek vroeger een beetje verloren stond midden in vak IX, staat deze nu helemaal vooraan, onder littera A. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. Deze afzondering wordt verantwoord omdat de groene lening sowieso een federale belastingvermindering is, ongeacht of deze betrekking heeft op een eigen of een niet eigen woning. In

4 die zin hoort de groene lening niet thuis in rubriek B of C, vandaar de opname in een afzonderlijke rubriek A. Voor meer over de groene lening in Lexfin, zie Uitgaven met betrekking tot uw eigen woning Gewestelijke woonbonus Rubrieken B. 1. en 2. De rubrieken B. 1. En 2. zijn inhoudelijk onveranderd. Alleen wordt er gesproken over de gewestelijke woonbonus terwijl er tot vorig jaar sprake was van de aftrek enige eigen woning. Het betreft dus een loutere specificatie dat het gaat om de gewestelijke en niet de federale woonbonus. De code zijn dezelfde, behalve dat ze door de ontdubbeling een andere prefix hebben (nl. 3 en 4 in plaats van 1 en 2), die er op wijst dat het gaat om een gewestelijke belastingvermindering. Voor meer over de gewestelijke woonbonus in Lexfin, zie Gewestelijke belastingvermindering voor de verrekening van de onroerende voorheffing Rubriek B. 3. In rubriek B. 3. a) wordt informatie gevraagd met betrekking tot de inkomsten van de eigen woning, niettegenstaande deze volledig en absoluut zijn vrijgesteld. Deze theoretische inkomsten zijn nodig : - bij de berekening van de gewestelijke bijkomende intrestaftrek; deze is immers slechts mogelijk in de mate dat het totaalbedrag aan interesten meer bedraagt dan het netto belastbaar onroerend inkomen verhoogd met het onroerend inkomen van de eigen woning vóór toepassing van de vrijstelling van artikel 12, 3 WIB 92 (art. 145/45 3 lid 1 WIB 92); - bij de berekening van de gewestelijke belastingvermindering voor de verrekening van de onroerende voorheffing. Deze belastingvermindering is immers gelijk aan 12,5 % van de in aanmerking komende intresten, beperkt tot het geïndexeerd kadastraal inkomen van de eigen woning. De intresten en vergoedingen die in principe in aanmerking komen voor deze belastingvermindering zijn deze vermeld in de rubriek B. 3. c) (code 3146, intresten) en rubriek B. 6. (code 3147, erfpacht- en opstalvergoedingen). Voor meer over deze belastingvermindering in Lexfin, zie Gewestelijke belastingvermindering voor intresten van hypothecaire leningen (omzetting bijkomende intrestaftrek) Rubriek B. 3. b) is inhoudelijk onveranderd. De bedragen die hier moeten worden vermeld zijn diegene de recht geven op de oude bijkomende intrestaftrek. Vermits deze betrekking hebben op de eigen woning, gaat het om een gewestelijke belastingvermindering. Ook hier is de prefix veranderd (zie hiervoor). Voor meer over de gewestelijke belastingvermindering voor de intresten van hypothecaire leningen, zie

5 Gewone intrestaftrek voor eigen woning Rubriek B. 3. c) vereist enige uitleg vermits het hier gaat om de gewone intrestaftrek voor een eigen woning. Het gaat dus om intresten op een lening die verband houdt met de eigen woning maar die niet in aanmerking komen voor de gewestelijke woonbonus (bv. wegens niet hypothecair, onvoldoende looptijd, ). Vanaf aanslagjaar 2015 neemt de gewone intrestaftrek de vorm aan van hetzij een federale aftrek hetzij een gewestelijke belastingvermindering. Dat laatste is het geval wanneer de lening die de intresten genereert betrekking heeft op de eigen woning. De intresten die recht geven op de gewestelijke belastingvermindering voor gewone intrestaftrek worden vermeld in de hetzij de code 3146 hetzij 3152, al naargelang de lening is afgesloten vóór of na Dit onderscheid wordt gemaakt omdat de intresten van de leningen vóór 2005 eventueel recht geven op de gewestelijke belastingvermindering voor de verrekening van de onroerende voorheffing (zie hiervoor). Voor meer over de gewone intrestaftrek (zowel de federale als de gewestelijke) in Lexfin, zie Oude leningen die recht geven op bouwsparen of lange termijnsparen In Vak IX rubriek B 4 b) wordt twee regels geschrapt (codes x359 en x360). Dit komt omdat het in deze rubriek enkel kan gaan om leningen gesloten vanaf Leningen voor een eigen woning van vóór komen in aanmerking voor de belastingvermindering voor het bouwsparen, ook al was de woning niet de enige woning. Dat maakt dat een gewestelijke belastingvermindering voor het LT-sparen voor een lening vóór 1993 niet mogelijk is. Daarom hoeft het voor de voorgaande jaren relevante onderscheid niet langer te worden gemaakt. Voor de gewestelijke belastingvermindering voor het lange termijnsparen, zie Premies van individuele levensverzekeringen Nieuw is dat een onderscheid wordt gemaakt tussen levensverzekeringen die betrekking hebben op een eigen woning (die hier moeten worden vermeld) en de andere (die verder moeten worden vermeld). Voor de gewestelijke belastingvermindering voor het lange termijnsparen, zie Betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen Nieuw is dat de betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen in Vak IX worden vermeld (Vak III voorheen), en dat er een onderscheid wordt gemaakt al naargelang deze vergoedingen betrekking hebben op de eigen woning (die hier moeten worden vermeld) of niet. Zie de bespreking van de gewone intrestaftrek voor eigen woning, hiervoor. Uitgaven die geen betrekking hebben op uw eigen woning In dit vak zijn de uitgaven opgenomen die betrekking hebben een woning die niet (langer) de eigen woning is. Deze uitgaven geven recht op een federaal voordeel. Federale woonbonus

6 Rubriek C. 1. en 2 Het betreft leningen aangegaan tot en met 2013 die in aanmerking kwamen voor de aftrek enige eigen woning zoals die toen bestond maar waarbij de woning waarop de lening betrekking heeft niet langer de eigen woning is. Deze rubriek is identiek aan de rubriek tot aanslagjaar 2014 met betrekking tot de aftrek enige eigen woning. Federale belastingvermindering voor intresten van hypothecaire leningen (omzetting bijkomende intrestaftrek) Rubriek C. 3. a) De bedragen die hier moeten worden vermeld zijn diegene de recht geven op de oude bijkomende intrestaftrek. Vermits deze geen betrekking hebben op de eigen woning, gaat het om een federale belastingvermindering. Gewone intrestaftrek voor niet eigen woning In rubriek C. 3. b) wordt de gewone intrestaftrek vermeld, zoals we die kennen van vroeger. Oude leningen die recht geven op federaal bouwsparen of lange termijnsparen In de rubriek 4. a) wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen leningen gesloten vóór 1989 en leningen gesloten vanaf Er blijft nog één regel voor uitgaven in het kader van leningen afgesloten vanaf De reden hiervoor is dat met betrekking tot leningen vóór die datum de enige voorwaarde voor een vermindering voor bouwsparen was dat het ging om de eigen woning. De voorwaarde enige woning bestond nog niet. Met als gevolg dat, wanneer het niet langer gaat om een eigen woning, automatisch wordt teruggevallen op de vermindering voor het LT-sparen (cf. artikel 145/41, WIB 92). Premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op federale belastingvermindering Nieuw is dat een onderscheid wordt gemaakt tussen levensverzekeringen die betrekking hebben op een eigen woning en de andere (die hier moeten worden vermeld). Verder wordt in de rubriek 5. a) niet langer een onderscheid gemaakt tussen leningen gesloten vóór 1989 en leningen gesloten vanaf Er blijft nog één regel voor uitgaven in het kader van leningen afgesloten vanaf De reden hiervoor is dat met betrekking tot leningen vóór die datum slechts een vermindering voor bouwsparen werd verleend op voorwaarde dat het ging om de eigen woning (cf. artikel 145/41, WIB 92). Met als gevolg dat, wanneer het niet langer gaat om een eigen woning, automatisch wordt teruggevallen op de vermindering voor het LT-sparen. Betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen Nieuw is dat de betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen in Vak IX worden vermeld (Vak III voorheen), en dat er een onderscheid wordt gemaakt al naargelang deze vergoedingen betrekking hebben op de eigen woning of niet (die hier moeten worden vermeld). Zie de bespreking van de gewone intrestaftrek voor eigen woning, hiervoor. Vak X (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen Onderscheid tussen gewestelijke en federale belastingverminderingen

7 Ook in het vak van de belastingverminderingen wordt via de prefix van de code een onderscheid gemaakt tussen de gewestelijke en federale belastingverminderingen (resp. prefix 3 en 4 en prefix 1 en 2). werkgeversaandelen In rubriek F is een nieuwe regel voorzien voor de terugname van de voorheen verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van werkgeversaandelen in 2014 (codes x366). Dit is het gevolg van het feit dat, in het kader van de belastingvermindering voor werkgeversaandelen een schending van de permanentievoorwaarde de vorm heeft aangenomen van een terugname van de belastingvermindering onder de vorm van een federale belastingvermeerdering. Voor meer over de belastingvermindering voor werkgeversaandelen, zie PWA-cheques - dienstencheques De rubrieken G betalingen gedaan voor prestaties in het kader van PWA en H. betalingen in het kader van dienstencheques worden niet langer opgedeeld in twee rubrieken. De grensbedragen zijn immers voor het ganse jaar onveranderd gebleven, i.t.t. aanslagjaar Win-winlening De rubriek met betrekking tot de win-winlening wordt verwijderd uit Vak X en overgeheveld naar het nieuwe Vak XI. Dit houdt verband met het feit dat het voordeel m.b.t. de win-winlening niet langer wordt aanzien als een belastingvermindering maar wel als een belastingkrediet. In de marge merken we op dat het voordeel berekeningstechnisch een belastingvermindering blijft zolang die niet de vorm van een terugbetaling aanneemt. Voor meer hieromtrent in Lexfin, zie Energiebesparende uitgaven In deze rubriek noteren we een kleine herschikking (cf. dakisolatie) en het feit dat de overdraagbare aftrekken nog slechts op twee in plaats van drie jaar betrekking hebben (waardoor een aantal codes worden geschrapt). Nieuw is ook dat, wat betreft de dakisolatie, vorig jaar het bedrag van de uitgave moest worden ingevuld (en de administratie de vermindering zelf berekende), terwijl dit jaar het bedrag van de belastingvermindering moet worden vermeld. De vermindering bedraagt 30 % van de op EUR begrensde uitgave (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2015). Voor meer over de belastingvermindering voor dakisolatie in Lexfin, zie Vak XI Bedragen die in aanmerking komen voor een belastingkrediet voor winwinleningen De winwinlening is verhuisd van vak X (belastingverminderingen) naar Vak IX (belastingkredieten). Voor meer, zie hiervoor.

8 Vak XII Voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2015 Vak XIII Verrekenbare woonstaatheffing Vak XIV Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland en juridische constructies Nieuw in dit vak is dat in rubriek A (met betrekking tot de rekeningen in het buitenland) de volgende vraag moet worden beantwoord : Zijn de wettelijk bepaalde gegevens betreffende de rekening bij het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België gemeld. Momenteel is deze melding bij het centraal aanspreekpunt nog niet mogelijk. De woordvoerder van Financiën heeft gemeld dat in de toelichting bij de belastingaangifte zal worden vermeld hoe die informatie aan de Nationale Bank moet worden doorgespeeld. Voor meer over het centraal aanspreekpunt in Lexfin, zie DEEL 2 VAN DE AANGIFTE Vak XV Beroep en ondernemingsnummer Vak XVI Diverse inkomsten Loten Belgische overheidsfondsen In de rubriek A. 1. is de lijn voor de loten van Belgische overheidsfondsen verdwenen. Dit is logisch vermits de laatste trekking plaatsvond op , waarmee in aanslagjaar 2014 officieel een einde kwam aan het tijdperk van de Belgische lotenleningen. Voor meer hieromtrent in Lexfin, zie Gsm-masten De regel (voorheen A. 2. c)) voor de concessie van het recht om zend- en ontvangstapparaten voor mobiele telefonie te installeren is verdwenen. Deze inkomsten zijn met ingang van aanslagjaar 2015 immers opnieuw aan te merken als onroerende inkomsten. Voor meer over deze inkomsten in Lexfin, zie Meerwaarden op roerende waarden en titels De rubriek van de winsten of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen, speculaties of diensten wordt opgedeeld om de meerwaarden op roerende waarden en titels te kunnen afzonderen. Dat is nodig in uitvoering van de zesde staatshervorming omdat die inkomsten behoren tot de roerende inkomstenbox, waarop de autonomiefactor niet moet worden toegepast. Het gaat dus louter om een berekeningstechnische aangelegenheid. Inhoudelijk veranderd er niets dus de inkomsten aangegeven in de code x440 blijven onderworpen aan het tarief van 33 %.

9 Voor meer over de roerende inkomstenbox in Lexfin, zie Vak XVII Bezoldigingen van bedrijfsleiders Werkbonus De rubriek 16 werkbonus wordt opgedeeld in 2 subrubrieken, met name : - toegekend van tot ; - toegekend van tot Deze opsplitsing houdt verband met het feit dat vanaf het belastingkrediet is opgetrokken tot 14,40 % van de werkbonus. Tot bedraagt het belastingkrediet 8,95 %. Voor meer over de werkbonus in Lexfin, zie Vak XVIII Winst uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen Vak XIX Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden Vak XX Voorheffingen in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid De enige wijziging in dit vak is dat het overgedragen belastingkrediet niet langer wordt gespecifieerd per aanslagjaar. Dit wordt verklaard door het feit dat het belastingkrediet vanaf aanslagjaar 2015 terugbetaalbaar is, en dus niet langer overdraagbaar. De overdrachten van vorige jaren worden in een keer dit jaar in rekening gebracht en in voorkomend geval terugbetaald. Opsplitsing is dus niet meer nodig. Voor meer over dit belastingkrediet in Lexfin, zie Vak XXI Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners Vak XXII Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid Vak XXIII Eerste vestiging als zelfstandige

10 Versie (10/02/2015) Vennootschapsbelasting o Liquidatiereserve opgenomen in: Vak I : Belaste liquidatiereserve Vak V : Liquidatiereserve belast aan 10% Versie (21/01/2015) Personenbelasting o o Nieuwe rubrieken: - Vak IV : Wedden, lonen,. 1305/2305 : Overuren die recht geven op een overwerktoeslag die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 180 uren. 1291/2291 : Werkbonus : toekenning vanaf t.e.m Vak XVI : Bezoldiging van bedrijfsleiders 1421/2421 : Werkbonus : toekenning vanaf t.e.m Gemiddelde brandstofprijzen voor 2014 (incl. btw) Euro ppm 95RON 1, RON E10 (vanaf ) 1,5659 Super 10 ppm 98RON 1, RON E10 (vanaf ) Diesel 1,4158 LPG 0,5963 o Simulatie netto-bestaansmiddelen: Aanslagjaar Inkomsten 2015 Sociale bijdragen Sociale bijdragen voor zelfstandigen geldig vanaf 1 januari Versie (18/12/2014) Personenbelasting Revalorisatiecoëfficiënt is 4,23. Belastingkrediet zelfstandigen fiscaal terugbetaalbaar. Loonberekening (bruto<->netto) Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari Versie (12/12/2014) Personenbelasting De om te slane belasting werd soms verkeerd berekend.

11 Versie (10/12/2014) Personenbelasting De voorlopige versie is gebaseerd op het aangifteformulier van aanslagjaar Het betreft hier een zeer voorlopige versie gezien de enorme wijziging van de berekening van de personenbelasting door de zesde staatshervorming. De problematiek aangaande de regionalisering van de woonfiscaliteit hebben we voorlopig nog niet opgenomen omwille van de complexiteit. Wij zullen op regelmatige tijdstippen updates van het programma ter beschikking stellen. Geen indexering fiscale uitgaven aanslagjaren 2015 tot 2018 Het gaat om de bedragen inzake: o de vermindering pensioenen en vervangingsinkomsten (artikelen 147, 151, 152 en 243, WIB 92); o de vrijgestelde eerste schijf van inkomsten uit spaardeposito s, van dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen en van interesten of dividenden van vennootschappen met sociaal oogmerk (artikel 21, 5, 6 en 10, WIB 92). Dit betekent dat voor de berekening van de vrijgestelde eerste schijf van de inkomsten uit spaardeposito s op 31 december 2014 waarop geen roerende voorheffing moet worden ingehouden, het vrijgestelde bedrag EUR bedraagt ingevolge het feit dat voor de roerende voorheffing het inkomstenjaar gelijk is aan het aanslagjaar, wat hetzelfde zal zijn als het vrijgesteld bedrag in de personenbelasting voor aanslagjaar 2015 omwille van de bevriezing; o de fiscale korf voor de belastingvermindering voor het lange termijnsparen (vanaf aanslagjaar 2015) en van de eerste schijf van de leningen (leningen aangegaan vanaf 1 januari 2014) als vermeld in artikel 145/6, WIB 92; o de belastingverminderingen voor de verwerving van werkgeversaandelen (artikel 145/7, WIB 92) en voor het pensioensparen (artikel 145/8, WIB 92); o de overgedragen belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven (artikel 145/24, 1, WIB 92); o de belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een elektrisch voertuig (artikel 145/28, WIB 92); o de belastingvermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds (artikel 145/32, WIB 92); o de belastingvermindering voor giften (artikel 145/33, WIB 92); o de belastingvermindering voor huispersoneel, wat het maximumbedrag van de uitgaven betreft waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend (artikel 145/34, vijfde lid, WIB 92); o de belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen (artikel 535, WIB 92) en o de in aanmerking te nemen uitgaven voor de in een federale belastingvermindering omgezette aftrek voor enige woning (artikel 539, WIB 92).

12 Vennootschapsbelasting De voorlopige versie is gebaseerd op het aangifteformulier van aanslagjaar Volgende tarieven werden aangepast: Aftrek voor risicokapitaal Grote vennootschappen : 2,63 % Kleine vennootschappen : 3,13 % Vrijstelling bijkomend personeel KMO (bijlage 276T) : 5.660,00

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren

Om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren Elke vennootschap die is onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Aan dat fonds moet ze uiterlijk

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424). Personenbelasting. Belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Bijzondere

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

INLEIDENDE BEGRIPPEN...

INLEIDENDE BEGRIPPEN... Inhoud INLEIDENDE BEGRIPPEN... 21 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting... 21 1.1 Rijksinwoners... 21 1.2 Fiscale woonplaats in België... 21 1.3 Fiscale woonplaats... 21 1.4 Zetel

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Aangifte PB 2013 Koen Geens Minister van Financiën Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 30 april 2013 North Galaxy Krachtlijnen > S Keuzevrijheid door de burger 1,5 miljoen

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Aangifte PB 2015. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. 28 april 2015 North Galaxy. Minister van Financiën

Aangifte PB 2015. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. 28 april 2015 North Galaxy. Minister van Financiën Aangifte PB 2015 Persconferentie Johan Van Overtveldt Minister van Financiën 28 april 2015 North Galaxy 1 Agenda Indienen van de aangifte De aangifte 2015 Nieuwe berekening van de belastingen Bedrag pensioensparen

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Bijlage bij het koninklijk besluit van Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.): N.N. (partner):...... BB Taxatiedienst bevoegd

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 19 1.1 Rijksinwoners 19 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 19 1.2.1 Fiscale woonplaats

Nadere informatie

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte :...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Dit is een kopie van uw aangifte ontvangen door de FOD Financiën (doc id : 9928020). Repertoriumnummer :... 24846.07500 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N.

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Personenbelasting als potentieel beleidsinstrument

Personenbelasting als potentieel beleidsinstrument Personenbelasting als potentieel beleidsinstrument simulatiemodel 17-12-2012 Lucas Huybrechts Simulatie nieuwe beleidsmaatregelen 1. simulatiemodel 2. regionale opcentiemen 3. belastingverminderingen 4.

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/609.136 (AAFisc Nr. 20/2011) dd 04.04.2011 Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 NIEUW Vanaf aanslagjaar 2005 (inkomstenjaar 2004) is voor de echtgenoten (zowel gehuwden als wettelijk samenwonenden) waarvoor een gemeenschappelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... 39913.46100 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... 83.05.01-132-64 Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST

AANVULLENDE OVEREENKOMST AANVULLENDE OVEREENKOMST TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).........

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).....................

Nadere informatie

Regionalisering woonfiscaliteit

Regionalisering woonfiscaliteit Regionalisering woonfiscaliteit Fiscale voordelen voor het verwerven of behouden van een eigen woning zijn sinds 2014 een regionale aangelegenheid. Voor alle andere woningen blijven de federale gunstregimes

Nadere informatie

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38 5 Voorwoord 3 Inleidende begrippen 25 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 25 1.1 Rijksinwoners 25 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 25 A Fiscale woonplaats 25 B Zetel

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010

Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Personenbelasting Tarief personenbelasting - inkomensschijven Inkomsten Inkomensschijf tarief Op de volle schijven 0 7.900,00 25% 1.975,00 7.900,00 11.240,00 30% 2.977,00

Nadere informatie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2012 (Inkomsten van het jaar

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Inhoudelijke wijzigingen Aangifteformulier / rubrieknummers Deze versie is gebaseerd op de rubrieken van het aangifteformulier aj. 2011. Het berekeningsprogramma

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen.

In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen. 1 van 9 14/06/2015 11:33 Ondersteuning van startende ondernemingen In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen. 1 Fiscaal

Nadere informatie