WIJZIGINGEN IN Veranderingen heffingskortingen. Geachte relatie,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJZIGINGEN IN 2014. Veranderingen heffingskortingen. Geachte relatie,"

Transcriptie

1 Salarisadministratie Wijzigingen per 1 januari 2014

2 Geachte relatie, Graag brengen wij u op de hoogte van wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving 2014 voor de salarisadministratie. Indien u nog vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met uw contactpersoon binnen onze organisatie. Uiteraard zijn wij altijd bereid tot het geven van een nadere toelichting. Bij de samenstelling van deze uitgave is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Deze uitgave is gebaseerd op de stand van de wetgeving per 1 januari WIJZIGINGEN IN 2014 Per 1 januari 2014 veranderen er onder andere de volgende zaken voor de salarisadministratie. Let op; de hieronder opgenomen wijzigingen zijn niet uitputtend! Vervallen Sofinummer Door de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) verdwijnt het sofinummer per 6 januari De BRP bevat persoonsgegevens van zowel ingezetenen als niet-ingezetenen. Vanaf 6 januari 2014 dienen personen die niet of korter dan 4 maanden in Nederland wonen en een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen zich te registreren in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Inschrijven kan bij 1 van de 18 loketgemeenten. Na inschrijving in het RNI ontvangt deze persoon een burgerservicenummer (BSN). Personen die voor een periode van 4 maanden of langer in Nederland wonen dienen zich in te schrijven bij hun woongemeente. Zij zijn verplicht om dit binnen 5 dagen na aankomst in Nederland te doen. Na inschrijving ontvangt deze persoon een burgerservicenummer (BSN). Het BSN wordt dus niet meer aangevraagd bij de Belastingdienst. Als de werkgever een nieuwe werknemer in dienst neemt, moet deze het BSN van de werknemer in de loonadministratie opnemen. Verhoging AOW leeftijd De AOW leeftijd wordt de komende jaren verhoogd naar uiteindelijk 67 jaar. Voor 2014 geldt dat de AOW-leeftijd 65 jaar en twee maanden bedraagt. Veranderingen heffingskortingen Werkbonus Met ingang van 1 januari 2014 is de werkbonus onderdeel van de loonheffingskorting. U mag de werkbonus toepassen als uw werknemer voldoet aan de volgende twee voorwaarden: hij geniet loon uit tegenwoordige dienstbetrekking; hij is 60, 61, 62 of 63 jaar op 31 december De hoogte van de werkbonus hangt af van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van uw werknemer.

3 Salarisadministratie Wijzigingen per 1 januari 2014 Algemene heffingskorting Met ingang van 1 januari 2014 wordt de algemene heffingskorting in 3 jaarlijkse stappen afgebouwd. Voor 2014 is de algemene heffingskorting maximaal en minimaal De algemene heffingskorting wordt afgebouwd met 2% van het inkomen uit werk en woning als dit inkomen meer is dan per jaar, maar minder is dan Arbeidskorting De arbeidskorting voor lagere inkomens wordt in 2014 verhoogd en is maximaal Daarnaast wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens verder afgebouwd. In 2014 wordt de arbeidskorting verminderd met 4% van het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking als dit inkomen meer is dan per jaar, maar minder is dan De arbeidskorting is 367 als het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking of hoger is. Stamrechtvrijstelling afgeschaft Voor ontslagvergoedingen die op of na 1 januari 2014 worden verstrekt, geldt de zogeheten stamrechtvrijstelling niet meer. Dat betekent dat een dergelijke vergoeding integraal in de heffing wordt betrokken. Overgangsregeling Voor op 31 december 2013 bestaande aanspraken op een stamrecht geldt een overgangsregeling. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 1. de aard en omvang van de stamrechtaanspraak is op 31 december 2013 bepaald of bepaalbaar; 2. vóór 1 januari 2014 is een vaststellingsovereenkomst getekend waaruit het stamrecht blijkt en dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen; 3. de ontslagdatum dient op 31 december 2013 vast te staan en het feitelijke ontslag moet binnen korte termijn volgen. Van een korte termijn is sprake als het gaat om een wettelijke opzegtermijn. In de praktijk zal dit betekenen dat het feitelijke ontslag voor 1 juli 2014 dient plaats te vinden. Voorts geldt een overgangsregeling met betrekking tot het aanwenden in 2014 van de gehele stamrechtaanspraak. Indien in 2014 de gehele stamrechtaanspraak wordt aangewend, dan is geen revisierente verschuldigd. Daarnaast wordt de aanspraak slechts voor 80% van de waarde in de heffing betrokken. Wel geldt de voorwaarde dat het geld voor de financiering van de stamrechtaanspraak vóór 15 november 2013 is overgemaakt naar de uitvoerder. Bijtelling terbeschikking gestelde auto De bijtelling van een ter beschikking gestelde auto is afhankelijk van de CO 2 ₂uitstoot. In de onderstaande tabel is een overzicht voor 2014 en 2015 vermeld. Alle brandstoffen m.u.v. diesel % bijtelling 0 0 7% bijtelling % bijtelling % bijtelling % bijtelling >117 <110

4 Diesel 4% bijtelling 0 0 7% bijtelling % bijtelling % bijtelling % bijtelling >111 <110 Afschaffing afdrachtvermindering onderwijs en introductie subsidieregeling Praktijkleren Per 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft. Let op! Dat betekent nog wel dat eventuele niet geclaimde afdrachtvermindering, mits voldaan aan de voorwaarden, nog kan worden geclaimd vanaf 2009! Let op! Op dit moment loopt er een landelijke controleactie naar de uitvoering van de afdrachtvermindering onderwijs. Subsidieregeling Praktijkleren Het doel van deze regeling is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Die begeleidingskosten kunnen onder andere bestaan uit materiaalkosten, kosten van in te zetten werknemers voor de begeleiding of kosten verbonden aan de inschakeling van intermediaire partijen om te beschikken over de deelnemer of student. Onder voorwaarden wordt de subsidie gegeven aan een werkgever voor: een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een deelnemer in het kader van een beroepsopleiding voor zover het de beroepsbegeleidende leerweg betreft; een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een student in het kader van een duale opleiding in het hoger beroepsonderwijs; een gerealiseerde werkleerplaats voor een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding; een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een leerling in het kader van een leer-werktraject in het voortgezet onderwijs (VMBO). Praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen voor buitenlandse opleidingen die aan dezelfde voorwaarden voldoen komen tevens in aanmerking voor deze subsidie. De subsidie wordt per studiejaar verstrekt. De aanvraag voor de subsidie moet uiterlijk op 15 september vóór uur na het studiejaar ingediend worden via Agentschap.nl/praktijkleren. Vanwege de invoering van de subsidie per 1 januari 2014 geldt als eerste studiejaar de periode 1 januari tot en met 31 juli 2014 voor de BBL en de VMBO-opleidingen. Voor de HBO-opleiding, promovendi en de technologisch ontwerpers geldt als eerste studiejaar de periode 1 januari tot en met 31 augustus Voor de opleidingsbedrijven is daarbij als overgang een extra voorziening getroffen. Deze bedrijven kunnen na de eerste drie maanden in 2014 al een aanvraag voor subsidie indienen. Per begeleide deelnemer kunnen zij dan al een bedrag van ten hoogste ontvangen. Als zij voor 15 september dan ook een reguliere aanvraag indienen voor het studiejaar 2014, wordt die subsidie verlaagd met de eerder verstrekte middelen.

5 Salarisadministratie Wijzigingen per 1 januari 2014 Het subsidiebedrag voor een werkgever of opleidingsbedrijf per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximumbedrag is per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Agentschap NL voert de regeling uit en heeft als doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de werkgever. De aanvraag kan digitaal ingediend worden. In de controle- en handhavingsfunctie zal Agentschap NL controleren of een werkgever aan alle eisen voldoet. Verruiming afdrachtvermindering S&O Vanaf 1 januari 2014 kan een S&O verklaring worden aangevraagd voor 12 maanden per kalenderjaar. Daarnaast kan een S&O afdrachtvermindering verrekend worden met alle tijdvakken in het kalenderjaar waarop de verklaring betrekking heeft. Het tarief tot bedraagt 35% en daarboven 14%. Het plafond blijft 14 mio. Voor starters bedraagt de eerste schijf 50%. Eindheffing hoge lonen (crisisheffing) De zogeheten crisisheffing is voor één jaar verlengd. Dat betekent dat voor werknemers die in 2013 een loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hebben genoten van meer dan de werkgever in het aangiftetijdvak waarin 31 maart 2014 valt een eindheffing moet opnemen en afdragen van 16% over het loon dat de grens van overschrijdt. Let op! Ingeval een werknemer in 2013 zijn volledige tegoed uit de levensloopregeling heeft opgenomen, telt die opname van het tegoed niet mee voor de grens van Advies! Deze heffing is ook in 2013 aan de orde geweest. Thans lopen er proefprocedures of deze regeling wel in rechte stand houdt. Het advies is dan ook om tegen de afdracht van de crisisheffing bezwaar te maken. Dit is alleen mogelijk indien ook feitelijk de verschuldigde eindheffing wordt afgedragen! Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2014 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden, ook bekend als de Modernisering Ziektewet. Deze wet moet het ziekteverzuim en de instroom van flexwerkers in de Wet WIA beperken. De werkgever gaat vanaf 1 januari 2014 via een nieuwe gedifferentieerde premie bijdragen aan ziektekosten van flexwerkers die in de Ziektewet of WIA komen. Dit heeft ook gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW en de WGA. Daarnaast verandert per 1 januari 2014 de opbouw van de premie WW. De delen voor de kinderopvang, ZW en WGA komen te vervallen. Let op! Onlangs hebben de werkgevers van de Belastingdienst de beschikking ontvangen waarin ook de premies voor hen zijn aangegeven. Van belang is dat deze premies door de werkgever gecontroleerd worden of deze correct zijn vastgesteld en dat de salarisadministratie, of servicebureau, de inhoud van deze beschikking krijgt overgedragen om zodoende met de juiste kengetallen te kunnen rekenen en de gemoeide afdrachten via de aangifte loonheffingen te kunnen verzorgen.

6 Per 1 januari 2014 draagt de werkgever via een nieuwe gedifferentieerde premie bij aan ziektekosten van flexwerkers. Met flexwerkers wordt in dit verband bedoeld: 1. werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden; 2. werknemers die ziek uit dienst gaan; 3. werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (zogenoemde nawerking). Door de Modernisering Ziektewet per 1 januari 2014 verandert de premie WW. Verder verdwijnt de gedifferentieerde premie WGA en komt er een nieuwe gedifferentieerde premie: de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Gedifferentieerde premie WGA wordt gedifferentieerde premie Whk per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 gaat de werkgever ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers. De gedifferentieerde premie WGA gaat op in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), die daarnaast bestaat uit premies voor flexwerkers. De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de volgende delen: premiedeel WGA-vast; premiedeel WGA-flex; premiedeel ZW-flex. De werkgever krijgt van de Belastingdienst een beschikking met het totaalpercentage en de drie premiepercentages die dan voor de werkgever gelden. Nieuwe werkgeverscategorie Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Whk komt er een nieuwe categorie werkgever bij: de middelgrote werkgever. Binnen elke werkgeverscategorie komt de premie op een andere manier tot stand: kleine werkgevers hebben een premieplichtig loon dat maximaal 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon is. Zij betalen een premie per sector; middelgrote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer dan 10 keer en maximaal 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon is. Zij betalen het gewogen gemiddelde van een premie per sector en een individuele premie; grote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer is dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon. Zij betalen een individuele premie. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het gemiddelde premieplichtige loon vast. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk gebruikt UWV de loongegevens van twee jaar eerder. De gedifferentieerde premie Whk over 2014 is dus gebaseerd op de gegevens van Strafbaarstelling niet (tijdig) betalen Het opzettelijk niet (tijdig) betalen van de verschuldigde loonheffingen kan worden bestraft met een vergrijpboete. In geval van fraude kan het niet (tijdig) betalen worden aangemerkt als een misdrijf. Daarop staat een maximum gevangenisstraf van zes jaren of een geldboete van Is het bedrag aan te betalen belasting hoger dan kan de boete worden vastgesteld op 100% van dat bedrag.

7 Salarisadministratie Wijzigingen per 1 januari 2014 Invoering depotstelsel per 1 juli 2014? Het wetsvoorstel Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen, waarin onder meer de introductie van het depotstelsel is opgenomen, is op 30 juni 2009 door de Eerste Kamer aangenomen. Het depotstelsel treedt echter pas in werking bij een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Op de website van de Belastingdienst is op 6 november 2013 een bericht geplaatst, inhoudende dat de inwerkingtreding zal plaatsvinden per 1 juli De stortingen ten behoeve van een depot komen binnen bij een speciaal daarvoor bij een bankinstelling door de Belastingdienst aangehouden rekening (vrijwaringsrekening genoemd). Deze rekening staat ten name van de ontvanger. De regels voor de vrijwaringsrekening zijn neergelegd in art. 57a IW Overgangsmaatregel De g-rekening blijft tot een jaar na de invoering van het depotstelsel bestaan. Nadien worden de g-rekeningen automatisch opgeheven. Het storten naar een g-rekening blijft nog tot een jaar na de invoering van de vrijwaringsregeling mogelijk, ofwel tot 1 juli Introductie artikel 34a Invorderingswet 1990 Gekoppeld aan de invoering van het depotstelsel is de introductie van een uitbreiding van de inlenersaansprakelijkheid. In artikel 34a Invorderingswet 1990 is bepaald dat elke onderneming die als uitzendorganisatie moet worden aangemerkt en niet NEN 4400-I of 4400-II is gecertificeerd een vrijwaringsrekening bij de ontvanger dient aan te houden zodra het depotstelsel in werking is getreden. Als uitzendonderneming wordt aangemerkt elke onderneming die personeel ter beschikking stelt in de zin van artikel 1, lid 1, onderdeel c van de WAADI. Dit ongeacht hoe kort of lang die ter beschikkingstelling duurt. Indien een inlener zaken doet met een uitzendonderneming die niet gecertificeerd is, dan bepaalt het tweede lid van artikel 34a Invorderingswet 1990 dat de inlener verplicht is 35% van het factuurbedrag (inclusief btw) over te maken naar de bij de ontvanger aangehouden vrijwaringsrekening van de uitlener. De sanctie op het niet voldoen aan het storten van 35% van het factuurbedrag (inclusief btw), indien zaken worden gedaan met een niet geregistreerde uitzendonderneming, is dat de inlener aansprakelijk is voor de belastingschulden van de uitlener en wel tot 35% van het factuurbedrag (inclusief btw). Dit is slechts anders indien de inlener aannemelijk kan maken dat de aansprakelijkheid lager moet zijn. Daarnaast kan, wegens het niet voldoen aan de verplichting voor de uitlener om een depotrekening te openen en voor de inlener wegens het niet daarop storten, een verzuimboete worden opgelegd aan zowel de uitlener (max ) als de inlener (max ). De ontvanger kan beide maatregelen (het opleggen van een boete en het aansprakelijk stellen) naast elkaar toepassen. Deze verplichtingen en aansprakelijkheid gelden niet voor gecertificeerde uitleners. Deze wijziging zal in werking treden nadat het stelsel van depotrekeningen is ingegaan. Wijziging in gebruikelijkloonregeling De gebruikelijkloonregeling houdt in dat u het loon van een aanmerkelijkbelanghouder vaststelt op een loon dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Uitgangspunt is dat het gebruikelijk loon voor 2014 minimaal bedraagt per kalenderjaar bij een volledige werkweek. Wel geldt dat in beginsel dient te worden aangesloten met de meestverdienende werknemer binnen de

8 onderneming. Hiervan kan worden afgeweken indien die werknemer bijzondere deskundigheid of specifieke ervaring heeft. Ingeval van parttime werken kan een lager bedrag in aanmerking worden genomen. Kan de Belastingdienst aannemelijk maken dat een hoger loon gebruikelijk is, dan vindt correctie plaats zodra dat meer dan 30% afwijkt van het loon dat u in aanmerking heeft genomen. Is het gebruikelijkloon niet hoger dan 5.000, dan is de gebruikelijkloonregeling niet van toepassing. Voor een aanmerkelijkbelanghouder met een gebruikelijk loon van of lager, geldt het volgende: krijgt deze aanmerkelijkbelanghouder geen loon voor zijn werkzaamheden, dan hoeft u vanaf 1 januari 2013 geen loonheffingen meer te betalen over het gebruikelijk loon; krijgt deze aanmerkelijkbelanghouder wel loon voor zijn werkzaamheden, dan is het loon dat u hem betaalt, belast loon en dienen hier gewoon de reguliere inhoudingen op plaats te vinden. Let op! De wijziging in de gebruikelijkloonregeling geldt voor alle werknemers voor wie de gebruikelijkloonregeling geldt, dus bijvoorbeeld ook voor de partner van de aanmerkelijkbelanghouder. Premiekorting voor jonge uitkeringsgerechtigden In de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 krijgt een werkgever een korting voor elke jonge uitkeringsgerechtigde zolang hij in dienst is van maximaal per jaar. Voorwaarde is dat de dienstbetrekking voor ten minste 32 uur per week wordt aangegaan en voor ten minste 6 maanden. Voorts dient de werkgever een doelgroepverklaring van het UWV of gemeente te bewaren in zijn administratie. In verband met de aanpassing van de software treedt de regeling per 1 juli 2014 in werking. De regeling mag echter ook worden toegepast (vanaf 1 juli 2014) voor jongere werknemers (vanaf 18 tot en met 26 jaar) die in de periode 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 in dienst zijn getreden. De voornoemde tweejaarsperiode vangt aan per 1 juli Premiekorting werknemer van 62 jaar of ouder vervalt De premiekorting voor het in dienst hebben van een werknemer van 62 jaar of ouder is vervallen. De overgangsregeling voor de premievrijstelling van oudere werknemers blijft bestaan. U kunt de premievrijstelling in 2014 toepassen zolang de werknemer nog geen 62 jaar is. Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers De premiekorting is per 1 januari 2014 ongewijzigd gebleven en is per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur. U mag de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers sinds 1 januari 2013 niet meer tegelijk toepassen. Indien van toepassing past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe. Premiekorting in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde De werkgever heeft recht op een ouderenkorting als hij iemand in dienst neemt van 50 jaar of ouder én de werknemer direct voorafgaande aan het dienstverband recht had op een uitkering op grond van de WW, WAO, WAMIL, Wwb, IOW, IOAW, IOAZ of APPA. Vanaf 1 januari 2010 hebt u ook recht op premiekorting als u een werknemer in dienst neemt die aan alle drie de volgende voorwaarden voldoet: de werknemer is 50 jaar of ouder; de werknemer heeft al ten minste twee jaar recht op een nabestaandenuitkering (Anw); de werknemer heeft in die twee jaar geen arbeidsinkomen gehad.

9 Salarisadministratie Wijzigingen per 1 januari 2014 Indien een werknemer aan deze voorwaarden voldoet, dient u een zogenaamde doelgroepverklaring op te vragen en een kopie van deze verklaring op te sturen naar ons zodat wij de korting kunnen toepassen. Werkgevers kunnen drie jaar lang een korting van krijgen op de WW-/Awf-premie en arbeidsongeschiktheidspremies bij een werkweek van ten minste 36 uur. Ww-Awf premie Het werkgeversdeel wordt verhoogd van 1,70% naar 2,15%. Premie WAO/WIA De basispremie WAO/WIA van de werkgever wordt verhoogd van 4,65% naar 5,45%. Zorgverzekeringswet Vanaf 1 januari 2014 gaan de kosten voor de werkgever omlaag doordat de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet wordt verlaagd van 7,75% naar 7,50%. De bijdrage Zorgverzekeringswet wordt verlaagd van 5,65% naar 5,40%. Minimumloon 2014 In onderstaande tabel is het minimumloon per 1 januari 2014 weergegeven. Leeftijd % Minimumloon Per maand Per week Per dag Per uur 23 jaar + 100% 1.485,60 342,85 68,57 8,57 22 jaar 85% 1.262,75 291,40 58,28 7,29 21 jaar 72,5% 1.077,05 248,55 49,71 6,21 20 jaar 61,5% 913,65 210,85 42,17 5,27 19 jaar 52,5% 779,95 180,00 36,00 4,50 18 jaar 45,5% 675,95 156,00 31,20 3,90 17 jaar 39,5% 586,80 135,45 27,09 3,39 16 jaar 34,5% 512,55 118,30 23,66 2,96 15 jaar 30% 445,70 102,85 20,57 2,57 Werkkostenregeling De overgangsregeling (dat wil zeggen het gebruik maken van de regels van vrije vergoedingen en verstrekkingen zoals die golden per 31 december 2010) is met één jaar verlengd. Indien u in 2013 hebt besloten om met ingang van 1 januari 2014 over te gaan op de administratievoering middels de werkkostenregeling, dient u dit voor de salarisrun van januari 2014 aan ons door te geven.

10 Op basis van de fiscale regelgeving zijn de volgende methodes mogelijk: op basis van fiscaal loon vorig kalenderjaar, volloopmethode; op basis van fiscaal loon vorig kalenderjaar, voorschotmethode; op basis van de actuele loonsom. Volloopmethode 1. neem 1,5% van het totale fiscale loon van het voorafgaande kalenderjaar; 2. toets gedurende het lopende jaar of de vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen binnen de vrije ruimte blijven. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte uit komt, berekent u 80% eindheffing en verwerkt u deze in uw aangifte loonheffingen; 3. bereken na afloop van het kalenderjaar de werkelijke vrije ruimte op basis van het feitelijke totale fiscale loon; 4. toets de vergoedingen en verstrekkingen aan de vrije ruimte; 5. verreken de eindheffing over het positieve of negatieve verschil uiterlijk in uw 1e aangifte van het volgende kalenderjaar: is de vrije ruimte groter dan de vergoedingen en verstrekkingen, dan krijgt u 80% eindheffing over het verschil terug; is de vrije ruimte kleiner, dan moet u alsnog 80% eindheffing over het verschil betalen (uiteraard kan de eindheffing nooit negatief zijn). Voorschotmethode 1. neem 1,5% van het totale fiscale loon van het voorafgaande kalenderjaar en deel dit door het aantal aangiftetijdvakken van het afgelopen kalenderjaar. Zo schat u de vrije ruimte per aangiftetijdvak; 2. toets gedurende het lopende jaar of de vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen per aangiftetijdvak binnen de vrije ruimte blijven. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt, berekent u 80% eindheffing en verwerkt u deze in uw aangifte loonheffingen; 3. bereken na afloop van het kalenderjaar de werkelijke vrije ruimte op basis van het feitelijke totale fiscale loon; 4. toets de vergoedingen en verstrekkingen aan deze vrije ruimte; 5. verreken de eindheffing over het positieve en negatieve verschil uiterlijk in uw 1e aangifte van het volgende kalenderjaar: is de vrije ruimte groter dan de vergoedingen en verstrekkingen, dan krijgt u 80% eindheffing over het verschil terug; is de vrije ruimte kleiner, dan moet u alsnog 80% eindheffing over het verschil betalen (uiteraard kan de eindheffing nooit negatief zijn). Actuele loonsom (verplicht van toepassing bij startende ondernemer) 1. neem 1,5% van het totale fiscale loon per aangiftetijdvak van het lopende kalenderjaar; 2. toets per aangiftetijdvak of de vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen binnen de vrije ruimte blijven. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt, berekent u 80% eindheffing en verwerkt u deze in uw aangifte. Een nadeel van deze methode is dat u grote kostenposten niet volledig belastingvrij kunt vergoeden. Ook moet u met deze methode per aangiftetijdvak rekening houden met wisselende loonsombedragen door bijvoorbeeld veranderingen in uw personeelsbestand en uitbetaling van vakantiegeld of een dertiende maand. Bovendien mag u het bedrag waarmee u uw vrije ruimte overschrijdt, niet doorschuiven naar volgende aangiftetijdvakken waarin u misschien vrije ruimte overhoudt. En u mag ook niet herrekenen. Indien u advies wenst te ontvangen over de voor- en/of nadelen die het overgaan naar de werkkostenregeling voor uw onderneming met zich meebrengt, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder. Uitgangspunt bij de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen tot het loon van de werknemer behoren. In het kader van de werkkostenregeling kan de werkgever besluiten om een of meer vergoedingen, verstrekkingen of ter beschikkingstellingen aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel. Dit betekent dat het aangewezen loonbestanddeel onder de werkkostenregeling valt. In beginsel valt dat aangewezen eindheffingsbestanddeel in de forfaitaire ruimte van 1,5%. Wordt genoemde

11 Salarisadministratie Wijzigingen per 1 januari 2014 ruimte overschreden dan is de werkgever over het meerdere 80% eindheffing verschuldigd. Echter, in een aantal gevallen geldt dat er sprake is van intermediaire kosten of dat er geen sprake is van loon. Dat heeft dan uiteraard geen effect op de werkkostenregeling. Daarnaast kent de werkkostenregeling een limitatie opgesomd aantal gerichte vrijstellingen en in een aantal gevallen geldt een nihil waardering of een forfaitaire waardering. De volgende gerichte vrijstellingen zijn in de wet opgenomen: 1. reiskosten, voor zowel zakelijk als woon-werkverkeer; 2. tijdelijke verblijfkosten; 3. cursussen en dergelijke; 4. studiekosten; 5. extraterritoriale kosten; 6. zakelijke verhuiskosten. Stel dat u een kilometervergoeding van 0,24 geeft voor zakelijke ritten, dan valt 0,19 onder de gerichte vrijstelling en het meerdere ( 0,05) valt wel in de forfaitaire ruimte. De vergoeding komt dus niet meer als belaste vergoeding of verstrekking op de loonstrook te staan. Een beperkt aantal zaken mag niet worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Het gaat dan om de ter beschikking stelling van een auto van de zaak, het genot van de dienstwoning en vergoedingen en verstrekkingen ter zake van (strafrechtelijke gevolgen van) criminele activiteiten. Deze inkomensbestanddelen blijven dan ook tot het loon van de werknemer behoren. Bij overschrijding van het algemeen forfait wordt het meerdere niet bij de werknemer belast. De loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) verschuldigd over het meerdere, komt via eindheffing voor rekening van de werkgever. Het vaste eindheffingstarief is vastgesteld op 80% en deze eindheffing vormt voor de werkgever een kostenpost, die hij in aftrek kan brengen op de winst voor de inkomstenbelasting (IB) of de vennootschapsbelasting (Vpb). Bij de invoering van het nieuwe stelsel vervallen alle bestaande afspraken met de Belastingdienst omtrent vergoedingen en verstrekkingen waarvoor geen gerichte vrijstelling geldt. Ter financiering van het keuzeregime voor deze jaren zal voor bedrijven die geen gebruik maken van de werkkostenregeling ingaande 1 januari 2011 een plafond voor personeelsreizen en personeelsfeesten van 454 per werknemer per jaar gelden. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Het is aan te bevelen om, indien u nog niet bent overgestapt, wel in 2014 te inventariseren wat de impact voor uw onderneming is. Dan heeft u nog de tijd om de impact van de overstap in 2015 mogelijk te beperken of te voorkomen. Uiteraard zijn wij graag bereid u daarbij behulpzaam te zijn. Alkmaar, januari 2014 RSM Loonadviesgroep B.V. De in dit memorandum opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van dit memorandum de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie.

12 Lokaal betrokken, wereldwijd verbonden Alkmaar Amsterdam Haarlem Utrecht Toermalijnstraat 9 Hilversumstraat 324 Diakenhuisweg 11 Maliesingel Postbus 366 Postbus Postbus 5037 Postbus AJ Alkmaar 1020 MH Amsterdam 2000 CA Haarlem 3508 SB Utrecht T T T T F F F F E W Legal Copyright Text

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Wettelijk Minimumloon. Leeftijd % van het per maand bij 36 uur bij 38 uur bij 40 uur

Wettelijk Minimumloon. Leeftijd % van het per maand bij 36 uur bij 38 uur bij 40 uur Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer Inhoud Wettelijk Minimumloon 4 Loonvisie Magazine Nr.4 / jaargang 1 / 2013 Wettelijk minimumloon Veranderingen premies werknemersverzekeringen per 1 januari 2014 Kort

Nadere informatie

Wijzigingen loonheffing

Wijzigingen loonheffing Wijzigingen loonheffing belastingjaar 2014 Opgesteld door Gerold Jansen 1 Een nieuw belastingjaar geeft weer nieuwe regels op het gebied van de loonheffing. Wij geven U een overzicht van de belastingrijkste

Nadere informatie

SALARISNIEUWSBRIEF 2013

SALARISNIEUWSBRIEF 2013 SALARISNIEUWSBRIEF 2013 Aanlevering salarisgegevens Nu het einde van het jaar alweer snel dichterbij komt, gaan wij er vanuit, evenals in voorgaande jaren, dat u de salarissen over de maand december (de

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Op Prinsjesdag, 17 september 2013, heeft het kabinet vier wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer,

Nadere informatie

Inleiding. Premiekorting

Inleiding. Premiekorting Inleiding De overheid heeft verschillende subsidieregelingen om mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen en te houden. Er zijn verschillende subsidieregelingen specifiek gericht op een bepaalde

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

Nieuwe Wetgeving 2014

Nieuwe Wetgeving 2014 Nieuwe Wetgeving 2014 Graag houden we u op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van wetgeving op administratief-, fiscaal- en financieel gebied. Algemeen Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt per

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! DRV Subsidie Advies 15-01-2014 Ook in 2014 gelden maatregelen om investeren in personeel te stimuleren. Afdrachtvermindering Speur Ontwikkelingswerk Met

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

UPDATE WIJZIGINGEN LOONBELASTING EN SOCIALE VERZEKERINGEN PER 2014

UPDATE WIJZIGINGEN LOONBELASTING EN SOCIALE VERZEKERINGEN PER 2014 UPDATE WIJZIGINGEN LOONBELASTING EN SOCIALE VERZEKERINGEN PER 2014 1. Inleiding In deze bijlage bij onze nieuwsbrief treft u de belangrijkste wijzigingen aan per 2014 op het gebied van de loonbelasting

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

2-10-2013. Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten. WerkKostenRegeling. Prinsjesdag 2013. Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp

2-10-2013. Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten. WerkKostenRegeling. Prinsjesdag 2013. Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp 17,9 Werkkostenregeling (1) Wat biedt het Belastingplan 2014: WerkKostenRegeling De overgangsregeling met

Nadere informatie

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren Subsidieregeling Praktijkleren INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Hoogte subsidie 3 3. Indienen aanvraag en voorwaarden subsidie 4 4. Overgangsregeling 2014 5 Bijlagen: -voorbeeld urenregistratie - voorbeeld

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

1. Wet werk en zekerheid 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 juli 2015 2

1. Wet werk en zekerheid 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 juli 2015 2 Inhoudsopave 1. Wet werk en zekerheid 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 juli 2015 2 2. Werkkostenregeling 3 Vaste kostenvergoeding 3 Kostenonderzoek 3 3. Premie

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

Wet- en regelgeving 2014

Wet- en regelgeving 2014 Wet- en regelgeving 2014 In 2014 krijgt u wederom te maken met de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op uw arbeidsvoorwaardenbeleid. In deze nieuwsbrief zetten wij de belangrijkste

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Premiekorting Arbeidsgehandicapte... 4 Jonggehandicaptenkorting

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2014 Voorwoord In deze white paper gaan we in op de actuele fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen. In het voorjaar van

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ad 1) Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Ad 2) Premiekorting Arbeidsgehandicapte...

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Loonheffingen niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 2.2 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kwinto bv

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving toegepast in UBplus.

Belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving toegepast in UBplus. Belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving toegepast in UBplus. 1 Wetswijzigingen in 2011 Regeerakkoord Loonaangifte informatie Werkkostenregeling UBplus versies 2 Niet gewijzigd: KleineBanenRegeling.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Einde aan fiscaal gunstige regeling gouden handdruk Vanaf 1 januari 2014 komt er een einde aan de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten. Werknemers die op of na deze datum

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013

Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013 Pagina 1 van 6 Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013 In 2013 krijgt u als werkgever wederom te maken met de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op uw arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33)

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) 20-12-2016, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) Werkgeverslasten 2017 voor horeca algemeen lager De werkgeverslasten voor de sector 33

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Hoewel de regeling de eerste drie jaar optioneel is, verdient het nu al aanbeveling om op korte termijn voorbereidingen te treffen.

Hoewel de regeling de eerste drie jaar optioneel is, verdient het nu al aanbeveling om op korte termijn voorbereidingen te treffen. Aan : Werkgevers Van : drs. W.E. Janssen Betreft : De werkkostenregeling Datum : 19 maart 2012 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de zogenoemde werkkostenregeling geïntroduceerd. Door de werkkostenregeling

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Wanneer is het tijd voor een VCSW Analyse?

Wanneer is het tijd voor een VCSW Analyse? Wanneer is het tijd voor een VCSW Analyse? Toekomstige wetswijzigingen 2018 Checklist Overzicht regelingen sociale wetgeving Onderdelen VCSW Analyse Kosten besparen begint met de VCSW Analyse Wat is een

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Basiskennis Loonadministratie (BKL ) Medewerker Personeelszaken (MPZ ) Eamen Loonheffingen niveau 3 Niveau 3 (vergelijkbaar met mbo 3) Versie

Nadere informatie

Personele ontwikkelingen in crisistijd

Personele ontwikkelingen in crisistijd Personele ontwikkelingen in crisistijd Volgens het Centraal Planbureau zijn de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft Nederland kampen met een hoge werkloosheid en worden ook

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren

Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren 1. Verlaag loonkosten onderwijs, speur- en ontwikkelingswerk en zeevaart Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid U kunt boetes en aansprakelijkheid beperken of zelfs voorkomen Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen?

Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen? Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen? Sinds 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Als uw bedrijf groeit, is er al snel extra personeel nodig. Zeker voor kleine bedrijven is het een grote stap om iemand aan te nemen. Het kost

Nadere informatie

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus Versie: 6.5 Versiedatum: 26-04-2016 Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2% (2015) van het totale

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Premiekorting voor jongere werknemer

Premiekorting voor jongere werknemer Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.2.9 Premiekorting voor jongere werknemer bronnen http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/premiekorting-jongere-werknemer wijziging van de Wet financiering

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

29-11-2013. Medio december verhuizen naar: Transistorstraat 44-4 1322 CG Almere Telefoon en e-mail ongewijzigd.

29-11-2013. Medio december verhuizen naar: Transistorstraat 44-4 1322 CG Almere Telefoon en e-mail ongewijzigd. Belangrijkste wijzigingen in UBplus en in de wet- en regelgeving voor 2014. Medio december verhuizen naar: Transistorstraat 44-4 1322 CG Almere Telefoon en e-mail ongewijzigd. Klaas den Dekker 1 4 Presentatie

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Belonen Loonstaat wijzigt door invoering uniform loonbegrip Per 1 januari 2013 worden de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Intermediairdagen 2013 Loonheffingen

Intermediairdagen 2013 Loonheffingen Veelgestelde vragen en antwoorden Intermediairdagen 2013 Loonheffingen Premiekorting jonge werknemers Vraag 1 Geldt er een minimum duur voor de voorafgaande ww-periode of bijstandsperiode? nee, als een

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid DRV Accountants & Adviseurs 30-04-2014 Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 4

2014 -- Loonheffing -- deel 4 Loonheffing les 4 programma Administratieve verplichtingen Loonstaat Aangifte doen Eindheffing Bijzondere regelingen 1 Administratieve verplichtingen Voor de werkgever/inh.pl. gelden een aantal verplichtingen.

Nadere informatie

Tarieven en bedragen 2014

Tarieven en bedragen 2014 Tarieven en bedragen 2014 Tot slot enkele relevante tarieven die gelden voor het jaar 2014. Belastingpercentages loonbelasting/premies volksverzekeringen Schijf Loon jaarbasis Tot AOW-leeftijd 1 tot en

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV)

Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV) Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV) Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie Het loonkostenvoordeel (LKV) In recente whitepapers

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 15 september 2015, heeft het kabinet het Belastingplan 2016

Nadere informatie

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs Checklist Loonheffingen Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs November / December 2011 Inhoudsopgave Checklist Loonheffingen... 3 1. Afschaffing spaarloonregeling en levensloopregeling en introductie vitaliteitsregeling...

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 november 2007 Mededeling 7 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Ouderenkorting in LogiSal

Ouderenkorting in LogiSal Ouderenkorting 2010 Ouderenkorting in LogiSal...1 Vrijstelling 55+ (overgangsregeling)...1 Premiekorting Handicap...1 Premiekorting Uitkeringsgerechtigde 50+...2 Premiekorting 62+... 2 Korting niet altijd

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 3 5 februari 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Loonkostensubsidies. De mogelijkheden in vogelvlucht. Mark van Waas

Loonkostensubsidies. De mogelijkheden in vogelvlucht. Mark van Waas Loonkostensubsidies De mogelijkheden in vogelvlucht Mark van Waas UW GROEIEND BEDRIJF Wie neemt u aan? ARBEIDSGEHANDICAPTEN Premie korting No Risk Polis Voorzieningen Loondispensatie Arbeidsgehandicapten

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. De gedifferentieerde premie WGA is vanaf 1 januari 2014 opgegaan in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

ACCOUNTANTS. De gedifferentieerde premie WGA is vanaf 1 januari 2014 opgegaan in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). MKB-NIEUWSBRIEF (04/2014) WERKGEVER 1. Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht Per 1 januari 2013 is de modernisering van de Ziektewet in werking getreden. De financiële gevolgen van deze modernisering

Nadere informatie

1. Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht

1. Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht NIEUWSBRIEF 04 Werkgever 1. Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht Per 1 januari 2013 is de modernisering van de Ziektewet in werking getreden. De financiële gevolgen van deze modernisering zijn vanaf

Nadere informatie