Personele ontwikkelingen in crisistijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personele ontwikkelingen in crisistijd"

Transcriptie

1 Personele ontwikkelingen in crisistijd Volgens het Centraal Planbureau zijn de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft Nederland kampen met een hoge werkloosheid en worden ook voor 2014 de nodige financiële aderlatingen gevraagd van bedrijven en burgers. Moest het bedrijfsleven in voorgaande jaren altijd een grotere bijdrage leveren aan de terugdringing van het overheidstekort dan burgers, dit jaar is dat andersom. Dit uit zich ook op het personele vlak. We zetten de belangrijkste maatregelen uit het sociaal- en begrotingsakkoord voor u als werkgever op een rij. De volgende onderwerpen komen aan bod: Werkloosheidswet Versoepeling ontslagrecht wordt vervroegd ingevoerd Contracten voor bepaalde tijd Vorstverlet wordt calamiteit Modernisering Ziektewet Premiekorting Einde aan fiscaal gunstige regeling gouden handdruk Voorstel: aanpassing van het gebruikelijk loon dga's Opnieuw 'eenmalige' crisisheffing Werkbonus afgeschaft Werkkostenregeling pas later verplicht Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidieregeling Wijzigingen in de S&O-afdrachtvermindering Accountants Belastingadviseurs

2 Werkloosheidswet De WW blijft in hoogte ongewijzigd. De plannen om de uitkering in te korten van maximaal 38 maanden naar 24 maanden, waarbij in de laatste 12 maanden de uitkering zou dalen tot 70 procent van het minimumloon, zijn van de baan. Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW-uitkering wel langzaam afgebouwd naar maximaal 24 maanden. Alleen via cao-afspraken kan dit opgehoogd worden naar maximaal 38 maanden. In die opzet betalen behalve werkgevers ook werknemers mee. Versoepeling ontslagrecht wordt vervroegd ingevoerd De versoepeling van het ontslagrecht gaat op grond van het voorstel al per 1 juli 2015 in. Wanneer er sprake is van één of meer dienstverbanden van in totaal tenminste twee jaar is de werkgever bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar ontslag jegens de werknemer. Dan kan de vergoeding 0 zijn. De maximale transitievergoeding bedraagt , tenzij sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever. Bij een dergelijke constatering kan de rechter nog een aanvullende vergoeding toekennen. De opbouw van de transitievergoeding bedraagt 1/3 van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste tien dienstjaren en vanaf de jaren na het 10e dienstjaar ½ maandsalaris per dienstjaar. Voor werknemers van 50+ geldt tot 2020 overgangsrecht. Het doel van de vergoeding is om hiermee de kans op het vinden van ander werk te vergroten, door inschakeling van outplacement of het volgen van opleidingen/cursussen. Contracten voor bepaalde tijd De wijzigingen rond contracten voor bepaalde tijd gaan niet per 1 januari 2015 maar per 1 juli 2014 in. Daardoor komen flexwerkers eerder in aanmerking voor een vast contract. De belangrijkste onderdelen zijn: Personele ontwikkelingen in crisistijd oktober

3 Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd meer worden overeengekomen. De maximale duur voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gaat terug van 36 maanden naar 24 maanden. Alleen in zeer specifieke gevallen mag nog bij cao worden afgeweken. Het blijft wel mogelijk om 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af te sluiten. Het uitgangspunt wordt dat het niet meer mogelijk zal zijn om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op dit moment kan een keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (uitgaande van de wettelijke bepaling) doorbroken worden, wanneer een werknemer 3 maanden uit dienst is. Dit gaat 6 maanden worden. Wanneer u als werkgever besluit om niet met een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verder te gaan, zult u dit 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst kenbaar moeten maken. Indien u na twee jaar besluit om de arbeidsovereenkomst niet voort te zetten, zult u ook een vergoeding moeten betalen in de vorm van een transitiebudget. Echter, de verwachting is dat deze regeling op z'n vroegst per 1 juli 2015 wordt ingevoerd. Het exacte overgangsrecht is nog niet bekend. Zoals het er nu naar uitziet, zullen arbeidsovereenkomsten die voor de invoering zijn aangegaan maar na de invoering van de nieuwe regels (oftewel vanaf 1 juli 2014) verlengd worden, wel onder de nieuwe wetgeving gaan vallen. Sluit u arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af, bekijk dan of het mogelijk is om deze vlak voor 30 juni 2014 te laten eindigen. De eventuele verlenging zal dan waarschijnlijk nog onder het "oude" recht vallen, maar u weet dan in ieder geval hoe de nieuwe regels exact zullen zijn. Vorstverlet wordt calamiteit Vanaf 2014 vervangt de Calamiteitenregeling de Onwerkbaarweerregeling en Werktijdverkortingsregeling. De Calamiteitenregeling regelt het verstrekken van WW - uitkeringen in geval van winterse omstandigheden (vorst of sneeuwval) of andere buitengewone niet-economische omstandigheden. Het moet in het laatste geval gaan Personele ontwikkelingen in crisistijd oktober

4 om omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, zoals bij plaatselijke, regionale of andere calamiteiten waarin de effecten zich niet beperken tot een enkele onderneming. De regeling bepaalt vanaf wanneer en hoe lang de werkgever een werktijdverkorting mag hanteren als ten minste 20% van de arbeidscapaciteit per week niet kan worden benut door de calamiteiten. Modernisering ziektewet Met de invoering van deze wet worden de lasten van ziektewetuitkeringen, die door het UWV voor zogenaamde vangnetters worden betaald, aan werkgevers doorberekend. Dit kan tot behoorlijke kostenverzwaringen leiden. De benamingen en premiepercentages van deze werknemersverzekeringen worden aangepast. De uitkering aan de werknemer zou eerst door de invoering van de arbeidsverledeneis al snel naar een percentage van het minimumloon verlaagd worden, in het Sociaal Akkoord is dit gewijzigd. De werknemer behoudt nu gedurende de periode van de Ziektewet 70% van zijn salaris. Werkgevers doen er nu dus goed aan om werknemers die ziek uit dienst gaan te blijven volgen en daar waar het kan herstel te bespoedigen omdat dit zal leiden tot een lagere doorberekening van de Ziektewet lasten. Premiekorting Blijf ons ook in 2014 op de hoogte houden als u een werknemer in dienst neemt die arbeidsongeschikt is (geweest) of die vanuit de ww bij u aan de slag gaat. Het is goed mogelijk dat u voor deze werknemer een (nieuwe) premiekorting mag toepassen. Einde aan fiscaal gunstige regeling gouden handdruk Vanaf 1 januari 2014 komt er een einde aan de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten. Werknemers die na deze datum een ontslagvergoeding (een vergoeding ter vervanging van gederfd of te derven loon) ontvangen, moeten over de volledige Personele ontwikkelingen in crisistijd oktober

5 vergoeding meteen belasting betalen. Belastinguitstel door de ontslagvergoeding onder te brengen in een zelf opgerichte stamrecht-bv of bij een bank, beleggingsinstelling of een verzekeraar, is dan niet meer mogelijk. Voorstel: aanpassing van het gebruikelijk loon dga's Het is nu al bekend geworden dat in 2015 de toegestane marge voor het gebruikelijk loon van de dga zal worden verlaagd. Nu mag het salaris van een dga maximaal 30% lager zijn dan een marktconform loon. Maar dit percentage zal per 2015 tot een nog vast te stellen omvang worden verlaagd. Opnieuw 'eenmalige' crisisheffing De eenmalige werkgeversheffing voor hoge lonen (crisisheffing), die werkgevers dit jaar moesten betalen wanneer hun werknemers in 2012 meer verdienden dan , komt volgend jaar nog een keer terug. Voor elke werknemer die dit jaar een loon heeft van meer dan , moet u als werkgever in 2014 over het meerdere wederom 16% belasting betalen. Het gaat daarbij om het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking over het hele jaar 2013, dus inclusief alle structurele en incidentele beloningen en ook inclusief de bijtelling van de auto. Inmiddels is er een bezwaarprocedure opgestart tegen de crisisheffing Het kabinet heeft laten weten dat deze werkgeversheffing alleen nog in 2014 terugkomt en dat het dus geen structurele aangelegenheid wordt. Tip: eindejaarsuitkeringen doorschuiven U kunt overwegen de eindejaarsuitkeringen door te schuiven naar Personele ontwikkelingen in crisistijd oktober

6 Werkbonus afgeschaft De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 wordt vanaf 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen. Vanaf 2018 wordt de regeling geheel afgeschaft. Werkkostenregeling pas later verplicht De verplichte invoering van de Werkkostenregeling is uitgesteld tot 1 januari U krijgt dus nog een jaar langer de tijd om te kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer of om de overstap te maken naar de Werkkostenregeling. Op de Werkkostenregeling zoals die nu is vormgegeven, is forse kritiek. De regeling zou moeten zorgen voor vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten, maar de praktijk ervaart dit anders. Slechts een minderheid van de werkgevers heeft tot nu toe de overstap gemaakt. Er zijn vergaande plannen om de regeling te vereenvoudigen en daarmee aantrekkelijker te maken voor het midden- en kleinbedrijf. De Werkkostenregeling mag dan met een jaar zijn uitgesteld, er is zeker geen sprake van afstel. Omdat de overstap naar de regeling heel wat voeten in de aarde heeft, is het verstandig om u op tijd voor te bereiden. Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidieregeling De afdrachtvermindering onderwijs vervalt met ingang van 1 januari 2014 en wordt dan vervangen door een subsidieregeling. De afdrachtvermindering onderwijs compenseert werkgevers in de loonbelasting die leerlingen of werknemers begeleiden op weg naar een diploma of promotie. Personele ontwikkelingen in crisistijd oktober

7 De nieuwe subsidieregeling is een afgeslankte vorm van de huidige afdrachtvermindering onderwijs. De subsidieregeling is beperkt tot slechts een aantal doelgroepen, waaronder leerlingen in het mbo die een beroepsbegeleidende leerweg volgen (BBL). Ook is er subsidie voor (toekomstige) werknemers in de vakgebieden waaraan de meeste maatschappelijke behoefte bestaat. Wijzigingen in de S&O-afdrachtvermindering Wanneer u als bedrijf speur- en ontwikkelingswerk verricht (S&O-werk), hoeft u minder loonheffing af te dragen dankzij de S&O-afdrachtvermindering. In deze afdrachtvermindering wordt ook het een en ander gewijzigd. Zo wordt de eerste schijf in 2014 verlengd van naar Hierdoor is het hoge percentage van de S&O-afdrachtvermindering van toepassing op een groter deel van de S&O-loonkosten. Het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd van 38% naar 35%. De tweede schijf blijft 14%. Het percentage van de eerste schijf voor starters blijft ook hetzelfde, namelijk 50%. De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, worden geïndexeerd. Ook wordt de mogelijkheid verruimd om de toegezegde S&O-afdrachtvermindering te verzilveren. Hierdoor mogen S&O-inhoudingsplichtigen de afdrachtvermindering, die niet verzilverd kan worden in de periode waarop de S&O-verklaring ziet, verrekenen in andere aangiftetijdvakken die eindigen in het kalenderjaar waarop de verklaring betrekking heeft. Als S&O-inhoudingsplichtige krijgt u ook de mogelijkheid om een S&Overklaring aan te vragen voor een periode langer dan zes maanden, maar maximaal een heel kalenderjaar. Het kabinet wil zo de administratieve lasten voor S&Oinhoudingsplichtigen verminderen. Bedrijven die aan S&O-werk doen, kunnen meestal ook gebruikmaken van de RDA (Research en Development Aftrek) die bedoeld is voor andere kosten dan loonkosten. Personele ontwikkelingen in crisistijd oktober

8 Zoals het er nu naar uitziet, stijgt voor de RDA het percentage volgend jaar van 54% naar circa 60%. Laat u hierover informeren door uw adviseur. Tot slot De aangekondigde maatregelen moeten nog worden aangenomen. Hebt u verder vragen over de bovenstaande maatregelen en hoe deze uitpakken voor u, uw onderneming en uw personeel? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Vraag naar een van onze adviseurs via of via een vestiging bij u in de buurt via Personele ontwikkelingen in crisistijd oktober

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 6-2014

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 6-2014 INHOUD 2 3 4 5 Extra voorwaarden voor toepassing premiekorting jongere werknemer Herinvesteringsreserve? Houd de regels in acht Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Beleggen in privé

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 06/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 06/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 06/2014 1. Extra voorwaarden voor toepassing premiekorting jongere werknemer WERKGEVER Vanaf 1 juli aanstaande kunt u als werkgever een premiekorting ontvangen als u in 2014 en/of 2015

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 13 oktober 2014 Onderwerp Nieuwsbrief 06 2014. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 13 oktober 2014 Onderwerp Nieuwsbrief 06 2014. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 13 oktober 2014 Onderwerp Nieuwsbrief 06 2014 L.s., Bijgevoegd treft u onze nieuwsbrief aan. Een aantal onderwerpen is zoals gebruikelijk daarin wat uitgebreider

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Premiekorting voor in dienst nemen werknemer vanuit een ww- of bijstandspositie Uitstellen belastingheffing over boekwinst door gebruik van herinvesteringsreserve Verscherping

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie