Wijzigingen loonheffing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen loonheffing"

Transcriptie

1 Wijzigingen loonheffing belastingjaar 2014 Opgesteld door Gerold Jansen 1

2 Een nieuw belastingjaar geeft weer nieuwe regels op het gebied van de loonheffing. Wij geven U een overzicht van de belastingrijkste wijzigingen in dit nieuwe jaar. Wij behandelen de volgende onderwerpen: 1. Aanpassing partnerbegrip 2. Pensioenleeftijd 3. Heffingskortingen 4. Afdrachtsverminderingen 5. Modernisering ziektewet 6. Premiekortingen 7. Stamrechtvrijstelling gouden handdruk 8. Overige belangrijke aandachtspunten 1. Aanpassing partnerbegrip Al sinds enkele jaren zijn er diverse wijzigingen aangebracht in het begrip fiscaal partner. Voor de inhouding van de loonheffing waren de meeste wijzigingen niet van belang. De laatste wijziging kan wel van belang zijn voor de loonheffing. Deze wijziging betreft de het fiscaal partnerschap van de directeur grootaandeelhouder (DGA)en zijn partner. Als een van hen een minderjarig kind heeft dat ook op dit adres staat ingeschreven, dan moeten beide partners meerderjarig zijn om fiscaal partner te kunnen zijn. Deze aanpassing werkt terug tot 1 januari Pensioenleeftijd Met ingang van 2014 gaat de pensioenleeftijd omhoog naar 67 jaar. Dit gaat in kleine stapjes. Elk jaar gaat de pensioenleeftijd een stapje omhoog. Voor 2014 en 2015 telkens een maand. Voor zover nu bekend is zal daarna de pensioenleeftijd sneller stijgen. In 2014 ontvangt U pensioen vanaf 65 jaar en 2 maanden. Deze verhoging van de pensioenleeftijd heeft ook gevolgen voor de pensioenopbouw. Het aantal opbouwjaren stijgt naar 37. Werknemers hebben dus 2 jaar meer de tijd om het maximale pensioen van 70% op te bouwen. Dit zorgt ervoor dat het maximale opbouwpercentage moet dalen. Het maximale opbouwpercentage wordt voor eindloon pensioenen 1,9% en voor middelloon pensioenen 2,15% per jaar. Dit heeft tot gevolg dat alle pensioenregelingen zullen moeten worden aangepast. 3. Heffingskortingen De wijzigingen in de heffingskortingen hebben vooral gevolgen voor de hogere inkomens. Voor deze inkomens worden de kortingen lager Algemene heffingskorting Voor de inkomens tot , bedraagt deze 2.103,. Dit is het maximale bedrag. Bij een inkomen van , bedraagt de algemeen heffingskorting nog 1.366,. Tussen deze bedragen neemt de heffingskorting af met 2% van het belastbaar loon minus , Arbeidskorting De arbeidskorting voor lagere inkomen wordt in 2014 verhoogd naar 2.097,. Daarnaast wordt de heffingkorting voor de hogere inkomens verder afgebouwd. De afbouw bedraagt 4% bij een inkomen tussen , en ,. Bij inkomens boven , bedraagt de arbeidskorting 367,. LET OP: De algemene heffingskorting en arbeidskorting zijn afhankelijk van de hoogte van het looninkomen. Bijzondere loonbestanddelen worden volledig belast, maar bij de berekening van de kortingen worden deze niet meegenomen. Daardoor zijn de heffingskortingen te hoog. Er is dan te weinig loonheffing ingehouden. Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt dit verschil rechtgetrokken. 2

3 3.3 Werkbonus Vanaf 2014 is de werkbonus een onderdeel van de loonheffingskorting. De werkbonus mag worden toegepast als de werknemer inkomen uit een dienstbetrekking geniet en 60, 61, 62 of 63 jaar is op 31 december De hoogte van bonus is afhankelijk van de hoogte van het loon uit tegenwoordige arbeid. Bij een inkomen tussen , en , ontvangt de werknemer het maximum. Bij een inkomen tot , en een inkomen tussen en , krijgt men een gedeelte van de bonus. Bij een inkomen boven , krijgt de werknemer geen werkbonus meer. De werkbonus maakt deel uit van de loonheffing en staat daarom niet apart op de salarisstrook. LET OP: Als een werknemer meerdere werkgevers heeft of een ziektewetuitkering naast zijn looninkomsten, kan het voorkomen dat er te veel werkbonus in mindering gebracht. Ook bij zondere loonbestanddelen zoals bonussen kunnen er voor zorgen dat er teveel werkbonus wordt toegepast. Om deze problemen te voorkomen, kan de werknemer een schriftelijk verkl ring afgeven dat de werkgever geen rekening moet houden met de werkbonus. De werkneme kan dan bij de aangifte inkomstenbelasting de werkbonus als nog claimen. 4. Afdrachtsverminderingen 4.1. Afdrachtsvermindering onderwijs Deze afdrachtsvermindering komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt er een subsidieregeling praktijkleren. Deze regeling wordt uitgevoerd door RVO. De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U bent een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo) of door de onderwijsinstelling aangemerkt als bedrijf/ organisatie die een goede begeleiding geeft (hbo, promovendi en toio s). Opleidingsbedrijven, die ook erkend leerbedrijf zijn, in de sector techniek kunnen in 2014 eenmalig ook een deelaanvraag over de eerste 13 weken van 2014 indienen. U werkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst. De beroepsopleiding van de leerling/student/deelnemer valt onder de gedefinieerde sectoren die onder deze subsidieregeling zijn aangewezen. De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO en voldoet aan de kwaliteitsnormen die de betreffende onderwijswetgeving voorschrijft. Meer informatie is te vinden op: Afdrachtsvermindering speur en ontwikkelingswerk (S&O) De verrekeningsmogelijkheden voor de afdrachtsvermindering S&O worden verruimd. Tot 2014 mocht U de S&O alleen verrekenen met de tijdvakken die binnen de S&O periode vielen. Vanaf 2014 mag U het restant ook verrekenen met alle tijdvakken in het kalenderjaar waar de S&O verklaring betrekking op heeft. Verder mag U een S&O verklaring aanvragen voor maximaal 12 maanden per kalenderjaar. Dit was 6 maanden. 3

4 5. Modernisering ziektewet 5.1. Algemeen Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook bekend als de Modernisering Ziektewet. De wet heeft tot doel om het ziekteverzuim en de instroom te beperken van werknemers met een flexibel dienstverband, 'flexwerkers', in de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Om dit te bereiken wordt onder andere de financiële betrokkenheid van werkgevers vergroot. Per 1 januari 2014 draagt u via een nieuwe gedifferentieerde premie bij aan ziektekosten van flexwerkers. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de WW premie wijzigt. Vanaf 2014 bestaat deze premie nog uit 2 bestanddelen nl. WW-awf en de Ufopremie Het deel voor de kinderopvang wordt vanaf 2014 ondergebracht in de basispremie WAO /WIA en de ZW/WGA premie worden onderdeel van de gedifferentieerde premie Whk Gedifferentieerde premie Whk Deze premie werd tot 2014 geheven onder de naar WGA. Vanaf 2014 wordt de naar Werkhervattingskas (Whk). De hoogte van de premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico van uw bedrijf. Vanaf 2014 wordt onder deze premie ook opgenomen de premie voor de flexwerkers. Onder flexwerkers wordt in dit verband verstaan: Werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires of uitzendkrachten die ziek worden Werknemers die ziek uit dienst gaan Werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden ( de zogenaamde nawerking ) De gedifferentieerde WGA premie gaat op in de gedifferentieerde premie Whk. Deze bestaat dan uit de volgende onderdelen: Premiedeel WGA vaste dienstbetrekkingen Premiedeel WGA flexibele dienstbetrekkingen Premiedeel ZW flexibele dienstbetrekkingen De premiepercentages worden in 2014 aan de werkgevers verstrekt. Voor het vaststellen van de percentages is van belang of U een grote, middelgrote of kleine werkgever bent. Voor kleine werkgevers worden de premies per sector vastgesteld. Voor de grote ondernemingen worden de premie individueel per bedrijf vastgesteld. Voor middelgrote ondernemingen wordt er een gewogen gemiddelde van deze 2 premies genomen. 5.3 Eigen risicodragers Ook hier gaan er veranderingen plaatsvinden. Er zijn hier 3 mogelijkheden: U bent eigenrisicodrager voor de ZW Als u eigenrisicodrager voor de ZW bent, draagt u het risico voor arbeidsongeschiktheid van uw exwerknemers die bij ziekte recht hebben op een ZW-uitkering. Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt u daarom een lagere sectorpremie of een lagere Ufo-premie. Vanaf 1 januari 2014 vervalt deze korting. In plaats daarvan betaalt u een lagere gedifferentieerde premie Whk, omdat u het premiedeel ZW-flex niet hoeft te betalen. Verder gaat u ook het risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen (dus ook flexwerkers). 4

5 U bent eigenrisicodrager voor de WGA Als u eigenrisicodrager voor de WGA bent, draagt u maximaal 10 jaar het risico voor gedeeltelijke en tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt u daarom geen gedifferentieerde premie WGA. Vanaf 1 januari 2014 geldt het eigenrisicodragerschap voor de WGA alleen nog voor werknemers met een vast dienstverband. U betaalt dus niet het premiedeel WGA-vast, maar wel het premiedeel WGA-flex (en het premiedeel ZW-flex). Verder gaat u ook het risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een WGA-uitkering die u in dienst had. U kunt nog geen eigenrisicodrager worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers. Dat kan pas vanaf U bent eigenrisicodrager voor de ZW en de WGA Als u voor de ZW en de WGA eigenrisicodrager bent, hoeft u vanaf 2014 de premiedelen ZW-flex en WGA-vast niet te betalen. U betaalt wel het premiedeel WGA-flex. Daarnaast gaat u het eigen risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van uw werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen (dus ook flexwerkers), en van werknemers met een WGA-uitkering. 6. Premiekortingen Met ingang van 2014 kan de werkgever onder bepaalde omstandigheden en premiekorting toepassen. Dit kan in de volgende gevallen: 6.1. Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers De regeling Premiekorting oudere werknemers richt zich vanaf 2013 op het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde 50 jaar of ouder is. Voor het in dienst nemen van een werknemer die 50 jaar of ouder is en die direct voor indiensttreding een werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of bijstandsuitkering kreeg, is er bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van 7.000,. Bij een dienstverband van minder dan 36 uur per week wordt de korting evenredig minder. Voor de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. En ook de hoogte van de uitkering die de werknemer had voordat hij in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn. Wil de werkgever deze premiekorting toepassen, dan moet hij kunnen bewijzen dat de werknemer voor indiensttreding een werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of bijstandsuitkering kreeg. De werknemer kan daarvoor een zogeheten doelgroepverklaring bij het UWV of gemeente aanvragen waarin staat dat hij recht had op een uitkering voor hij bij de werkgever in dienst trad. Deze verklaring moet bij de loonadministratie worden bewaard Premiekorting in dienst nemen arbeidsgehandicapte werknemers De regeling premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers richt op het in dienst nemen of in dienst houden van arbeidsgehandicapte werknemers. U krijgt een premiekorting van 7.000, per jaar voor de arbeidsgehandicapte die gaat werken en minimaal het minimumloon verdiend. Voor een arbeidsgehandicapte die voor minder dan het minimumloon gaat werken ontvangt U een korting van 3.500,. Voor het toepassen van deze korting moet de werknemer een doelgroepverklaring overleggen. Deze kan bij het UWV worden aangevraagd. LET OP: Heeft uw werknemer recht op beide premiekortingen? Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe. U mag de beide premiekortingen niet tegelijk toepassen. 5

6 6.3. Premiekorting in dienst nemen jongere werknemers Werkgevers krijgen tot en met 31 december 2015 een premiekorting wanneer zij een jongere tussen de 18 en 27 jaar aannemen vanuit de WW of bijstand. Voorwaarde daarbij is wel dat gaat om een aanstelling van minimaal 32 uur per week met de duur van een half jaar of langer. De premiekorting bedraagt per jaar en geldt maximaal voor twee jaar. Officieel gaat de regeling (wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen) in per 1 juli 2014, maar werkgevers die tussen 1 januari en 1 juli 2014 iemand aannemen die aan de voorwaarden voldoet, kunnen vanaf 1 juli 2014 ook gebruik maken van de regeling. Voor 2014 ontvangen zij dan een premiekorting van 1 juli t/m 31 december ( 1.750). 7. Stamrechtvrijstelling komt te vervallen 7.1. De nieuwe regels Met ingang van 1 januari 2014 komt de stamrechtvrijstelling te vervallen voor loonstamrechten. Dit heeft tot gevolg dat een werknemer die een gouden handdruk krijgt bij ontslag, op dat moment loonheffing over het gehele bedrag moet betalen. De belastingheffing kan dus niet meer uitgesteld worden door het storten van de uitkering bij een bank, levensverzekeringsmaatschappij of eigen BV. In sommige gevallen kan er in 2014 nog gebruik gemaakt worden van de stamrechtvrijstelling. Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Het ontslag is aangezegd in 2013 en de ontslagdatum moet op 31 december 2013 vast staan; De werknemer moet binnen de wettelijke opslagtermijn worden ontslagen. Deze wettelijke opzegtermijn bedraagt maximaal 6 maanden en eindigt uiterlijk op 30 juni 2014; Voor 1 januari 2014 moet er een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt en ondertekend waaruit het volgende blijkt: - aan de werknemer wordt een aanspraak op een periodieke uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon toegekend. De uitkering gaat uiterlijk in op de AOW leeftijd; - de aanspraak wordt ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, bank of stamrecht-bv; - de stamrechtuitkeringen zijn bestemd voor de wettelijk aangewezen begunstigden. Aan deze voorwaarden wordt ook voldaan als met de werknemer is overeengekomen dat de ontslaguitkering alleen kan worden gebruikt als koopsom van een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingrecht; - Alleen de ontslagvergoeding kan worden gebruikt voor de aankoop van een stamrecht. Alle andere loonbestanddelen zoals vakantiegeld, vakantiedagen e.d. worden tegen de normale regels belast; 7.2. Overgangsrecht Voor reeds bestaande stamrechten en de stamrechten die voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden geldt overgangsrecht. Er zijn 2 mogelijkheden: 1. het stamrecht wordt regulier afgehandeld volgens de regels die op 3 december 2013 golden 2. Het stamrecht wordt in een keer opgenomen worden. Er wordt dan geen revisierente berekend bij de afwikkeling. Voor 2014 geldt een bijzondere regeling. Als het stamrecht in 2014 geheel wordt opgenomen dan hoeft maar over 80% van de waarde in het economische verkeer van het stamrecht belasting betaalt te worden. Deze regeling geldt alleen voor stamrechten waarvan de ontslaguitkering voor 15 november 2013 bij een verzekeraar, bank of stamrecht-bv is gestort. 8. Overige belangrijke aandachtspunten 8.1. Pseudo eindheffing loon Deze heffing wordt ook wel crisisheffing genoemd. Deze regeling is met een jaar verlengd. Als U in 2013 een werknemer in dienst heeft met een salaris van meer dan , dan moet U in % meer loonheffing betalen over het gedeelte boven ,. Dit bedrag komt boven op het bedrag dat U al bij de werknemer hebt ingehouden. 6

7 8.2. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is nog 1 jaar uitgesteld. In 2014 mag U dus nog gebruik maken van de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Overstappen op de nieuwe werkkostenregeling mag natuurlijk ook als deze voor U voordeliger uitpakt 8.3. Privégebruik auto algemeen In 2014 worden er weer aanpassingen gemaakt aan het privégebruik auto. Allereerst worden de uitstoot CO² categorieën kleiner gemaakt. Een auto valt hierdoor weer eerder in een hogere categorie. De categorieën worden: Geen Diesel Diesel Zeer zuinige auto s 14% bijtelling >50gr/km - <89gr/km >50gr/km - < 86gr/km Zuinige auto s 20% bijtelling >88gr/km - < 118gr/km >85gr/km - < 112gr/km Overige auto s 25% bijtelling >117gr/km >111gr/km Deze percentages gelden niet bij buitensporig privégebruik Auto s zonder CO² uitstoot Auto s zonder uitstoot dit in 2014 of 2015 voor het eerst op naam worden gesteld, geldt een bijtellingspercentage van 4%. Dit percentage geldt 60 maanden vanaf de datum van de eerste ingebruikname, tenzij er sprake is van buitensporig privégebruik. Dit geldt niet alleen voor de eerste eigenaar. Dit percentage geldt 60 maanden. Dus als er een gebruikte auto van 2 jaar oud wordt gekocht dan geldt dit percentage nog 36 maanden Auto s met CO² uitstoot van maximaal 50gr/km Tenaamstelling in 2014 en 2015 Als deze auto s in 2014 of 2015 voor het eerst op naam worden gesteld, geldt er een bijtellingspercentage van 7%. Ook dit percentage geldt 60 maanden en niet bij buitensporig privégebruik Tenaamstelling voor 2014 Voor deze auto s geldt een bijtellingspercentage van 0%. De bijtelling is afhankelijk van de datum van de eerste op naamstelling: Als de auto voor 1 januari 2012 op naam is gesteld dan geldt het percentage van 0% tot 1 januari Als de auto op naam is gesteld in de periode 1 januari 2012 en 1 januari 2014 dan geldt het percentage van 0% 60 maanden. Deze termijn gaat lopen op de eerst dag van de maand volgend op de datum van de eerste tenaamstelling 8.4. Depotservice vervangt g-rekening Algemeen Tot en met 2013 gebruikte bedrijven in de bouw de g-rekening. Op deze rekening moesten bedrijven een vast bedrag van de factuur storten voor veiligstelling van de loonheffing en sociale premies. De opdrachtnemer kon hiervan dan de loonheffing betalen. Door de storting op de g-rekening was de opdrachtgever niet aansprakelijk voor het niet betalen van de loonheffing en sociale premies als het fout liep bij de opdrachtnemer. Tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 worden de bestaande g-rekeningen omgezet in een depot. U ontvangt van de omzetting bericht van de belastingdienst. Het depot wordt via de depotservice via de website van de belastingdienst beschikbaar. Een bedrijf kan vrijwillig van het depot gebruik maken. Door gebruik te maken van het depot wordt voorkomen dat het belastingdienst U aansprakelijk stelt voor de belasting en premie die hoofdaannemers en uitleners van personeel moeten betalen. 7

8 Niet gecertificeerde uitzendbureaus Uitzendbureaus die niet gecertificeerd zijn door de stichting normering arbeid zijn verplicht om deel te nemen aan de depotservice. Ook moeten bedrijven die personeel inlenen van een niet gecertificeerd uitzendbureau 35% van de nota incl. BTW storten op het depot van de uitlener. Bij het niet voldoen aan deze voorwaarde kunnen beide bedrijven een boete krijgen. De boetes kunnen onafhankelijk van elkaar worden opgelegd. Daarnaast kan de uitlener aansprakelijk gesteld worden voor de onbetaald gebleven loonheffingen en omzetbelasting van het uitzendbureau. De aansprakelijkheid is gelijk aan het bedrag dat de inlener had moeten storten. De boete en de aansprakelijkstelling kunnen naast elkaar worden toegepast Niet op tijd betalen wordt strafbaar Als de loonheffing opzettelijk niet gedeeltelijk niet of niet op tijd wordt betaald, kan een vergrijpboete worden opgelegd. Bij fraude kan in 2014 opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of niet op tijd betalen gezien worden als een misdrijf. In plaats van een vergrijpboete wordt er dan een gevangenisstraf van max. 6 jaar of een geldboete van , opgelegd. Is het onbetaald gebleven bedrag hoger dan , dan kan de boete 100% van de belasting bedragen Heffingsrente Vanaf 2014 wordt heffingsrente vervangen door belastingrente. Het is niet alleen een naamswijziging maar er zijn ook wijzigingen in de berekening van de verschuldigde rente. De heffingrente stelde de belastingdienst zelf vast per kwartaal. Voor de belastingrente wordt er gebruik gemaakt van de wettelijke rentepercentage voor niet handelstransacties. Deze rente kan elk halfjaar wijzigen en wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De komende tijd gaat de belastingdienst de rente als volgt berekenen: Voor aanslagen die betrekking hebben op tijdvakken die eindigen voor 1 januari 2012 wordt een combinatie van rente gebruikt. Voor de periode tot 1 januari 2013 gebruikt men het vastgestelde heffingsrentepercentage. Voor de periode vanaf 1 januari 2013 wordt het wettelijk percentage voor niet handelstransacties gebruikt. Voor aanslagen van tijdvakken die beginnen op 1 januari 2012 en worden opgelegd vanaf 1 januari 2013 wordt de belastingrente berekend. Voor meer informatie kunt U contact op nemen met Gerold Jansen Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen. 8

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Wettelijk Minimumloon. Leeftijd % van het per maand bij 36 uur bij 38 uur bij 40 uur

Wettelijk Minimumloon. Leeftijd % van het per maand bij 36 uur bij 38 uur bij 40 uur Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer Inhoud Wettelijk Minimumloon 4 Loonvisie Magazine Nr.4 / jaargang 1 / 2013 Wettelijk minimumloon Veranderingen premies werknemersverzekeringen per 1 januari 2014 Kort

Nadere informatie

SALARISNIEUWSBRIEF 2013

SALARISNIEUWSBRIEF 2013 SALARISNIEUWSBRIEF 2013 Aanlevering salarisgegevens Nu het einde van het jaar alweer snel dichterbij komt, gaan wij er vanuit, evenals in voorgaande jaren, dat u de salarissen over de maand december (de

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN 2014. Veranderingen heffingskortingen. Geachte relatie,

WIJZIGINGEN IN 2014. Veranderingen heffingskortingen. Geachte relatie, Salarisadministratie Wijzigingen per 1 januari 2014 Geachte relatie, Graag brengen wij u op de hoogte van wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving 2014 voor de salarisadministratie. Indien u nog vragen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Op Prinsjesdag, 17 september 2013, heeft het kabinet vier wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer,

Nadere informatie

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 1 5 november 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 2 10 december 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 3 5 februari 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

Nieuwe Wetgeving 2014

Nieuwe Wetgeving 2014 Nieuwe Wetgeving 2014 Graag houden we u op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van wetgeving op administratief-, fiscaal- en financieel gebied. Algemeen Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt per

Nadere informatie

2-10-2013. Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten. WerkKostenRegeling. Prinsjesdag 2013. Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp

2-10-2013. Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten. WerkKostenRegeling. Prinsjesdag 2013. Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp 17,9 Werkkostenregeling (1) Wat biedt het Belastingplan 2014: WerkKostenRegeling De overgangsregeling met

Nadere informatie

UPDATE WIJZIGINGEN LOONBELASTING EN SOCIALE VERZEKERINGEN PER 2014

UPDATE WIJZIGINGEN LOONBELASTING EN SOCIALE VERZEKERINGEN PER 2014 UPDATE WIJZIGINGEN LOONBELASTING EN SOCIALE VERZEKERINGEN PER 2014 1. Inleiding In deze bijlage bij onze nieuwsbrief treft u de belangrijkste wijzigingen aan per 2014 op het gebied van de loonbelasting

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

Inleiding. Premiekorting

Inleiding. Premiekorting Inleiding De overheid heeft verschillende subsidieregelingen om mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen en te houden. Er zijn verschillende subsidieregelingen specifiek gericht op een bepaalde

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

Personele ontwikkelingen in crisistijd

Personele ontwikkelingen in crisistijd Personele ontwikkelingen in crisistijd Volgens het Centraal Planbureau zijn de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft Nederland kampen met een hoge werkloosheid en worden ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Einde aan fiscaal gunstige regeling gouden handdruk Vanaf 1 januari 2014 komt er een einde aan de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten. Werknemers die op of na deze datum

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Intermediairdagen 2013 Loonheffingen

Intermediairdagen 2013 Loonheffingen Veelgestelde vragen en antwoorden Intermediairdagen 2013 Loonheffingen Premiekorting jonge werknemers Vraag 1 Geldt er een minimum duur voor de voorafgaande ww-periode of bijstandsperiode? nee, als een

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf

, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf 20-01-2016, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf Werkgeverslasten horeca algemeen in 2016 hoger De werkgeverslasten voor de sector 33 (horeca

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33)

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) 20-12-2016, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) Werkgeverslasten 2017 voor horeca algemeen lager De werkgeverslasten voor de sector 33

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

PRINSJESDAG Roelof van Marrum

PRINSJESDAG Roelof van Marrum Welkom bij PRINSJESDAG Roelof van Marrum INHOUD Fiscaal Arbeidsrecht Sociale verzekeringen Pensioen Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen Roelof van Marrum, wonende in Franeker (Friesland)

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013

Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013 Pagina 1 van 6 Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013 In 2013 krijgt u als werkgever wederom te maken met de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op uw arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 2 10 december 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ad 1) Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Ad 2) Premiekorting Arbeidsgehandicapte...

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Wet- en regelgeving 2014

Wet- en regelgeving 2014 Wet- en regelgeving 2014 In 2014 krijgt u wederom te maken met de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op uw arbeidsvoorwaardenbeleid. In deze nieuwsbrief zetten wij de belangrijkste

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! DRV Subsidie Advies 15-01-2014 Ook in 2014 gelden maatregelen om investeren in personeel te stimuleren. Afdrachtvermindering Speur Ontwikkelingswerk Met

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België

Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Inhoud Hoeveel betaalt u als werkgever in Nederland? 2 Bruto minimumloon in Nederland 3 Belastingtarieven in Nederland

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

Premiekorting voor jongere werknemer

Premiekorting voor jongere werknemer Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.2.9 Premiekorting voor jongere werknemer bronnen http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/premiekorting-jongere-werknemer wijziging van de Wet financiering

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering depotstelsel... 8 6.

Nadere informatie

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon. Loonvisie Magazine Nr. 2 / jaargang 3 / 2015

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon. Loonvisie Magazine Nr. 2 / jaargang 3 / 2015 Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer 2 Loonvisie Magazine Nr. 2 / jaargang / 205 Inhoud Wettelijk minimumloon Opzegverbod bij ziekte Bijtelling auto van de zaak Subsidieregeling praktijkleren weer beschikbaar

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering depotstelsel... 8 6.

Nadere informatie

1. Inleiding. Special Lonen 2014

1. Inleiding. Special Lonen 2014 Nieuwsbrief Special Lonen 2014 Werkkostenregeling: de stand van zaken - Stimuleringsmaatregelen - Verval stamrechtvrijstelling Invoering depotstelsel - Consequenties modernisering Ziektewet - Actualiteiten

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. De gedifferentieerde premie WGA is vanaf 1 januari 2014 opgegaan in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

ACCOUNTANTS. De gedifferentieerde premie WGA is vanaf 1 januari 2014 opgegaan in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). MKB-NIEUWSBRIEF (04/2014) WERKGEVER 1. Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht Per 1 januari 2013 is de modernisering van de Ziektewet in werking getreden. De financiële gevolgen van deze modernisering

Nadere informatie

1. Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht

1. Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht NIEUWSBRIEF 04 Werkgever 1. Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht Per 1 januari 2013 is de modernisering van de Ziektewet in werking getreden. De financiële gevolgen van deze modernisering zijn vanaf

Nadere informatie

1. Wet werk en zekerheid 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 juli 2015 2

1. Wet werk en zekerheid 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 juli 2015 2 Inhoudsopave 1. Wet werk en zekerheid 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 juli 2015 2 2. Werkkostenregeling 3 Vaste kostenvergoeding 3 Kostenonderzoek 3 3. Premie

Nadere informatie

Daamen & van Sluis. Accountants Belastingadviseurs

Daamen & van Sluis. Accountants Belastingadviseurs Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs Special Item Lonen naam2014 Special Lonen 2014 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken 3. Stimuleringsmaatregelen 4. Verval stamrechtvrijstelling 5.

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2014 Voorwoord In deze white paper gaan we in op de actuele fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen. In het voorjaar van

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters () Programma Blok 1 Inleiding en re-integratie Blok 2 Premievaststelling Blok 3 Eigenrisicodragen 2 Blok 1 Inleiding en re-integratie 3

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Premiekorting Arbeidsgehandicapte... 4 Jonggehandicaptenkorting

Nadere informatie

Sociale Zekerheid - wijzigingen 2017

Sociale Zekerheid - wijzigingen 2017 Sociale Zekerheid - wijzigingen 2017 De overheid neemt ook in 2017 maatregelen om de arbeidsparticipatie van iedereen te bevorderen. Dit resulteert in een aantal wijzigingen die voor u als werkgever van

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2014 voor de ambtenaren werkzaam ik de sector Rijk

Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2014 voor de ambtenaren werkzaam ik de sector Rijk Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2014 voor de ambtenaren werkzaam ik de sector Rijk Aan de bevoegde gezagen van de ambtelijke diensten van de sector Rijk Onderwerp

Nadere informatie

Release informatie Merces@Work 2.0

Release informatie Merces@Work 2.0 Nr 1 Januari 2015 Merces.nl Release informatie Merces@Work 2.0 In deze Informatie@Work vindt u informatie over de wijzigingen die zijn doorgevoerd in Merces@Work 2.0 / HR2day. Inhoudsopgave Wijziging in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Versiebeheer Stappenplan Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9

Versiebeheer Stappenplan Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde 12 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

29-11-2013. Medio december verhuizen naar: Transistorstraat 44-4 1322 CG Almere Telefoon en e-mail ongewijzigd.

29-11-2013. Medio december verhuizen naar: Transistorstraat 44-4 1322 CG Almere Telefoon en e-mail ongewijzigd. Belangrijkste wijzigingen in UBplus en in de wet- en regelgeving voor 2014. Medio december verhuizen naar: Transistorstraat 44-4 1322 CG Almere Telefoon en e-mail ongewijzigd. Klaas den Dekker 1 4 Presentatie

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Intermediairdagen 2011

Intermediairdagen 2011 Intermediairdagen 2011 De fiscale behandeling van ontslaguitkeringen Stamrechtvrijstelling of belast loon? November/december 2011 Stel: U wordt ontslagen U ontvangt wel een ontslaguitkering! En nu? Te

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA Ondernemingsbeleid VERZEKERING RE-INTEGRATIEBELEID VERZUIMBELEID ARBOBELEID (PREVENTIE) 1 Publiek versus privaat WGA-vast (op basis van loonsom) Bron: UWV,

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Soorten hulp. Voorwoord... VI. 1. Algemeen... 1

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Soorten hulp. Voorwoord... VI. 1. Algemeen... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VI Hoofdstuk 1. Soorten hulp 1. Algemeen... 1 1.1. Diverse soorten hulpen... 1 1.1.1. Personen in dienst van een andere organisatie die werkzaamheden komen verrichten... 1 1.1.2.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35653 20 december 2013 Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2014 voor de ambtenaren

Nadere informatie