Ouderenkorting in LogiSal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderenkorting in LogiSal"

Transcriptie

1 Ouderenkorting 2010 Ouderenkorting in LogiSal...1 Vrijstelling 55+ (overgangsregeling)...1 Premiekorting Handicap...1 Premiekorting Uitkeringsgerechtigde Premiekorting Korting niet altijd verzilverd...2 Aangiftetijdvak versus loontijdvak...2 Disclaimer...2 Publicatie Belastingdienst aan Softwareontwikkelaars...2 Premiekorting oudere werknemer (hierna ouderenkorting)... 3 Berekening van de ouderenkorting in een aangiftetijdvak A Volledige dienstbetrekking...4 B Arbeidsduur korter dan 36 uur per week (deeltijd)...4 C Ouderenkorting in de periode van indiensttreding...4 D Ouderenkorting voor een werknemer die in het aangiftetijdvak 62 wordt...5 E Overgang van 50 of ouder naar 62 of ouder...5 F Berekening ouderenkorting bij stukloon...5 De bestaande premievrijstelling oudere werknemer (hierna ouderenvrijstelling) na Vragen en antwoorden... 6 Nieuwsbrief Loonheffingen 2009 punt 16:...7 Overgangsregeling... 7 Premiekorting voor oudere werknemers...7 Werknemer van 62 jaar of ouder...7 Premiekorting berekenen...8 Ouderenkorting in LogiSal U kunt deze regelingen (de-)aktiveren bij Werknemer tab Subsidies. Vrijstelling 55+ (overgangsregeling) Voorheen genaamd Wao korting 55+ Voorwaarden toepassing: a. Werknemer op 1 januari ,5 jaar of ouder. b. Mag in dit tijdvak geen 62 jaar of ouder zijn. c. Moet in 2008 ook recht gehad hebben op de vrijstelling en sindsdien bij u in dienst zijn. Deze regeling werd in 2008 automatisch toegepast, in 2009 ev niet meer. In LogiSal moet u toepassing aktiveren. Als u in LogiSal administraties importeert uit 2008 en daar had werknemer recht op deze regeling dan wordt dit in 2009 ook geaktiveerd. Controles a en b vinden wel plaats. Premiekorting Handicap Zie handboek Loonheffing 2008 paragraaf Voorwaarden waarop LogiSal controleert: a. In dienst genomen jong gehandicapte maximaal 3 jaar toepassing b. In dienst genomen gehandicapte maximaal 3 jaar toepassing. In LogiSal moet u toepassing aktiveren. Controles a en b vinden plaats.

2 Premiekorting Uitkeringsgerechtigde 50+ Voorwaarden toepassing: a. Toepassing maximaal 3 jaar mits datum aanvang is ingevuld. LogiSal controleert op voorwaarde a. Bij tijdvak indiensttreding en uitdiensttreding wordt de korting evenredig verlaagd. - Voor uurloners wordt dit gedaan als bij parttimers (zie hieronder). - Voor vastloners geldt als basis het aantal kalenderdagen (dus niet loondagen) dat werknemer in dienst is in de betreffende maand. Bij parttimers wordt de premie evenredig verlaagd met als basis bij 4wekenloon 144 uur en bij maandloon 156 uur. LogiSal telt overuren niet mee. Premiekorting 62+ (vervallen miv 2013) De regeling is automatisch toepasbaar maar kent uitzonderingen. Bij het maken van een nieuwe werknemer wordt deze regeling geaktiveerd. U kunt deze zonodig uitzetten. Voorwaarden toepassing: a. Moet 62 jaar of ouder zijn. b. Moet 65 of jonger zijn. c. De premiekorting Uitkeringsgerechtigde 50+ mag niet toegepast zijn. LogiSal past controle a en b en c toe. Voor parttimers en indienst en uitdienst: zie regeling Premiekorting Uitkeringsgerechtigde 50+ Let op: Bij tijdelijke onderbreking en overname vervalt het recht op Premiekorting 62+ en Premiekorting Uitkeringsgerechtigde 50+. U dient dan de Premiekorting Handicap toe te passen. Korting niet altijd verzilverd Premiekorting is een korting op premie. Als de premie minder bedraagt dan de berekende korting dan wordt de korting automatisch lager. Deze controle vindt pas plaats bij het doen van de loonaangifte. Korting die niet verrekend kan worden met premie is voorwaarts en achterwaarts compensabel (c.q. verrekenbaar met de totale premie in dat kalenderjaar). Dat doet LogiSal automatisch. Dit betekent tevens dat in de journaalpost het recht wordt weergegeven zoals dat in de boeking is vastgelegd. Eventueel niet verrekende korting dient u handmatig te journaliseren. Aangiftetijdvak versus loontijdvak De belastingdienst wil dat de kortingen van de nieuwe regelingen per aangiftetijdvak worden berekend en niet per loontijdvak. In verreweg de meeste gevallen is aangiftetijdvak en loontijdvak hetzelfde. LogiSal (en vele andere pakketten) doet dit niet omdat wij dit een onzinnige en nauwelijks te realiseren eis vinden. Daar is diep over nagedacht. De belastingdienst is hiervan op de hoogte. Wij verwachten niet dat dit tot problemen leidt, ook niet in bedrijven die als loontijdvak 4 weken hebben en als aangiftetijdvak een maand. Disclaimer Deze uitgave beoogt slechts toepassing van de regelingen in LogiSal te verduidelijken. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Er zijn inmiddels al meerdere publicaties van de belastingdienst over dit onderwerp. Zie hieronder. Publicatie Belastingdienst aan Softwareontwikkelaars

3 Hieronder volgt integraal de tekst die de belastingdienst aan softwareontwikkelaars heeft verstrekt: Premiekorting oudere werknemer (hierna ouderenkorting) Per vervalt de premievrijstelling oudere werknemer (hierna ouderenvrijstelling) voor het in dienst nemen van werknemers van 50 jaar of ouder. De ouderenvrijstelling wordt vervangen door de ouderenkorting. Wel blijft de ouderenvrijstelling voor het in dienst houden van werknemers van 54,5 of ouder via overgangsrecht bestaan. U kunt de ouderenkorting alleen toepassen voor de periode dat een werknemer verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De ouderenkorting valt in twee delen uiteen: 1) Korting van per jaar, zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal drie jaar, voor het in dienst nemen van werknemers van 50 jaar of ouder; Afkomstig uit een uitkeringssituatie (WW, WAO/WIA, Wajong, Wamil, WWB, IOAW, IOAZ, WIK, APPA en wachtgeld voor een werkloze ambtenaar, niet vallend onder de werknemersverzekeringen); Of De afgelopen 2 jaren recht gehad hebben op een ANW-uitkering en geen arbeidsinkomen had (nieuw 2010). 2) Korting van (ingaande ) per jaar voor het in dienst hebben/houden van werknemers van 62 jaar of ouder. Het bedrag aan ouderenkorting ( respectievelijk 2.750) bedraagt bij een volledige dienstbetrekking bij een: - aangiftetijdvak van 4 weken 500,00 211,54 - aangiftetijdvak van een maand 541,67, 229,17 - aangiftetijdvak van een halfjaar 3.250, ,00 - aangiftetijdvak van een jaar 6.500, ,00 De twee delen kunnen niet tegelijkertijd van toepassing zijn. De regeling voor 50 jaar of ouder gaat voor (zie hierna onder E). Cumulatie is dus niet mogelijk. Hierna wordt in de voorbeelden steeds uitgegaan van een ouderenkorting van tenzij anders vermeld. Voor beide delen geldt dat de bedragen gedeeld moeten worden door twee waarbij de ene helft in mindering komt op de WW-Awf/UFO (werkgeversdeel) en de andere helft op het totaal van de premies WAO/WIA. Dit is conform de verdeling van de arbeidsgehandicaptenkorting. Ingaande 2010 wijzigt dit. Vanaf dat moment hoeft er (ook voor de arbeidsgehandicaptenkorting) geen splitsing meer te worden gemaakt. Let op: In de voorbeelden hierna zijn de berekende bedragen nog niet verdeeld. De bedragen ( en per jaar) zijn gebaseerd op een normweek van 36 uur. Wanneer de dienstbetrekking is aangegaan voor tenminste 36 uur per week dan wordt dit beschouwd als een volledige dienstbetrekking. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een deeltijdfactor. Voor de berekening van de ouderenkorting worden contracten van minder dan 36 uur beschouwd als deeltijdcontracten en moet er rekening worden gehouden met een deeltijdfactor. De ouderenkorting voor een werknemer kan hoger zijn dan de voor die werknemer betaalde premies. De verrekening van de ouderenkorting vindt plaats op collectief niveau en komt dus in mindering op het totaal aan verschuldigde premies. Het totaal van de verschuldigde premies (op collectief niveau) kan niet lager worden dan nul. Een eventueel overschot aan ouderenkorting mag in een later tijdvak worden verrekend. Mocht bij de aangifte van december (of de dertiende 4-wekenaangifte) nog steeds sprake zijn van een onverrekend bedrag, dan kan met eerdere tijdvakken worden verrekend. Verrekening over de jaargrens is niet mogelijk. Let op: De nieuwe ouderenkorting berekent u op aangifteniveau en niet op loontijdvakniveau.

4 Berekening van de ouderenkorting in een aangiftetijdvak. A Volledige dienstbetrekking Allereerst moet het jaarbedrag van (of bij 62 of ouder 2.750) worden gedeeld door 13 (4-wekenaangifte), 12 (maandaangifte), 2 (halfjaaraangifte of 1 (jaaraangifte). Wanneer de dienstbetrekking 36 uur of meer bedraagt dan wordt dit beschouwd als een volledige dienstbetrekking. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een deeltijdfactor. Bedraagt de dienstbetrekking minder dan 36 uur per week, dan wordt dit beschouwd als een deeltijdcontract en moet er herrekening plaatsvinden. B Arbeidsduur korter dan 36 uur per week (deeltijd) Hier moet onderscheid worden gemaakt tussen deeltijdcontracten met een vast overeengekomen aantal uren en met contracten zonder overeengekomen aantal uren (bijvoorbeeld nul-urencontracten). 1) Bij overeenkomsten met een vast overeengekomen aantal uren past u een deeltijdfactor toe; hierbij is de teller het aantal overeengekomen uren en de noemer 36 (de normweek). 2) Bij overeenkomsten zonder overeengekomen aantal uren berekent u de ouderenkorting aan de hand van de verloonde uren in het aangiftetijdvak. De teller is hierbij het aantal verloonde uren in het aangiftetijdvak en de noemer is het aantal normuren van het aangiftetijdvak. De normuren bedragen: uur (4 wekenaangifte), uur (maandaangifte), uur (halfjaaraangifte) uur (jaaraangifte). - Voorbeelden 1) Vast contract van 10 uur per week. Maandaangifte Het bedrag aan ouderenkorting omgerekend naar een maandaangifte bedraagt 541,67. De ouderenkorting wordt dan 10/36 x 541,67. Wanneer er sprake is van een 4-wekenaangifte wordt de ouderenkorting: 10/36 x 500 2) Geen vast contract, maar wisselende uren per week. Maandaangifte. Stel er worden 80 uren verloond in het aangiftetijdvak. 80 is hierbij het aantal verloonde uren in de maand. 541,67 is het bedrag aan ouderen korting omgerekend naar een maandaangifte. De ouderenkorting wordt dan 80/156 x 541,67 Wanneer er sprake is van een 4-wekenaangifte wordt de ouderenkorting: 80/144 x 500 C Ouderenkorting in de periode van indiensttreding In de aangifteperiode waarin een werknemer in dienst treedt, moeten voor de berekening van het bedrag aan ouderenkorting twee situaties onderscheiden worden: 1) werknemers met een vast overeengekomen aantal uren 2) werknemers zonder vast overeengekomen aantal uren. Ad 1 werknemers met een vast overeengekomen aantal uren In deze situatie bestaat recht op de ouderenkorting naar rato van het aantal kalenderdagen dat het dienstverband heeft geduurd in het aangiftetijdvak ten opzichte van het feitelijk aantal kalenderdagen van de maand. Bij contracten van minder dan 36 uur per week moet u nog rekening houden met een deeltijdfactor. Voorbeeld Overeengekomen aantal uren is 18 per week. Stel de werknemer treedt op 15 januari in dienst; dit betekent dat er in januari (31 dagen) op 17 dagen een dienstbetrekking aanwezig is. De ouderenkorting is dan 541,67 x 17/31 x 18/36 Bij een 4 weken aangiftetijdvak wordt de tijdsfactor bepaald door het aantal kalenderdagen

5 dat de dienstbetrekking in het aangiftetijdvak aanwezig is, afgezet tegen 28 dagen. Ad 2 werknemers zonder vast overeengekomen aantal uren. In deze situatie berekent u de ouderenkorting aan de hand van de in het aangiftetijdvak verloonde uren afgezet tegen de normuren van het aangiftetijdvak. Voorbeeld In het aangiftetijdvak waarin de dienstbetrekking is aangevangen worden 60 uren verloond. Het aangiftetijdvak is een maand De ouderenkorting wordt dan 541,67 x 60/156. Bij een aangiftetijdvak van 4-weken zou de ouderenkorting 500 x 60/144 bedragen. Let op: Wanneer de verloning niet meer mogelijk is de maand van indiensttreding bestaat er in die periode geen recht op ouderenkorting. Deze uren tellen wel mee in de noemer in het aangiftetijdvak waarin deze uren worden verloond. D Ouderenkorting voor een werknemer die in het aangiftetijdvak 62 wordt Hierbij zijn drie situaties te onderscheiden. 1. direct voorafgaande bestond voor deze werknemer recht op ouderenkorting 2. direct voorafgaande bestond voor deze werknemer recht op ouderenvrijstelling 3. direct voorafgaande bestond geen recht op ouderenkorting/vrijstelling Situatie 1 wordt hierna onder E behandeld. Voor de situaties onder 2 en 3 is het volgende van toepassing. U hoeft in deze situaties geen rekening te houden met het feit dat de werknemer slechts een deel van het aangiftetijdvak 62 jaar is. U berekent de ouderenkorting alsof de werknemer het gehele aangiftetijdvak 62 jaar is. De berekeningssystematiek is dezelfde als onder A of B is beschreven. U gaat daarbij uit van een jaarbedrag van E Overgang van 50 of ouder naar 62 of ouder Stel u neemt iemand van 60 jaar in dienst op 15 april Deze werknemer is afkomstig is uit een uitkeringssituatie. De geboortedatum van de werknemer is 20 mei De werkweek bedraagt 40 uur en het aangiftetijdvak is een maand. De dienstbetrekking eindigt op 19 mei Bij de indiensttreding heeft u recht op de ouderenkorting van 50 jaar of ouder. De regeling van 50 jaar of ouder gaat voor op die van 62 jaar of ouder. In april 2012 (einde drie jaarstermijn) vindt er een overgang plaats van de regeling van 50 jaar en ouder naar die van 62 jaar en ouder. In het aangiftetijdvak van deze overgang past u uitsluitend de regeling voor 62 jaar en ouder toe ( per jaar) In januari 2013 wordt het bedrag van per jaar verhoogd naar per jaar. Hoewel er in mei 2013 geen premies meer verschuldigd zijn voor deze werknemer (maand van 65 worden) mag u nog wel de ouderenkorting toepassen.wel moet u dan rekening houden met een tijdsfactor, omdat de werknemer vanaf de dag dat hij 65 wordt, niet meer verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Voorbeeld Bedragen aan ouderenkorting per aangiftetijdvak: In april /36 (maar niet meer dan 1) x 16/30 x 541,67 Van mei 2009 tot en met maart /36 (maar niet meer dan 1) x 541,67 April 2012 tot en met december /36 (maar niet meer dan 1) x 229,17 (= 2750/12) Januari 2013 tot en met april ,67 Mei /36 (maar niet meer dan 1) x 19/31 x 541,67 F Berekening ouderenkorting bij stukloon Bij stukloon is er geen sprake van verloonde uren. In deze situatie berekent u de ouderenkorting via de volgende formule:

6 Brutoloon van de werknemer in het aangiftetijdvak/normloon x 541,67 bij een maandaangifte (of 500 bij een 4-wekenaangifte). Het normloon is gesteld op XXXX % van het bruto minimumloon. Zodra de factor waarmee u het bruto minimumloon moet vermenigvuldigen bekend is, wordt u daarover via de community geïnformeerd. De bestaande premievrijstelling oudere werknemer (hierna ouderenvrijstelling) na Regeling voor 50 of ouder De huidige ouderenvrijstelling voor het in dienst nemen van werknemers van 50 jaar of ouder vervalt per Hiervoor geldt geen overgangsrecht. Regeling voor 54,5 of ouder De ouderenvrijstelling voor het in dienst houden van werknemers van 54,5 of ouder blijft via overgangsrecht bestaan. De ouderenvrijstelling blijft van toepassing op werknemers: - voor wie op 31 december 2008 de premievrijstelling van toepassing is; en - die nog geen 62 jaar zijn. Wanneer de werknemer 62 wordt dan vervalt de ouderenvrijstelling en wordt ingaande het aangiftetijdvak waarin de werknemer 62 wordt de ouderenkorting van toepassing (zie ook onder D). Vragen en antwoorden Vraag: Kan de ouderenkorting ook toegepast worden bij gemoedsbezwaarden? Antwoord: Ja, zowel in de situatie dat de werknemer gemoedsbezwaard is als in de situatie dat de werkgever gemoedsbezwaard is kan de ouderenkorting worden toegepast. NB. Dit geldt dus ook voor de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. Vraag: Kan de ouderenkorting ook toegepast worden bij een stagiair (alleen verzekerd voor de ZW)? Antwoord: Ja, het betreft een werknemer in de zin van de Wfsv. NB. Dit geldt dus ook voor de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. Vraag: Kan de ouderenkorting ook worden toegepast bij volledig onbetaald verlof (bijvoorbeeld levensloop)? Antwoord: Nee Vervolgvraag: Is dit anders bij gedeeltelijk onbetaald verlof Antwoord: Ja, tijdens de periode van gedeeltelijk onbetaald verlof is er sprake van een tijdelijke aanpassing van de overeengekomen arbeidsduur. Aan de hand van dit nader vastgestelde aantal uren moet u de deeltijdbreuk (x/36) voor de periode van gedeeltelijk onbetaald verlof opnieuw vaststellen. Vraag: Hoe moeten de bedragen van de ouderenkorting worden afgerond. Antwoord: U berekent eerst per werknemer het bedrag aan ouderenkorting, afgerond op twee decimalen naar boven. Vervolgens moet u de bedragen die u per werknemer heeft berekend overbrengen naar het collectief deel. Hier rondt u af op hele euro s naar boven. 0B De bedragen worden niet per werknemer in de aangifte opgenomen Dit document is tot stand gekomen als gevolg van een overleg van tussen de Belastingdienst en een afvaardiging van de software ontwikkelaars. Het geeft weer wat op 12 november 2008 bekend is over de invoering per van de premiekorting oudere werknemer. Utrecht,

7 Nieuwsbrief Loonheffingen 2009 punt 16: 16. Premievrijstelling en premiekorting voor oudere werknemers In paragraaf van het Handboek 2008 staat dat u recht hebt op vrijstelling van de basispremie WAO/WIA voor de volgende oudere werknemers: werknemers die 50 jaar of ouder zijn op het moment dat ze bij u in dienst treden werknemers die op 1 januari 2008 bij u in dienst zijn en 54,5 jaar of ouder zijn Met ingang van 1 januari 2009 wordt deze premievrijstelling voor oudere werknemers vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. Overgangsregeling Past u de premievrijstelling in 2008 toe voor een werknemer en is deze werknemer op 1 januari ,5 jaar of ouder, dan mag u de premievrijstelling ook in 2009 blijven toepassen. De werknemer moet dan nog wel bij u in dienst zijn en nog geen 62 jaar zijn. Vanaf het moment dat de werknemer 62 jaar is en nog bij u in dienst is, past u niet meer de premievrijstelling toe, maar de premiekorting voor oudere werknemers (zie hierna). Hebt u in 2008 of eerder een werknemer in dienst genomen die toen 50 jaar of ouder was en is deze werknemer op 1 januari 2009 jonger dan 55,5 jaar, dan hebt u in 2009 geen recht meer op de premievrijstelling. De premiekorting voor werknemers met een arbeidshandicap (zie paragraaf van het Handboek 2008) blijft in 2009 bestaan naast de premiekorting voor oudere werknemers. Premiekorting voor oudere werknemers In 2009 hebt u in de volgende situaties recht op premiekorting voor oudere werknemers: U neemt in 2009 een uitkeringsgerechtigde in dienst die 50 jaar of ouder is U hebt een werknemer van 62 jaar of ouder in dienst. Uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder Neemt u in 2009 een werknemer in dienst die 50 jaar of ouder is en die direct voor indiensttreding een werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of bijstandsuitkering kreeg, dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van per jaar. U kunt deze korting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal drie jaar. Wilt u deze premiekorting toepassen, dan moet u wel kunnen bewijzen dat de werknemer voor indiensttreding een werkloosheidsuitkering (WW, wachtgeld), arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong, Waz, Wamil) of bijstandsuitkering (WWB, WIK, IOAW, IOAZ) kreeg. Uw werknemer kan daarvoor een verklaring bij zijn uitkerende instantie aanvragen waarin staat dat hij recht had op een uitkering voor hij bij u in dienst trad. Bewaar deze verklaring bij uw loonadministratie. Of bewaar een andere brief van de uitkeringsinstantie aan de werknemer bij uw loonadministratie. Werknemer van 62 jaar of ouder Hebt u in 2009 een werknemer in dienst die 62 jaar of ouder is, dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van maximaal per jaar. U kunt deze korting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar uiterlijk totdat de werknemer 65 jaar wordt. Hebt u voor een werknemer zowel recht op de premiekorting van maximaal per jaar als voor de premiekorting van maximaal per jaar, dan gaat de eerste premiekorting voor. U past dan dus alleen de premiekorting toe van maximaal per jaar. Let op! Is de dienstbetrekking met de oudere werknemer voor wie u recht hebt op premiekorting, tijdelijk onderbroken? Of neemt u een onderneming over met werknemers voor wie de overdragende werkgever recht had op premiekorting?

8 Dan past u bij (nieuwe) indiensttreding bij u de premiekorting toe zoals staat beschreven in paragraaf van het Handboek Geen recht op premiekorting De premiekorting voor oudere werknemers geldt niet voor dienstbetrekkingen die in het kader van de Wet sociale werkvoorziening volledig gesubsidieerd zijn. Premiekorting berekenen Als de werknemer minder dan 36 uur per week voor u werkt, dan moet u het bedrag van de premiekorting evenredig verlagen. U doet dit bij werknemers met een vast overeengekomen aantal uren door de overeengekomen arbeidsduur te delen door 36. Bij werknemers zonder overeengekomen arbeidsduur gaat u uit van de uitbetaalde uren in het aangiftetijdvak gedeeld door de normuren per vier weken (144) of per maand (156). U moet de premiekorting toetsen aan de premie WW/Awf/Ufo en de premies WAO/WIA Dit betekent dat de ene helft van de premiekorting niet hoger mag zijn dan de premie die u voor de WW/Awf en Ufo betaalt. En de andere helft van de premiekorting mag niet hoger zijn dan de totale premies voor de WAO/WIA. Voorbeeld U doet per maand aangifte. U neemt op 1 maart 2009 twee werknemers in dienst van 52 jaar die tot 1 maart 2009 een WW-uitkering kregen. De ene werknemer (A) heeft een contract voor 20 uur per week, de andere werknemer (B) heeft geen vast overeengekomen arbeidsduur. In maart 2009 heeft werknemer B 120 uur betaald gekregen. De premiekorting per maand per werknemer is maximaal E 6.500/12 = 541,67. Werknemer A heeft een deeltijdcontract. Daarom moet u de premiekorting herleiden. U deelt de overeengekomen uren door 36. De premiekorting over maart 2009 is dan: 20/36 x E 541,67 = E 300,93. Werknemer B heeft geen vast overeengekomen arbeidsduur. U herleidt de premiekorting dan door de uitbetaalde uren te delen door 156. De premiekorting is dan 120/156 x E 541,67 = E Voor de twee werknemers is de premiekorting dan E 300,93 + E 416,67 = E 717,60. Het totaalbedrag van de premiekorting mag u naar boven afronden op E 718. Dit bedrag moet u toetsen aan de premie WW/Awf/Ufo en de premies WAO/WIA. Stel dat de premie voor de WW/Awf/Ufo voor al uw werknemers in maart 2009 E 300 bedraagt en de premies voor de WAO/WIA E 800. De helft van de premiekorting (E 359) is hoger dan de premie WW/Awf/Ufo. U mag voor deze helft dan maximaal E 300 premiekorting toepassen. De andere helft van de premiekorting is lager dan de premies WAO/WIA. Deze helft mag u dus helemaal toepassen. In de aangifte loonheffingen past u dan E E 359 = E 659 aan premiekorting toe. Als u de premiekorting niet in één keer kunt verrekenen, dan mag u deze binnen het kalenderjaar met andere aangiftes verrekenen. Codes premiekorting In de aangifte loonheffingen 2009 moet u aangeven welke premiekorting u toepast. Hiervoor moet u de volgende codes invullen: 0 Geen premiekorting 5 Werknemer met een arbeidshandicap 6 Werknemer van 50 jaar of ouder die vanuit een bepaalde uitkeringssituatie in dienst is getreden 7 Werknemer van 62, 63 of 64 jaar voor wie code 6 niet van toepassing is 8 Werknemer voor wie code 5 en 6 beide van toepassing zijn 9 Werknemer voor wie code 5 en 7 beide van toepassing zijn

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

Kortingen / vrijstellingen / subsidies

Kortingen / vrijstellingen / subsidies Kortingen / vrijstellingen / subsidies Inhoud Kortingen en vrijstellingen 3 Premievrijstelling oudere werknemer 4 Premiekorting oudere werknemers 5 Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers 10 Premievrijstelling

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Premiekorting Arbeidsgehandicapte... 4 Jonggehandicaptenkorting

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ad 1) Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Ad 2) Premiekorting Arbeidsgehandicapte...

Nadere informatie

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden: Betreft: loonkostenvoordelen per 1-januari 2018 Wezep, december 2017 Loonkostenvoordelen (gaat in per 1-1-2018) Loonkostenvoordelen (LKV s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Inleiding. Premiekorting

Inleiding. Premiekorting Inleiding De overheid heeft verschillende subsidieregelingen om mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen en te houden. Er zijn verschillende subsidieregelingen specifiek gericht op een bepaalde

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 Uitgave 1 18 juli 2017 Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 In deze nieuwsbrief leest u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen

Nadere informatie

Premiekorting voor jongere werknemer

Premiekorting voor jongere werknemer Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.2.9 Premiekorting voor jongere werknemer bronnen http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/premiekorting-jongere-werknemer wijziging van de Wet financiering

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 651 15 januari 2009 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 januari 2009, IVV/F/09/178, tot

Nadere informatie

Premieberekening. De voorschot premie wordt bepaald op basis van: Contracturen en normuren per week óf het parttime percentage Regelingloon

Premieberekening. De voorschot premie wordt bepaald op basis van: Contracturen en normuren per week óf het parttime percentage Regelingloon Premieberekening 1.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt de basis van de premieberekening toegelicht. Bijzondere situaties en voorbeelden zijn in het volgende hoofdstuk opgenomen. In het Regelingenoverzicht

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2014 Inhoud 1 Algemeen 3 2 VCR-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Premiemaximum

Nadere informatie

Handleiding Maandverloningen

Handleiding Maandverloningen Handleiding Maandverloningen Versie: 1.0 Versiedatum: 18-03-2014 Inleiding Deze handleiding omschrijft de wijze waarop u ipv de standaard weekverloningen om kunt zetten naar een maandverloning obv een

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2013 Inhoud 1 Algemeen 3 2 VCR-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Premiemaximum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 707 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 598 Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT Wtl Vragen en antwoorden m.b.t. de Wet tegemoetkomingen loondomein Versie juli 2017

KENNISDOCUMENT Wtl Vragen en antwoorden m.b.t. de Wet tegemoetkomingen loondomein Versie juli 2017 KENNISDOCUMENT Wtl Vragen en antwoorden m.b.t. de Wet tegemoetkomingen loondomein Versie juli 2017 Aan dit document zijn geen rechten te ontlenen 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE VRAGEN... 4 1.1 WAT HOUDT DE

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 november 2007 Mededeling 7 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

NEFEB 14 oktober 2009

NEFEB 14 oktober 2009 NEFEB Can I have My Money Back? Loondoorbetaling bij ziekte 104 weken 70% - 100% loon 100% minimumloon / Toeslagenwet 2 wachtdagen (CAO-afspraak) samentellingsregeling (< 4 weken) geen recht door opzet

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN OP PERSONEELSGEBIED VOOR WERKGEVERS

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN OP PERSONEELSGEBIED VOOR WERKGEVERS Ouderen Premiekorting ouderen vanaf 56 jaar (mobiliteitsbonus) (was voorheen 50 jaar) Aanvragen bij, uitvoering door Belastingdienst - Werkgever krijgt 7.000,= premiekorting per jaar, maximaal 3 jaren,

Nadere informatie

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Als uw bedrijf groeit, is er al snel extra personeel nodig. Zeker voor kleine bedrijven is het een grote stap om iemand aan te nemen. Het kost

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

In dialoog met de subsidioloog. Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord

In dialoog met de subsidioloog. Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord In dialoog met de subsidioloog Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord Regelingen en subsidies Mobiliteitsbonussen Premiekorting jongeren Subsidieregeling praktijkleren Plaatsingsfee

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Memo loonkostensubsidies 2013

Memo loonkostensubsidies 2013 BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Adviesgroep Loon- & Premieheffing Memo loonkostensubsidies 2013 1 Inleiding Wij weten natuurlijk niet hoe het u is vergaan in 2012, maar dat dat jaar op wetgevingsgebied

Nadere informatie

Hieronder volgt een kort overzicht van de categorieën waarop WVA-onderwijs van toepassing is, mits er wordt voldaan aan de regelgeving:

Hieronder volgt een kort overzicht van de categorieën waarop WVA-onderwijs van toepassing is, mits er wordt voldaan aan de regelgeving: Generieke regelingen 1. Personeelssubsidies 1.1 Wet Vermindering Afdracht Onderwijs 2013 (incl. Erkenning van Verworven Competenties (EVC)) De Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Hulpstaten Personeel aan huis

Hulpstaten Personeel aan huis Belastingdienst 2012 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Nadere informatie

Loonkostensubsidies. De mogelijkheden in vogelvlucht. Mark van Waas

Loonkostensubsidies. De mogelijkheden in vogelvlucht. Mark van Waas Loonkostensubsidies De mogelijkheden in vogelvlucht Mark van Waas UW GROEIEND BEDRIJF Wie neemt u aan? ARBEIDSGEHANDICAPTEN Premie korting No Risk Polis Voorzieningen Loondispensatie Arbeidsgehandicapten

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

LOONKOSTENSUBSIDIES 2015

LOONKOSTENSUBSIDIES 2015 LOONKOSTENSUBSIDIES 2015 Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)... 2 3 Mobiliteitsbonussen en overige arbeidsparticipatie bevorderende maatregelen voor specifieke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis 12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 1 2 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen. Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/664M, Staatscourant 7 juli 2011, nr.

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen. Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/664M, Staatscourant 7 juli 2011, nr. Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/664M, Staatscourant 7 juli 2011,

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2008

Rekenregels per 1 januari 2008 Rekenregels per 1 januari 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2008 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief. loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief. loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2011 Inhoud 1 Algemeen 3 2 vcr-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Awf-franchise

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID BRAAKHUIS

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 Uitgave 2 1 december 2017 Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 In deze nieuwsbrief leest u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen 1 Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32421 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 2 23 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2009. Wijzigingen 2009 ten aanzien van de directeur grootaandeelhouder (dga):

NIEUWSBRIEF 2009. Wijzigingen 2009 ten aanzien van de directeur grootaandeelhouder (dga): NIEUWSBRIEF 2009 Wijzigingen 2009 ten aanzien van de directeur grootaandeelhouder (dga): Directeur grootaandeelhouders blijven in de loonbelasting De directeur grootaandeelhouder (dga) blijft ook na 1

Nadere informatie

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel XIA wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Loonaangifte volledig en correct invullen. Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken

Loonaangifte volledig en correct invullen. Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken Loonaangifte volledig en correct invullen Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken De loonaangifte invullen Het is van belang dat u de loonaangifte tijdig en correct aanlevert.

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Belastingdienst. Verduidelijkingen CBS/UWV/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren

Belastingdienst. Verduidelijkingen CBS/UWV/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren Belastingdienst Verduidelijkingen CBS/UWV/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren December 2016 Verduidelijkingen CBS/UWV/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren Terug naar inhoud Het juist opgeven van het

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf;

a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf; I-c - Reglement Aanvullingsregelingen HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV)

Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV) Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV) Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie Het loonkostenvoordeel (LKV) In recente whitepapers

Nadere informatie

Belastingdienst. Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Belastingdienst Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Uitgave december 2011 Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 U vindt in deze Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 het laatste

Nadere informatie

N IE U W S A L A R I S A D M I N I S T R A T I E S. Naam werkgever

N IE U W S A L A R I S A D M I N I S T R A T I E S. Naam werkgever VAN DEELEN N IE U W S A L A R I S A D M I N I S T R A T I E S W IJZIGING EN M. I. V - -.. P E R S O N E E L S A D V I E Z E N Naam werkgever ;... 1. Achternaam ;... 2. Voorletters; 3. Achternaam partner

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt

FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft Ziektewet-uitkering (no-riskpolis) Minder

Nadere informatie

Wanneer is het tijd voor een VCSW Analyse?

Wanneer is het tijd voor een VCSW Analyse? Wanneer is het tijd voor een VCSW Analyse? Toekomstige wetswijzigingen 2018 Checklist Overzicht regelingen sociale wetgeving Onderdelen VCSW Analyse Kosten besparen begint met de VCSW Analyse Wat is een

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

LOONKOSTENSUBSIDIES 2015 (2016)

LOONKOSTENSUBSIDIES 2015 (2016) LOONKOSTENSUBSIDIES 2015 (2016) Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)... 2 3 Mobiliteitsbonussen en overige arbeidsparticipatie bevorderende maatregelen voor

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen H h Informatieblad Afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering onderwijs algemeen Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding? Transitievergoeding Inhoud Transitievergoeding In het kort...1 Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?...1 Hoe hoog is de transitievergoeding?...1 Hoe berekent u het maandsalaris?...2

Nadere informatie

Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om?

Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om? Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om? Inhoud Advies: verloon overwerk via 'Incidentele beloning', 'Overwerk'... 1 Meeruren en overuren in Loon 2017. In het kort... 2 Waarom vastlegging en

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Betreft

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2016

Rekenregels per 1 januari 2016 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer,

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer, > 1 Postbus 30206 Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 4

2014 -- Loonheffing -- deel 4 Loonheffing les 4 programma Administratieve verplichtingen Loonstaat Aangifte doen Eindheffing Bijzondere regelingen 1 Administratieve verplichtingen Voor de werkgever/inh.pl. gelden een aantal verplichtingen.

Nadere informatie

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker december 2008 In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: fouten in de nieuwsbrief thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker tabeltarief voor seksmedewerkers boetebeleid

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Loonheffingen niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 2.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kai woont

Nadere informatie

Belastingdienst. Verduidelijkingen CBS/UWV/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren

Belastingdienst. Verduidelijkingen CBS/UWV/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren Belastingdienst Verduidelijkingen CBS/UWV/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren November 2016 Verduidelijkingen CBS/UWV/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren Met betrekking tot de hieronder genoemde punten

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

Transitievergoeding. Inhoud

Transitievergoeding. Inhoud Transitievergoeding Inhoud Transitievergoeding In het kort... 1 Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?... 1 Hoe hoog is de transitievergoeding?... 2 Hoe berekent u het maandsalaris?...

Nadere informatie

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet

Nadere informatie