Inleiding. Premiekorting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Premiekorting"

Transcriptie

1 Inleiding De overheid heeft verschillende subsidieregelingen om mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen en te houden. Er zijn verschillende subsidieregelingen specifiek gericht op een bepaalde doelgroep: Premiekorting - In dienst nemen oudere werknemers - Arbeidsgehandicapte werknemers - In dienst nemen jongere werknemers Premievrijstelling - Oudere werknemers - Marginale arbeid Subsidies UWV - Proefplaatsing. - Werkplekaanpassing - No riskpolis - Loondispensatie - Scholingsvoucher Subsidieregeling Praktijkleren Afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk Premiekorting De premiekorting is een korting op de premies WW en de premies WIA. Hierbij kan het bedrag dat aan premies WW en premies WIA betaald moet worden niet lager worden dan nihil. Er ontstaat dus geen recht op een teruggaaf. De premiekorting geldt niet voor dienstbetrekkingen die in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening volledig gesubsidieerd zijn. De premiekorting mag worden toegepast zonder schriftelijke toestemming, zolang de werknemer aan de voorwaarden voldoet. In dienst nemen oudere werknemers De werknemer is bij indiensttreding ouder dan 50 jaar (vanaf jaar) en heeft recht op een uitkering. De werkgever moet kunnen aantonen dat de werknemer een uitkering ontvangt op het moment van in dienst treden. De werknemer kan hiervoor een verklaring aanvragen bij de uitkeringsinstantie (doelgroepenverklaring) of de werkgever hiervoor machtigen. Onder deze uitkeringen worden verstaan: Werkloosheidsuitkering (WW, IOW of wachtgeld). Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAJONG, WAZ of WAMIL). Nabestaandenuitkering (ANW). Inkomensondersteuning uit de Wet WAJONG. Bijstandsuitkering (WWB, WWIK, IOAW of IOAZ). Indien de werknemer aan de voorwaarden voldoet, dan mag de werkgever de premiekorting toepassen ongeacht de duur van de uitkering van de werknemer. De premiekorting mag worden toegepast worden zolang de werknemer in dienst is bij de werkgever en voor een maximale duur van drie jaar. De hoogte van de premiekorting is maximaal 7.000,00 per jaar bij een dienstverband van minimaal 36 uur per week. Indien de werknemer minder dan 36 uur per week werkt, dan wordt de premiekorting evenredig verminderd. 1

2 Arbeidsgehandicapte werknemers De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers mag worden toegepast als de werknemer al bij de werkgever in dienst is of als de werknemer bij de werkgever in dienst treedt. Hier worden de algemene regels weergegeven. Om te kijken of de nieuwe werknemer aan de regels voldoet, kan de werkgever contact opnemen met de Afdeling Salarisadministraties van VDGC accountants en belastingadviseurs. Werknemer al in dienst Als de werknemer al bij de werkgever in dienst is, een WIA-uitkering (WGA- of IVA-uitkering) ontvangt en het werk geheel of gedeeltelijk hervat, dan mag de werkgever de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer maximaal gedurende één jaar (of zolang de dienstbetrekking duurt) toepassen. Werknemer nieuw in dienst De werkgever mag de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer maximaal gedurende drie jaar (of zolang de dienstbetrekking duurt) toepassen, als er bij indiensttreding van de werknemer sprake is van één van de volgende situaties: De werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (WGA- of IVA-uitkering). De werknemer heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de WAJONG. De werknemer heeft een indicatiebeschikking conform artikel 11 Wet sociale werkvoorziening. De werknemer heeft volgens het UWV WERKbedrijf een structurele functionele beperking. De werknemer heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding van het onderwijs bij de werkgever in dienst. Het UWV heeft bij de werknemer na een arbeidskundig onderzoek vastgesteld dat de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is en de werknemer komt binnen 5 jaar bij de werkgever in dienst in het kader van herplaatsing. De werknemer was voor 29 december 2005 arbeidsgehandicapt op grond van de wet REA. De werkgever mag bij de sollicitatieprocedure niet informeren of de werknemer ziek of gehandicapt is en de werknemer is niet verplicht om dit te vertellen. Als de werknemer 2 maanden in dienst is, mag de werkgever hiernaar vragen en moet de werknemer openheid van zaken geven. Hoogte premiekorting De hoogte van de premiekorting is 7.000,00 per jaar. Als de werknemer een Wajonguitkering en loondispensatie heeft, dan is de joogte van de premiekorting 3.500,00 per jaar. In dienst nemen jongere werknemers In 2014 en 2015 bestaat er een premiekorting voor het in dienst nemen van werknemers die bij indiensttreding tussen de 18 en maximaal 26 jaar oud zijn en een WW-uitkering of een bijstandsuitkering hebben. De werknemer komt voor minimaal 32 uur per week in dienst bij de werkgever voor minimaal een halfjaar. Gaat de werknemer minder uren werken dan bestaat er geen recht op de premiekorting. 2

3 Om voor de premiekorting in aanmerking te komen, dient er bij het UWV een doelgroepverklaring aangevraagd te worden. Daarnaast dient een kopie van de arbeidsovereenkomst bij de salarisadministratie bewaard te worden. De premiekorting bedraagt 3.500,00 per jaar met een maximale duur van twee jaar. Om praktische redenen kan de premiekorting pas vanaf 1 juli 2014 worden toegepast. Dat betekent dat voor werknemers die in het eerste halfjaar van 2014 in dienst komen, er in ,00, in ,00 en in ,00 premiekorting verrekend kan worden. Premievrijstelling Bij premievrijstelling hoeft er voor de werknemer geen premie werknemersverzekeringen berekend te worden, terwijl de werknemer wel verzekerd is voor deze werknemersverzekeringen. Oudere werknemers De premievrijstelling voor oudere werknemers is de voorloper van de premiekorting. Bij de premievrijstelling voor oudere werknemers hoeft de basispremie WAO/WIA niet berekend te worden. Deze regeling is vervangen door de premiekorting oudere werknemers, maar er geldt een overgangsregeling voor de volgende werknemers: De werkgever paste de premievrijstelling in 2008 ook al toe voor de werknemer. De werknemer is op 1 januari 2014 ouder dan 60,5 jaar en jonger dan 62 jaar. De werknemer is nog steeds bij de werkgever in dienst Marginale arbeid Als de werkgever een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt, dan kan de werkgever voor de werknemer premievrijstelling marginale arbeid toepassen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: De werkgever neemt de werknemer voor niet meer dan zes weken in dienst. De werknemer heeft in het kalenderjaar niet eerder bij de werkgever gewerkt. Voor de werknemer is in het kalenderjaar de premievrijstelling nog niet toegepast. De Belastingdienst heeft een beschikking afgegeven dat de premievrijstelling marginale arbeid toegepast mag worden. De werknemer heeft voorafgaand aan het dienstverband één van de volgende uitkeringen: - Werkloosheidsuitkering (WW, IOW) - Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAJONG, WAZ) - Bijstandsuitkering (WWB, IOAW, IOAZ) - Uitkering op basis van de Toeslagenwet. - Uitkering op basis van een vergelijkbare regeling of een combinatie van deze regelingen. 3

4 De werkgever moet een verzoek voor toepassing van de premievrijstelling marginale arbeid indienen bij de Belastingdienst. Dit verzoek dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: Het verzoek dient voor het einde van het dienstverband ingediend te worden. In het verzoek dient het BSN van de werknemer te staan. Bij het verzoek zit een kopie van de inschrijving als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf van de werknemer. Het verzoek is door de werkgever en de werknemer ondertekend. Subsidies UWV Het UWV heeft enkele subsidies en regelingen om het voor de werkgever interessant te maken een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Proefplaatsing Om te kunnen beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie, kan de werkgever met het UWV een proefplaatsing afspreken. Hierdoor kan de werkgever de werknemer gedurende 3 maanden beoordelen, terwijl de werknemer zijn uitkering behoudt. Werkplekaanpassing De werkgever kan bij het UWV subsidie aanvragen voor de aanpassingen van de werkplek van de werknemer. Er zijn twee varianten: Niet meeneembare aanpassingen (bijvoorbeeld aanpassing van de ingang met een rolstoelhelling). Deze aanpassing wordt eigendom van de werkgever en mag de werkgever houden na uit diensttreding van de arbeidsgehandicapte werknemer. Meeneembare aanpassingen (bijvoorbeeld een aangepast bureau). Deze aanpassing wordt eigendom van de werknemer en wordt door de werknemer meegenomen bij uitdiensttreding. No-riskpolis De no-riskpolis geldt 5 jaar lang vanaf de eerste werkdag van de werknemer. Wordt de werknemer ziek binnen deze periode van 5 jaar? Dan betaalt UWV voor maximaal 2 jaar de Ziektewet-uitkering (mits aan de voorwaarden wordt voldaan). In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon. In bijzondere gevallen verlengt UWV de periode van 5 jaar met nog eens 5 jaar. Van bijzondere gevallen is sprake als de werknemer al een ernstige ziekte had. De werkgever heeft recht op een no-riskpolis als de werknemer bij het begin van zijn dienstverband aan een van de volgende voorwaarden voldoet: - De werknemer krijgt een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajonguitkering of heeft ooit een Wajonguitkering gehad. - De werknemer heeft problemen (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij de werkgever in dienst. - De werknemer heeft een verklaring dat hij een arbeidshandicap heeft of een WSWindicatie. - De werknemer is voor 8 juli 1954 geboren, heeft langer dan 52 weken een WWuitkering en is vanuit de WW bij de werkgever in dienst gekomen. De werknemer krijgt dan na 13 weken ziekte een Ziektewetuitkering. - De werknemer is meer dan 35% arbeidsongeschikt 4

5 Als de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij toch recht op een no-riskpolis in de volgende gevallen: - Op de eerste dag van de 13 weken voor het einde van de wachttijd WIA had uw werknemer geen andere werkgever dan bij wie hij oorspronkelijk ziek is geworden. Of als uw werknemer wel een andere werkgever had, dan werkte hij daar al toen de wachttijd WIA begon. Een proefplaatsing of detachering is geen dienstverband. - Hij kon geen eigen of passend werk doen bij het oorspronkelijke bedrijf. - Hij komt binnen 5 jaar na de wachttijd WIA bij u in dienst. Loondispensatie Voor werknemers met een Wajonguitkering geldt een speciale regeling. Als uw werknemer met een Wajonguitkering door zijn ziekte of handicap minder kan werken dan uw andere werknemers, dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer. Het UWV vult het loon van uw werknemer dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers. De voorwaarden voor loondispensatie zijn: Hij heeft vóór 1 januari 2010 voor de eerste keer Wajong aangevraagd. Hij heeft hulp (gehad) van een jobcoach. Zijn werkgever krijgt loondispensatie voor hem. Het loon dat hij verdient en zijn Wajonguitkering bedragen samen minder dan het functieloon. Scholingsvoucher De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding voor een nieuwe werknemer van 55 jaar of ouder. De werkgever kan voor de kosten van deze opleiding een scholingsvoucher aanvragen van maximaal 750 (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen. De voorwaarden voor een scholingsvoucher zijn: De opleiding van de werknemer duurt maximaal 1 jaar en leidt to een erkend diploma/certificaat. De werknemer is nog niet met de opleiding begonnen. De wergever en de werknemer hebben een getekend arbeidscontract. De werknemer komt uiterlijk de eerste dag van de maand na de maand waarin hij de opleiding heeft afgerond bij de werkgever in dienst. De werkgever neemt de werknemer in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt met als minimum 12 uur per week, voor ten minste 3 maanden. Per werknemer is 1 aanvraag mogelijk. 5

6 Subsidieregeling Praktijkleren Vanaf 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. De Subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te creëren. De Subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om de opleiding van jonge werknemers in met name de technische beroepen te stimuleren en de werkgever tegemoet te komen in de kosten van de begeleiding van de werknemer. De subsidie bedraagt 2.700,00 per jaar per praktijk- of werkleerplaats. Aan de werkgever en het dienstverband zijn de volgende voorwaarden gesteld: Er is een geldige schriftelijke (praktijkleer-)overeenkomst. De opleiding van de werknemer valt onder een van de gedefinieerde sectoren: - Leerlingen die een leerwerktraject volgen in het VMBO. - Leerlingen die een beroepsbegeleidende leerweg volgen in het MBO. - Leerlingen die een deeltijd- of duale opleiding volgen in het HBO die vallen onder de onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Hierbij moet wel een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding zijn. - Promovendi of technisch ontwerpers in opleiding (toio) die zijn aangesteld bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Hierbij moeten met een privaatrechtelijke partij afspraken zijn gemaakt over de loonkosten. - Werknemers van een privaatrechtelijke partij die promotieonderzoek doen of een opleiding volgen tot technisch ontwerper op basis van een overeenkomst tussen de privaatrechtelijke partij en de universiteit. De werkgever is een erkend leerwerkbedrijf (VMBO of MBO) of is door de onderwijsinstelling als aangemerkt als een goede praktijkbegeleider (HBO, promovendi en toio s). De opleiding moet gericht zijn op het behalen van een volledig diploma. De mboopleidingen moeten zijn opgenomen in het CREBO-register en de hbo-opleidingen moeten zijn opgenomen in het CROHO-register. Ook opleidingen bij private onderwijsinstellingen komen in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren, mits de onderwijsinstelling staat ingeschreven in een van de registers. De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitseisen. De subsidie kan vanaf 2 juni 2014 worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraag kan digitaal worden aangevraagd en er niet meer informatie nodig dan de gegevens die de werkgever al in zijn bezit heeft, zoals de (praktijkleer-)overeenkomst. De RVO is te benaderen via de website De Rijksdienst zal nagaan of de werkgever en de gevolgde opleiding aan alle eisen voldoet. Erkende leerbedrijven in de sector techniek kunnen eenmalig in 2014 een deelaanvraag indienen over de eerste dertien weken van het jaar. Er dient op de site een speciale module geïnstalleerd te worden, waarvoor betaald moet worden. VDGC accountants en belastingadviseurs beschikt over deze module en kan namens de werkgever een aanvraag indienen voor de subsidie praktijkleren. 6

7 Afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk De afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk is een tegemoetkoming in de loonkosten die worden gemaakt voor onderzoek naar technologische vernieuwingen. De werkgever dient hiervoor een beschikking aan te vagen op basis van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Vervolgens mag de afdrachtvermindering in de aangifte loonheffingen in mindering worden gebracht op de te betalen loonheffingen. Elke ondernemer kan de afdrachtvermindering aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: Het doel van het onderzoek is een van de volgende doelen. - Ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur. - Technisch wetenschappelijk onderzoek. - Analyse van de technische haalbaarheid van een eigen speur- en ontwikkelingswerkproject. - Technisch onderzoek ter verbetering van het fysieke productieproces of gebruikte programmatuur binnen de onderneming. De onderneming organiseert en verricht het speur- en ontwikkelingswerk zelf. De technologische ontwikkeling is nieuw voor de onderneming. Er zijn technische knelpunten bij de ontwikkeling van het project. De werkzaamheden moeten nog plaatsvinden en de aanvraag wordt vooraf ingediend. De hoogte van de afdrachtvermindering wordt vastgesteld aan de hand van de loonkosten die de onderneming moet maken. Hiervoor dient de onderneming een urenbegroting op te stellen en een urenadministratie bij te houden. De hoogte van de afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk wordt als volgt vastgesteld: Van de eerste aan loonkosten voor een project wordt 35% vergoed. Voor startende ondernemers wordt 50% van de kosten vergoed. Boven de eerste aan loonkosten voor een project wordt 14% vergoed. De IB-ondernemer (eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of zzp er) mag, als hij 500 uur of meer aan het speur- en ontwikkelingswerk heeft besteed, aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voor startende ondernemers is er een aanvullende aftrek van De hoogte van de loonkosten voor het speur- en ontwikkelingswerk wordt vastgesteld aan de hand van de urenbegroting en het S&O-uurloon. Het S&O-uurloon wordt als volgt vastgesteld: Als de ondernemer in 2012 de afdrachtvermindering al toepaste, dan wordt het S&Ouurloon vastgesteld op basis van de aangiften loonheffingen van Hiervoor dienen wel de BSN van de werknemers die in 2012 speur- en ontwikkelingswerk hebben uitgevoerd te worden doorgegeven bij de aanvraag. Als de ondernemer in 2012 de afdrachtvermindering niet toepaste, dan wordt het S&Ouurloon vastgesteld op 29,00. De ondernemer kan maximaal 3 keer per jaar een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via en zelf de duur (minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden) van de afdrachtvermindering vaststellen. Een IB-ondernemer kan onbeperkt een aanvraag indienen, maar uiterlijk tot 30 september van het jaar. Er dient op de site een speciale module geïnstalleerd te worden, waarvoor betaald moet worden. VDGC accountants en belastingadviseurs beschikt over deze module en kan namens de werkgever een aanvraag indienen voor de afdrachtvermindering. 7

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

Loonkostensubsidies. De mogelijkheden in vogelvlucht. Mark van Waas

Loonkostensubsidies. De mogelijkheden in vogelvlucht. Mark van Waas Loonkostensubsidies De mogelijkheden in vogelvlucht Mark van Waas UW GROEIEND BEDRIJF Wie neemt u aan? ARBEIDSGEHANDICAPTEN Premie korting No Risk Polis Voorzieningen Loondispensatie Arbeidsgehandicapten

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN OP PERSONEELSGEBIED VOOR WERKGEVERS

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN OP PERSONEELSGEBIED VOOR WERKGEVERS Ouderen Premiekorting ouderen vanaf 56 jaar (mobiliteitsbonus) (was voorheen 50 jaar) Aanvragen bij, uitvoering door Belastingdienst - Werkgever krijgt 7.000,= premiekorting per jaar, maximaal 3 jaren,

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een ziekte of handicap in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl

Nadere informatie

Hieronder volgt een kort overzicht van de categorieën waarop WVA-onderwijs van toepassing is, mits er wordt voldaan aan de regelgeving:

Hieronder volgt een kort overzicht van de categorieën waarop WVA-onderwijs van toepassing is, mits er wordt voldaan aan de regelgeving: Generieke regelingen 1. Personeelssubsidies 1.1 Wet Vermindering Afdracht Onderwijs 2013 (incl. Erkenning van Verworven Competenties (EVC)) De Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt

FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft Ziektewet-uitkering (no-riskpolis) Minder

Nadere informatie

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden: Betreft: loonkostenvoordelen per 1-januari 2018 Wezep, december 2017 Loonkostenvoordelen (gaat in per 1-1-2018) Loonkostenvoordelen (LKV s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! DRV Subsidie Advies 15-01-2014 Ook in 2014 gelden maatregelen om investeren in personeel te stimuleren. Afdrachtvermindering Speur Ontwikkelingswerk Met

Nadere informatie

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Als uw bedrijf groeit, is er al snel extra personeel nodig. Zeker voor kleine bedrijven is het een grote stap om iemand aan te nemen. Het kost

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Premiekorting Arbeidsgehandicapte... 4 Jonggehandicaptenkorting

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Kortingen / vrijstellingen / subsidies

Kortingen / vrijstellingen / subsidies Kortingen / vrijstellingen / subsidies Inhoud Kortingen en vrijstellingen 3 Premievrijstelling oudere werknemer 4 Premiekorting oudere werknemers 5 Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers 10 Premievrijstelling

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ad 1) Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Ad 2) Premiekorting Arbeidsgehandicapte...

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART MEI 2015

SUBSIDIEKAART MEI 2015 SUBSIDIEKAART MEI 2015 Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! 20-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Zwolle. Nummer 4. 16 juni 2015

Financiële regelingen leren en werken. Regio Zwolle. Nummer 4. 16 juni 2015 Financiële regelingen leren en werken Regio Zwolle Nummer 4 16 juni 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Belasting voordelen... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Mobiliteitsbonus (premiekorting in

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

In dialoog met de subsidioloog. Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord

In dialoog met de subsidioloog. Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord In dialoog met de subsidioloog Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord Regelingen en subsidies Mobiliteitsbonussen Premiekorting jongeren Subsidieregeling praktijkleren Plaatsingsfee

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Overzicht subsidies/programma s

Overzicht subsidies/programma s Bijlage 2 Overzicht subsidies/programma s Toelichting Dit betreft een overzicht van bestaande (en ontwikkeling) subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 39. 15 maart 2016

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 39. 15 maart 2016 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 39 5 maart 206 Inhoud Inleiding... 4 A.Regelingen landelijke overheid... 5. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper Scholing en personeel 2017 De overheid betaalt mee! whitepaper In dit whitepaper: Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren.

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel

Advieswijzer. Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel 2 Advieswijzer Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum Vitae Wezep Profiel Ruime werkervaring binnen de catering.

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 35. 10 maart 2015

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 35. 10 maart 2015 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 35 0 maart 205 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 #5 Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 29. 6 januari 2014

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 29. 6 januari 2014 Financiële regelingen leren en werken Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 29 6 januari 204 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren... 5 2.

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Doesburg Profiel Mijn ervaring

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Amersfoort Profiel Mijn

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Werken met een ziekte of handicap?

Werken met een ziekte of handicap? FNV Bondgenoten Werken met een ziekte of handicap? De mogelijkheden voor u op een rijtje Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Oktober 2007 Oplage: 1500 Opmaak: FNV

Nadere informatie

Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness. Mogelijke regelingen Periode 2005-2012

Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness. Mogelijke regelingen Periode 2005-2012 Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness Mogelijke regelingen Periode 2005-2012 Inhoudsopgave 1 Sociale verzekeringen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Regelingen... 3 2 Heeft u vragen?... 6 /

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4

Financiële regelingen. Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4 Financiële regelingen Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Tel mee voor Taal...

Nadere informatie

Memo loonkostensubsidies 2013

Memo loonkostensubsidies 2013 BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Adviesgroep Loon- & Premieheffing Memo loonkostensubsidies 2013 1 Inleiding Wij weten natuurlijk niet hoe het u is vergaan in 2012, maar dat dat jaar op wetgevingsgebied

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 Uitgave 1 18 juli 2017 Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 In deze nieuwsbrief leest u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 38. 15 januari 2016

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 38. 15 januari 2016 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 38 5 januari 206 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A.Regelingen landelijke overheid... 5. Subsidieregeling

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Rosmalen Profiel Ik beschik

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 23 maart 2016 nr.1. Zwol

Financiële regelingen. Voor werkgevers 23 maart 2016 nr.1. Zwol Financiële regelingen Voor werkgevers 23 maart 2016 nr.1 Zwol Inhoud Inleiding... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Mobiliteitsbonus (premiekorting)...

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Mook Profiel Ik beschik

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Arnhem Profiel Ik ben werkzaam sinds 2000 bij de *, waarvan 11

Nadere informatie

Financiële regelingen Bookman Old Style 36 pt bold

Financiële regelingen Bookman Old Style 36 pt bold Financiële regelingen Bookman Old Style 36 pt bold Voor werkgevers 21 juli 2016 nr. 3.2 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

Subsidies en regelingen Bestemd voor werknemers met een beperking

Subsidies en regelingen Bestemd voor werknemers met een beperking Subsidies en regelingen Bestemd voor werknemers met een beperking Voorwoord In dit document worden een aantal regelingen vermeld die bestemd zijn voor mensen met een beperking en die een positieve bijdrage

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum vitae Persoonlijke gegevens Pruijn-Vogel Jacqueline

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5

Financiële regelingen. Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5 Financiële regelingen Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Tel mee met Taal...

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

LOONKOSTENSUBSIDIES 2015

LOONKOSTENSUBSIDIES 2015 LOONKOSTENSUBSIDIES 2015 Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)... 2 3 Mobiliteitsbonussen en overige arbeidsparticipatie bevorderende maatregelen voor specifieke

Nadere informatie

Ouderenkorting in LogiSal

Ouderenkorting in LogiSal Ouderenkorting 2010 Ouderenkorting in LogiSal...1 Vrijstelling 55+ (overgangsregeling)...1 Premiekorting Handicap...1 Premiekorting Uitkeringsgerechtigde 50+...2 Premiekorting 62+... 2 Korting niet altijd

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 37. 27 oktober 2015

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 37. 27 oktober 2015 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 37 27 oktober 205 Inhoud Inleiding... 4 A.Regelingen landelijke overheid... 5. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 32. 25 september 2015

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 32. 25 september 2015 Financiële regelingen leren en werken Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 32 25 september 205 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Beuningen Persoonlijk profiel

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 34. 14 januari 2015

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 34. 14 januari 2015 Financiële regelingen leren en werken Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 34 4 januari 205 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren... 5 2.

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Plaats : Oosterbeek Sinds

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Oudewater Profiel Ik ben een gemotiveerde vrouw van 57 jaar, servicegericht,

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers. Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten

Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers. Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten 1 Introductie Marjolijn Berend Landelijk adviseur werkgeversdiensten Karsten Bulling Landelijk adviseur werkgeversdiensten

Nadere informatie

LOONKOSTENSUBSIDIES 2015 (2016)

LOONKOSTENSUBSIDIES 2015 (2016) LOONKOSTENSUBSIDIES 2015 (2016) Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)... 2 3 Mobiliteitsbonussen en overige arbeidsparticipatie bevorderende maatregelen voor

Nadere informatie

Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen?

Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen? Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen? Eén van onze relaties stelde ons deze vraag. Het antwoord op deze vraag lijkt op het eerste oog voor de hand liggend te zijn: met uitzondering

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

NEFEB 14 oktober 2009

NEFEB 14 oktober 2009 NEFEB Can I have My Money Back? Loondoorbetaling bij ziekte 104 weken 70% - 100% loon 100% minimumloon / Toeslagenwet 2 wachtdagen (CAO-afspraak) samentellingsregeling (< 4 weken) geen recht door opzet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Europees Sociaal Fonds - duurzame inzetbaarheid...19

Inhoudsopgave. 5. Europees Sociaal Fonds - duurzame inzetbaarheid...19 Inhoudsopgave Personeelssubsidies... 3 1. Sectorplan Grafimediabranche... 3 1.1 Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit: Loopbaanscan... 3 1.2 Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit: Van-werk-naar-werk begeleiding...

Nadere informatie

H.R.P. (Henk) Zevering

H.R.P. (Henk) Zevering H.R.P. (Henk) Zevering Manager / adviseur ROZA Salarisverwerking & P&O advies en Hrsalarisservice - Salarisverwerking & advisering voor alle branches - HR advisering in, door en uitstroom - Begeleiding

Nadere informatie

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren Kennisdocument Subsidieregeling Praktijkleren De Subsidieregeling Praktijkleren vervangt sinds 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs. De subsidieregeling kent andere voorwaarden en een beperktere

Nadere informatie

naam, adres en plaats van de werkgever functie van (dd-mm-jj) tot (dd-mm-jj)

naam, adres en plaats van de werkgever functie van (dd-mm-jj) tot (dd-mm-jj) Overzicht gegevens (in te vullen door werknemer) 1. Werkgever werkgever Perspectief (Kerobei, Dynamiek, SPOV) instelling (school) adres p/a Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3A postcode 5961 PX woonplaats

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie 1 Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Persoonlijke gegevens Malden Persoonlijk profiel en vaardigheden

Nadere informatie

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK BANENAFSPRAAK BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers om de komende jaren een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit komt

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum Vitae HUISSEN Profiel Afgelopen 15 jaar was ik, met

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Fryslân. Nummer 1

Financiële regelingen leren en werken. Regio Fryslân. Nummer 1 Pagina 1 Financiële regelingen leren en werken Regio Fryslân Nummer 1 LeerWerkLoket Fryslân, mei 2014 Pagina 2 Inhoud Inleiding... 5 Het Leerwerkloket Fryslân... 5 A. Belasting voordelen... 6 1. Subsidieregeling

Nadere informatie

Welkom! Zicht op arbeid. WEA Deltaland Accountants Adviseurs

Welkom! Zicht op arbeid. WEA Deltaland Accountants Adviseurs Welkom! Zicht op arbeid WEA Deltaland Accountants Adviseurs F.I. van der Wegen-Korver, HR-adviseur 17-11-2015 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid Wet aanpak schijnconstructies Wet werken na de AOW

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Nijmegen Profiel Ik beschik

Nadere informatie

Sociale Zekerheid - wijzigingen 2017

Sociale Zekerheid - wijzigingen 2017 Sociale Zekerheid - wijzigingen 2017 De overheid neemt ook in 2017 maatregelen om de arbeidsparticipatie van iedereen te bevorderen. Dit resulteert in een aantal wijzigingen die voor u als werkgever van

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT Wtl Vragen en antwoorden m.b.t. de Wet tegemoetkomingen loondomein Versie juli 2017

KENNISDOCUMENT Wtl Vragen en antwoorden m.b.t. de Wet tegemoetkomingen loondomein Versie juli 2017 KENNISDOCUMENT Wtl Vragen en antwoorden m.b.t. de Wet tegemoetkomingen loondomein Versie juli 2017 Aan dit document zijn geen rechten te ontlenen 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE VRAGEN... 4 1.1 WAT HOUDT DE

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 6 maart 2017 nr. 7.1

Financiële regelingen. Voor werkgevers 6 maart 2017 nr. 7.1 Financiële regelingen Voor werkgevers 6 maart 2017 nr. 7.1 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Tel mee voor Taal... 6

Nadere informatie

Wettelijk Minimumloon. Leeftijd % van het per maand bij 36 uur bij 38 uur bij 40 uur

Wettelijk Minimumloon. Leeftijd % van het per maand bij 36 uur bij 38 uur bij 40 uur Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer Inhoud Wettelijk Minimumloon 4 Loonvisie Magazine Nr.4 / jaargang 1 / 2013 Wettelijk minimumloon Veranderingen premies werknemersverzekeringen per 1 januari 2014 Kort

Nadere informatie

Besluitvorming Regionale arbeidsmarktaanpak Twente

Besluitvorming Regionale arbeidsmarktaanpak Twente Besluitvorming Regionale arbeidsmarktaanpak Twente Datum : 2 oktober 2014 Aan : Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt Van: : Ambtelijk overleg arbeidsmarkt Onderwerp : Stand van zaken/beslispunten Voorstel:

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie