Subsidies en regelingen Bestemd voor werknemers met een beperking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidies en regelingen Bestemd voor werknemers met een beperking"

Transcriptie

1 Subsidies en regelingen Bestemd voor werknemers met een beperking

2 Voorwoord In dit document worden een aantal regelingen vermeld die bestemd zijn voor mensen met een beperking en die een positieve bijdrage bogen te leveren aan opname in het arbeidsproces. De regelingen zijn zowel bestemd voor werknemers als werkgevers. Voor het rubriceren van de regelingen is het type uitkering waarmee iemand in dienst treedt als uitgangspunt genomen. Per uitkering zijn verschillende regelingen vermeld. Daarnaast zijn regelingen en hulpmiddelen voor niet-uitkeringsgerechtigden en stagiairs vermeld. Dit document is ontwikkeld binnen Inceptio, het studentenbedrijf dat Scalda in het kader van het project ilaebor heeft opgericht. Dennis Willeboordse heeft het noodzakelijke onderzoek verricht en is de auteur van dit document. Bij zijn werkzaamheden is hij actief gesteund door zijn coach, de heer Huub Stroo van Subsidievizier. Voor hun inzet om dit document tot stand te brengen zeg ik beiden hartelijk dank. Tot slot spreek ik de hoop uit dat dit document velen behulpzaam zal zijn met het vinden van de weg naar een stimuleringsregeling en een passende werkplek. Jan Weststrate projectleider 1

3 Inhoud Voorwoord Schema / matrix van regelingen en mogelijkheden Overzicht regelingen per uitkering Proefplaatsing: No-riskpolis Arbeidsongeschikten Jobcoaching Mobiliteitsbonus Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg) Premievrijstelling marginale arbeid Afdrachtvermindering onderwijs Stagefonds Zorg Loondispensatie Wajong Compensatieregeling ziektekosten voormalig werkloze werknemers van 55 jaar of ouder Overige regelingen Overige wettelijke regelingen: Adressen voor meer informatie Tot slot

4 1. Schema / matrix van regelingen en mogelijkheden Proefplaatsing Jobcoaching Vergoeding voorziening werkgever No-riskpolis Arbeidsongeschikten Mobiliteitsbonus Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg) Premievrijstelling marginale arbeid Stagefonds Zorg Afdrachtvermindering onderwijs Stagefonds Zorg Loondispensatie Wajong Compensatieregeling ziektekosten voormalig werkloze werknemers van 55 jaar of ouder 3

5 2.Overzicht regelingen per uitkering Uitkering WIA/WAO/WAZ Welke regeling is van toepassing Proefplaatsing No-riskpolis Arbeidsongeschikten Jobcoaching Vergoeding voorziening werkgever Mobiliteitsbonus (alleen WIA) Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg) Premievrijstelling marginale arbeid Stagefonds Zorg Wie keert uit Ministerie van VWS Uitkering WSW Welke regeling is van toepassing Proefplaatsing No-riskpolis Arbeidsongeschikten Jobcoaching Vergoeding voorziening werkgever Mobiliteitsbonus Afdrachtvermindering onderwijs Stagefonds Zorg Wie keert uit Ministerie van VWS Uitkering WAJONG Welke regeling is van toepassing Proefplaatsing No-riskpolis Arbeidsongeschikten Jobcoaching Vergoeding voorziening werkgever Mobiliteitsbonus Afdrachtvermindering onderwijs Premievrijstelling marginale arbeid Loondispensatie Wajong Wie keert uit Uitkering WW Welke regeling is van toepassing Wie keert uit Proefplaatsing Jobcoaching Vergoeding voorziening werkgever Afdrachtvermindering onderwijs Premievrijstelling marginale arbeid Compensatieregeling ziektekosten voormalig werkloze werknemers van 55 jaar of ouder 4

6 3. Proefplaatsing: Doelgroep WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW uitkering Als een werkgever een werknemer in dienst neemt met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewetof WW uitkering dan kan de werkgever de werknemer laten proefdraaien zonder loonbetalingsverplichting. En behoudt de werknemer zijn uitkering, dit geldt voor maximaal twee maanden. Voorwaarden De voorwaarden voor een proefplaatsing zijn: de werkgever heeft de bedoeling om de werknemer na proefplaatsing minstens 6 maanden een dienstverband te geven; de werkgever sluit een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af; de werknemer heef niet eerder bij dezelfde werkgever gewerkt. een werknemer met een WW-uitkering moet minimaal 3 maanden werkloos zijn, tenzij de werknemer jonger is dan 27 jaar en geen startkwalificatie heeft of tenzij de werknemer - vóór hij WW kreeg - langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering had en hij niet meer kan werken in zijn oude functie. In uitzonderlijke gevallen -als het gaat om een werknemer met een ziekte of handicap - kan verlenging van de proefplaatsing worden aangevraagd. Het beoordeelt of dit noodzakelijk is voor de werknemer. Een proefplaatsing duurt nooit langer dan in totaal 6 maanden. Verstrekker: Website: 5

7 4. No-riskpolis Arbeidsongeschikten Doelgroep WIA-, WAO-, WAZ, WSW indicatie of Wajong uitkering Werkgevers kunnen een ziektewetuitkering aanvragen voor werknemers die aan het begin van een dienstverband recht hebben op een no-riskpolis. De no-riskpolis geldt 5 jaar lang vanaf de eerste werkdag van de werknemer. Wordt de werknemer ziek binnen deze periode van 5 jaar? Dan betaalt het voor maximaal 2 jaar de Ziektewetuitkering. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon. In bijzondere gevallen verlengt het de periode van 5 jaar met nog eens 5 jaar. De werkgever of werknemer hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen. Hij geldt zodra de werknemer in dienst komt. Voorwaarden De werkgever heeft recht op een ziektewetuitkering bij werknemers met een no-riskpolis. De werknemer heeft recht op een no-riskpolis als hij bij het begin van zijn dienstverband aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoet: - Hij krijgt een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering. - Hij had minder dan 5 jaar geleden een WAO- of WAZ-uitkering - Hij kreeg ooit een Wajong-uitkering. - Hij heeft problemen (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij de werkgever in dienst. - Hij heeft een verklaring gekregen van de gemeente of WERK bedrijf waarin staat dat hij een arbeidshandicap heeft. - Hij heeft een WSW-indicatie. - De werknemer krijgt geen WIA-uitkering omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Maar in de beslissing over de WIA-uitkering staat dat hij bij een nieuw dienstverband gebruik mag maken van de No-riskpolis. Verstrekker: Website: ij_ziekte.aspx 6

8 5. Jobcoaching Doelgroep WIA-, WAO-, WAZ-, WSW indicatie, Wajong- en WW uitkering. Als een werkgever een werknemer in dienst neemt of heeft met een langdurige ziekte of handicap die begeleiding nodig heeft, kan de werknemer de ondersteuning van een jobcoach aanvragen. De werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn. De jobcoach begeleidt de werknemer maximaal 3 jaar. In het 1e jaar krijgt de werknemer voor Max. 10% van zijn werkuren begeleiding door de jobcoach. In het 2e jaar is de begeleiding maximaal 5% en in het 3e jaar maximaal 3%. In uitzonderlijke gevallen kan de mate van begeleiding worden uitgebreid. Het inzetten van een jobcoach kost de werkgever niets. Het betaalt de vergoeding elke 6 maanden als voorschot aan de desbetreffende organisatie. Toepassing Bij dienstverband en proefplaatsing van tenminste 12 uur per week. Voorwaarden De medewerker heeft van het een indicatie Structureel Functioneel Beperkt (SFB) gekregen en heeft i.v.m. de ernst van die beperkingen een individueel trainings- of inwerkprogramma en een systematische begeleiding nodig bij het verrichten van werkzaamheden verbonden aan zijn functie. De werknemer heeft een dienstverband van ten minste 12 uur per week. De werknemer moet minimaal 35% van het minimumloon verdienen. Uitzonderingen hierop zijn soms mogelijk. Verstrekker Website: emer_met_een_uitkering_in_dienst/jobcoach.aspx 7

9 6. Vergoeding voorziening werkgever Doelgroep WIA-, WAO-, WAZ-, WSW-, Wajong- of WW uitkering Als een werkgever een werknemer met een ziekte of handicap of een WIA, WAO, WAZ, WSW, WAJONG of WW uitkering in dienst heeft of in dienst neemt, kan de werkgever een vergoeding aanvragen voor de extra kosten die dit met zich meebrengt. Denk hierbij aan eventuele aanpassingen aan de werkplek of hulpmiddelen. Toepassing De subsidie voor de werkgever is alleen van toepassing op niet-meeneembare werkvoorzieningen. Meeneembare werkvoorzieningen moet een werknemer zelf aanvragen. De vergoeding kan aangevraagd worden voor kosten die betrekking hebben op: een noodzakelijke aanpassing van de werkplek; de aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen; de noodzakelijke aanpassing en inrichting van uw bedrijf. Voorwaarden De vergoeding kan alleen aangevraagd worden als het dienstverband minimaal zes maanden duurt. Verstrekker: Website: g_werkplek.aspx 8

10 7. Mobiliteitsbonus Doelgroep Een werkgever die iemand in dienst neemt van 50 jaar en ouder met een uitkering of iemand met een ziekte of handicap, kan in aanmerking komen voor een mobiliteitsbonus voor maximaal 3 jaar. Toepassing Nieuw dienstverband met iemand van 50 jaar en ouder met een uitkering of met iemand met een ziekte of handicap. Herplaatsing, aanpassing van een arbeidsplaats of werkhervatting door een werknemer met een WIAuitkering of werkhervatting waarbij direct daaraan voorafgaand sprake is van een van de volgende situaties: - werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld) hieronder valt ook een uitkering waarmee de verplichting van een betalingsonmachtige werkgever overneemt recht op WIA-uitkering; - recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong; - een indicatiebeschikking als bedoelt in artikel 11 Wet sociale werkvoorziening; - volgens WERKbedrijf een structurele functionele beperking. Voorwaarden De mobiliteitsbonus wordt voor maximaal 3 jaar toegekend. De premiekorting bedraagt: 7000,- per jaar voor het in dienst nemen van iemand van 50 jaar of ouder die een uitkering heeft, bij een werkweek van tenminste 36 uur. 7000,- per jaar voor het in dienst nemen van iemand met een ziekte of handicap en als deze werknemer minimaal het minimumloon verdient, bij een werkweek van tenminste 36 uur ,- per jaar voor het in dienst nemen van iemand met een ziekte of handicap en als deze werknemer met loondispensatie gaat werken, bij een werkweek van tenminste 36 uur. Als de werknemer minder dan 36 u/week werkt, wordt de premiekorting evenredig verlaagd. Verstrekker: Website: n/loonheffingen_berekenen/premies_werknemersverzekeringen_berekenen/kortingen_en_vrijstellinge n/premiekorting_in_dienst_nemen_oudere_werknemers/premiekorting_in_dienst_nemen_oudere_wer knemers 9

11 8. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg) Doelgroep WAO-, WIA-, Wajong-, of WAZ uitkering Eind september betaalt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Deze tegemoetkoming bedraagt 342. Dit bedrag is een compensatie voor de extra kosten die iemand met een ziekte of handicap heeft. De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is onderdeel van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Deze regeling bestaat verder uit een specifieke tegemoetkoming, een korting op de eigen bijdrage voor de AWBZ en Wmo en een belastingaftrek van specifieke ziektekosten Wie krijgt de tegemoetkoming? Werknemers die op 1 juli van dat jaar: recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van (WAO-, WIA-, Wajong-* of WAZ-uitkering); 35% of meer arbeidsongeschikt zijn; verzekerd zijn voor de AWBZ. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hier automatisch voor verzekerd. Verstrekker Website: koming_arbeidsongeschikte_mensen.aspx 10

12 9. Premievrijstelling marginale arbeid Doelgroep WW-, IOW-, WAO-, WIA-, Wajong-, WAZ-, WWB-, IOAW-, IOAZ uitkering Omschrijving Als een werkgever een uitkeringsgerechtigde kortdurend in dienst neemt, kan de op verzoek van de werkgever voor die werknemer vrijstelling verlenen voor de premies werknemersverzekeringen. Toepassing Bij kortdurende indiensttreding van een uitkeringsgerechtigde. Een uitkeringsgerechtigde is iemand die bij het als werkzoekende is geregistreerd en direct voor indiensttreding recht had op één van de volgende uitkeringen of inkomensvoorzieningen of op arbeidsondersteuning: werkloosheidsuitkering (WW, IOW). Hieronder valt ook een uitkering waarmee de verplichting van een betalingsonmachtige werkgever overneemt; arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, WAZ); bijstandsuitkering (WWB, IOAW, IOAZ); uitkering op grond van de Toeslagenwet; inkomensvoorziening op grond van de Wet Wajong of de WIJ; arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong; uitkering op grond van vergelijkbare regelingen of een combinatie van deze regelingen. Voorwaarden De werkgever neemt de uitkeringsgerechtigde in dienst voor niet meer dan 6 weken. De uitkeringsgerechtigde heeft in het kalenderjaar niet eerder bij de werkgever in dienstbetrekking gewerkt De werkgever of een andere werkgever heeft voor de uitkeringsgerechtigde niet eerder in het kalenderjaar de premievrijstelling marginale arbeid toegepast. Verstrekker Website: n/loonheffingen_berekenen/premies_werknemersverzekeringen_berekenen/kortingen_en_vrijstellinge n/premievrijstelling_marginale_arbeid 11

13 10. Afdrachtvermindering Onderwijs Omschrijving De Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVA) omvat 8 categorieën. Bij indienstneming van iemand uit een uitkeringssituatie zijn de volgende categorieën het meest relevant: 1. een werknemer die de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg Een werkgever mag de afdrachtvermindering toepassen als het werk plaatsvindt op grond van een leer-werkovereenkomst tussen werkgever, de werknemer en de onderwijsinstelling. Het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven dat verantwoordelijk is en toezicht houdt, moet de overeenkomst ook ondertekenen 2. een werknemer die een voormalige werkloze is en die aangewezen scholing volgt om hem op startkwalificatieniveau te brengen Bij scholing op startkwalificatieniveau gaat het om scholing die maximaal opleidt tot MBO 2-niveau. De opleidingen die hieraan voldoen, zijn de opleidingen van niveau 1 (assistentenopleiding) en 2 (basisberoepsopleiding) uit het zogenoemde Crebo-register dat wordt vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voorwaarden Voor de exacte voorwaarden van de diverse doelgroepen die in aanmerking komen voor de WVA Onderwijs : onheffingen_berekenen/afdrachtverminderingen/afdrachtvermindering_onderwijs/ Verstrekker

14 11. Stagefonds Zorg Omschrijving Het Stagefonds maakt het mogelijk dat zorginstellingen die stageplaatsen realiseren voor studenten van bepaalde zorgopleidingen een bijdrage krijgen voor de kosten van de stagebegeleiding. Toepassing Voor de deelnemers die een opleiding volgen: verpleegkundige, verzorgende, helpende, maatschappelijke zorg niveau 4 en medische hulpverlening niveau 5 of een sociaal-agogische opleiding, kan een instelling/leerbedrijf een vergoeding ontvangen. Voorwaarden Calibris draagt mede zorg voor de uitvoering van Stagefonds. De zorgconcerns en/of de daarbij behorende leerbedrijven worden elk jaar in de periode van 1 april tot begin juli door Calibris benaderd om na te gaan welke leerbedrijven onder welk zorgconcern behoren. VWS rekent de stage- en BPV-plaatsen namelijk toe aan concerns. Op basis van de aangeleverde gegevens wordt gekeken welke instellingen binnen de voorwaarden van de subsidieregeling vallen. Alleen deze instellingen ontvangen een brief van VWS met een aanvraagformulier met het aantal stages. Dit aanvraagformulier dient te worden ondertekend en uiterlijk op 1 oktober van het betreffende jaar door VWS ontvangen te zijn. Alle aanvraagformulieren die na 1 oktober worden ontvangen worden niet in behandeling genomen. Verstrekker Ministerie van VWS (070) Website: 13

15 12. Loondispensatie Wajong Doelgroep Wajong uitkering Omschrijving Werkgevers die mensen met een Wajong-uitkering in dienst nemen of hebben, die minder productief zijn dan andere werknemers, mogen tijdelijk minder loon betalen. vult het loon van deze werknemers aan tot minimaal 75% van het minimumloon, gedurende een periode variërend van 6 maanden tot 5 jaar. Toepassing Bij reguliere arbeidsovereenkomst Voorwaarden De (toekomstige) werknemer moet een Wajong-uitkering ontvangen, of een arbeidshandicap hebben en jonger zijn dan 18 jaar. Als de werknemer door zijn/haar ziekte of handicap aantoonbaar minder productief is dan andere werknemers, kan loondispensatie worden aangevraagd. Verstrekker Website: emer_met_een_uitkering_in_dienst/minder_loon_betalen_wajong.aspx 14

16 13. Compensatieregeling ziektekosten voormalig werkloze werknemers van 55 jaar of ouder Doelgroep 55 jaar of ouder Omschrijving Werkgevers krijgen, als deze werknemer langer dan 13 weken ziek is, het loon dat zij wegens de ziekte doorbetalen gecompenseerd, doordat de werknemer een recht op ziekengeld krijgt op grond van artikel 29d ZW. Deze regeling geldt voor ziekmeldingen in de eerste 5 jaar van de arbeidsovereenkomst. betaalt maximaal 2 jaar de Ziektewetuitkering als de werknemer ziek wordt. De uitkering start na 13 weken ziekte, de eerste 13 weken zijn voor rekening voor de werkgever. De uitkering ligt in het 1e jaar tussen de 70% en 100% van het dagloon en is in het 2e jaar 70% van het dagloon. Toepassing Betaald dienstverband Voorwaarden Medewerker is 55 jaar of ouder, en Medewerker is na 8 juli 2009 in dienst getreden bij werkgever, en Medewerker had direct voorafgaand aan indiensttreding minstens 52 weken recht op een WW-uitkering. Verstrekker Website:

17 14. Overige regelingen Natuurlijk is niet iedereen uitkeringsgerechtigd daarom bestaan er ook nog andere regelingen en hulpmiddelen die tegemoetkomingen bieden aan deze werknemers en of stagiairs. Hier volgen een aantal adressen waar de werknemer, werkgever en stagiair informatie kunnen vinden. - Stage lopen is nuttig om verschillende redenen. Het is een eerste kennismaking met het werkveld. Studenten ontdekken er waar hun talenten liggen, wat ze leuk vinden en welke functies bij hen passen. Ze doen er nuttige werkervaring mee op en hebben sneller kans op een baan, soms zelfs binnen het stagebedrijf. Voor studenten met een chronische aandoening of functiebeperking is een stage bovendien dé manier om de eigen belastbaarheid als werkende te leren kennen. Een stage kan sterk bijdragen aan een positief toekomstbeeld op de arbeidsmarkt en het eigen kunnen. Met de zogenaamde Pijn en Energie-meter (PEP-meter) kun je je belastbaarheid uitgebreid in kaart te brengen. Hij is allereerst ontwikkeld voor studenten die te maken hebben met energieproblemen en/of pijn als gevolg van een (voornamelijk) lichamelijke aandoening, maar kan ook bij andere onzichtbare klachten worden gebruikt. De PEP-meter kan je vinden op de volgende link. - Het online netwerk Drive is ook een ideale plek om de student naartoe te verwijzen. Drive is een stichting voor jonge, ambitieuze mensen met een chronische ziekte of aandoening. Via Drive komen werkgevers in contact met afgestudeerden of studenten die op zoek zijn naar een stageplaats. Ook onderling kunnen studenten en afgestudeerden sollicitatietips uitwisselen, ervaringen delen of elkaar op weg helpen een passende vacature te vinden. Voor meer informatie: - Wet Gelijke Behandeling bij Handicap of Chronische Ziekte (WGB-H/CZ) De Wgbh/cz heeft tot doel het bevorderen van gelijke behandeling van gehandicapten/chronisch zieken met niet-gehandicapten en het tegengaan van discriminatie. Ook mensen met een handicap of chronische ziekte moeten kunnen meedoen aan de samenleving. - Colofon ( Dit is een uitgave van handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap. Naast de colofon, is er nog een enorme informatie over alles wat te maken heeft met een handicap of een beperking. Zo staan er op de site: - Studietips - Stage projecten voor gehandicapten - Sollicitatietraining - Vacatures - Een netwerk voor doof studeren & een Dyslexieonderzoek Ook staat er een stage handboek op de site. Dit is een handboek voor: - Stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - Stagebegeleiders - Werkgevers 16

18 - Persoonsgebonden re-integratiebudget Als diegene zelf invloed wil hebben op het eigen arbeidsproces, kan diegene zelf een re-integratiebureau inhuren of via het, om terugkeer te realiseren. Het gaat hierbij vaak om werknemers met een handicap, die hun huidige werk niet meer kunnen uitvoeren. Deze persoon vraagt in dit geval een persoonsgebonden re-integratie budget aan. Personen kunnen dit aanvragen bij de plaatselijke gemeente. Deze stelt tevens de voorwaarden op waar het PRB aan moet voldoen. - Individuele Re-integratie overeenkomst In de meeste gevallen zijn arbeidsgehandicapten cliënt van het en wordt de persoon aangeboden aan een registratiebureau. Dit zijn re-integratiebureaus die met het een contract hebben afgesloten. In de meeste gevallen voldoet dit systeem. Het kan ook zijn, dat de arbeidsgehandicapte zelf een re-integratieplan voor ogen heeft en een ander re-integratiebureau. Daarnaast kan er behoefte zijn aan een bepaalde expertise, die andere re-integratiebureaus niet hebben. In dit soort gevallen kan de arbeidsgehandicapte zelf een verzoek indienen bij het CWI. Als het CWI dit goedkeurt zal het re-integratiebedrijf met de arbeidsgehandicapte een trajectplan opstellen en voorleggen aan het. Nu ziet het de aanvraag als formeel. Stemt het ermee in, dan wordt er binnen 6 weken een IRO afgesloten. - Tegemoetkoming koopkracht Wajongers Als je een Wajong uitkering hebt, krijg je extra geld, een tegemoetkoming totdat je 23 jaar bent. Met goedgemaakt. Je kunt ook bij de een zorgtoeslag aanvragen, maar deze zorgtoeslag bleek niet genoeg. Het is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de tegemoetkoming. - Korting of teruggave Ten slotte dit. Je kunt in aanmerking komen voor een korting op of teruggave van belasting voor personen die op jonge leeftijd gehandicapt zijn geraakt. Meer informatie kun je krijgen bij de ( ) of via 17

19 15. Overige wettelijke regelingen: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) - De AWBZ vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Onder de AWBZ vallen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling. Heeft u een zorgverzekering afgesloten, dan bent u ook verzekerd voor de AWBZ. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor mensen met een beperking. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen. De Wmo is er bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een handicap of mensen met een psychisch probleem. Zij kunnen de gemeente vragen om ondersteuning zoals huishoudelijke hulp of een rolstoel. Bijzondere bijstand - Soms kunt u extra geld bovenop de bijstandsuitkering krijgen van de gemeente. Bijvoorbeeld bij extra kosten door ziekte. U vraagt deze bijzondere bijstand aan bij uw gemeente. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een bijdrage in uw ziektekosten. 18

20 16. Adressen voor meer informatie De link hierboven is een site waar werkgevers, betrokken en overige die geïnteresseerd zijn, brochures downloaden met informatie over het in dienst hebben van jongeren met een beperking. Alle brochures bevatten 16 pagina s met informatie over werkvaardigheden, Sociaal functioneren, Fysieke aanpassingen, Werkomgeving en een sollicitant. De brochures zijn gerangschikt op aandoening. Ook heb je het boekje wetgeving en subsidie. Wel is het meer gericht op werkgevers, aldus niet werknemers. De brochures zijn voor werkgevers die mensen in dienst nemen met een beperking of aandoening. Waar moeten zij opletten en op welke vergoedingen/subsidies hebben ze recht. Werkgevers die meer willen weten over het aannemen van een arbeidsgehandicapte of op zoek zijn naar een arbeidsgehandicapte voor een vacature, kunnen contact opnemen met het Servicecentrum Werkgevers en Re-integratie van het. Dat is bereikbaar via: Werkgevers, werknemers en het ministerie van SZW ontwikkelen samen oplossingen voor gezonde arbeidsomstandigheden en re-integratie bij ziekte en gedeeltelijke arbeids(on)geschiktheid. U vindt informatie over de WIA en hoe dit wetsvoorstel aansluit op andere regels rond ziekte op het werk, arbeids(on)geschiktheid en re-integratie. Via de re-integratiewijzer en risicowijzer vindt u actuele informatie over regels, voorzieningen en mogelijkheden. Deze website voor werkgevers, werknemers en arbeidsgehandicapten is een initiatief van de Commissie Het Werkend Perspectief en is bedoeld om de kennis over arbeidshandicap en werk te vergroten. en doet er samen met CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) alles aan om mensen (weer) aan het werk te helpen. Alleen als blijkt dat werken op dat moment echt onmogelijk is, zorgt voor een tijdelijke uitkering. Naast het verstrekken van uitkeringen, stimuleert en ondersteunt bij reintegratie. Hiertoe schakelt re-integratiebedrijven in die uitkeringsgerechtigden trajecten op maat bieden. Kroon op het Werk wil werkgevers helpen om mensen met een (arbeids)handicap aan te nemen, en om zo veel mogelijk medewerkers aan het werk te houden. Kroon op het Werk is van en voor werkgevers, leidinggevenden en professionals die zich bezighouden met gezondheid en werk. 19

21 17. Tot slot Bovenstaand overzicht is niet volledig. Zo zijn er bijvoorbeeld in vele branches specifieke regelingen en subsidies van kracht. Één daarvan (Stagefonds) is hier vernoemd om een verwijzing naar brancheregelingen te maken, een uitputtende opsomming maken van de branchespecifieke regelingen was in dit bestek van dit project echter niet mogelijk. 20

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt

FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft Ziektewet-uitkering (no-riskpolis) Minder

Nadere informatie

Inleiding. Premiekorting

Inleiding. Premiekorting Inleiding De overheid heeft verschillende subsidieregelingen om mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen en te houden. Er zijn verschillende subsidieregelingen specifiek gericht op een bepaalde

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN OP PERSONEELSGEBIED VOOR WERKGEVERS

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN OP PERSONEELSGEBIED VOOR WERKGEVERS Ouderen Premiekorting ouderen vanaf 56 jaar (mobiliteitsbonus) (was voorheen 50 jaar) Aanvragen bij, uitvoering door Belastingdienst - Werkgever krijgt 7.000,= premiekorting per jaar, maximaal 3 jaren,

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een ziekte of handicap in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Als uw bedrijf groeit, is er al snel extra personeel nodig. Zeker voor kleine bedrijven is het een grote stap om iemand aan te nemen. Het kost

Nadere informatie

Hieronder volgt een kort overzicht van de categorieën waarop WVA-onderwijs van toepassing is, mits er wordt voldaan aan de regelgeving:

Hieronder volgt een kort overzicht van de categorieën waarop WVA-onderwijs van toepassing is, mits er wordt voldaan aan de regelgeving: Generieke regelingen 1. Personeelssubsidies 1.1 Wet Vermindering Afdracht Onderwijs 2013 (incl. Erkenning van Verworven Competenties (EVC)) De Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART MEI 2015

SUBSIDIEKAART MEI 2015 SUBSIDIEKAART MEI 2015 Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene

Nadere informatie

Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers. Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten

Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers. Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten 1 Introductie Marjolijn Berend Landelijk adviseur werkgeversdiensten Karsten Bulling Landelijk adviseur werkgeversdiensten

Nadere informatie

Werken met een ziekte of handicap?

Werken met een ziekte of handicap? FNV Bondgenoten Werken met een ziekte of handicap? De mogelijkheden voor u op een rijtje Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Oktober 2007 Oplage: 1500 Opmaak: FNV

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

UWV EN VOORZIENINGEN

UWV EN VOORZIENINGEN UWV EN VOORZIENINGEN KERNTAAK Het snel, duidelijk en betrouwbaar uitvoeren van sociale verzekeringen waaronder de WAO, WIA, WW en Wajong voor werknemers, zelfstandigen en werkgevers. En het zoveel mogelijk

Nadere informatie

Loonkostensubsidies. De mogelijkheden in vogelvlucht. Mark van Waas

Loonkostensubsidies. De mogelijkheden in vogelvlucht. Mark van Waas Loonkostensubsidies De mogelijkheden in vogelvlucht Mark van Waas UW GROEIEND BEDRIJF Wie neemt u aan? ARBEIDSGEHANDICAPTEN Premie korting No Risk Polis Voorzieningen Loondispensatie Arbeidsgehandicapten

Nadere informatie

Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness. Mogelijke regelingen Periode 2005-2012

Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness. Mogelijke regelingen Periode 2005-2012 Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness Mogelijke regelingen Periode 2005-2012 Inhoudsopgave 1 Sociale verzekeringen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Regelingen... 3 2 Heeft u vragen?... 6 /

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 29. 6 januari 2014

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 29. 6 januari 2014 Financiële regelingen leren en werken Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 29 6 januari 204 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren... 5 2.

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Zwolle. Nummer 4. 16 juni 2015

Financiële regelingen leren en werken. Regio Zwolle. Nummer 4. 16 juni 2015 Financiële regelingen leren en werken Regio Zwolle Nummer 4 16 juni 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Belasting voordelen... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Mobiliteitsbonus (premiekorting in

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Januari 2014 Gemeente Schiedam Door de decentralisaties in het sociaal domein komen steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen. Zo ook bij de gemeente Schiedam. Naast deze

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking Mensen met een arbeidsbeperking Wat verandert er door de participatiewet vanaf 2015 INLEIDING Vanaf 1 januari is er een nieuwe wet: de Participatiewet. Deze wet moet er voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking informatieblad - eenvoudig verteld Mensen met een arbeidsbeperking Wat verandert er door de participatiewet vanaf 2015 2 Dit boekje gaat over mensen met een arbeidsbeperking. Soms kun je voor een deel

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 #5 Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie: wie doet wat? spoor 1: zolang er een dienstverband bestaat is de werkgever

Nadere informatie

Overzicht subsidies/programma s

Overzicht subsidies/programma s Bijlage 2 Overzicht subsidies/programma s Toelichting Dit betreft een overzicht van bestaande (en ontwikkeling) subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Premiekorting Arbeidsgehandicapte... 4 Jonggehandicaptenkorting

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 35. 10 maart 2015

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 35. 10 maart 2015 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 35 0 maart 205 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN

Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave De banenafspraak en het quotum: wat houdt het in? 3 Stroomschema 4 Stappenplannen 6 Een Wajonger in dienst

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 38. 15 januari 2016

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 38. 15 januari 2016 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 38 5 januari 206 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A.Regelingen landelijke overheid... 5. Subsidieregeling

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 39. 15 maart 2016

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 39. 15 maart 2016 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 39 5 maart 206 Inhoud Inleiding... 4 A.Regelingen landelijke overheid... 5. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Europees Sociaal Fonds - duurzame inzetbaarheid...19

Inhoudsopgave. 5. Europees Sociaal Fonds - duurzame inzetbaarheid...19 Inhoudsopgave Personeelssubsidies... 3 1. Sectorplan Grafimediabranche... 3 1.1 Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit: Loopbaanscan... 3 1.2 Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit: Van-werk-naar-werk begeleiding...

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen?

Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen? Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen? Eén van onze relaties stelde ons deze vraag. Het antwoord op deze vraag lijkt op het eerste oog voor de hand liggend te zijn: met uitzondering

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 23 maart 2016 nr.1. Zwol

Financiële regelingen. Voor werkgevers 23 maart 2016 nr.1. Zwol Financiële regelingen Voor werkgevers 23 maart 2016 nr.1 Zwol Inhoud Inleiding... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Mobiliteitsbonus (premiekorting)...

Nadere informatie

nwajong Harm Rademaekers NvA, 22 november 2013 Senior Beleidsontwikkelaar / register arbeidsdeskundige

nwajong Harm Rademaekers NvA, 22 november 2013 Senior Beleidsontwikkelaar / register arbeidsdeskundige . 2 nwajong NvA, 22 november 2013 Harm Rademaekers Senior Beleidsontwikkelaar / register arbeidsdeskundige Programma Wajong algemeen Beoordeling door verzekeringsarts en arbeidsdeskundige Re-integratie

Nadere informatie

In dialoog met de subsidioloog. Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord

In dialoog met de subsidioloog. Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord In dialoog met de subsidioloog Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord Regelingen en subsidies Mobiliteitsbonussen Premiekorting jongeren Subsidieregeling praktijkleren Plaatsingsfee

Nadere informatie

Jobcoaching Banenafspraak

Jobcoaching Banenafspraak Henrike Huyskamp H. Huyskamp s Fijnhouthandel Zwolle Zwolle Jobcoaching Banenafspraak Als een werkgever iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kan hij gebruikmaken van een jobcoach die de werknemer

Nadere informatie

Kortingen / vrijstellingen / subsidies

Kortingen / vrijstellingen / subsidies Kortingen / vrijstellingen / subsidies Inhoud Kortingen en vrijstellingen 3 Premievrijstelling oudere werknemer 4 Premiekorting oudere werknemers 5 Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers 10 Premievrijstelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

Besluitvorming Regionale arbeidsmarktaanpak Twente

Besluitvorming Regionale arbeidsmarktaanpak Twente Besluitvorming Regionale arbeidsmarktaanpak Twente Datum : 2 oktober 2014 Aan : Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt Van: : Ambtelijk overleg arbeidsmarkt Onderwerp : Stand van zaken/beslispunten Voorstel:

Nadere informatie

WERKwijzer voor zwerfjongeren. Diana Kole Branko Hagen

WERKwijzer voor zwerfjongeren. Diana Kole Branko Hagen WERKwijzer voor zwerfjongeren Diana Kole Branko Hagen Meedoen via een loopbaan Jongeren die in de opvang terecht komen, hebben directe hulp nodig. Maar ook ondersteuning bij de vormgeving van hun toekomst.

Nadere informatie

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat?

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? Over Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4

Financiële regelingen. Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4 Financiële regelingen Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Tel mee voor Taal...

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 34. 14 januari 2015

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 34. 14 januari 2015 Financiële regelingen leren en werken Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 34 4 januari 205 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren... 5 2.

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid.

Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. 1 Programma Wet Verbetering Poortwachter Deskundigenoordeel UWV WIA / WAO re-integratie instrumenten Door Frens Stoffels, Accountmanager UWV. 25 juni 2014

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 32. 25 september 2015

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 32. 25 september 2015 Financiële regelingen leren en werken Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 32 25 september 205 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden: Betreft: loonkostenvoordelen per 1-januari 2018 Wezep, december 2017 Loonkostenvoordelen (gaat in per 1-1-2018) Loonkostenvoordelen (LKV s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc.

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc. : Sociale Zekerheid-Op-Maat Gemeente Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe 20.000 tot 50.000 inwoners 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling aantal uitkeringen einde kwartaal

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet Re-integratieverordening Participatiewet 2015.1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste

Nadere informatie

Financiële regelingen Bookman Old Style 36 pt bold

Financiële regelingen Bookman Old Style 36 pt bold Financiële regelingen Bookman Old Style 36 pt bold Voor werkgevers 21 juli 2016 nr. 3.2 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Stage en WLZ, WMO en Participatiewet

Stage en WLZ, WMO en Participatiewet Stage en WLZ, WMO en Participatiewet Een beknopte samenvatting September 2015 Stage in de Bovenbouw 1 Stage is in principe twee dagen per week Stage sluit aan bij de interesse(s) van de leerling Stages

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV

Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV Nieuwe wetgeving Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie Frans Hoebink RAd 4-4-2006 VAC IPS 1 Onderwerpen Behoud van inkomen Loon WIA (IVA,WGA) Wajong WWB TW Behoud

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen. Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk

Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen. Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk Inhoud Voor wie is deze brochure bedoeld? 3 Hoe vraagt u een IRO aan? 4 Bereid u goed voor 5 Uw

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5

Financiële regelingen. Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5 Financiële regelingen Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Tel mee met Taal...

Nadere informatie

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen H h Informatieblad Afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering onderwijs algemeen Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunt u gebruikmaken

Nadere informatie