Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 35. 10 maart 2015"

Transcriptie

1 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 35 0 maart 205

2 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen Subsidieregeling Praktijkleren Mobiliteitsbonus (premiekorting in dienst nemen oudere werknemers) Premiekorting voor jongere werknemers... 7 B. UWV regelingen Scholing Proefplaatsing Inkomstenaftrek Compensatieregeling Scholingsvoucher Plaatsingsfee Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) Vergoeding voorzieningen werkgever Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg) Minder loon betalen (Wajong)... 5 C. Gemeentelijke regelingen... 6 C. Gemeente Utrecht Proefplaatsing Jobcoaching Scholing Werkgeverscheque No risk polis... 7 C.2 Gemeente Amersfoort Scholingsbijdrage Proefplaatsing Plaatsingspremie... 8 D. Sectorale regelingen

3 E. Regionale regelingen Digitaal advies Wat doet het Leerwerkloket voor u?

4 Financiële regelingen leren en werken Inleiding De overheid, het UWV en de gemeenten willen werkend leren bevorderen door werkgevers te stimuleren medewerkers in een leerwerkbaan aan te nemen. Daarom zijn er verschillende regelingen waarvan een werkgever gebruik kan maken. Deze leveren vaak aanzienlijke voordelen op. Wij hebben de belangrijkste regelingen op het gebied van leren en werken voor u op een rijtje gezet. We onderscheiden de volgende categorieën: A. Belasting voordelen. B. UWV regelingen. C. Gemeentelijke regelingen (gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht). D. Sectorale regelingen. E. Regionale regelingen. Wijzigingen In vergelijking met de voorgaande brochure Financiële regelingen Leren en Werken (nr. 34 d.d. 5 januari 205) zijn een aantal wijziging opgenomen. De wijzigingen zijn opgenomen in de volgende onderdelen: - Indienen Subsidieregeling Praktijkleren (zie blz. 5). - Premiekorting jongeren (zie blz. 7). - Scholing (zie blz. 9). - Scholingsvoucher aanvraag door werknemer (zie blz. 2). - Regelingen Gemeente Utrecht (blz. 6) 4

5 A. Belasting voordelen De belangrijkste fiscale regelingen zijn: Voor nieuwe werknemers met of zonder een uitkering:. Subsidieregeling Praktijkleren. Voor nieuwe werknemers met een uitkering: 2. Mobiliteitsbonus (premiekorting in dienst nemen oudere werknemers). 3. Premiekorting voor jongere werknemers.. Subsidieregeling Praktijkleren De subsidieregeling praktijkleren trad op januari 204 in werking en vervangt de Wet afdrachtvermindering onderwijs. De grootste doelgroep voor de subsidie zijn de werkgevers die een leerwerkplaats bieden aan deelnemers in het MBO die een opleiding volgen in de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL). De doelstelling van de regeling is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen door middel van de verstrekking van subsidie. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een deelnemer. De subsidie wordt slechts verstrekt voor zover; - De deelnemer een Crebo opleiding volgt. Alleen de praktijkbegeleiding van studenten aan een erkende mbo beroepsbegeleidende leerweg (MBO - BBL) komt in aanmerking. Deze opleidingen dienen te zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). - Ondernemingen waar de praktijkbegeleiding plaatsvindt, dienen geregistreerd te staan als erkend leerbedrijf. - Het onderwijsprogramma voldoet aan de eisen met betrekking tot voldoende begeleide onderwijsuren (voor MBO BBL 200 uur) en uren beroepspraktijkvorming (voor MBO BBL 60 uur). - De beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden op grond van en overeenkomstig een praktijkleerovereenkomst. - De werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. 5

6 - De werkgever beschikt over een administratie van de begeleiding en de beroepspraktijkvorming. De subsidie wordt achteraf verstrekt per student, per studiejaar. Ondernemers ontvangen subsidie naar verhouding van het aantal weken waarin begeleiding heeft plaats gevonden. In alle gevallen wordt de vergoeding uitgekeerd aan het bedrijf dat de begeleiding verzorgd. Voor praktijkleerplaatsen in het MBO is jaarlijks ten hoogste 90 miljoen gereserveerd. Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor met een maximum van 2.700,- per gerealiseerde praktijkleerplaats. Indienen: Voor het schooljaar 204/205 kunt u een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 juni uur t/m uiterlijk 5 september uur. Aanvragen na dit tijdstip komen niet meer in aanmerking. Een subsidieaanvraag wordt ingediend via het e-loket op de website van het RVO - Aanvragen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Het bedrijf heeft een e-herkenningsnummer niveau of 2 nodig. Vraag dit tijdig aan!!! Let op dat de aanvraag wordt ingediend op het bedrijfsadres wat erkend is door het kenniscentrum. Op de BPVO moet dit adres ook staan. Uitbetaling van de subsidie is uiterlijk op Mobiliteitsbonus (premiekorting in dienst nemen oudere werknemers) Neemt u een werknemer in dienst die 56 jaar of ouder is en die direct voor indiensttreding een uitkering kreeg? Dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van 7.000,- per jaar. Bij een dienstverband van minder dan 36 uur per week wordt de korting evenredig minder. U kunt deze korting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar. De premiekorting mag op het totaal aan af te dragen werknemerspremies in mindering worden gebracht. Voor deze premiekorting in dienst nemen oudere werknemers maakt het niet uit of er een tijdelijk of een vast contract is. En ook de omvang van de uitkering die de werknemer had voordat hij bij u in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn. Wilt u de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers toepassen, dan moet u wel kunnen bewijzen dat de werknemer voor indiensttreding een werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, nabestaandenuitkering, inkomensondersteuning of bijstandsuitkering kreeg. Uw werknemer, of u wanneer u gemachtigd bent door uw werknemer, kan een zogenaamde doelgroepenverklaring bij zijn uitkerende instantie aanvragen waarin staat dat hij 6

7 recht had op een uitkering voor hij bij u in dienst trad. Bewaar deze verklaring bij uw loonadministratie. De doelgroepenverklaring is aan te vragen via de onderstaande link: Downloaden doelgroepenverklaring Als uw werknemer recht had op een uitkering van een gemeente, kunt u het best contact opnemen met die gemeente. Meer informatie Meer informatie over deze regelingen vindt u bij de Belastingdienst. Tel of via de website 3. Premiekorting voor jongere werknemers Soms kunt u een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen. Dit heet premiekorting. Neemt u een werknemer met een WW- of een bijstandsuitkering in dienst die tussen de 8 en 26 jaar oud is? Dan kunt u een premiekorting voor hem krijgen. Voorwaarden Om deze premiekorting te kunnen krijgen gelden de volgende voorwaarden: - U neemt na januari en voor januari 206 een jongere werknemer aan (tussen de 8 en 26 jaar oud). - De werknemer heeft een WW-uitkering of een bijstandsuitkering. - U krijgt de premiekorting zolang het arbeidscontract van de werknemer duurt, maar maximaal 2 jaar. - U moet de werknemer in dienst nemen voor minimaal 32 uur per week. Vanaf juli 205 moet u een dienstverband voor minimaal 24 uur aanbieden. - U moet de werknemer een arbeidscontract van 6 maanden geven. - De werknemer heeft een doelgroepenverklaring nodig van UWV of gemeente. Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag voordat hij bij u in dienst kwam. Toepassing premiekorting De premiekorting past u vanaf juli 204 toe in de loonaangifte. Hoogte premiekorting U krijgt een premiekorting van 3.500,- per jaar per jongere werknemer. Voor jongeren die u heeft aangenomen op of na januari 204 en voor juli 204, ontvangt u de premiekorting vanaf juli 204. Deze korting is namelijk ingegaan vanaf juli 204. De korting kunt u ook pas vanaf die datum toepassen in de loonaangifte. De werknemer moest op juli 204 nog wel in dienst zijn. U ontvangt de premiekorting voor de duur van het arbeidscontract maar maximaal 2 jaar. 7

8 Doelgroepenverklaring aanvragen U heeft een doelgroepenverklaring van uw werknemer nodig om de premiekorting voor jongere werknemer te krijgen. In deze verklaring staat dat de werknemer een WW- of bijstandsuitkering had op de dag voordat hij in dienst kwam. Stapeling Het is mogelijk de Subsidieregeling Praktijkleren te stapelen met bijvoorbeeld de Premiekorting voor jongere werknemers. Wanneer de werkgever een WW- of bijstandsgerechtigde jongeren een praktijkleerovereenkomst aanbiedt van minstens 32 uur per week en aan de overige voorwaarden van beide regelingen voldaan wordt, kunnen beide regelingen gecombineerd worden. Opgeteld kan dit een maximum bedrag zijn van 2.700,- en 3.500,- = 6.200,-. 8

9 B. UWV regelingen Het UWV heeft een groot aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten:. Scholing. 2. Proefplaatsing. 3. Inkomstenaftrek. 4. Compensatieregeling. 5. Scholingsvoucher. 6. Plaatsingsfee. 7. Loon compensatie bij ziekte (no-risk-polis). 8. Vergoeding voorziening werkgever. 9. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg). 0. Minder loon betalen (Wajong).. Scholing Voor werkzoekenden met een WW-uitkering wordt op basis van het Protocol Scholing van het UWV bepaald of scholing noodzakelijk is en zij daarmee zijn vrijgesteld van sollicitatieplicht (artikel 76 WW). Het Protocol Scholing is van toepassing op alle werkzoekenden met een AG, ZW- of een WWuitkering. Met ingang januari 202 beschikt UWV niet langer over re-integratiebudget om voor werkzoekenden met een WW-uitkering scholingen in te kopen. UWV betaalt daardoor niet langer de scholing voor werkzoekenden met een WW-uitkering. Wel kan de werkzoekende met een WWuitkering op basis van de uitkomst van het Protocol Scholing nog steeds vrijstelling van sollicitatieplicht krijgen als noodzakelijk wordt geacht. Hij hoeft zich gedurende de scholing niet beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt. Voor werkzoekende met een AG- of ZW uitkering beschikt UWV wel over re-integratie budget om eens scholing te kunnen bekostigen die voldoet aan de indicatoren van het protocol. Voorwaarden. Het Protocol Scholing is ontwikkeld om te kunnen beoordelen of scholing noodzakelijk is. Deze noodzaak wordt getoetst aan de hand van een drietal indicatoren: A. Het bepalen van de arbeidsmarktrelevantie van de scholing. Voor WW-gerechtigden die van een werkgever een baan in het vooruitzicht hebben gekregen, maar waar als voorwaarde aan is gekoppeld dat hij eerst in de ogen van de werkgever relevante 9

10 scholing moet volgen, wordt deze scholing relevant geacht. De werkgever maakt zijn intentie duidelijk door middel van een arbeidsovereenkomst of een verklaring waaruit blijkt: - Dat hij de werkzoekende in dienst zal nemen. - Per de eerst volgende maand volgend op de einddatum van de scholing. - Voor dezelfde duur als de scholing met een ondergrens van 6 maanden. B. Het toetsen van de scholing op basis van de regelgeving. Voorwaarden: - Maximaal jaar. - Geen productie als doel. - Vooraf vastgesteld programma met toetsing. C. Het beoordelen van de schoolbaarheid van de werkzoekende met een AG- of ZW uitkering. UWV toetst de schoolbaarheid van een werkzoekende met een WW-uitkering niet. (Bron: Staatscourant nr. 3372, 2 februari 204; Beleidsregels Protocol Scholing 204 ). 2. Proefplaatsing Wilt u iemand met een uitkering van het UWV in dienst nemen? Iemand die moeilijk aan werk komt en van wie u niet weet of hij geschikt is voor de functie? Dan kan deze werknemer 2 maanden bij u werken met behoud van zijn uitkering. Dat is net zolang als de proeftijd bij aanvang van een dienstverband. U hoeft dan geen loon te betalen. Dit heet proefplaatsing. Denkt u dat 2 maanden te kort is? Dan kunt u op het aanvraagformulier aangeven waarom er meer tijd nodig is om de werknemer te beoordelen. Het UWV beoordeelt dan of dat zo is en kan de proefplaatsing verlengen tot maximaal in totaal 6 maanden. Vraag toestemming van UWV Een proefplaatsing kan pas beginnen nadat u daarvoor toestemming heeft gekregen van het UWV. U vraagt proefplaatsing aan samen met uw toekomstige werknemer. Dit doet u met het formulier Aanvraag UWV proefplaatsing. Voordat de proefplaatsing begint, beoordeelt het UWV of de proefplaatsing ingezet kan worden en hoelang. Het UWV kijkt dan wat de afstand tot de arbeidsmarkt is van de werknemer en of hij geschikt is voor de functie. Voorwaarden voor proefplaatsing Voorwaarde voor een proefplaatsing is dat u de bedoeling heeft om de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden. Tijdens de proefplaatsing kunt u bekijken of de werknemer geschikt is voor de functie. U sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af. U kunt dan geen proeftijd meer afspreken. Heeft de werknemer een WW-uitkering? Dan moet hij ook al minimaal 3 maanden werkloos zijn. Ook moet duidelijk zijn dat de werknemer zonder hulp moeilijk aan werk kan komen. Is hij korter dan 3 maanden werkloos? Dan verwachten wij dat hij ook zonder hulp werk kan vinden. Een proefplaatsing 0

11 bij de WW duurt 2 maanden. Er geldt een uitzondering als de werknemer jonger dan 27 jaar is en hij geen startkwalificatie heeft. Ziek tijdens de proefplaatsing Wordt de werknemer ziek tijdens de proefplaatsing? Dan kunt u de proefplaatsing verlengen met de tijd dat hij ziek was. Als uw werknemer op vakantie gaat tijdens zijn proefplaatsing kunt u niet verlengen. Dan blijft de duur van de proefplaatsing maximaal in totaal 6 maanden. Vergeet daarbij niet om de werknemer ook ziek (en hersteld) te melden bij het UWV WERKbedrijf. 3. Inkomstenaftrek Bij inkomstenaftrek kijkt het UWV naar het brutoloon (per 4 weken) dat de kandidaat verdient als men weer aan het werk gaat. Is het brutoloon (per 4 weken) lager dan 25% van de bruto WWuitkering (per 4 weken)? Dan trekt het UWV 70% van de inkomsten van de uitkering af. De werknemer krijgt dus gedeeltelijk WW en mag 30% van het loon houden. Voorbeeld De kandidaat heeft een baan gevonden. De kandidaat heeft al langer dan jaar een WW uitkering. In de laatste week voordat de kandidaat aan het werk gaat, is de kandidaat volledig werkloos. De WW-uitkering is 500,- per week. Dan is 25% van de weekuitkering 625,-. De kandidaat verdient met de nieuwe baan 600,- per week. Dit loon van 600,- is dus lager dan 625,- per week. 70% van het loon gaat van de WW af. In dit voorbeeld is dat een bedrag van 420,- (70% van 600,- loon). De WW-uitkering per week is dan 80,- ( 500,- WW - 420,-). Het totale inkomen (loon en WW) komt dan op 680,- per week. Dat levert dus een behoorlijk voordeel op. 4. Compensatieregeling De compensatieregeling is een beperkte no-risk polis voor WW-gerechtigden, die al ten minste jaar werkloos zijn en geboren zijn vóór 8 juli 954. De werkgever ontvangt een ziektewetuitkering. De werkgever kan deze verrekenen met het loon van de zieke werknemer. Een ziek werknemer kan via de Compensatieregeling een Ziektewetuitkering krijgen als hij: - Geboren is vóór 8 juli In de 52 weken voor hij in dienst kwam onafgebroken een WW-uitkering had. - In dienst kwam na 8 juli Niet langer dan 5 jaar in dienst is bij de werkgever. - Langer dan 3 weken door ziekt niet kan werken. Voor deze werknemer kan de werkgever na 3 weken een Ziektewetuitkering aanvragen. De uitkering start na 3 weken arbeidsongeschiktheid, de eerste 3 weken zijn voor rekening van de werkgever.

12 5. Scholingsvoucher De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding voor een nieuwe werknemer. Wilt u een werknemer van 50 jaar of ouder in dienst nemen, maar heeft hij een opleiding nodig om de functie te kunnen uitvoeren? Dan kunt u voor de kosten van deze opleiding een scholingsvoucher aanvragen. De subsidie is maximaal.000 (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen. Het is ook mogelijk een scholingsvoucher aan te vragen voor het volgen van een EVC-traject. Voor wie is de scholingsvoucher bedoeld? Neemt u een werknemer met een WW-uitkering in dienst die 50 jaar of ouder is op de eerste dag van zijn opleiding? Dan kunt u voor hem een scholingsvoucher aanvragen, als aan de voorwaarden wordt voldaan. Wat zijn de voorwaarden voor een scholingsvoucher? - De opleiding van de werknemer duurt maximaal jaar. Als hij slaagt, krijgt hij een erkend diploma/certificaat. - De aanvraag Scholingsvoucher is uiterlijk 2 weken na de eerste opleiding dag van de werknemer door UWV ontvangen - Er moet een getekend arbeidscontract zijn tussen u en de werknemer. Hieruit moet blijken dat de werknemer bij u in dienst komt, uiterlijk de eerste dag van de maand na de maand waarin hij de opleiding heeft afgerond. - U neemt de werknemer in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt. Maar minimaal 2 uur per week, voor ten minste 3 maanden. U kunt als werkgever de scholingsvoucher aanvragen óf de werknemer kan dit doen. - Per werknemer is aanvraag mogelijk. Hoe vraagt u de scholingsvoucher aan? U vraagt een scholingsvoucher aan met het formulier Aanvraag scholingsvoucher. Stuur de volgende bijlagen met de aanvraag op: - Een ondertekend arbeidscontract; - De factuur van het scholingsinstituut op naam van de werkzoekende, niet op uw naam. Heeft u nog geen factuur van het opleidingsinstituut? Laat het opleidingsinstituut dan deel 2 van de aanvraag invullen en ondertekenen en stuur dit mee met uw aanvraag. Uw werknemer kan de scholingsvoucher ook zelf aanvragen. De voorwaarden voor het aanvragen van een scholingsvoucher door een werknemer zijn: - De opleiding duurt maximaal jaar. Als de werknemer slaagt krijgt hij een erkend diploma of certificaat. - De aanvraag Scholingsvoucher is uiterlijk 2 weken na de eerste opleidingsdag door UW ontvangen. - De werknemer heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van deze regeling. 2

13 - De werknemer heeft een concreet aanbod voor een arbeidscontract bij een werkgever voor ten minste 3 maanden. - Als de werknemer geen uitzicht op een baan heeft dan moet de opleiding gericht zijn op een beroep waarvoor veel vacatures zijn in de regio. - Of de werknemer moet aantonen dat deze opleiding de kans vergroot bij bepaalde vacatures. - De werknemer is nog niet begonnen met de opleiding. Na de aanvraag De scholingsvoucher kan aangevraagd worden tot en met 30 september 205. Als het UWV de aanvraag met alle bijlagen ontvangen heeft, krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarna krijgt u uiterlijk binnen 8 weken bericht of u aanmerking komt voor de scholingsvoucher. 6. Plaatsingsfee Heeft een intermediair (bijvoorbeeld een uitzendbureau of een re-integratiebureau) een werkzoekende van 50 jaar of ouder begeleid naar een baan? Dan kan de intermediair na 3 maanden een plaatsingsfee aanvragen. De hoogte van deze subsidie hangt af van de duur van het dienstverband. - Is de werknemer 3 maanden in dienst? Dan is de plaatsingsfee 300,-. - Is de werknemer 6 maanden na zijn eerste werkdag nog aan het werk via dezelfde intermediair? Dan kan de intermediair een vervolgaanvraag doen voor een plaatsingsfee. Hij ontvangt dan 700,-. - Is de werknemer 2 maanden na zijn eerste werkdag nog aan het werk via dezelfde intermediair? Dan kan de intermediair een tweede vervolgaanvraag doen voor een plaatsingsfee. Hij ontvangt dan 500,-. De regeling is tijdelijk en geldt voor arbeidscontracten die uiterlijk op 30 september 206 ingaan. Er is een beperkt budget. Dus hoe eerder de intermediair de plaatsingsfee aanvraagt, hoe groter de kans dat UWV de plaatsingsfee kan toekennen. Wat zijn de voorwaarden voor een plaatsingsfee? - De intermediair heeft de werkzoekende begeleid naar een baan. - De eerste werkdag was op of na oktober De werkzoekende heeft een WW-uitkering en was 50 jaar of ouder op de eerste werkdag. - De werkzoekende heeft gewerkt voor de helft van het aantal uren waarvoor hij een WWuitkering krijgt. Maar minimaal 2 uur per week, voor ten minste 3 maanden. - De werkzoekende heeft in iedere maand gewerkt. Hoe vraagt u de plaatsingsfee aan? U kunt als intermediair de plaatsingsfee aanvragen voor werkzoekenden die op of na oktober 203 zijn begonnen met werken. U vraagt de plaatsingsfee aan met het formulier Aanvraag plaatsingsfee. Een eerste of tweede vervolgaanvraag vraagt u aan met het formulier Vervolgaanvraag plaatsingsfee. 3

14 Let op: aanvragen moeten uiterlijk 45 dagen na afloop van elke periode van 3 maanden bij het UWV binnen zijn. 7. Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) Wilt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte aannemen? Ook dan kunt u gebruikmaken van de no-riskpolis. Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewetuitkering. De Ziektewetuitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Deze regeling wordt vaak de no-riskpolis genoemd. Heeft uw werknemer een no-riskpolis? Uw werknemer heeft recht op een no-riskpolis als hij bij het begin van zijn dienstverband aan een van de volgende voorwaarden voldoet: - Hij krijgt een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering. - Hij kreeg ooit een Wajong-uitkering. - Hij heeft problemen (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst. - Hij heeft een verklaring gekregen van de gemeente of UWV dat hij een arbeidshandicap heeft. - Hij heeft een WSW-indicatie. - Hij is voor 8 juli 954 geboren, hij heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering en hij is vanuit de WW bij u in dienst gekomen. Hij krijgt dan na 3 weken ziekte een Ziektewetuitkering. Voor meer informatie Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) 8. Vergoeding voorzieningen werkgever Neemt of heeft u een werknemer in dienst met een ziekte of handicap? En maakt u extra kosten om zijn werk mogelijk te maken? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of het bedrijf. Uw werknemer kan zelf subsidie voor meeneembare hulpmiddelen aanvragen. Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen? - Subsidie voor aanpassingen aan de werkplek - Een mobiliteitsbonus: als u een werknemer met een WIA-uitkering in dienst hebt, kunt u korting op de WAO/WIA-premie en op het werkgeversdeel van de premie WW-Awf en/of de Ufo-premie toepassen als de werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk gaat. U kunt de mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar krijgen. Meer informatie? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon of kijk op de site van de Belastingdienst. - U mag werknemers jonger dan 8 jaar, of met een Wajong-uitkering een lager loon dan het minimumloon betalen (alleen als deze werknemer door ziekte of handicap aantoonbaar minder presteert). - U kunt een Ziektewetuitkering krijgen als uw werknemer ziek wordt en hij korter dan 5 jaar geleden een WIA uitkering heeft gekregen. 4

15 9. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg) In september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Deze tegemoetkoming bedraagt 252,-. Dit bedrag is een compensatie voor de extra kosten die iemand met een ziekte of handicap heeft. De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is onderdeel van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Deze regeling bestaat verder uit een specifieke tegemoetkoming, een korting op de eigen bijdrage voor de AWBZ en WMO en een belastingaftrek van specifieke ziektekosten. Voor meer informatie Jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten 0. Minder loon betalen (Wajong) Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer. UWV vult het loon van de Wajong er dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers. Voor meer informatie Minder loon betalen (Wajong) 5

16 C. Gemeentelijke regelingen De gemeentelijke regelingen verschillen per gemeente. De regelingen van de gemeente waar de kandidaat is ingeschreven zijn van toepassing. Als voorbeeld worden de regelingen van de gemeente Utrecht en van de gemeente Amersfoort beschreven. C. Gemeente Utrecht Participatiewet Op januari 205 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet op de sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. Personen die voorheen een bijstandsuitkering ontvingen op grond van de Wet Werk en Bijstand ontvangen nu een uitkering op grond van de Participatiewet. Voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering kunt u gebruik maken van een proefplaatsing, jobcoaching, scholing, werkgeverscheque en de no risk polis. De mogelijkheden en voorwaarden van deze instrumenten kunt u hieronder lezen. De belangrijkste regelingen van de gemeente Utrecht zijn:. Proefplaatsing. 2. Jobcoaching. 3. Scholing 4. Werkgeverscheque. 5. No-risk polis. Proefplaatsing Weet u niet zeker of iemand de functie goed kan uitvoeren? Dan bestaat er de mogelijkheid om deze werknemer maximaal 2 maanden met behoud van uitkering bij u te laten werken. U hoeft dan geen loon te betalen. Voorwaarde is dat u de werknemer aansluitend op de proefplaatsing een arbeidsovereenkomst aanbiedt van minimaal 6 maanden. U sluit voor de werknemer een ongevallenen aansprakelijkheidsverzekering af. Als u na de proefplaatsingsperiode een contract aanbiedt, kunt u geen proeftijd meer afspreken. 2. Jobcoaching U kunt jobcoaching aanvragen voor werknemers die een Participatiewet-uitkering ontvangen van de gemeente Utrecht. De jobcoaching wordt ingezet als de werknemer extra begeleiding nodig heeft op zijn werkplek of in zijn privé-omgeving, zodat hij zijn werk kan behouden. De jobcoaching wordt ingehuurd door de gemeente Utrecht en wordt uitsluitend geboden door gecertificeerde jobcoaches. 6

17 Als voorwaarde geldt dat de werknemer bij u in dienst is of werkt in een proefplaatsing bij u. De begeleidingsbehoefte en de doelstelling van de begeleiding legt u vast in een opdrachtformulering. Jobcoaching is altijd een tijdelijke ondersteuning die per persoon maximaal 50 uur bedraagt. 3. Scholing Scholingskosten kunnen vergoed worden als de werknemer deze scholing nodig heeft om zijn functie uit te oefenen. De kosten van de scholing bedragen maximaal 6.000,- per opleiding. Daarbij vindt een toets plaats op marktconformiteit. De opleiding of cursus leidt tot een erkend diploma of een certificaat binnen een branche. De scholing leidt tot uitstroom naar betaald werk en sluit aan bij de capaciteiten van de werknemer. 4. Werkgeverscheque De werkgeverscheque is een eenmalige subsidie bedoeld voor compensatie van (aantoonbare) extra kosten, bijvoorbeeld voor aanpassingen op de werkplek, het inwerken van een kandidaat of training on the job. Bij een proefplaatsing of arbeidsovereenkomst van minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden is de hoogte van deze subsidie maximaal.500,-. Bij een arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden is de hoogte van de subsidie maximaal 3.000,-. Bij de werkgeverscheque gelden de voorwaarden dat er sprake is van een proefplaatsingsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst van meer dan 2 uur in de week en dat u de extra kosten specificeert. Bij de aanvraag moet u een uittreksel van uw inschrijving bij de KvK en een bankafschrift waar de subsidie op gestort moet worden, overleggen. 5. No risk polis Wilt u een werkzoekende een kans geven maar twijfelt u vanwege de consequenties van mogelijk ziekteverzuim? Dan kunt u een beroep doen op de no riskpolis. Met deze polis bent u verzekerd tegen onkosten als gevolg van ziekte. De polis kent een eigen risico van 2 weken en is voor een half jaar beschikbaar. 7

18 C.2 Gemeente Amersfoort De regelingen van de gemeente Amersfoort zijn divers omdat het maatwerk is; de mogelijkheden zijn afhankelijk van het aangeboden leerwerktraject en worden nauwkeurig afgestemd op de kandidaat. De afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat en de kans tot structurele uitstroom spelen hierbij de belangrijkste rol. Er worden geen middelen ingezet wanneer er geen of nauwelijks afstand is tot de arbeidsmarkt en er geen baangarantie wordt afgegeven. De afdeling Arbeidsintegratie van de gemeente Amersfoort kan maatwerkbesluiten nemen voor:. Scholingsbijdrage. 2. Proefplaatsing of opleiding met behoud van uitkering. 3. Plaatsingspremie.. Scholingsbijdrage. Een vergoeding van opleidingskosten en soms een aanvullende coachings bijdrage voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt die in een leerwerktraject met baangarantie worden geplaatst. 2. Proefplaatsing. Een proefplaatsing is maximaal maand en wordt alleen ingezet bij een reële kans op structurele uitstroom. Bij leerwerktrajecten is het mogelijk gedurende een langere periode (één of enkele maanden) scholing te volgen met behoud van uitkering. 3. Plaatsingspremie. Werkgevers die een werkzoekende aannemen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kunnen soms in aanmerking komen voor de Amersfoortse Plaatsingspremie Wet Werk en Bijstand. Soms heeft de gemeente fors geïnvesteerd in een kandidaat en heeft deze cliënt laten zien dat hij hard kan en wil werken aan zijn toekomst. Dan is het zaak om een passende baan te vinden. Om werkgevers extra te stimuleren een werkzoekende aan te nemen die aan de criteria voldoet, geeft de gemeente een premie van 2.500,-. Bij een dienstverband van tenminste 6 maanden. Deze premie is ingesteld als steuntje in de rug.voor u als werkgever en voor de werkzoekende. 8

19 De plaatsingspremie kan worden ingezet als er geen gebruik wordt gemaakt van een proefplaatsing met behoud van uitkering. Voor meer informatie over de plaatsingspremie kunt u contact opnemen met het Leerwerkloket regio Amersfoort. Stapeling Combinatie van regelingen is niet mogelijk. 9

20 D. Sectorale regelingen In verschillende sectoren zijn specifieke financiële regelingen op het gebied van Leren en Werken. Het valt buiten het bestek van deze brochure om alle sectorale financiële regelingen te beschrijven. We adviseren per leerwerktraject en per kandidaat te onderzoeken of specifieke sectorale regelingen van toepassing zijn. Deze informatie is vaak te verkrijgen bij het betreffende kenniscentrum of het O en O fonds van de branche. Bovendien kan aangesloten worden bij een sectorplan. In de verschillende sectorplannen zijn veel regelingen op het gebied van leren en werken opgenomen. In het Sociaal akkoord is afgesproken dat sociale partners een sectorplan kunnen indien met als doel vermindering van de werkloosheid voor de korte termijn. Tegelijkertijd moeten de sectorplannen een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt. Voor meer informatie over de sectorplannen en de goedgekeurde plannen verwijzen we naar de website van de Stichting van de Arbeid en de website van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid: Op deze pagina vindt u samenvattingen van toegekende sectorplannen met daarin onder meer de doelen, maatregelen en kerncijfers: Factsheets cofinanciering sectorplannen Brug WW De brug WW is opgenomen in de Regeling cofinanciering sectorplannen 205. De regeling richt zich specifiek op de cofinanciering van sectorplannen die de overgang bevorderen van-werk-naar-werk en van-werkloosheid-naar-werk, met de mogelijkheid van brug-ww. Met de brug-ww in combinatie met de derde tranche sectorplannen is het mogelijk om een verdere impuls te geven aan het door sociale partners, sectoren en bedrijven in gang zetten van transities op de arbeidsmarkt. Het doel van de regeling 205 is om gewenste overgangen vanuit werk en vanuit werkloosheid naar hetzelfde of een ander beroep te stimuleren bij een andere werkgever. De maatregelen in het derde tijdvak moeten zijn gericht op het aan het werk helpen van mensen die met werkloosheid worden bedreigd, dan wel mensen die werkloos zijn. Het samenwerkingsverband bestaat altijd tenminste uit een werkgeversorganisatie en een werknemersorganisatie. Provincies en (centrum)gemeenten kunnen een actieve rol spelen bij regionale sectorplannen. Het is de bedoeling dat het samenwerkingsverband dat het plan indient, de arbeidsmarktanalyse toespitst op kansrijke beroepen in de sectoren en/of regio s waarin naar verwachting op de korte en (middel)lange termijn vacatures beschikbaar zijn. Op basis hiervan treft het samenwerkingsverband een of meer maatregelen om mensen naar deze vacatures toe te leiden. De cofinanciering door SZW bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Met de aanpassingen wordt ook beoogd om baanwisselingen waarbij aanzienlijke omscholing nodig is voor een overstap naar een andere werkgever, al dan niet in een ander beroep, beter te 2 0

21 ondersteunen. In deze gevallen kunnen werknemers, die deelnemen aan de maatregelen uit sectorplannen uit het derde aanvraagtijdvak en zich omscholen, ook gebruikmaken van de zogenoemde brug-ww. In de brug-ww ontvangt de werknemer een WW-uitkering over de uren dat hij scholing volgt, in combinatie met een baan bij een andere werkgever. Daarnaast betaalt de werkgever salaris voor de uren waarin wordt gewerkt. 2

22 E. Regionale regelingen In de arbeidsmarktregio Utrecht Midden werken 5 gemeenten en betrokken partners samen in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Met de Leermeestervoucher en de Startersbonus wil het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht- Midden werkgevers stimuleren om jongeren (tot 27 jaar) aan de slag te helpen. Tot nu toe kon een werkgever alleen financiële ondersteuning krijgen voor jongeren die een WWBof een eventueel een WW-uitkering hebben. Met de Leermeester voucher en de Starterbonus is dit anders. Werkgevers uit de arbeidsmarkt regio Utrecht Midden die jongeren een contract aanbieden worden financieel ondersteund ongeacht de situatie van de jongeren. Dat contract moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Startersbonus De Startersbonus van.000,- is voor elke werkgever in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden die een jonger tot 27 jaar voor minimaal 6 maanden een contract aanbiedt van minimaal 24 uur per week. De bonus mag vrij door de werkgever worden ingezet voor tegemoetkoming van de kosten, opleiding, begeleiding of ander zaken. De bonus wordt na afloop van de termijn van 6 maanden pas uitgekeerd. Leermeestervoucher De Leermeestervoucher van.500,- is voor elke werkgever in de arbeidsmarktregio Utrecht Midden die een jongere tot 27 jaar voor minimaal 2 maanden een BBL contract aanbiedt. De voucher is een tegemoetkoming in de kosten voor de inzet van een leermeester om de jongere in de praktijk te begeleiden. De voucher wordt na de eerste 6 maanden van het contract uitgekeerd. Werkgevers uit de regio kunnen de Startersbonus of de Leermeestervoucher aanvragen via De instrumenten kunnen met terugwerkende kracht vanaf januari 204 worden aangevraagd. De uiterlijke termijn voor de aanvraag is januari 205 of tot zolang het budget van ,- beschikbaar is. De Startersbonus en Leermeester voucher is niet geldig in combinatie met de andere instrumenten die vanuit de gemeenten in de arbeidsmarktregio ingezet kunnen worden. 2 2

23 Digitaal advies De verschillende financiële regelingen op het gebied van leren en werken kunt u ook terugvinden via de websites: Via deze websites krijgt u snel inzicht in de omvang van de financiële regelingen van elke afzonderlijke kandidaat door het invullen van enkele gegevens van de (potentiele) werknemer. Bovendien krijgt u een digitale handreiking bij de aanvraagprocedure. De specifieke regelingen voor de regio Utrecht en de regio Amersfoort zijn nog niet op deze websites opgenomen. Voor aanvullend advies kunt u contact opnemen het Leerwerkloket Utrecht of het Leerwerkloket regio Amersfoort. Wat doet het Leerwerkloket voor u? Het Leerwerkloket Utrecht en het Leerwerkloket regio Amersfoort is goed op de hoogte van de verschillende financiële regelingen en subsidies op het gebied van leren en werken. Wanneer u kandidaten in een leerbaan wilt plaatsen, geven wij voorafgaand aan de mogelijke plaatsing voor elke afzonderlijke kandidaat advies over de aanvraag van financiële regelingen en subsidies. Wij adviseren hierbij ook over de mogelijke stapelbaarheid van de verschillende regelingen. Bovendien vertellen wij u hoe u de aanvraag kunt indienen. Wij adviseren niet over kandidaten die reeds in een leerbaan zijn geplaatst. Leerwerkloket Utrecht, Moeder Teresalaan 00, 3527 WB Utrecht, Postbus 204, 3500 GA Utrecht, T E W Leerwerkloket regio Amersfoort, Stadsring 75, 38 HN Amersfoort, Postbus 3000, 3800 DA Amersfoort, T E W Disclaimer Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie in deze brochure zo volledig, zo nauwkeurig en zo actueel mogelijk te laten zijn. Het Leerwerkloket Utrecht en het Leerwerkloket regio Amersfoort aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in deze brochure. 2 3

Financiële regelingen leren en werken. Regio Zwolle. Nummer 4. 16 juni 2015

Financiële regelingen leren en werken. Regio Zwolle. Nummer 4. 16 juni 2015 Financiële regelingen leren en werken Regio Zwolle Nummer 4 16 juni 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Belasting voordelen... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Mobiliteitsbonus (premiekorting in

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 38. 15 januari 2016

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 38. 15 januari 2016 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 38 5 januari 206 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A.Regelingen landelijke overheid... 5. Subsidieregeling

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 37. 27 oktober 2015

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 37. 27 oktober 2015 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 37 27 oktober 205 Inhoud Inleiding... 4 A.Regelingen landelijke overheid... 5. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 34. 14 januari 2015

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 34. 14 januari 2015 Financiële regelingen leren en werken Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 34 4 januari 205 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren... 5 2.

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 39. 15 maart 2016

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 39. 15 maart 2016 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 39 5 maart 206 Inhoud Inleiding... 4 A.Regelingen landelijke overheid... 5. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 32. 25 september 2015

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 32. 25 september 2015 Financiële regelingen leren en werken Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 32 25 september 205 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 29. 6 januari 2014

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 29. 6 januari 2014 Financiële regelingen leren en werken Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 29 6 januari 204 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren... 5 2.

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 23 maart 2016 nr.1. Zwol

Financiële regelingen. Voor werkgevers 23 maart 2016 nr.1. Zwol Financiële regelingen Voor werkgevers 23 maart 2016 nr.1 Zwol Inhoud Inleiding... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Mobiliteitsbonus (premiekorting)...

Nadere informatie

Financiële regelingen Bookman Old Style 36 pt bold

Financiële regelingen Bookman Old Style 36 pt bold Financiële regelingen Bookman Old Style 36 pt bold Voor werkgevers 21 juli 2016 nr. 3.2 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4

Financiële regelingen. Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4 Financiële regelingen Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Tel mee voor Taal...

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 1 april 2016 nr. 2

Financiële regelingen. Voor werkgevers 1 april 2016 nr. 2 Financiële regelingen Voor werkgevers 1 april 2016 nr. 2 Inhoud Inleiding... 4 A.Regelingen landelijke overheid... 5 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 5 2. Mobiliteitsbonus (premiekorting in dienst

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 28 juni 2016 nr. 3

Financiële regelingen. Voor werkgevers 28 juni 2016 nr. 3 Financiële regelingen Voor werkgevers 28 juni 2016 nr. 3 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A.Regelingen landelijke overheid... 5 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 5 2. Mobiliteitsbonus (premiekorting

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5

Financiële regelingen. Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5 Financiële regelingen Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Tel mee met Taal...

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4.1

Financiële regelingen. Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4.1 Financiële regelingen Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4.1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Regelingen landelijke overheid... 5 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 5 2. Tel mee

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een ziekte of handicap in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl

Nadere informatie

Inleiding. Premiekorting

Inleiding. Premiekorting Inleiding De overheid heeft verschillende subsidieregelingen om mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen en te houden. Er zijn verschillende subsidieregelingen specifiek gericht op een bepaalde

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART MEI 2015

SUBSIDIEKAART MEI 2015 SUBSIDIEKAART MEI 2015 Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers. Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten

Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers. Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten 1 Introductie Marjolijn Berend Landelijk adviseur werkgeversdiensten Karsten Bulling Landelijk adviseur werkgeversdiensten

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Fryslân. Nummer 1

Financiële regelingen leren en werken. Regio Fryslân. Nummer 1 Pagina 1 Financiële regelingen leren en werken Regio Fryslân Nummer 1 LeerWerkLoket Fryslân, mei 2014 Pagina 2 Inhoud Inleiding... 5 Het Leerwerkloket Fryslân... 5 A. Belasting voordelen... 6 1. Subsidieregeling

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5

Financiële regelingen. Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5 Financiële regelingen Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Tel mee voor Taal...

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! DRV Subsidie Advies 15-01-2014 Ook in 2014 gelden maatregelen om investeren in personeel te stimuleren. Afdrachtvermindering Speur Ontwikkelingswerk Met

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt

FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft Ziektewet-uitkering (no-riskpolis) Minder

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

Loonkostensubsidies. De mogelijkheden in vogelvlucht. Mark van Waas

Loonkostensubsidies. De mogelijkheden in vogelvlucht. Mark van Waas Loonkostensubsidies De mogelijkheden in vogelvlucht Mark van Waas UW GROEIEND BEDRIJF Wie neemt u aan? ARBEIDSGEHANDICAPTEN Premie korting No Risk Polis Voorzieningen Loondispensatie Arbeidsgehandicapten

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN OP PERSONEELSGEBIED VOOR WERKGEVERS

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN OP PERSONEELSGEBIED VOOR WERKGEVERS Ouderen Premiekorting ouderen vanaf 56 jaar (mobiliteitsbonus) (was voorheen 50 jaar) Aanvragen bij, uitvoering door Belastingdienst - Werkgever krijgt 7.000,= premiekorting per jaar, maximaal 3 jaren,

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART MEI 2016

SUBSIDIEKAART MEI 2016 SUBSIDIEKAART MEI 2016 Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene

Nadere informatie

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK BANENAFSPRAAK BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers om de komende jaren een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit komt

Nadere informatie

Overzicht subsidies/programma s

Overzicht subsidies/programma s Bijlage 2 Overzicht subsidies/programma s Toelichting Dit betreft een overzicht van bestaande (en ontwikkeling) subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden

Nadere informatie

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren Subsidieregeling Praktijkleren INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Hoogte subsidie 3 3. Indienen aanvraag en voorwaarden subsidie 4 4. Overgangsregeling 2014 5 Bijlagen: -voorbeeld urenregistratie - voorbeeld

Nadere informatie

In dialoog met de subsidioloog. Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord

In dialoog met de subsidioloog. Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord In dialoog met de subsidioloog Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord Regelingen en subsidies Mobiliteitsbonussen Premiekorting jongeren Subsidieregeling praktijkleren Plaatsingsfee

Nadere informatie

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 #5 Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Als uw bedrijf groeit, is er al snel extra personeel nodig. Zeker voor kleine bedrijven is het een grote stap om iemand aan te nemen. Het kost

Nadere informatie

H.R.P. (Henk) Zevering

H.R.P. (Henk) Zevering H.R.P. (Henk) Zevering Manager / adviseur ROZA Salarisverwerking & P&O advies en Hrsalarisservice - Salarisverwerking & advisering voor alle branches - HR advisering in, door en uitstroom - Begeleiding

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper Scholing en personeel 2017 De overheid betaalt mee! whitepaper In dit whitepaper: Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren.

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Premiekorting Arbeidsgehandicapte... 4 Jonggehandicaptenkorting

Nadere informatie

Werken met een ziekte of handicap?

Werken met een ziekte of handicap? FNV Bondgenoten Werken met een ziekte of handicap? De mogelijkheden voor u op een rijtje Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Oktober 2007 Oplage: 1500 Opmaak: FNV

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum Vitae Wezep Profiel Ruime werkervaring binnen de catering.

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! 20-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren Handleiding Subsidieregeling praktijkleren De Subsidieregeling praktijkleren vervangt de WVA-onderwijs per 1 januari 2014. Dit is was een belastingmaatregel waarmee u een bedrag per jaar kon terugvragen.

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel

Advieswijzer. Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel 2 Advieswijzer Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 6 maart 2017 nr. 7.1

Financiële regelingen. Voor werkgevers 6 maart 2017 nr. 7.1 Financiële regelingen Voor werkgevers 6 maart 2017 nr. 7.1 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Regelingen landelijke overheid... 5 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 5 2. Tel mee voor Taal... 7

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Besluitvorming Regionale arbeidsmarktaanpak Twente

Besluitvorming Regionale arbeidsmarktaanpak Twente Besluitvorming Regionale arbeidsmarktaanpak Twente Datum : 2 oktober 2014 Aan : Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt Van: : Ambtelijk overleg arbeidsmarkt Onderwerp : Stand van zaken/beslispunten Voorstel:

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 6 maart 2017 nr. 7.1

Financiële regelingen. Voor werkgevers 6 maart 2017 nr. 7.1 Financiële regelingen Voor werkgevers 6 maart 2017 nr. 7.1 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Tel mee voor Taal... 6

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Amersfoort Profiel Mijn

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3772 12 februari 2014 Beleidsregels Protocol Scholing 2014 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Besluit:

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden: Betreft: loonkostenvoordelen per 1-januari 2018 Wezep, december 2017 Loonkostenvoordelen (gaat in per 1-1-2018) Loonkostenvoordelen (LKV s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op

Nadere informatie

Subsidies en regelingen Bestemd voor werknemers met een beperking

Subsidies en regelingen Bestemd voor werknemers met een beperking Subsidies en regelingen Bestemd voor werknemers met een beperking Voorwoord In dit document worden een aantal regelingen vermeld die bestemd zijn voor mensen met een beperking en die een positieve bijdrage

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Rosmalen Profiel Ik beschik

Nadere informatie

Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN

Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave De banenafspraak en het quotum: wat houdt het in? 3 Stroomschema 4 Stappenplannen 6 Een Wajonger in dienst

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Hieronder volgt een kort overzicht van de categorieën waarop WVA-onderwijs van toepassing is, mits er wordt voldaan aan de regelgeving:

Hieronder volgt een kort overzicht van de categorieën waarop WVA-onderwijs van toepassing is, mits er wordt voldaan aan de regelgeving: Generieke regelingen 1. Personeelssubsidies 1.1 Wet Vermindering Afdracht Onderwijs 2013 (incl. Erkenning van Verworven Competenties (EVC)) De Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Plaats : Oosterbeek Sinds

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Arnhem Profiel Ik ben werkzaam sinds 2000 bij de *, waarvan 11

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Sociaal ondernemen loont!

Sociaal ondernemen loont! Mijn tempo is iets lager, maar zijn betrokkenheid is enorm. Sociaal ondernemen loont! Marinus van Voorthuizen en Patrick van Doorn van Jumbo, Barneveld Proefplaatsing De werkgever heeft een kandidaat met

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Doesburg Profiel Mijn ervaring

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie