HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS"

Transcriptie

1 HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR

2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties inschrijvingen / generatiestudenten... 5 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs Aantal inschrijvingen van generatiestudenten Colofon

3 INLEIDING Naar jaarlijkse gewoonte verschijnt ook dit najaar de publicatie Hoger onderwijs in cijfers, met als doel een eerste zicht te geven op het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor het lopende academiejaar. In deze publicatie gaat het om een eerste rapportering over het academiejaar De cijfers zijn dus nog niet definitief. De inschrijvingsaantallen zullen nog toenemen in de loop van het academiejaar. Deze publicatie bevat het aantal actieve inschrijvingen met diplomacontract 1 in de opleidingen professionele bachelor, academische bachelor, master, master na professionele bachelor, basisopleidingen van twee cycli 2 en schakelprogramma, dat op 31 oktober 2011 in de Databank Hoger Onderwijs geregistreerd was. In de tabellen wordt het aantal inschrijvingen weergegeven; dit is niet gelijk aan het aantal studenten. Een student kan immers voor verschillende opleidingen (al dan niet in verschillende instellingen) tegelijk inschrijven. Net als vorig jaar, zijn de inschrijvingen in gezamenlijke opleidingen niet opgenomen in de tabellen per instelling. Dit zijn opleidingen die door meer dan één instelling samen georganiseerd worden. Deze worden apart weergegeven met vermelding van de participerende instellingen en de verdeelsleutel. Instellingen met veel inschrijvingen voor gezamenlijke opleidingen zullen dus een lager inschrijvingsaantal hebben in de tabellen per instelling, maar worden dan vermeld bij de gezamenlijke opleidingen. Sinds academiejaar is de rapportering per studiegebied gewijzigd. Eén opleiding kan onder meer dan één studiegebied vallen. In dit geval worden alle betrokken studiegebieden in alfabetische volgorde opgesomd. De vroegere term gecombineerde studiegebieden wordt nu zoveel mogelijk verlaten met de bedoeling een gedetailleerder beeld te geven. 1 Een diplomacontract is een contract aangegaan door een instellingsbestuur met de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding of die zich inschrijft voor een schakel- of voorbereidingsprogramma. Een student kan zich ook inschrijven met een credit- of examencontract. 2 De Universiteit Antwerpen biedt nog de licentiaatsopleiding Arts aan. 3

4 ORGANISATIE VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN Vanaf het academiejaar werd de bachelor-masterstructuur 3 progressief jaar na jaar ingevoerd in de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk en hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en van competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een professioneel gerichte bacheloropleiding biedt als dusdanig een directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt. Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder. Zij stromen door naar een masteropleiding. De masteropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een gevorderd niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder, dat noodzakelijk is voor de autonome beoefening van de wetenschappen of de kunsten of voor de aanwending van deze wetenschappelijke of artistieke kennis in de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een aantal masteropleidingen wordt georganiseerd als vervolg op een professioneel gerichte bacheloropleiding. Dit zijn masteropleidingen na een professionele bachelor. Deze zijn in principe toegankelijk na het volgen van een schakelprogramma. Een schakelprogramma is een programma dat wordt opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma. Bacheloropleidingen sluiten aan bij het secundair onderwijs. Masteropleidingen sluiten in de regel aan bij een (academische) bacheloropleiding. Masteropleidingen kunnen ook toegankelijk zijn voor professioneel gerichte bachelors na het succesvol afronden van een schakelprogramma. 3 Cf. decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zoals gewijzigd door verschillende decreten. 4

5 EVOLUTIES INSCHRIJVINGEN / GENERATIESTUDENTEN In dit deel wordt een vergelijking gemaakt tussen het aantal inschrijvingen op 31 oktober 2010 (voor het academiejaar ) en 31 oktober 2011 (voor het academiejaar ). AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS Evolutie % evolutie Academisch gerichte opleidingen % Professioneel gerichte opleidingen % Schakelprogramma % Eindtotaal % Evolutie % evolutie Hogeschool % Universiteit % Eindtotaal % Het aantal inschrijvingen geregistreerd op 31 oktober 2011 ligt 5% hoger ten opzichte van dezelfde datum vorig academiejaar. De grootste stijging doet zich voor bij de schakelprogramma s. Er is een grotere stijging van het aantal inschrijvingen in de professioneel gerichte opleidingen dan in de academisch gerichte opleidingen, al volgt de meerderheid van de studenten in het hoger onderwijs een academisch gerichte opleiding 4. De stijging van het aantal inschrijvingen is het grootst aan de hogescholen, meer bepaald 6%. De inschrijvingen aan de universiteiten stijgen met 5%. 4 Hieronder vallen enkel de opleidingen academisch gerichte bachelor, master, master na professionele bachelor en basisopleidingen van twee cycli (afbouw). 5

6 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER INSTELLING De cijfers in deze publicatie zijn een momentopname op 31 oktober 2011 en zijn zeker geen definitieve cijfers. Op basis van de vastgestelde activiteit op het niveau van de databank, zijn er indicaties dat de instellingen dit academiejaar sneller geregistreerd hebben. De manier waarop het inschrijvingsproces binnen een instelling verloopt, kan een effect hebben op het beeld dat in deze tabel geboden wordt. Om het effect hiervan te nuanceren, vermelden we ook de cijfers van het vorige academiejaar volgens de telling van 30/09/2011. Instelling Definitieve cijfers Evolutie % evolutie (31/10/2011 (telling 30/09/2011) (telling 31/10/2010) (telling 31/10/2011) t.o.v. 31/10/2010) Artesis Hogeschool Antwerpen % Arteveldehogeschool % Erasmushogeschool Brussel % Groep T-Internationale Hogeschool Leuven % Hogere Zeevaartschool % Hogeschool Gent % Hogeschool voor Wetenschap & Kunst* % Hogeschool West-Vlaanderen % HUB-EHSAL % HUB-KUBrussel % Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke % Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende % Katholieke Hogeschool Kempen % Katholieke Hogeschool Leuven % Katholieke Hogeschool Limburg % Katholieke Hogeschool Sint-Lieven % Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen % Katholieke Universiteit Leuven % Lessius Antwerpen % Lessius Mechelen % Plantijn - Hogeschool van de provincie Antwerpen % Provinciale Hogeschool Limburg % transnationale Universiteit Limburg % Universiteit Antwerpen % Universiteit Gent % Universiteit Hasselt % Vrije Universiteit Brussel % XIOS Hogeschool Limburg % Algemeen totaal % 6

7 *Vanaf is er een fusie van de Hogeschool Sint-Lukas Brussel en de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst. Om deze reden werden voor de cijfers van Hogeschool Sint-Lukas Brussel samengeteld met deze van de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst om de vergelijking met mogelijk te maken. 7

8 AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN Soort opleiding Evolutie % evolutie Professioneel gerichte bachelor % Academisch gerichte bachelor % Algemeen totaal % Soort opleiding Evolutie % evolutie Professioneel gerichte bachelor % Academisch gerichte bachelor aan een Hogeschool % Academisch gerichte bachelor aan een Universiteit % Algemeen totaal % In tegenstelling tot de voorbije academiejaren is er een stagnatie van het aantal generatiestudenten. Enkel de professioneel gerichte bachelor kent nog een kleine stijging van het aantal inschrijvingen. AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER STUDIEGEBIED IN EEN PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR studiegebied Evolutie % evolutie Architectuur % Audiovisuele en beeldende kunst % Biotechniek % Gezondheidszorg % Gezondheidszorg - Onderwijs Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handelswetenschappen en bedrijfskunde % % Muziek en podiumkunsten % Nautische wetenschappen % Onderwijs % Sociaal-agogisch werk % Algemeen totaal % Net zoals vorige academiejaren is Handelswetenschappen en bedrijfskunde het grootste studiegebied in de professioneel gerichte bachelor, gevolgd door Onderwijs en Gezondheidszorg. De grootste stijging doet zich voor in het studiegebied Nautische Wetenschappen, al gaat het hier slechts om kleine aantallen, en in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst. De 8

9 grootste daling vinden we in het studiegebied Muziek en podiumkunsten, maar ook hier gaat het om een klein studiegebied. Een opmerkelijke vaststelling is dat het aantal generatiestudenten in het studiegebied Onderwijs met 6% daalt 5. AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER STUDIEGEBIED IN EEN ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR Studiegebied Evolutie % evolutie Archeologie en kunstwetenschappen % Architectuur % Audiovisuele en beeldende kunst % Bewegings- en revalidatiewetenschappen % Biomedische wetenschappen % Biotechniek % Diergeneeskunde % Economische en toeg.economische wetens % Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale % wetenschappen Farmaceutische wetenschappen % Geneeskunde % Geschiedenis % Geschiedenis - Taal- en letterkunde % Gezondheidszorg % Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.recht % Handelswetenschappen en bedrijfskunde % % Muziek en podiumkunsten % Nautische wetenschappen % Politieke en sociale wetenschappen % Productontwikkeling % Psychologie en pedagogische wetenschappen % Rechten, notariaat en crimin. wetenschappen % Sociale gezondheidswetenschappen % Taal- en letterkunde % Tandheelkunde % Toegepaste biologische wetenschappen % Toegepaste taalkunde % Toegepaste wetenschappen % 5 In het addendum bij Hoger Onderwijs in Cijfers bekijken we de evolutie in het studiegebied Onderwijs meer in detail. 9

10 Verkeerskunde % Wetenschappen % Wijsbegeerte en moraalwetenschappen % Algemeen totaal % Net zoals vorig academiejaar blijven Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, Economische en toegepaste economische wetenschappen en de drie populairste studiegebieden. Opvallend ten opzichte van vorig academiejaar is de stijging van de STEM-opleidingen 6 in vergelijking met de globale evolutie van de academische opleidingen 7. 6 In deze publicatie beschouwen we de academische opleidingen binnen de studiegebieden Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen,, Nautische wetenschappen, Toegepaste Biologische wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen en Wetenschappen als STEM-opleidingen. De afkorting STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. 7 De evolutie van de STEM-opleidingen wordt meer in detail besproken in het addendum bij Hoger Onderwijs in Cijfers. 10

11 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS ALGEMEEN M V T Academisch gerichte opleidingen Professioneel gerichte opleidingen Schakelprogramma Eindtotaal M V T Hogeschool Universiteit Eindtotaal

12 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER SOORT OPLEIDING EN STUDIEGEBIED Soort opleiding Studiegebied M V T Professioneel gerichte opleidingen Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Gezondheidszorg - Onderwijs Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handelswetenschappen en bedrijfskunde Muziek en podiumkunsten Nautische wetenschappen Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Professioneel gerichte opleidingen Academisch gerichte opleidingen Archeologie en kunstwetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen - Economische en toeg.economische wetens. - Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Psychologie en pedagogische wetens. - Rechten, notariaat en crimin. wetensch. - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen - Taal- en letterkunde Architectuur Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatiewetenschappen Biomedische wetenschappen Biotechniek Diergeneeskunde Economische en toeg.economische wetens Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen Economische en toeg.economische wetens. - Rechten, notariaat en crimin. wetensch. Economische en toeg.economische wetens. - Wetenschappen Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde Geneeskunde - Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen Geschiedenis Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde Geschiedenis - Taal- en letterkunde Gezondheidszorg Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec Handelswetenschappen en bedrijfskunde Muziek en podiumkunsten Nautische wetenschappen

13 Politieke en sociale wetenschappen Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde Politieke en sociale wetenschappen - Wetenschappen Productontwikkeling Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Sociale gezondheidswetenschappen Taal- en letterkunde Tandheelkunde Toegepaste biologische wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Wetenschappen Toegepaste taalkunde Toegepaste wetenschappen Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Academisch gerichte opleidingen Schakelprogramma Archeologie en kunstwetenschappen Architectuur Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatiewetenschappen Biomedische wetenschappen 1 1 Biotechniek Economische en toeg.economische wetens Gecombineerde studiegebieden (BAMA) Geneeskunde Geschiedenis Handelswetenschappen en bedrijfskunde Muziek en podiumkunsten Politieke en sociale wetenschappen Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Sociale gezondheidswetenschappen Taal- en letterkunde Toegepaste taalkunde Toegepaste wetenschappen Verkeerskunde

14 Wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

15 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN PROFESSIONEEL GERICHTE OPLEIDINGEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING Studiegebied Opleiding M V T Architectuur interieurvormgeving landschaps- en tuinarchitectuur toegepaste architectuur Audiovisuele en beeldende kunst beeldende vormgeving Biotechniek agro- en bio Gezondheidszorg biomedische laboratorium ergotherapie logopedie en audiologie medische beeldvorming optiek en optometrie orthopedie podologie verpleegkunde verpleegkunde brugprogramma voedings- en dieetkunde vroedkunde Gezondheidszorg - Onderwijs sport en bewegen Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk pedagogie van het jonge kind Handelswetenschappen en bedrijfskunde bedrijfsmanagement communicatiemanagement hotelmanagement informaticamanagement en multimedia journalistiek netwerkeconomie office management retailmanagement toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement audiovis.techniek.: assistentie audiovis.techniek.: beeld-geluid-montage audiovis.techniek.: film, TV en video audiovis.techniek.: fotografie auto bouw chemie elektromechanica elektronica-ict

16 energie facilitair management grafische en digitale media hout industrieel productontwerpen logistiek luchtvaart mechanische ontwerp-en productietechnol. 6 6 milieuzorg mode multimedia en communicatie ontwerp- en productie textiel vastgoed Muziek en podiumkunsten dans musical pop- en rockmuziek Nautische wetenschappen scheepswerktuigkunde Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk gezinswetenschappen maatschappelijke veiligheid orthopedagogie sociaal werk sociaal werk gezamenlijke opleiding toegepaste psychologie Totaal Professioneel gerichte bachelor

17 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN ACADEMISCH GERICHTE OPLEIDINGEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR Studiegebied Opleiding M V T Archeologie en kunstwetenschappen archeologie kunstwetenschappen kunstwetenschappen en archeologie musicologie Architectuur architectuur interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten beeldende kunsten gezamenlijk conservatie en restauratie productdesign Bewegings- en revalidatiewetenschappen lichamelijke opv. en bewegingswetensch revalidatiewetensch. en kinesitherapie Biomedische wetenschappen biomedische wetenschappen Biotechniek biowetenschappen Diergeneeskunde diergeneeskunde Economische en toeg.economische wetens. econ.wet./tew/tew:handelsingenieur economische wetenschappen TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsir beleidsinformatica toegepaste economische wetenschappen Economische en toeg.economische wetens. - Politieke sociaal-economische wetenschappen en sociale wetenschappen Farmaceutische wetenschappen farmaceutische wetenschappen Geneeskunde geneeskunde Geschiedenis geschiedenis Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Oosterse talen en culturen T&Regiostudies: arabistiek & Islamkunde T&Regiostudies: Oude Nabije Oosten T&Regiostudies: sinologie T&Regiostudies: Slavistiek & Oost- Europakunde

18 taal- en regiostudies: japanologie Gezondheidszorg milieu- en preventiemanagement revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec godgeleerdheid en godsdienstwetensch Theology and Religious Studies Handelswetenschappen en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management Business Administration handelsingenieur handelswetenschappen ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: industrieel ontwerpen ind. wet.: informatica ind. wet.: milieukunde ind. wet.: nucleaire ind. wet.: textiel ind. wet.: verpakkings Industrial Sciences industriële wetenschappen industriële wetenschappen gezamenlijk Muziek en podiumkunsten drama muziek Nautische wetenschappen nautische wetenschappen Politieke en sociale wetenschappen communicatiewetenschappen politieke en sociale wetenschappen politieke wetenschappen sociologie Productontwikkeling productontwikkeling Psychologie en pedagogische wetens. agogische wetenschappen onderwijskunde pedagogische wetenschappen psychologie Rechten, notariaat en crimin. wetensch. criminologische wetenschappen rechten rechten (gezamenlijke opl. KUB-KUL) rechten (gezamenlijke opl. tul-kul) Sociale gezondheidswetenschappen logopedische en audiologische wetensch Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Tandheelkunde tandheelkunde

19 Toegepaste biologische wetenschappen bio-ingenieurswetenschappen Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Toegepaste wetenschappen ingenieurswet: toegepaste natuurkunde ingenieurswetenschappen ingenieurswetenschappen: architectuur ingenieurswetenschappen: bouwkunde ingenieurswetenschappen: computerwetens ingenieurswetenschappen: elektrotechniek irswet: werktuigkunde-elektrotechniek irswet.:chemische techn.& materiaalkunde Verkeerskunde verkeerskunde Wetenschappen biochemie en bio biologie chemie computerwetenschappen fysica fysica en sterrenkunde geografie geografie en geomatica geologie informatica wiskunde Wijsbegeerte en moraalwetenschappen moraalwetenschappen Philosophy wijsbegeerte wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Academisch gerichte bachelor MASTER Studiegebied Opleiding M V T Archeologie en kunstwetenschappen Archaeology archeologie kunstwetenschappen kunstwetenschappen en archeologie musicologie Archeologie en kunstwetenschappen - Economische Urban Studies en toeg.economische wetens. - Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Psychologie en pedagogische wetens. - Rechten, notariaat en crimin. wetensch. - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen - Taal- en Cultural Studies

20 letterkunde culturele studies Architectuur Architecture architectuur interieurarchitectuur Architectuur - monumenten- en landschapszorg stedenbouw en ruimtelijke planning Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisual Arts audiovisuele kunsten beeldende kunsten conservatie en restauratie Fine Arts productdesign Bewegings- en revalidatiewetenschappen Adapted Physical Activity (EM) lichamelijke opvoeding en bewegingswet Rehabilitation Sciences & Physiotherapy revalidatiewetensch. en kinesitherapie Biomedische wetenschappen Biomedical Sciences biomedische wetenschappen Biotechniek biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde biowetenschappen: landbouwkunde biowetenschappen: voedingsindustrie Diergeneeskunde diergeneeskunde Economische en toeg.economische wetens. accountancy en revisoraat algemene economie Applied Economic Sciences: Business Adm Applied Economic Sciences: Econ. Policy bedrijfseconomie bedrijfskunde beleidseconomie Business Economics cultuurmanagement Economics economische wetenschappen informatiemanagement Information Management management Management Management Science organisatie en management TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid

21 Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen Economische en toeg.economische wetens. - Rechten, notariaat en crimin. wetensch. TEW: handelsingenieur TEW: handelsir id beleidsinformatica toegepaste economische wetenschappen verzekeringen sociaal-economische wetenschappen economie, recht en bedrijfskunde Farmaceutische wetenschappen farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling Geneeskunde geneeskunde Geneeskunde - Toegepaste biologische Bioinformatics wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen Geschiedenis geschiedenis geschiedenis van de Oudheid Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde Eur.Stud:Transnat.&Global Perspective Eur.stud.:transnat.&mondiale perspectiev Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Oosterse talen en culturen taal- en regiostudies: arabistiek & Islamkunde taal- en regiostudies: Slavistiek en Oost Europakunde taal- en regiostudies: japanologie taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten taal- en regiostudies: sinologie Gezondheidszorg milieu- en preventiemanagement revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec godgeleerdheid & godsdienstwetenschappen samenleving, recht en religie Society, Law and Religion Theology and Religious Studies wereldgod.,interrel.dialoog&religiestud Handelswetenschappen en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management Business Administration handelsingenieur handelswetenschappen Inter. Business Economics and Management intern. bedrijfseconomie bedrijfsbeleid Ind. Sc.: Biochemical Engineering Ind. Sc.: Electromechanical Engineering Ind. Sc.: Electronics Engineering ind. wet.: biochemie ind. wet.: bouwkunde

22 ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: elektrotechniek ind. wet.: energie ind. wet.: landmeten ind. wet.: industrieel ontwerpen ind. wet.: informatica ind. wet.: kunststofverwerking ind. wet.: milieukunde ind. wet.: nucleaire ind. wet.: textiel 2 2 ind. wet: verpakkings stedenbouw en ruimtelijke planning Muziek en podiumkunsten drama Music muziek Nautische wetenschappen nautische wetenschappen Politieke en sociale wetenschappen communicatiewetenschappen Communication Studies EU-studies filmstudies en visuele cultuur overheidsmanagement en -beleid politieke communicatie politieke wetenschappen sociologie vergelijkende en Europese politiek vergelijkende en internationale politiek Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en bedrijfscommunicatie letterkunde Politieke en sociale wetenschappen - Wetenschappen milieuwetenschap Productontwikkeling productontwikkeling Psychologie en pedagogische wetens. agogische wetenschappen educatieve studies Educational Sciences Educational Studies onderwijskunde opleidings- en onderwijswetenschappen pedagogische wetenschappen psychologie Social and Cultural Anthropology sociale en culturele antropologie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD 7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD c) les rangées suivantes sont ajoutées : Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology afstudeerrichting Nanotechnology Erasmus Mundus Master

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N najaar 2013? tips voor een doordachte studiekeuze 5 doel en structuur van de brochure 7 1 De 2 Wat kan je studeren? 8 1. Hoger onderwijs 9 1.1 De bama-structuur 9 1.2 Toelatingsvoorwaarden voor bachelor

Nadere informatie

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? najaar 2009 Kies wat jij echt wil... Doel en structuur van de brochure 4 tips voor een doordachte studie- of beroepskeuze 5 Checklist voor je naar de sid-in trekt 9 deel

Nadere informatie

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s In de lijst als bijlage zijn alle wijzigingen voor de aanvullende opleidingen en de specialisatieopleidingen opgenomen die vanaf april 2002 tot en met 10 maart 2003 door de Academische raad werden goedgekeurd.

Nadere informatie

Inhoudstafel. a) opleiding waarvan de eerste cyclus + 1 ste licentie niet wordt

Inhoudstafel. a) opleiding waarvan de eerste cyclus + 1 ste licentie niet wordt 1 Speciale overgangsmaatregelen tijdens de overgangsperiode van de invoering van de Bachelor-Masterstructuur aan de Universiteit Gent voor opleidingen die geen één-op-één omvorming ondergaan (Gecoördineerde

Nadere informatie

WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde)

WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde) WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde) OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN NA 6 TSO EN 7 BSO DOMEIN NIVEAU HOGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS ONDERWIJS B A M A PBa (HOGESCHOOL) ABa HOGESCHOOL ABa UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL Centrum studie- en studentenbegeleiding Vrijheidslaan 17, 1081 Brussel T 02 412 42 11 F 02 412 42 00 info@kubrussel.ac.be http://www.kubrussel.ac.be Infotheek van de vrije

Nadere informatie

straks student in Gent

straks student in Gent straks student in Gent 2012 Kiezen voor de Universiteit Gent Durf denken 3 6 8 9 19 25 27 28 31 35 38 40 45 49 51 56 57 58 De Universiteit Gent lanceerde enkele jaren geleden het motto Durf Denken. Het

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

studeren Weet ik alles over verder studeren? Welke opleidingen liggen mij? studeren werken Weet ik alles over werken? Welke beroepen liggen mij?

studeren Weet ik alles over verder studeren? Welke opleidingen liggen mij? studeren werken Weet ik alles over werken? Welke beroepen liggen mij? studeren Weet ik alles over verder studeren? Welke opleidingen liggen mij? WEET IK ALLES OVER VERDER STUDEREN? WELKE OPLEIDINGEN LIGGEN MIJ? Werken Weet ik alles over werken? Welke beroepen liggen mij?

Nadere informatie

Examencontracten. Contra... 7 Pro... 8 Voorstel tot oplossing:... 8. Examencontract onderwerpen aan restricties?... 8

Examencontracten. Contra... 7 Pro... 8 Voorstel tot oplossing:... 8. Examencontract onderwerpen aan restricties?... 8 Examencontracten INHOUD 1. Examencontract vandaag... 3 Wat... 3 Voorwaarden... 3 Sociaal statuut... 4 Aantal inschrijvingen... 4 Leerkrediet... 4 2. Probleemstelling... 5 Administratieve lasten en kostprijs...

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie. leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen

De wederzijdse onderwijsparticipatie. leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen Schooljaar 2004/2005 De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen,

Nadere informatie

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) 1. Inleiding. 2. Onderzoeksmethode en -groep

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) 1. Inleiding. 2. Onderzoeksmethode en -groep Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 05-12-12 1. Inleiding Op het einde van het secundair onderwijs maken jongeren een studiekeuze die

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology Van Natuur en Techniek naar Science & Technology Rapport van de onafhankelijke Commissie Nulmeting Bèta en Techniek in opdracht van het Platform Bèta Techniek Amsterdam, mei 2006 Van Natuur en Techniek

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

BELEIDSPLAN H.W. Humane wetenschappen, bezield bezig met mens en maatschappij

BELEIDSPLAN H.W. Humane wetenschappen, bezield bezig met mens en maatschappij BELEIDSPLAN H.W. Humane wetenschappen, bezield bezig met mens en maatschappij Goedgekeurd op het Groepsbestuur van 23 januari 2014 1 MISSIE VAN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN De Groep Humane Wetenschappen

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Februari 2014 - maart 2014 - april 2014 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Jaarlijks verslag Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Analyse academiejaar 2007-2008 Inhoudstafel Inleiding... 2 Analyse... 3 A. Doelstellingen en resultaten...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11514 24 april 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake

Nadere informatie

2015 informatiebrochure

2015 informatiebrochure 201 informatiebrochure informatie en inschrijvingen Pieter Breugheldreef 3920 Lommel tel: 011 3 e-mail: info@sjl.wico.be website: http://sjl.wico.be tijdens het schooljaar: tijdens de schooluren van 10

Nadere informatie