Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs"

Transcriptie

1 Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs

2 DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 oktober begint en eindigt op de dag voor het begin van het volgende academiejaar. Ambtshalve geregistreerde instellingen: de hogescholen, de universiteiten, de instellingen voor postinitieel onderwijs en de erkende faculteiten der protestantse godgeleerdheid. Deze instellingen zijn van rechtswege gemachtigd opleidingen aan te bieden die leiden tot een erkende graad, voor zover zij daarbij voldoen aan de bepalingen inzake accreditatie en Toets Nieuwe Opleiding. Bijkomende inschrijving: de tweede (of derde ) inschrijving van een student in hetzelfde academiejaar. Cyclus (afbouw): een studieperiode die leidt tot een graad. Deeltijdse inschrijving: een inschrijving voor de helft van een studiejaar. In een voortgezette opleiding kan een student zich inschrijven voor een deel van een studiejaar, en kan dit spreiden over ten hoogste vier academiejaren. Het hogeschoolbestuur legt de modaliteiten vast in de onderwijsregeling. Generatiestudent: een student die voor het eerst ingeschreven is in het eerste jaar van een basisopleiding in het Vlaams hoger onderwijs en op 1 februari nog is ingeschreven. Geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs: alle niet ambtshalve geregistreerde instellingen die hoger onderwijs aanbieden in de Vlaamse Gemeenschap en door de Vlaamse regering werden geregistreerd. In het jaarboek worden hierover geen cijfers weergegeven. Graad: aanduiding van bachelor, master of doctor verleend op het einde van een opleiding c.q. na promotie met de uitreiking van een diploma. Hogeschool: alleen de instellingen vernoemd in artikel 5 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, kunnen als hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap aanspraak maken op de benaming hogeschool en zich als dusdanig doen kennen. Hoofdinschrijving: een student die op 1 februari regelmatig is ingeschreven met het oog op het werkelijk volgen van een bij of krachtens het decreet erkende opleiding en voldoet aan de toelatings- en inschrijvingsvoorwaarden. Per student komt slechts één regelmatige inschrijving per academiejaar in aanmerking. Kwalificatie van een graad: toevoeging die verwijst naar de voltooide opleiding of voor wat de graad van doctor betreft, naar een vakgebied. Opleiding: de structurerende eenheid van het onderwijsaanbod. Zij wordt bij succesvolle voltooiing bekroond met een diploma. Schakelprogramma: een programma dat kan worden opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het hoger professioneel onderwijs uitgereikt bachelorsdiploma. Het programma beoogt het bijbrengen van enige algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis. Een schakelprogramma omvat ten minste 45 en ten hoogste 90 studiepunten. Op basis van de resultaten van een bekwaamheidsonderzoek kan de minimumomvang worden teruggebracht tot 30 studiepunten. Indien het bekwaamheidsonderzoek ook betrekking had op de eerder verworven kwalificaties kan de instelling het schakelprogramma nog verder terugbrengen of een volledige vrijstelling van het schakelprogramma verlenen. Studiegebied: één van de categorieën vermeld in de artikelen 23 en 24 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs Vlaanderen waarin opleidingen zijn samengebracht. Studieomvang: het aantal studiepunten toegekend aan een opleidingsonderdeel of aan een opleiding. Studiepunt: een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt. Tellingsdatum: voor de studentengegevens vermeld in het statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs voor het academiejaar komen de studenten geteld op 1 februari 2005 in aanmerking. Voltijdse inschrijving: een inschrijving voor alle onderwijs- en andere studieactiviteiten van een volledig studiejaar. Voorbereidingsprogramma: een programma dat kan worden opgelegd aan een student die niet in het bezit is van een diploma dat op rechtstreekse wijze toelating verleent tot de opleiding waarvoor hij zich wenst in te schrijven. 212

3 OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied met ingang van Opleidingen per studiegebied met ingang van het academiejaar het academiejaar Eén cyclus - studieduur: 3 jaar Professioneel gerichte bachelors - studieduur: 3 jaar of 180 studiepunten ARCHITECTUUR (2 *) ARCHITECTUUR architect-assistentie (2 *) architectuur-assistentie interieurvormgeving (2 *) interieurvormgeving landschaps- en tuinarchitectuur (1 *) volgens artikel 75, 2 landschaps- en tuinarchitectuur AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST (2 *) AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST plastische kunsten BIOTECHNIEK (2 *) landbouw en biotechnologie (2 *) GEZONDHEIDSZORG ( 2 *) laboratorium- en voedingstechnologie (2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 farmaceutische en biologische technieken medische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde fysische behandelingen (4 *) afbouw ergotherapie kinesitherapie orthopedie podologie ergotherapie (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 1 van het decreet van 23 juni 1998 orthopedie (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 1 van het decreet van 23 juni 1998 podologie (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 1 van het decreet van 23 juni 1998 logopedie en audiologie (2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 audiologie logopedie medische beeldvorming (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 1 van het decreet van 23 juni 1998 optiek en optometrie (5 *) nieuw opbouw volgens artikel 76 van het decreet van 14 juli 1998 verpleegkunde (2 *) geriatrische verpleegkunde ( 2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde vroedkunde (2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE (2 *) bedrijfsbeheer (2 *) accountancy-fiscaliteit expeditie, distributie en transport financie- en verzekeringswezen marketing milieu-administratie rechtspraktijk beheer, toerisme en recreatie (2 *) communicatiebeheer (2 *) bedrijfscommunicatie public relations pers en voorlichting hotelbeheer (2 *) informatiemanagement en support (4 *) opbouw volgens artikel 14, 3 van het decreet van 23 juni 1998 beeldende vormgeving BIOTECHNIEK agro- en biotechnologie GEZONDHEIDSZORG biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde (4*) afbouw volgens artikel 7 en artikel 14, 1 van het decreet van 23 juni 1998 ergotherapie orthopedie podologie logopedie en audiologie medische beeldvorming optiek en optometrie verpleegkunde vroedkunde HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bedrijfsmanagement toerisme en recreatiemanagement communicatiemanagement journalistiek hotelmanagement informatiemanagement en informatiesystemen netwerkeconomie (nieuw ) 213 1

4 secretariaatsbeheer (2 *) medisch secretariaat secretariaat-talen zakelijk vertalen en tolken toegepaste informatica INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE ( 2 *) audiovisuele techniek (2 *) assistentie beeld-geluid-montage cinematografie fotografie bouw bouw vastgoed chemie biochemie chemie procestechnieken milieuzorg confectie elektriciteit (2 *) elektronica elektriciteit elektromechanica (2 *) bedrijfsmechanisatie elektromechanica klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken scheepswerktuigkunde (1* ) nieuw opbouw volgens artikel 75, 2 van het decreet van 19 april 1995 facilitaire dienstverlening grafische bedrijven boekbedrijf grafische bedrijven hout (2 *) logistieke technologie (2 *) luchtvaart (2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 mechanica automechanica mechanica multimedia en communicatietechnologie (4 * ) nieuw opbouw volgens artikel 14, 4, 1 van het decreet van 23 juni 1998 textiel MUZIEK EN DRAMATISCHE KUNST ( 2 *) dans ONDERWIJS (2 *) (3 *) nieuw opbouw en afbouw volgens artikel 27 van het decreet van 16 april 1996 i.l.o. secundair onderwijs-groep 1 (opbouw) algemene vakken (afbouw) Engels Frans Nederlands wetenschappen-aardrijkskunde wiskunde elektriciteit-tto (afbouw) handel (afbouw) huishoudkunde-tto (afbouw) kleding-tto (afbouw) land- en tuinbouw-tto (afbouw) office management toegepaste informatica INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE, EN NAUTISCHE WETENSCHAPPEN audiovisuele technieken: assistentie audiovisuele technieken: beeld-geluid-montage audiovisuele technieken: film, TV en video audiovisuele technieken: fotografie bouw vastgoed chemie milieuzorg modetechnologie elektronica-ict elektrotechniek elektromechanica scheepswerktuigkunde facilitair management grafische en digitale media houttechnologie logistiek luchtvaart autotechnologie mechanische ontwerp- en productietechnologie multimedia en communicatietechnologie textieltechnologie MUZIEK EN PODIUMKUNSTEN dans ONDERWIJS onderwijs: secundair onderwijs 214

5 lichamelijke opvoeding (afbouw) bewegingsrecreatie biologie mechanica-tto (afbouw) muzikale vorming (afbouw) nijverheid-tto (afbouw) plastische kunsten (afbouw) schoonheidszorgen (afbouw) technisch-technologische opvoeding (afbouw) huishoudkunde kleding nijverheid kleuterleid(st)er (afbouw) i.l.o. kleuteronderwijs (opbouw) onderwijzer(es) (afbouw) i.l.o. lager onderwijs (opbouw) SOCIAAL-AGOGISCH WERK (2 *) sociaal werk (2 *) assistent in de psychologie maatschappelijke advisering maatschappelijk werk personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk orthopedagogie (2 *) onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs SOCIAAL-AGOGISCH WERK sociaal werk toegepaste psychologie orthopedagogie maatschappelijke veiligheid (nieuw ) 1 1 Omvorming van de opleidingen en opties per studiegebied met ingang van het academiejaar volgens de volgende decreten en besluiten: (1*) decreet dd. 19 april 1995 houdende wijzigingsbepalingen betreffende het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. (B.S. dd. 20/7/1995). (2 *) Besluit van de Vlaamse regering dd. 19 juli 1995 betreffende de omvorming van de opleidingen en opties van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. B.S. 23/11/1995. (3 *) Decreet dd. 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing (B.S. dd. 12/6/1996). (4 *) decreet dd. 23 juni 1998 betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap. (B.S. dd. 8/8/1998). (5 *) decreet dd. 14 juli 1998 betreffende het onderwijs IX (B.S. dd. 29/8/1998). 2 Opleidingen per studiegebied met ingang van het academiejaar Dit volgens de volgende decreten en besluiten Decreet dd. 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 14/08/2003). Besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 31/08/2004). Decreet dd. 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 30/04/2004). Besluit van de Vlaamse regering dd. 17 september 2004 betreffende de omvorming van sommige afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie naar de bachelor-masterstructuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 10/12/2004). 215

6 OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR ACADEMISCH GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied met ingang van Opleidingen per studiegebied met ingang van het academiejaar het academiejaar Eerste cyclus van twee cycli - studieduur: 2 jaar Academisch gerichte bachelors - studieduur: 3 jaar of 180 studiepunten ARCHITECTUUR (2 *) ARCHITECTUUR architectuur (1 *) architectuur interieurarchitectuur AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST (2 *) AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST audiovisuele kunst audiovisuele kunsten animatie medium beeldende kunst beeldende kunsten driedimensionale vormgeving fotografie grafische en reclamevormgeving mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen restauratie (5 *) ( 5 *) afbouw volgens artikel 65 van het decreet dd. 14 juli 1998 vrije kunsten conservatie/restauratie: (5 *) nieuw opbouw volgens artikel 65 conservatie en restauratie van het decreet van 14 juli 1998 produktdesign (2 *) BIOTECHNIEK (1 *) ind. wet. landbouw en biotechnologie (1 *) GEZONDHEIDSZORG (4 *) arbeidsorganisatie en gezondheid (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 2 van het decreet van 23 juni 1998 kinesitherapie (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 2 van het decreet van 23 juni 1998 HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE (2 *) bestuurskunde (2 *) handelsingenieur handelswetenschappen (2 *) INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE (2 *) nautische wetenschappen (1 *) Industriële wetenschappen (2 *) MUZIEK EN DRAMATISCHE KUNST (2 *) dramatische kunst kleinkunst toneel woordkunst muziek (3 *) artikel 101 van het decreet dd. 8 juli 1996 instrument-zang jazz en lichte muziek muziektheorie-schriftuur PRODUCTONTWIKKELING ( 2 *) produktontwikkeling ( 2 *) TOEGEPASTE TAALKUNDE (2 *) vertaalkunde (1 *) 216 productdesign BIOTECHNIEK biowetenschappen GEZONDHEIDSZORG arbeidsorganisatie en gezondheid kinesitherapie HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bestuurskunde en publiek management handelsingenieur handelswetenschappen Business Administration INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE EN NAUTISCHE WETENSCHAPPEN nautische wetenschappen industriële wetenschappen industriële wetenschappen: bouwkunde industriële wetenschappen: chemie industriële wetenschappen: elektromechanica industriële wetenschappen: elektronica-ict industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen industriële wetenschappen: informatica industriële wetenschappen: kunststofverwerking (nieuw) industriële wetenschappen: milieukunde industriële wetenschappen: nucleaire technologie industriële wetenschappen: textieltechnologie industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie Industrial Sciences: Chemical Engineering Industrial Sciences: Electromechanical Engineering Industrial Sciences: Electronic Engineering MUZIEK EN PODIUMKUNSTEN drama muziek PRODUCTONTWIKKELING productontwikkeling TOEGEPASTE TAALKUNDE toegepaste taalkunde

7 1 Omvorming van de opleidingen en opties per studiegebied met ingang van het academiejaar volgens de volgende decreten en besluiten: (1 *) bijlage I van het decreet dd. 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 31/08/1994). (2 *) besluit van de Vlaamse regering dd. 19 juli 1995 betreffende de omvorming van de opleidingen en opties van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. B.S. 23/11/1995. (3 *) decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII (B.S. dd. 5/9/1996). (4 *) decreet dd. 23 juni 1998 betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap. (B.S. dd. 8/8/1998). (5 *) decreet dd. 14 juli 1998 betreffende het onderwijs IX (B.S. dd. 29/8/1998). 2 Opleidingen per studiegebied met ingang van het academiejaar Dit volgens de volgende decreten en besluiten: Decreet dd. 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 14/08/2003). Besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 31/08/2004). Decreet dd. 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 30/04/2004). Besluit van de Vlaamse regering dd. 17 september 2004 betreffende de omvorming van sommige afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie naar de bachelor-masterstructuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 10/12/2004)

8 OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR MASTERSOPLEIDINGEN Opleidingen met ingang van het academiejaar Opleidingen en opties met ingang van (Masters als omvorming van HOSP-afdelingen); het academiejaar of Opleidingen met ingang van: (Masters als omvorming van hogeschoolopleidingen) Tweede cyclus van twee cycli; studieduur: 2 of 3 jaar Master; of: 60 studiepunten (in één academiejaar); of: 120 studiepunten (in twee academiejaren) ARCHITECTUUR (2 *) ARCHITECTUUR Engelstalige equivalenten Architecture architectuur 3 j. architectuur interieurarchitectuur interieurarchitectuur AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST (2 *) AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST audiovisuele kunst audiovisuele kunsten animatie medium beeldende kunst beeldende kunsten driedimensionale vormgeving fotografie grafische en reclamevormgeving mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen vrije kunsten restauratie (5 *) afbouw (5 *) artikel 65 van het decreet dd. 14 juli 1998 conservatie/restauratie: (5 *) nieuw opbouw volgens conservatie en restauratie artikel 65 van het decreet dd. 14 juli 1998 produktdesign 3 j. (2 *) BIOTECHNIEK (2 *) landbouw en biotechnologie (2 *) landbouw tuinbouw landbouw- en voedingsindustrieën GEZONDHEIDSZORG (4 *) arbeidsorganisatie en gezondheid (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 2 van het decreet dd. 23 juni 1998 kinesitherapie (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 2 van het decreet dd. 23 juni 1998 HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE (2 *) bestuurskunde (2 *) Indalingen van: Voortgezette Opleidingen handelswetenschappen (2 *) handelsingenieur 3 j. INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE (2 *) Engelstalige equivalenten bouwkunde bouwkunde landmeten chemie biochemie chemie elektriciteit (4 *) afbouw volgens artikel 9 van het decreet dd. 23 juni 1998 elektriciteit elektronica elektromechanica (4 *) afbouw volgens het decreet dd. 23 juni 1998 productdesign BIOTECHNIEK biowetenschappen: landbouwkunde biowetenschappen: tuinbouwkunde biowetenschappen: voedingsindustrie GEZONDHEIDSZORG arbeidsorganisatie en gezondheid kinesitherapie HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bestuurskunde en publiek management bedrijfsbeleid bedrijfscommunicatie bestuurlijke informatiesystemen Business Information Systems business administration Business Administration politieke en sociale economie handelswetenschappen handelsingenieur INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE EN NAUTISCHE WETENSCHAPPEN Industrial Sciences: Biochemical Engineering Industrial Sciences: Chemical Engineering Industrial Sciences: Electromechanical Engineering Industrial Sciences: Electronic Engineering industriële wetenschappen: bouwkunde industriële wetenschappen: landmeten industriële wetenschappen: biochemie industriële wetenschappen: chemie 218

9 elektromechanica (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 9 2 en artikel 14, 4, 2 van het decreet dd. 23 juni 1998 automatisering elektromechanica elektrotechniek elektronica (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 9 1 en artikel 14, 4, 2 van het decreet dd. 23 juni 1998 informatie- en communicatietechnieken ontwerptechnieken industrieel ontwerpen (2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 informatica (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 4, 3 van het decreet dd. 23 juni 1998 milieukunde (2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 kernenergie mechanica (2 *) afbouw volgens het decreet van 23 juni 1998 textiel verpakking en conditionering (2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 nautische wetenschappen (2 *) MUZIEK EN DRAMATISCHE KUNST (2 *) dramatische kunst kleinkunst toneel woordkunst muziek 3 j. (3 *) artikel 101 van het decreet dd. 8 juli 1996 instrument-zang jazz en lichte muziek muziektheorie-schriftuur PRODUCTONTWIKKELING (2 *) produktontwikkeling 3 j. (2 *) TOEGEPASTE TAALKUNDE (2 *) vertaalkunde (2 *) tolk vertaler industriële wetenschappen: elektromechanica industriële wetenschappen: elektrotechniek industriële wetenschappen: elektronica-ict industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen industriële wetenschappen: informatica industriële wetenschappen: kunststofverwerking (nieuw) industriële wetenschappen: milieukunde industriële wetenschappen: nucleaire technologie industriële wetenschappen: textieltechnologie industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie nautische wetenschappen stedenbouw (6 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 17 september 2004 stedenbouw en ruimtelijke planning (6 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 17 september 2004 MUZIEK EN PODIUMKUNSTEN drama muziek PRODUCTONTWIKKELING productontwikkeling TOEGEPASTE TAALKUNDE tolken vertalen journalistiek meertalige communicatie (nieuw) GECOMBINEERDE STUDIEGEBIEDEN monumenten- en landschapszorg (6 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 17 september 2004 stedenbouw en ruimtelijke planning (6 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 17 september Omvorming van de opleidingen en opties per studiegebied met ingang van het academiejaar volgens de volgende decreten en besluiten: (1 *) bijlage I van het decreet dd. 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 31/08/1994). (2 *) besluit van de Vlaamse regering dd. 19 juli 1995 betreffende de omvorming van de opleidingen en opties van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. B.S. 23/11/1995. (3 *) decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII (B.S. dd. 5/9/1996). (4 *) decreet dd. 23 juni 1998 betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap. (B.S. dd. 8/8/1998). (5 *) decreet dd. 14 juli 1998 betreffende het onderwijs IX (B.S. dd. 29/8/1998). 2 Opleidingen per studiegebied met ingang van het academiejaar Dit volgens de volgende decreten en besluiten: Decreet dd. 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 14/08/2003). Besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 31/08/2004). Decreet dd. 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 30/04/2004). (6 *) Besluit van de Vlaamse regering dd. 17 september 2004 betreffende de omvorming van sommige afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie naar de bachelor-masterstructuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 10/12/2004). 219

10 Aantal hoofdinschrijvingen per soort onderwijs, studiegebied, nationaliteit en geslacht Belgische studenten Studenten van Totaal BAMA- en Basisopleidingen (1) Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gecombineerde studiegebieden: ARCH, IWT, en NW en nautische wetenschappen Muziek en podiumkunsten Onderwijs Productontwikkeling Sociaal-agogisch werk Toegepaste taalkunde Totaal Bachelors-na-bachelorsopleidingen Architectuur Sociaal-agogisch werk Totaal Masters-na-mastersopleidingen en nautische wetenschappen Muziek en podiumkunsten Totaal Voortgezette opleidingen Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst en nautische wetenschappen Muziek en dramatische kunst Onderwijs Sociaal-agogisch werk Toegepaste taalkunde Totaal Voortgezette lerarenopleidingen Onderwijs Totaal Initiële lerarenopleiding van academisch niveau Onderwijs Totaal Algemeen totaal (1) Staat voor: professioneel en academisch gerichte bachelorsopleidingen, mastersopleidingen en basisopleidingen in afbouw, inclusief HOKT SP. 220

11 Voortraject: voorbereidingsprogramma s en schakelprogramma s Aantal hoofd- en bijkomende inschrijvingen naar studiegebied, nationaliteit en geslacht Hoofdinschrijvingen Bijkomende inschrijvingen Belgische studenten Studenten van Totaal Belgische studenten Studenten van Totaal Voorbereidingsprogramma's Gecomb. studiegebieden: ARCH, IWT, en NW Totaal Schakelprogramma's Gecomb. studiegebieden: ARCH, IWT, en NW en nautische wetenschappen Totaal Aantal hoofdinschrijvingen per soort onderwijs, taalregime en geslacht Nederlandstalig Franstalig Engelstalig Totaal M V T Professioneel gerichte bachelorsopleidingen en basisopleidingen van één cyclus Academisch gerichte opleidingen en basisopleidingen van twee cycli en HOKT SP Bachelors-na-bachelorsopleidingen, Masters-na-mastersopleidingen en Voortgezette opleidingen Voortgezette lerarenopleidingen Initiële lerarenopleiding van academisch niveau Totaal

12 Aantal hoofdinschrijvingen per studiegebied, soort onderwijs, opgesplitst volgens decreet, per nationaliteit en geslacht Hogescholendecreet (1) Structuurdecreet (2) Belgische studenten Studenten van Belgische studenten Studenten van Totaal M V T M V T Architectuur Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Academisch gerichte bachelorsopleidingen Bachelors-na-bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal Audiovisuele en beeldende kunst Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Academisch gerichte bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal Biotechniek Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Academisch gerichte bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Totaal Gecombineerde studiegebieden: ARCH, IWT, en NW Mastersopleidingen HOKT SP afbouw Totaal Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Academisch gerichte bachelorsopleidingen Bachelors-na-bachelorsopleidingen Masters-na-mastersopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Academisch gerichte bachelorsopleidingen Bachelors-na-bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal

13 Aantal hoofdinschrijvingen per studiegebied, soort onderwijs, opgesplitst volgens decreet, per nationaliteit en geslacht (vervolg) Hogescholendecreet (1) Structuurdecreet (2) Belgische studenten Studenten van Belgische studenten Studenten van Totaal M V T M V T en nautische wetenschappen Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Academisch gerichte bachelorsopleidingen Mastersopleidingen Masters-na-mastersopleidingen HOKT SP afbouw Totaal Industriële wetenschappen en technologie Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal Muziek en dramatische kunst Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal Muziek en podiumkunsten Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Academisch gerichte bachelorsopleidingen Masters-na-mastersopleidingen Totaal Onderwijs Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Voortgezette lerarenopleidingen Initiële lerarenopleiding van academisch niveau Totaal Productontwikkeling Academisch gerichte bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Totaal Sociaal-agogisch werk Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Bachelors-na-bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal

14 Aantal hoofdinschrijvingen per studiegebied, soort onderwijs, opgesplitst volgens decreet, per nationaliteit en geslacht (vervolg) Hogescholendecreet (1) Structuurdecreet (2) Belgische studenten Studenten van Belgische studenten Studenten van Totaal M V T M V T Toegepaste taalkunde Academisch gerichte bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal Algemeen totaal (1) Decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. (2) Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 224

15 Aantal hoofdinschrijvingen per studiegebied, soort onderwijs, nationaliteit en geslacht Belgische studenten Studenten van Totaal aantal studenten Architectuur Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Academisch gerichte bachelorsopleidingen Bachelors-na-bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal Audiovisuele en beeldende kunst Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Academisch gerichte bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal Biotechniek Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Academisch gerichte bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Totaal Gecomb. studiegebieden: ARCH, IWT, en NW Mastersopleidingen HOKT SP afbouw Totaal Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Academisch gerichte bachelorsopleidingen Bachelors-na-bachelorsopleidingen Masters-na-mastersopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Academisch gerichte bachelorsopleidingen Bachelors-na-bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal

16 Aantal hoofdinschrijvingen per studiegebied, soort onderwijs, nationaliteit en geslacht (vervolg) Belgische studenten Studenten van Totaal aantal studenten en nautische wetenschappen Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Academisch gerichte bachelorsopleidingen Mastersopleidingen Masters-na-mastersopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen HOKT SP afbouw Voortgezette opleidingen Totaal Muziek en podiumkunsten Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Academisch gerichte bachelorsopleidingen Masters-na-mastersopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal Onderwijs Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Voortgezette lerarenopleidingen Initiële lerarenopleiding van academisch niveau Totaal Productontwikkeling Academisch gerichte bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Totaal Sociaal-agogisch werk Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Bachelors-na-bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal Toegepaste taalkunde Academisch gerichte bachelorsopleidingen Basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen Voortgezette opleidingen Totaal Algemeen totaal

17 Aantal hoofdinschrijvingen per soort onderwijs, studiegebied, nationaliteit en geslacht Belgische studenten Studenten van Totaal aantal studenten Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek en nautische wetenschappen Muziek en podiumkunsten Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Basisopleidingen van één cyclus Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Academisch gerichte bachelorsopleidingen Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek en nautische wetenschappen Muziek en podiumkunsten Productontwikkeling Toegepaste taalkunde Totaal

18 Aantal hoofdinschrijvingen per soort onderwijs, studiegebied, nationaliteit en geslacht (vervolg) Belgische studenten Studenten van Totaal aantal studenten Basisopleidingen van twee cycli (eerste cyclus van twee) Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Productontwikkeling Toegepaste taalkunde Totaal Mastersopleidingen Gecomb. studiegebieden: ARCH, IWT, en NW en nautische wetenschappen Totaal Basisopleidingen van twee cycli (tweede cyclus van twee) Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Productontwikkeling Toegepaste taalkunde Totaal HOKT SP Gecomb. studiegebieden: ARCH, IWT, en NW en nautische wetenschappen Totaal Totaal BAMA en Basisopleidingen

19 Aantal hoofdinschrijvingen per soort onderwijs, studiegebied, nationaliteit en geslacht (vervolg) Belgische studenten Studenten van Totaal aantal studenten Bachelors-na-bachelorsopleidingen Architectuur Sociaal-agogisch werk Totaal Masters-na-mastersopleidingen en nautische wetenschappen Muziek en podiumkunsten Totaal Voortgezette opleidingen Voortgezette lerarenopleidingen Initiële lerarenopleiding van academisch niveau Algemeen totaal Gecomb. studiegebieden: ARCH, IWT, en NW : architectuur, industriële wetenschappen en technologie

20 Aantal hoofdinschrijvingen per soort onderwijs, studiegebied, nationaliteit en geslacht Voltijdse hoofdinschrijvingen Belgische studenten Studenten van Totaal aantal studenten Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek en nautische wetenschappen Muziek en podiumkunsten Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Basisopleidingen van één cyclus Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Academisch gerichte bachelorsopleidingen Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek en nautische wetenschappen Muziek en podiumkunsten Productontwikkeling Toegepaste taalkunde Totaal

21 Aantal hoofdinschrijvingen per soort onderwijs, studiegebied, nationaliteit en geslacht (vervolg) Voltijdse hoofdinschrijvingen Belgische studenten Studenten van Totaal aantal studenten Basisopleidingen van twee cycli (eerste cyclus van twee) Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Productontwikkeling Toegepaste taalkunde Totaal Mastersopleidingen Gecomb. studiegebieden: ARCH, IWT, en NW en nautische wetenschappen Totaal Basisopleidingen van twee cycli (tweede cyclus van twee) Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Productontwikkeling Toegepaste taalkunde Totaal HOKT SP Gecomb. studiegebieden: ARCH, IWT, en NW en nautische wetenschappen Totaal Bachelors-na-bachelorsopleidingen Architectuur Sociaal-agogisch werk Totaal

22 Aantal hoofdinschrijvingen per soort onderwijs, studiegebied, nationaliteit en geslacht (vervolg) Voltijdse hoofdinschrijvingen Belgische studenten Studenten van Totaal aantal studenten Masters-na-mastersopleidingen en nautische wetenschappen Muziek en podiumkunsten Totaal Voortgezette opleidingen Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Onderwijs Sociaal-agogisch werk Toegepaste taalkunde Totaal Voortgezette lerarenopleidingen Onderwijs Totaal Initiële lerarenopleiding van academisch niveau Onderwijs Totaal Algemeen totaal

23 Aantal hoofdinschrijvingen per soort onderwijs, studiegebied, nationaliteit en geslacht Deeltijdse hoofdinschrijvingen Belgische studenten Studenten van Totaal aantal studenten Professioneel gerichte bachelorsopleidingen Architectuur Biotechniek en nautische wetenschappen Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Basisopleidingen van één cyclus Architectuur Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Academisch gerichte bachelorsopleidingen Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst en nautische wetenschappen Muziek en podiumkunsten Toegepaste taalkunde Totaal Basisopleidingen van twee cycli (eerste cyclus van twee) Audiovisuele en beeldende kunst Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Totaal Mastersopleidingen Gecomb. studiegebieden: ARCH, IWT, en NW Totaal

24 Aantal hoofdinschrijvingen per soort onderwijs, studiegebied, nationaliteit en geslacht (vervolg) Deeltijdse hoofdinschrijvingen Belgische studenten Studenten van Totaal aantal studenten Basisopleidingen van twee cycli (tweede cyclus van twee) Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Toegepaste taalkunde Totaal HOKT SP Gecomb. studiegebieden: ARCH, IWT, en NW Totaal Bachelors-na-bachelorsopleidingen Sociaal-agogisch werk Totaal Masters-na-mastersopleidingen en nautische wetenschappen Muziek en podiumkunsten Totaal Voortgezette opleidingen Architectuur Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Voortgezette lerarenopleidingen Onderwijs Totaal Initiële lerarenopleiding van academisch niveau Onderwijs Totaal Algemeen totaal Gecomb. studiegebieden: ARCH, IWT, en NW : architectuur, industriële wetenschappen en technologie. 234

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg. Provinciale Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89 Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.be DEPARTEMENT ARCHITECTUUR en beeldende kunst

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN. voorgesteld door de Vlaamse regering

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN. voorgesteld door de Vlaamse regering Stuk 546 (1993-1994) - Nr. 7 VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN voorgesteld door de Vlaamse regering Zie : 546 (1993-1994) - Nr. 1 : Ontwerp

Nadere informatie

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Fatima of Sil, een wereld van verschil Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Enkele definities: algemeen Voor studieniveaus t/m de 2e graad secundair onderwijs,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 47910 MONITEUR BELGE 30.09.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 29.07.1999 BELGISCH STAATSBLAD 28333 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 4861 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Universitair onderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen Stuk 1571 (2002-2003) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 2 april 2003 ONTWERP VAN DECREET betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 40964 MONITEUR BELGE 14.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende Kunst Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 In de cursusdienst worden alleen nieuwe syllabi en handboeken verkocht. Tweedehandsexemplaren zijn er niet te verkrijgen. De betaling van de handboeken

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen Departement Handels en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2012-2013 ICT (6stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR 2012-2013 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL Centrum studie- en studentenbegeleiding Vrijheidslaan 17, 1081 Brussel T 02 412 42 11 F 02 412 42 00 info@kubrussel.ac.be http://www.kubrussel.ac.be Infotheek van de vrije

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2014-2015 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering van de bekwaamheidsbewijzen en invoering van het ambt van leraar nietconfessionele zedenleer in het gewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

studiegebied Architectuur

studiegebied Architectuur Het pleidingsaanbd aan de hgeschlen vr het academiejaar 2011-2012 vindt u hiernder. Vr de verdere specificatie ver welke hgeschlen en in welke steden deze pleidingen wrden aangebden, verwijzen we u graag

Nadere informatie

Dag van de Wiskunde 22/11/2008

Dag van de Wiskunde 22/11/2008 Dag van de Wiskunde Statistiek op KATHO Ann Vanmarcke Statistiek in Bedrijfsmanagement Overgang SO-HO Statistiek op KATHO Statistiek op KATHO 1 STUDIEGEBIED BIOTECHNIEK» Bachelor in de Agro- en Biotechnologie

Nadere informatie

Hoger onderwijs in cijfers

Hoger onderwijs in cijfers Aantal inschrijvingen op 31 oktober 2008 Academiejaar 2008-2009 Hoger onderwijs in cijfers Deze online publicatie heeft als doelstelling een eerste zicht te krijgen op het aantal inschrijvingen in het

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs? CLB (Anke Pauwels)

Wat na het secundair onderwijs? CLB (Anke Pauwels) Wat na het secundair onderwijs? CLB (Anke Pauwels) Maken van een studiekeuze Tewerkstelling Waar liggen je interesses? Welke mogelijkheden zijn er? 1. Secundair 7 e specialisatiejaren BSO Secundair na

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

VR DOC.0406/2

VR DOC.0406/2 VR 2016 0405 DOC.0406/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT: Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2013-2014 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2013 referentie : SO/2013/03 Publicatiedatum : (29/07/2013,

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau)

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naargelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving:

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt baanbrekend

Een goede opleiding werkt baanbrekend Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2007-2008 Persconferentie 19 mei 2009 Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2007-2008 1. Aandachtspunten vanaf het schooljaar 2007-2008 1.1. Bachelor-Master-structuur (BaMa) Als gevolg van het invoeren van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 6 5 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

In de Erasmushogeschool (15F) zijn er enkel afstudeerrichtingen binnen een algemene opleiding Industriële wetenschappen.

In de Erasmushogeschool (15F) zijn er enkel afstudeerrichtingen binnen een algemene opleiding Industriële wetenschappen. code AHO-IND-IND 1/7 Klemtonen Industriële wetenschappen beoogt de verschillende aspecten van de techniek diepgaand theoretisch wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk te doorgronden. De klemtoon

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

VR DOC

VR DOC VR 2017 3006 DOC.0614-2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 66972 BELGISCH STAATSBLAD 08.11.2012 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde)

WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde) WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde) OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN NA 6 TSO EN 7 BSO DOMEIN NIVEAU HOGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS ONDERWIJS B A M A PBa (HOGESCHOOL) ABa HOGESCHOOL ABa UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 12.10.2006 MONITEUR BELGE 54427 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

HET KIEZEN VAN PROFIELEN VWO. VOORLICHTING i.v.m. SCHOOLJAAR 2017/2018

HET KIEZEN VAN PROFIELEN VWO. VOORLICHTING i.v.m. SCHOOLJAAR 2017/2018 HET KIEZEN VAN PROFIELEN VWO VOORLICHTING i.v.m. SCHOOLJAAR 2017/2018 Wat zijn profielen? De Ciclo Avansa voor het HAVO en VWO kent profielen vanaf de 4e klas tot en met de eindexamenklas. Een profiel

Nadere informatie

DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003)

DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003) DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003) Gewijzigd door: Het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel 1. Inleiding De modules van de SLO bestaan uit een component theorie, opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP). Er wordt zelden een vrijstelling verleend

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie