HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS"

Transcriptie

1 HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR

2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties inschrijvingen / generatiestudenten... 5 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs Aantal inschrijvingen van generatiestudenten Colofon

3 INLEIDING Naar jaarlijkse gewoonte verschijnt ook dit najaar de publicatie Hoger onderwijs in cijfers, met als doel een eerste zicht te geven op het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor het lopende academiejaar. In deze publicatie gaat het om een eerste rapportering over het academiejaar De cijfers zijn dus nog niet definitief. De inschrijvingsaantallen zullen nog toenemen in de loop van het academiejaar. Deze publicatie bevat het aantal actieve inschrijvingen met diplomacontract 1 in de opleidingen professionele bachelor, academische bachelor, master, master na professionele bachelor, basisopleidingen van twee cycli 2 en schakelprogramma, dat op 31 oktober 2010 in de Databank Hoger Onderwijs geregistreerd was. In de tabellen wordt het aantal inschrijvingen weergegeven; dit is niet gelijk aan het aantal studenten. Een student kan immers voor verschillende opleidingen (al dan niet in verschillende instellingen) tegelijk inschrijven. De inschrijvingen in gezamenlijke opleidingen zijn niet meer opgenomen in de tabellen per instelling. Dit zijn opleidingen die door meer dan één instelling samen georganiseerd worden. Deze worden apart weergegeven met vermelding van de participerende instellingen en de verdeelsleutel. Instellingen met veel inschrijvingen voor gezamenlijke opleidingen zullen dus een lager inschrijvingsaantal hebben in de tabellen per instelling, maar worden dan vermeld bij de gezamenlijke opleidingen. Sinds vorig jaar is de rapportering per studiegebied ietwat gewijzigd. Eén opleiding kan onder meer dan één studiegebied vallen. In dit geval worden alle betrokken studiegebieden in alfabetische volgorde opgesomd. De vroegere term gecombineerde studiegebieden wordt nu zoveel mogelijk verlaten met de bedoeling een gedetailleerder beeld te geven. 1 Een diplomacontract is een contract aangegaan door een instellingsbestuur met de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding of die zich inschrijft voor een schakel- of voorbereidingsprogramma. Een student kan zich ook inschrijven met een credit- of examencontract. 2 Sommige instellingen bieden nog in beperkte mate opleidingen in afbouw aan. 3

4 ORGANISATIE VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN Vanaf het academiejaar werd de bachelor-masterstructuur 3 progressief jaar na jaar ingevoerd in de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk en hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en van competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een professioneel gerichte bacheloropleiding biedt als dusdanig een directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt. Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder. Zij stromen door naar een masteropleiding. De masteropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een gevorderd niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder, dat noodzakelijk is voor de autonome beoefening van de wetenschappen of de kunsten of voor de aanwending van deze wetenschappelijke of artistieke kennis in de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een aantal masteropleidingen wordt georganiseerd als vervolg op een professioneel gerichte bacheloropleiding. Dit zijn masteropleidingen na een professionele bachelor. Deze zijn in principe toegankelijk na het volgen van een schakelprogramma. Een schakelprogramma is een programma dat wordt opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma. Bacheloropleidingen sluiten aan bij het secundair onderwijs. Masteropleidingen sluiten in de regel aan bij een (academische) bacheloropleiding. Masteropleidingen kunnen ook toegankelijk zijn voor professioneel gerichte bachelors na het succesvol afronden van een schakelprogramma. 3 Cf. decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zoals gewijzigd door verschillende decreten. 4

5 EVOLUTIES INSCHRIJVINGEN / GENERATIESTUDENTEN In dit deel wordt een vergelijking gemaakt tussen het aantal inschrijvingen op 31 oktober 2009 (voor het academiejaar ) en 31 oktober 2010 (voor het academiejaar ). Enige voorzichtigheid bij het trekken van conclusies is wel geboden. Bepaalde instellingen hadden vorig jaar problemen met het tijdig registreren van hun inschrijvingen in de Databank Hoger Onderwijs. Zo stellen we bv. een stijging vast van 5% in het studiegebied Onderwijs. Het grootste deel hiervan is echter toe te schrijven aan het feit dat een bepaalde instelling vorig jaar niet tijdig de nodige registraties heeft doorgevoerd. Het beeld van de inschrijvingen op 31 oktober dit jaar lijkt vollediger dan de cijfers waarover we vorig jaar op dit tijdstip beschikten. AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS Evolutie % evolutie Academisch gerichte opleidingen % Professioneel gerichte opleidingen % Schakelprogramma % Eindtotaal % Evolutie % evolutie Hogeschool % Universiteit % Eindtotaal % Het aantal inschrijvingen geregistreerd op 31 oktober 2010 ligt 6% hoger ten opzichte van dezelfde datum vorig academiejaar. De grootste stijging doet zich voor bij de professioneel gerichte opleidingen, al volgt de meerderheid van de studenten in het hoger onderwijs een academisch gerichte opleiding 4. Net als vorig jaar stijgt het aantal inschrijvingen in een schakelprogramma. De stijging van het aantal inschrijvingen is het grootst aan de hogescholen, meer bepaald 7%. De inschrijvingen aan de universiteiten stijgen met 4%. 4 Hieronder vallen enkel de opleidingen academisch gerichte bachelor, master, master na professionele bachelor en basisopleidingen van twee cycli (afbouw). 5

6 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER INSTELLING De cijfers in deze publicatie zijn een momentopname op 31 oktober 2010 en zijn zeker geen definitieve cijfers. Bij vergelijkingen met het vorige academiejaar moet men goed beseffen dat de positieve evoluties bij verschillende instellingen niet enkel het gevolg kunnen zijn van een effectieve stijging van het aantal inschrijvingen, maar dat een gedeelte ook te wijten is aan een snellere registratie van de inschrijvingen in de Databank Hoger Onderwijs dit academiejaar. Zo heeft Artesis Hogeschool Antwerpen op dit ogenblik bv. 18% meer inschrijvingen dan op hetzelfde moment vorig academiejaar. Dit jaar zijn de registraties echter sneller gebeurd, waardoor de reële stijging van het aantal inschrijvingen allicht lager zal liggen. Hetzelfde fenomeen zien we bij Groep T-Internationale Hogeschool Leuven, waar zelfs een stijging van 78% merkbaar is. Deze enorme stijging is te wijten aan zeer onvolledige registraties op 31 oktober vorig academiejaar. Ter vergelijking zijn in onderstaande tabel ook de definitieve inschrijvingsaantallen voor het academiejaar opgenomen 5. Vergelijking met deze definitieve inschrijvingsaantallen bevestigt dat de stijging in deze instellingen zeker gedeeltelijk te wijten is aan snellere registratie van de inschrijvingen dit academiejaar. Bijkomend merken we bij een aantal instellingen (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, Katholieke Hogeschool Limburg, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen en Provinciale Hogeschool Limburg) op dat de definitieve cijfers voor het academiejaar lager liggen dan de cijfers van de voorlopige telling op 31 oktober Dit heeft te maken met uitschrijvingen van studenten op het einde van het academiejaar. Het totaal per instelling voor komt niet overeen met de cijfers per instelling eerder in deze brochure. De inschrijvingen voor gezamenlijke opleidingen worden verdeeld over de instellingen aan de hand van de verdeelsleutel (cf. infra). Dit verklaart de kommagetallen. Instelling definitieve cijfers (telling 30/09/2010) (telling 31/10/2009) (telling 31/10/2010) Evolutie (31/10/2010 t.o.v. 31/10/2009) % evolutie Artesis Hogeschool Antwerpen % Arteveldehogeschool 8.986, , % Erasmushogeschool Brussel 4.573, , % Groep T-Internationale Hogeschool Leuven % Hogere Zeevaartschool % Hogeschool Gent % Hogeschool Sint-Lukas Brussel % Hogeschool voor Wetenschap & Kunst % Hogeschool West-Vlaanderen % HUB-EHSAL 6.846, , , % HUB-KUBrussel 219,2 194,1 211, % 5 Het gaat om de definitieve inschrijvingsaantallen in de opleidingen professioneel en academisch gerichte bachelor, master, master na professionele bachelor, basisopleidingen van twee cyli (afbouw) en schakelprogramma 6

7 Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen % Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende % Katholieke Hogeschool Kempen % Katholieke Hogeschool Leuven % Katholieke Hogeschool Limburg , , % Katholieke Hogeschool Mechelen % Katholieke Hogeschool Sint-Lieven % Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen % Katholieke Universiteit Leuven , , , % Lessius Hogeschool % Plantijn - Hogeschool van de provincie Antwerpen % Provinciale Hogeschool Limburg , , % transnationale Universiteit Limburg % Universiteit Antwerpen , , % Universiteit Gent , , , % Universiteit Hasselt % Vrije Universiteit Brussel 8.513, , % XIOS Hogeschool Limburg % Algemeen totaal % De instelling met de meeste inschrijvingen blijft Katholieke Universiteit Leuven, gevolgd door Universiteit Gent en daarna Hogeschool Gent. De daling van het aantal inschrijvingen aan de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst kan toegeschreven worden aan de overdracht van de campus De Nayer aan Lessius Mechelen (vorig jaar nog Katholieke Hogeschool Mechelen). Dit verklaart meteen de stijging aan die instelling. 7

8 AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN Soort opleiding Evolutie % evolutie Professioneel gerichte bachelor % Academisch gerichte bachelor % Algemeen totaal % Soort opleiding Evolutie % evolutie Professioneel gerichte bachelor % Academisch gerichte bachelor aan een Hogeschool % Academisch gerichte bachelor aan een Universiteit % Algemeen totaal % Net als in de voorbije academiejaren zet de stijging van generatiestudenten zich door. Dit academiejaar zijn er bijna inschrijvingen van generatiestudenten meer. Opmerkelijk en in tegenstelling tot vorig academiejaar, is de stijging van de inschrijvingen van generatiestudenten voor een academisch gerichte bachelor aan een hogeschool. AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER STUDIEGEBIED IN EEN PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR studiegebied Evolutie % evolutie Architectuur % Audiovisuele en beeldende kunst % Biotechniek % Gezondheidszorg % Handelswetenschappen en bedrijfskunde % Industriële wetenschappen en technologie % Muziek en podiumkunsten % Nautische wetenschappen % Onderwijs % Sociaal-agogisch werk % Algemeen totaal % Net zoals vorige academiejaren is Handelswetenschappen en bedrijfskunde het grootste studiegebied in de professioneel gerichte bachelor, gevolgd door Onderwijs en Gezondheidszorg. De grootste stijging doet zich voor in het studiegebied Gezondheidszorg. De grootste daling vinden we in het studiegebied Nautische wetenschappen, al gaat het hier slechts om kleine aantallen. 8

9 AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER STUDIEGEBIED IN EEN ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR studiegebied Evolutie % evolutie Archeologie en kunstwetenschappen % Architectuur % Audiovisuele en beeldende kunst % Bewegings- en revalidatiewetenschappen % Biomedische wetenschappen % Biotechniek % Diergeneeskunde % Economische en toeg.economische wetens % Ec. en toeg. economische wetens. - Pol. en soc. Wetens % Farmaceutische wetenschappen % Geneeskunde % Geschiedenis % Geschiedenis - Taal- en letterkunde % Gezondheidszorg % Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.recht % Handelswetenschappen en bedrijfskunde % Industriële wetenschappen en technologie % Muziek en podiumkunsten % Nautische wetenschappen % Politieke en sociale wetenschappen % Productontwikkeling % Psychologie en pedagogische wetenschappen % Rechten, notariaat en crimin. wetenschappen % Sociale gezondheidswetenschappen % Taal- en letterkunde % Tandheelkunde % Toegepaste biologische wetenschappen % Toegepaste taalkunde % Toegepaste wetenschappen % Verkeerskunde % Wetenschappen % Wijsbegeerte en moraalwetenschappen % Algemeen totaal % Net zoals vorig academiejaar blijven Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, Economische en toegepaste economische wetenschappen en Industriële wetenschappen en technologie de drie populairste studiegebieden. Vervolgens tellen Psychologie en pedagogische wetenschappen en Wetenschappen de meeste inschrijvingen bij de generatiestudenten in een academisch gerichte bachelor. Toegepaste wetenschappen en Politieke en sociale wetenschappen doen dit jaar haasje over voor plaats 6 en 7. Het studiegebied Bewegings- en Revalidatiewetenschappen overschrijdt dit jaar de kaap van inschrijvingen. Behalve Industriële wetenschappen en technologie situeren de grootste academische studiegebieden zich allen aan de universiteit. De daling in de studiegebieden geneeskunde en tandheelkunde is vermoedelijk het gevolg van het lager slaagpercentage voor het toelatingsexamen dit academiejaar. 9

10 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS ALGEMEEN M V T Academisch gerichte opleidingen Professioneel gerichte opleidingen Schakelprogramma s Eindtotaal Academisch gerichte opleidingen 3% Professioneel gerichte opleidingen Schakelprogramma 51% 46% M V T Hogeschool Universiteit Eindtotaal Hogeschool Universiteit M V 40% 45% 60% 55% 10

11 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER SOORT OPLEIDING EN STUDIEGEBIED Soort opleiding studiegebied M V T Professioneel gerichte opleidingen Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Muziek en podiumkunsten Nautische wetenschappen Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Professioneel gerichte opleidingen Academisch gerichte opleidingen Archeologie en kunstwetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen - Economische en toeg.economische wetens. - Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Psychologie en pedagogische wetens. - Rechten, notariaat en crimin. wetensch. - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen - Taalen letterkunde Architectuur Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatiewetenschappen Biomedische wetenschappen Biotechniek Diergeneeskunde Economische en toeg.economische wetens Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen Economische en toeg.economische wetens. - Wetenschappen Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde Geneeskunde - Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen Geschiedenis Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde Geschiedenis - Taal- en letterkunde Gezondheidszorg Godgeleerdheid, godsdienstwetensch. en kerkelijk recht Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Muziek en podiumkunsten Nautische wetenschappen

12 Politieke en sociale wetenschappen Politieke en sociale wetenschappen - Taalen letterkunde Politieke en sociale wetenschappen - Wetenschappen Productontwikkeling Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Rechten, notariaat en crimin. wetensch. - Taal- en letterkunde Sociale gezondheidswetenschappen Taal- en letterkunde Tandheelkunde Toegepaste biologische wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Wetenschappen Toegepaste taalkunde Toegepaste wetenschappen Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Academisch gerichte opleidingen Schakelprogramma Archeologie en kunstwetenschappen Architectuur Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatiewetenschappen Biotechniek Economische en toeg.economische wetens Gecombineerde studiegebieden (BAMA) Geneeskunde Geschiedenis Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Muziek en podiumkunsten Politieke en sociale wetenschappen Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Sociale gezondheidswetenschappen Taal- en letterkunde Toegepaste taalkunde Toegepaste wetenschappen Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

13 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN PROFESSIONEEL GERICHTE OPLEIDINGEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING studiegebied opleiding M V T Architectuur interieurvormgeving landschaps- en tuinarchitectuur toegepaste architectuur Audiovisuele en beeldende kunst beeldende vormgeving Biotechniek agro- en biotechnologie Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie logopedie en audiologie medische beeldvorming optiek en optometrie orthopedie podologie verpleegkunde verpleegkunde brugprogramma voedings- en dieetkunde vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfsmanagement bedrijfskunde communicatiemanagement hotelmanagement informaticamanagement en de multimedia journalistiek netwerkeconomie office management toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement Industriële wetenschappen en audiovis.techniek.: assistentie technologie audiovis.techniek.: beeld-geluid-montage audiovis.techniek.: film, TV en video audiovis.techniek.: fotografie autotechnologie bouw chemie elektromechanica elektronica-ict elektrotechniek facilitair management grafische en digitale media houttechnologie logistiek luchtvaart mechanische ontwerp-en productietechn milieuzorg modetechnologie multimedia en communicatietechnologie textieltechnologie vastgoed

14 Muziek en podiumkunsten dans musical pop- en rockmuziek Nautische wetenschappen scheepswerktuigkunde Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk gezinswetenschappen maatschappelijke veiligheid orthopedagogie sociaal werk sociaal werk gezamenlijke opleiding toegepaste psychologie Totaal Professioneel gerichte bachelor

15 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN ACADEMISCH GERICHTE OPLEIDINGEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR studiegebied opleiding M V T Archeologie en kunstwetenschappen archeologie kunstwetenschappen kunstwetenschappen en archeologie musicologie Architectuur architectuur interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten beeldende kunsten gezamenlijk conservatie en restauratie productdesign Bewegings- en revalidatiewetenschappen lichamelijke opv. en bewegingsweten revalidatiewetensch. en kinesitherapie Biomedische wetenschappen biomedische wetenschappen Biotechniek biowetenschappen Diergeneeskunde diergeneeskunde Economische en toegepaste economische econ.wet./tew/tew:handelsingenieur wetenschappen economische wetenschappen TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsir beleidsinformatica toegepaste economische wetenschappen Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen sociaal-economische wetenschappen Farmaceutische wetenschappen farmaceutische wetenschappen Geneeskunde geneeskunde Geschiedenis geschiedenis Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oosterse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen T&Regiostudies: Arabistiek & Islamkunde T&Regiostudies: Oude Nabije Oosten T&Regiostudies: Sinologie T&Rst: Slavistiek & Oost-Europakunde taal-en regiostudies: Japanologie Gezondheidszorg kinesitherapie milieu- en preventiemanagement revalidatiewetenschappen Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht kinesitherapie godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen Theology and Religious Studies

16 Handelswetenschappen en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management Business Administration handelsingenieur handelswetenschappen Industriële wetenschappen en technologie Ind. Sc.: Chemical Engineering Ind. Sc.: Electromechanical Engineering Ind. Sc.: Electronic Engineering ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: industrieel ontwerpen ind. wet.: informatica ind. wet.: milieukunde ind. wet.: nucleaire technologie ind. wet.: textieltechnologie ind. wet.: verpakkingstechnologie industriële wetenschappen industriële wetenschappen gezamenlijk Muziek en podiumkunsten drama muziek Nautische wetenschappen nautische wetenschappen Politieke en sociale wetenschappen communicatiewetenschappen politieke en sociale wetenschappen politieke wetenschappen sociologie Productontwikkeling productontwikkeling Psychologie en pedagogische wetenschappen agogische wetenschappen onderwijskunde pedagogische wetenschappen psychologie Rechten, notariaat en criminologische criminologische wetenschappen wetenschappen rechten rechten (gezamelijke opl. KUB-KUL) rechten (gezamelijke opl. tul-kul) Sociale gezondheidswetenschappen logopedische en audiologische wetenschappen Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Tandheelkunde tandheelkunde Toegepaste biologische wetenschappen bio-ingenieurswetenschappen Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Toegepaste wetenschappen ingenieurswet: toegepaste natuurkunde ingenieurswetenschappen ingenieurswetenschappen: architectuur ingenieurswetenschappen: bouwkunde ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

17 ingenieurswetenschappen: elektrotechniek ingenieurswetenschappen: chemische technieken & materiaalkunde ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek Verkeerskunde verkeerskunde Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie chemie computerwetenschappen fysica fysica en sterrenkunde geografie geografie en de geomatica geologie informatica wiskunde Wijsbegeerte en moraalwetenschappen moraalwetenschappen Philosophy wijsbegeerte wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Academisch gerichte bachelor MASTER studiegebied opleiding M V T Archeologie en kunstwetenschappen Archaeology archeologie kunstwetenschappen kunstwetenschappen en archeologie musicologie Archeologie en kunstwetenschappen - Economische en toeg.economische wetens. - Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Psychologie en pedagogische wetens. - Rechten, notariaat en crimin. wetensch. - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Urban Studies Archeologie en kunstwetenschappen - Taal- Cultural Studies en letterkunde culturele studies Architectuur Architecture architectuur interieurarchitectuur Architectuur - Industriële wetenschappen en monumenten- en landschapszorg technologie stedenbouw en ruimtelijke planning Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten conservatie en restauratie productdesign Bewegings- en revalidatiewetenschappen Adapted Physical Activity (EM) lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

18 Rehabilitation Sciences & Physiotherapy revalidatiewetensch. en kinesitherapie Biomedische wetenschappen biomedische wetenschappen Biotechniek biowetenschappen: landbouwkunde biowetenschappen: voedingsindustrie Diergeneeskunde diergeneeskunde Economische en toeg.economische accountancy en revisoraat wetenschappen algemene economie Applied Economic Sciences: Business Adm Applied Economic Sciences: Econ. Policy bedrijfseconomie bedrijfskunde beleidseconomie Business Economics cultuurmanagement Economics economische wetenschappen informatiemanagement Information Management Management Management Science organisatie en management TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsir id beleidsinformatica toegepaste economische wetenschappen verzekeringen Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen sociaal-economische wetenschappen Farmaceutische wetenschappen farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling Geneeskunde geneeskunde Geneeskunde - Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen Bio-informatics Geschiedenis geschiedenis Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde geschiedenis van de Oudheid Eur.stud.:transnat.&mondiale perspectief Eur.Stud:Transnat.&Global Perspective Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oosterse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Taal & Regiostudies: Arabistiek & Islamkunde Taal & Regiostudies: Slavistiek en Oost-Europakunde taal-en regiostudies: Japanologie taal-en regiostudies: Oude Nabij Oosten

19 taal- en regiostudies: Sinologie Gezondheidszorg milieu- en preventiemanagement revalidatiewetenschappen kinesitherapie Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie godgeleerdheid & godsdienstwetenschappen samenleving, recht en religie 3-3 Society, Law and Religion Theology and Religious Studies wereldgod.,interrel.dialoog&religiestud bestuurskunde en publiek management Business Administration handelsingenieur handelswetenschappen Intern. Business Economics and Management intern. bedrijfseconomie bedrijfsbeleid Ind. Sc.: Electromechanical Engineering Ind. Sc.: Electronic Engineering ind. wet.: biochemie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: elektrotechniek ind. wet.: landmeten ind.wet: industrieel ontwerpen ind.wet: informatica ind.wet: kunststofverwerking ind.wet: milieukunde ind.wet: nucleaire technologie ind.wet: textieltechnologie stedenbouw en ruimtelijke planning Muziek en podiumkunsten drama Music muziek Nautische wetenschappen nautische wetenschappen Politieke en sociale wetenschappen communicatiewetenschappen EU-studies filmstudies en visuele cultuur overheidsmanagement en -beleid politieke communicatie politieke wetenschappen sociologie vergelijkende en Europese politiek vergelijkende en internationale politiek Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde bedrijfscommunicatie Politieke en sociale wetenschappen - Wetenschappen milieuwetenschap Productontwikkeling productontwikkeling Psychologie en pedagogische wetenschappen agogische wetenschappen educatieve studies

20 Educational Studies onderwijskunde opleidings- en onderwijswetenschappen pedagogische wetenschappen psychologie Social and Cultural Anthropology sociale en culturele antropologie Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen criminologische wetenschappen Criminology Law 1-1 rechten Rechten, notariaat en crimin. wetensch. - Taalen letterkunde economie, recht en bedrijfskunde Sociale gezondheidswetenschappen gezondheidsvoorlichting en - bevordering logopedische & audiologische wetenschap management en beleid vd gezondheidszorg management,zorg & beleid id gerontologie seksuologie Taal- en letterkunde historische taal- en letterkunde Linguistics and Literature: English literatuur van de moderniteit meertalige professionele communicatie taal- en letterkunde taalkunde theater- en filmwetenschap vergelijkende moderne letterkunde Western Literature westerse literatuur Tandheelkunde tandheelkunde Toegepaste biologische wetenschappen Aquaculture bio-ingenieurswet.: land- en waterbeheer bio-ingenieurswet.: milieutechnologie bio-irsweten.: bos en natuurbeheer bio-irsweten.: cel- en genbiotechnologie bio-irsweten.: chemie & bioprocestechn bio-irsweten.: levensmiddelenwet.&voeding bio-irswetens.: biosysteemtechniek bio-irswetens.: cel- en gentechnologie bio-irswetens.: land- en bosbeheer bio-irswetens.: landbouwkunde bio-irswets.: katalytische technologie bio-irswets: levensmiddelentechnologie Environmental Sanitation Food Technology

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR 2012-2013 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Algemene regel: * AVL beveelt aan dat de student een specifieke lerarenopleiding (SLO) volgt die aansluit bij zijn/haar masteropleiding. Reden: de onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2015 ACADEMIEJAAR 2015-2016 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Hoger onderwijs in cijfers

Hoger onderwijs in cijfers Aantal inschrijvingen op 31 oktober 2008 Academiejaar 2008-2009 Hoger onderwijs in cijfers Deze online publicatie heeft als doelstelling een eerste zicht te krijgen op het aantal inschrijvingen in het

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie,,, of Medicine, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar Totaal Bachelors: 8.738 nieuwe studenten +7,1% (tov zelfde datum vorig jaar) (Registraties tot en met 23.06.2015 ) Faculteit Campus Diploma - Lange tekst M (huidig) % M V (huidig) % V Totaal (huidig) %

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar 2013-2014

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar 2013-2014 Totaal Bachelors: 8.075 nieuwe studenten (Registraties tot en met: 29/06/14) M V Totaal Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven @ Leuven ABA godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Leuv)

Nadere informatie

Studentenaantallen KU Leuven Academiejaar

Studentenaantallen KU Leuven Academiejaar Totaal Bachelors: 25.132 studenten (Registraties tot en met: 29/06/14) M V Totaal Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven @ Leuven ABA godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Leuv) 57

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Universitair onderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op

Nadere informatie

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Verder studeren aan de KU Leuven Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven structuur

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD 7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD c) les rangées suivantes sont ajoutées : Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology afstudeerrichting Nanotechnology Erasmus Mundus Master

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Accreditatie Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen worden aangeboden conform de desbetreffende bepalingen van de Codex

Nadere informatie

Studiesucces generatiestudenten in

Studiesucces generatiestudenten in Studiesucces generatiestudenten in 2007-2008 Inleiding Naar aanleiding van de nieuwe databank DHO hebben we besloten om de klemtoon niet langer voornamelijk op het registreren van gegevens te leggen. Ook

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N Katholieke Universiteit Brussel Bestaande opleiding Omgevormde opleiding: graad kwalificatie STP Soort Taal Wijsbegeerte en moraal Geschiedenis (kandidaat): afstudeerrichting Bachelor in de wijsbegeerte

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

40928 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

40928 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 40928 MONITEUR BELGE 03.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l Aménagement du Territoire; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Al article

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE 22373 3 la réception des modifications de la composition des organisations de producteurs, des unions d organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

Nadere informatie

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN OPLEIDINGSNIVEAU NIET-BEURS BIJNA-BEURS BEURS bursalen niet-bursalen < 54 SP 54-66 SP > 66 SP < 54 SP 54-66 SP >

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

VR DOC.0406/2

VR DOC.0406/2 VR 2016 0405 DOC.0406/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1.

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1. Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel Bachelor

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT: Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2017-2018 LIJST VAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE MASTEROPLEIDINGEN VOLGEND OP EEN ANDERE MASTEROPLEIDING Goedgekeurd op 28 maart 2017 en 24 mei 2017 door de Directeur

Nadere informatie

25020 MONITEUR BELGE 07.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD

25020 MONITEUR BELGE 07.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD 25020 MONITEUR BELGE 07.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID [C 2015/35545] 3 APRIL 2015. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS)

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Rapportering Accreditatie (c.q. erkenning) Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2011/12 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen

Nadere informatie

Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009)

Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009) Inhoud: 1. 2009-2010: geordend per faculteit a. speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod 2. faculteitsoverschrijdend: speciale

Nadere informatie

VR DOC

VR DOC VR 2017 3006 DOC.0614-2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Kempense blik op de VDAB schoolverlatersstudie: schoolverlaters van 30 juni 2015 en hun tewerkstelling op 30 juni 2016.

Kempense blik op de VDAB schoolverlatersstudie: schoolverlaters van 30 juni 2015 en hun tewerkstelling op 30 juni 2016. NOTA Schoolverlatersstudie blik op de Kempen AAN : CC : Pijler leren en werken Streekplatform Kempen AUTEUR : Kim Nevelsteen DATUM : 17 juli 2017 BETREFT : Kempense blik op de VDAB studie: van 30 juni

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen Departement Handels en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2012-2013 ICT (6stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

1 Communicatiemanagement

1 Communicatiemanagement sonderdeel AP Hogeschool Journalistiek Filosofie & Recht Actualiteit in perspectief AP Hogeschool Journalistiek Journalistieke context Communicatie essentials AP Hogeschool Hotelmanagement Sales en marketing

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 21.06.2016 MONITEUR BELGE 37409 159692-159703 Veneuze drainage met selectieve lediging van arteria pulmonalis en sinus coronarius, ongeacht het aantal samenstellende elementen 159692-159703

Nadere informatie

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS Hogescholen Financiering Verschillende hogescholen in Vlaanderen en in zijn hoofdstad Brussel hebben het moeilijk om het hoofd boven water te

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie