HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS"

Transcriptie

1 HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR

2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties inschrijvingen / generatiestudenten... 5 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs Aantal inschrijvingen van generatiestudenten Colofon

3 INLEIDING Naar jaarlijkse gewoonte verschijnt ook dit najaar de publicatie Hoger onderwijs in cijfers, met als doel een eerste zicht te geven op het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor het lopende academiejaar. In deze publicatie gaat het om een eerste rapportering over het academiejaar De cijfers zijn dus nog niet definitief. De inschrijvingsaantallen zullen nog toenemen in de loop van het academiejaar. Deze publicatie bevat het aantal actieve inschrijvingen met diplomacontract 1 in de opleidingen professionele bachelor, academische bachelor, master, master na professionele bachelor, basisopleidingen van twee cycli 2 en schakelprogramma, dat op 31 oktober 2010 in de Databank Hoger Onderwijs geregistreerd was. In de tabellen wordt het aantal inschrijvingen weergegeven; dit is niet gelijk aan het aantal studenten. Een student kan immers voor verschillende opleidingen (al dan niet in verschillende instellingen) tegelijk inschrijven. De inschrijvingen in gezamenlijke opleidingen zijn niet meer opgenomen in de tabellen per instelling. Dit zijn opleidingen die door meer dan één instelling samen georganiseerd worden. Deze worden apart weergegeven met vermelding van de participerende instellingen en de verdeelsleutel. Instellingen met veel inschrijvingen voor gezamenlijke opleidingen zullen dus een lager inschrijvingsaantal hebben in de tabellen per instelling, maar worden dan vermeld bij de gezamenlijke opleidingen. Sinds vorig jaar is de rapportering per studiegebied ietwat gewijzigd. Eén opleiding kan onder meer dan één studiegebied vallen. In dit geval worden alle betrokken studiegebieden in alfabetische volgorde opgesomd. De vroegere term gecombineerde studiegebieden wordt nu zoveel mogelijk verlaten met de bedoeling een gedetailleerder beeld te geven. 1 Een diplomacontract is een contract aangegaan door een instellingsbestuur met de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding of die zich inschrijft voor een schakel- of voorbereidingsprogramma. Een student kan zich ook inschrijven met een credit- of examencontract. 2 Sommige instellingen bieden nog in beperkte mate opleidingen in afbouw aan. 3

4 ORGANISATIE VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN Vanaf het academiejaar werd de bachelor-masterstructuur 3 progressief jaar na jaar ingevoerd in de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk en hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en van competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een professioneel gerichte bacheloropleiding biedt als dusdanig een directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt. Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder. Zij stromen door naar een masteropleiding. De masteropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een gevorderd niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder, dat noodzakelijk is voor de autonome beoefening van de wetenschappen of de kunsten of voor de aanwending van deze wetenschappelijke of artistieke kennis in de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een aantal masteropleidingen wordt georganiseerd als vervolg op een professioneel gerichte bacheloropleiding. Dit zijn masteropleidingen na een professionele bachelor. Deze zijn in principe toegankelijk na het volgen van een schakelprogramma. Een schakelprogramma is een programma dat wordt opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma. Bacheloropleidingen sluiten aan bij het secundair onderwijs. Masteropleidingen sluiten in de regel aan bij een (academische) bacheloropleiding. Masteropleidingen kunnen ook toegankelijk zijn voor professioneel gerichte bachelors na het succesvol afronden van een schakelprogramma. 3 Cf. decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zoals gewijzigd door verschillende decreten. 4

5 EVOLUTIES INSCHRIJVINGEN / GENERATIESTUDENTEN In dit deel wordt een vergelijking gemaakt tussen het aantal inschrijvingen op 31 oktober 2009 (voor het academiejaar ) en 31 oktober 2010 (voor het academiejaar ). Enige voorzichtigheid bij het trekken van conclusies is wel geboden. Bepaalde instellingen hadden vorig jaar problemen met het tijdig registreren van hun inschrijvingen in de Databank Hoger Onderwijs. Zo stellen we bv. een stijging vast van 5% in het studiegebied Onderwijs. Het grootste deel hiervan is echter toe te schrijven aan het feit dat een bepaalde instelling vorig jaar niet tijdig de nodige registraties heeft doorgevoerd. Het beeld van de inschrijvingen op 31 oktober dit jaar lijkt vollediger dan de cijfers waarover we vorig jaar op dit tijdstip beschikten. AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS Evolutie % evolutie Academisch gerichte opleidingen % Professioneel gerichte opleidingen % Schakelprogramma % Eindtotaal % Evolutie % evolutie Hogeschool % Universiteit % Eindtotaal % Het aantal inschrijvingen geregistreerd op 31 oktober 2010 ligt 6% hoger ten opzichte van dezelfde datum vorig academiejaar. De grootste stijging doet zich voor bij de professioneel gerichte opleidingen, al volgt de meerderheid van de studenten in het hoger onderwijs een academisch gerichte opleiding 4. Net als vorig jaar stijgt het aantal inschrijvingen in een schakelprogramma. De stijging van het aantal inschrijvingen is het grootst aan de hogescholen, meer bepaald 7%. De inschrijvingen aan de universiteiten stijgen met 4%. 4 Hieronder vallen enkel de opleidingen academisch gerichte bachelor, master, master na professionele bachelor en basisopleidingen van twee cycli (afbouw). 5

6 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER INSTELLING De cijfers in deze publicatie zijn een momentopname op 31 oktober 2010 en zijn zeker geen definitieve cijfers. Bij vergelijkingen met het vorige academiejaar moet men goed beseffen dat de positieve evoluties bij verschillende instellingen niet enkel het gevolg kunnen zijn van een effectieve stijging van het aantal inschrijvingen, maar dat een gedeelte ook te wijten is aan een snellere registratie van de inschrijvingen in de Databank Hoger Onderwijs dit academiejaar. Zo heeft Artesis Hogeschool Antwerpen op dit ogenblik bv. 18% meer inschrijvingen dan op hetzelfde moment vorig academiejaar. Dit jaar zijn de registraties echter sneller gebeurd, waardoor de reële stijging van het aantal inschrijvingen allicht lager zal liggen. Hetzelfde fenomeen zien we bij Groep T-Internationale Hogeschool Leuven, waar zelfs een stijging van 78% merkbaar is. Deze enorme stijging is te wijten aan zeer onvolledige registraties op 31 oktober vorig academiejaar. Ter vergelijking zijn in onderstaande tabel ook de definitieve inschrijvingsaantallen voor het academiejaar opgenomen 5. Vergelijking met deze definitieve inschrijvingsaantallen bevestigt dat de stijging in deze instellingen zeker gedeeltelijk te wijten is aan snellere registratie van de inschrijvingen dit academiejaar. Bijkomend merken we bij een aantal instellingen (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, Katholieke Hogeschool Limburg, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen en Provinciale Hogeschool Limburg) op dat de definitieve cijfers voor het academiejaar lager liggen dan de cijfers van de voorlopige telling op 31 oktober Dit heeft te maken met uitschrijvingen van studenten op het einde van het academiejaar. Het totaal per instelling voor komt niet overeen met de cijfers per instelling eerder in deze brochure. De inschrijvingen voor gezamenlijke opleidingen worden verdeeld over de instellingen aan de hand van de verdeelsleutel (cf. infra). Dit verklaart de kommagetallen. Instelling definitieve cijfers (telling 30/09/2010) (telling 31/10/2009) (telling 31/10/2010) Evolutie (31/10/2010 t.o.v. 31/10/2009) % evolutie Artesis Hogeschool Antwerpen % Arteveldehogeschool 8.986, , % Erasmushogeschool Brussel 4.573, , % Groep T-Internationale Hogeschool Leuven % Hogere Zeevaartschool % Hogeschool Gent % Hogeschool Sint-Lukas Brussel % Hogeschool voor Wetenschap & Kunst % Hogeschool West-Vlaanderen % HUB-EHSAL 6.846, , , % HUB-KUBrussel 219,2 194,1 211, % 5 Het gaat om de definitieve inschrijvingsaantallen in de opleidingen professioneel en academisch gerichte bachelor, master, master na professionele bachelor, basisopleidingen van twee cyli (afbouw) en schakelprogramma 6

7 Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen % Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende % Katholieke Hogeschool Kempen % Katholieke Hogeschool Leuven % Katholieke Hogeschool Limburg , , % Katholieke Hogeschool Mechelen % Katholieke Hogeschool Sint-Lieven % Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen % Katholieke Universiteit Leuven , , , % Lessius Hogeschool % Plantijn - Hogeschool van de provincie Antwerpen % Provinciale Hogeschool Limburg , , % transnationale Universiteit Limburg % Universiteit Antwerpen , , % Universiteit Gent , , , % Universiteit Hasselt % Vrije Universiteit Brussel 8.513, , % XIOS Hogeschool Limburg % Algemeen totaal % De instelling met de meeste inschrijvingen blijft Katholieke Universiteit Leuven, gevolgd door Universiteit Gent en daarna Hogeschool Gent. De daling van het aantal inschrijvingen aan de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst kan toegeschreven worden aan de overdracht van de campus De Nayer aan Lessius Mechelen (vorig jaar nog Katholieke Hogeschool Mechelen). Dit verklaart meteen de stijging aan die instelling. 7

8 AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN Soort opleiding Evolutie % evolutie Professioneel gerichte bachelor % Academisch gerichte bachelor % Algemeen totaal % Soort opleiding Evolutie % evolutie Professioneel gerichte bachelor % Academisch gerichte bachelor aan een Hogeschool % Academisch gerichte bachelor aan een Universiteit % Algemeen totaal % Net als in de voorbije academiejaren zet de stijging van generatiestudenten zich door. Dit academiejaar zijn er bijna inschrijvingen van generatiestudenten meer. Opmerkelijk en in tegenstelling tot vorig academiejaar, is de stijging van de inschrijvingen van generatiestudenten voor een academisch gerichte bachelor aan een hogeschool. AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER STUDIEGEBIED IN EEN PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR studiegebied Evolutie % evolutie Architectuur % Audiovisuele en beeldende kunst % Biotechniek % Gezondheidszorg % Handelswetenschappen en bedrijfskunde % Industriële wetenschappen en technologie % Muziek en podiumkunsten % Nautische wetenschappen % Onderwijs % Sociaal-agogisch werk % Algemeen totaal % Net zoals vorige academiejaren is Handelswetenschappen en bedrijfskunde het grootste studiegebied in de professioneel gerichte bachelor, gevolgd door Onderwijs en Gezondheidszorg. De grootste stijging doet zich voor in het studiegebied Gezondheidszorg. De grootste daling vinden we in het studiegebied Nautische wetenschappen, al gaat het hier slechts om kleine aantallen. 8

9 AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER STUDIEGEBIED IN EEN ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR studiegebied Evolutie % evolutie Archeologie en kunstwetenschappen % Architectuur % Audiovisuele en beeldende kunst % Bewegings- en revalidatiewetenschappen % Biomedische wetenschappen % Biotechniek % Diergeneeskunde % Economische en toeg.economische wetens % Ec. en toeg. economische wetens. - Pol. en soc. Wetens % Farmaceutische wetenschappen % Geneeskunde % Geschiedenis % Geschiedenis - Taal- en letterkunde % Gezondheidszorg % Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.recht % Handelswetenschappen en bedrijfskunde % Industriële wetenschappen en technologie % Muziek en podiumkunsten % Nautische wetenschappen % Politieke en sociale wetenschappen % Productontwikkeling % Psychologie en pedagogische wetenschappen % Rechten, notariaat en crimin. wetenschappen % Sociale gezondheidswetenschappen % Taal- en letterkunde % Tandheelkunde % Toegepaste biologische wetenschappen % Toegepaste taalkunde % Toegepaste wetenschappen % Verkeerskunde % Wetenschappen % Wijsbegeerte en moraalwetenschappen % Algemeen totaal % Net zoals vorig academiejaar blijven Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, Economische en toegepaste economische wetenschappen en Industriële wetenschappen en technologie de drie populairste studiegebieden. Vervolgens tellen Psychologie en pedagogische wetenschappen en Wetenschappen de meeste inschrijvingen bij de generatiestudenten in een academisch gerichte bachelor. Toegepaste wetenschappen en Politieke en sociale wetenschappen doen dit jaar haasje over voor plaats 6 en 7. Het studiegebied Bewegings- en Revalidatiewetenschappen overschrijdt dit jaar de kaap van inschrijvingen. Behalve Industriële wetenschappen en technologie situeren de grootste academische studiegebieden zich allen aan de universiteit. De daling in de studiegebieden geneeskunde en tandheelkunde is vermoedelijk het gevolg van het lager slaagpercentage voor het toelatingsexamen dit academiejaar. 9

10 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS ALGEMEEN M V T Academisch gerichte opleidingen Professioneel gerichte opleidingen Schakelprogramma s Eindtotaal Academisch gerichte opleidingen 3% Professioneel gerichte opleidingen Schakelprogramma 51% 46% M V T Hogeschool Universiteit Eindtotaal Hogeschool Universiteit M V 40% 45% 60% 55% 10

11 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER SOORT OPLEIDING EN STUDIEGEBIED Soort opleiding studiegebied M V T Professioneel gerichte opleidingen Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Muziek en podiumkunsten Nautische wetenschappen Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Professioneel gerichte opleidingen Academisch gerichte opleidingen Archeologie en kunstwetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen - Economische en toeg.economische wetens. - Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Psychologie en pedagogische wetens. - Rechten, notariaat en crimin. wetensch. - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen - Taalen letterkunde Architectuur Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatiewetenschappen Biomedische wetenschappen Biotechniek Diergeneeskunde Economische en toeg.economische wetens Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen Economische en toeg.economische wetens. - Wetenschappen Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde Geneeskunde - Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen Geschiedenis Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde Geschiedenis - Taal- en letterkunde Gezondheidszorg Godgeleerdheid, godsdienstwetensch. en kerkelijk recht Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Muziek en podiumkunsten Nautische wetenschappen

12 Politieke en sociale wetenschappen Politieke en sociale wetenschappen - Taalen letterkunde Politieke en sociale wetenschappen - Wetenschappen Productontwikkeling Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Rechten, notariaat en crimin. wetensch. - Taal- en letterkunde Sociale gezondheidswetenschappen Taal- en letterkunde Tandheelkunde Toegepaste biologische wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Wetenschappen Toegepaste taalkunde Toegepaste wetenschappen Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Academisch gerichte opleidingen Schakelprogramma Archeologie en kunstwetenschappen Architectuur Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatiewetenschappen Biotechniek Economische en toeg.economische wetens Gecombineerde studiegebieden (BAMA) Geneeskunde Geschiedenis Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Muziek en podiumkunsten Politieke en sociale wetenschappen Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Sociale gezondheidswetenschappen Taal- en letterkunde Toegepaste taalkunde Toegepaste wetenschappen Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

13 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN PROFESSIONEEL GERICHTE OPLEIDINGEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING studiegebied opleiding M V T Architectuur interieurvormgeving landschaps- en tuinarchitectuur toegepaste architectuur Audiovisuele en beeldende kunst beeldende vormgeving Biotechniek agro- en biotechnologie Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie logopedie en audiologie medische beeldvorming optiek en optometrie orthopedie podologie verpleegkunde verpleegkunde brugprogramma voedings- en dieetkunde vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfsmanagement bedrijfskunde communicatiemanagement hotelmanagement informaticamanagement en de multimedia journalistiek netwerkeconomie office management toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement Industriële wetenschappen en audiovis.techniek.: assistentie technologie audiovis.techniek.: beeld-geluid-montage audiovis.techniek.: film, TV en video audiovis.techniek.: fotografie autotechnologie bouw chemie elektromechanica elektronica-ict elektrotechniek facilitair management grafische en digitale media houttechnologie logistiek luchtvaart mechanische ontwerp-en productietechn milieuzorg modetechnologie multimedia en communicatietechnologie textieltechnologie vastgoed

14 Muziek en podiumkunsten dans musical pop- en rockmuziek Nautische wetenschappen scheepswerktuigkunde Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk gezinswetenschappen maatschappelijke veiligheid orthopedagogie sociaal werk sociaal werk gezamenlijke opleiding toegepaste psychologie Totaal Professioneel gerichte bachelor

15 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN ACADEMISCH GERICHTE OPLEIDINGEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR studiegebied opleiding M V T Archeologie en kunstwetenschappen archeologie kunstwetenschappen kunstwetenschappen en archeologie musicologie Architectuur architectuur interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten beeldende kunsten gezamenlijk conservatie en restauratie productdesign Bewegings- en revalidatiewetenschappen lichamelijke opv. en bewegingsweten revalidatiewetensch. en kinesitherapie Biomedische wetenschappen biomedische wetenschappen Biotechniek biowetenschappen Diergeneeskunde diergeneeskunde Economische en toegepaste economische econ.wet./tew/tew:handelsingenieur wetenschappen economische wetenschappen TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsir beleidsinformatica toegepaste economische wetenschappen Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen sociaal-economische wetenschappen Farmaceutische wetenschappen farmaceutische wetenschappen Geneeskunde geneeskunde Geschiedenis geschiedenis Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oosterse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen T&Regiostudies: Arabistiek & Islamkunde T&Regiostudies: Oude Nabije Oosten T&Regiostudies: Sinologie T&Rst: Slavistiek & Oost-Europakunde taal-en regiostudies: Japanologie Gezondheidszorg kinesitherapie milieu- en preventiemanagement revalidatiewetenschappen Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht kinesitherapie godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen Theology and Religious Studies

16 Handelswetenschappen en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management Business Administration handelsingenieur handelswetenschappen Industriële wetenschappen en technologie Ind. Sc.: Chemical Engineering Ind. Sc.: Electromechanical Engineering Ind. Sc.: Electronic Engineering ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: industrieel ontwerpen ind. wet.: informatica ind. wet.: milieukunde ind. wet.: nucleaire technologie ind. wet.: textieltechnologie ind. wet.: verpakkingstechnologie industriële wetenschappen industriële wetenschappen gezamenlijk Muziek en podiumkunsten drama muziek Nautische wetenschappen nautische wetenschappen Politieke en sociale wetenschappen communicatiewetenschappen politieke en sociale wetenschappen politieke wetenschappen sociologie Productontwikkeling productontwikkeling Psychologie en pedagogische wetenschappen agogische wetenschappen onderwijskunde pedagogische wetenschappen psychologie Rechten, notariaat en criminologische criminologische wetenschappen wetenschappen rechten rechten (gezamelijke opl. KUB-KUL) rechten (gezamelijke opl. tul-kul) Sociale gezondheidswetenschappen logopedische en audiologische wetenschappen Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Tandheelkunde tandheelkunde Toegepaste biologische wetenschappen bio-ingenieurswetenschappen Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Toegepaste wetenschappen ingenieurswet: toegepaste natuurkunde ingenieurswetenschappen ingenieurswetenschappen: architectuur ingenieurswetenschappen: bouwkunde ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

17 ingenieurswetenschappen: elektrotechniek ingenieurswetenschappen: chemische technieken & materiaalkunde ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek Verkeerskunde verkeerskunde Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie chemie computerwetenschappen fysica fysica en sterrenkunde geografie geografie en de geomatica geologie informatica wiskunde Wijsbegeerte en moraalwetenschappen moraalwetenschappen Philosophy wijsbegeerte wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Academisch gerichte bachelor MASTER studiegebied opleiding M V T Archeologie en kunstwetenschappen Archaeology archeologie kunstwetenschappen kunstwetenschappen en archeologie musicologie Archeologie en kunstwetenschappen - Economische en toeg.economische wetens. - Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Psychologie en pedagogische wetens. - Rechten, notariaat en crimin. wetensch. - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Urban Studies Archeologie en kunstwetenschappen - Taal- Cultural Studies en letterkunde culturele studies Architectuur Architecture architectuur interieurarchitectuur Architectuur - Industriële wetenschappen en monumenten- en landschapszorg technologie stedenbouw en ruimtelijke planning Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten conservatie en restauratie productdesign Bewegings- en revalidatiewetenschappen Adapted Physical Activity (EM) lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

18 Rehabilitation Sciences & Physiotherapy revalidatiewetensch. en kinesitherapie Biomedische wetenschappen biomedische wetenschappen Biotechniek biowetenschappen: landbouwkunde biowetenschappen: voedingsindustrie Diergeneeskunde diergeneeskunde Economische en toeg.economische accountancy en revisoraat wetenschappen algemene economie Applied Economic Sciences: Business Adm Applied Economic Sciences: Econ. Policy bedrijfseconomie bedrijfskunde beleidseconomie Business Economics cultuurmanagement Economics economische wetenschappen informatiemanagement Information Management Management Management Science organisatie en management TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsir id beleidsinformatica toegepaste economische wetenschappen verzekeringen Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen sociaal-economische wetenschappen Farmaceutische wetenschappen farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling Geneeskunde geneeskunde Geneeskunde - Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen Bio-informatics Geschiedenis geschiedenis Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde geschiedenis van de Oudheid Eur.stud.:transnat.&mondiale perspectief Eur.Stud:Transnat.&Global Perspective Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oosterse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Taal & Regiostudies: Arabistiek & Islamkunde Taal & Regiostudies: Slavistiek en Oost-Europakunde taal-en regiostudies: Japanologie taal-en regiostudies: Oude Nabij Oosten

19 taal- en regiostudies: Sinologie Gezondheidszorg milieu- en preventiemanagement revalidatiewetenschappen kinesitherapie Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie godgeleerdheid & godsdienstwetenschappen samenleving, recht en religie 3-3 Society, Law and Religion Theology and Religious Studies wereldgod.,interrel.dialoog&religiestud bestuurskunde en publiek management Business Administration handelsingenieur handelswetenschappen Intern. Business Economics and Management intern. bedrijfseconomie bedrijfsbeleid Ind. Sc.: Electromechanical Engineering Ind. Sc.: Electronic Engineering ind. wet.: biochemie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: elektrotechniek ind. wet.: landmeten ind.wet: industrieel ontwerpen ind.wet: informatica ind.wet: kunststofverwerking ind.wet: milieukunde ind.wet: nucleaire technologie ind.wet: textieltechnologie stedenbouw en ruimtelijke planning Muziek en podiumkunsten drama Music muziek Nautische wetenschappen nautische wetenschappen Politieke en sociale wetenschappen communicatiewetenschappen EU-studies filmstudies en visuele cultuur overheidsmanagement en -beleid politieke communicatie politieke wetenschappen sociologie vergelijkende en Europese politiek vergelijkende en internationale politiek Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde bedrijfscommunicatie Politieke en sociale wetenschappen - Wetenschappen milieuwetenschap Productontwikkeling productontwikkeling Psychologie en pedagogische wetenschappen agogische wetenschappen educatieve studies

20 Educational Studies onderwijskunde opleidings- en onderwijswetenschappen pedagogische wetenschappen psychologie Social and Cultural Anthropology sociale en culturele antropologie Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen criminologische wetenschappen Criminology Law 1-1 rechten Rechten, notariaat en crimin. wetensch. - Taalen letterkunde economie, recht en bedrijfskunde Sociale gezondheidswetenschappen gezondheidsvoorlichting en - bevordering logopedische & audiologische wetenschap management en beleid vd gezondheidszorg management,zorg & beleid id gerontologie seksuologie Taal- en letterkunde historische taal- en letterkunde Linguistics and Literature: English literatuur van de moderniteit meertalige professionele communicatie taal- en letterkunde taalkunde theater- en filmwetenschap vergelijkende moderne letterkunde Western Literature westerse literatuur Tandheelkunde tandheelkunde Toegepaste biologische wetenschappen Aquaculture bio-ingenieurswet.: land- en waterbeheer bio-ingenieurswet.: milieutechnologie bio-irsweten.: bos en natuurbeheer bio-irsweten.: cel- en genbiotechnologie bio-irsweten.: chemie & bioprocestechn bio-irsweten.: levensmiddelenwet.&voeding bio-irswetens.: biosysteemtechniek bio-irswetens.: cel- en gentechnologie bio-irswetens.: land- en bosbeheer bio-irswetens.: landbouwkunde bio-irswets.: katalytische technologie bio-irswets: levensmiddelentechnologie Environmental Sanitation Food Technology

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD 7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD c) les rangées suivantes sont ajoutées : Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology afstudeerrichting Nanotechnology Erasmus Mundus Master

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s In de lijst als bijlage zijn alle wijzigingen voor de aanvullende opleidingen en de specialisatieopleidingen opgenomen die vanaf april 2002 tot en met 10 maart 2003 door de Academische raad werden goedgekeurd.

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Jaarlijks verslag Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Analyse academiejaar 2007-2008 Inhoudstafel Inleiding... 2 Analyse... 3 A. Doelstellingen en resultaten...

Nadere informatie

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) 1. Inleiding. 2. Onderzoeksmethode en -groep

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) 1. Inleiding. 2. Onderzoeksmethode en -groep Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 05-12-12 1. Inleiding Op het einde van het secundair onderwijs maken jongeren een studiekeuze die

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma -- 8 11 12 1 17 19 21 2 2 28 0 2 8 2 8 0 8 0 2 8 70 7 77 79 82 8 87 90 9 9 98 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Een masterdiploma als

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2014 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 01-12-14

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2014 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 01-12-14 Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2014 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 01-12-14 1. Inleiding Op het einde van het secundair onderwijs maken jongeren een studiekeuze die

Nadere informatie

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10

Nadere informatie

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Master in de industriële wetenschappen Master in de biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 1 2 Inhoudstafel Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel Rapportage studies per Gender Nivo Profiel www.qompas.nl 2012-2013 Top 25 studies per Gender Nivo Profiel Surrounded by Talent Inleiding In dit overzicht laten we de top-25 meest bekeken studies zien van

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen Bio-ingenieurswetenschappen en de masters in de deeldomeinen Bio-informatics and Molecular Biology, Land

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen s faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2

VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2 VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office m anagement aan de Erasmushogeschool Brussel, Katholieke

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie