Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs"

Transcriptie

1 Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

2 LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract per onderwijstaal per associatie en instelling (enkel basisopleidingen) per studiegebied en soort opleiding * in een lerarenopleiding per geboortejaar per soort opleiding en studiegebied * per opleiding * (enkel basisopleidingen) per soort opleiding en instelling per instelling Artesis Hogeschool Antwerpen Arteveldehogeschool Erasmushogeschool Brussel Groep T-Internationale Hogeschool Leuven Hogere Zeevaartschool Hogeschool Gent Hogeschool Sint-Lukas Brussel Hogeschool voor Wetenschap & Kunst Hogeschool West-Vlaanderen HUB-EHSAL Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Mechelen Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Lessius Hogeschool Plantijn-Hogeschool Provinciale Hogeschool Limburg XIOS Hogeschool Limburg HUB-KUBrussel Katholieke Universiteit Leuven transnationale Universiteit Limburg Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Universiteit Hasselt Vrije Universiteit Brussel Gezamenlijke opleidingen in een voorbereidings- of schakelprogramma Blz. 216

3 3. Creditcontracten Aantal inschrijvingen met een creditcontract * Generatiestudenten Aantal inschrijvingen van generatiestudenten per soort opleiding en studiegebied * per instelling * per opleiding * per studiegebied en geboortejaar * Evolutietabellen Aantal studenten algemeen * per studiegebied * per instelling * Aantal generatiestudenten per studiegebied * per instelling * Uitgereikte diploma s per studiegebied (basisopleidingen) * per studiegebied (andere opleidingen) * per instelling (basisopleidingen) * per instelling (andere opleidingen) * per opleiding en geboortejaar (diplomacontracten) * lerarenopleiding Opmerking: De tabellen met een * bevatten een onderscheid tussen hogescholen en universiteiten. De meeste tabellen bevatten een opsplitsing naar geslacht en nationaliteit. 217

4 DUIDING BIJ DE CIJFERS Databank Hoger Onderwijs : registratie per inschrijving De cijfers voor hoger onderwijs in de vorige jaarboeken waren afkomstig uit de Databank Tertiair Onderwijs (DTO). In werd de Databank Hoger Onderwijs (DHO) ingevoerd. De nieuwe databank DHO is er gekomen naar aanleiding van het Financieringsdecreet. In DHO worden de gegevens op een andere manier geregistreerd dan in DTO, dit komt ook tot uiting in de tabellen van het statistisch jaarboek. In DTO werden de data verzameld per student, terwijl dit in DHO per inschrijving gebeurt. In dit jaarboek worden de cijfers per inschrijving weergegeven. Eén student kan meerdere inschrijvingen hebben in het hoger onderwijs. Het aantal inschrijvingen is dus niet gelijk aan het aantal studenten. Evolutietabellen: In de evolutietabellen (p ) wordt wel per student gerapporteerd om de vergelijking met vorige academiejaren mogelijk te maken. Aantal actieve inschrijvingen op 30 september 2009 In tegenstelling tot vorige jaarboeken en tot de cijfers van basis- en secundair onderwijs in dit jaarboek, is de teldatum niet 1 februari maar wel 30 september. In het hoger onderwijs kunnen studenten zich immers gedurende het volledige academiejaar in- en uitschrijven. De cijfers van 30 september, na afloop van het academiejaar, geven een realistischer beeld van de studentenpopulatie. In deze editie zijn de inschrijvingen opgenomen die nog actief waren op 30 september Inschrijvingen waarvoor werd uitgeschreven vòòr deze datum, worden niet vermeld in de tabellen (behalve op de pagina's 225 en 227: daar worden de uitschrijvingen éénmalig vermeld). Gezamenlijke inschrijvingen Met de komst van de nieuwe databank werden ook een aantal gezamenlijke opleidingen als dusdanig geregistreerd. Gezamenlijke opleidingen zijn opleidingen die door meerdere instellingen samen worden georganiseerd. De inschrijvingen in gezamenlijke opleidingen zijn niet opgenomen in de tabellen per instelling maar worden apart weergegeven met vermelding van de participerende instellingen en de verdeelsleutel. Instellingen met veel inschrijvingen voor gezamenlijke opleidingen zullen dus een lager inschrijvingsaantal hebben in de tabellen per instelling, maar worden dan vermeld bij de gezamenlijke opleidingen. Evolutietabellen: In de evolutietabellen per instelling (p. 322 en 324) worden de inschrijvingen in gezamenlijke opleidingen echter verdeeld over de participerende instellingen aan de hand van de verdeelsleutel, opdat een vergelijking met vorige jaren zou mogelijk zijn. Het gevolg van deze werkwijze is dat er decimale getallen ontstaan. Gecombineerde studiegebieden Ook de rapportering per studiegebied is enigszins gewijzigd. Eén opleiding kan onder meerdere studiegebieden vallen en werd vroeger geklasseerd onder de noemer gecombineerde studiegebieden. Nu worden alle betrokken studiegebieden in alfabetische volgorde opgesomd en weergegeven. Evolutietabellen: In de evolutietabellen per studiegebied (p. 320 en 323) wordt het concept gecombineerde studiegebieden terug gebruikt om de vergelijking met vorige jaren mogelijk te maken. Wijzigingen opleidingen Dit academiejaar zijn een aantal nieuwe opleidingen toegevoegd aan het Vlaamse hoger onderwijs: - Professionele bachelor Pop- en rockmuziek aan de Provinciale Hogeschool Limburg - Professionele bachelor Bouw aan de Katholieke Hogeschool Kempen - Professionele bachelor Gezinswetenschappen aan de HUB-EHSAL - Academische bachelor Rechten aan de transnationale Universiteit Limburg (gezamenlijke opleiding met K.U. Leuven) De Hogeschool voor Wetenschap en Kunst heeft de opleidingen uit de studiegebieden Handelswetenschappen en bedrijfskunde en Toegepaste taalkunde overgedragen naar de HUB-EHSAL. Een laatste verandering in is de studieduur van de opleidingen in de studiegebieden Wetenschappen en Biomedische wetenschappen. De masteropleidingen zijn van 60 naar 120 studiepunten gegaan. 218

5 Aantal inschrijvingen In het voorliggend statistisch jaarboek wordt in de meeste tabellen van het hoger onderwijs het aantal inschrijvingen weergegeven. Enkel in de evolutietabellen (of waar anders vermeld) wordt het aantal studenten weergegeven. Eén student kan meerdere inschrijvingen hebben in het hoger onderwijs. Het aantal inschrijvingen is dus niet gelijk aan het aantal studenten. Aantal inschrijvingen met een diplomacontract - alle soorten opleidingen enkel BAMA en Basisopleidingen waarvan - hogescholen universiteiten of - Professioneel gerichte bachelor Academische opleidingen en basisopleidingen van 2 cycli hogescholen Academische opleidingen en basisopleidingen van 2 cycli universiteiten Aantal inschrijvingen van generatiestudenten Aantal studenten (evolutietabellen) Om een vergelijking met vorige academiejaren mogelijk te maken, wordt er in de evolutietabellen wel per student gerapporteerd. Deze tabellen bevatten evenwel een aantal dubbeltellingen die, afhankelijk van de parameters die in de tabel opgenomen zijn, verschillen in aantal. Eén student kan meerdere inschrijvingen (in meerdere instellingen, soorten opleidingen of studiegebieden) hebben in het hoger onderwijs. Evolutietabellen aantal studenten - hogescholenonderwijs (1) universitair onderwijs (2) hoger onderwijs (uniek aantal studenten) (3) (1) Hier wordt een student enkel geteld in de hogescholen, ongeacht of hij ook nog een inschrijving heeft in een universiteit of niet. Wanneer hij ingeschreven is in twee hogescholen of meerdere inschrijvingen heeft in dezelfde hogeschool, wordt hij één keer geteld. (2) Hier wordt een student enkel geteld in de universiteiten, ongeacht of hij ook nog een inschrijving heeft in een hogeschool of niet. Wanneer hij ingeschreven is in twee universiteiten of meerdere inschrijvingen heeft in dezelfde universiteit, wordt hij één keer geteld. (3) De som van het aantal studenten aan de hogescholen en de universiteiten is niet gelijk aan het aantal studenten in het hoger onderwijs. Een student die zowel aan een hogeschool als aan een universiteit ingeschreven is, wordt in deze berekening slechts één maal geteld. - per studiegebied (4) per instelling (5) (4) In deze tabel wordt een student geteld per inschrijving in een soort opleiding en studiegebied. Een student die in meerdere soorten opleidingen en/of studiegebieden is ingeschreven, wordt zoveel maal geteld als het aantal onderscheiden inschrijvingen dat hij heeft. (5) In deze tabel wordt een student één maal geteld in elke instelling waarin hij een inschrijving heeft. Is hij ingeschreven in meerdere instellingen, dan wordt hij meerdere keren geteld. Evolutietabellen aantal generatiestudenten - per studiegebied (6) per instelling (7) (6) In deze tabel wordt een generatiestudent geteld per inschrijving in een soort opleiding en studiegebied. Een generatiestudent die in meerdere soorten opleidingen en/of studiegebieden is ingeschreven, wordt zoveel maal geteld als het aantal onderscheiden inschrijvingen dat hij heeft. (7) In deze tabel wordt een generatiestudent één maal geteld in elke instelling waarin hij een inschrijving heeft. Is hij ingeschreven in meerdere instellingen, dan wordt hij meerdere keren geteld. 219

6 DEFINITIES Academiejaar Een periode van een jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 oktober begint en eindigt op de dag voor het begin van het volgende academiejaar. De precieze aanvangsdatum wordt bepaald door het bestuur van de betrokken hogeschool of universiteit. Van de vaste duur van een jaar kan uitzonderlijk afgeweken worden indien het instellingsbestuur beslist de start van het academiejaar ofwel te vervroegen ofwel te verlaten. Academisch gerichte bacheloropleiding Bacheloropleidingen, georganiseerd door universiteiten of hogescholen, die studenten brengen tot een niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder. Deze opleidingen hebben als hoofddoelstelling het doorstromen naar een masteropleiding. Academisch onderwijs Hogeronderwijsopleidingen die gericht zijn op de algemene vorming en op de verwerving van academische of artistieke kennis en competenties eigen aan het functioneren in een domein van de wetenschappen of van de kunsten. Academisch gerichte opleidingen zijn op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. In het academisch onderwijs worden volgende opleidingen aangeboden : - aan universiteiten en hogescholen : de academisch gerichte bacheloropleidingen en de masteropleidingen; - aan universiteiten : de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift Associatie Een vereniging zonder winstoogmerk die bestaat uit volgende verplichte leden : - enerzijds een rechtspersoon verantwoordelijk voor een universiteit die zowel bachelor- als masteropleidingen kan aanbieden, en - anderzijds ten minste één rechtspersoon verantwoordelijk voor een hogeschool. De universiteit of hogescho(o)l(en) kunnen bevoegdheden aan de associatie opdragen. Zij dragen ten minste bevoegdheden over inzake een aantal aangelegenheden, opgesomd in artikel 101 van het structuurdecreet. De associatie is belast met de opmaak van een algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement. Bacheloropleiding Een opleiding in het academisch onderwijs of in het hoger professioneel onderwijs, die aansluit bij het secundair onderwijs, en waarvan de studieomvang ten minste 180 studiepunten bedraagt. Bachelor-na-bacheloropleiding Een bacheloropleiding die enkel rechtstreeks openstaat voor personen die reeds in het bezit zijn van een diploma van een andere bacheloropleiding. Creditbewijs Dit bewijs vormt de erkenning van het feit dat een student de competenties verbonden aan een opleidingsonderdeel heeft verworven. Deze erkenning wordt vastgelegd in een document of een registratie. De verworven studiepunten, verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel, worden aangeduid als credits. Creditcontract Dit is een contract dat je als student kan aangaan met een hogeronderwijsinstelling. Hiermee schrijf je je als student in met het oog op het behalen van (een) creditbewij(s)(zen) voor één of meer opleidingsonderdelen. Diplomacontract Dit is een contract dat je als student kan aangaan met een hogeronderwijsinstelling. Hiermee schrijf je je als student in met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding of voor een volledig schakel- of voorbereidingsprogramma of voor een postgraduaatsopleiding. Examencontract Dit is een contract dat je als student kan aangaan met een hogeronderwijsinstelling. Hiermee schrijf je je als student (onder de door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden) in voor het afleggen van examens met het oog op het behalen van : a) een graad of een diploma van een opleiding, of b) een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen Generatiestudent Een student, die zich in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaams hoger onderwijs. Het statuut van generatiestudent geldt voor dat volledige academiejaar. 220

7 Graad Aanduiding van bachelor, master of doctor verleend op het einde van een opleiding c.q. na promotie met de uitreiking van een diploma. Hogeschool Alleen de instellingen vernoemd in artikel 5 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, kunnen als hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap aanspraak maken op de benaming hogeschool en zich als dusdanig doen kennen. Kwalificatie Een getuigschrift of diploma uitgereikt na het met goed gevolg voltooien van een formeel opleidings- of scholingstraject. Kwalificatie van een graad Toevoeging die verwijst naar de voltooide opleiding of, voor wat de graad van doctor betreft, naar een vakgebied. Masteropleiding Een opleiding gericht op het brengen van de studenten tot een gevorderd niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder, dat noodzakelijk is voor de autonome beoefening van de wetenschappen of de kunsten of voor de aanwending van wetenschappelijke of artistieke kennis in de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een masteropleiding wordt aangeboden door een hogeschool of een universiteit in het academisch onderwijs. De studieomvang bedraagt ten minste 60 studiepunten. Master-na-masteropleiding Een masteropleiding die enkel rechtstreeks openstaat voor personen die reeds in het bezit zijn van een diploma van een masteropleiding. Opleiding De structurerende eenheid van het onderwijsaanbod. Zij wordt bij succesvolle voltooiing bekroond met een diploma. Opleidingsonderdeel Een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Professioneel gerichte bacheloropleidingen Professioneel gerichte bacheloropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Schakelprogramma Een programma dat kan worden opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het hoger professioneel onderwijs uitgereikt bachelordiploma. Het programma beoogt het bijbrengen van enige algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis. Een schakelprogramma omvat ten minste 45 en ten hoogste 90 studiepunten. Op basis van de resultaten van een bekwaamheidsonderzoek kan de minimumomvang worden teruggebracht tot 30 studiepunten. Indien het bekwaamheidsonderzoek ook betrekking had op de eerder verworven kwalificaties kan de instelling het schakelprogramma nog verder terugbrengen of een volledige vrijstelling van het schakelprogramma verlenen. Studiegebied Eén van de categorieën vermeld in de artikelen 23 en 24 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs Vlaanderen waarin opleidingen zijn samengebracht. Studieomvang Het aantal studiepunten toegekend aan een opleidingsonderdeel of aan een opleiding. Studiepunt Een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt. Voorbereidingsprogramma Een programma dat kan worden opgelegd aan een student die niet in het bezit is van een diploma dat op rechtstreekse wijze toelating verleent tot de opleiding waarvoor hij zich wenst in te schrijven

8

9 Aantal inschrijvingen per soort contract Belgische studenten Diplomacontract Creditcontract Examencontract diploma Examencontract credit Totaal M V T M V T Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Totaal Bachelor na bachelor Master na master Voortgezette opleidingen Aanvullende opleiding GAS Specialisatie opleiding GGS Totaal Specifieke lerarenopleiding na master Initiële lerarenopleidingen van academisch niveau en Academische initiële lerarenopleiding Voortgezette lerarenopleiding Totaal Doctoraatsopleiding Academische graad van doctor Totaal Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Behalen van creditbewijzen Totaal Algemeen totaal

10 224 Academiejaar Aantal inschrijvingen per soort contract Studenten van Diplomacontract Creditcontract Examencontract diploma Examencontract credit Totaal M V T M V T Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Totaal Bachelor na bachelor Master na master Voortgezette opleidingen Aanvullende opleiding GAS Specialisatie opleiding GGS Totaal Specifieke lerarenopleiding na master Initiële lerarenopleidingen van academisch niveau en Academische initiële lerarenopleiding Totaal Doctoraatsopleiding Academische graad van doctor Totaal Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Behalen van creditbewijzen Totaal Algemeen totaal

11 Aantal inschrijvingen per soort contract Totaal van alle studenten Diplomacontract Creditcontract Examencontract diploma Examencontract credit Totaal Aantal uitschrijvingen (1) Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Totaal Bachelor na bachelor Master na master Voortgezette opleidingen Aanvullende opleiding GAS Specialisatie opleiding GGS Totaal Specifieke lerarenopleiding na master Initiële lerarenopleidingen van academisch niveau en Academische initiële lerarenopleiding Voortgezette lerarenopleiding Totaal Doctoraatsopleiding Academische graad van doctor Totaal Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Behalen van creditbewijzen Totaal Algemeen totaal (1) Uitschrijvingen: het betreft studenten die zich in de loop van het academiejaar uitgeschreven hebben. Ze worden hierbij vermeld omdat de instellingen ervoor gefinancierd worden

12 226 Academiejaar Aantal inschrijvingen met een diplomacontract per onderwijstaal Nederlandstalig Franstalig Engelstalig Spaanstalig Totaal M V T M V T Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Totaal Bachelor na bachelor Master na master Voortgezette opleidingen Aanvullende opleiding GAS Specialisatie opleiding GGS Totaal Specifieke lerarenopleiding na master Initiële lerarenopleidingen van academisch niveau en Academische initiële lerarenopleiding Voortgezette lerarenopleiding Totaal Doctoraatsopleiding Academische graad van doctor Totaal Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Algemeen totaal

13 Aantal inschrijvingen met een diplomacontract (1) per associatie en instelling Professioneel gerichte opleidingen Academisch gerichte opleidingen Totaal Aantal uitschrijvingen (3) Associatie Katholieke Universiteit Leuven Groep T-Internationale Hogeschool Leuven Hogeschool Sint-Lukas Brussel Hogeschool voor Wetenschap & Kunst HUB-EHSAL Katholieke Universiteit Leuven Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Mechelen Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Lessius Hogeschool Totaal Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen Artesis Hogeschool Antwerpen Hogere Zeevaartschool Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen Plantijn-Hogeschool Universiteit Antwerpen Totaal Associatie Universiteit Gent Arteveldehogeschool Hogeschool Gent Hogeschool West-Vlaanderen Universiteit Gent Totaal Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg Provinciale Hogeschool Limburg Universiteit Hasselt XIOS Hogeschool Limburg Totaal Universitaire Associatie Brussel Erasmushogeschool Brussel Vrije Universiteit Brussel Totaal Katholieke Universiteit Brussel (2) HUB-KUBrussel Totaal transnationale Universiteit Limburg (2) transnationale Universiteit Limburg Totaal GEZAMENLIJKE OPLEIDINGEN Arteveldehogeschool - UGent Erasmushogeschool Brussel - HUB-EHSAL KH Limburg - PH Limburg HUB-KUBrussel - K.U. Leuven HUB-EHSAL - HUB-KUBrussel tul - K.U. Leuven UGent - Arteveldehogeschool - HoWest - Hogeschool Gent K.U. Leuven - HUB-EHSAL - KH Brugge-Oostende - KH Kempen - KH Leuven - KH Limburg - KH Mechelen - KH Sint-Lieven - KH Zuid-West-Vlaanderen K.U. Leuven - UGent - VUB - UHasselt - KHBO - KH Mechelen - HoWest - Erasmus - Plantijn - XIOS Totaal Algemeen totaal (1) Het betreft enkel de basisopleidingen. (2) Niet geassocieerd. (3) Uitschrijvingen: het betreft studenten die zich in de loop van het academiejaar uitgeschreven hebben. Ze worden hierbij vermeld omdat de instellingen ervoor gefinancierd worden. 227

14 Aantal inschrijvingen met een diplomacontract per studiegebied en soort opleiding Hogescholen Architectuur Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Bachelor na bachelor Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Audiovisuele en beeldende kunst Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Specifieke lerarenopleiding na master Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Biotechniek Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Schakelprogramma Totaal Gezondheidszorg Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Bachelor na bachelor Totaal Handelswetenschappen en bedrijfskunde Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Bachelor na bachelor Master na master Voortgezette opleidingen Specifieke lerarenopleiding na master Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Industriële wetenschappen en technologie Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Muziek en dramatische kunst Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Voortgezette opleidingen Totaal Muziek en podiumkunsten Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Specifieke lerarenopleiding na master Schakelprogramma Totaal

15 Aantal inschrijvingen met een diplomacontract per studiegebied en soort opleiding (vervolg) Nautische wetenschappen Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Totaal Onderwijs Professioneel gerichte bachelor Bachelor na bachelor Initiële lerarenopleiding van academisch niveau Voortgezette lerarenopleidingen Voorbereidingsprogramma Totaal Productontwikkeling Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Totaal Sociaal-agogisch werk Professioneel gerichte bachelor Bachelor na Bachelor Totaal Toegepaste taalkunde Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Totaal hogeschoolopleidingen Univeriteiten Archeologie en kunstwetenschappen Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Archeologie en kunstwetenschappen; Taal- en letterkunde Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Totaal Architectuur Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Totaal Audiovisuele en beeldende kunst Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Totaal Bewegings- en revalidatiewetenschappen Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Schakelprogramma Totaal

16 Aantal inschrijvingen met een diplomacontract per studiegebied en soort opleiding (vervolg) Biomedische wetenschappen Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Voorbereidingsprogramma Totaal Diergeneeskunde Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Totaal Economische en toegepaste economische wetenschappen Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Aanvullende opleiding GAS Specialisatie opleiding GGS Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Economische en toegepaste economische wetenschappen; Politieke en sociale wetenschappen Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Totaal Economische en toegepaste economische wetenschappen; Politieke en sociale wetenschappen; Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen Master na master Totaal Economische en toegepaste economische wetenschappen; Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen Master na master Totaal Economische en toegepaste economische wetenschappen; Wetenschappen Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Totaal Farmaceutische wetenschappen Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Specialisatie opleiding GGS Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Voorbereidingsprogramma Totaal

17 Aantal inschrijvingen met een diplomacontract per studiegebied en soort opleiding (vervolg) Gecombineerde studiegebieden Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Specialisatie opleiding GGS Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Geneeskunde Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Specialisatie opleiding GGS Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Geneeskunde; Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht; Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Master na master Totaal Geneeskunde; Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Totaal Geneeskunde; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen Master na master Totaal Geschiedenis Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Geschiedenis; Politieke en sociale wetenschappen; Taal- en letterkunde Master na master Totaal Geschiedenis; Taal- en letterkunde Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Totaal Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht Master na master Aanvullende opleiding GAS Specialisatie opleiding GGS Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Totaal Nautische wetenschappen Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Totaal

18 Aantal inschrijvingen met een diplomacontract per studiegebied en soort opleiding (vervolg) Politieke en sociale wetenschappen Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Aanvullende opleiding GAS Specialisatie opleiding GGS Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Politieke en sociale wetenschappen; Psychologie en pedagogische wetenschappen; Wetenschappen Master na master Totaal Politieke en sociale wetenschappen; Taal- en letterkunde Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Totaal Politieke en sociale wetenschappen; Wetenschappen Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Totaal Productontwikkeling Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Totaal Psychologie en pedagogische wetenschappen Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Aanvullende opleiding GAS Specialisatie opleiding GGS Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Aanvullende opleiding GAS Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen; Taal- en letterkunde Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Totaal

19 Aantal inschrijvingen met een diplomacontract per studiegebied en soort opleiding (vervolg) Sociale gezondheidswetenschappen Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Aanvullende opleiding GAS Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Taal- en letterkunde Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Aanvullende opleiding GAS Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Tandheelkunde Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Academische graad van doctor Totaal Toegepaste biologische wetenschappen Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Aanvullende opleiding GAS Specifieke lerarenopleiding na master Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Voorbereidingsprogramma Totaal Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Totaal Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Totaal Toegepaste biologische wetenschappen; Wetenschappen Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Totaal Toegepaste wetenschappen Academisch gerichte bachelor Master en basisopleidingen van twee cycli (2de cyclus van 2) Master na master Aanvullende opleiding GAS Specialisatie opleiding GGS Academische initiële lerarenopleiding Academische graad van doctor Doctoraatsopleiding Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

Studiesucces generatiestudenten in

Studiesucces generatiestudenten in Studiesucces generatiestudenten in 2007-2008 Inleiding Naar aanleiding van de nieuwe databank DHO hebben we besloten om de klemtoon niet langer voornamelijk op het registreren van gegevens te leggen. Ook

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen Stuk 1571 (2002-2003) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 2 april 2003 ONTWERP VAN DECREET betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 40964 MONITEUR BELGE 14.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Universitair onderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK Hoger onderwijs Kostprijs De materiële

Nadere informatie

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS Hogescholen Financiering Verschillende hogescholen in Vlaanderen en in zijn hoofdstad Brussel hebben het moeilijk om het hoofd boven water te

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR 2012-2013 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003)

DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003) DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003) Gewijzigd door: Het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld bij artikel 59bis van de Grondwet. HOOFDSTUK I Algemene bepalingen AFDELING

Nadere informatie

Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs

Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs Kristel Rombaut o.l.v. Bea Cantillon en Gerlinde Verbist Mei 2006 CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK UNIVERSITEIT ANTWERPEN-

Nadere informatie

U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex. Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen COORDINATIE

U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex. Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen COORDINATIE U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex Decreet datum laatste wijziging: 01/09/2009 inhoudstafel Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen goedkeuringsdatum : 04

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN. Informatiebrochure 2014

HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN. Informatiebrochure 2014 HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN Informatiebrochure 2014 2 Mijenko Bernfest istock Thinkstock Mijenko Bernfest istock Thinkstock Inhoud 4 Inleiding 6 Organisatie van het hoger onderwijs 6 Instellingen 6 Opleidingen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 6 5 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding

Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding Associatie2 HS_Unif Opleiding Instelling_afk Ingenieurs 08-09 Ingenieurs Verschil 09-10 Associatie K.U.Leuven Hogeschool Industrieel Ingenieur Sint-Lieven

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 66972 BELGISCH STAATSBLAD 08.11.2012 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen

De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen Schooljaar 2006/2007 De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen,

Nadere informatie

AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement

AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement Goedgekeurd door de RvB AUHL op 12.11.2013 Situering Dit reglement geeft uitvoering aan artikel 65 van het structuurdecreet van 4 april 2003 en aan artikel 49, 2 van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

Bijlage: Codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Bijlage: Codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Bijlage: Codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs DEEL 1. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN TITEL 1. Algemeen Artikel I.1. 123 Deze codificatie regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Socio-economische kenmerken van studenten in het hoger onderwijs. Studentenmonitor Vlaanderen 2009

Socio-economische kenmerken van studenten in het hoger onderwijs. Studentenmonitor Vlaanderen 2009 Socio-economische kenmerken van studenten in het hoger onderwijs Studentenmonitor Vlaanderen 2009 Foto voorpagina: Study in Flanders Studentenmonitor Vlaanderen 2009 Eindrapport ResearchNed bv Nijmegen

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 5 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS DECEMBER 2011 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Studenten... 4 Inleiding...

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS DECEMBER 2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Studenten... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2013

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2013 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2013 Inhoud Inleiding...2 Hervorming van het hoger onderwijs in 2013-2014...3 Organisatie van het hoger onderwijs...5 Instellingen...5 Opleidingen...6

Nadere informatie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 12.10.2006 MONITEUR BELGE 54427 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel Personeel Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs Academiejaar 2009-2010 BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten (inclusief

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

VAN HOGESCHOOL NAAR UNIVERSITEIT

VAN HOGESCHOOL NAAR UNIVERSITEIT UPDATE VAN HOGESCHOOL NAAR UNIVERSITEIT integratie academische hogeschoolopleidingen in universiteiten Ik hou van talen. Kies ik voor Vertaler-Tolk aan de hogeschool of voor Taal- en Letterkunde aan de

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau)

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naargelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving:

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen

Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen goedkeuringsdatum : 14 MAART 2008 publicatiedatum : B.S.26/06/2008 erratum : err. B.S. 28-1-2009

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2015 ACADEMIEJAAR 2015-2016 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? WICO Campus Sint- Hubertus 15 oktober 2013 Inleiding Ø Verder studeren: een noodzaak na ASO. Een diploma Hoger Onderwijs verhoogt je kansen aanzienlijk op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 65876 BELGISCH STAATSBLAD 09.09.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

TOETREDINGSOVEREENKOMST. ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT

TOETREDINGSOVEREENKOMST. ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT TOETREDINGSOVEREENKOMST ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2007 2008 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit onderwijs- en examenreglement is opgesteld in uitvoering van de artikelen

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Je reisgids De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Met alles wat je moet weten over: je inschrijving en het studiegeld de samenstelling van je studieprogramma examens en beraadslaging begeleiding

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie. leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen

De wederzijdse onderwijsparticipatie. leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen Schooljaar 2004/2005 De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen,

Nadere informatie

U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex datum laatste wijziging: 29/08/2014 Besluit van de Vlaamse Regering

U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex datum laatste wijziging: 29/08/2014 Besluit van de Vlaamse Regering U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex datum laatste wijziging: 29/08/2014 Besluit van de Vlaamse Regering Share Share Share Share More inhoudstafel Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie

Nadere informatie

Master in gender en diversiteit

Master in gender en diversiteit Master in gender en diversiteit Master in gender en diversiteit Deze unieke interuniversitaire masteropleiding biedt een programma aan met inbreng van de vijf Vlaamse universiteiten: KU Leuven, UAntwerpen,

Nadere informatie

PhD's per Faculteit. Enkele Onderzoeksindicatoren Versie 23.08.2007 Jan Cornelis, Nadine Rons

PhD's per Faculteit. Enkele Onderzoeksindicatoren Versie 23.08.2007 Jan Cornelis, Nadine Rons ES Enkele Onderzoeksindicatoren Versie.8.7 Jan Cornelis, Nadine Rons 7// Herhaling titel van presentatie PhD's per Faculteit Evolutie van het aantal doctoraten aan de VUB per faculteit LW (studiegebieden

Nadere informatie