HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS"

Transcriptie

1 HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR

2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties inschrijvingen / generatiestudenten... 5 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs Aantal inschrijvingen van generatiestudenten Colofon

3 INLEIDING Naar jaarlijkse gewoonte verschijnt ook dit najaar de publicatie Hoger onderwijs in cijfers, met als doel een eerste zicht te geven op het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor het lopende academiejaar. In deze publicatie gaat het om een eerste rapportering over het academiejaar De cijfers zijn dus nog niet definitief. De inschrijvingsaantallen kunnen bijgevolg nog veranderen in de loop van het academiejaar. Deze publicatie bevat het aantal actieve inschrijvingen met diplomacontract 1 in de opleidingen professioneel gerichte bachelor, academisch gerichte bachelor, master, master na professionele bachelor en schakelprogramma, dat op 31 oktober 2013 in de Databank Hoger Onderwijs geregistreerd was. In de tabellen wordt het aantal inschrijvingen weergegeven; dit is niet gelijk aan het aantal studenten. Een student kan immers voor verschillende opleidingen (al dan niet in verschillende instellingen) tegelijk inschrijven. Net zoals vorig jaren zijn de inschrijvingen in gezamenlijke opleidingen niet opgenomen in de tabellen per instelling. Dit zijn opleidingen die door meer dan één instelling samen georganiseerd worden. Deze worden apart weergegeven met vermelding van de participerende instellingen en de verdeelsleutel. Instellingen met veel inschrijvingen voor gezamenlijke opleidingen zullen dus een lager inschrijvingsaantal hebben in de tabellen per instelling, maar worden dan vermeld bij de gezamenlijke opleidingen. 1 Een diplomacontract is een contract aangegaan door een instellingsbestuur met de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding of die zich inschrijft voor een schakel- of voorbereidingsprogramma. Een student kan zich ook inschrijven met een credit- of examencontract. 2

4 ORGANISATIE VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN In het academiejaar is het hoger onderwijs in Vlaanderen grondig hervormd. De hogescholen hebben hun academische bachelor- en masteropleidingen, met uitzondering van de kunstopleidingen en de academische opleidingen van Hogere Zeevaartschool, overgedragen aan de universiteiten. Na de integratie bieden de hogescholen nog verder hun professionele opleidingen aan en binnen het kader van een School of Arts ook nog academische kunstopleidingen (in de studiegebieden Audiovisuele en beeldende kunst, en Muziek en podiumkunsten). Een School of Arts is een afzonderlijke structuur binnen een hogeschool of over verschillende hogescholen heen met een grote mate van autonomie. De universiteiten zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de Schools of Arts. De Hogere Zeevaartschool blijft binnen het studiegebied Nautische ook nog zowel professionele als academische opleidingen aanbieden. Deze integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten is het gevolg van een beslissing van het Vlaams Parlement en zorgt ervoor dat de student de best mogelijke garantie krijgt om daadwerkelijk in contact te komen met wetenschappelijk onderzoek. Bovendien wordt de internationale (h)erkenning van deze academische bacheloren mastergraden beter gegarandeerd. Na de integratie vallen alle academische opleidingen volledig onder de verantwoordelijkheid van de universiteiten. In deze publicatie werden de basisopleidingen, nl. de professioneel gerichte bachelor, academisch gerichte bachelor, master en master na professioneel gerichte bachelor, en de schakelprogramma s opgenomen. Daarnaast kennen we ook nog voorbereidingsprogramma s, bachelor-na-bachelor- en master-na-masteropleidingen, doctoraten en postgraduaten, maar die vallen niet binnen de scope van deze publicatie. Professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk en hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en van competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een professioneel gerichte bacheloropleiding biedt als dusdanig een directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt. Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de of de kunsten in het bijzonder. De masteropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een gevorderd niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de of de kunsten in het bijzonder, dat noodzakelijk is voor de autonome beoefening van de of de kunsten of voor de aanwending van deze wetenschappelijke of artistieke kennis in de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een aantal masteropleidingen wordt georganiseerd als vervolg op een professioneel gerichte bacheloropleiding. Dit zijn masteropleidingen na een professionele bachelor. Deze zijn in principe toegankelijk na het volgen van een schakelprogramma. Een schakelprogramma is een programma dat wordt opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma. 3

5 Bacheloropleidingen sluiten aan bij het secundair onderwijs. Masteropleidingen sluiten in de regel aan bij een (academische) bacheloropleiding. Masteropleidingen kunnen ook toegankelijk zijn voor professioneel gerichte bachelors na het succesvol afronden van een schakelprogramma. Behalve de integratie vinden er in het academiejaar ook een aantal fusies, overnames en naamsveranderingen plaats. Waar er in academiejaar nog 28 instellingen waren, nl. 21 hogescholen en 7 universiteiten, blijven er in academiejaar nog maar 23 instellingen over, nl. 17 hogescholen 6 universiteiten. In Limburg fusioneerden XIOS Hogeschool Limburg en Provinciale Hogeschool Limburg tot Hogeschool PXL. In Antwerpen vond er een fusie plaats tussen Artesis Hogeschool Antwerpen en Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen tot Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. De HUB-KUBrussel werd overgenomen door de Katholieke Universiteit Leuven. Vanaf 1 januari 2014 vinden er daarenboven twee bijkomende fusies plaats. De Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en HUB-EHSAL fusioneren tot HUB-KAHO en Thomas More Antwerpen en Thomas More Mechelen tot Thomas More Mechelen-Antwerpen. In deze publicatie wordt er al gerapporteerd over de nieuwe fusie-instellingen, nl. HUB-KAHO en Thomas More Mechelen-Antwerpen. Tot slot veranderden de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende en Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen van naam en werden respectievelijk Katholieke Hogeschool Vives Noord en Katholieke Hogeschool Vives Zuid. Ondanks deze hervormingen werd getracht om de publicatie in lijn te houden met deze van de voorbije jaren. In een aantal tabellen werd er wel de keuze gemaakt om een onderscheid te maken naar gerichtheid, nl. professioneel, academisch of hoger kunst onderwijs. 4

6 EVOLUTIES INSCHRIJVINGEN / GENERATIESTUDENTEN In dit deel wordt een vergelijking gemaakt tussen het aantal inschrijvingen op 31 oktober 2012 (voor het academiejaar ) en op 31 oktober 2013 (voor het academiejaar ). AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS Gerichtheid Soort opleiding Evolutie % evolutie Professioneel Professioneel gerichte opleidingen ,8% Totaal ,8% Academisch² Academisch gerichte opleidingen ,1% Schakelprogramma ,2% Totaal ,1% Hoger kunstonderwijs Professioneel gerichte opleidingen ,9% Academisch gerichte opleidingen ,5% Schakelprogramma ,9% Totaal ,0% Totaal ,2% Het aantal inschrijvingen geregistreerd op 31 oktober 2013 ligt 2,2% hoger ten opzichte van dezelfde datum vorig academiejaar. De grootste stijging merken we op bij de professionele opleidingen. Deze stijgen in academiejaar met 3,8% in vergelijking met De academische 2 opleidingen nemen toe met 1,1%. In het hoger kunstonderwijs dalen zowel de professioneel gerichte opleidingen, de academisch gerichte opleidingen als de schakelprogramma s (-2%). De voorbije jaren zagen we de populariteit van de schakelprogramma s toenemen. Dit blijkt dit academiejaar gestagneerd te zijn. De academische schakelprogramma s blijven stabiel, het aantal schakelprogramma s in het hoger kunstonderwijs neemt af. Er zijn meer studenten in academische opleidingen dan in professionele opleidingen. Onderstaande tabel bevat de weergave van de situatie indien er geen integratie had plaatsgevonden. Het gaat uiteraard om een theoretische oefening, want het is niet mogelijk om te voorspellen hoeveel inschrijvingen er effectief zouden plaatsvinden indien de opleidingen niet geïntegreerd waren. Deze oefening weerspiegelt vooral de populariteit van de professioneel gerichte opleidingen en de geïntegreerde opleidingen Evolutie % evolutie Hogeschool ,1% Universiteit ,8% Eindtotaal ,2% 2 Tot de academische opleidingen behoren zowel de opleidingen van de universiteiten als de academische opleidingen van de Hogere Zeevaartschool. 5

7 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER INSTELLING Onderstaande tabel toont het aantal inschrijvingen per instelling in academiejaar Net zoals de vorige jaren gaat het om de deelinschrijvingen. Dit houdt in dat er in het geval van gezamenlijke opleidingen de verdeelsleutel werd toegepast. De instelling met de meeste inschrijvingen is Katholieke Universiteit Leuven, gevolgd door Universiteit Gent en daarna Universiteit Antwerpen. Onder de hogescholen zijn Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Karel de Grote-Hogeschool de koplopers. Instelling (telling 31/10/2013) Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Arteveldehogeschool Erasmushogeschool Brussel Groep T - Internationale Hogeschool Leuven 841 Hogere Zeevaartschool 707 Hogeschool Gent Hogeschool PXL Hogeschool West-Vlaanderen HUB-KAHO Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Vives Noord Katholieke Hogeschool Vives Zuid Katholieke Universiteit Leuven LUCA School of Arts Thomas More Kempen Thomas More Mechelen-Antwerpen transnationale Universiteit Limburg Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Universiteit Hasselt Vrije Universiteit Brussel Algemeen totaal

8 Aangezien het eerste academiejaar is van de integratie van de academische opleidingen van de hogescholen aan de universiteiten, starten we met een nieuwe basistabel. Deze tabel zal de volgende jaren, net zoals in de voorgaande publicaties, opnieuw aangevuld worden met de evoluties. Om toch ook de evoluties op instellingsniveau zichtbaar te maken, bevat deze publicatie uitzonderlijk onderstaande, extra tabellen. In deze tabellen werden de integratie en de fusies die vanaf academiejaar van toepassing zijn, ook toegepast op de data van om de vergelijking mogelijk te maken. Het gaat om drie tabellen, nl. één voor de professionele opleidingen, één voor de academische opleidingen en één voor het hoger kunstonderwijs. Bij de professionele opleidingen gaat het enkel om de professioneel gerichte bacheloropleidingen die niet tot het hoger kunstonderwijs behoren. Tot de academische opleidingen behoren de academisch gerichte bachelor-, master- en master na professioneel gerichte bacheloropleidingen en de schakelprogramma s die geen deel uitmaken van het hoger kunstonderwijs 3. Deze worden vanaf academiejaar aangeboden door de universiteiten en de Hogere Zeevaartschool. Tot het hoger kunstonderwijs behoren de opleidingen van de studiegebieden Audiovisuele en beeldende kunst en Muziek en podiumkunsten 4. De manier waarop het inschrijvingsproces binnen een instelling verloopt, kan een effect hebben op het beeld dat in deze tabel geboden wordt. Om het effect hiervan te nuanceren, vermelden we ook de cijfers van het vorige academiejaar volgens de telling op 31/10/ De academische opleidingen bachelor in de conservatie en restauratie en master in de conservatie en restauratie die in academiejaar gerangschikt werden in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst en aangeboden werden door Artesis Hogeschool Antwerpen worden vanaf academiejaar gerangschikt in het studiegebied Conservatie-Restauratie in het academisch onderwijs (Zie art. 16 van het decreet van 13 juli 2012 betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten). De inschrijvingen in deze opleidingen zijn te vinden in de tabel m.b.t. de academische opleidingen. 4 Het aantal inschrijvingen in het hoger kunstonderwijs komt niet overeen met het aantal inschrijvingen in de School of Arts. Tot de School of Arts behoren zowel de opleidingen uit de studiegebieden Audiovisuele en beeldende kunst en Muziek en podiumkunsten als kunstgerelateerde opleidingen, zoals bijvoorbeeld interieurvormgeving. 7

9 Professionele opleidingen Instelling Definitieve cijfers (telling 31/10/2013) (telling 31/10/2012) (telling 31/10/2013) Evolutie (31/10/2013 t.o.v. 31/10/2012) % Evolutie Aretsis Plantijn Hogeschool Antwerpen ,3% Arteveldehogeschool ,3% Erasmushogeschool Brussel ,6% Groep T-Internationale Hogeschool Leuven ,1% Hogere Zeevaartschool ,4% Hogeschool Gent ,2% Hogeschool PXL ,1% Hogeschool West-Vlaanderen ,2% HUB-KAHO , ,9% Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen ,5% Katholieke Hogeschool Leuven ,7% Katholieke Hogeschool Limburg ,6% Katholieke Hogeschool Vives Noord ,3% Katholieke Hogeschool Vives Zuid ,6% LUCA School of Arts ,7% Thomas More Kempen ,2% Thomas More Mechelen-Antwerpen ,2% Totaal professionele opleidingen ,8% Indien we kijken naar het aantal inschrijvingen in de professionele opleidingen is de instelling met de meeste inschrijvingen Arteveldehogeschool, gevolgd door Hogeschool Gent en Karel de Grote-hogeschool. De grootste stijgers zijn de Katholieke Hogeschool Leuven (+14,7%) en Karel de Grote-hogeschool (+10,5%). 8

10 Academische opleidingen Instelling Definitieve cijfers (telling 31/10/2013) (telling 31/10/2012) (telling 31/10/2013) Evolutie (31/10/2013 t.o.v. 31/10/2012) % Evolutie Hogere Zeevaartschool Antwerpen ,8% Totaal ,8% Katholieke Universiteit Leuven Aalst ,3% Antwerpen ,9% Brugge ,2% Brussel ,0% Diepenbeek ,5% Geel ,8% Gent ,2% Kortrijk ,0% Leuven ,2% transnationale Universiteit Limburg Oostende ,8% Sint-Katelijne- Waver ,9% Totaal ,4% Diepenbeek ,6% Totaal ,6% Universiteit Antwerpen Antwerpen ,1% Totaal ,1% Universiteit Gent Gent ,4% Kortrijk ,2% Totaal ,5% Universiteit Hasselt Diepenbeek ,6% Totaal ,6% Vrije Universiteit Brussel 5 Elsene , ,3% Totaal ,3% Totaal academische opleidingen ,1% Bovenstaande tabel toont het aantal inschrijvingen in de academische opleidingen per instelling en vestigingsplaats. Omwille van de integratie heeft de Katholieke Universiteit Leuven vanaf negen nieuwe vestigingsplaatsen, naast haar oorspronkelijke vestigingsplaatsen Leuven en Kortrijk. Ook Hogeschool Gent heeft een extra vestigingsplaats, nl. Kortrijk. Zoals hoger al werd aangehaald, werd in deze tabel de integratie ook toegepast op de data van Tot de vestigingsplaats Aalst van de Katholieke Universiteit Leuven behoren bijvoorbeeld voor wat academiejaar betreft de academische opleidingen in de 5 De daling van het aantal inschrijvingen in de Vrije Universiteit Brussel is deels te wijten aan technische problemen. Wegens een aantal technische moeilijkheden werden de studenten met een inschrijving in de integrerende opleidingen namelijk nog niet volledig opgenomen in de databank. 9

11 vestigingsplaats Aalst van Katholieke Hogeschool Sint-Lieven die vanaf overgedragen werden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Onder de universiteiten is de Katholieke Universiteit Leuven de koploper, gevolgd door Universiteit Gent. De grootste stijger in Universiteit Hasselt (+7,6%), gevolgd door de transnationale Universiteit Limburg (+5,6%) en Universiteit Antwerpen (+4,1%). Het aantal inschrijvingen in de academische opleidingen stijgt over het algemeen met 1,1%. Hoger Kunstonderwijs Instelling Definitieve cijfers (telling 31/10/2013) (telling 31/10/2012) (telling 31/10/2013) Evolutie (31/10/2013 t.o.v. 31/10/2012) % Evolutie Aretsis Plantijn Hogeschool Antwerpen ,2% Erasmushogeschool Brussel ,4% Hogeschool Gent ,8% Hogeschool PXL ,1% Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen ,5% Katholieke Hogeschool Limburg 379, ,6% LUCA School of Arts ,1% Totaal hoger kunstonderwijs ,0% Het aantal inschrijvingen in het hoger kunstonderwijs daalt over het algemeen met 2%. Een verklaring voor de afname van het aantal inschrijvingen in de kunstopleidingen van Erasmushogeschool Brussel met 9,4% ligt bij de bachelor in de audiovisuele kunsten. De professioneel gerichte opleidingen bachelor in de audiovisuele technieken: beeld, geluid en montage en bachelor in de audiovisuele technieken: assistentie die in academiejaar tot het studiegebied Industriële en technologie behoorden, werden vanaf academiejaar samengevoegd tot één opleiding, nl. bachelor in de audiovisuele kunsten, en overgedragen naar het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst (Zie art. 16 van het decreet van 13 juli 2012 betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten). Hierdoor is er vanaf academiejaar een toelatingsexamen van toepassing, wat een afname van het aantal inschrijvingen verklaart. De afname van het aantal inschrijvingen in het hoger kunstonderwijs in de Hogeschool PXL kan deels verklaard worden door de nieuwe gezamenlijke masteropleidingen met de Katholieke Hogeschool Limburg vanaf academiejaar

12 AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN Gerichtheid en soort opleiding Evolutie % evolutie Professioneel Professioneel gerichte bachelor ,0% Academisch Academisch gerichte bachelor* ,8% Hoger kunstonderwijs Professioneel gerichte bachelor ,7% Academisch gerichte bachelor ,4% Eindtotaal ,0% Net zoals vorig jaar is er een stagnatie van het aantal generatiestudenten. De professionele opleidingen stijgen lichtjes met 1%. Bij de academische opleidingen is er een lichte daling van 0,8%. Een sterkere afname is zichtbaar bij de opleidingen van het hoger kunstonderwijs, zowel bij de professioneel gerichte bachelor (-13,7%), als bij de academisch gerichte bachelor (-4,4%). Net zoals voor het totaal aantal inschrijvingen, werd ook hier de theoretische oefening gemaakt van hoe de cijfers zouden zijn indien de integratie niet had plaatsgevonden. Dit toont tevens de populariteit van de professionele gerichte opleidingen en geïntegreerde opleidingen aan Evolutie % evolutie Hogeschool ,4% Universiteit ,8% Eindtotaal ,0% 11

13 AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER INSTELLING Instelling (telling 31/10/2013) Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Arteveldehogeschool Erasmushogeschool Brussel 964 Groep T - Internationale Hogeschool Leuven 182 Hogere Zeevaartschool 175 Hogeschool Gent Hogeschool PXL Hogeschool West-Vlaanderen HUB-KAHO Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Vives Noord 905 Katholieke Hogeschool Vives Zuid Katholieke Universiteit Leuven LUCA School of Arts 624 Thomas More Kempen Thomas More Mechelen-Antwerpen transnationale Universiteit Limburg 437 Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Universiteit Hasselt 837 Vrije Universiteit Brussel Algemeen totaal Ook wat de inschrijvingen van generatiestudenten betreft, werd er gestart met een nieuwe basistabel en werden er uitzonderlijk extra tabellen gemaakt. In deze tabellen werden de integratie en de fusies die vanaf academiejaar van toepassing zijn, ook toegepast op de data van om de vergelijking mogelijk te maken. Het gaat om drie tabellen, nl. één voor de professionele opleidingen, één voor de academische opleidingen en één voor het hoger kunstonderwijs. Bij de professionele opleidingen gaat het enkel om de professioneel gerichte bacheloropleidingen die niet tot het hoger kunstonderwijs behoren. Tot de academische opleidingen behoren de academisch gerichte bacheloropleidingen die geen deel uitmaken van het hoger kunstonderwijs 6. Deze worden vanaf academiejaar aangeboden door de universiteiten en de Hogere Zeevaartschool. 6 De academische gerichte bachelor bachelor in de conservatie en restauratie die in academiejaar gerangschikt werd in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst en aangeboden werd door Artesis Hogeschool Antwerpen, wordt vanaf academiejaar gerangschikt in het studiegebied Conservatie- Restauratie in het academisch onderwijs (Zie art. 16 van het decreet van 13 juli 2012 betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten). De inschrijvingen in deze opleidingen zijn te vinden in de tabel m.b.t. de academische opleidingen. 12

14 Tot het hoger kunstonderwijs 7 behoren zowel de academische gerichte als professioneel gerichte bacheloropleidingen van de studiegebieden Audiovisuele en beeldende kunst en Muziek en podiumkunsten. De manier waarop het inschrijvingsproces binnen een instelling verloopt, kan een effect hebben op het beeld dat in deze tabel geboden wordt. Om het effect hiervan te nuanceren, vermelden we ook de cijfers van het vorige academiejaar volgens de telling op 31/10/2013. Professionele opleidingen Instelling Definitieve cijfers (telling 31/10/2013) (telling 31/10/2012) (telling 31/10/2013) Evolutie (31/10/2013 t.o.v. 31/10/2012) % Evolutie Aretsis Plantijn Hogeschool Antwerpen ,5% Arteveldehogeschool ,3% Erasmushogeschool Brussel ,5% Groep T-Internationale Hogeschool Leuven ,7% Hogere Zeevaartschool ,5% Hogeschool Gent ,3% Hogeschool PXL ,3% Hogeschool West-Vlaanderen ,9% HUB-KAHO ,8% Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen ,1% Katholieke Hogeschool Leuven ,8% Katholieke Hogeschool Limburg ,3% Katholieke Hogeschool Vives Noord ,4% Katholieke Hogeschool Vives Zuid ,8% LUCA School of Arts ,2% Thomas More Kempen ,1% Thomas More Mechelen-Antwerpen ,2% Totaal professionele opleidingen ,0% Indien we kijken naar het aantal inschrijvingen van generatiestudenten in de professionele opleidingen is de instelling met de meeste inschrijvingen Karel de Grote-hogeschool, gevolgd door Arteveldehogeschool. De grootste stijgers zijn LUCA School of Arts (+13,2%) en Katholieke Hogeschool Leuven (+12,8%). 7 Het aantal inschrijvingen in het hoger kunstonderwijs komt niet overeen met het aantal inschrijvingen in de School of Arts. Tot de School of Arts behoren zowel de opleidingen uit de studiegebieden Audiovisuele en beeldende kunst en Muziek en podiumkunsten als kunstgerelateerde opleidingen, zoals bijvoorbeeld interieurvormgeving. 13

15 Academische opleidingen Instelling Definitieve cijfers (telling 31/10/2013) (telling 31/10/2012) (telling 31/10/2013) Evolutie (31/10/2013 t.o.v. 31/10/2012) % Evolutie Hogere Zeevaartschool Antwerpen ,2% Totaal ,2% Katholieke Universiteit Leuven Aalst ,3% Antwerpen ,6% Brugge ,6% Brussel ,4% Diepenbeek ,4% Geel ,3% Gent ,2% Kortrijk ,5% Leuven ,1% Oostende ,5% Sint-Katelijne-Waver ,7% Totaal ,4% transnationale Universiteit Limburg Diepenbeek ,4% Totaal ,4% Universiteit Antwerpen Antwerpen ,3% Totaal ,3% Universiteit Gent Gent ,9% Kortrijk ,9% Totaal ,7% Universiteit Hasselt Diepenbeek ,7% Totaal ,7% V.U.Brussel Elsene ,5% Totaal ,5% Totaal academische opleidingen ,8% Het aantal inschrijvingen in de academische opleidingen daalt over het algemeen met 0,8%. Onder de universiteiten heeft de Katholieke Universiteit Leuven het meeste aantal inschrijvingen van generatiestudenten, gevolgd door Universiteit Gent. 14

16 Hoger Kunstonderwijs Instelling Definitieve cijfers (telling 31/10/2013) (telling 31/10/2012) (telling 31/10/2013) Evolutie (31/10/2013 t.o.v. 31/10/2012) % Evolutie Aretsis Plantijn Hogeschool Antwerpen ,5% Erasmushogeschool Brussel ,0% Hogeschool Gent ,9% Hogeschool PXL ,9% Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen ,4% Katholieke Hogeschool Limburg ,4% LUCA School of Arts ,2% Totaal hoger kunstonderwijs ,0% Het aantal inschrijvingen in het hoger kunstonderwijs daalt over het algemeen met 6%. De sterke afname van het aantal inschrijvingen in de kunstopleidingen van Erasmushogeschool Brussel is ook hier te wijten aan de bachelor in de audiovisuele kunsten 8. 8 De professioneel gerichte opleidingen bachelor in de audiovisuele technieken: beeld, geluid en montage en bachelor in de audiovisuele technieken: assistentie die in academiejaar tot het studiegebied Industriële en technologie behoorden, werden vanaf academiejaar samengevoegd tot één opleiding, nl. bachelor in de audiovisuele kunsten, en overgedragen naar het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst (Zie art. 16 van het decreet van 13 juli 2012 betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten). Hierdoor is er vanaf academiejaar een toelatingsexamen van toepassing, wat een afname van het aantal inschrijvingen verklaart. 15

17 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER STUDIEGEBIED GERICHTHEID PROFESSIONEEL Generatiestudenten Studiegebied Evolutie % evolutie Architectuur ,6% Biotechniek ,6% Gezondheidszorg ,1% Gezondheidszorg - Onderwijs ,0% Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk ,7% Handels en bedrijfskunde ,2% Industriële en technologie ,0% Nautische ,5% Onderwijs ,6% Sociaal-agogisch werk ,2% Algemeen totaal ,0% Alle studenten Studiegebied Evolutie % evolutie Architectuur ,3% Biotechniek ,1% Gezondheidszorg ,2% Gezondheidszorg - Onderwijs ,3% Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk ,3% Handels en bedrijfskunde ,1% Industriële en technologie ,3% Nautische ,4% Onderwijs ,4% Sociaal-agogisch werk ,5% Algemeen totaal ,8% Ook dit academiejaar is Handels en Bedrijfskunde het grootste studiegebied in de professionele opleidingen, zowel bij de generatiestudenten als in het volledig hoger onderwijs. Net zoals vorig academiejaar daalt het aantal generatiestudenten in de studiegebieden Gezondheidzorg (-0,1%) en Onderwijs (-0.6%), hoewel deze afname minder sterk is dan voordien. Indien echter alle studenten in beschouwing worden genomen, merken we een iets positievere trend op in deze studiegebieden (Onderwijs +0,4%; Gezondheidszorg +5,2%), wat op een zijinstroom duidt. Tot het studiegebied Gezondheidszorg Onderwijs Sociaal agogisch werk behoort de opleiding Pedagogie van het jonge kind die pas sinds wordt ingericht. Dit verklaart de stijging van 46,3% van het totaal aantal studenten in dit studiegebied. 16

18 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER STUDIEGEBIED GERICHTHEID ACADEMISCH Generatiestudenten Studiegebied Evolutie % evolutie Archeologie en kunst ,0% Architectuur ,3% Bewegings- en revalidatie ,7% Biomedische ,4% Biotechniek ,1% Conservatie-restauratie ,0% Diergeneeskunde ,4% Economische en toegepaste economische ,6% Economische en toegepaste economische - Politieke en sociale ,1% Farmaceutische ,9% Geneeskunde ,8% Geschiedenis ,9% Geschiedenis - Taal- en letterkunde ,9% Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht ,3% Handels en bedrijfskunde ,1% Industriële en technologie ,2% Nautische ,2% Politieke en sociale ,2% Productontwikkeling ,2% Psychologie en pedagogische ,5% Rechten, notariaat en criminologische ,2% Sociale gezondheids ,7% Taal- en letterkunde ,0% Tandheelkunde ,3% Toegepaste biologische ,9% Toegepaste taalkunde ,2% Toegepaste ,2% Verkeerskunde ,0% Wetenschappen ,1% Wijsbegeerte en moraal ,6% Algemeen totaal ,8% 17

19 Alle studenten Studiegebied Evolutie % evolutie Archeologie en kunst ,6% Archeologie en kunst - Economische en toegepaste economische - Geschiedenis - Politieke en sociale - Psychologie en pedagogische wetens. - Rechten, notariaat en criminologische - Taal- en letterkunde - Wetenschappen ,3% Archeologie en kunst - Taal- en letterkunde ,6% Architectuur ,9% Architectuur - Industriële en technologie ,3% Bewegings- en revalidatie ,5% Biomedische ,8% Biotechniek ,6% Conservatie-restauratie ,0% Diergeneeskunde ,6% Economische en toegepaste economische ,4% Economische en toegepaste economische - Geneeskunde - Politieke en sociale - Rechten, notariaat en criminologische - Wetenschappen Economische en toegepaste economische - Politieke en sociale Economische en toegepaste economische - Rechten, notariaat en criminologische Economische en toegepaste economische - Wetenschappen ,4% ,7% ,5% ,7% Farmaceutische ,2% Gecombineerde studiegebieden (BAMA) ,1% Geneeskunde ,6% Geneeskunde - Toegepaste biologische - Toegepaste - Wetenschappen ,6% Geschiedenis ,5% Geschiedenis - Politieke en sociale - Taal- en letterkunde ,2% Geschiedenis - Taal- en letterkunde ,5% Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht ,1% Handels en bedrijfskunde ,0% Industriële en technologie ,8% Nautische ,8% Politieke en sociale ,6% Politieke en sociale - Taal- en letterkunde ,9% Politieke en sociale - Wetenschappen ,2% Productontwikkeling ,2% Psychologie en pedagogische wetens ,5% Rechten, notariaat en criminologische ,5% Sociale gezondheids ,5% Taal- en letterkunde ,8% Tandheelkunde ,5% 18

20 Toegepaste biologische ,3% Toegepaste biologische - Toegepaste ,8% Toegepaste biologische - Toegepaste - Wetenschappen ,7% Toegepaste biologische - Wetenschappen ,5% Toegepaste taalkunde ,9% Toegepaste ,5% Verkeerskunde ,7% Wetenschappen ,8% Wijsbegeerte en moraal ,7% Algemeen totaal ,1% Bovenstaande tabellen tonen het aantal inschrijvingen in de academische opleidingen per studiegebied. Omwille van de integratie van de academische opleidingen van de hogescholen aan de universiteiten, zijn er vanaf academiejaar een aantal nieuwe studiegebieden bij de universiteiten: nl. Architectuur, Industriële en technologie, Biotechniek, Productontwikkeling, Toegepaste taalkunde, Handels en bedrijfskunde en Conservatie-restauratie. De aantallen inschrijvingen in werden ondergebracht bij het studiegebied dat in academiejaar van toepassing is om de vergelijking tussen beide academiejaren mogelijk te maken. De academisch gerichte opleidingen bachelor in de conservatie en de restauratie en master in de conservatie en de restauratie worden vanaf academiejaar ondergebracht in een nieuw studiegebied Conservatie-restauratie. Voordien behoorden deze opleidingen tot het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst. In bovenstaande tabel worden de inschrijvingen in in de betreffende opleidingen weergegeven als studiegebied Conservatie-restauratie om de vergelijking tussen de academiejaren mogelijk te maken. De academisch gerichte bachelor- en masteropleiding milieu- en preventiemanagement worden vanaf academiejaar ondergebracht bij het studiegebied Sociale gezondheids in plaats van het eerdere studiegebied Gezondheidszorg. De academisch gerichte bachelor- en masteropleiding revalidatie en kinesitherapie en het bijhorende schakelprogramma worden vanaf academiejaar ondergebracht bij het studiegebied Bewegings- en revalidatie. Tot en met academiejaar behoorden zij tot het studiegebied Gezondheidszorg. De cijfers uit bovenstaande tabellen geven aan dat de geïntegreerde opleidingen (met uitzondering van Architectuur en Productontwikkeling) in academiejaar aan populariteit winnen. Het aantal generatiestudenten in Industriële en technologie stijgt met 12%, in Handels en bedrijfskunde met 9% en in Toegepaste taalkunde met 5,2%. Daarnaast is er ook een stijging van het aantal generatiestudenten in Geneeskunde (+19,8%) en Tandheelkunde (+16,3%). Dit hangt samen met een toename van het aantal geslaagden in het toelatingsexamen arts/tandarts. 19

21 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER STUDIEGEBIED GERICHTHEID HOGER KUNSTONDERWIJS Generatiestudenten Soort opleiding Studiegebied Evolutie % evolutie Audiovisuele en beeldende kunst ,8% Professioneel gerichte bachelor Muziek en podiumkunsten ,1% Audiovisuele en beeldende kunst ,0% Academisch gerichte bachelor Muziek en podiumkunsten ,0% Algemeen totaal ,0% Alle studenten Soort opleiding Studiegebied Evolutie % evolutie Professioneel gerichte opleidingen Audiovisuele en beeldende kunst ,1% Muziek en podiumkunsten ,3% Totaal ,9% Academisch gerichte opleidingen Audiovisuele en beeldende kunst ,0% Muziek en podiumkunsten ,3% Totaal ,5% Schakelprogramma Audiovisuele en beeldende kunst ,6% Muziek en podiumkunsten ,5% Totaal ,9% Algemeen totaal ,0% Zowel bij de generatiestudenten als bij de studenten over het algemeen daalt het aantal inschrijvingen in het hoger kunstonderwijs. Bij de generatiestudenten doet deze afname zich voor in alle studiegebieden. Indien alle studenten in beschouwing worden genomen, is de afname enkel zichtbaar in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst, zowel bij de professioneel gerichte bachelor als bij de academisch gerichte opleidingen. De afname van het aantal inschrijvingen in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst van de professioneel gerichte bachelor is deels te verklaren door de samenvoeging van de professioneel gerichte opleidingen bachelor in de audiovisuele technieken: beeld, geluid en montage en bachelor in de audiovisuele technieken: assistentie tot één opleiding, nl. bachelor in de audiovisuele kunsten, en de overdracht van deze opleiding van het studiegebied Industriële en technologie naar Audiovisuele en beeldende kunst vanaf academiejaar (Zie art. 16 van het decreet van 13 juli 2012 betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten). Hierdoor is er vanaf academiejaar een toelatingsexamen van toepassing, wat een afname van het aantal inschrijvingen verklaart 9. 9 Het aantal inschrijvingen in de professionele opleidingen bachelor in de audiovisuele technieken: beeld, geluid en montage en bachelor in de audiovisuele technieken: assistentie in academiejaar werden hier bij het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst van de professioneel gerichte bachelor in geteld om de vergelijking mogelijk te maken. 20

22 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS ALGEMEEN Gerichtheid Soort opleiding M V T Professioneel Professioneel gerichte opleidingen Totaal Academisch Academisch gerichte opleidingen Schakelprogramma Totaal Hoger kunstonderwijs Professioneel gerichte opleidingen Academisch gerichte opleidingen Schakelprogramma Totaal Totaal % 3% 48% 46% Professioneel - Professioneel gerichte opleidingen Academisch - Academisch gerichte opleidingen Academisch - Schakelprogramma Hoger kunstonderwijs 51% 49% 45% 55% Hogeschool Universiteit M V Omwille van de integratie van de academische opleidingen van de hogescholen aan de universiteiten, verschuift de verhouding tussen hogescholen en universiteiten vanaf dit academiejaar. Waar er de voorbije twee academiejaren 61% van de studenten ingeschreven was aan een hogeschool, gaat het nu om 49%. De genderverhouding blijft dezelfde als vorig jaar, nl. 55% van de inschrijvingen zijn van vrouwen, 45% van mannen.. 21

23 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER SOORT OPLEIDING EN STUDIEGEBIED Soort opleiding Studiegebied M V T Professioneel gerichte opleidingen Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Gezondheidszorg - Onderwijs Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie Muziek en podiumkunsten Nautische Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Professioneel gerichte opleidingen Academisch gerichte opleidingen Archeologie en kunst Archeologie en kunst - Economische en toegepaste economische - Geschiedenis - Politieke en sociale - Psychologie en pedagogische - Rechten, notariaat en criminologische - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Archeologie en kunst - Taal- en letterkunde Architectuur Architectuur - Industriële en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatie Biomedische Biotechniek Conservatie-restauratie Diergeneeskunde Economische en toegepaste economische Economische en toegepaste economische - Geneeskunde - Politieke en sociale - Rechten, notariaat en criminologische - Wetenschappen Economische en toegepaste economische - Politieke en sociale Economische en toegepaste economische - Rechten, notariaat en criminologische Economische en toegepaste economische Wetenschappen Farmaceutische Geneeskunde Geneeskunde - Toegepaste biologische - Toegepaste - Wetenschappen Geschiedenis

24 Geschiedenis - Politieke en sociale - Taal- en letterkunde Geschiedenis - Taal- en letterkunde Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie Muziek en podiumkunsten Nautische Politieke en sociale Politieke en sociale - Taal- en letterkunde Politieke en sociale - Wetenschappen Productontwikkeling Psychologie en pedagogische Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids Taal- en letterkunde Tandheelkunde Toegepaste biologische Toegepaste biologische - Toegepaste Toegepaste biologische - Toegepaste Wetenschappen Toegepaste biologische - Wetenschappen Toegepaste taalkunde Toegepaste Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraal Totaal Academisch gerichte opleidingen Schakelprogramma Archeologie en kunst Architectuur Architectuur - Industriële en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatie Biomedische Biotechniek Economische en toegepaste economische Economische en toegepaste economische - Geneeskunde - Politieke en sociale - Rechten, notariaat en criminologische - Wetenschappen Gecombineerde studiegebieden (BAMA) Geneeskunde Geschiedenis Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie

25 Muziek en podiumkunsten Politieke en sociale Psychologie en pedagogische Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids Taal- en letterkunde Toegepaste taalkunde Toegepaste Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

26 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN PROFESSIONEEL GERICHTE OPLEIDINGEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING Studiegebied Opleiding M V T Architectuur interieurvormgeving landschaps- en tuinarchitectuur toegepaste architectuur Totaal Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende vormgeving Totaal Biotechniek agro- en biotechnologie Totaal Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie logopedie en audiologie medische beeldvorming optiek en optometrie orthopedie podologie verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal Gezondheidszorg - Onderwijs sport en bewegen Totaal Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk pedagogie van het jonge kind Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement communicatiemanagement hotelmanagement informaticamanagement en multimedia journalistiek netwerkeconomie office management retailmanagement toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement Totaal Industriële en technologie Audiovisuele technieken: film, TV en video Audiovisuele technieken: fotografie autotechnologie

27 bouw chemie elektromechanica elektronica-ict energiemanagement energietechnologie facilitair management grafische en digitale media houttechnologie industrieel productontwerpen integrale veiligheid logistiek luchtvaart mechanische ontwerp- en productietechnologie milieuzorg modetechnologie Multimedia and Communication Technology multimedia en communicatietechnologie ontwerp- en productietechnologie textieltechnologie vastgoed Totaal Muziek en podiumkunsten dans musical pop- en rockmuziek Totaal Nautische scheepswerktuigkunde Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk gezins maatschappelijke veiligheid orthopedagogie sociaal werk sociaal werk gezamenlijke opleiding sociale readaptatie toegepaste psychologie Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor

28 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN ACADEMISCH GERICHTE OPLEIDINGEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR Studiegebied Opleiding M V T Archeologie en kunst archeologie kunst kunst en archeologie musicologie Totaal Architectuur architectuur interieurarchitectuur Totaal Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten audiovisuele kunsten gezamenlijke beeldende kunsten beeldende kunsten gezamenlijk productdesign 1 1 productdesign gezamenlijke Totaal Bewegings- en revalidatie lichamelijke opvoeding en bewegings revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Totaal Biotechniek bio Totaal Conservatie-restauratie conservatie-restauratie Totaal Diergeneeskunde diergeneeskunde Totaal Economische en toegepaste economische economische /TEW/TEW: handelsingenieur economische TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsir beleidsinformatica toegepaste economische Totaal Economische en toegepaste economische - Politieke en sociale sociaal-economische Totaal

29 Farmaceutische farmaceutische Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Oosterse talen en culturen taal- en regiostudies: arabistiek & Islamkunde taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten taal- en regiostudies: sinologie taal- en regiostudies: Slavistiek & Oost Europakunde taal- en regiostudies: japanologie Totaal Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht godgeleerdheid en godsdienst Theology and Religious Studies Totaal Handels en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management Business Administration handelsingenieur handels Totaal Industriële en technologie bachelor industriële (GO) ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: industrieel ontwerpen ind. wet.: informatica ind. wet.: milieukunde ind. wet.: textieltechnologie 1 1 Industrial Sciences industriële Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Nautische nautische Totaal Politieke en sociale communicatie politieke

30 politieke en sociologie sociologie Totaal Productontwikkeling productontwikkeling Totaal Psychologie en pedagogische agogische onderwijskunde pedagogische psychologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische criminologische rechten rechten (gezamenlijke opl. tul-kul) Totaal Sociale gezondheids logopedische en audiologische milieu- en preventiemanagement Totaal Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Totaal Tandheelkunde tandheelkunde Totaal Toegepaste biologische bio-ingenieurs Totaal Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal Toegepaste ingenieurs ingenieurs: architectuur ingenieurs: bouwkunde ingenieurs: chemische technologie & materiaalkunde ingenieurs: computer ingenieurs: elektrotechniek ingenieurs: toegepaste natuurkunde ingenieurs: werktuigkundeelektrotechniek Totaal Verkeerskunde mobiliteits Totaal Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie chemie computer fysica

31 fysica en sterrenkunde geografie geografie en geomatica geologie informatica wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraal moraal Philosophy wijsbegeerte wijsbegeerte en moraal Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor MASTER Studiegebied Opleiding M V T Archeologie en kunst Archaeology 1 1 archeologie kunst kunst en archeologie musicologie Totaal Archeologie en kunst - Economische en toegepaste economische - Geschiedenis - Politieke en sociale - Psychologie en pedagogische - Rechten, notariaat en criminologische - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Archeologie en kunst - Taal- en letterkunde Urban Studies Totaal Cultural Studies culturele studies Totaal Architectuur Architecture architectuur interieurarchitectuur Totaal Architectuur - Industriële en technologie monumenten- en landschapszorg stedenbouw en ruimtelijke planning Totaal Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisual Arts 6 6 audiovisuele kunsten audiovisuele kunsten gezamenlijke

32 beeldende kunsten beeldende kunsten gezamenlijk Documentary Film Directing (EM) Fine Arts productdesign productdesign gezamenlijke Totaal Bewegings- en revalidatie Adapted Physical Activity (EM) lichamelijke opvoeding en bewegings Rehabilitation Sciences & Physiotherapy revalidatie en kinesitherapie revalidatie kinesitherapie Totaal Biomedische Biomedical Sciences biomedische Comparative Vertebrate Morphology Totaal Biotechniek bio: land- en tuinbouwkunde bio: voedingsindustrie Totaal Conservatie-restauratie conservatie-restauratie Totaal Diergeneeskunde diergeneeskunde Totaal Economische en toegepaste economische accountancy en revisoraat algemene economie Applied Economic Sciences: Business Administration Applied Economic Sciences: Economic Policy bedrijfseconomie bedrijfskunde beleidseconomie Business Economics cultuurmanagement Economics economische informatiemanagement Information Management management Management Management Science organisatie en management

33 TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsir id beleidsinformatica toegepaste economische verzekeringen Totaal Economische en toegepaste economische - Geneeskunde - Politieke en sociale - Rechten, notariaat en criminologische - Wetenschappen veiligheids Totaal Economische en toegepaste economische - Politieke en sociale Economische en toegepaste economische - Rechten, notariaat en criminologische sociaal-economische Totaal economie, recht en bedrijfskunde Totaal Farmaceutische farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling Totaal Geneeskunde epidemiologie Geneeskunde - Toegepaste biologische - Toegepaste - Wetenschappen geneeskunde Totaal Bioinformatics Totaal Geschiedenis geschiedenis geschiedenis van de Oudheid Totaal Geschiedenis - Politieke en sociale - Taal- en letterkunde European Studies: Transnational and Global Perspectives Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven Totaal Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Oosterse talen en culturen taal- en regiostudies: Arabistiek & Islamkunde taal- en regiostudies: Slavistiek en Oost Europakunde taal- en regiostudies: Japanologie taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten taal- en regiostudies: Sinologie Totaal Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht godgeleerdheid & godsdienst samenleving, recht en religie Society, Law and Religion

34 Theology and Religious Studies wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie Totaal Handels en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management Business Administration handelsingenieur handels International Business Economics and Management internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid Totaal Industriële en technologie Food Science,Technology Nutrition (EM) Ind. Sc.: Biochemical Engineering Ind. Sc.: Chemical Engineering Ind. Sc.: Electromechanical Engineering Ind. Sc.: Electronic Engineering ind. wet.: biochemie ind. wet.: biochemie (GO) ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: bouwkunde GO ind. wet.: chemie ind. wet.: chemie (GO) ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektromechanica (GO) ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: elektronica-ict (GO) ind. wet.: elektrotechniek ind. wet.: energie ind. wet.: energie (GO) ind. wet.: landmeten ind. wet: industrieel ontwerpen ind. wet: informatica ind. wet: kunststofverwerking ind. wet: milieukunde ind. wet: nucleaire technologie (GO) 5 5 ind. wet: textieltechnologie ind. wet: verpakkingstechnologie (GO) stedenbouw en ruimtelijke planning Totaal Muziek en podiumkunsten drama Music muziek

35 Totaal Nautische nautische Totaal Politieke en sociale communicatie Communication Studies EU-studies filmstudies en visuele cultuur Médiation interculturelle: identités, mobilités, conflits EM overheidsmanagement en -beleid politieke communicatie politieke sociologie vergelijkende en internationale politiek Totaal Politieke en sociale - Taal- en letterkunde Politieke en sociale - Wetenschappen bedrijfscommunicatie Totaal milieuwetenschap Totaal Productontwikkeling productontwikkeling Totaal Psychologie en pedagogische agogische educatieve studies Educational Sciences Educational Studies onderwijskunde opleidings- en onderwijs pedagogische psychologie Social and Cultural Anthropology sociale en culturele antropologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische criminologische Criminology Law rechten rechten (gezamenlijke opl. tul-kul) Totaal Sociale gezondheids gezondheidsvoorlichting en -bevordering logopedische & audiologische management en beleid van de gezondheidszorg management, zorg en beleid in de gerontologie

36 milieu- en preventiemanagement seksuologie Totaal Taal- en letterkunde historische taal- en letterkunde langue et littérature françaises Linguistics and Literature: English 4 4 literatuur van de moderniteit meertalige professionele communicatie taal- en letterkunde taalkunde theater- en filmwetenschap vergelijkende moderne letterkunde Western Literature westerse literatuur Totaal Tandheelkunde tandheelkunde Totaal Toegepaste biologische Aquaculture bio-ingenieurswet.: biosysteemtechniek bio-ingenieurswet.: bos en natuurbeheer bio-ingenieurswet.: cel- en genbiotechnologie bio-ingenieurswet.: cel- en gentechnologie bio-ingenieurswet.: chemie & bioprocestechn. bio-ingenieurswet.: katalytische technologie bio-ingenieurswet.: land- en bosbeheer bio-ingenieurswet.: land- en waterbeheer bio-ingenieurswet.: landbouwkunde bio-ingenieurswet.: levensmiddelentechnologie bio-ingenieurswet.: levensmiddelen & voeding bio-ingenieurswet.: milieutechnologie Environmental Sanitation Environmental Technology and Engineering EM Food Technology Int. master of science Rural Development Molecular Biology Nutrition and Rural Development Tropical Natural Resources Management Totaal Toegepaste biologische - Toegepaste Water Resources Engineering Totaal Toegepaste biologische - bio-ingenieursweten.: milieutechnologie

37 Toegepaste - Wetenschappen Earth Observation Nanoscience and Nanotechnology Nanoscience and Nanotechnology (EM) nano en nanotechnologie Totaal Toegepaste biologische - Wetenschappen Physical Land Resources Totaal Toegepaste taalkunde journalistiek meertalige communicatie tolken vertalen Totaal Toegepaste Appliec Sciences and Engineering: Computer Science Appliec Sciences and Engineering: Applied Computer Science Architectural Engineering Biomedical Engineering Biomedical Engineering (Ma) Chemical and Material Engineering Chemical Engineering Civil Engineering Electrical Engineering Electro-Mechanical Engineering Electronics & Informat.Techn.Engineering Energy (EIT-KIC) Engineering Physics Engineering: Chem.Techn.(Eng.Rheology)EM Engineering: Energy European Master Nuclear Fusion (EM) Ind. Engineering and Operations Research ingenieurs: chemie en 1 1 materialen ingenieurs: computer ingenieurs: elektrotechniek (ICT) ingenieurs: architectuur ingenieurs: bouwkunde ingenieurs: elektrotechniek ingenieurs: energie ingenieurs: fotonica ingenieurs: materiaalkunde ingenieurs: werktuigkunde International Master of Science in Fire Safety Engineering EM

38 International Master of Science in Biomedical Engineering (EM) ingenieurs: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen ingenieurs: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek ingenieurs: biomedische ingenieurstechnieken ingenieurs: elektronica & informatietechnologie ingenieurs:: toegepaste computerwetenschap. ingenieurs:: biomedische technologie ingenieurs:: chemische technologie ingenieurs:: toegepaste natuurkunde ingenieurs:: werktuigkundeelektrotechniek ingenieurs:: wiskundige ingenieurstechn. Master of Science in Photonics (EM) Materials Engineering Mechanical Engineering 2 2 Photonics Engineering stedenbouw en ruimtelijke planning Textile Engineering Totaal Verkeerskunde mobiliteits Transportation Sciences Totaal Wetenschappen Astronomy and Astrophysics biochemie en biotechnologie biologie Biology Biomolecular Sciences Biophysics, Biochemistry & Biotechnology chemie chemie (gezamenlijke opleiding) Chemistry Computer Science (MA) European master of Science in Nematology EM fysica fysica en sterrenkunde (gezamenl. opl.) geografie Geography geologie Geology

39 geomatica en landmeetkunde informatica International Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation EM Marine and Lacustrine Science Management Mathematics Nematology Physics Statistics statistiek sterrenkunde Sustainable Territorial Development (EM) 2 2 Theoretical Chemistry & Computational Modelling EM toegepaste informatica wiskunde wiskundige informatica Totaal Wijsbegeerte en moraal moraal Philosophy wijsbegeerte wijsbegeerte en moraal Totaal Totaal Master MASTER NA PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR Studiegebied Opleiding M V T Bewegings- en revalidatie ergotherapeutische wetenschap (gez.opl) Totaal Economische en toegepaste economische - Wetenschappen toerisme Totaal Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde Totaal Politieke en sociale sociaal werk sociaal werk en sociaal beleid Totaal Psychologie en pedagogische sociaal werk Totaal Totaal Master na professioneel gerichte bachelor

40 TOTAAL M V T Totaal Academisch gerichte bachelor Totaal Master Totaal Master na prof. gerichte bachelor Totaal academisch gerichte opleidingen

41 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER INSTELLING EN GEZAMENLIJKE OPLEIDINGEN OVERZICHTSTABEL Instelling M V T Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Arteveldehogeschool Erasmushogeschool Brussel Groep T-Internationale Hogeschool Leuven Hogere Zeevaartschool Hogeschool Gent Hogeschool PXL Hogeschool West-Vlaanderen HUB-KAHO Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Vives Noord Katholieke Hogeschool Vives Zuid Katholieke Universiteit Leuven LUCA School of Arts Thomas More Kempen Thomas More Mechelen-Antwerpen transnationale Universiteit Limburg Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Universiteit Hasselt Vrije Universiteit Brussel Totaal per instelling Erasmushogeschool Brussel - HUB-KAHO Hogeschool PXL - Katholieke Hogeschool Limburg Hogeschool PXL - Katholieke Hogeschool Limburg Hogeschool PXL - Katholieke Hogeschool Limburg K.U.Leuven - tul K.U.Leuven - UGent K.U.Leuven - UGent K.U.Leuven - UGent - UHasselt - Universiteit Antwerpen K.U.Leuven - UGent - UHasselt - V.U.Brussel K.U.Leuven - UHasselt K.U.Leuven - UHasselt K.U.Leuven - UHasselt K.U.Leuven - UHasselt

42 K.U.Leuven - UHasselt K.U.Leuven - Universiteit Antwerpen - V.U.Brussel K.U.Leuven - V.U.Brussel K.U.Leuven - V.U.Brussel K.U.Leuven - V.U.Brussel UGent - Universiteit Antwerpen - V.U.Brussel UGent - V.U.Brussel UGent - V.U.Brussel UGent - V.U.Brussel Totaal Gezamenlijke opleidingen Eindtotaal

43 ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie verpleegkunde verpleegkunde brugprogramma voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement communicatiemanagement hotelmanagement journalistiek office management toegepaste informatica Totaal Industriële en technologie chemie elektromechanica elektronica-ict energiemanagement grafische en digitale media integrale veiligheid vastgoed Totaal Muziek en podiumkunsten dans Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk orthopedagogie sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor

44 Master Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Totaal Master Schakelprogramma Audiovisuele en beeldende kunst Muziek en podiumkunsten schakelprogramma: audiovisuele en beeldende kunsten Totaal schakelprogramma: muziek en podiumkunsten Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal ARTEVELDEHOGESCHOOL Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg ergotherapie logopedie en audiologie podologie verpleegkunde vroedkunde Totaal Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handels en bedrijfskunde pedagogie van het jonge kind Totaal bedrijfsmanagement communicatiemanagement journalistiek office management Totaal Industriële en technologie grafische en digitale media Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

45 ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master Architectuur landschaps- en tuinarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst Totaal audiovisuele kunsten Totaal Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal pedagogie van het jonge kind Totaal communicatiemanagement hotelmanagement journalistiek office management toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement Totaal milieuzorg 4 4 multimedia en communicatietechnologie Totaal Muziek en podiumkunsten musical Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Totaal Master Eindtotaal

46 GROEP T INTERNATIONALE HOGESCHOOL LEUVEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal HOGERE ZEEVAARTSCHOOL Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Nautische scheepswerktuigkunde Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Nautische nautische Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Nautische nautische Totaal Totaal Master Eindtotaal

47 HOGESCHOOL GENT Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Architectuur interieurvormgeving landschaps- en tuinarchitectuur Totaal Biotechniek agro- en biotechnologie Totaal Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie logopedie en audiologie verpleegkunde voedings- en dieetkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement office management retailmanagement toegepaste informatica Totaal Industriële en technologie chemie elektromechanica houttechnologie modetechnologie textieltechnologie vastgoed Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk orthopedagogie sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor

48 Master Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisual Arts 6 6 audiovisuele kunsten beeldende kunsten Fine Arts Totaal Muziek en podiumkunsten drama Music muziek Totaal Totaal Master Schakelprogramma Audiovisuele en beeldende kunst Muziek en podiumkunsten schakelprogramma: audiovisuele en beeldende kunsten Totaal schakelprogramma: muziek en podiumkunsten Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

49 HOGESCHOOL PXL Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Biotechniek agro- en biotechnologie Totaal Gezondheidszorg ergotherapie verpleegkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement communicatiemanagement journalistiek office management toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement Totaal Industriële en technologie bouw elektromechanica elektronica-ict Totaal Muziek en podiumkunsten pop- en rockmuziek Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten 1 1 Totaal 1 1 Totaal Academisch gerichte bachelor 1 1 Master Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Totaal Totaal Master Eindtotaal

50 HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Architectuur toegepaste architectuur Totaal Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie verpleegkunde Totaal Gezondheidszorg - Onderwijs sport en bewegen Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement communicatiemanagement journalistiek netwerkeconomie office management toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement Totaal Industriële en technologie industrieel productontwerpen Multimedia and Communication Technology multimedia en communicatietechnologie Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk sociaal werk toegepaste psychologie Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

51 HUB-KAHO Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Biotechniek agro- en biotechnologie Totaal Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie medische beeldvorming optiek en optometrie verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement office management toegepaste informatica Totaal Industriële en technologie bouw chemie elektromechanica elektronica-ict energietechnologie facilitair management ontwerp- en productietechnologie vastgoed Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk gezins orthopedagogie sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

52 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL KATHOLIEKE HOGESCHOOL ANTWERPEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie verpleegkunde vroedkunde Totaal Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handels en bedrijfskunde pedagogie van het jonge kind Totaal bedrijfsmanagement office management toegepaste informatica Totaal Industriële en technologie audiovisuele technieken: fotografie autotechnologie chemie multimedia en communicatietechnologie Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk orthopedagogie sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Totaal Totaal Master Schakelprogramma Audiovisuele en beeldende kunst schakelprogramma: audiovisuele en beeldende kunsten Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

53 KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement office management toegepaste informatica Totaal Industriële en technologie chemie Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk sociaal werk sociale readaptatie Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

54 KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie verpleegkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement office management Totaal Industriële en technologie chemie elektromechanica elektronica-ict energietechnologie milieuzorg Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk orthopedagogie Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten 6 6 beeldende kunsten 1 1 productdesign 1 1 Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten productdesign Totaal Totaal Master Eindtotaal

55 KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES NOORD Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie logopedie en audiologie verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement hotelmanagement office management toerisme en recreatiemanagement Totaal Industriële en technologie bouw chemie elektromechanica elektronica-ict luchtvaart Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

56 KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Biotechniek agro- en biotechnologie Totaal Gezondheidszorg verpleegkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement office management toegepaste informatica Totaal Industriële en technologie autotechnologie elektromechanica elektronica-ict energietechnologie ontwerp- en productietechnologie Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk maatschappelijke veiligheid orthopedagogie sociaal werk toegepaste psychologie Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

57 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Academisch gerichte bachelor Archeologie en kunst archeologie kunst musicologie Totaal Architectuur architectuur interieurarchitectuur Totaal Bewegings- en revalidatie lichamelijke opvoeding en bewegings revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Totaal Biotechniek bio Totaal Economische en toegepaste economische economische TEW: handelsingenieur TEW: handelsir beleidsinformatica toegepaste economische Totaal Farmaceutische farmaceutische Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Geschiedenis - Taal- en letterkunde taal- en regiostudies: Arabistiek & Islamkunde taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten taal- en regiostudies: Sinologie taal- en regiostudies: Slavistiek & Oost- Europakunde taal- en regiostudies: Japanologie Totaal Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht godgeleerdheid en godsdienst Theology and Religious Studies Totaal Handels en bedrijfskunde Business Administration handelsingenieur

58 handels Totaal Industriële en technologie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie 4 4 ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict Industrial Sciences industriële Totaal Politieke en sociale communicatie politieke en sociologie Totaal Psychologie en pedagogische onderwijskunde pedagogische psychologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische criminologische rechten Totaal Sociale gezondheids logopedische en audiologische milieu- en preventiemanagement Totaal Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Totaal Tandheelkunde tandheelkunde Totaal Toegepaste biologische bio-ingenieurs Totaal Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal Toegepaste ingenieurs ingenieurs: architectuur Totaal Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie chemie fysica geografie geologie informatica

59 wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraal Philosophy wijsbegeerte Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Archeologie en kunst Archeologie en kunst - Taal- en letterkunde Archaeology 1 1 archeologie kunst musicologie Totaal Cultural Studies culturele studies Totaal Architectuur Architecture architectuur interieurarchitectuur Totaal Architectuur - Industriële en technologie Bewegings- en revalidatie stedenbouw en ruimtelijke planning Totaal Adapted Physical Activity (EM) lichamelijke opvoeding en bewegings Rehabilitation Sciences & Physiotherapy revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische Biomedical Sciences biomedische Totaal Biotechniek bio: land- en tuinbouwkunde bio: voedingsindustrie Totaal Economische en toegepaste economische accountancy en revisoraat beleidseconomie Business Economics Economics economische informatiemanagement Information Management management TEW: handelsingenieur

60 TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica toegepaste economische verzekeringen Totaal Economische en toegepaste economische - Rechten, notariaat en criminologische economie, recht en bedrijfskunde Totaal Farmaceutische farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geneeskunde - Toegepaste Bioinformatics biologische - Toegepaste - Totaal Wetenschappen Geschiedenis geschiedenis geschiedenis van de Oudheid Totaal Geschiedenis - Politieke en sociale - Taalen letterkunde Geschiedenis - Taal- en letterkunde European Studies: Transnational and Global Perspectives Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven Totaal taal- en regiostudies: Arabistiek & Islamkunde taal- en regiostudies: Slavistiek en Oost Europakunde taal- en regiostudies: Japanologie taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten taal- en regiostudies: Sinologie Totaal Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht godgeleerdheid & godsdienst samenleving, recht en religie Society, Law and Religion Theology and Religious Studies wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie Totaal Handels en bedrijfskunde Business Administration handelsingenieur handels International Business Economics and Management Internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid Totaal

61 Industriële en technologie Food Science,Technology Nutrition (EM) Ind. Sc.: Biochemical Engineering Ind. Sc.: Chemical Engineering Ind. Sc.: Electromechanical Engineering Ind. Sc.: Electronic Engineering ind. wet.: biochemie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: energie ind. wet: kunststofverwerking Totaal Politieke en sociale communicatie Médiation interculturelle: identités, mobilités, conflits EM overheidsmanagement en -beleid sociologie vergelijkende en internationale politiek Totaal Politieke en sociale - Taal- en letterkunde Psychologie en pedagogische bedrijfscommunicatie Totaal educatieve studies Educational Studies pedagogische psychologie Social and Cultural Anthropology sociale en culturele antropologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische criminologische Criminology Law rechten Totaal Sociale gezondheids logopedische & audiologische management en beleid van de gezondheidszorg milieu- en preventiemanagement seksuologie Totaal Taal- en letterkunde langue et littérature françaises Linguistics and Literature: English

62 taal- en letterkunde taalkunde Western Literature westerse literatuur Totaal Tandheelkunde tandheelkunde Totaal Toegepaste biologische bio-ingenieurswet.: biosysteemtechniek bio-ingenieurswet.: cel- en gentechnologie bio-ingenieurswet.: land- en bosbeheer bio-ingenieurswet.: landbouwkunde bio-ingenieurswet.: levensmiddelentechnologie bio-ingenieurswet.: katalytische technologie Tropical Natural Resources Management Totaal Toegepaste biologische - Toegepaste - Wetenschappen bio-ingenieurswet.: milieutechnologie Earth Observation Nanoscience and Nanotechnology Nanoscience and Nanotechnology (EM) nano en nanotechnologie Totaal Toegepaste taalkunde journalistiek meertalige communicatie tolken vertalen Totaal Toegepaste Biomedical Engineering Chemical Engineering Electrical Engineering Energy (EIT-KIC) Engineering: Chem.Techn. (Eng.Rheology) EM Engineering: Energy ingenieurs: computer ingenieurs: architectuur ingenieurs: bouwkunde ingenieurs: elektrotechniek ingenieurs: energie ingenieurs: materiaalkunde

63 ingenieurs: werktuigkunde ingenieurs: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen ingenieurs: biomedische technologie ingenieurs: chemische technologie ingenieurs: wiskundige ingenieurstechn Materials Engineering Mechanical Engineering 2 2 Totaal Wetenschappen Astronomy and Astrophysics biochemie en biotechnologie biologie Biology Biophysics, Biochemistry & Biotechnology chemie Chemistry fysica geologie informatica Mathematics Physics Statistics statistiek sterrenkunde Sustainable Territorial Development (EM) 2 2 Theoretical Chemistry & Computational Modelling EM toegepaste informatica wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraal Philosophy wijsbegeerte Totaal Totaal Master Master na prof. gerichte bachelor Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde Totaal Politieke en sociale sociaal werk en sociaal beleid Totaal Totaal Master na professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma Architectuur schakelprogramma: architectuur Totaal

64 Architectuur - Industriële en technologie schakelprogramma: gecombineerde studiegebieden Totaal Biotechniek schakelprogramma: biotechniek Totaal Economische en toegepaste economische Gecombineerde studiegebieden (BAMA) Schakelprogramma Totaal Schakelprogramma Totaal Geneeskunde schakel Ma verpleegkunde en vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie schakel: Ma handels schakelprogramma: handelsw.- bedrijfskunde Totaal schakel wtj: Ma ind.wet.: elektromechanica schakel wtj: Ma ind.wet.: elektronica-ict schakel: Ma ind.wet.: biochemie schakel: Ma ind.wet.: bouwkunde schakel: Ma ind.wet.: chemie schakel: Ma ind.wet.: energie schakelprogramma: iwt-technologie Totaal Politieke en sociale schakel Ma sociaal werk Schakelprogramma Totaal Psychologie en pedagogische schakel Ma educatieve studies Schakelprogramma Totaal Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids Schakelprogramma Totaal schakel Ma management,beleid gezondheid Schakelprogramma Totaal Toegepaste taalkunde schakelprogramma: toegepaste taalkunde Totaal Wetenschappen Schakelprogramma Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

65 LUCA SCHOOL OF ARTS Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Architectuur interieurvormgeving Totaal Audiovisuele en beeldende kunst Industriële en technologie beeldende vormgeving Totaal audiovisuele technieken: film, TV en video audiovisuele technieken: fotografie bouw Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten Documentary Film Directing (EM) Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Totaal Master Schakelprogramma Audiovisuele en beeldende kunst schakelprogramma: audiovisuele en beeldende kunsten 1 1 Totaal 1 1 Totaal Schakelprogramma 1 1 Eindtotaal

66 THOMAS MORE KEMPEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Biotechniek agro- en biotechnologie Totaal Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie orthopedie verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement office management toegepaste informatica Totaal Industriële en technologie bouw chemie elektromechanica elektronica-ict energietechnologie logistiek Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

67 THOMAS MORE MECHELEN ANTWERPEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Architectuur interieurvormgeving Totaal Gezondheidszorg logopedie en audiologie verpleegkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement communicatiemanagement informaticamanagement en multimedia journalistiek office management toerisme en recreatiemanagement Totaal Industriële en technologie autotechnologie elektromechanica elektronica-ict mechanische ontwerp-en productietechnol Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk toegepaste psychologie Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

68 TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Academisch gerichte bachelor Biomedische biomedische Totaal Wetenschappen informatica Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Biomedische biomedische Totaal Wetenschappen informatica Statistics Totaal Totaal Master Schakelprogramma Biomedische Schakelprogramma Totaal Wetenschappen Schakelprogramma Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

69 UNIVERSITEIT ANTWERPEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Academisch gerichte bachelor Architectuur architectuur Bewegings- en revalidatie interieurarchitectuur Totaal revalidatie kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Totaal Conservatie-restauratie conservatie-restauratie Totaal Diergeneeskunde diergeneeskunde Economische en toegepaste economische Totaal TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsir beleidsinformatica Totaal Economische en toegepaste sociaal-economische economische - Politieke en sociale Totaal Farmaceutische farmaceutische Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Industriële en technologie Politieke en sociale Totaal ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict Totaal communicatie politieke sociologie Totaal Productontwikkeling productontwikkeling Rechten, notariaat en criminologische Totaal rechten Totaal Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Toegepaste biologische Totaal bio-ingenieurswet Totaal Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde

70 Totaal Wetenschappen biochemie en biotechnologie Wijsbegeerte en moraal biologie chemie fysica informatica wiskunde Totaal wijsbegeerte Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Architectuur architectuur interieurarchitectuur Totaal Architectuur - Industriële en technologie monumenten- en landschapszorg stedenbouw en ruimtelijke planning Totaal Bewegings- en revalidatie revalidatie kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Comparative Vertebrate Morphology Totaal Conservatie-restauratie conservatie-restauratie Totaal Economische en toegepaste economische Applied Economic Sciences: Business Administration Applied Economic Sciences: Economic Policy cultuurmanagement organisatie en management TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica Totaal Economische en toegepaste veiligheids economische - Geneeskunde - Politieke en sociale - Rechten, notariaat en criminologische - Wetenschappen Totaal Economische en toegepaste sociaal-economische economische - Politieke en sociale Totaal Farmaceutische farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling

71 Totaal Geneeskunde epidemiologie geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Industriële en technologie Politieke en sociale Totaal ind. wet.: biochemie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict Totaal communicatie filmstudies en visuele cultuur politieke communicatie politieke sociologie Totaal Politieke en sociale milieuwetenschap Wetenschappen Totaal Productontwikkeling productontwikkeling Psychologie en pedagogische Rechten, notariaat en criminologische Totaal opleidings- en onderwijs Totaal rechten Totaal Taal- en letterkunde literatuur van de moderniteit meertalige professionele communicatie taal- en letterkunde taalkunde theater- en filmwetenschap Totaal Toegepaste taalkunde tolken vertalen Totaal Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie Biology chemie Computer Science (MA) fysica informatica Physics wiskunde Totaal Wijsbegeerte en wijsbegeerte

72 Master na prof. gerichte bachelor moraal Totaal Totaal Master Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde Politieke en sociale Totaal sociaal werk Totaal Totaal Master na professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma Architectuur schakelprogramma: architectuur Architectuur - Industriële en technologie Economische en toegepaste economische Economische en toegepaste economische - Geneeskunde - Politieke en sociale - Rechten, notariaat en criminologische - Wetenschappen Totaal schakelprogramma: gecombineerde studiegeb Totaal Schakelprogramma Totaal schakel Ma veiligheids Totaal Geneeskunde schakel Ma verpleegkunde en vroedkunde Totaal Geschiedenis Schakelprogramma Totaal Industriële en technologie Politieke en sociale schakelprogramma: iwt-technologie Totaal schakel Ma communicatie schakel Ma sociaal werk schakel Ma sociologie Schakelprogramma Totaal Psychologie en pedagogische Rechten, notariaat en criminologische schakel Ma onderwijs- en opleidings Totaal schakel Ma rechten Totaal Taal- en letterkunde Schakelprogramma Totaal Toegepaste taalkunde schakelprogramma: toegepaste taalkunde Totaal Wetenschappen Schakelprogramma Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

73 UNIVERSITEIT GENT Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Academisch gerichte bachelor Archeologie en kunst archeologie kunst Totaal Bewegings- en revalidatie lichamelijke opvoeding en bewegings revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Totaal Biotechniek bio Totaal Diergeneeskunde diergeneeskunde Totaal Economische en toegepaste economische econ.wet./tew/tew:handelsingenieur economische TEW: handelsingenieur toegepaste economische Totaal Farmaceutische farmaceutische Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Oosterse talen en culturen Totaal Handels en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management handels Totaal Industriële en technologie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: industrieel ontwerpen ind. wet.: informatica ind. wet.: milieukunde ind. wet.: textieltechnologie 1 1 Totaal

74 Politieke en sociale communicatie politieke sociologie Totaal Psychologie en pedagogische pedagogische psychologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische criminologische rechten Totaal Sociale gezondheids logopedische en audiologische Totaal Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Totaal Tandheelkunde tandheelkunde Totaal Toegepaste biologische bio-ingenieurswet Totaal Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal Toegepaste ingenieurs: toegepaste natuurkunde ingenieurs ingenieurs: architectuur ingenieurs: bouwkunde ingenieurs: computer ingenieurs: elektrotechniek ingenieurs: werktuigkunde-elektrotechniek ingenieurs.: chemische technologie & materiaalkunde Totaal Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie chemie fysica en sterrenkunde geografie en geomatica geologie informatica wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraal moraal wijsbegeerte

75 Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Archeologie en kunst Bewegings- en revalidatie archeologie kunst Totaal lichamelijke opvoeding en bewegings revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Totaal Biotechniek bio: land- en tuinbouwkunde bio: voedingsindustrie Totaal Diergeneeskunde diergeneeskunde Totaal Economische en toegepaste economische algemene economie bedrijfseconomie economische TEW: handelsingenieur toegepaste economische Totaal Farmaceutische farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Oosterse talen en culturen Totaal Handels en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management handels Totaal Industriële en technologie ind. wet.: biochemie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: elektrotechniek

76 ind. wet.: landmeten ind.wet: industrieel ontwerpen ind.wet: informatica ind.wet: milieukunde ind.wet: textieltechnologie Totaal Politieke en sociale communicatie EU-studies politieke sociologie Totaal Psychologie en pedagogische pedagogische psychologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische criminologische rechten Totaal Sociale gezondheids gezondheidsvoorlichting en -bevordering logopedische & audiologische management en beleid van de gezondheidszorg Totaal Taal- en letterkunde historische taal- en letterkunde taal- en letterkunde vergelijkende moderne letterkunde Totaal Tandheelkunde tandheelkunde Totaal Toegepaste biologische Aquaculture bio-ingenieurswet.: land- en waterbeheer bio-ingenieurswet.: milieutechnologie bio-ingenieurswet.: bos en natuurbeheer bio-ingenieurswet.: cel- en genbiotechnologie bio-ingenieurswet.: chemie & bioprocestechn. bio-ingenieurswet.: levensmiddelen & voeding bio-ingenieurswet.: landbouwkunde Environmental Sanitation Environmental Technology and Engineering EM International master of science Rural Development Nutrition and Rural Development Totaal

77 Toegepaste taalkunde meertalige communicatie tolken vertalen Totaal Toegepaste Chemical Engineering Civil Engineering Electrical Engineering Electro-Mechanical Engineering Engineering Physics European Master Nuclear Fusion (EM) Ind. Engineering and Operations Research ingenieurs: computer ingenieurs: elektrotechniek (ICT) ingenieurs: architectuur ingenieurs: bouwkunde 1 1 ingenieurs: materiaalkunde ingenieurs: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationaal onderzoek ingenieurs: chemische technologie ingenieurs: toegepaste natuurkunde ingenieurs: werktuigkunde-elektrotechniek International Master of Science in Fire Safety Engineering EM stedenbouw en ruimtelijke planning Textile Engineering Totaal Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie Eur.master of Science in Nematology - EM geografie geologie geomatica en landmeetkunde International Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation EM Nematology wiskunde wiskundige informatica Totaal Wijsbegeerte en moraal moraal wijsbegeerte Totaal

78 Totaal Master Master na prof. gerichte bachelor Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde Totaal Psychologie en pedagogische sociaal werk Totaal Totaal Master na professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma Bewegings- en revalidatie Schakelprogramma 1 1 Totaal 1 1 Biotechniek schakelprogramma: biotechniek Totaal Economische en toegepaste economische Schakelprogramma Totaal Geneeskunde schakel Ma verpleegkunde en vroedkunde Totaal Geschiedenis Schakelprogramma Totaal Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie Politieke en sociale Psychologie en pedagogische schakelprogramma: handels en bedrijfskunde Totaal schakelprogramma: iwt-technologie Totaal Schakelprogramma Totaal schakel Ma pedagogische schakel Ma psychologie schakel Ma sociaal werk Totaal Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids schakel Ma rechten Totaal schakel Ma management, beleid gezondheid Schakelprogramma Totaal Taal- en letterkunde Schakelprogramma Totaal Toegepaste taalkunde schakelprogramma: toegepaste taalkunde Totaal Toegepaste Schakelprogramma Totaal Wetenschappen Schakelprogramma Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

79 UNIVERSITEIT HASSELT Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Academisch gerichte bachelor Architectuur architectuur Bewegings- en revalidatie Economische en toegepaste economische interieurarchitectuur Totaal revalidatie kinesitherapie Totaal TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur beleidsinformatica toegepaste economische Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Verkeerskunde mobiliteits Totaal Wetenschappen biologie chemie fysica wiskunde Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Architectuur architectuur Schakelprogramma Bewegings- en revalidatie Economische en toegepaste economische interieurarchitectuur Totaal revalidatie kinesitherapie Totaal Management TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica toegepaste economische Totaal Verkeerskunde mobiliteits Transportation Sciences Totaal Totaal Master Bewegings- en revalidatie Economische en toegepaste economische schakel: Ma revalidatie kinesitherapie 1 1 Totaal 1 1 Schakelprogramma Totaal Verkeerskunde Schakelprogramma Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

80 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Academisch gerichte bachelor Archeologie en kunst kunst en archeologie Totaal Bewegings- en revalidatie lichamelijke opvoeding en bewegings revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Totaal Economische en toegepaste economische TEW: handelsingenieur toegepaste economische Totaal Farmaceutische farmaceutische Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Industriële en technologie Politieke en sociale industriële Totaal communicatie politieke sociologie Totaal Psychologie en pedagogische agogische psychologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische criminologische rechten Totaal Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Totaal Toegepaste biologische bio-ingenieurswet Totaal Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal Toegepaste ingenieurs ingenieurs: architectuur Totaal

81 Wetenschappen biologie chemie computer fysica en sterrenkunde geografie wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraal wijsbegeerte en moraal Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Archeologie en kunst Archeologie en kunst - Economische en toegepaste economische - Geschiedenis - Politieke en sociale - Psychologie en pedagogische - Rechten, notariaat en criminologische - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Bewegings- en revalidatie kunst en archeologie Totaal Urban Studies Totaal lichamelijke opvoeding en bewegings revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Totaal Economische en toegepaste economische bedrijfskunde Management Management Science TEW: handelsingenieur toegepaste economische Totaal Farmaceutische farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Industriële en technologie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict 3 3 stedenbouw en ruimtelijke planning Totaal

82 Politieke en sociale communicatie Communication Studies politieke sociologie Totaal Psychologie en pedagogische agogische Educational Sciences onderwijskunde psychologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische criminologische rechten Totaal Sociale gezondheids management en beleid van de gezondheidszorg management, zorg en beleid in de gerontologie Totaal Taal- en letterkunde taal- en letterkunde Totaal Toegepaste biologische bio-ingenieurswet.: cel- en genbiotechnologie bio-ingenieurswet.: chemie & bioprocestechn Totaal Toegepaste taalkunde journalistiek tolken vertalen Totaal Toegepaste Applied Sciences and Engineering: Computer Science Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science Architectural Engineering Chemical and Material Engineering Civil Engineering Electro-Mechanical Engineering Electronics & Informat.Techn.Engineering ingenieurs: chemie en materialen ingenieurs: computer ingenieurs: architectuur ingenieurs: bouwkunde 1 1 ingenieurs: elektronica en informatietechnologie ingenieurs: toegepaste computer

83 ingenieurs: werktuigkunde-elektrotechniek 7 7 Totaal Wetenschappen biologie Biology Biomolecular Sciences toegepaste informatica wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraal wijsbegeerte en moraal Totaal Totaal Master Schakelprogramma Archeologie en kunst Bewegings- en revalidatie Economische en toegepaste economische schakel Ma archeologie en kunst Schakelprogramma 2 2 Totaal schakel Ma revalidatie en kinesitherapie Schakelprogramma Totaal schakel Ma bedrijfskunde Schakelprogramma Totaal Geschiedenis schakel Ma geschiedenis Schakelprogramma Totaal Industriële en technologie Politieke en sociale schakelprogramma: iwt-technologie Totaal schakel Ma politieke schakel Ma sociologie Schakelprogramma Totaal Psychologie en pedagogische schakel Ma onderwijskunde 6 6 schakel Ma psychologie Schakelprogramma Totaal Rechten, notariaat en criminologische schakel Ma criminologische schakel Ma rechten Schakelprogramma Totaal Sociale gezondheids schakel Ma management en het beleid van de gezondheidszorg schakel Ma management, zorg en beleid in de gerontologie

84 Schakelprogramma Totaal Taal- en letterkunde schakel Ma taal- en letterkunde Schakelprogramma Totaal Toegepaste taalkunde schakelprogramma: toegepaste taalkunde Totaal Toegepaste Schakelprogramma Totaal Wetenschappen schakel Ma toegepaste informatica Schakelprogramma Totaal Wijsbegeerte en moraal schakel Ma wijsbegeerte en moraal Schakelprogramma Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

85 GEZAMENLIJKE OPLEIDINGEN Soort opleiding Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Studiegebied Opleiding Instelling Sociaal-agogisch werk sociaal werk gezamenlijke opleiding Erasmushogeschool Brussel - HUB- KAHO M V T Totaal Professioneel gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst Industriële en technologie audiovisuele kunsten gezamenlijke beeldende kunsten gezamenlijk productdesign gezamenlijke bachelor industriële (GO) Hogeschool PXL - Katholieke Hogeschool Limburg Hogeschool PXL - Katholieke Hogeschool Limburg Hogeschool PXL - Katholieke Hogeschool Limburg K.U.Leuven - UHasselt Rechten, notariaat en crimin. rechten (gezamenlijke opl. tul- K.U.Leuven - tul wetensch. KUL) Totaal Academisch gerichte bachelor Master Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten gezamenlijke Industriële en technologie Rechten, notariaat en crimin. wetensch. Toegepaste biologische Toegepaste biologische - Toegepaste Toegepaste biologische - Wetenschappen beeldende kunsten gezamenlijk productdesign gezamenlijke Hogeschool PXL - Katholieke Hogeschool Limburg Hogeschool PXL - Katholieke Hogeschool Limburg Hogeschool PXL - Katholieke Hogeschool Limburg ind. wet: nucleaire technologie K.U.Leuven - UHasselt (GO) ind. wet: K.U.Leuven - UHasselt verpakkingstechnologie (GO) ind. wet.: elektromechanica GO K.U.Leuven - UHasselt ind. wet.: elektronica-ict (GO) K.U.Leuven - UHasselt ind. wet.: biochemie(go) K.U.Leuven - UHasselt ind. wet.: bouwkunde GO K.U.Leuven - UHasselt ind. wet.: chemie (GO) K.U.Leuven - UHasselt ind. wet.: energie (GO) K.U.Leuven - UHasselt rechten (gezamenlijke opl. tul- K.U.Leuven - tul KUL) Food Technology K.U.Leuven - Ugent Molecular Biology K.U.Leuven - Universiteit Antwerpen - V.U.Brussel Water Resources Engineering K.U.Leuven - V.U.Brussel Physical Land Resources UGent - V.U.Brussel Toegepaste Biomedical Engineering (Ma) UGent - V.U.Brussel ingenieurs: fotonica Intern.Master of Science Biomed.Eng.(EM) UGent - V.U.Brussel UGent - V.U.Brussel irsweten: biomed. UGent - V.U.Brussel ingenieurstechniek Master of Science in Photonics UGent - V.U.Brussel (EM) Photonics Engineering UGent - V.U.Brussel Wetenschappen chemie (gezamenlijke opleiding) UGent - V.U.Brussel

86 fysica en sterrenkunde UGent - V.U.Brussel (gezamenl. opl.) geografie K.U.Leuven - V.U.Brussel Geography K.U.Leuven - V.U.Brussel Geology K.U.Leuven - Ugent Marine and Lacustrine Science Management UGent - Universiteit Antwerpen - V.U.Brussel Totaal Master Master na prof. gerichte bachelor Schakelprogram ma Bewegings- en revalidatie Economische en toeg.economische wetens. - Wetenschappen ergotherapeutische wetenschap (gez.opl) K.U.Leuven - UGent - UHasselt - Universiteit Antwerpen toerisme K.U.Leuven - UGent - UHasselt - V.U.Brussel Totaal Master na prof. gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatie schakel:ma beeldende kunsten gezamenlijk schakelprogramma GO ergother. wetenschap Hogeschool PXL - Katholieke Hogeschool Limburg K.U.Leuven - UGent - UHasselt - Universiteit Antwerpen Industriële en schakelprogramma: IWT (GO) K.U.Leuven - UHasselt technologie Rechten, notariaat en crimin. schakelprogramma GO rechten K.U.Leuven - tul wetensch. Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

87 AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN Een generatiestudent is een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaamse Hoger Onderwijs. Het statuut van generatiestudent geldt voor dat volledige academiejaar. ALGEMEEN Gerichtheid en soort opleiding M V T Professioneel Professioneel gerichte bachelor Academisch Academisch gerichte bachelor* Hoger kunstonderwijs Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Eindtotaal % 42% 55% 45% 55% Professioneel - Professioneel gerichte bachelor Academisch - Academisch gerichte bachelor* HKO M V De genderverhouding blijft hetzelfde in vergelijking met vorig academiejaar: 55% van de generatiestudenten zijn vrouwen, 45% mannen. 86

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Wervingsmogelijkheden in Duitsland en Vlaanderen voor Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 pagina 2 Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt Kansengroepen in Kaart Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt VDAB Studiedienst juli 2010 Met Kansengroepen in Kaart rapporteert de VDAB zesmaandelijks over de verschillende kansengroepen. De

Nadere informatie

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 L E E R P L I C H T wie Is Er NIET ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Creatief of Correct. Eindrapport. Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs

Creatief of Correct. Eindrapport. Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs Creatief of Correct Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van OC&W A. Kruithof A.J. Nijssen F. Steenkamp Projectnummer:

Nadere informatie

Hoe wordt het inburgeringsbeleid geapprecieerd?

Hoe wordt het inburgeringsbeleid geapprecieerd? Hoe wordt het inburgeringsbeleid geapprecieerd? Evaluatie vanuit het perspectief van de nieuwkomers Johan Geets, Steven Van den Eede, Johan Wets, Miet Lamberts & Christiane Timmerman Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Alfa en Gamma stralen Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen

Alfa en Gamma stralen Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen 70 Alfa en Gamma stralen Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen maart 2007 Colofon Vormgeving: Junior beeldvorming - Zoetermeer Druk: Quantes - Rijswijk Maart 2007 ISBN 978 90 77005 38 5

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

ACTIEF OUDER WORDEN IN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN

ACTIEF OUDER WORDEN IN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN ACTIEF OUDER WORDEN IN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Een onderzoek, in samenwerking met de VVSG, uitgevoerd door Pieter Rondelez, stafmedewerker aan het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest Eva Vande Gaer Caroline Gijselinckx Georges Hedebouw Rapport 12 November 2013 Steunpunt

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs: tien jaar later

Sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs: tien jaar later Sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs: tien jaar later Greet Verbergt Bea Cantillon Karel Van den Bosch Januari 2009 B E R I C H T E N CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK U N I V E R S

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie