BPV-document (BOL) LABORATORIUMONDERWIJS september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV-document (BOL) LABORATORIUMONDERWIJS september 2010"

Transcriptie

1

2 Voorwoord Voor u ziet u het BPV-document laboratoriumonderwijs. Met dit document kan de ontwikkeling van de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) gevolgd worden. Hierbij gaat het om deelnemers in de beroepsopleidende leerweg (BOL) van het middelbaar laboratoriumonderwijs, het MLO. Het document is ontwikkeld in samenwerking met regionale opleidingscentra, het bedrijfsleven en Kenniscentrum PMLF. Na de eerste editie van juli 2009, is het document aangepast naar aanleiding van een enquête over de ervaringen met dit document. Deze enquête is uitgevoerd door KC PMLF. Belangrijkste en meest in het oog lopende verschil met de eerste versie, is het beoordelingssysteem. Werden eerst alleen de competenties beoordeeld, nu worden de werkprocessen, horend bij de kerntaken van een analist of laboratoriummedewerker beoordeeld. Ter informatie worden de competenties benoemd bij elk werkproces. Omdat deze werkprocessen en competenties per opleidingsniveau verschillen is er in het nieuwe beoordelingssysteem voor de analist (niveau 4) en de laboratoriummedewerker (niveau 2 en 3) een eigen beoordelingsformulier ontwikkeld. Daarnaast zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd waarmee dit document nog meer tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers, zo is er nu bijvoorbeeld meer ruimte voor het noteren van begeleidingsgesprekken. Dit BPV-document bestaat uit twee delen: een werkdocument en de bijlagen. Voor u ligt het werkdocument waarin alle gegevens genoteerd kunnen worden, van naam deelnemer, tot en met het uiteindelijke eindresultaat van de BPV-periode. In de bijlagen vindt u de volgende toelichtingen: Bijlage 1: algemene informatie over kwalificatiedossiers. Bijlage 2: algemene beschrijving van de mbo-niveaus Bijlage 3: uitgewerkte criteria om te beoordelen Bijlage 4: een manier om te reflecteren Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave september 2010, versie 2 2

3 Inhoud Voorwoord...2 Inhoud Het stagedocument Informatie over de organisatie Gegevens onderwijsinstelling Je voorbereiding Je stagewerkplan Je stageopdracht Begeleidingsgesprekken Beoordeling stage Beoordelingsformulier laboratoriummedewerker Beoordelingsformulier Analist Afspraken n.a.v. tussentijdse beoordeling Beoordelingsformulier Laboratoriummedewerker Beoordelingsformulier Analist Ondertekening Lijst met afkortingen en begrippenlijst

4 1 Het stagedocument In dit document komen onder andere alle werkzaamheden tijdens je stages en de beoordelingen te staan. Het volgen van de beroepspraktijkvorming is wettelijk vastgelegd in de WEB en is een vereiste voor het verkrijgen van het diploma. Een kopie van de belangrijkste delen van dit document moet ook door de onderwijsinstelling bewaard worden. Het origineel mag je zelf behouden. Het is dus van groot belang dat je dit document met zorg behandelt en dat alle onderdelen correct ingevuld worden. In het kort komt het op het volgende neer: 1.1 Je naam en adresgegevens Waarschijnlijk krijg je van je stagecoördinator een computeruitdraai waarop al het één en ander ingevuld staat. Zorg er voor dat de ontbrekende gegevens correct ingevuld worden. Het ingevulde formulier doe je daarna in je stagemap. Vergeet niet in alle gevallen direct je eigen naam en adres op de eerste bladzijde van dit document in te vullen. 1.2 Verschillende opleidingen Binnen het laboratoriumonderwijs zijn er verschillende opleidingen die gevolgd kunnen worden. Deze opleidingen staan hieronder weergegeven. Het is belangrijk dat het leerbedrijf weet welke opleiding jij volgt. Vul daarom duidelijk in welke opleiding/afstudeerrichting je volgt, op blz. 7: gegevens onderwijsinstelling. Overzicht kwalificaties sector laboratoriumtechniek Kwalificatie Uitstroom Laboratoriummedewerker Laborant Allround laborant Analist Analist klinische chemie Analist pathologie Biotechnologisch analist Chemisch-fysisch analist Microbiologisch analist Technisch onderwijsassistent Dierverzorger Proefdierverzorger Biotechnicus niveau

5 1.3 Je stagewerkplan Aan het begin van je stage, overleg je met je stagebegeleider wat je gedurende de stage gaat doen. Dit wordt opgeschreven op blz.12 van dit document. De stagedocent kan dan controleren of de werkzaamheden die je gaat uitvoeren, voldoen aan de eisen die de overheid aan de Beroepspraktijkvorming (= stage) stelt. 1.4 Je stageopdracht Als je de stage op niveau 4 doet, moet er ook een beschrijving van de onderzoek- /stageopdracht (hierna te noemen: stageopdracht) gegeven worden. Een stageopdracht is een opdracht die je zelfstandig uitvoert op het leerbedrijf naast je reguliere werkzaamheden. De opdracht houdt ook in dat je een stuk onderzoek uitvoert. Is de stageopdracht nog niet heel precies te omschrijven, dan kun je de beknopte omschrijving in de loop van de tijd uitbreiden. Als jouw opleiding kiest voor het laten uitvoeren van de Proeve van bekwaamheid, dan kan daar al een stageopdracht in zitten. 1.5 Je stageverslag In deze paragraaf staat globaal vermeld wat er in het stageverslag moet komen te staan. Van de stagedocent krijg je ook nog de precieze richtlijnen waaraan je verslag moet voldoen. In dit document staan enkele algemene richtlijnen, zie blz Zorg ervoor dat het verslag ruim op tijd af is. Overleg met de stagedocent en de praktijkbegeleider over het tijdstip waarop de verschillende stadia van de verslagen ingeleverd dienen te zijn en leg dit vast. 1.6 Je beoordeling Regelmatig heb je een (kort) overleg met je begeleider van het bedrijf. Dat hoeft niet altijd over het werk te gaan. Je kunt tijdens zo n gesprek ook aangeven hoe het je bevalt, wat je graag zou willen weten, wat je aan andere werkzaamheden zou willen doen, enz. Noteer de datum van dit gesprek en geef aan of er afspraken gemaakt zijn. Zo ja, noteer deze dan. Voor jezelf en voor de stagedocent is dit een belangrijk overzicht om te zien of alles naar wens verloopt. Een of meer tussentijdse beoordelingen en de eindbeoordeling, vormen het belangrijkste deel van dit document. Gedurende de stage en aan het eind worden deze formulieren ingevuld. Als er bij de tussentijds beoordeling afspraken gemaakt worden, zorg er dan voor dat die duidelijk worden opgeschreven. Er mag geen misverstand bestaan over de tekst. Spreek dit deel goed door met je stagebegeleider en teken het beiden af met een paraaf. Tijdens de stage is het ook mogelijk dat de Proeve van Bekwaamheid uitgevoerd wordt. Dit wordt apart van dit stagedocument gedocumenteerd. Indien je competent wordt bevonden als beginnend beroepsbeoefenaar, wordt het document door de drie betrokken personen ondertekend. Uiteraard moet je voldaan hebben aan alle eisen, die door de opleiding aan jou gesteld worden, voordat je recht hebt op het diploma. Er wordt bij beoordelen onderscheid gemaakt tussen de ontwikkelingsgerichte (formatieve) beoordeling en de kwalificerende (summatieve) beoordeling. Bij formatief toetsen of beoordelen telt de uitslag niet mee voor een certificaat of een diploma, maar heeft de beoordeling uitsluitend tot doel om deelnemers te informeren over de stand van zaken en de voortgang bij het verwerven van competenties. Een tussentijdse beoordeling is een voorbeeld van formatieve toetsing: er wordt gekeken of de ontwikkeling van de deelnemer naar wens verloopt: waar sta je op dat moment? Bij summatief toetsen of beoordelen telt de uitslag mee voor het behalen van een certificaat of diploma. De Proeve van Bekwaamheid is een voorbeeld van een summatieve toetsing: er wordt gekeken of de deelnemer (tenminste) op het niveau zit van een beginnend beroepsbeoefenaar: ja of nee. 5

6 2 Informatie over de organisatie 2.1 Gegevens van de stageplaats leerbedrijf naam leerbedrijf... vestigingsadres... postadres... postcode en plaats... tel.nr. (algemeen)... adres (algemeen)... afdeling... locatie... stageverantwoordelijke naam... tel.nr. (doorkiesnr.)... adres... stagebegeleider(s) naam begeleider... tel.nr. (doorkiesnr.)... adres... stagiair(e) tel.nr. (overdag)... aanvangsdatum stage-periode... einddatum stage-periode... aantal vrije dagen... geplande terugkomdagen... aantal verzuimde dagen... 6

7 3 Gegevens onderwijsinstelling naam onderwijsinstelling... vestigingsadres... postadres... postcode en plaats... tel.nr. (algemeen)... adres... afstudeerrichting... stage-coördinator... tel.nr. (doorkiesnr.)... adres... stagedocent... tel.nr. (doorkiesnr.)... adres... 7

8 4 Je voorbereiding 4.1 Verwachtingen Voordat je met je stage begint zal het leerbedrijf een gesprek met je hebben over jouw verwachtingen van de stage. Het is belangrijk om voorafgaand aan dit gesprek jouw leerdoelen duidelijk te hebben: Wat wil of moet je leren tijdens deze stage? TIP: probeer leerdoelen zo SMART mogelijk weer te geven: Specifiek: nauwkeurig omschreven Meetbaar: maak de doelen meetbaar Acceptabel: zien de mensen om je heen dit ook als een goed leerdoel? Realistisch: is het leerdoel wel goed haalbaar? Tijdgebonden: is er een tijdsplanning? Opleiding: Leerjaar: Leerdoel 1: Leerdoel 2: Leerdoel 3: 8

9 Het is belangrijk om inzicht te hebben in je eigen ontwikkelproces. Het is hierbij van belang om voorafgaand aan jouw ontwikkeling het beginpunt en gewenste uitpunt te bepalen. Wat is jouw beginniveau bij aanvang van deze stage? (Denk aan kennis en vaardigheden). Wat is jouw gewenste eindniveau van deze stage? (Denk hierbij aan kennis, vaardigheden en houdingsaspecten). 4.2 Verwachtingen onderwijsinstelling Wat verwacht je school van jou en jouw leerbedrijf tijdens je stage? Je kunt hierbij denken aan organisatorische aspecten zoals terugkomdagen, vakantie, presentaties en verslaglegging, maar ook aan ontwikkelingsaspecten zoals kennis, vaardigheden en beroepshouding. 4.3 Verwachtingen leerbedrijf Wat verwacht het leerbedrijf van jou tijdens je stage? Je kunt hierbij denken aan arbeidsvoorwaarden zoals vrije dagen, werktijden en geheimhouding, maar ook aan ontwikkelingsaspecten zoals kennis, vaardigheden en beroepshouding. 9

10 5 Je stagewerkplan Hierin staat wat je gaat doen in de stage: welke werkzaamheden je gaat verrichten, welke analysetechnieken je gaat gebruiken, welke analyses je gaat doen. Het is de bedoeling dat je zelf initiatief neemt om de lijst in te vullen. Opgave van je werkzaamheden In onderstaande lijst wordt aangegeven welke werkzaamheden je tijdens de stageperiode gaat uitvoeren/hebt uitgevoerd. Hierin is onderscheid gemaakt hoe ver je al bent gevorderd met de betreffende werkzaamheid/analyse: of je hierin instructie hebt gehad; of je onder toezicht dit al zelfstandig hebt uitgevoerd; of je dit al zelfstandig kunt. Vul de lijst in samen met je stagebegeleider. Als je meer pagina s nodig hebt kun je dit apart toevoegen in de map. Als het bedrijf al een compleet werkplan voor je heeft klaarliggen, voeg dan een kopie in je stagedocument. Je moet daarin dan nog wel opschrijven welke werkzaamheden jij hebt gedaan/gaat doen. Waarschijnlijk is het niet mogelijk om vooraf alle werkzaamheden te vermelden. In de loop van je stage komt er extra werk bij, dat nog niet in de lijst staat. Ook deze werkzaamheden noteer je in deze lijst. Achteraf heb je dan een compleet overzicht van alles wat je op dat bedrijf gedaan hebt. 10

11 Beschrijving werkzaamheden (stagewerkplan) Leerjaar: (omcirkel het juiste) Instructie Onder toezicht zelfstandig paraaf begeleider 11

12 Beschrijving werkzaamheden (stagewerkplan) Leerjaar: (omcirkel het juiste) Instructie Onder toezicht zelfstandig paraaf begeleider 12

13 6 Je stageopdracht Een stageopdracht is een opdracht die je zelfstandig uitvoert op het leerbedrijf. Deze opdracht voer je naast je reguliere werkzaamheden uit en houdt in dat je een stuk onderzoek uitvoert. Je hoeft niet bij alle stages een stageopdracht uit te voeren. Het is daarom belangrijk om van te voren na te gaan bij jouw school wanneer je een stageopdracht moet uitvoeren. Vaak wordt er bij een niveau 4 opleiding tijdens de laatste stageperiode een stageopdracht verwacht, maar ook bij een niveau 3 opleiding kan het voorkomen dat er een stageopdracht wordt gegeven. Vraag ook aan je school aan welke eisen een stageopdracht moet voldoen. Als jouw opleiding bijvoorbeeld kiest voor het laten uitvoeren van de Proeve van bekwaamheid, dan kan daar al een stageopdracht in zitten. De stageopdracht dient tijdig geformuleerd te worden. Je doet dit samen met je leerbedrijf en eventueel samen met je stagedocent. Plan het uitvoeren van de stageopdracht zo vroeg mogelijk in je stageperiode en maak afspraken over de planning met je stagebegeleider. Denk hierbij aan: 1. Maken van de beschrijving. 2. Voorbereiden van de stageopdracht, wellicht moet je chemicaliën of apparatuur bestellen? 3. Literatuuronderzoek. 4. Uitvoeren van analyses/testen. 5. Maken van het verslag eventueel met tussentijds(e) verslag(en). De bedoeling van de stageopdracht is dat je leert een praktisch onderdeel zelfstandig uit te voeren. Je stagebegeleider helpt je daarbij. Enkele voorbeelden van stageopdrachten: optimaliseren van een analyse(apparaat); uitwerken van (NEN)-voorschriften; een onderzoek (of deel ervan) theoretisch toelichten/uitzoeken; de theoretische achtergronden van een analysetechniek/apparaat uitzoeken; houdbaarheidstesten uitvoeren; validatie van een testmethode. Indien je geen praktische opdracht kan of mag uitvoeren, kan er in overleg met de onderwijsinstelling en bedrijf een alternatief komen, bijv. een literatuuronderzoek. 6.1 Beschrijving stageopdracht Het is handig als je de achtergrond en plan van aanpak opschrijft van je stageopdracht. Denk aan: beknopte inhoud/achtergrond; doel van onderzoek; plan van aanpak; te gebruiken analyses/technieken. 13

14 6.2 Inhoud en eisen stageverslag Het verslag moet aan een aantal eisen voldoen, hieronder zijn de eisen per niveau aangegeven. Van de stagedocent krijg je hiervoor de precieze richtlijnen. Als je tijdens de stage bij twee verschillende bedrijven stage loopt (niveau 4) kunnen de vereiste onderdelen over twee verslagen verdeeld worden. Maak hierover duidelijke afspraken met je stagedocent. Niveau 2 en 3: Het stageverslag voor de opleiding Laboratoriummedewerker, Laborant en Allround Laborant, bevat minimaal de volgende onderdelen: Informatie over het leerbedrijf Hierin beschrijf je in ieder geval de volgende onderwerpen: de belangrijkste producten van het leerbedrijf (indien relevant); het doel van het laboratorium; de organisatie van het laboratorium. Informatie over de uitgevoerde werkzaamheden / resultaten Hierin beschrijf je de belangrijkste werkzaamheden die je zelfstandig hebt uitgevoerd. Van je stagedocent krijg je te horen wat je hierin wel en niet moet beschrijven. Daarnaast kun je bijvoorbeeld van een eventueel uitgevoerde opdracht opschrijven waarom je een bepaald onderzoek hebt uitgevoerd, hoe je dat hebt aangepakt, welke analyses je daarbij hebt uitgevoerd en wat de resultaten waren. Niveau 4: Het stageverslag voor de opleidingen Analist Pathologie / Biotechnologisch analist / Microbiologisch analist / Chemisch Fysisch Analist en Analist Technisch onderwijsassistent (TOA), bevat minimaal de volgende onderdelen: Informatie over het leerbedrijf Hierin beschrijf je in ieder geval de volgende onderwerpen: de belangrijkste producten van het leerbedrijf (indien relevant); de organisatie van het leerbedrijf en van het laboratorium; het doel van het laboratorium; de plaats van het laboratorium in de totale organisatie. Informatie over de uitgevoerde werkzaamheden / resultaten Hierin beschrijf je de belangrijkste werkzaamheden die je zelfstandig hebt uitgevoerd. Van je stagedocent krijg je te horen wat je hierin wel en niet moet beschrijven. Je kunt van de uitgevoerde opdracht bijvoorbeeld opschrijven waarom je een bepaald onderzoek hebt uitgevoerd, hoe je dat hebt aangepakt, welke analyses je daarbij hebt uitgevoerd en wat de resultaten wat de conclusies en aanbevelingen waren. De opbouw De opbouw zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien: de stageopdracht; eventueel een samenvatting; aanleiding; voorbereiding; eventueel resultaten literatuuronderzoek; onderzoek: welke metingen/ hoe aangepakt; resultaten; discussie/conclusie; aanbevelingen; literatuurbronnen. Volg de specifieke eisen, wat betreft het verslag, van de onderwijsinstelling en/of van het leerbedrijf. Bespreek eventuele aspecten over geheimhouding door met je praktijkbegeleider en met je stagedocent. Maak afspraken met je stagebegeleider en met je stagedocent over de geheimhouding. 14

15 7 Begeleidingsgesprekken Tijdens de stage heb je regelmatig overleg met de stagebegeleider van het bedrijf. Geadviseerd wordt eens per twee weken een (kort) gesprek te hebben, waarin wordt nagegaan hoe het de afgelopen periode is gegaan. Onderwerpen van dit gesprek kunnen zijn: hoe je vorderingen zijn; waar je tegenaan loopt; welke vragen je nog hebt; welke werkzaamheden je verder zou kunnen doen; welke vaardigheden je verder zou kunnen ontwikkelen; of je doelstellingen worden behaald. Heb je op school een gesprek met je stagedocent, vermeldt dit gesprek dan ook op de volgende pagina s. Schrijf hierbij op welke afspraken er gemaakt zijn en geef aan waarover je gesproken hebt. 7.1 Begeleidingsgesprekken Datum:... Gesproken met:... Besproken:... Belangrijkste afspraken:... paraaf stagebegeleider:... paraaf stagiair:... 15

16 Datum:... Gesproken met:... Besproken:... Belangrijkste afspraken:... paraaf stagebegeleider:... paraaf stagiair:... Datum:... Gesproken met:... Besproken:... Belangrijkste afspraken:... paraaf stagebegeleider:... paraaf stagiair:... 16

17 Datum:... Gesproken met:... Besproken:... Belangrijkste afspraken:... paraaf stagebegeleider:... paraaf stagiair:... Datum:... Gesproken met:... Besproken:... Belangrijkste afspraken:... paraaf stagebegeleider:... paraaf stagiair:... 17

18 Datum:... Gesproken met:... Besproken:... Belangrijkste afspraken:... paraaf stagebegeleider:... paraaf stagiair:... Datum:... Gesproken met:... Besproken:... Belangrijkste afspraken:... paraaf stagebegeleider:... paraaf stagiair:... 18

19 8 Beoordeling stage Tijdens en aan het eind van de stage wordt jouw functioneren gedurende de stage beoordeeld. In het beoordelingsformulier op de volgende pagina s kun je zien op welke punten je wordt beoordeeld. Neem deze criteria al bij het begin van je stageperiode goed in je op, zodat je daar tijdens je werkzaamheden rekening mee kunt houden. Vraag ook aan je stagebegeleider wat men met name belangrijk vindt bij dit bedrijf. TIP: In de bijlagen 2 en 3 zit een uitgebreide toelichting op de onderdelen en de te behalen niveaus. Hierin kan je nalezen wat de specifieke beoordelingscriteria zijn. 8.1 Beoordelen op onderdelen (werkprocessen) Jouw beoordeling bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen hangen samen met de werkprocessen uit het kwalificatiedossier dat ten grondslag ligt aan jouw opleiding. De competenties die je hierbij moet beheersen staan vermeld bij het betreffende werkproces. De criteria zijn onderverdeeld in zes ontwikkelniveaus. Hieronder volgt een opsomming. Met betrekking tot het werkproces kan de deelnemer: 1. onder begeleiding eenvoudige, routinematige handelingen uitvoeren en beschrijven. Het afbreukrisico van de handelingen is erg gering. 2. zelfstandig eenvoudige, routinematige handelingen uitvoeren en begrijpen. Het afbreukrisico van de handelingen is gering. 3. zelfstandig eenvoudige, routinematige handelingen uitvoeren en begrijpen. De deelnemer toont hierbij initiatief en innovatieve eigenschappen. De deelnemer kan omgaan met een enige mate van afbreukrisico. 4. onder begeleiding meerdere en/ of complexe (routinematige) handelingen te gelijk uitvoeren en begrijpen. De deelnemer kan omgaan met een bepaalde mate van afbreukrisico. 5. zelfstandig meerdere en/ of complexe (routinematige) handelingen te gelijk en begrijpen. De deelnemer kan omgaan met een redelijk grote mate van afbreukrisico. 6. zelfstandig meerdere en/ of complexe (routinematige) handelingen te gelijk uitvoeren en begrijpen. De deelnemer toont hierbij telkens initiatief en innovatieve eigenschappen. De deelnemer kan goed omgaan met een grote mate van afbreukrisico. Verschillend eindniveau per opleiding In het algemeen kan gesteld worden dat het eindniveau van een beginnend beroepsbeoefenaar op: Niveau 2 gelijk is aan ontwikkelniveau 2: zelfstandig eenvoudig; Niveau 3 gelijk is aan ontwikkelniveau 3: zelfstandig eenvoudig, innovatief; Niveau 4 gelijk is aan ontwikkelniveau 5: zelfstandig complex. Algemene houdingsaspecten Naast de onderdelen (werkprocessen) die je als beginnend beroepsbeoefenaar moet beheersen zijn er ook houdingsaspecten waarop beoordeeld wordt. Hierbij wordt gekeken in hoeverre je bepaalde houdingsaspecten hebt laten zien. De beoordeling is ook onderverdeeld in zes niveaus: van onvoldoende tot zeer goed. TIP: De onderwijsinstelling kan je meer vertellen over de verschillende eindniveaus per leerjaar. In de bijlage staat een algemene omschrijving van de niveaus binnen het middelbaar beroepsonderwijs. 19

20 8.2 Tussentijdse beoordeling Gedurende de stage krijg je tenminste één tussentijdse beoordeling. Aan de hand van de tussentijdse beoordeling volgt er een gesprek, het beoordelingsformulier wordt besproken. Het doel van deze tussentijdse beoordeling is om jouw voortgang vast te leggen en te bespreken. Er zijn twee verschillende beoordelingsformulieren: het beoordelingsformulier laboratoriummedewerker bedoelt voor stagairs in de opleiding op niveau 2 of niveau 3 en het beoordelingsformulier analist bedoelt voor stagiairs in de opleiding op niveau 4. Aan het einde van de tussentijdse beoordeling is er plaats om een toelichting te geven op deze beoordeling en om de stage in het geheel te beoordelen (algemeen oordeel). Er kunnen ook besproken leerdoelen en verwachtingen worden vastgelegd. TIP: Het is nuttig en raadzaam om zelf al, voor je gesprek met je stagebegeleider, je eigen tussentijdse beoordeling op een kopie in te vullen en daarbij gebruik te maken van het reflectieformulier in de bijlagen. 8.3 Eindbeoordeling Aan het eind van de stageperiode vindt een eindbeoordelingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek zal de eindbeoordeling aan de hand van de beoordelingsformulieren worden doorgenomen. Afhankelijk van het leerbedrijf en de opleiding zal tijdens dit eindgesprek ook de stageopdracht nader moeten worden toegelicht. Ook voor de eindbeoordeling zijn er twee verschillende beoordelingsformulieren: het beoordelingsformulier laboratoriummedewerker bedoelt voor stagairs in de opleiding op niveau 2 of niveau 3 en het beoordelingsformulier analist bedoelt voor stagiairs in de opleiding op niveau 4. Aandachtspunten voor de eindbeoordeling zijn: vaststellen welke werkzaamheden je hebt uitgevoerd; bespreken van de resultaten van je stageopdracht (niveau 4); bespreken van het ingevulde eindbeoordelingsformulier. 20

21 9 Beoordelingsformulier laboratoriummedewerker Soort beoordeling: Tussentijdse beoordeling niveau 2 of niveau 3 Naam cursist :... Begin- en einddatum :... Leerjaar :... Leerbedrijf :... Naam stagebegeleider :... Op welk ontwikkelniveau zit de stagiair? Omcirkel per onderdeel (werkproces) op welk niveau de stagiair zit: 1. begeleid eenvoudig, 2. zelfstandig eenvoudig, 3. zelfstandig innovatief eenvoudig, 4. begeleid complex, 5. zelfstandig complex, 6. zelfstandig innovatief complex of niet van toepassing Plannen van de eigen werkzaamheden n.v.t. Niveau 2/3: instructies en procedures opvolgen; samenwerken en overleggen; niveau 3 ook: plannen en organiseren; vakdeskundigheid toepassen Ontvangen en registreren van materiaal n.v.t. Instructies en procedures opvolgen; formuleren en rapporteren Nemen van monsters n.v.t. Instructies en procedures opvolgen; kwaliteit leveren; vakdeskundigheid toepassen; materialen en middelen inzetten Voorbewerken van monsters n.v.t. Niveau 2/3: instructies en procedures opvolgen; materialen en middelen inzetten; samenwerken en overleggen; vakdeskundigheid toepassen niveau 2 ook: kwaliteit leveren Uitvoeren van basistechnieken n.v.t. Instructies en procedures opvolgen ; formuleren en rapporteren; vakdeskundigheid toepassen; materialen en middelen inzetten; kwaliteit leveren; Uitvoeren van gestandaardiseerde analyses en n.v.t. testen Instructies en procedures opvolgen ; formuleren en rapporteren; vakdeskundigheid toepassen; materialen en middelen inzetten; kwaliteit leveren; Beoordelen van meetwaarden n.v.t. (alleen voor niveau 3) Instructies en procedures opvolgen; vakdeskundigheid toepassen; kwaliteit leveren; samenwerken en overleggen; ethisch en integer handelen Meewerken aan voorraadbeheer n.v.t. Instructies en procedures opvolgen; materialen en middelen inzetten Schoonmaken en opruimen van werkplek en n.v.t. apparatuur Niveau 2/3: instructies en procedures opvolgen; materialen en middelen inzetten niveau 3 ook: vakdeskundigheid toepassen 21

22 Welke algemene houdingsaspecten heeft de stagiair getoond? Omcirkel per houdingsaspect in hoeverre de stagiair die heeft laten zien: 1. onvoldoende, 2. matig, 3. voldoende, 4. ruim voldoende, 5. goed, 6. uitmuntend. Algemene houdingsaspecten Tonen van initiatief n.v.t. Tonen van zelfstandigheid n.v.t. Tonen van interesse n.v.t. Tonen van verantwoordelijkheid n.v.t. Tonen van een professionele beroepshouding n.v.t. Tonen van flexibiliteit n.v.t. Toelichting tussentijdse beoordeling Algemeen oordeel van de stage tot nu toe: onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed of uitmuntend Toelichting:... Ontwikkelpunten:... Datum:... Paraaf stagebegeleider:... Paraaf stagiair:... 22

23 10 Beoordelingsformulier Analist Soort beoordeling: Tussentijdse beoordeling niveau 4 Naam cursist :... Begin- en einddatum :... Leerjaar :... Leerbedrijf :... Naam stagebegeleider :... Op welk ontwikkelniveau zit de stagiair? Omcirkel per onderdeel (werkproces) op welk eindniveau de stagiair zit: 1. begeleid eenvoudig, 2. zelfstandig eenvoudig, 3. zelfstandig innovatief eenvoudig, 4. begeleid complex, 5. zelfstandig complex, 6. zelfstandig innovatief complex of niet van toepassing Maken van een planning n.v.t. Samenwerken en overleggen; Plannen en organiseren; Instructies en procedures opvolgen Ontvangen en registreren van materiaal n.v.t. Formuleren en rapporteren; Vakdeskundigheid toepassen; Instructies en procedures opvolge (Assisteren bij) afname van humaan materiaal n.v.t. Ethisch en integer handelen; Vakdeskundigheid toepassen; Materiaal en middelen inzetten; Kwaliteit leveren; Instructies en procedures opvolgen Nemen van productmonsters n.v.t. procedures opvolgen Voorbewerken van materiaal n.v.t. procedures opvolgen Uitvoeren van basistechnieken n.v.t. procedures opvolgen Uitvoeren van klinisch chemische en n.v.t. hematologische analyses procedures opvolgen Uitvoeren van histologische en cytologische n.v.t. analyses procedures opvolgen; Samenwerken en overleggen; Met druk en tegenslag omgaan Uitvoeren van microbiologische analyses n.v.t. procedures opvolgen; Met druk en tegenslag omgaan 23

24 Uitvoeren van biologische analyses n.v.t. procedures opvolgen; Instructies en procedures opvolgen; Met druk en tegenslag omgaan Uitvoeren van chemische/fysische analyses n.v.t. procedures opvolgen; Met druk en tegenslag omgaan Beoordelen en rapporteren van meetwaarden n.v.t. Samenwerken en overleggen; Ethisch en integer handelen; Formuleren en rapporteren; Analyseren; Kwaliteit leveren; Instructies en procedures opvolgen Onderhouden van werkplek en apparatuur n.v.t. procedures opvolgen Optimaliseren van kennis en technieken n.v.t. Samenwerken en overleggen; Vakdeskundigheid toepassen; Materiaal en middelen inzetten; Leren; Instructies en procedures opvolgen Optimaliseren van kennis en technieken n.v.t. Instructies en procedures opvolgen; Leren; Materiaal en middelen inzetten; Samenwerken en overleggen; Vakdeskundigheid toepassen Begeleiden en beoordelen van leerlingen/stagiaires n.v.t. Aansturen; Begeleiden; Vakdeskundigheid toepassen (Door)ontwikkelen van proeven (alleen TOA) n.v.t. Samenwerken en overleggen; Vakdeskundigheid toepassen; Materiaal en middelen inzetten; Creëren en innoveren; Instructies en procedures opvolgen Faciliteren van practica (alleen TOA) n.v.t. Samenwerken en overleggen; Vakdeskundigheid toepassen; Materiaal en middelen inzetten; Vakdeskundigheid toepassen; Plannen en organiseren; Met druk en tegenslag omgaan Welke algemene houdingsaspecten heeft de stagiair getoond? Omcirkel per houdingsaspect in hoeverre de stagiair die heeft laten zien: 1. onvoldoende, 2. matig, 3. voldoende, 4. ruim voldoende, 5. goed, 6. uitmuntend. Algemene houdingsaspecten Tonen van initiatief n.v.t. Tonen van zelfstandigheid n.v.t. Tonen van interesse n.v.t. Tonen van verantwoordelijkheid n.v.t. Tonen van een professionele beroepshouding n.v.t. Tonen van flexibiliteit n.v.t. 24

25 Toelichting tussentijdse beoordeling Algemeen oordeel van de stage tot nu toe: onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed of uitmuntend Toelichting:... Ontwikkelpunten:... Datum:... Paraaf stagebegeleider:... Paraaf stagiair:... 25

26 11 Afspraken n.a.v. tussentijdse beoordeling Nadat de tussentijdse beoordelingsformulieren zijn ingevuld, volgt er een gesprek over deze tussentijdse beoordeling met je begeleider(s). Tijdens dit gesprek maken jullie ook afspraken over het resterende deel van je stageperiode. De afspraken en/of actiepunten kun je hieronder aangeven. Tussentijdse beoordeling 1 Datum:... Gesproken met:... Besproken:... Belangrijkste afspraken:... paraaf stagebegeleider:... paraaf stagiair:... Tussentijdse beoordeling 2 Datum:... Gesproken met:... Besproken:... Belangrijkste afspraken:... paraaf stagebegeleider:... paraaf stagiair:... 26

27 12 Beoordelingsformulier Laboratoriummedewerker Soort beoordeling: Eindbeoordeling niveau 2 of niveau 3 Naam cursist :... Begin- en einddatum :... Leerjaar :... Leerbedrijf :... Naam stagebegeleider :... Op welk eindniveau zit de stagiair? Omcirkel per onderdeel (werkproces) op welk (eind)niveau de stagiair zit: 1. begeleid eenvoudig, 2. zelfstandig eenvoudig, 3. zelfstandig innovatief eenvoudig, 4. begeleid complex, 5. zelfstandig complex, 6. zelfstandig innovatief complex of niet van toepassing Plannen van de eigen werkzaamheden n.v.t. niveau 2/3: instructies en procedures opvolgen; samenwerken en overleggen; niveau 3 ook: plannen en organiseren; vakdeskundigheid toepassen Ontvangen en registreren van materiaal n.v.t. instructies en procedures opvolgen; formuleren en rapporteren Nemen van monsters n.v.t. instructies en procedures opvolgen; kwaliteit leveren; vakdeskundigheid toepassen; materialen en middelen inzetten Voorbewerken van monsters n.v.t. niveau 2/3: instructies en procedures opvolgen; materialen en middelen inzetten; samenwerken en overleggen; vakdeskundigheid toepassen niveau 2 ook: kwaliteit leveren Uitvoeren van basistechnieken n.v.t. instructies en procedures opvolgen ; formuleren en rapporteren; vakdeskundigheid toepassen; materialen en middelen inzetten; kwaliteit leveren; Uitvoeren van gestandaardiseerde analyses en n.v.t. testen instructies en procedures opvolgen ; formuleren en rapporteren; vakdeskundigheid toepassen; materialen en middelen inzetten; kwaliteit leveren; Beoordelen van meetwaarden (alleen voor niveau n.v.t. 3) instructies en procedures opvolgen; vakdeskundigheid toepassen; kwaliteit leveren; samenwerken en overleggen; ethisch en integer handelen Meewerken aan voorraadbeheer n.v.t. instructies en procedures opvolgen; materialen en middelen inzetten Schoonmaken en opruimen van werkplek en n.v.t. apparatuur niveau 2/3: instructies en procedures opvolgen; materialen en middelen inzetten niveau 3 ook: vakdeskundigheid toepassen 27

28 Welke algemene houdingsaspecten heeft de stagiair getoond? Omcirkel per houdingsaspect in hoeverre de stagiair die heeft laten zien: 1. onvoldoende, 2. matig, 3. voldoende, 4. ruim voldoende, 5. goed, 6. uitmuntend. Algemene houdingsaspecten Tonen van initiatief n.v.t. Tonen van zelfstandigheid n.v.t. Tonen van interesse n.v.t. Tonen van verantwoordelijkheid n.v.t. Tonen van een professionele beroepshouding n.v.t. Tonen van flexibiliteit n.v.t. Toelichting eindbeoordeling stage Algemeen eindoordeel van de stage: onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed of uitmuntend Toelichting eindbeoordeling:... Datum:... Paraaf stagiair:... Paraaf stagebegeleider:... Paraaf docent:... 28

29 13 Beoordelingsformulier Analist Soort beoordeling: Eindbeoordeling niveau 4 Naam cursist :... Begin- en einddatum :... Leerjaar :... Leerbedrijf :... Naam stagebegeleider :... Op welk eindniveau zit de stagiair? Omcirkel per onderdeel (werkproces) op welk eindniveau de stagiair zit: 1) begeleid eenvoudig, 2) zelfstandig eenvoudig, 3) zelfstandig innovatief eenvoudig, 4) begeleid complex, 5) zelfstandig complex, 6) zelfstandig innovatief complex of niet van toepassing Maken van een planning n.v.t. Samenwerken en overleggen; Plannen en organiseren; Instructies en procedures opvolgen Ontvangen en registreren van materiaal n.v.t. Formuleren en rapporteren; Vakdeskundigheid toepassen; Instructies en procedures opvolgen (Assisteren bij) afname van humaan materiaal n.v.t. Ethisch en integer handelen; Vakdeskundigheid toepassen; Materiaal en middelen inzetten; Kwaliteit leveren; Instructies en procedures opvolgen Nemen van productmonsters n.v.t. procedures opvolgen Voorbewerken van materiaal n.v.t. procedures opvolgen Uitvoeren van basistechnieken n.v.t. procedures opvolgen Uitvoeren van klinisch chemische en n.v.t. hematologische analyses procedures opvolgen Uitvoeren van histologische en cytologische n.v.t. analyses procedures opvolgen; Samenwerken en overleggen; Met druk en tegenslag omgaan Uitvoeren van microbiologische analyses n.v.t. procedures opvolgen; Met druk en tegenslag omgaan 29

30 Uitvoeren van biologische analyses n.v.t. procedures opvolgen; Instructies en procedures opvolgen; Met druk en tegenslag omgaan Uitvoeren van chemische/fysische analyses n.v.t. procedures opvolgen; Met druk en tegenslag omgaan Beoordelen en rapporteren van meetwaarden n.v.t. Samenwerken en overleggen; Ethisch en integer handelen; Formuleren en rapporteren; Analyseren; Kwaliteit leveren; Instructies en procedures opvolgen Onderhouden van werkplek en apparatuur n.v.t. procedures opvolgen Optimaliseren van kennis en technieken n.v.t. Samenwerken en overleggen; Vakdeskundigheid toepassen; Materiaal en middelen inzetten; Leren; Instructies en procedures opvolgen Optimaliseren van kennis en technieken n.v.t. Instructies en procedures opvolgen; Leren; Materiaal en middelen inzetten; Samenwerken en overleggen; Vakdeskundigheid toepassen Begeleiden en beoordelen van leerlingen/stagiaires n.v.t. Aansturen; Begeleiden; Vakdeskundigheid toepassen (Door)ontwikkelen van proeven (alleen TOA) n.v.t. Samenwerken en overleggen; Vakdeskundigheid toepassen; Materiaal en middelen inzetten; Creëren en innoveren; Instructies en procedures opvolgen Faciliteren van practica (alleen TOA) n.v.t. Samenwerken en overleggen; Vakdeskundigheid toepassen; Materiaal en middelen inzetten; Vakdeskundigheid toepassen; Plannen en organiseren; Met druk en tegenslag omgaan Welke algemene houdingsaspecten heeft de stagiair getoond? Omcirkel per houdingsaspect in hoeverre de stagiair die heeft laten zien: 1. onvoldoende, 2. matig, 3. voldoende, 4. ruim voldoende, 5. goed, 6. uitmuntend. Algemene houdingsaspecten Tonen van initiatief n.v.t. Tonen van zelfstandigheid n.v.t. Tonen van interesse n.v.t. Tonen van verantwoordelijkheid n.v.t. Tonen van een professionele beroepshouding n.v.t. Tonen van flexibiliteit n.v.t. 30

31 Beoordeling stageopdracht In het geval er een stageopdracht gedaan is kan hieronder het resultaat vermeld worden. Beoordeling stageopdracht: onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed of uitmuntend Toelichting:... Datum:... Paraaf stagiair:... Paraaf stagebegeleider:... Paraaf docent:... Toelichting eindbeoordeling stage Algemeen eindoordeel van de stage: onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed of uitmuntend Toelichting eindbeoordeling:... Datum:... Paraaf stagiair:... Paraaf stagebegeleider:... Paraaf docent:... 31

32 14 Ondertekening Ondertekening betrokkenen Stagebegeleider of stagecoördinator van het leerbedrijf verklaart met de ondertekening dat de onderdelen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is naar waarheid zijn ingevuld. Naam:... Datum:... Handtekening:... Stagedocent of stagecoördinator van de onderwijsinstelling verklaart met de ondertekening dat de onderdelen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is naar waarheid zijn ingevuld. Naam:... Datum:... Handtekening:... Stagiair ondertekent voor gezien. Naam:... Datum:... Handtekening:... 32

33 15 Lijst met afkortingen en begrippenlijst BPV ROC PMLF WEB PvB CGO Leerbedrijf Stagebegeleider Stageverantwoordelijke Stagedocent Stagecoördinator Formatieve beoordeling Summatieve beoordeling Praktijkbeoordelaar Competentie Kerntaak Werkproces BeroepsPraktijkVorming of stage. Regionaal OpleidingenCentrum, onderwijsinstelling. Kenniscentrum en landelijk orgaan voor de gebieden Procestechniek, Milieutechniek, Laboratoriumtechniek en Fotonica. Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Proeve van Bekwaamheid: een praktijkproeve welke aan het einde van de BPV-periode, in het leerbedrijf zelf uitgevoerd wordt. CompetentieGericht Onderwijs. De instantie die gelegenheid biedt voor de stage. De functionaris van het leerbedrijf die de dagelijkse begeleiding van de stagiair in het leerbedrijf verzorgt. Ook wel praktijkbegeleider of praktijkopleider genoemd. De functionaris van het leerbedrijf die belast is met het algemene contact met de school, met de stagecoördinator en met de stagiair en die namens de exameninstelling verantwoordelijk is voor de beoordeling van stagiair. De docent van de onderwijsinstelling die belast is met de begeleiding van de stagiair. Ook wel BPV-docent genoemd. De functionaris van de onderwijsinstelling die zorg draagt voor werkzaamheden ten behoeve van de stage. Beoordeling welke er op gericht is de ontwikkeling van iemand te kunnen volgen, niet beslissend voor het slagen voor (een deel van) de opleiding. Kernvraag: wat kan de deelnemer al wel en wat nog niet? Beoordeling welke er op gericht is om te kijken of iemand voldoet aan de eisen voor (een deel van) de opleiding. Kernvraag: kan en weet de deelnemer het, ja of nee? Degene die de summatieve beoordeling afneemt, bijvoorbeeld de Proeve van Bekwaamheid. Ontwikkelbare vermogens van mensen om in situaties, op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze, proces en resultaatgericht te handelen. Ze hangen samen met onderliggende vaardigheden, kennis en houding. Of iemand over de gevraagde competenties beschikt, wordt zichtbaar in gedrag dat leidt tot succes bij het uitoefenen van het beroep. Een substantieel deel van de beroepsuitoefening. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening. Hoofdtaak van een Laboratoriummedewerker/Analist, bijvoorbeeld: voorbereiden van analyses. Een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak, bijvoorbeeld: ontvangen en registreren van materiaal. Het kent een begin en eind, heeft een resultaat en wordt als kenmerkend gezien in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. 33

Algemene uitgangspunten Beroepspraktijkvorming (stages )

Algemene uitgangspunten Beroepspraktijkvorming (stages ) Algemene uitgangspunten Beroepspraktijkvorming (stages ) Om de opleiding Allround laborant of analist positief te kunnen afronden moet je in verschillende leerjaren stage lopen. Deze stages worden in het

Nadere informatie

LEESWIJZER KWALIFICATIEDOSSIERS Laboratoriumtechniek

LEESWIJZER KWALIFICATIEDOSSIERS Laboratoriumtechniek LEESWIJZER KWALIFICATIEDOSSIERS Laboratoriumtechniek Inleiding Met ingang van schooljaar 2011-2012 is competentie gericht onderwijs binnen het mbo wettelijk verplicht. Bij deze vorm van onderwijs staat

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

BPV-document Laboratoriumonderwijs juli 2009

BPV-document Laboratoriumonderwijs juli 2009 1 Voorwoord Voor u ligt het vernieuwde stagedocument Laboratoriumonderwijs. Dit document is ontstaan uit de wens om het bestaande stagedocument competentiegericht en ontwikkelingsgericht te maken. In dit

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Inhoud Dit

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011 1 SAMENVATTING De belangrijkste werkzaamheden van het Kenniscentrum PMLF zijn: 1. onderhouden, ontwikkelen kwalificatiestructuur; 2. erkennen van leerbedrijven; 3. bevorderen van de kwaliteit van de BPV.

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven

Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven Uitgave: Kenniscentrum PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Versie 1, 2014 2 1 Tijdelijke erkenning leerbedrijven 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ----

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel.

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Laboratoriummedewerker / Allround laborant Cohort 2009 Crebocode 91730 Versie van het 1 februari 2009

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via:

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: juli 2013 1 Downloaden Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: www.examenwerk.nl Klik op over Examenwerk -> Hoe werkt Examenwerk -> Openbaar downloadcentrum -> Horeca (hier vindt u de Powerpoint)

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Stage map. Profiel: Basisjaar 1. Docent: Kay Harskamp/Judith Schlaman. Leerjaar: 1. Voor stage bedrijf

Stage map. Profiel: Basisjaar 1. Docent: Kay Harskamp/Judith Schlaman. Leerjaar: 1. Voor stage bedrijf Stage map Voor stage bedrijf Profiel: Basisjaar 1 Docent: Kay Harskamp/Judith Schlaman Leerjaar: 1 Inleiding 3 1. Overzicht stage opdrachten per onderwijsperiode 7 3. Wat mag je van de stagebegeleider

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren UITWERKING webcase ik en ondernemend leren ik en ondernemendleren opdracht 2 webcase: opdracht 1 1. De naam van de leermethode is: Ondernemendleren 2. Het uitgangspunt van de leermethode is: Ondernemendleren

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC. Naam student:

Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC. Naam student: Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC CE3 van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker Naam student: Opdracht: 1 e kans 2 e kans Cijfer Cijfer 3A 3B 3C 3D NPZ Cijfer (gemiddelde van

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 1 Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 6 Opdracht 3... 9 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PV 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Praktijkmap. Ontwikkelingsgerichte praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)

Praktijkmap. Ontwikkelingsgerichte praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3) Praktijkmap Ontwikkelingsgerichte praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer 94090 (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 6. WERKEN IN HET BUITENLAND De Praktijk Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL BEOORDELEN

HANDLEIDING DIGITAAL BEOORDELEN HANDLEIDING DIGITAAL BEOORDELEN Dit is een beknopte versie van de handleiding voor digitaal beoordelen. Hierin is opgenomen: Registeren als student Inloggen als student Werken met digitaal beoordelen Heb

Nadere informatie

producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken)

producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken) producttoets 3 Kerntaak 1 producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken) Toetscode: PR3-KT1 Leeuwarden, 11 november 2010 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2008/2009

Nadere informatie