LEESWIJZER KWALIFICATIEDOSSIERS Laboratoriumtechniek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEESWIJZER KWALIFICATIEDOSSIERS Laboratoriumtechniek"

Transcriptie

1 LEESWIJZER KWALIFICATIEDOSSIERS Laboratoriumtechniek Inleiding Met ingang van schooljaar is competentie gericht onderwijs binnen het mbo wettelijk verplicht. Bij deze vorm van onderwijs staat de beroepspraktijk centraal. De deelnemer verwerft tijdens de opleiding alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten (competenties) die nodig zijn om als beginnend beroepsbeoefenaar goed te kunnen functioneren in het beroep. Kwalificatiedossiers bevatten de eisen die aan een beginnend beroepsbeoefenaar worden gesteld en zijn ontwikkeld door kenniscentra in overleg met onderwijs en bedrijfsleven. Voor onderwijsinstellingen vormen de dossiers een leidraad om op eigen wijze onderwijs en examinering vorm te geven. Voor bedrijven kunnen de dossiers worden gebruikt om in te schatten wat van een deelnemer met een afgeronde opleiding verwacht mag worden. De deelnemer zelf kan de dossiers inzien om te zien wat van hem of haar verwacht wordt. EEN KWALIFICATIEDOSSIER MAAKT VERWACHTINGEN DUIDELIJK Scholen: Welke eisen worden gesteld aan een beginnend beroepsbeoefenaar? Leerling: Welke eisen worden aan mij gesteld? Bedrijven: Welke competenties kan ik verwachten van een beginnend beroepsbeoefenaar? Opbouw kwalificatiedossier Een kwalificatiedossier bestaat uit vier delen. Deel A: Beschrijft hoe een beroep of beroepengroep eruit ziet. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het beroep. Dat kan de deelnemer zijn die nadenkt over wat hij of zij zou willen worden, of iemand die deze daarbij helpt, zoals ouders of decanen. Deel B: Beschrijft de verschillende uitstroomrichtingen (specialisaties waarvoor een diploma gehaald kan worden) en in hoofdlijnen de eisen waaraan een beginnend beroepsbeoefenaar moet voldoen als deze klaar is met de opleiding. Dit in de vorm van werkprocessen, kerntaken en competenties. De beschreven eisen zijn de formele basis voor het vormgeven van opleidingen, examens en diploma s. In dit deel worden ook trends, innovaties en loopbaanperspectieven beschreven. Deel C: Dit is de wat meer gedetailleerde uitwerking van deel B. Het beschrijft per uitstroom de kerntaken, werkprocessen, benodigde competenties, prestatie indicatoren en vakkennis en vaardigheden. Dit deel is vooral handig voor degenen die een opleidingsplan willen maken. Op basis van de prestatie indicatoren wordt aan het einde van de rit beoordeeld of een deelnemer de vereiste competenties heeft verworven. Deel D: Bevat een toelichting op en een verantwoording van het kwalificatiedossier. Dit voor mensen die willen weten waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Hierin is ook terug te vinden met welke ontwikkel activiteiten men in de toekomst rekening kan houden. DE BEROEPSPRAKTIJK ALS BASIS Een leerling ervaart tijdens de opleiding al wat het is om een beroep uit te oefenen. Dit doet hij of zij in een erkend leerbedrijf. Dàt is de kern van competentiegericht opleiden.

2 2 PMLF - Leeswijzer Kwalificatiedossiers Laboratoriumtechniek Niveaus Het mbo kent vier niveaus: niveau 1 t/m 4. In de kwalificatiedossiers laboratoriumtechniek is sprake van niveaus 2 t/m 4, waarbij de uitstroom Laborant niveau 2 is, Allround Laborant niveau 3 en de uitstromen in het dossier Analist allen niveau 4. In het algemeen duurt een opleiding op niveau 2 twee jaar, op niveau 3 drie jaar en op niveau 4 vier jaar. Hoe hoger het niveau, hoe meer er van een deelnemer verwacht wordt. De dossiers laboratoriumtechniek kennen geen niveau 1. Niveau Complexiteit Aard van het werk MBO-2 De beroepsbeoefenaar vervult een uitvoerende en/of ondersteunende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en vraagt advies bij wisselende of onverwachte omstandigheden. Zijn werk kent een geringe mate van afbreukrisico. Hij werkt zelfstandig onder begeleiding. Bij een korte opdracht werkt hij volledig zelfstandig. Hij ontvangt instructies van zijn meerdere en verricht standaardwerk. Om zijn werk te doen, beschikt hij over algemene basiskennis en vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep nodig zijn. werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden routinematige werkzaamheden MBO-3 De beroepsbeoefenaar vervult verschillende rollen. Hij heeft naast een uitvoerende rol ook een aansturende of adviserende rol. Hij kan in opdracht een controlerende rol krijgen. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en voor de uitvoering van het werk door een team of medewerker in het project. Hij speelt in op wisselende en onverwachte omstandigheden. Zijn werk kent afbreukrisico s. Hij werkt zelfstandig binnen langdurige opdrachten en verricht standaardwerk, maar ook werk dat naar eigen inzicht wordt uitgevoerd, waarbij verschillende werkzaamheden gecombineerd worden. Zijn werkzaamheden zijn divers van aard. Om zijn werk te doen beschikt hij over specialistische kennis en vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep nodig zijn. Ook beschikt hij over algemene kennis en vaardigheden voor bedrijfsvoering. werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden routinematige werkzaamheden MBO-4 De beroepsbeoefenaar vervult veel verschillende rollen, van uitvoerend tot leidinggevend, van coördinerend tot beleidsbepalend en van begeleidend tot innoverend. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en voor de resultaten van (meerdere) teams of projecten. Hij speelt in op wisselende en onverwachte omstandigheden. Zijn werk kent (in hoge mate) afbreukrisico s. Hij werkt zelfstandig zonder verantwoording aan een leidinggevende en kan meerdere opdrachten naast elkaar uitvoeren. Hij verricht standaardwerk waarvoor standaardwerk, maar ook werk dat naar eigen inzicht wordt uitgevoerd en waarbij verschillende werkzaamheden gecombineerd worden. Zijn werkzaamheden zijn divers van aard. Om zijn werkzaamheden uit te voeren, beschikt hij over specialistische kennis en -vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep nodig zijn. Daarnaast beschikt hij over theoretische kennis van het werkveld en specialistische kennis en vaardigheden voor bedrijfsvoering. werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden en werk dat naar eigen inzicht wordt uitgevoerd werk waarbij verschillende standaardwerkwijzen gecombineerd moeten worden werk waarbij hij standaarden aanpast en/of nieuwe standaarden maakt diversiteit aan werkzaamheden

3 3 Aard van de kennis en vaardigheden algemene basis-kennis van en basisvaardigheden voor uitoefening van het beroep basiskennis van feiten van een werkgebied praktische vaardigheden om taken uit te voeren door toepassing van basismethodes, hulpmiddelen, materialen en informatie. Rol Verantwoordelijkheid Zelfstandigheid uitvoerend ondersteunend verantwoordelijk voor eigen werk schakelt hulp in/vraagt raad bij wisselende/ onverwachte omstandigheden geringe mate van afbreukrisico reflecteert op eigen handelen (gericht op verbetering eigen werk) werkt zelfstandig onder supervisie / begeleiding werkt zelfstandig binnen een (gesloten) opdracht/ kortdurende opdrachten specialistische kennis van en specialistische vaardigheden voor uitoefening van het beroep algemene kennis van en vaardigheden voor bedrijfsvoering praktische vaardigheden om taken uit te voeren door toepassing van basismethodes, hulpmiddelen, materialen en informatie. kennis van feiten, processen en algemene begrippen van een werkgebied uitvoerend organiserend in opdracht controlerend in opdracht corrigerend begeleidend instruerend aansturend adviserend verantwoordelijk voor eigen werk op vakinhoudelijk gebied verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk door een team/medewerker in een project speelt - binnen grenzen - in op wisselende/ onverwachte omstandigheden heeft te maken met afbreukrisico reflecteert op eigen handelen en handelen van anderen (gericht op verbetering eigen werk en werk van anderen) werkt zelfstandig werkt zelfstandig binnen een (open) opdracht/ langdurige opdrachten specialistische kennis van en vaardigheden voor uitoefening van het beroep en theoretische kennis van het werkveld van het beroep specialistische kennis van en vaardigheden voor bedrijfsvoering kennis van feiten, methoden, principes; kan argumenten analyseren; kan kennis en vaardigheden overdragen. feiten en theoretische kennis in brede contexten van zijn werkgebied uitvoerend adviserend organiserend initiërend innovatief leidinggevend coördinerend controlerend aansturend coachend/ begeleidend beleidsondersteunend beleidsbepalend verantwoordelijk voor eigen werk (mede)verantwoordelijk voor de resultaten van (meerdere) team(s)/projecten/ afdelingen/ de organisatie speelt in op wisselende/ onverwachte omstandigheden heeft te maken met (hoge mate) van afbreukrisico reflecteert op eigen handelen en handelen van anderen (gericht op verbetering eigen werk en werk van anderen) werkt zelfstandig zonder tussentijds verantwoording af te leggen aan een leidinggevende werkt zelfstandig binnen de gegeven taakstelling vanuit de organisatie (meer opdrachten naast elkaar)

4 4 PMLF - Leeswijzer Kwalificatiedossiers Laboratoriumtechniek Een voorbeeld uit Deel B, dossier Analist (niveau 4) Met behulp van onderstaande matrix wordt, door te markeren welke kerntaken en werkprocessen de verschillende uitstromen gemeen hebben, duidelijk gemaakt waar de verwantschap tussen de verschillende uitstromen zich bevindt en waar uitstromen van elkaar verschillen. Deze matrix komt rechtstreeks uit het Kwalificatiedossier Analist. Legenda (uitstromen - de naam die op het diploma komt): U1: Analist klinische chemie U4: Biotechnologisch analist U2: Analist pathologie U5: Chemisch-fysisch analist U3: Microbiologisch analist U6: Technisch Onderwijs Assistent Kerntaak 1: Voorbereiden analyses Uitstroom Werkproces U1 U2 U3 U4 U5 U6 1.1 Maken van een planning x x x x x x 1.2 Ontvangen en registreren van materiaal x x x x x x 1.3 (Assisteren bij) afname van humaan materiaal x x 1.4 Nemen van productmonsters x x x 1.5 Voorbewerken van materiaal x x x x x x Kerntaak 2: Uitvoeren van analyses Uitstroom Werkproces U1 U2 U3 U4 U5 U6 2.1 Uitvoeren van basistechnieken x x x x x x 2.2 Uitvoeren van klinisch chemische en hematologische analyses x 2.3 Uitvoeren van histologische en cytologische analyses x 2.4 Uitvoeren van microbiologische analyses x 2.5 Uitvoeren van biologische analyses x 2.6 Uitvoeren van chemisch/fysische analyses x 2.7 Beoordelen en rapporteren van meetwaarden x x x x x x 2.8 Onderhouden van werkplek en apparatuur x x x x x x Kerntaak 3: Ondersteuning van onderzoek & onderwijs Uitstroom Werkproces U1 U2 U3 U4 U5 U6 3.1 Optimaliseren van kennis en technieken x x x x x x 3.2 (Door)ontwikkelen van proeven x 3.3 Faciliteren van practica x 3.4 Begeleiden en beoordelen van leerlingen/stagiaires x x x x x x In dit deel B staat tevens per uitstroom de context van de uitstroom en de complexiteit ervan beschreven. Dit is een ander essentieel element waarop uitstromen kunnen verschillen en heeft alles te maken met de beroepscontext. Dit maakt dat het uitermate belangrijk is dat een deelnemer in de juiste bij de uitstroom passende beroepscontext het vak leert bij een bij de juiste uitstroom horend leerbedrijf.

5 5 Vervolg op het voorgaande voorbeeld, ditmaal uit deel C Kerntaak 1 Voorbereiden analyses, Analist klinische chemie Proces-competentie-matrix Kerntaak 1: Voorbereiden analyses Werkprocessen 1.1 Maken van een planning 1.2 Ontvangen en registreren van materiaal 1.3 (Assisteren bij) afname van humaan materiaal 1.4 Nemen van productmonsters 1.5 Voorbewerken van materiaal Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y x x x x x x x x x x x x x x x A Beslissen en activiteiten initiëren N Onderzoeken B Aansturen O Creëren en innoveren C Begeleiden P Leren D Aandacht en begrip tonen Q Plannen en organiseren E Samenwerken en overleggen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten F Ethisch en integer handelen S Kwaliteit leveren G Relaties bouwen en netwerken T Instructies en procedures opvolgen H Overtuigen en beïnvloeden U Omgaan met veranderingen en aanpassen I Presenteren V Met druk en tegenslag omgaan J Formuleren en rapporteren W Gedrevenheid en ambitie tonen K Vakdeskundigheid toepassen X Ondernemend en commercieel handelen L Materialen en middelen inzetten Y Bedrijfsmatig handelen M Analyseren

6 6 PMLF - Leeswijzer Kwalificatiedossiers Laboratoriumtechniek Beschrijvingen in meer detail In deel C worden de vereiste competenties per werkproces in detail uitgewerkt. Dit in termen van zichtbaar gedrag onder prestatie-indicatoren, zodat hiermee de vraag hoe kun je aan iemand zien of hij over de juiste competenties beschikt? beantwoord wordt. Als voorbeeld nemen we weer de uitstroom Analist klinische chemie en nemen hiervoor ter illustratie de drie competenties uit het (eerste) werkproces 1.1 Maken van een planning. Dit komt direct uit het desbetreffende kwalificatiedossier. Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses 1.1 werkproces Maken van een planning Omschrijving Gewenst resultaat De analist klinische chemie maakt een dagplanning voor de werkzaamheden die hij uit gaat voeren. Dit doet hij in overleg met zijn collega s en leidinggevenden. Hij houdt hierbij rekening met de beschikbare tijd en prioriteit van de verschillende (onvoorziene) werkzaamheden. Bij onduidelijkheden vraagt hij verdere informatie. Aanwijzingen en instructies van zijn leidinggevenden past hij in de planning in. Hij kan zonodig zijn planning aanpassen en prioriteiten stellen aan zijn taken in geval van spoedopdrachten. Bij twijfel of onduidelijkheden rondom de uit te voeren werkzaamheden raadpleegt hij een collega of leidinggevende. Er is een haalbare planning gemaakt. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Instructies en procedures opvolgen Plannen en organiseren Samenwerken en overleggen Instructies opvolgen De analist klinische chemie begrijpt de mondelinge en/of schriftelijke instructies van zijn leidinggevenden wat betreft taken en prioriteiten, maakt zijn planning hiernaar en past deze zonodig aan zodat de planning up to date is en uitvoerbaar blijft. Doelen en prioriteiten stellen Tijd indelen Anderen raadplegen en betrekken Proactief informeren De analist klinische chemie bepaalt aan de hand van de uit te voeren analyses en de prioriteit, duur van deze analyses en in welke volgorde deze analyses gedaan worden, zodat in de planning de meest urgente of langdurige analyses als eerste gedaan of gestart worden. De analist klinische chemie pleegt overleg met zijn collega s over welke werkzaamheden verricht moeten worden en wint bij onduidelijkheden informatie in zodat de planning duidelijk en haalbaar is. Flexibiliteit Kennis van duur van verschillende analyses Overleggen Planmatig vermogen Zelfstandigheid Voor elke kerntaak en ieder werkproces is zo in detail te zien wat er van een beginnend beroepsbeoefenaar verwacht mag worden.

7 7 Uitstromen vergelijk Zoals eerder gezegd kunnen Kwalificatiedossiers meerdere uitstromen bevatten. Om bij het voorgaande voorbeeld te blijven: het dossier Analist kent er zes. Om te bepalen welke uitstroom het meest passend is voor bedrijf of deelnemer is het belangrijk om de uitstromen op de volgende punten te vergelijken: Kerntaken Werkprocessen Competenties Prestatie-indicatoren Van groot belang is ook om de beroepscontext en complexiteit in ogenschouw te nemen. Deze worden per uitstroom beschreven in deel B van het dossier Beschrijving van de uitstromen. Ook bij studiekeuze kan dit vergelijk een goed hulpmiddel blijken. Begrippenlijst Beroepscompententieprofiel (bcp) Het kwalificatiedossier (kd) voor de beginnend beroepsbeoefenaar is gebaseerd op een of meerdere bcp s voor de vakvolwassen beroepsbeoefenaar. Net zoals in een kd de eisen staan aan een beginnend beroepsbeoefenaar, staan in een bcp de eisen aan een vakvolwassen beroepsbeoefenaar. Een bcp komt tot stand in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Brondocument De inhoud van een kwalificatiedossier is gebaseerd op de inhoud van vaste bronnen, dat wil zeggen beroepscompetentieprofielen en het document Leren, Loopbaan en Burgerschap. Beide documenten zijn brondocumenten. Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze adequaat, gemotiveerd, procesen resultaatgericht kunnen handelen. Zij hangen samen met onderliggende vaardighe- den, kennis en houding. Of iemand over de gevraagde competenties beschikt, wordt zichtbaar in gedrag dat, als één van de voorwaarden, leidt tot succes bij uitoefenen van het beroep. Context Competenties, zoals omschreven in een kwalificatiedossier, komen tot uiting in een specifieke werkomgeving en/of specifieke situaties. Dit is de context. Zo is bijvoorbeeld de context van een chemisch laboratorium anders dan die van een ziekenhuislaboratorium. Complexiteit Dit is naast verantwoordelijkheid één van de twee criteria die het niveau van de kwalificatie bepalen. Het geeft de mate aan waarin beroepsmatige handelingen gebaseerd zijn op het combineren van werkwijzen of procedures. Hoe minder niet-routinematig werk, hoe groter de complexiteit. Kerntaak Een kerntaak is een substantieel deel van de beroepsuitoefening. Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen

8 8 PMLF - Leeswijzer Kwalificatiedossiers Laboratoriumtechniek beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening. Kerntaken, werkprocessen en competenties vormen samen het hart van de beroepsbeschrijving in een kwalificatiedossier. Elke kerntaak heeft een procescompetentie-matrix waarin is aangegeven welke competenties moeten worden aangewend bij het uitvoeren van een werkproces van de betreffende kerntaak. Uitstroom Een uitstroom is een specifieke beroepengroep binnen een kwalificatiedossier. De naam van de uitstroom is ook de naam die uiteindelijk op het diploma komt te staan. Voor een overzicht van uitstromen in de kwalificatiedossiers laboratoriumtechniek, zie de de tabel na deze begrippenlijst. Een ander woord voor uitstroom is ook wel kwalificatie. Verantwoordelijkheid Dit is naast complexiteit één van de twee criteria die het niveau van de kwalificatie bepalen. Het geeft de mate aan waarin beroepsbeoefenaren aanspreekbaar zijn op hun handelen en op de gevolgen daarvan voor anderen. Van de beroepsbeoefenaar wordt geëist dat deze beroepsmatige handelingen met zorg en toewijding uitvoert en daarover verantwoording kan afleggen. De verantwoordelijkheid kan beperkt zijn tot het functioneren binnen het eigen takenpakket, maar kan zich ook uitstrekken tot (het werk van) anderen. Werkproces Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en eind, heeft een resultaat en wordt als kenmerkend gezien in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en eind hebben, wil niet perse zeggen dat ze na elkaar komen, maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen. Kwalificatiedossier Laboratoriummedewerker Uitstroom Niveau Crebo Laborant Allround Laborant Kwalificatiedossier Analist Uitstroom Niveau Crebo Analist Klinische Chemie Analist Pathologie Biotechnologisch Analist Chemisch-Fysisch Analist Microbiologisch Analist Technisch Onderwijsassistent Contact Neem voor informatie contact met ons op: PMLF Postbus AB Den Haag T F E I Voor specifieke vragen over de Leeswijzer Kwalificatiedossiers kunt u contact opnemen met Michel Koppenaal; T E

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Structuur van het kwalificatiedossier

Structuur van het kwalificatiedossier Structuur van het kwalificatiedossier deel A van het kwalificatiedossier deel B van het kwalificatiedossier deel C van het kwalificatiedossier deel D van het kwalificatiedossier Deel A bevat een voor alle

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

BPV-document (BOL) LABORATORIUMONDERWIJS september 2010

BPV-document (BOL) LABORATORIUMONDERWIJS september 2010 Voorwoord Voor u ziet u het BPV-document laboratoriumonderwijs. Met dit document kan de ontwikkeling van de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) gevolgd worden. Hierbij gaat het om deelnemers

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10499 7 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juni 2010, nr. BVE/Stelsel/179292,

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten Beroepspraktijkvorming (stages )

Algemene uitgangspunten Beroepspraktijkvorming (stages ) Algemene uitgangspunten Beroepspraktijkvorming (stages ) Om de opleiding Allround laborant of analist positief te kunnen afronden moet je in verschillende leerjaren stage lopen. Deze stages worden in het

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2)

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2) walificatieprofiel NHB Hockeytrainer niveau 2 (H2) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 3 A unctiebenaming 3 B ypering kwalificatie 3 C enmerken kwalificatie 3 D In- en doorstroom 3 2

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Competentiegericht Onderwijs

Competentiegericht Onderwijs Competentiegericht Onderwijs Het didactisch model en de vormgeving in het mbo 2010 Klaas van den Herik Pierre Winkler Deze tekst of delen daaruit mogen vrij gebruikt worden ten behoeve van de vormgeving

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

TalentMatch. Insight Intake. Normgroep: Datum: Jurgen Krijger 15926 AMN College. Naam deelnemer: Leerlingnummer: School: MBO 20 juni 2010

TalentMatch. Insight Intake. Normgroep: Datum: Jurgen Krijger 15926 AMN College. Naam deelnemer: Leerlingnummer: School: MBO 20 juni 2010 Insight Intake TalentMatch School: AMN College Pagina 1 van 4 Insight TalentMatch - Toelichting De TalentMatch Ieder beroep stelt specifieke eisen aan de kennis, houding en vaardigheid van iemand die een

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af.

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af. Protocol PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen Inleiding Om het door stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie 1 te behalen, moet je twee kerntaken op niveau 1 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsleider niveau 2

Kwalificatieprofiel Schaatsleider niveau 2 walificatieprofiel Schaatsleider niveau 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Leider B. ypering kwalificatie Werkomgeving De Schaatsleider

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PV 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet

Nadere informatie

Leren, loopbaan en burgerschap

Leren, loopbaan en burgerschap Leren, loopbaan en burgerschap Een kleine vooruitblik 28-05-2008 (c) CINOP en SLO 1 Leren Kerntaak 1: Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521)

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521) Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD 2015-2016 en 2016-2017 (crebo 94521) Kwalificatie Calculator/Onderhoudsspecialist crebo 94521 Kerntaak 1 Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 6. WERKEN IN HET BUITENLAND De Praktijk Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs 91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs examen/ Examendatum: Wegingsfactor: Is altijd Flexibel (F). De student geeft zelf aan gereed te zijn voor

Nadere informatie

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal Volleybaltrainer 3 beachvolleybal 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Trainer-coach B. Typering kwalificatie Werkomgeving De volleybaltrainer3

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Dak- en gevelbegroening

Dak- en gevelbegroening Keuzedeel mbo Dak- en gevelbegroening behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: Versie 1, doorontwikkeling Aequor 7

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren UITWERKING webcase ik en ondernemend leren ik en ondernemendleren opdracht 2 webcase: opdracht 1 1. De naam van de leermethode is: Ondernemendleren 2. Het uitgangspunt van de leermethode is: Ondernemendleren

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 3 (HT3)

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 3 (HT3) Kwalificatieprofiel KNHB Hockeytrainer niveau 3 (HT3) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 3 A unctiebenaming 3 B Typering kwalificatie 3 C Kenmerken kwalificatie 3 D In- en doorstroom

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

Buitenschoolse en sport-/spelactiviteiten: Het activiteitenplan

Buitenschoolse en sport-/spelactiviteiten: Het activiteitenplan > Specificaties Titel: Soort: Buitenschoolse en sport-/spelactiviteiten: Het activiteitenplan Project Werksituatie: Een onderwijsassistent werkt vooral 'rondom de lessen' (lees: het primaire proces) of

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 1 van 8 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 2 van 8

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0072 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider

Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Algemene opmerkingen... 3 3 Korte typering... 4 4 Overzicht van de werkprocessen... 5 5 Kerntaken en werkprocessen... 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design Junior stylist - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design maart 2015

Nadere informatie

Kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs

Kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs Kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs Kwalificaties ontwikkelen in een samenhangende structuur voor het middelbaar beroepsonderwijs Opgesteld door Colo, vereniging kenniscentra beroepsonderwijs

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Onderwijs en Examenregeling HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Crebo 94810 niveau 3 BOL Cohort 2011-2013! 94850 Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Examens voor Middenkader Engineering

Examens voor Middenkader Engineering Examens voor Middenkader Engineering Hoe borgen we het niveau? 12 5 2017 Dick Huisman Arjan Kompanje Joke Steenbruggen Jannet Tiegelaar Inhoud Doel van de workshop Inleiding MEI Aan de slag Presenteren

Nadere informatie

APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT

APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT kwalificatiedossier IN HET KORT APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT HET WERKTERREIN: LEREN IN DE PRAKTIJK DOEL VAN KWALIFICATIEDOSSIER

Nadere informatie

Gezondheidszorg Competenties en Profielen

Gezondheidszorg Competenties en Profielen Gezondheidszorg Competenties en Profielen Reviews kent de volgende competenties en competentieprofielen voor de sector Gezondheidszorg. Apotheker Arbeid- en ergotherapeut Arts Assistent (tandarts, apotheek,

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Entree Assistent dienstverlening en zorg - niveau 1 Assistent procestechniek - niveau 1 Assistent bouwen, wonen en onderhoud - niveau

Nadere informatie

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning Specificaties Medewerker Maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Onderzoeksvaardigheden Training In elk werkgebied kan onderzoek plaatsvinden. Voorbeelden: onderzoek naar het welzijn

Nadere informatie

* Naamswijziging heeft plaatsgevonden m.i.v Vertaaldocument PDR, juni 2007 Pagina 1 van 9

* Naamswijziging heeft plaatsgevonden m.i.v Vertaaldocument PDR, juni 2007 Pagina 1 van 9 Vertaaldocument huidig format (kwalificatiedossier Particulier digitaal rechercheur*) naar verbeterd format kwalificatiedossier Particulier digitaal onderzoeker* ECABO 2007-2008 * Naamswijziging heeft

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

Kwalificatiedossier in het kort. Sport- en bewegingsbegeleider (niveau 2)

Kwalificatiedossier in het kort. Sport- en bewegingsbegeleider (niveau 2) Kwalificatiedossier in het kort Sport- en bewegingsbegeleider 2014-2015 (niveau 2) Het werkterrein: Leren in de praktijk Naast erkenning van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor vaststelling

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid Medewerker personeel en arbeid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 2 jarig Crebocode: 92650 Dossiercode: 22195 versie 2012-2014 Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 3. A. Functiebenaming 3. B. Typering kwalificatie 3. C. Kenmerken kwalificatie 3

1. Algemene informatie over kwalificatie 3. A. Functiebenaming 3. B. Typering kwalificatie 3. C. Kenmerken kwalificatie 3 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie 3 A. unctiebenaming 3 B. Typering kwalificatie 3 C. Kenmerken kwalificatie 3 2. Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep 4 3. Overzicht

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289 Keuzedeel mbo Triage gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0289 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2016 2 van

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting)

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Uitstromen: Calculator/onderhoudsspecialist (niveau 4) Uitvoerder (niveau 4) Ondernemer (niveau 4) Kleur- en interieuradviseur

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang niveau 4 1 jarig

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Laboratoriummedewerker

Laboratoriummedewerker Landelijke Kwalificaties MBO Laboratoriummedewerker Crebonummer: 91720, 91730 Sector: Gezondheidszorg, Techniek Branche: Laboratoriumtechniek Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Digitale vaardigheden basis

Digitale vaardigheden basis Keuzedeel mbo Digitale vaardigheden basis gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0022 Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: sectorkamer ICT en creatieve industrie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Lijmer

Beroepscompetentieprofiel Lijmer Beroepscompetentieprofiel Lijmer Ontwikkeld door: Fundeon Vastgesteld: datum 12-11-2014 Sociale partners: Bouwend Nederland, AVM, FNV Bouw en CNV Vakmensen Lijmer 1 Inhoudsopgave 1. Typering beroep...

Nadere informatie