BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011"

Transcriptie

1 1

2 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier of een (tussen) evaluatie formulier. In sommige gevallen worden deze formulieren door de onderwijsinstelling verschaft en/of via de deelnemer (stagiair) aan u overhandigd. In het eerder genoemde BPVdocument zullen ook verschillende invulformulieren terug te vinden zijn. Mocht u om welke reden dan ook niet de beschikking hebben over de verschillende formulieren of mocht u geen gebruik maken van het BPV-document biedt het kenniscentrum u enkele voorbeelden van diverse nodige formulieren aan. Deze formulieren kunnen apart worden gedownload en zijn eventueel naar wens aan te passen. Wilt u meer informatie over het BPV-document, kijk dan eens op de internetpagina van Kenniscentrum PMLF: bij beroepspraktijkvorming. De formulieren en checklists in deze BPV-wegwijzer zijn voorbeelden. U kunt deze gebruiken of aanpassen zodat ze geschikt zijn voor gebruik binnen uw bedrijf. U kunt natuurlijk ook een eigen formulier maken en gebruiken. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de beschikbare voorbeeldformulieren: A Bedrijfsprofiel en deelnemersprofiel BPV Een bedrijfsprofiel en een deelnemerprofiel kunnen handig zijn bij het zoeken naar een geschikte deelnemer. In een dergelijk profiel staan onder andere: een korte presentatie van het leerbedrijf; de opleidingsfaciliteiten die het leerbedrijf kan bieden; de ontwikkelingsfaciliteiten die het leerbedrijf kan vinden; waarom het leerbedrijf aantrekkelijk is voor een stagiair of nieuwe medewerker; wat de verwachtingen van het leerbedrijf zijn. B Sollicitatieformulier beroepspraktijkvorming Het is voor uw bedrijf belangrijk om een geschikte deelnemer te vinden voor de beroepspraktijkvorming. Hierbij maakt u waarschijnlijk gebruik van een intake-/ sollicitatieprocedure. Het laten invullen van een sollicitatieformulier voorafgaand aan een gesprek geeft u meer achtergrondinformatie over de betreffende deelnemer en zet de deelnemer aan tot nadenken over zijn wensen met betrekking tot de BPV. In het voorbeeld sollicitatieformulier worden de volgende gegevens gevraagd: persoonlijke gegevens; wensen met betrekking tot de organisatie van de BPV; wensen met betrekking tot de inhoud van de BPV; achtergrondinformatie met betrekking tot opleiding(en), werkervaring, persoonskenmerken en motivatie. wat de verwachtingen van het leerbedrijf zijn. C Plan van aanpak praktijkopdracht Een praktijkopdracht is een opdracht die de deelnemer zelfstandig uitvoert op uw bedrijf. Deze opdracht voert de deelnemer uit naast de reguliere werkzaamheden. Niet bij alle BPV moet een praktijkopdracht worden uitgevoerd. Ook is er een verschil tussen de beroepsopleidende leerweg, 2

3 waar over het algemeen maar één praktijkopdracht moet worden uitgevoerd en de beroepsbegeleidende leerweg, waar over het algemeen meerdere praktijkopdrachten worden uitgevoerd. Het is daarom belangrijk om van te voren na te gaan bij de onderwijsinstelling wat de eisen zijn met betrekking tot de beroepspraktijkvorming en eventuele praktijkopdrachten Een praktijkopdracht dient tijdig geformuleerd en gecommuniceerd te worden. Vervolgens zal de deelnemer zo snel mogelijk een plan van aanpak moeten maken en met u bespreken. Ook zult u regelmatig met de deelnemer afspraken maken over de inhoud en over de planning. Het voorbeeldformulier plan van aanpak praktijkopdracht kan u helpen bij het structureren van de begeleiding tijdens de praktijkopdracht. Het is de bedoeling dat de deelnemer zelf het formulier invult en met u bespreekt. Wanneer u de deelnemer zelf de praktijkopdracht laat omschrijven kan u controleren of hij de opdracht goed heeft begrepen. D Verslag begeleidingsgesprek Bij het begeleiden van deelnemers spelen begeleidingsgesprekken een belangrijke rol. Het belangrijkste doel van deze gesprekken is na te gaan of alles nog volgens afspraken en wensen verloopt. De praktijkbegeleider bewaakt met deze gesprekken de voortgang in het werk en de opleiding. Begeleidingsgesprekken zijn gepland en voorbereid, waarbij het werkplan het vertrekpunt is. In verband met de voortgangsrapportage is het belangrijk om van elk begeleidingsgesprek een (kort) verslag te maken. In zo n verslag moet minimaal de besproken punten en de gemaakte afspraken staan. U kunt hierbij gebruik maken van het voorbeeldformulier. E Reflectieformulier Reflectie kan de ontwikkeling van iemands vaardigheden of persoonlijkheid bevorderen. Voor sommige personen is reflecteren een soort tweede natuur geworden. Anderen reflecteren nauwelijks of helemaal niet. Of iemand daadwerkelijk tot reflectie komt heeft te maken met de situatie en zijn persoonlijke factoren. Toch kunt u een deelnemer aanzetten tot reflecteren, bijvoorbeeld door hem open vragen te laten stellen aan zichzelf. Het gaat hierbij op het weer in herinnering brengen van een eerdere concrete ervaring waarin iets gebeurd is en waarvan de deelnemer deel uitmaakte. Het voorbeeld van het reflectieformulier bestaat uit een aantal open vragen die ingaan op een zelf uitgekozen ervaring. F Reflectieformulier volgens STARRT STARRT is een methode die, door een gegeven situatie te analyseren, inzicht geeft in de competenties waarover iemand beschikt en de wijze waarop deze gehanteerd worden. Met andere woorden: het helpt bij het beoordelen van deelnemers. Tevens kan deze methode gebruikt worden bij reflectiegesprekken. Laat de deelnemer aan de hand van het voorbeeldformulier een ervaring beschrijven en gebruik dit voor het reflectiegesprek. G Evaluatieformulier voor de deelnemer Om de beroepspraktijkvorming goed af te sluiten is het belangrijk om terug te kijken hoe het allemaal is verlopen. Een evaluatie is een manier om dit te doen. Na afloop van de eventuele (eind- )beoordeling kunt u de deelnemer vragen om een evaluatieformulier in te vullen. Ook kunt u met de deelnemer een evaluatiegesprek voeren. Het is dan wel belangrijk om verbeterpunten vast te leggen en om te zetten naar acties. Het voorbeeld evaluatieformulier kunt u gebruiken bij de evaluatie van de BPV. Ook kunt u de (hoofd)punten uit dit formulier gebruiken als leidraad voor het evaluatiegesprek. H Evaluatieformulier praktijkbegeleider Om een volledig beeld te krijgen van de beroepspraktijkvorming is het belangrijk om naast de deelnemer ook de praktijkbegeleider te laten evalueren. U kunt hiervoor het voorbeeldformulier gebruiken. Dit formulier is afgeleid van het evaluatieformulier van de deelnemer, maar speciaal gericht op praktijkbegeleiders. I Servicedocument stages Er is nog veel onduidelijkheid en onzekerheid over de inhoud van beroepspraktijkovereenkomsten (BPVO of stagecontracten). In het servicedocument stages vindt u een voorbeeld van een beroepspraktijkvormingsovereenkomst en allerlei informatie hieromtrent. Het is samengesteld door de Stichting van de Arbeid, AWVN, MBO Raad, Colo en JOB en wordt ondersteund door de ministeries van OCW en SZW als vertegenwoordigers van de overheid. 3

4 A Bedrijfsprofiel Bedrijfsprofiel: algemene informatie leerbedrijf Bedrijfsnaam : Straat: : Postcode : Plaats : Website : Telefoon (algemeen) : Sector/ Branche : Totaal aantal medewerkers : Korte algemene omschrijving : Bedrijfsprofiel: contactgegevens Contactpersoon : Functie contactpersoon : Rol tweede contactpersoon m.b.t. BPV BPV-coördinator Praktijkbegeleider Opleidingscoördinator Medewerker human resources Anders namelijk, Telefoonnummer contactpersoon : contactpersoon : 4

5 Bedrijfsprofiel: arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden Wij bieden de volgende vergoedingen urenvergoeding stagevergoeding reiskostenvergoeding geen vergoeding Werktijden : Minimaal aantal BPV-uren per week : Afspraken omtrent vrije en vakantiedagen : Werkkleding : Eventuele inentingen Nee Ja, wordt verzorgd door bedrijf Ja, zelf verantwoordelijk Betreft de volgende inentingen: Bereikbaarheid via openbaar vervoer Goed Redelijk Slecht Toelichting: Bedrijfsprofiel: informatie BPV-plaats Naam BPV-plaats (afdeling) : Korte omschrijving BPV-plaats : Wat kun je hier leren? Korte omschrijving mogelijke werkzaamheden en aan te leren competenties. : Functienaam : Aantal plaatsen per BPV periode : Aantal plaatsen per jaar : 5

6 Deelnemerprofiel: opleiding Gewenste opleiding(srichting) : Gewenst opleidingsniveau deelnemer niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 geen voorkeur Gewenst leerjaar leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 geen voorkeur Gewenste leerweg: Beroepsopleidende leerweg (BOL) Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geen voorkeur Minimale leeftijd/ leeftijdsindicatie : Welke minimale theoretische achtergrond moet een deelnemer bezitten voordat hij aan de BPV kan beginnen (denk hierbij ook aan VVI, VCA)? : Welke minimale basisvaardigheden moet een deelnemer bezitten voordat hij aan de BPV kan beginnen? : Deelnemersprofiel: persoonskenmerken Welke type deelnemer zoeken wij? Doener Denker Anders, namelijk Welke (persoons)eigenschappen vinden wij Initiatiefrijk het meest belangrijk? Flexibiliteit Nauwkeurigheid Leergierigheid Nieuwsgierigheid Verantwoordelijkheid.... Deelnemersprofiel: aanvullende eisen 6

7 B Sollicitatieformulier Beroepspraktijkvorming Persoonlijke gegevens Naam : Geboortedatum : Adres : Telefoonnummer : adres : Wensen met betrekking tot de organisatie van de BPV Naar welke vorm van BPV ben je op zoek? BOL BBL Hoelang duurt jouw BPV periode? Mijn BPV periode is van t/m Wat is het minimaal aantal uren dat je BPV moet volgen? Welke verplichte dagen/ terugkomdagen zijn er op de onderwijsinstelling? Heb je verplichte vakantiedagen? Zo ja, wanneer? Hoe wordt de voortgang van jouw BPV periode vastgelegd? Ik maak gebruik van het BPV document Ik moet verslagen maken Anders, namelijk Hoe wordt jouw BPV periode afgesloten/ beoordeeld? Met behulp van de beoordeling in het BPV document Ik moet een BPV-opdracht uitvoeren Ik moet een proeve van bekwaamheid afleggen Ik moet een praktijktoets/ praktijkexamen afleggen Anders, namelijk Zijn er nog wensen die voor ons bedrijf van belang kunnen zijn? Wensen met betrekking tot de organisatie van de BPV Wat wil jij tijdens de BPV leren?

8 3. Achtergrond: opleiding(en) Welke opleiding volg je? Op welk mbo- niveau is deze opleiding? Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 In welk jaar zit je van jouw opleiding? Jaargang 1, jaargang 2, jaargang 3, jaargang 4 Heb je alle theoretische onderdelen van jouw jaargang afgerond? Ja Nee, de volgende onderdelen moet ik nog afronden: Wat is de naam van jouw onderwijsinstelling? Wat is de naam van jouw BPV-docent? Heb je ook een andere opleiding of cursus gevolgd? Zo ja, welke, waar en wanneer? Achtergrond: werkervaring Heb je al werkervaring? Nee Ja, in de periode van/ tot Naam bedrijf Functie/ Omschrijving werkzaamheden Referentie Achtergrond: persoonskenmerken Welke eigenschap(pen) vindt je het beste bij jou passen? flexibel, leergierig, teamwerker, zelfstandig, servicegericht, nauwkeurig, verantwoordelijk initiatiefrijk,.. Wat zijn jouw sterke punten? Hoe leer en werk jij het liefste? Ik vind mijzelf een Doener, denker, anders namelijk Achtergrond: motivatie Wat interesseert je in ons bedrijf? 8

9 Waarom wil jij de BPV bij ons doorlopen? Hoe ben je op het idee gekomen om bij ons bedrijf aan te melden? Via stagemarkt.nl, Via mijn BPV-docent, Via een familielid, kennis of vriend(in), Anders, namelijk Overig Zijn er nog bijzonderheden die voor ons bedrijf van belang kunnen zijn? Ondertekening Plaats: Datum: Handtekening: 9

10 C Plan van aanpak praktijkopdracht Naam deelnemer : Naam begeleider tijdens praktijkopdracht : Naam praktijkopdracht : Mijn praktijkopdracht begint op : Mijn praktijkopdracht is klaar op : Een korte beschrijving van mijn praktijkopdracht 1 is: Ik ga mijn praktijkopdracht als volgt voorbereiden: 1 Voorbeelden van een praktijkopdracht zijn: een validatie, een casusstudie, een literatuuronderzoek, een technisch onderzoek, optimalisatie van een techniek, omschrijven van de organisatie, en dergelijke. 10

11 Ik ga mijn praktijkopdracht als volgt uitvoeren: Bij het maken van mijn praktijkopdrachten houd ik de volgende planning aan: Start praktijkopdracht op : Tussentijdse rapportage/ 1 ste (concept) deel verslag klaar op : Tussentijdse rapportage/ 2 de (concept) deel verslag klaar op : Tussentijdse rapportage/ 3 de (concept) deel verslag klaar op : Praktijkopdracht is klaar op : De beoordeling van mijn praktijkopdracht verwacht ik op : Ruimte voor opmerkingen: Plan van aanpak opgesteld d.d. : Besproken met begeleider d.d. : Paraaf begeleider : 11

12 D Verslag begeleidingsgesprek Datum gesprek : Naam deelnemer : Gesproken met : Inleiding Doel van het gesprek: Kort verslag Bespreekpunten deelnemer: Bespreekpunten praktijkbegeleider: Afsluiting Gemaakte afspraken: Overige opmerkingen: Datum volgend begeleidingsgesprek: Paraaf praktijkopleider: Paraaf deelnemer: 12

13 E Reflectieformulier Naam : Datum reflectie : 1. Op welke ervaring wil je reflecteren? Beschrijf een nieuwe ervaring of ga door op een ervaring waarbij je al aan het reflecteren bent. Schrijf dan op wat je wilde bereiken, waar je op wilde letten en wat je uit wilde proberen. 2. Beschrijf deze ervaring. Wat wilde je? Wat deed je? Wat dacht je? Wat voelde je? Wat denk je dat anderen wilden, deden, dachten? 3. Kijk terug op wat je gedaan hebt en hoe je dit gedaan hebt. Wilde iedereen hetzelfde? Heeft iedereen gedaan wat er afgesproken was? Hoe voelde iedereen zich hierbij? Wat dachten de verschillende personen? Wat heb je geleerd? 4. Ontwikkel alternatieven aan de hand van de volgende vragen. Wat spreekt je aan in de manier waarop de ervaring aangepakt is? Welke tip heb je gehoord hoe iemand anders hiermee omgegaan is? Wat zou je als tip kunnen geven aan iemand? Welk kwartje is gevallen? 5. Probeer je nieuwe gedrag uit. Maak afspraken met jezelf en zo nodig met anderen hoe je de volgend keer omgaat met een soortgelijke situatie. 13

14 F Reflectieformulier volgens STARRT Naam : Datum reflectie : Op welke ervaring wil je reflecteren? Beschrijf aan de hand van de onderstaande tabel een nieuwe ervaring of ga door op een ervaring waarbij je al aan het reflecteren bent. Reflectie met behulp van STARRT Bijvoorbeeld: Wat ging vooraf aan de situatie? Wanneer speelde dit voorval? Wat gebeurde er? Wie waren erbij betrokken? S Situatie Bijvoorbeeld: Wat werd er van je verwacht? Wat was jouw rol? Waarom moest juist jij dit doen? Wat wilde je bereiken? Welke doelen had je op lange termijn? T Taak Bijvoorbeeld: Wat heb je gedaan? Wat heb je gezegd? Hoe reageerde je? Waarom pakte je dit op die manier aan? A Actie 14

15 Vervolg reflectie met behulp van STARRT Bijvoorbeeld: Wat kwam eruit? Hoe is het afgelopen? Hoe reageerde de anderen hierop? Zijn er nog vervolgacties geweest? R Resultaat Bijvoorbeeld: Hoe vond je dat je het deed? Wat zou je anders doen? Heb je daarna nog zo n situatie meegemaakt? Wat heb je toen anders gedaan? R Reflectie Bijvoorbeeld: Wat zou op een andere werkplek ook zo werken? Wat zou je weer zo doen op een andere werkplek of BPV-plaats? T Transfer 15

16 G Evaluatieformulier voor de Deelnemer Persoonlijke gegevens Naam Deelnemer : Datum : Leerbedrijf : BPV-begeleider(s) : Onderwijsinstelling : BPV-docenten : Opleiding : Niveau (1; 2; 3; 4) : Jaargang (1; 2; 3; 4) : Kruis het hokje aan wat aangeeft hoe tevreden jij bent over de beschreven onderwerpen. De onderwerpen zijn onderverdeeld in: Voorbereiding, Begeleiding algemeen, Begeleiding introductie, Begeleiden inwerken, Begeleiden zelfstandig werken, Beoordelen en de BPV in het algemeen. Aan het eind kun je aandachtspunten aangeven ten behoeve van het leerbedrijf en de onderwijsinstelling. Voorbereiding Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Informatie vanuit de onderwijsinstelling over de BPV (duur, terugkomdagen e.d.) 2 Informatie vooraf beschikbaar over leerbedrijf bij het kiezen van een BPV-plaats 3 Helderheid over de sollicitatie- en of intakeprocedure 4 Het sollicitatie- en of intakegesprek 5 Informatie over de aan te leren werkzaamheden 6 Begeleiding vanuit onderwijsinstelling bij het opstellen van jouw leerdoelen 7 Begeleiding vanuit leerbedrijf bij het opstellen van jouw leerdoelen 8 Helderheid over de verwachtingen van het leerbedrijf 16

17 Begeleiding algemeen 1 Bij het begin van de BPV was duidelijk wie mij ging begeleiden bij het leerbedrijf 2 Het was duidelijk wie mij ging begeleiden vanuit de onderwijsinstelling 3 Bij het begin van de BPV was duidelijk wie mij ging inwerken 4 Bij het begin van de BPV was de planning duidelijk 5 Bij het begin van de BPV was duidelijk bij wie ik terecht kon met vragen 6 Bij het begin van de BPV was duidelijk wat van mij verwacht werd 7 Bij het begin van de BPV was duidelijk waarop ik beoordeeld zou worden Ja In ontwikkeling Nee Begeleiding introductie Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Het introductieprogramma 2 Informatie over de huisregels 3 Informatie over de veiligheid 4 Afspraken over de werktijden, ziekmelding e.d. 5 Introductie bij/ kennismaken met directe collega's 6 Kennismaking met de organisatie Begeleiding inwerken Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Het inwerkprogramma 2 Helderheid over de uit te voeren werkzaamheden 3 Planning van de werkzaamheden (werkplan) 4 De begeleiding tijdens het inwerken 5 De begeleidingsgesprekken (hoeveelheid en inhoud) 6 Afwisseling in de werkzaamheden 7 Uitdaging in de werkzaamheden (evt. aangepast aan jouw behoefte) 8 Werkdruk (mate waarin deze werd aangepast aan jouw tempo) 9 Mogelijkheid om te werken aan jouw leerdoelen 10 Duidelijkheid over jouw voortgang en behalen van jouw leerdoelen 17

18 18

19 Begeleiding zelfstandig werken Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 De mate van zelfstandigheid 2 Het nakomen van de gemaakte afspraken door het leerbedrijf 3 De begeleiding tijdens het zelfstandig werken 4 Het aanzetten tot reflectie/ zelf leren uit situaties 5 De duidelijkheid van de BPV-opdracht 6 Moeilijkheidsgraad van de BPV-opdracht 7 De begeleiding van de BPV-opdracht 8 De beschikbare tijd en middelen om te werken aan de BPV-opdracht 9 Samenwerken in teamverband 10 De mate waarin er naar jou geluisterd werd De (eind)beoordeling Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Informatie beschikbaar vanuit de onderwijsinstelling over de beoordeling 2 Informatie beschikbaar vanuit het leerbedrijf over de beoordeling 3 Duidelijkheid voorafgaand aan de beoordeling waarop beoordeeld wordt (criteria) 4 De organisatie van de beoordeling bij het leerbedrijf 5 De wijze waarop je werd voorbereid op de beoordeling 6 Duidelijkheid over de uitslag van de beoordeling 19

20 De beroepspraktijkvorming in het algemeen Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Betrokkenheid van het leerbedrijf gedurende de BPV 2 Betrokkenheid van de onderwijsinstelling gedurende de BPV 3 Jouw betrokkenheid tijdens de BPV-periode Aanbevelingen ten aanzien van de begeleiding Zwakke punten tijdens deze BPV waren : Sterke punten tijdens deze BPV waren : Opmerkingen : Aanbevelingen ten aanzien van de onderwijsinstelling en de BPV Zwakke punten tijdens deze BPV waren : Sterke punten tijdens deze BPV waren : Opmerkingen : Bedankt voor jouw evaluatie! 20

21 H Evaluatieformulier praktijkbegeleider Persoonlijke gegevens Naam Deelnemer : Datum : Leerbedrijf : BPV-begeleider(s) : Onderwijsinstelling : BPV-docenten : Opleiding : Niveau (1; 2; 3; 4) : Jaargang (1; 2; 3; 4) : Kruis het hokje aan wat aangeeft hoe tevreden u bent over de beschreven onderwerpen. De onderwerpen zijn onderverdeeld in: Voorbereiding, Begeleiding algemeen, Begeleiding introductie, Begeleiding inwerken, Begeleiding zelfstandig werken, Beoordelen en de BPV in het algemeen. Na elk onderwerp kunt u actiepunten noteren. Voorbereiding Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Informatie vanuit de onderwijsinstelling over de deelnemer (opleiding e.d.) 2 Informatie vanuit de onderwijsinstelling over de BPV (duur, terugkomdagen etc.) 3 Beschikbare informatie over jullie organisatie t.b.v. de deelnemer 4 De sollicitatie- en of intakeprocedure 5 Beschikbare informatie over de aan te leren werkzaamheden 6 (Begeleiden bij) het opstellen van de leerdoelen van de deelnemer 7 Helderheid over de verwachtingen van de onderwijsinstelling 8 Helderheid over de verwachtingen van de deelnemer 21

22 Begeleiding algemeen 1 De rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen zijn duidelijk beschreven 2 Het was duidelijk aan het begin van de BPV wie de deelnemer ging begeleiden 3 Het was duidelijk aan het begin van de BPV wie de deelnemer ging inwerken 4 Er was een duidelijke planning aan het begin van de BPV 5 De verwachtingen van een ieder zijn vooraf vastgelegd en besproken 6 De punten waarop beoordeeld zou worden waren vastgelegd en zijn besproken Ja Begeleiding introductie In ontwikkeling Nee Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 De (vastgelegde) procedure rondom de introductie 2 Het aanwezige introductieprogramma 3 Beschikbare informatie over de huisregels t.b.v. de deelnemer 4 Beschikbare informatie over de veiligheid t.b.v. de deelnemer 5 Beschikbare informatie over de werktijden, ziekmelding e.d. 6 Introductie bij/ kennismaken met directe collega's Begeleiding inwerken Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Het (vastgelegde) inwerkprogramma 2 De beschikbare middelen om de deelnemer in te werken 3 De beschikbare tijd om de deelnemer in te werken 4 De samenwerking met de collega's tijdens het inwerken 5 Jouw manier van begeleiden tijdens het inwerken (mate van sturing) 6 De begeleidingsgesprekken (hoeveelheid en inhoud) 7 Het kunnen aanbieden van afwisseling in de werkzaamheden 22

23 8 Het kunnen aanbieden van uitdaging in de werkzaamheden 9 De mate waarin je de werkdruk kunt aanpassen aan de deelnemer 10 De mogelijkheid om de deelnemer te laten werken aan zijn leerdoelen 11 Het vastleggen en communiceren van de voortgang van de deelnemer Begeleiding zelfstandig werken Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Uw manier van begeleiden tijdens het zelfstandig werken (mate van sturing) 2 De mogelijkheden om aan te zetten tot reflectie 3 De beschikbare opdrachten (BPV-opdracht)/ aansluiting bij de deelnemer 4 Moeilijkheidsgraad van de BPV-opdracht 5 De (uw) begeleiding van de BPV-opdracht 6 De beschikbare tijd en middelen om te werken aan de BPV-opdracht 7 De samenwerking met collega's tijdens het zelfstandig werken 8 Het contact met de onderwijsinstelling (Eind)beoordeling Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Informatie beschikbaar vanuit de onderwijsinstelling over de beoordeling 2 Duidelijkheid voorafgaand aan de beoordeling waarop beoordeeld wordt (criteria) 3 De ondersteuning bij de beoordeling door de onderwijsinstelling 3 De manier van beoordelen 4 Het organiseren van de beoordeling 5 Beschikbare tijd en middelen voor de beoordeling 6 Het uitvoeren van de beoordeling 7 Het mededelen van de uitslag van de beoordeling 23

24 BPV in het algemeen Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Betrokkenheid van de deelnemer gedurende de BPV 2 Betrokkenheid van de onderwijsinstelling gedurende de BPV 3 Uw betrokkenheid tijdens de BPV-periode Reflectie met betrekking tot de organisatie van de BPV Zwakke punten tijdens deze BPV waren : Sterke punten tijdens deze BPV waren : Opmerkingen : De volgende actiepunten kunnen de organisatie van de BPV nog beter maken : Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: Reflectie met betrekking tot de begeleiding tijdens de BPV Zwakke punten tijdens deze BPV waren : Sterke punten tijdens deze BPV waren : Opmerkingen : De volgende actiepunten kunnen de begeleiding van de BPV nog beter maken : Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: 24

25 Reflectie met betrekking tot de beoordeling van de BPV Zwakke punten tijdens deze BPV waren : Sterke punten tijdens deze BPV waren : Opmerkingen : De volgende actiepunten kunnen de beoordeling van de BPV nog beter maken : Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: Aanbevelingen ten aanzien van de onderwijsinstelling en de BPV Zwakke punten tijdens deze BPV waren : Sterke punten tijdens deze BPV waren : Opmerkingen : De volgende acties worden ondernomen richting de onderwijsinstelling : Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: Bedankt voor uw evaluatie! Klik hier om door te gaan naar Servicedocument Stages 25

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Praktijkinstructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138)

Praktijkinstructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138) instructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138) pi.cca10.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Samenwerken op de leerafdeling: Matching bij plaatsing en samenwerkingsrelaties als basis voor succesvol leren

Samenwerken op de leerafdeling: Matching bij plaatsing en samenwerkingsrelaties als basis voor succesvol leren Samenwerken op de leerafdeling: Matching bij plaatsing en samenwerkingsrelaties als basis voor succesvol leren beschrijving op basis van interviews in Rijnmond Jan Streumer, Niek van den Berg & Ad de Jongh

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV

Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV 1 Inhoudsopgave bijlage 2 kennismakingsprocedure studenten; Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 3 Gegevens Blz. 5 Inleiding Blz. 5 Wat neemt de student mee tijdens de introductie

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Intakeprocedure MBO April 2013

Intakeprocedure MBO April 2013 Intakeprocedure MBO April 2013 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten bij de intake MBO van het Kellebeek College... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Toelating tot een opleiding binnen Kellebeek College... 4 1.3 Intake

Nadere informatie

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Inhoudsopgave Lean Six Sigma... 3 Lean... 3 Six Sigma... 3 Lean Six Sigma in de zorg...

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie