Sociaal Plan Stichting De Opbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Stichting De Opbouw"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Stichting De Opbouw Ondertekend d.d. 14 mei

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur Werkingssfeer Werkingsduur Periodiek overleg Aanpassing... 8 Artikel 3 Doel van het Sociaal Plan... 9 Artikel 4 Uitgangspunten Artikel 5 Algemene bepalingen en voorwaarden Informatieverstrekking door werkgever Vastlegging uitgangspositie en belangstellingsregistratie Informatieverstrekking door werknemer Fiscale afwikkeling Mogelijkheid tot bezwaar Hardheidsclausule Artikel 6 Fasering reorganisatie Voorfase Herplaatsings- en bemiddelingsfasen Artikel 7 Voorfase Artikel 8 Boventalligheid en herplaatsing Vaststelling van boventalligheid Mededeling van boventalligheid Duur van de herplaatsings- en bemiddelingstermijn Activiteiten gedurende de herplaatsings- en bemiddelingstermijn Inspanningsverplichting herplaatsingskandidaat Artikel 9 Herplaatsing binnen en buiten de eigen werkmaatschappij Herplaatsingsprocedure Overeenstemming over een aanbod voor een (passende) functie Weigering van een aanbod voor een (passende) functie Gevolgen weigering van een aanbod voor een passende functie Arbeidsvoorwaarden na herplaatsing binnen de eigen werkmaatschappij Artikel 10 Aanvullende bepalingen bij herplaatsing elders binnen De Opbouw Artikel 11 Herplaatsing buiten De Opbouw Artikel 12 Voorzieningen bij herplaatsing buiten De Opbouw Vergoeding noodzakelijke kosten Aanvulling lager salaris na aanvaarding externe functie (buiten De Opbouw) Artikel 13 Beëindiging arbeidsovereenkomst Procedure Wachtgeld Opzegtermijn voor de werknemer Referenties en getuigschrift Artikel 14 Overige financiële regelingen 1. Afwikkeling terugbetalingsverplichtingen Jubilea Artikel 15 Bezwarencommissie

3 Inleiding Er gaat veel veranderen in de zorg. De zorg krijgt te maken met bezuinigingen en met overdracht van taken naar de gemeente. Ook de zorgorganisaties die behoren tot De Opbouw ontkomen niet aan deze overheidsingrepen. Vooral in de ouderenzorg en de jeugdzorg zullen de gevolgen groot zijn, maar ook de gehandicaptenzorg zal door de bezuinigingen worden getroffen. Veranderingen die duidelijk in onze organisaties zullen worden gevoeld, zijn: de sluiting op korte of langere termijn van verzorgingshuizen in de ouderenzorg, de overgang van de jeugdzorg en de huidige extramurale AWBZ-zorg naar de gemeenten of zorgverzekeraars. Eigenlijk wordt de overheidsfinanciering voor alle lichte vormen van zorg per 2015 afgeschaft of na een flinke korting overgedragen van de AWBZ naar gemeenten. Ook de langdurige zorg, die wel nog binnen de AWBZ blijft, zal van karakter veranderen. Verder wordt een hogere eigen bijdrage van de cliënt gevraagd. Deze veranderingen zullen helaas personele consequenties tot gevolg hebben, voor alle functies. Daarom zal De Opbouw in de komende jaren fors moeten krimpen. We hebben nauwkeurig doorgerekend wat de gevolgen zijn voor de organisatie op grond van de aangekondigde overheidsplannen. Het financieel meerjarenperspectief is deels gebaseerd op het voortgaan van de huidige ontwikkelingen en voor het overige gebaseerd op aangekondigd, maar nog niet definitief vastgesteld kabinetsbeleid. Het kan zijn dat er nog geringe verschuivingen zullen plaatsvinden in de bezuinigingsopgaven, maar de hoofdlijn van verregaande versobering en naar de (private) markt toebrengen van activiteiten die we nu nog tot de zorg rekenen staat vast en zal onontkoombaar voor De Opbouw aanzienlijke gevolgen hebben. Het financieel meerjarenperspectief betekent voor alle organisaties onder De Opbouw samen de komende drie jaren een krimp van de personele formatie met zo n 500 tot 700 voltijdse banen. Dat is ruim 800 tot werknemers op een totaal van ongeveer werknemers (peildatum medio 2013). De gevolgen zijn overigens per werkmaatschappij verschillend. Hoe, waar en wanneer de krimp in het personeelsbestand zal plaatsvinden, hangt af van de plek waar we te maken krijgen met de gevolgen van de bezuinigingen. Een aantal bedrijfsvestigingen zal in de huidige vorm niet worden gecontinueerd, omdat de financiering eronder wegvalt. Het gaat daarbij om een krimp in omzet van in totaal 50 miljoen. Als het lukt om nieuwe kansen te benutten kan maximaal 30 miljoen omzet worden herwonnen, zij het met volledig andere activiteiten, zoals wijkhulp en het aanbieden van wonen met servicepakketten. Het terugverdienen hangt onder andere af van het ondernemerschap van de mensen in de organisatie en van de concurrentiepositie die kan worden verworven. Over hoe we in het komende veranderingsproces omgaan met de inkrimping van het personeelsbestand zijn afspraken gemaakt met de vakbonden. Die afspraken zijn in dit Sociaal Plan vastgelegd. In het Sociaal Plan worden de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer geregeld, en de procedures die worden gevolgd bij het vervallen van de arbeidsplaats, bij her- en overplaatsing en bij mogelijk ontslag. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk om te komen tot een succesvolle mobiliteit in de ruimste zin des woords. Beide partijen weten zich verantwoordelijk voor een optimale uitvoering van dit Sociaal Plan. Het komende veranderingsproces zal zich naar verwachting uitstrekken over de kalenderjaren 2013 tot en met Het streven is om alle werknemers die door het veranderingsproces geraakt worden gelijk te behandelen. In november 2013 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat belangrijke wijzigingen beoogt in het ontslagrecht en sociale zekerheid. Mede omdat nog niet bekend is wat deze wijzigingen precies zullen gaan betekenen is dit Sociaal Plan afgesloten voor een 3

4 beperkte periode. Streven van partijen bij dit Sociaal Plan is om zodra het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is aangenomen, te gaan praten over een verlenging van dit Sociaal Plan. Streven daarbij is om dan een Sociaal Plan over een te komen dat zo dicht mogelijk bij dit Sociaal Plan ligt en dat recht doet aan nieuwe ontwikkelingen, zoals afspraken in de sociale plannen elders in de zorgsector. Iedere voorgenomen reorganisatie zal conform de Wet op de Ondernemingsraden aan de desbetreffende ondernemingsraad ter advisering worden voorgelegd. Werknemersorganisaties zullen per voorgenomen organisatiewijziging geïnformeerd worden. In artikel 4 en in de bijlage staat de structuur van ieder reorganisatieplan verder uitgewerkt. In het Sociaal Plan wordt een onderscheid gemaakt tussen organisatiewijzigingen die zonder gedwongen ontslagen kunnen plaatsvinden en organisatiewijzigingen waarbij dat naar verwachting niet het geval zal kunnen zijn. Het uitgangspunt van dit Sociaal Plan is geen gedwongen ontslagen. Er is sprake van een reorganisatie zonder gedwongen ontslagen als de werkgever zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende herplaatsingsmogelijkheden heeft of om de werknemer van werk naar werk te begeleiden. Veelal zal hij de werknemer gelijk bij de mededeling dat de arbeidsplaats komt te vervallen een herplaatsingsaanbod kunnen doen. Indien de werkgever van mening is dat de organisatiewijziging niet zonder gedwongen collectieve ontslagen zal kunnen plaatsvinden, zal hij werknemersorganisaties tijdig uitnodigen voor onderbouwing en overleg. De raadpleging van de vakbonden zal plaats vinden als in het kader van een organisatieverandering een collectief ontslag van 20 of meer werknemers in een tijdvak van drie maanden zal plaatsvinden. Bij ondertekening is afgesproken dat er, uitgaande van aanvaarding door Tweede en Eerste Kamer vóór 1 juli 2014 van de WMO 2015 en de Wet Langdurige Zorg, voorafgaand daaraan geen aan die wetgeving gerelateerde gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden in het kader van reorganisaties. Het overleg heeft betrekking op het bespreken van eventuele mogelijkheden om gedwongen ontslagen te voorkomen of in aantal te verminderen. De intentie is om in het overleg tot overeenstemming te komen. Daarnaast zullen de werkgevers de vakbonden minimaal één maal per drie maanden uitnodigen om te overleggen over de voortgang van de reorganisaties en van de uitvoering van het Sociaal Plan. Als gedwongen ontslagen niet zijn uitgesloten is er geen sprake van een werkgelegenheidsgarantie, maar van een inspanningsplicht tot herplaatsing door de werkgever. In beide situaties heeft de werknemer recht op een pakket mobiliteitsbevorderende maatregelen, zoals belangstellingsregistratie, loopbaancoaching en indien noodzakelijk, om-, her- of bijscholing ter verwerving van noodzakelijke kennis of ervaring om in de nieuwe functie goed te kunnen functioneren. Daartegenover staat de plicht van de werknemer om een passende functie binnen de eigen werkmaatschappij te accepteren en zich aantoonbaar moet inspannen om de afspraken binnen het persoonlijk mobiliteitsplan te realiseren. In beide varianten genieten binnen de werkmaatschappij herplaatsingskandidaten van de eigen werkmaatschappij voorrang. Daarna komen herplaatsingskandidaten van andere werkmaatschappijen. De verschillende werkmaatschappijen/organisatieonderdelen fungeren binnen de holding van De Opbouw als onderscheiden (gemandateerde) werkgevers, die hun eigen HRM-beleid uitvoeren en in overleg met hun eigen medezeggenschapsorganen het werkgeverschap invullen. Op beperkte 4

5 terreinen vindt tussen de verschillende werkgevers afstemming plaats, met name met het oog op eenduidige administratieve verwerking en informatievoorziening. Bij de totstandkoming van dit Sociaal Plan is de intentie om een afstemming tussen de diverse werkgevers plaats te doen vinden, zodat de schaalgrootte optimaal kan worden benut. Het afsluiten van een gezamenlijk Sociaal Plan heeft geen invloed op het mandaat van de werkgevers binnen de holding, anders dan in dit Sociaal Plan overeengekomen. De werknemer kan voor de toepassing van het Sociaal Plan dan ook alleen rechten ontlenen jegens de eigen formele werkgever, zijnde de eigen werkmaatschappij. Rechten die werkmaatschappij overstijgend zijn, staan expliciet aangegeven in dit Sociaal Plan. Artikel 1 Begripsbepalingen Werkgever Stichting De Opbouw c.a., gevestigd te Utrecht, en elk van de daarbij aangesloten werkmaatschappijen/werkgevers, te weten: Lijn5 Zideris Prinsenstichting De Bilthuysen De Wiltzangk Zorgpalet Baarn-Soest Birkhoven Zorggoed ISZ De Brug Tevens is ten behoeve van algemene ondersteunende diensten een gezamenlijk bureau Kenniscentrum ingericht. De Raad van Bestuur en zijn ondersteunende staf zijn in het Bestuursbureau ondergebracht. Het zogenaamde Bb/Kc wordt als aparte werkgever beschouwd, met twee bestuurders: de Directeur Financiën/Kenniscentrum en de Secretaris Raad van Bestuur. Daar waar in de tekst De Opbouw wordt geschreven, worden alle werkgevers tezamen bedoeld, dan wel de volledige holding. NB De Opbouw sluit niet uit dat in de nabije toekomst een aantal kleinere zorgaanbieders zal verzoeken om overgenomen te worden door De Opbouw. Voor de eventuele directe gevolgen voor werknemers van een dergelijke overname is dit Sociaal Plan niet van toepassing, maar zal een specifieke afspraak met de betrokken werknemersorganisaties en/of de werknemers worden gemaakt. Voor werknemers van Stichting VV Beukenstein, die in de loop van 2014 zal worden opgenomen in De Opbouw, en die in dienst blijven van Stichting Beukenstein is dit Sociaal Plan niet van toepassing, maar geldt een eigen Sociaal Plan. Voor werknemers van Stichting VV Beukenstein die met werkzaamheden overgaan naar een van de werkmaatschappijen van De Opbouw geldt na overgang het Sociaal Plan van De Opbouw. Voor de overgang van medewerkers van Stichting VV Beukenstein wordt een apart overgangsprotocol opgesteld. Werknemer Degene die overeenkomstig de bepalingen van een van de vigerende cao s op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van een werkgever. 5

6 Werknemersorganisaties CNV Publieke Zaak, gevestigd te s-gravenhage NU 91, gevestigd te Utrecht RMU Werknemers, gevestigd te Veenendaal Reorganisatie Een inkrimping of wijziging van de werkzaamheden die leidt tot het vervallen of verplaatsen van de arbeidsplaats van werknemers, of die anderszins (rechts)positionele gevolgen voor werknemers heeft. Formatieplaatsenplan Een overzicht van: de huidige en nieuwe functies (inclusief waardering) en de bestaande en toekomstige formatieplaatsen Functie Een afgerond geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die de werknemer in opdracht verricht. Uitwisselbare functies Functies met verschillende benamingen, die naar aard, inhoud, functieniveau, benodigde competenties, beloning en omstandigheden wederkerig vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn, en ter uitvoering van de beleidsregels van het UWV als dezelfde functie kunnen worden beschouwd. Passende functie Functie van gelijkwaardig werk- en denkniveau bij de eigen werkgever, die de werknemer redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Onder persoonlijkheid, vooruitzichten en omstandigheden kunnen onder meer worden verstaan: interesse, gebleken capaciteiten, ervaring, leeftijd, gezondheidstoestand, opleiding en arbeidsvoorwaarden. Onder een passende functie wordt ook verstaan een functie die de werknemer binnen een redelijke termijn via de gebruikelijke inwerkperiode of via scholing zou kunnen vervullen. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau als de oude functie, maar kan ook maximaal een functieniveau hoger of een functieniveau lager zijn dan de oude functie. Voor wat betreft de afstand tussen woning en werk geldt, dat een functie passend is voor zover de reistijd woning-werk (enkele reis op basis van openbaar vervoer, gemeten via 9292.nl) niet meer is dan een uur. Indien er geen passende functie is met een reistijd van niet meer dan een uur per openbaar vervoer, is een functie eveneens passend indien de functie niet als passend kan worden beschouwd op basis van een reistijd per openbaar vervoer, maar wel indien betrokkene zou reizen met het bij het uitoefenen van zijn laatste functie gebruikelijke vervoermiddel (gemeten via snelste route). Indien de werknemer in zijn laatste functie al een langere reistijd dan een uur voor woon-werkverkeer had, dan is een functie passend voor zover deze langere reistijd niet wordt overschreden. Voor werknemers die per dag minder werken dan het aantal voltijdse uren, wordt de reistijd woningwerk naar rato van het aantal werkuren per dag berekend. 6

7 Een functie, die op basis van de voorgaande criteria passend is, wordt niet als zodanig aangemerkt, indien zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van sociale en/of medische aard zich aantoonbaar daartegen verzetten. Het is aan de werknemer om deze bezwarende omstandigheden overtuigend aan te tonen. Geschikte functie Functie die niet voldoet aan de criteria die gelden voor een passende functie, maar die werkgever en werknemer samen overeenkomen. Functieschaal De aan de zwaarte van de functie gekoppelde schaal in de van toepassing zijnde cao. Salaris Het tussen de werknemer en de werkgever overeengekomen bruto maandsalaris (schaal en periodiek) zoals bedoeld in de vigerende cao. Diensttijd (Anciënniteit) Het aantal jaren van het dienstverband met de werkgever inclusief de diensttijd bij de rechtsvoorganger(s) van de werkgever. CAO De voor de werkgever en werknemer geldende collectieve arbeidsovereenkomst. Dat kan zijn de cao Gehandicaptenzorg, de cao Jeugdzorg of de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamen Jeugdgezondheidszorg (VVT). Bedrijfsvestiging De eenheid waarbinnen volgens de Beleidsregels afspiegeling moet plaatsvinden. In het voorgenomen besluit voor een reorganisatie zal steeds worden vermeld welke eenheden als bedrijfsvestiging worden beschouwd zodat de (Centrale) Ondernemingsraad dat in zijn advies kan betrekken. Afspiegelingsbeginsel Het beginsel om boventalligheid te bepalen per categorie uitwisselbare functies op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Het personeel wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten: van 15 tot 25 jaar; van 25 tot 35 jaar; van 35 tot 45 jaar; van 45 tot 55 jaar; van 55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Voordat het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast in de desbetreffende categorie worden in de desbetreffende categorie uitwisselbare functies eerst de werknemers boventallig verklaard die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Van deze werknemers wordt de werknemer met de kortste diensttijd als eerste boventallig verklaard. Hierna zal de personeelsreductie evenredig over de leeftijdsgroepen verdeeld worden zodat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is. Binnen elke leeftijdsgroep zal de werknemer met de kortste diensttijd als eerste boventallig worden verklaard. Bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel worden de Beleidsregels Ontslagtaak UWV gevolgd. 7

8 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur 1. Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers, die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een van de werkgevers hebben, en van wie de (rechts)positie gevolgen ondervindt als direct gevolg van een reorganisatie. Het is niet van toepassing indien om andere redenen dan een reorganisatie het dienstverband wordt beëindigd (bijvoorbeeld bij tekortkoming in de nakoming van verplichtingen, wegens dringende reden, na twee jaar arbeidsongeschiktheid of bij pensionering). Dit Sociaal Plan is eveneens van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien de rechtspositie tussentijds - dat wil zeggen voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt - gevolgen ondervindt als direct gevolg van een reorganisatie. Bij werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigen de mobiliteitstermijn en eventuele toepassing van rechten voortkomend uit dit Sociaal Plan in elk geval op de dag dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Met de inwerkingtreding van dit Sociaal Plan vervallen alle sociale paragrafen en sociale plannen die binnen De Opbouw of binnen één van de tot De Opbouw behorende werkgevers van toepassing zijn. Werknemers kunnen aan eerder afgesloten sociale paragrafen of plannen geen aanspraken meer aan ontlenen. Reeds ingegane individuele aanspraken die schriftelijk zijn vastgelegd blijven van kracht. Uitzondering is de toepassing van het vigerende Sociaal Plan van Prinsenstichting. Dit plan eindigt op 1 augustus 2014 en wordt niet verlengd, maar blijft tot die einddatum van toepassing. Met ingang van 1 augustus 2014 is het Sociaal Plan, zoals dat van kracht is voor de andere werkgevers binnen De Opbouw ook van toepassing op medewerkers van Prinsenstichting. Daar waar aanvullende, niet conflicterende afspraken zijn gemaakt in het Sociaal Plan voor werkgevers binnen De Opbouw, zijn deze ook van toepassing voor medewerkers Prinsenstichting met ingang van de datum genoemd in artikel 2.2 Indien bepalingen in dit Sociaal Plan conflicteren met bepalingen van de van toepassing zijnde cao, prevaleren de bepalingen van de cao. 2. Werkingsduur Het Sociaal Plan geldt vanaf 14 mei 2014 en eindigt van rechtswege op 31 maart Indien geen der partijen voor 1 januari 2015 het Sociaal Plan opzegt, worden de afspraken in het plan stilzwijgend verlengd tot 1 juli Ingegane rechten voortvloeiend uit dit Sociaal Plan blijven van kracht, ook nadat de werkingsduur van het Sociaal Plan is verstreken. Niet later dan 6 maanden voor het verstrijken van de looptijd zullen partijen het Sociaal Plan evalueren. Werkgever zal de werknemersorganisaties daartoe tijdig uitnodigen. Onderdeel van deze evaluatie is de bespreking van de verlenging van de werkingsduur en eventuele aanpassingen. 3. Periodiek overleg Ten minste vier maal per jaar voeren partijen overleg over de uitvoering van dit Sociaal Plan. Werkgever zal de werknemersorganisaties daartoe tijdig uitnodigen. 4. Aanpassing Indien tijdens de werkingsduur omstandigheden, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving hiertoe aanleiding geven, zullen partijen tijdig in overleg treden over eventuele aanpassing van dit Sociaal Plan. De partij die hiertoe aanleiding ziet zal de andere partijen voor overleg uitnodigen. 8

9 Artikel 3 Doel van het Sociaal Plan 1. Hoofddoelstellingen en verantwoordelijkheden werkgevers Partijen voorzien een aantal reorganisaties bij de verschillende werkgevers gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan. Het Sociaal Plan heeft enerzijds ten doel de negatieve sociale en financiële gevolgen van de reorganisaties voor de werknemers zo veel mogelijk op te vangen, en anderzijds procedures op te stellen die nodig zijn om deze reorganisatie(s) op een sociaal verantwoorde wijze te doen verlopen. Het Sociaal Plan heeft tevens ten doel om als de voorziene reorganisaties hebben plaatsgevonden, zowel organisatorisch als qua personeelsopbouw een perspectiefrijke organisatie neer te zetten, waarbij kwaliteiten van werknemers kunnen worden benut en ontwikkeld, en continuïteit van de onderneming wordt gewaarborgd. Reorganisaties zullen veelal gepaard gaan met een verlies aan arbeidsplaatsen, aanvullend op het vertrek van werknemers op eigen verzoek of het beëindigen van flexibele contracten. Daarnaast kan als direct gevolg van de aanpassingen in de organisatie, een aantal werknemers van functie of locatie veranderen. De Opbouw rekent het tot haar verantwoordelijkheid zo veel mogelijk te streven naar een passende vervangende functie voor werknemers die door een reorganisatie boventallig worden. De doelstellingen van dit Sociaal Plan ondersteunen de verantwoordelijkheid van de werkgever om de instroom van werknemers in een uitkering zo veel mogelijk te reduceren. De Opbouw zal dit trachten te bereiken door: 1. Het bieden van ondersteuning, waaronder ook bemiddeling, om de kansen bij het vinden van nieuw werk, zowel bij de eigen werkmaatschappij als elders binnen De Opbouw zo gunstig mogelijk te maken. Deze activiteiten worden verricht door een of meer daartoe specifiek aangewezen personen in een gezamenlijk Mobiliteitscentrum, in nauwe samenwerking met de lijnmanagers en HR-managers. 2. Het bieden van ondersteuning, waaronder ook bemiddeling, bij het vinden van een nieuwe werkkring buiten De Opbouw (externe mobiliteit). 3. Zo nodig zal werkgever extra capaciteit ten behoeve van outplacementondersteuning inschakelen teneinde de bovengenoemde doelstellingen te realiseren. 2. Instrumenten werkgever Gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan worden de volgende instrumenten gehanteerd: een actief intern wervings-, begeleidings-, herplaatsings- en benoemingsbeleid binnen de werkmaatschappij(en); om-, her- en bijscholing van werknemers om de herplaatsing te kunnen realiseren; individuele interne begeleiding bij de mobiliteit (o.a. training, persoonlijke intake, maatwerkafspraken); begeleiding bij het zoeken naar een werkkring op de externe arbeidsmarkt buiten De Opbouw; begeleiding bij heroriëntatie, eventuele noodzakelijke om-, her- en bijscholing; voor zo ver mogelijk vervanging van flexibele arbeidskrachten (w.o. uitzendkrachten) door herplaatsingskandidaten, een en ander binnen de definitie van het begrip passende functie ; andere passende individueel afgestemde instrumenten. 9

10 3. Beschikbaarstelling Sociaal Plan De Opbouw draagt er zorg voor dat voor elke werknemer een exemplaar van dit Sociaal Plan beschikbaar is, onmiddellijk nadat het door de partijen definitief is overeengekomen en ondertekend. Tevens wordt het Sociaal Plan geplaatst op de intranetsites van de onderscheiden werkmaatschappijen van De Opbouw en via het documentbeheerssysteem beschikbaar gesteld aan iedere werknemer. 4. Regie Sociaal Plan De regie over de uitvoering van het Sociaal Plan wordt gevoerd door, of onder mandaat van, de voorzitter Raad van Bestuur van De Opbouw. Hij zorgt er tevens voor dat het Sociaal Plan naar de directeuren van de werkmaatschappijen gecommuniceerd wordt. Artikel 4 Uitgangspunten 1. De werkgever zal bij iedere reorganisatie een nieuw reorganisatieplan opstellen of een wijziging aanbrengen op het reeds bestaande formatieplan. Het reorganisatieplan omvat ten minste: de bedrijfsvestiging waar de reorganisatie zal plaatsvinden; het aantal en de soorten functies (taken en functie-eisen) in de bedrijfsvestiging met niveauaanduiding (salarisschaal), zowel voor als na de reorganisatie; welke functies nieuw zijn en welke functies vervallen; welke functies in het nieuwe formatieplan uitwisselbaar zijn met de functies in de bestaande formatie, dit met inachtneming van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV; het aantal fte s per functie, zowel voor als na de reorganisatie; peildatum voor toepassing afspiegelingsbeginsel; een omschrijving van een toekomstbestendige organisatie en een gezonde leeftijdsopbouw van de werknemers. In de bijlage is de opzet van een reorganisatieplan verder uitgewerkt. 2. Het bestuur van De Opbouw en alle bij De Opbouw aangesloten werkmaatschappijen afzonderlijk ondernemen alles wat in redelijkheid verwacht mag worden om de werkgelegenheid voor hun werknemers zo veel mogelijk te behouden. Gelet op de in de preambule geschetste ontwikkelingen en omstandigheden zal in een aantal gevallen gedwongen ontslagen echter naar verwachting onvermijdelijk zijn. Indien de werkgever van mening is dat de organisatiewijziging niet zonder gedwongen ontslagen zal kunnen plaatsvinden, zal hij werknemersorganisaties tijdig uitnodigen voor onderbouwing en overleg indien er mogelijk sprake is van een collectief ontslag van 20 of meer werknemers. Het overleg heeft betrekking op het bespreken van eventuele mogelijkheden om gedwongen ontslagen te voorkomen of in aantal te verminderen. De intentie is om in het overleg tot overeenstemming te komen. De Opbouw en de daarvan deel uit makende werkmaatschappijen hebben een inspanningsverplichting om de werknemer van wie de arbeidsplaats vervalt, optimaal te begeleiden bij het vinden van een andere passende functie, zeker als gedwongen ontslagen niet kunnen worden uitgesloten. Eerst wordt dan getracht de werknemer te herplaatsen bij de eigen werkmaatschappij en als dat niet lukt, op vrijwillige basis, bij een andere werkmaatschappij binnen De Opbouw. Als dat ook niet lukt wordt gekeken naar de mogelijkheden buiten De Opbouw. Om een en ander optimaal te begeleiden zal door De Opbouw een gezamenlijk Mobiliteitscentrum worden ingericht, eventueel in samenwerking met andere organisaties. 10

11 De activiteiten van het Mobiliteitscentrum bestaan onder meer uit het (doen) voeren van een belangstellings- en herplaatsingsregistratie, het ondersteunen van boventallige werknemers bij het opstellen van een mobiliteitsplan, het volgen en begeleiden van boventallige werknemers bij het vinden van een passende functie binnen en buiten De Opbouw, het attenderen op vacatures en het aanbieden van om- en bijscholing. 3. De werknemer, die als gevolg van een reorganisatie boventallig wordt of is, heeft bij de vervulling van vacatures bij de eigen werkgever een voorrangsstatus. Dit is verder uitgewerkt in artikel 9 lid De werknemer dient te werken in een functie waarvoor hij voldoende capaciteiten en competenties heeft, en waarin hij optimaal kan functioneren. De capaciteiten en competenties van de werknemer moeten zo veel mogelijk tot zijn recht komen. Artikel 5 Algemene bepalingen en voorwaarden 1. Informatieverstrekking door werkgever De werkgever zal iedere reorganisatie zorgvuldig uitvoeren en informeert indien nodig zo tijdig en volledig mogelijk de werknemers, (centrale) ondernemingsraad en werknemersorganisaties. Beslissingen op grond van dit Sociaal Plan die de individuele werknemer aangaan zullen schriftelijk worden vastgelegd. Zij zullen zodanig aan de werknemer ter kennis worden gebracht dat de ontvangstdatum objectief vaststaat (bijvoorbeeld kennisgeving van ontvangst, ontvangstbevestiging of ). De werknemers, (centrale) ondernemingsraad en werknemersorganisaties zullen periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van de reorganisaties. 2. Vastlegging uitgangspositie en belangstellingsregistratie Voorafgaand aan de uitvoering van een reorganisatie zullen op basis van het formatieplaatsenplan de personele- en dienstgegevens van de betrokken werknemers worden geïnventariseerd. Daarbij zal de uitgangspositie van de betrokken werknemers met betrekking tot diensttijd, functie, salaris en eventuele aanvullende arbeidsvoorwaarden schriftelijk worden vastgelegd en aan betrokken werknemers worden uitgereikt. Tevens wordt onder betrokken werknemers een belangstellingsregistratie gehouden. Deze heeft tot doel na te gaan welke functies de werknemer ambieert zowel bij de eigen als bij andere werkmaatschappijen binnen De Opbouw. Hierbij wordt tevens nagegaan met welke persoonlijke omstandigheden van de werknemer bij het herplaatsingsproces rekening moet worden gehouden. 3. Informatieverstrekking door werknemer De werknemer, die een beroep doet op de financiële voorzieningen van het Sociaal Plan, verplicht zich de ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid aan de werkgever te verstrekken. Het geven van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen en het oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen, kan uitsluiting van verdere toepassing van het Sociaal Plan tot gevolg hebben en kan leiden tot terugvordering van het inmiddels betaalbaar gestelde. 11

12 4. Fiscale afwikkeling Alle in het Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn bruto vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. 5. Mogelijkheid tot bezwaar De werknemer die van mening is dat dit Sociaal Plan op onjuiste wijze, dan wel niet naar redelijkheid of billijkheid, op hem wordt toegepast, treedt hierover uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst van de desbetreffende beslissing in overleg met de werkgever. De werknemer kan zich in dat overleg laten bijstaan. De uitkomst van het overleg wordt door werkgever schriftelijk vastgelegd. Indien dit overleg met de werkgever niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de werknemer schriftelijk een bezwaar indienen bij de bezwarencommissie als omschreven in artikel 15. Dit bezwaar moet worden ingediend uiterlijk op de vijfde werkdag nadat de werknemer de schriftelijke vastlegging van het overleg met werkgever heeft ontvangen. Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking ten aanzien van de uitvoering van de bestreden beslissing, behoudens indien er een onomkeerbare situatie zou ontstaan. 6. Hardheidsclausule Indien toepassing van het Sociaal Plan voor een individuele werknemer zou leiden tot een onbillijke situatie, zal de werkgever van het Sociaal Plan afwijken ten gunste van de werknemer. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever handelen in de geest van het Sociaal Plan. Artikel 6 Fasering reorganisatie In het reorganisatieproces worden de volgende fasen onderscheiden: 1. Voorfase Deze fase gaat vooraf aan een (voorgenomen) reorganisatie. Tijdens de voorfase wordt aan werknemers zoveel als mogelijk is meegedeeld wat de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van werkzaamheden en werkgelegenheid zijn binnen hun werkmaatschappij. Tijdens de voorfase hebben werknemers, die mogelijk boventallig worden verklaard, de mogelijkheid vast gebruik te maken van instrumenten waarmee zij hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. De voorfase is verder uitgewerkt in artikel Herplaatsings- en bemiddelingsfasen Deze fasen gaan voor de werknemer in vanaf het moment dat hem is meegedeeld dat zijn arbeidsplaats komt te vervallen en dat hij boventallig zal worden. Tijdens de herplaatsings- en bemiddelingsfasen wordt in de volgende sub-fasen gekeken naar de mogelijkheden tot: A. Interne herplaatsing binnen de eigen werkmaatschappij Eerst wordt bekeken of herplaatsing mogelijk is op een passende functie binnen de bedrijfsvestiging waar de werknemer werkzaam is; Vervolgens wordt gekeken naar herplaatsing binnen een andere bedrijfsvestiging binnen de eigen werkmaatschappij. Dit betreft bij voorkeur de functie waarin de werknemer werkzaam is, maar kan ook een andere passende functie betreffen; 12

13 B. Herplaatsing elders binnen De Opbouw Kan de werknemer niet geplaatst worden bij de eigen werkgever, dan wordt gekeken naar herplaatsing binnen een andere werkmaatschappij van De Opbouw met dezelfde cao als de cao die voor de werknemer reeds van toepassing is; En vervolgens naar herplaatsing binnen een andere werkmaatschappij van De Opbouw met een andere cao dan de cao die voor de werknemer reeds van toepassing is; C. Herplaatsing buiten De Opbouw Zijn er geen mogelijkheden binnen De Opbouw, dan wordt gekeken naar mogelijke acceptatie van een functie buiten De Opbouw. De herplaatsings- en bemiddelingsfasen zijn verder uitgewerkt in de artikelen 8 tot en met 11. De verschillende sub-fasen kunnen elkaar deels overlappen. Artikel 7 Voorfase Voorafgaand aan een reorganisatie is er waar mogelijk een voorfase. De voorfase wordt voorbereid door de directeur van de betreffende werkmaatschappij in overleg met het relevante medezeggenschapsorgaan. De formele afweging, en dus ook de medezeggenschap over deze afweging is een aangelegenheid van de Raad van Bestuur, aangezien reorganisaties mogelijk consequenties zullen hebben die in haar gevolgen werkmaatschappij overstijgend kunnen zijn. Tijdens een voorfase is een reorganisatie waarschijnlijk, maar heeft nog niet de status van een voorgenomen besluit. Een adviesaanvraag is dan ook nog niet aan de orde. Wel zal de (centrale) medezeggenschap voorafgaand aan de aankondiging van een voorfase hiervan op de hoogte worden gesteld. Bij de voorfase zal de risicogroep worden gedefinieerd als de groep werknemers die van de (voorgenomen) reorganisatie (rechts)positionele gevolgen kunnen ondervinden. Tijdens de voorfase wordt aan deze werknemers zoveel als mogelijk meegedeeld wat de te verwachten ontwikkelingen zijn. Gedurende de voorfase kunnen de desbetreffende werknemers om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten, gebruik maken van de volgende faciliteiten: Belangstellingsregistratie en loopbaancoaching Scholings-/coachingstrajecten ter bevordering van inzetbaarheid op de arbeidsmarkt (intern en extern) De werkgever overweegt per reorganisatie de mogelijkheid van een aanvullende vertrekstimulerende regeling te treffen. Deelname aan de aangeboden trajecten en gebruikmaking van de aangeboden faciliteiten geschiedt op vrijwillige basis. 13

14 Artikel 8 Boventalligheid en herplaatsing 1. Vaststelling van boventalligheid Indien door een reorganisatie arbeidsplaatsen komen te vervallen worden de werknemers, die het betreft, boventallig verklaard. De werknemer is boventallig met ingang van de datum waarop de arbeidsplaats daadwerkelijk vervalt. In de voorfase kan een vooraankondiging van verwachte boventalligheid worden gedaan. Vaststelling van boventalligheid vindt plaats volgens het afspiegelingsbeginsel. De peildatum voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel wordt steeds in de adviesaanvraag voor de desbetreffende reorganisatie vermeld. Afspiegeling is niet aan de orde als een unieke functie (een functie die slechts door één werknemer wordt bekleed) komt te vervallen. Evenmin is afspiegeling aan de orde bij een categorie uitwisselbare functies die geheel komt te vervallen of indien een bedrijfsvestiging gesloten wordt. In die gevallen worden alle werknemers die de functie vervullen of die bij de bedrijfsvestiging werkzaam zijn boventallig. 2. Mededeling van boventalligheid Indien vaststaat dat de werknemer boventallig wordt, zal de direct leidinggevende de werknemer dit in een persoonlijk gesprek meedelen. De werknemer is vanaf die dag herplaatsingskandidaat en tevens start dan de herplaatsings- en bemiddelingstermijn. In het gesprek wordt ook meegedeeld of het een reorganisatie met of zonder gedwongen ontslagen betreft, en wordt voor zover mogelijk meegedeeld wanneer de boventalligheid ingaat en worden afspraken gemaakt over de afronding en/of overdracht van de werkzaamheden. Indien al duidelijk is dat er herplaatsingsmogelijkheden zijn, dan worden deze met de werknemer besproken. De werkgever zal de mededeling en het besprokene uiterlijk twee dagen na het gesprek schriftelijk aan de werknemer bevestigen. 3. Duur van de herplaatsings- en bemiddelingstermijn De herplaatsings- en bemiddelingstermijn gaat indien mogelijk 6 maanden, maar in ieder geval 3 maanden voor het intreden van de boventalligheid in. Gedurende deze herplaatsings- of bemiddelingstermijn wordt aan de werknemers voldoende tijd ter beschikking gesteld om conform de in het persoonlijk mobiliteitsplan overeengekomen activiteiten uit te voeren. Indien gedwongen ontslagen niet zijn uitgesloten wordt de werknemer vanaf het intreden van de boventalligheid vrijgesteld van zijn eigen werkzaamheden. De periode van boventalligheid tot aan het einde van het dienstverband is afhankelijk van de duur van het dienstverband op het moment van het intreden van de boventalligheid, volgens onderstaande tabel: Dienstverband bij intreden boventalligheid Duur boventalligheidsperiode Korter dan 5 jaar 6 maanden 5 jaar of langer, maar korter dan 10 jaar 7 maanden 10 jaar of langer, maar korter dan 15 jaar 8 maanden 15 jaar of langer 9 maanden De voor de werknemer geldende opzegtermijn maakt deel uit van de boventalligheidsperiode. Gedurende de periode van boventalligheid kan de werknemer voor maximaal 60% van diens werktijd worden ingeschakeld voor vervangende werkzaamheden. De tijdsbesteding mag niet conflicterend zijn met de in het persoonlijk mobiliteitsplan aangegeven tijdbesteding, noodzakelijk voor het traject van mobiliteitsbegeleiding. 14

15 De duur van de herplaatsings- en bemiddelingstermijn, inclusief de boventalligheidperiode, is ten minste 9 maanden. 4. Activiteiten gedurende de herplaatsings- en bemiddelingstermijn Bij de start van de herplaatsings- en bemiddelingstermijn wordt door de werkgever met de herplaatsingskandidaat een afspraak gemaakt over de termijn waarbinnen door de werknemer in overleg met het Mobiliteitscentrum een mobiliteitsplan wordt opgesteld. In het mobiliteitsplan wordt vastgelegd welke acties op welke termijn door de werknemer met actieve ondersteuning van het Mobiliteitscentrum worden ondernomen om een nieuwe functie te verwerven. Tijdens de periode van boventalligheid kan de werkgever voorkomende werkzaamheden met een tijdelijk of eenmalig karakter aan de werknemer opdragen mits deze werkzaamheden in redelijkheid en billijkheid vallen binnen de mogelijkheden van de werknemer. De omvang van de inzet van de werknemer mag niet meer bedragen dan 60% van de omvang van het dienstverband, gerekend over een maandperiode en mag niet belemmerend werken op de arbeidsmobiliteit van de werknemer. Onderdeel van het mobiliteitsplan kan dan zijn de inzet en financiering van instrumenten en voorzieningen, zoals onderzoek naar beschikbare competenties, scholing, externe loopbaanbemiddeling, detachering, (professionele) ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf en dergelijke. Het Mobiliteitscentrum kan hierbij gebruik maken van externe ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een outplacementbureau. De aan de overeengekomen inzet van instrumenten en voorzieningen verbonden kosten komen voor rekening van de werkgever. Het individuele mobiliteitsplan moet door het Mobiliteitscentrum worden goedgekeurd en wordt voor akkoord ondertekend door werkgever en werknemer. Indien onenigheid over de inhoud van het mobiliteitsplan er toe leidt dat 4 weken na de start van de herplaatsingstermijn het mobiliteitscontract nog niet ondertekend is, zal de kwestie door de meest gerede partij aan de Bezwarencommissie worden voorgelegd. Zonder uitdrukkelijke overeenstemming met de werkgever is het de herplaatsingskandidaat niet toegestaan om voor een derde te gaan werken gedurende het dienstverband met werkgever. 5. Inspanningsverplichting herplaatsingskandidaat Op de herplaatsingskandidaat rust de inspanningsverplichting om zich tijdens de herplaatsingsperiode aantoonbaar actief in te zetten voor het vinden van een nieuwe functie. Dit betekent onder meer dat hij: zich actief zal inzetten voor het opstellen van een persoonlijk mobiliteitsplan; actief zal zoeken naar vacatures binnen de eigen werkgever, binnen De Opbouw of buiten De Opbouw; actief zal solliciteren naar vacatures binnen de eigen werkgever dan wel binnen of buiten De Opbouw; een aanbod voor een passende functie binnen de eigen werkgever zal accepteren; zich aantoonbaar inspant om de stappen, die in het persoonlijk mobiliteitsplan zijn vastgelegd, te doorlopen; een aanbod voor een functie buiten de eigen werkgever, in alle redelijkheid en billijkheid, zal accepteren. 15

16 6. Sanctie bij onvoldoende inspanningen tijdens de herplaatsingstermijn Indien de werknemer onvoldoende voldoet aan zijn hierboven omschreven inspanningsverplichting, zonder dat naar het oordeel van werkgever een redelijke grond aanwezig is, kan de werkgever de werknemer een schriftelijke waarschuwing geven. Blijft de werkgever van mening dat de inspanningen van de werknemer onvoldoende zijn, dan kan hij de werknemer uitsluiten van de voorzieningen van dit Sociaal Plan. Werkgever zal dan overgaan tot een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft de mogelijkheid de beslissing van werkgever tot uitsluiting van de voorzieningen van het Sociaal Plan voor te leggen aan de Bezwarencommissie. Artikel 9 Herplaatsing binnen en buiten de eigen werkmaatschappij 1. Herplaatsingsprocedure Bij de herplaatsingsprocedure wordt rekening gehouden met de informatie die verkregen is door de belangstellingsregistratie. Zo veel mogelijk zal worden getracht om herplaatsingskandidaten een passende functie aan te bieden. Een aanbod voor functie vermeldt altijd de functieomschrijving en functie-eisen, de ingangsdatum, de standplaats, de geldende arbeidsvoorwaarden en een vergelijking met de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden en, indien mogelijk, of het een functie betreft die voor de werknemer passend wordt geacht. Vacatures worden bij voorrang aangeboden aan herplaatsingskandidaten van de eigen werkmaatschappij. Voor de vervulling van een vacature komt een herplaatsingskandidaat in aanmerking die voor de vacature geschikt is of binnen een redelijke termijn geschikt is te maken. Indien meerdere herplaatsingskandidaten voor de vacature in aanmerking komen, wordt de keuze bepaald door het leeftijdscohort van de functie waarbinnen de vacature is met de minste werknemers, aan te vullen met een in aanmerking komende herplaatsingskandidaat uit hetzelfde leeftijdscohort. Mochten er in dat leeftijdscohort meerdere kandidaten zijn, dan gaat de kandidaat met de hoogste anciënniteit voor op de andere kandidaten. Zijn er geen kandidaten uit hetzelfde leeftijdscohort, dan vindt de vervulling van de vacature plaats in het eerstvolgende leeftijdscohort met de minste werknemers waarbinnen wel een of meer in aanmerking komende herplaatsingskandidaten aanwezig zijn. Zijn alle leeftijdscohorten met een zelfde aantal werknemers gevuld, dan wordt de kandidaat met de hoogste anciënniteit geplaatst. Indien er geen geschikte herplaatsingskandidaten van de eigen werkgever zijn, wordt de vacature aangeboden aan herplaatsingskandidaten uit andere werkgevers binnen De Opbouw. Ook zij komen voor de vervulling in aanmerking als zij voor de vacature geschikt zijn of binnen een redelijke termijn geschikt zijn te maken. Indien meerdere van deze herplaatsingskandidaten voor de vacature in aanmerking komen mag de werkmaatschappij kiezen voor de meest geschikte kandidaat. Indien daarna nog vacatures resteren, zullen deze worden aangeboden aan werknemers van de werkgevers binnen De Opbouw volgens de reguliere interne procedure. Indien daarna nog vacatures resteren, zullen deze worden aangeboden aan voormalig werknemers, tot een maximum van 6 maanden na gedwongen uitdiensttreding. Als er daarna nog vacatures resteren dan mogen deze, na toestemming van de voorzitter Raad van Bestuur, worden opengesteld voor kandidaten van buiten De Opbouw. 16

17 Resumerend betekent dit dat openstelling van vacatures als volgt geschiedt: 1. herplaatsingskandidaten van de eigen werkgever; 2. herplaatsingskandidaten van andere werkgevers binnen De Opbouw; 3. reguliere interne openstelling; 4. voormalig werknemers, tot een maximum van 6 maanden na gedwongen uitdiensttreding; 5. na toestemming van de voorzitter Raad van Bestuur, externe openstelling. Bij bovenstaande geldt dat werknemers met een arbeidshandicap die moeten worden herplaatst, steeds voorrang genieten boven herplaatsingskandidaten, ook als zij zelf geen herplaatsingskandidaat ten gevolge van een reorganisatie zijn 1. Binnen bovenstaande rangorde geldt steeds dat herplaatsingskandidaten die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt pas voor de vervulling van een vacature in aanmerking komen als vervulling door een kandidaat uit een van de leeftijdscohorten niet mogelijk is. 2. Overeenstemming over een aanbod voor een (passende) functie Indien de werkgever en de herplaatsingskandidaat overeenstemming bereiken over het functieaanbod ontvangt de werknemer een schriftelijke bevestiging alsmede een nieuwe arbeidsovereenkomst of een aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst. De werknemer verliest dan de status van herplaatsingskandidaat, en de herplaatsings- en bemiddelingstermijn eindigt voor hem. 3. Weigering van een aanbod voor een (passende) functie Indien het aanbod een geschikte, maar niet-passende functie betreft dan is de herplaatsingskandidaat niet verplicht om het aanbod te aanvaarden. De herplaatsingskandidaat is wel verplicht om een aanbod voor een passende functie bij de eigen werkgever te aanvaarden. De werknemer treedt uiterlijk op de vijfde werkdag na ontvangst van het aanbod in overleg met de werkgever indien hij niet akkoord gaat met het aanbod van een passende functie. De uitkomst van het overleg wordt door werkgever schriftelijk vastgelegd. Indien dit niet leidt tot overeenstemming kan de werknemer uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst van de schriftelijke vastlegging van het overleg bij de Bezwarencommissie bezwaar indienen tegen het aanbod van de passende functie. Na de uitspraak van de Bezwarencommissie zal de werkgever de werknemer schriftelijk en gemotiveerd meedelen of het aanbod al dan niet wordt gehandhaafd. Indien de werkgever het eerdere aanbod voor een passende functie intrekt, herleeft de situatie alsof de betreffende functie niet is aangeboden. Wordt het aanbod voor de passende functie door de werkgever gehandhaafd, dan zal de werknemer de werkgever na uiterlijk vijf werkdagen schriftelijk en gemotiveerd meedelen of hij het aanbod al dan niet accepteert. Indien de werknemer het aanbod alsnog weigert, zonder dat daarvoor naar het oordeel van de werkgever een redelijke grond aanwezig is, verliest hij de status van herplaatsingskandidaat en wordt hij uitgesloten van verdere gebruikmaking van faciliteiten en voorzieningen van het Sociaal Plan. De werkgever zal overgaan tot een procedure ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 1 Zie 5 van hoofdstuk 20 (Herplaatsing) van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. 17

18 4. Gevolgen weigering van een aanbod voor een passende functie Indien de weigering van een aangeboden passende functie tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst leidt, dan kan dit gevolgen hebben voor het recht op een werkloosheidsuitkering. De werkgever zal deze gevolgen op geen enkele wijze compenseren. In een dergelijk geval zal de werkgever UWV niet actief benaderen, maar hij is wel verplicht om desgevraagd naar waarheid informatie te verschaffen. 5. Arbeidsvoorwaarden na herplaatsing binnen de eigen werkmaatschappij Bij herplaatsing binnen de eigen werkmaatschappij geldt de navolgende arbeidsvoorwaardelijke regeling: a. Bij herplaatsing in de gelijke of in een hogere salarisschaal bij gelijkblijvende cao zijn de bij de functie behorende arbeidsvoorwaarden direct van toepassing. b. Bij herplaatsing in een lagere salarisschaal, bij gelijkblijvende of andere cao, blijven de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de oorspronkelijke cao, inclusief eventuele doorgroei in de schaal, nog gedurende een aantal maanden na herplaatsing van toepassing. De duur van de garantie is afhankelijk van inschaling en dienstjaren volgens onderstaande tabel: VVT en GHZ Jeugdzorg MNT Dienstjaren Duur garantie t/m FWG 25 t/m schaal 4 < 5 dienstjaren 51 maanden t/m FWG 25 t/m schaal 4 5 dienstjaren 63 maanden FWG 30/35 schaal 5 < 5 dienstjaren 39 maanden FWG 30/35 schaal 5 5 dienstjaren 51 maanden FWG 40/45 schaal 6 en 7 < 5 dienstjaren 33 maanden FWG 40/45 schaal 6 en 7 5 dienstjaren 39 maanden FWG 50/55 schaal 8, 9 en 10 < 5 dienstjaren 27 maanden FWG 50/55 schaal 8, 9 en 10 5 dienstjaren 33 maanden FWG 60 en hoger schaal 11 en hoger 21 maanden c. Indien de arbeidsduur wijzigt, wordt het salaris aangepast aan de gewijzigde arbeidsduur. Indien er in de oude functie sprake was van een onregelmatigheidstoeslag geldt het bepaalde onder h. d. Na afloop van de garantieperiode volgens bovenstaande tabel wordt het salaris van de werknemer ingepast in de salarisschaal van de cao behorende bij de nieuwe functie. Inpassing in de nieuwe salarisschaal vindt plaats op hetzelfde salaris, of indien dat niet mogelijk is op het naast hogere bedrag. Ook de overige arbeidsvoorwaarden conform de cao zijn vanaf dat moment van toepassing. e. Indien het oorspronkelijke salaris hoger is dan het maximum van de nieuwe salarisschaal, dan wordt de werknemer ingepast op het maximum van de nieuwe salarisschaal. Het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris wordt vastgesteld in de vorm van een persoonlijke toeslag. De persoonlijke toeslag wordt berekend naar de situatie na afloop van de garantieperiode. f. De hoogte van de persoonlijke toeslag wordt eenmalig vastgesteld. De persoonlijke toeslag wordt niet verhoogd met eventuele cao-verhogingen. De persoonlijke toeslag maakt deel uit van het pensioengevend salaris. g. De duur van de persoonlijke toeslag is een maand voor elk vol dienstjaar. In overleg met de werknemer kan naar wens van de werknemer het bedrag in een keer, of verspreid in maximaal drie termijnen in twee opeenvolgende kalenderjaren worden uitgekeerd. h. Functie gerelateerde toeslagen of emolumenten worden direct aangepast aan de veranderde functie/situatie. 18

19 i. Indien in de oorspronkelijke functie sprake was van onregelmatigheid, waar daar in de nieuwe situatie geen sprake meer van is, vervalt de onregelmatigheidstoeslag. Indien de werknemer in de oorspronkelijke functie ten minste 2 jaar een onregelmatigheidstoeslag ontving, ontvangt de werknemer een tegemoetkoming voor het wegvallen van de onregelmatigheidstoeslag. De tegemoetkoming bedraagt gedurende het eerste jaar 75%, gedurende het tweede jaar 50% en gedurende het derde jaar 25% van de onregelmatigheidstoeslag die de werknemer ontving. j. Indien en voor zover de werknemer bij herplaatsing rechten kan ontlenen aan een met de regelingen uit dit artikel vergelijkbare regeling uit de voor hem geldende cao, geldt in plaats van de regeling uit dit artikel de regeling uit de cao. k. Gedurende de garantieperiode hebben zowel de oorspronkelijke werkgever als de werknemer een inspanningsverplichting 2 om terug te keren naar een functie op het oorspronkelijke niveau. Gedurende deze periode behoudt de werknemer de voorrangsstatus van herplaatsingskandidaat. Indien de werknemer gedurende deze periode een aanbod van een passende functie op het oorspronkelijke niveau afwijst, zijn de bij de functie behorende arbeidsvoorwaarden direct van toepassing en vindt geen compensatie plaats op grond van de onderdelen d tot en met f van dit artikellid. Artikel 10 Aanvullende bepalingen bij herplaatsing elders binnen De Opbouw 1. Vergoeding voor verlies anciënniteitsrechten na herplaatsing naar een andere werkgever binnen De Opbouw Bij herplaatsing binnen De Opbouw naar een andere dan de oorspronkelijke werkgever worden de anciënniteitsrechten van de werknemer door de nieuwe werkgever niet overgenomen. Voor het verlies van de anciënniteitsrechten ontvangt de werknemer de volgende vergoeding: 1/6 de maandsalaris per zes maanden diensttijd voor de eerste 10 dienstjaren; 1/4 de maandsalaris per zes maanden diensttijd voor de dienstjaren daarna. Als maandsalaris geldt het bruto maandsalaris vóór herplaatsing. Het maximum van de vergoeding bedraagt (bruto), of een jaarsalaris als dat hoger is dan (bruto). De vergoeding wordt als bedrag ineens uitbetaald door de oorspronkelijke werkgever. In overleg met de werknemer kan naar wens van de werknemer het bedrag in een keer, of verspreid in maximaal drie termijnen in twee opeenvolgende kalenderjaren worden uitgekeerd. 2. Extra reiskosten na herplaatsing binnen De Opbouw Indien de werknemer ten gevolge van herplaatsing binnen De Opbouw meer kilometers moet gaan reizen, dan worden de reële meerkosten vergoed volgens onderstaande regeling: De vergoeding voor deze kilometers is gelijk aan de vergoeding voor de extra kilometers volgens de ANWB-routeplanner (kortste route) op basis van de kosten openbaar vervoer, met dien verstande dat zij gedurende: het eerste jaar voor 100% worden vergoed; het tweede jaar voor 75% worden vergoed; het derde jaar voor 50% worden vergoed. 2 Zie bijlage Employability-inspanningen werkgevers De Opbouw 19

20 Artikel 11 Herplaatsing buiten De Opbouw Instrumenten Bij het zoeken naar een functie buiten De Opbouw worden de volgende instrumenten voor externe mobiliteit gehanteerd: begeleiding bij het zoeken naar een passende werkkring op de externe arbeidsmarkt; begeleiding bij heroriëntatie eventuele noodzakelijke om-, her- en bijscholing; andere passende, individueel afgestemde instrumenten. De toepassing van de instrumenten wordt opgenomen in het vast te stellen mobiliteitsplan. Indien hierbij inschakeling van een externe organisatie nodig is, zullen de daadwerkelijke kosten van de inschakeling van deze organisatie tot een redelijk bedrag door De Opbouw worden vergoed. Aanvang externe mobiliteit Externe mobiliteit vangt aan: op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer; op het tijdstip waarop - tijdens het traject van interne mobiliteit binnen de herplaatsingsperiode de reële verwachting is ontstaan dat interne mobiliteit geen resultaat zal opleveren. Aan het begin van de externe mobiliteit zullen de werknemers een intakegesprek hebben met een werknemer van het Mobiliteitscentrum teneinde de mogelijkheden voor een nieuwe arbeidsverhouding buiten De Opbouw in kaart te brengen. Begeleiding werknemers bij het vinden van werk Herplaatsingskandidaten kunnen deelnemen aan begeleiding en zo nodig actieve bemiddeling naar een werkgever buiten De Opbouw. Indien in een vroegtijdig stadium duidelijk wordt dat er geen perspectieven zijn op herplaatsing bij een werkgever binnen De Opbouw zullen de activiteiten direct gericht zijn op externe mobiliteit. Om-, her- en bijscholing In het mobiliteitsplan kan om-, her- en bijscholing worden opgenomen. De werkgever kan hierin zelf voorzien door in het scholingsprogramma onderdelen op te nemen, die geschikt zijn om toe te passen in het mobiliteitsprogramma. Indien dit niet mogelijk is kan worden overeengekomen in het mobiliteitsplan dat de herplaatsingskandidaat opleidingen en/of cursussen kan volgen die de kans op het vinden van een nieuwe werkkring vergroten. Indien hierbij inschakeling van een externe organisatie nodig is, is per werknemer een scholingsbedrag beschikbaar van maximaal 2.500,-- (excl. btw), te besteden na toestemming van de werkgever. Tevens heeft de herplaatsingskandidaat recht op 20 dagdelen verlof in verband met zijn studie, indien deze studie in het mobiliteitsplan is opgenomen. Per individu kan worden besloten tot een hoger bedrag en/of meer dagdelen indien dit de kans op vervangende werkgelegenheid vergroot. 20

Sociaal Plan werkgevers De Opbouw

Sociaal Plan werkgevers De Opbouw Sociaal Plan werkgevers De Opbouw Periode 1 september 2015 tot en met 30 juni 2016 1 Inhoud Voorwoord van de werkgevers De Opbouw... 4 Inleiding... 6 Artikel 1 Begripsbepalingen... 8 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan werkgevers De Opbouw

Sociaal Plan werkgevers De Opbouw Sociaal Plan werkgevers De Opbouw 1 juli 2016 t/m 31 december 2017 Herziene versie d.d. december 2016 Teksten gelden van 1 juli 2016 tot 31 december 2017 Herziene versie dd december 2016 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociaal Plan werkgevers De Opbouw. 1 juli 2016 t/m 31 december 2017

Sociaal Plan werkgevers De Opbouw. 1 juli 2016 t/m 31 december 2017 Sociaal Plan werkgevers De Opbouw 1 juli 2016 t/m 31 december 2017 Teksten gelden van 1 juli 2016 tot 31 december 2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord van de werkgevers De Opbouw 4 1 Hoofdlijnen van het Sociaal

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

Sociaal Plan Rivas Zorggroep 1 december 2015 1 februari 2017

Sociaal Plan Rivas Zorggroep 1 december 2015 1 februari 2017 Sociaal Plan Rivas Zorggroep 1 december 2015 1 februari 2017 Status: definitief (principe-akkoord) Datum: 26 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 1. Begripsbepalingen... 5 2. Werkingssfeer en werkingsduur...

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan Sherpa

C O N C E P T. Sociaal Plan Sherpa C O N C E P T Sociaal Plan Sherpa 2014 2015 Onderhandelingsakkoord (AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak Zorg en NU 91) / resultaat van de onderhandelingen (FBZ) d.d. 20 november 2014 1 Ondergetekenden Stichting

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en SOCIAAL PLAN WIW De ondergetekenden Stichting Uitzicht en gemeente Nijmegen, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Tankir, wethouder van de gemeente Nijmegen en voorzitter van het bestuur van Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel B.8 van de

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provinciaal Blad Vaststellen regeling Van Werk naar Werk

PROVINCIAAL BLAD. Provinciaal Blad Vaststellen regeling Van Werk naar Werk PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 6461 29 september 2015 Provinciaal Blad 2015-30 Vaststellen regeling Van Werk naar Werk Op 22 september 2015 hebben Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Slotervaartziekenhuis. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017

Slotervaartziekenhuis. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017 Slotervaartziekenhuis Addendum Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017 Amsterdam, 20 mei 2014. 1 Verklaring Aldus overeengekomen te Amsterdam op 20 mei 2014 tussen: De Werkgever: Stichting Slotervaartziekenhuis,

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan Sherpa C O N C E P T V E R L E N G I N G. 01-07-2015 tot en met 30-06-2016. Onderhandelingsakkoord d.d. 3 juni 2015 (FNV, CNV en Nu 91)

Sociaal Plan Sherpa C O N C E P T V E R L E N G I N G. 01-07-2015 tot en met 30-06-2016. Onderhandelingsakkoord d.d. 3 juni 2015 (FNV, CNV en Nu 91) Sociaal Plan Sherpa 01-07-2015 tot en met 30-06-2016 C O N C E P T V E R L E N G I N G Onderhandelingsakkoord d.d. 3 juni 2015 (FNV, CNV en Nu 91) 1-27 Ondergetekenden Stichting Sherpa, hierna te noemen:

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting SWZ

Sociaal Plan Stichting SWZ Sociaal Plan Stichting SWZ 1 juni 2014 30 juni 2015 overeengekomen op 8 april 2014 P a g i n a 1 32 Inhoudsopgave Inleiding 4 Artikel 1 Begripsbepalingen. 6 Artikel 2 Werkingssfeer, werkingsduur en periodiek

Nadere informatie

Handleiding afspiegeling algemeen

Handleiding afspiegeling algemeen Handleiding afspiegeling algemeen Stappenplan voor de bepaling van de ontslagvolgorde Versie: 1.1 Datum: mei 2006 Deze versie vervangt de eerdere versie van januari 2006. Aan de samenstelling van de Handleiding

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan Addendum, behorend bij Sociaal Plan Arkin 01-02-2014/31-01-2016 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Arkin staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering te behouden bij teruglopende inkomsten. Als

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Annex 1B bij Samenwerkingsovereenkomst De (Gelderse) Werkgeverij van 30 januari Medewerkers die boventallig zijn-

Sociaal Convenant. Annex 1B bij Samenwerkingsovereenkomst De (Gelderse) Werkgeverij van 30 januari Medewerkers die boventallig zijn- Sociaal Convenant Annex 1B bij Samenwerkingsovereenkomst De (Gelderse) Werkgeverij van 30 januari 2017 -Medewerkers die boventallig zijn- Sociaal Convenant voor werkgevers aangesloten bij de (Gelderse)

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2. Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur

Nadere informatie

MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV

MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV Een toelichting bij het afspiegelingsprincipe bij ontslag van het UWV & De werking van de MENTOR Power Edition afspiegelingsmodule UWV Versie 1.5 1 mei 2007

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen. Datum : 16 mei 2014 : principe akkoord

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen. Datum : 16 mei 2014 : principe akkoord Sociaal plan ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen Datum : 16 mei 2014 Status : principe akkoord De ondergetekenden werkgever: Jan van Hoek, Voorzitter Raad van Bestuur stichting

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatstelijk gewijzigd met ingang van 13 november 2009. In aanvulling

Nadere informatie

Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015

Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015 Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015 Regional Jet Center BV., gevestigd en kantoorhoudende op de luchthaven Schiphol, gemeente Haarlemmermeer (hierna RJC) en De Unie, gevestigd

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

Sociaal Plan. 20 maart 2015 tot 1 januari 2016

Sociaal Plan. 20 maart 2015 tot 1 januari 2016 Sociaal Plan 20 maart 2015 tot 1 januari 2016 Sociaal Plan Amstelring De ondergetekenden: Werkgever Stichting Amstelring Groep, gevestigd te Amsterdam, hierna Amstelring, enerzijds, en De vakorganisaties

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsresultaat 24 januari 2014 Inhoudsopgave De ondergetekenden 3 Voorwoord 4 Doel 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 6 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie