Groei. naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groei. naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie"

Transcriptie

1 Groei naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie

2

3 Inhoud Inleiding 04 Een kwaliteitszorgsysteem voor de beroepssector 05 Kwaliteitsbeheer in de kinesitherapie 06 De specifieke pijlers 08 Stand van zaken eind Verwezenlijkingen periode Zelfevaluatie van het project voor de periode Perspectieven 14 Instrumenten voor kwaliteitsbeheer 15 voor de kinesitherapeuten Ontwikkeling van een kwaliteitsinstituut 18 en van een kwaliteitsregister Ontwikkeling van een kwaliteitsinstituut 19 Ontwikkeling van een kwaliteitsregister 19 03

4 Inleiding 04

5 Een kwaliteitszorgsysteem voor de beroepssector Het pilootproject Pro-Q-Kine wordt gefinancierd in het kader van artikel 56 van de ziekteverzekering en biedt sinds 2008 de mogelijkheid om een systeem van kwaliteitszorg te ontwikkelen voor de kinesitherapeuten in België. De kinesitherapeuten krijgen de kans om een kwaliteitszorgsysteem, op maat en volgens de behoeften en mogelijkheden van de sector, uit te werken. Dankzij het project kunnen verschillende werkwijzen en methodes ontwikkeld en uitgetest worden die de kwaliteit van de zorg in de dagelijkse praktijk zullen bevorderen en die tot mechanismen voor kwaliteitsbevordering zullen leiden. Dit project wordt wetenschappelijk en logistiek ondersteund en waakt erover dat de haalbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid steeds voorop staan. De ontwikkeling van dit project werd toevertrouwd aan de sector zelf. Naast Axxon en de opleidingsinstituten (universiteiten en hogescholen), werken ook het RIZIV en de verzekeringsinstellingen hieraan mee. De resultaten zijn bepalend voor de vorm, de structuur en de inhoud van het toekomstig systeem voor kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie in België. Dit systeem zou beheerd kunnen worden door een kwaliteitsinstituut. Een kwaliteitszorgsysteem op maat en volgens de behoeften en mogelijkheden van de sector 05

6 Kwaliteitsbeheer in de kinesitherapie Kwaliteitsbeheer omvat een geheel van vooropgestelde en systematische acties, die leiden tot de waarborg dat een product of een dienst beantwoordt aan bepaalde kwaliteitseisen. Act Plan Check Do In 1986 ontwikkelt Deming het concept voor de kwaliteitswaarborg en vermeldt hierbij de behoefte aan een dynamisch evolutieproces in de beroepspraktijk. Hij stelt de PDCA cyclus voor (plan, do, check, act), of spiraal van constante verbetering. In deze cyclus stelt Deming dat elke actie die men wil ondernemen het voorwerp moet uitmaken van een degelijke planning. Aansluitend moet de uitvoering van het plan beoordeeld worden zodat men de resultaten en mogelijke problemen in kaart kan brengen. Indien nodig kan men zo de nodige verbeteringen aanbrengen. Toepassen van deze dynamische cyclus laat toe een verantwoorde, kwaliteitsvolle en transparante beroepspraktijk te waarborgen. wiel van deming 06

7 Verbetering van de eigen beroepsomgeving, zowel voor de organisatie van de zorg, als bij het afstemmen van de gezondheidszorgen op de noden van de patiënten en de maatschappij Deze procedures moeten kunnen leiden van kwaliteitsvol handelen tot integrale kwaliteitszorg. De toepassing van de kwaliteitsbevordering gebeurt in drie stappen: - Kwaliteitsvol handelen; - Systematische kwaliteitscontrole (dankzij specifieke instrumenten en technieken voor het meten, analyseren en verbeteren); - Het streven naar integrale kwaliteitszorg (kwaliteit in al zijn aspecten). Concreet gaat het dus om het invoeren van systematische werkwijzen: - De evaluatie van eigen werk zowel op het vlak van de kennis als van de werkmethodes (actualisering van de zorgtechnieken); - De verbetering van de eigen beroepsomgeving, zowel voor de organisatie van de zorg (kabinet, ziekenhuizen, andere), als bij het afstemmen van de gezondheidszorgen op de noden van de patiënten en de maatschappij. De organisatie van een systeem van kwaliteitsbeheer heeft positieve gevolgen: - Op sociaal vlak laat dit toe de aangeboden zorgen perfect aan te passen aan de vraag en verwachtingen van de patiënten; - Op economisch vlak leidt dit tot een efficiëntere organisatie van de beroepspraktijk; - In het kader van de transparantie laat dit toe de aanwezige kwaliteit ook zichtbaar te maken. 07

8 De specifieke pijlers 08

9 De sociale, wetenschappelijke en professionele actoren hebben de vier belangrijkste pijlers voor dit pilootproject bepaald. Deze pijlers zijn onderling nauw met elkaar verbonden: - Kennis- en competentiemanagement: ~ Kennismanagement, met nadruk op bv. het raadplegen van wetenschappelijke bronnen en het zoeken naar praktijkrichtlijnen die gebaseerd zijn op evidence based practice; ~ Competentiemanagement met nadruk op de attitude, vaardigheden en de beoordelingen van deze vaardigheden. - Organisatie van de zorg en van de praktijk: o.a. de doeltreffendheid van de zorgen en het management van groepspraktijken. - Kwaliteit van de zorg: meer bepaald het belang van aangepaste zorg. - Informatisering en automatisering: waaronder de mogelijkheid om de administratie te beheren via het elektronisch dossier. Kennis- en competentiemanagement, organisatie van de zorg en de praktijk, kwaliteit, informatisering en automatisering 09

10 Stand van zaken eind

11 Verwezenlijkingen periode Eén van de eerste belangrijke doelstellingen was het opzetten van projecten die zouden uitgaan van kinesitherapeuten in het werkveld. Zo werden 15 locale deelprojecten ontwikkeld en uitgewerkt. Deze deelprojecten hebben volgende onderwerpen bestudeerd en getest: - Via zelfevaluatie en de evaluatie door patiënten komen tot een optimalisatie van de werking van de praktijk - De goede of optimale werking van een groepspraktijk - Communicatie tussen zorgverleners - Communicatie tussen de kinesitherapeut en de patiënt - het kinesitherapeutisch dossier - Gebruik van richtlijnen (EBM) - Zorgmanagement 1 De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen 2 wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten vzw 3 Centrum voor Evidence Based Medicine 4 Eindrapport van de deelprojecten, februari 2010 Volgende instrumenten (methodologie) kwamen aan bod: - Zelfevaluatie - Vorming - Intercollegiaal overleg en peer reviews - Samenwerking met experten (universiteiten en hogescholen, FVIB 1, WVVK 2, CEBAM 3 ) Een uitgebreid rapport over deze deelprojecten werd opgesteld 4. 11

12 5 Locale Kwaliteitsgroepen Kinesitherapie 6 Stengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Een tweede doelstelling was het opzetten van centraal gestuurde projecten, waaronder: - De realisatie krachtlijnen voor kwaliteitszorg in de kinesitherapie - De oprichting en activatie van LOKK s 5 - De opleiding van de stuurgroepleden en de promotoren van de deelprojecten - Overleg met andere zorgverstrekkers (nationaal en internationaal) - Het zoeken naar een partner om het systeem van kwaliteitsbevordering conform de vooropgestelde doelstellingen te realiseren voor zoveel mogelijk kinesitherapeuten - Het realiseren van 4 peer reviews (2 Nederlandstalige en 2 Franstalige), en het ter beschikking stellen aan kringen en LOKK s - Het ontwikkelen van een consensusrichtlijn omtrent de communicatie kinesitherapeut/ patiënt en kinesitherapeut/arts - Themagerichte werkgroepen (o.a. een werkgroep communicatie en kinesitherapeutisch dossier ) - De ontwikkeling van een website - Een digitaal beheersplatform Zelfevaluatie van het project voor de periode De deelnemers aan het project (Stuurgroep, administratie, kinesitherapeuten van de deelprojecten) hebben gewerkt volgens de PDCA cyclus en konden de resultaten evalueren aan de hand van een SWOT 6 analyse. 12

13 swot analyse S Strengths W Weaknesses O Opportunities T Threats Sterke punten: - Verrijkende samenwerking tussen de verschillende actoren (RIZIV, overheden, beroepsvereniging, opleidingen) - Respect, enthousiasme, ontdekking van de kwaliteitsbevordering in de eigen praktijk - Het belang van het bottom up 7 principe mits het uitbouwen van een werkkader 7 Initiatieven vertrekkend van het werkveld, van de basis naar boven, de overheden toe Zwakke punten: - Verdere opleiding voorzien voor de deelnemers en de bestuurders van het project - Meer steun aan de deelnemers - Een betere communicatie naar de kinesitherapeuten Kansen: - Verscheidene interdisciplinaire ontmoetingen - De ontwikkeling van een kwaliteitsinstituut en een kwaliteitsregister - De prioriteiten bepalen en uitwerken zoals bv. het bevorderen van de intercollegiale toetsing, het ontwikkelen van het portfolio, het verder zetten van de deelprojecten Bedreigingen: - De onvoldoende professionalisering op o.a. het niveau van de stuurgroep van de kwaliteitspromotie - De moeilijkheden bij het vinden van de juiste communicatiestrategie naar de kinesitherapeuten uit het werkveld. 13

14 Perspectieven 8 Het e-health-platform is een openbare instelling, opgericht bij wet, die een veilige elektronische informatie- uitwisseling wil bevorderen en ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en voor het medisch beroepsgeheim. Bedoeling is om daardoor o.a. de kwaliteit van de gezondheidszorgverstrekking te optimaliseren en de administratieve formaliteiten voor alle actoren te verlagen. In het licht van deze ervaring en de aangehaalde resultaten, kunnen onderstaande prioriteiten in de volgende fase ontwikkeld worden. - Het verder zetten van de deelprojecten - De verdere ontwikkeling en toepassing van het kwaliteitsbevorderend systeem in het werkveld - Het opzetten van een digitaal beheersplatform: dit is een instrument voor het globaal beheer van de bijscholing, de samenstelling van het portfolio, e.a. - Het realiseren van het elektronisch kinesitherapeutisch dossier (e-kd): in samenwerking met de beroepsvereniging (Axxon), de verzekeringsinstellingen, de voorschrijvers en het e-health 8 platform - De optimalisatie van de communicatie naar alle kinesitherapeuten - Het uitbouwen van een multidisciplinair kwaliteitsnetwerk - Het overleg met de partners (RIZIV, overheden, verzekeringsinstellingen, ) - Het opzetten van een kwaliteitsinstituut - De ontwikkeling van een kwaliteitsregister 14

15 Instrumenten voor kwaliteitsbeheer voor de kinesitherapeuten 15

16 9 Is een meetbaar aspect van de zorg dat een aanwijzing geeft over de kwaliteit van de zorg; een indicator is uit te drukken in een getal, bijvoorbeeld in een percentage. Vb: de wachttijd voor een behandeling, het aantal valincidenten in een verzorgingstehuis. Het gaat hier voornamelijk om technieken voor zelfevaluatie waardoor men één of meerdere aspecten van de eigen praktijk kan toetsen aan de hand van verscheidene instrumenten en middelen: Door een SWOT analyse: De SWOT analyse laat toe de sterke en zwakke punten te analyseren zodat men eerder vooropgestelde doelen kan halen, rekening houdend met de kansen en bedreigingen die afhankelijk zijn van de beroepsomgeving. Via vragenlijsten: Kennis kan uitgewisseld en gedeeld worden tijdens een vergadering van een LOKK. De evaluatie hiervan, alsook een zelfevaluatie, kunnen uitgevoerd via een specifieke vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit verschillende delen. In een deel zou bijvoorbeeld kunnen bepaald worden welke aspecten van een kabinet geëvalueerd zullen worden (bv. de toegankelijkheid van de praktijk, het bijhouden van het kinesitherapeutisch dossier). In een volgend deel kunnen dan de indicatoren 9 vastgesteld worden om deze verschillende aspecten te meten. Het is de bedoeling dat dit soort evaluaties on line, anoniem, en op een tijdstip naar keuze zullen kunnen uitgevoerd worden. Via de intercollegiale toetsing en de peer review: Dit staat voor de uitwisseling en het delen van kennis tussen personen (met eenzelfde beroep). Het basisprincipe luidt dat tijdens een discussie onder gelijken (peers) over een bepaald onderwerp, verschillende personen ook verschillende standpunten zullen aanduiden, waardoor de eigen praktijk kan verbeterd worden. De LOKK (Locale Kwaliteitsgroep(en) Kinesitherapeuten) is de plaats bij uitstek om een intercollegiale toetsing en peer review te organiseren. 16

17 Kinesitherapeuten kunnen zich vrijwillig inschrijven voor een LOKK (idealiter tussen 8 en 12 personen). Deze leden vergaderen regelmatig om hun ervaringen en/of vragen uit te wisselen met als doel de kwaliteit verder te verbeteren. De leden van de groep kiezen het onderwerp en de werkmethode. Voorbeeld: - Een expert geeft een lezing over het gericht zoeken in de litteratuur; hierna volgt een discussie, - Een vergadering wordt georganiseerd over de anamnese; een kinesitherapeut stelt zijn methode voor; hierna volgt een gedachtenwisseling (uitwisseling) onder collega s. Door het samenstellen van een persoonlijk portfolio: In dit persoonlijk dossier verzamelt de kinesitherapeut de doelstellingen die hij voor zichzelf vastlegde, alsook de gegevens met betrekking tot zijn kwaliteitsbeheer en de activiteiten die hij volgde in het kader van zijn bijscholing. Afhankelijk van zijn/haar loopbaan, bevat dit portfolio o.a.: - de uitgevoerde SWOT analyses - de attesten van gevolgde bijscholing - de verslagen van de LOKK - eventuele artikels en publicaties - de tevredenheidenquêtes van zijn patiënten of zelfevaluaties Later zal het, voor wie het wenst, mogelijk zijn om zijn portfolio online bij te houden. 17

18 Ontwikkeling van een kwaliteitsinstituut en van een kwaliteitsregister 18

19 Ontwikkeling van een kwaliteitsinstituut Het kwaliteitsinstituut zou samengesteld moeten worden op basis van een samenwerking tussen de leden van de beroepsvereniging, het onderwijs en de wetenschappelijke wereld. Het zal instaan voor de logistieke opvolging van de kwaliteitsbevordering en zal ook de ontwikkelde strategieën systematisch evalueren. Het instituut zal bovendien waken over de toepassing van de vier pijlers van de kwaliteitsbevordering en het bottom up principe zodat de deelname van zoveel mogelijk kinesitherapeuten verzekerd is. Verder zal zij de schakel vormen tussen de wetenschappelijke kennis (Evidence Based Practice) en de beroepspraktijk. Het instituut zal ook bijdragen tot de verbetering van de communicatie met de kinesitherapeuten. Ontwikkeling van een kwaliteitsregister Om het kwaliteitsbeheer van een zo groot mogelijk aantal kinesitherapeuten te kunnen registreren en ondersteunen is de ontwikkeling van een kwaliteitsregister nodig. Elke kinesitherapeut die op vrijwillige basis deelneemt en beantwoordt aan de kwaliteitscriteria (op basis van de vier pijlers van de kwaliteitsbevordering) zal geregistreerd worden en een kwaliteitslabel bekomen. Het doel is kinesitherapeuten ertoe aan te zetten hun kennis regelmatig te actualiseren. Dit onafhankelijk kwaliteitsregister zal beheerd worden door vertegenwoordigers van de beroepsvereniging, de opleidingsinstituten, een wetenschappelijke commissie, de overheden en de verzekeringsinstellingen. 19

20 Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Coördinator van het project kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Fons De Schutter Pro-Q-Kine Secretariaat Imperiastraat 16, 1930 Zaventem T Richt al uw vragen betreffende kringen en/of LOKK s aan Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie Imperiastraat 16, 1930 Zaventem T

Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel

Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel De afbeelding op de omslag geeft de twee polen weer die essentiële elementen zijn in het kwaliteitszorgsysteem dat we voor ogen hebben: zelfevaluatie en intercollegiale

Nadere informatie

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen:

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Voorwaarden Procedure voor het kwaliteitsregister 2. Praktische aspecten van de kwaliteitsbevordering 3. Organisatie van de permanente navorming en intercollegiale toetsing 4. Erkenning van navormingsactiviteiten

Nadere informatie

Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie DECEMBER 2011-JANUARI 2012 pro-q-kine katern. PE-online

Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie DECEMBER 2011-JANUARI 2012 pro-q-kine katern. PE-online Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie DECEMBER 2011-JANUARI 2012 pro-q-kine katern PE-online In 2011-2012 gaat Pro-Q-Kine voor de volgende doelstellingen: het verder oprichten en ondersteunen van

Nadere informatie

Kwaliteitsbevordering in de Kinesitherapie

Kwaliteitsbevordering in de Kinesitherapie Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie december 2012 Pro-Q-kine katern Pro-Q-Kine VZW Pro-Q-Kine, het pilootproject voor Kwaliteitsbevordering in de Kinesitherapie dat van start ging in 2008, is sinds

Nadere informatie

Eindrapport project kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie November 2012

Eindrapport project kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie November 2012 Eindrapport project kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie November 2012 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel 1: de doelstellingen van het project kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Inleiding...9

Nadere informatie

Checklists. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie juni 2012 pro-q-kine katern

Checklists. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie juni 2012 pro-q-kine katern Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie juni 2012 pro-q-kine katern Checklists In 2011-2012 gaat Pro-Q-Kine voor de volgende doelstellingen: het verder oprichten en ondersteunen van LOKK s, het ontwikkelen

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement voor kinesitherapeuten Een project van de WVVK i.s.m. de UZK Een project van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten v.z.w. i.s.m. de Unie van Zelfstandige Kinesitherapeuten

Nadere informatie

Achtergrondinformatie LOKK en LOKK-activiteiten

Achtergrondinformatie LOKK en LOKK-activiteiten Achtergrondinformatie voor de LOKKorganisator Achtergrondinformatie LOKK en LOKK-activiteiten Inhoud 1. Info over LOKK, peer review en gewone LOKK-activiteit... 2 2. Wie doet wat?... 2 3. LOKK-activiteit...

Nadere informatie

Accreditering voor kinesitherapeuten!?!

Accreditering voor kinesitherapeuten!?! Nieuwsbrief 25-05-2013 Accreditering voor kinesitherapeuten!?! In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op het antwoord van PQK op ons schrijven van april 2013, en meer in het algemeen op het dossier accreditering.

Nadere informatie

PE-online Guide. Over de praktische kant van PE-online

PE-online Guide. Over de praktische kant van PE-online PE-online Guide Over de praktische kant van PE-online 1 Inhoud 1. First things first... 3 2. PE-online kalender... 4 3. Wegwijs in uw PE-online portfolio... 5 A. Hoofdscherm van uw portfolio... 5 B. Mijn

Nadere informatie

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Inhoudsopgave: Wat is CoZo en ehealth? 1 Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent ) 2 Hoe uw Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent

Nadere informatie

Sneuveltekst praktische invulling kwaliteitsbevordering V7

Sneuveltekst praktische invulling kwaliteitsbevordering V7 1. Voorwaarden Procedure voor het Kwaliteitsregister 2. Praktische aspecten van de kwaliteitsbevordering 3. Organisatie van de permanente navorming en intercollegiale toetsing 4. Erkenning van navormingsactiviteiten

Nadere informatie

Peer review EBM. Ontwikkeld door WVVK in opdracht van Pro-Q-Kine

Peer review EBM. Ontwikkeld door WVVK in opdracht van Pro-Q-Kine Peer review EBM Inleiding Doelstellingen? Attitude: bereid zijn om evidence based te handelen, om expertise te delen, om evidentie te bespreken Kennis: wat is EBM, wat is evidentie, wat is een richtlijn,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Kwaliteitszorg UHasselt Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Inhoud Kwaliteitszorgsysteem UHasselt: kader Interne kwaliteitszorg: PLAN: Beleidsdocumenten DO: Actoren (instelling/faculteit/opleiding)

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/146 BERAADSLAGING NR 12/047 VAN 19 JUNI 2012 MET BETREKKING TOT DE GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VAN EEN BETROKKENE

Nadere informatie

Een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Kwaliteitsbevordering

Een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Kwaliteitsbevordering Een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Kwaliteitsbevordering Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Inhoud Waarom is er nood aan een systeem

Nadere informatie

UiJreksel roadmap 2013-2018. Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 5/30/15

UiJreksel roadmap 2013-2018. Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 5/30/15 Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 UiJreksel roadmap 2013-2018 - - - - - - - - - - - - - Ontwikkelen en systema>sch gebruik van een minimaal EPD

Nadere informatie

Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. link website FC

Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. link website FC Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg link website FC Decreet organisatie netwerk gegevensdeling in de zorg Twee doelstellingen van het

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden 18 maart 2013 Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden Afrekenbestand en weigeringen Procedure voor

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

20/06/2014. Kwaliteit in overleg. Draaiboek overlegproces IHD. Afgelegde traject. Vlaamse overleggroep. BOLOV s. Projecten(Life +3water)

20/06/2014. Kwaliteit in overleg. Draaiboek overlegproces IHD. Afgelegde traject. Vlaamse overleggroep. BOLOV s. Projecten(Life +3water) Kwaliteit in overleg Draaiboek overlegproces IHD 1 Afgelegde traject Vlaamse overleggroep BOLOV s Projecten(Life +3water) 2 1 Samenwerking op alle niveaus Uitgewerkt overlegproces Algemene principes: Transparantie

Nadere informatie

Good Practice aanbevelingen

Good Practice aanbevelingen Kort ziekenhuisverblijf min.48 u Goed alternatief! Na ongecompliceerde bevalling Gezonde moeder Gezonde aterme neonaat VOORWAARDEN! Kort ziekenhuisverblijf Goede zorg = veilige zorg voor moeder en kind

Nadere informatie

Naar een schoolwerkplan dat leeft!

Naar een schoolwerkplan dat leeft! Naar een schoolwerkplan dat leeft! NODEN VRAGEN? Meerwaarde Valkuilen Wettelijk Art. 47 minimale elementen van SWP 1. De omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van fundamentele uitgangspunten

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad 14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad Elke gezonde organisatie of structuur stelt op regelmatige basis zichzelf de vraag: Zijn wij in feite wel goed bezig? Ook voor ouderenadviesraden

Nadere informatie

EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING

EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING Samenvatting Deze nota beschrijft hoe je als patiënt je toestemming kan geven of weigeren voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens. EHealthConsent

Nadere informatie

Kijkwijzer Trajectbegeleiding. Een instrument om de kwaliteit en de effectiviteit van de trajectbegeleiding te screenen

Kijkwijzer Trajectbegeleiding. Een instrument om de kwaliteit en de effectiviteit van de trajectbegeleiding te screenen Kijkwijzer Trajectbegeleiding Een instrument om de kwaliteit en de effectiviteit van de trajectbegeleiding te screenen 1 LEIDING Voor u ligt de kijkwijzer trajectbegeleiding. Het instrument is ontwikkeld

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC Een introductie Actuele beleidscontext - Aandacht voor EVC: beleidsnota s 2009-14 onderwijs, werk, cultuur, jeugd en sport. - Oprichting van een kennisnetwerk EVC is

Nadere informatie

Het elektronisch voorschrift onder de loep. Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS

Het elektronisch voorschrift onder de loep. Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS Het elektronisch voorschrift onder de loep Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS 2. Waar staan we vandaag? 3. Besluit 2 ONBEKEND = ONBEMIND 3 Historiek 2001: Werkgroep een theoretische

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Arabella D Havé 1 1 2 2 Actieplan e-gezondheid: Informatisering van de gezondheidszorg 2013-2018 Organisatie van een Rondetafelconferentie

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

INTERGENERATIONEEL MANAGEMENT EN KENNISOVERDRACHT. hr public. Leuven 14 mei 2014. Overzicht van het beleid en de ervaringen met

INTERGENERATIONEEL MANAGEMENT EN KENNISOVERDRACHT. hr public. Leuven 14 mei 2014. Overzicht van het beleid en de ervaringen met INTERGENERATIONEEL MANAGEMENT EN KENNISOVERDRACHT hr public Leuven 14 mei 2014 Overzicht van het beleid en de ervaringen met kennismanagement binnen de federale overheid Anne Coekelberghs Directeur-generaal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk

EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk Het EPA-instrument Het European Practice Assessment (EPA) 2005 werd tussen 2001 en 2005 ontwikkeld door de TOPAS-Europe

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige?

Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige? Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige? Hendrik Van Gansbeke Algemeen Coördinator Wit-Gele Kruis van

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname OPNAMEVERKLARING VOOR KLASSIEKE OPNAME Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds 1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van

Nadere informatie

Nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project

Nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project 1040 Brussel, 3 mei 2011 Nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project 1. Inleiding De elektronische uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (hierna gezondheidsgegevens

Nadere informatie

OOF Toetskoffer. Startbagage voor toetscommissies. HGZO maart 2013 Greet Fastré & Lies Wijnants

OOF Toetskoffer. Startbagage voor toetscommissies. HGZO maart 2013 Greet Fastré & Lies Wijnants OOF Toetskoffer Startbagage voor toetscommissies HGZO maart 2013 Greet Fastré & Lies Wijnants Partners project 3 Kernopleidingen - Lessius: Ba communicatiemanagement - KHLim: Ba orthopedagogie - KHLeuven:

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

FORFAITAIRE BETALING INSCHRIJVING VAN DE RECHTHEBBENDE Abonnementsformulier

FORFAITAIRE BETALING INSCHRIJVING VAN DE RECHTHEBBENDE Abonnementsformulier FORFAITAIRE BETALING INSCHRIJVING VAN DE RECHTHEBBENDE Abonnementsformulier MEDISCH HUIS: Benaming: WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE WILLE Adres: KAPELSTRAAT 4 2830 WILLEBROEK Nr. R.I.Z.I.V.: 8.12502.67.101 Het

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun C Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 21/22 van het Kankerplan: Psychosociale

Nadere informatie

MultiCampusOnderwijs Videoseminarie Expertisenetwerk SoE Leuven

MultiCampusOnderwijs Videoseminarie Expertisenetwerk SoE Leuven http://associatie.kuleuven.be/onderwijs/mco MultiCampusOnderwijs Videoseminarie Expertisenetwerk SoE Leuven 17.04.2013 Luc Vandeput Vooraf: Creative commons Slideshare: www.slideshare.com/luput/mco_mulllti

Nadere informatie

PEER REVIEW CHECKLIST NEEMT MIJN PRAKTIJK ONDER DE LOEP. Ontwikkeld door Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie, in opdracht van Pro-Q-Kine vzw

PEER REVIEW CHECKLIST NEEMT MIJN PRAKTIJK ONDER DE LOEP. Ontwikkeld door Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie, in opdracht van Pro-Q-Kine vzw CHECKLIST NEEMT MIJN PRAKTIJK ONDER DE LOEP Ontwikkeld door Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie, in opdracht van Pro-Q-Kine vzw CHECKLIST NEEMT MIJN PRAKTIJK ONDER DE LOEP DOEL PEER REVIEW ALGEMEEN = interactief

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw

Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw 7 oktober 2013 Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw Managementsamenvatting www.technopolis-group.com Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw Managementsamenvatting technopolis group, oktober 2013

Nadere informatie

Thuisverpleegkundigen en ehealth

Thuisverpleegkundigen en ehealth Thuisverpleegkundigen en ehealth Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Studiedag thuisverpleegkundigen - 19 maart 2013 TRENDS GEZONDHEIDSZORG meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg zorg op afstand

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011 2014

BELEIDSPLAN 2011 2014 BELEIDSPLAN 2011 2014 Tijdens het schooljaar 2010-2011 hebben het CASS en de directie een SWOT- analyse gemaakt over de onze scholengemeenschap. Dit beleidsplan vertrekt vanuit een evaluatie van het vorige

Nadere informatie

Betreft: Advies op eigen initiatief inzake het decreet betreffende de Vlaamse sociale bescherming

Betreft: Advies op eigen initiatief inzake het decreet betreffende de Vlaamse sociale bescherming Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 07/2012 van 26 september 2012 Betreft: Advies op eigen initiatief inzake het decreet betreffende de Vlaamse

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/088 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011, GEWIJZIGD OP 9 JUNI 2015, MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Arabella D Havé 1 1 2 2 Actieplan e-gezondheid: Informatisering van de gezondheidszorg 2013-2018 Organisatie van een Rondetafelconferentie

Nadere informatie

Pilootproject Pajottenland

Pilootproject Pajottenland Pilootproject Pajottenland aanpak stuurgroep Initiatief HAK Pajottenland i.s.m. LMN Pajottenland - SEL Pajottenland - Apotheker - Kinesitherapeut - Thuisverpleegkundige Regio Pajottenland Asse Brussel

Nadere informatie

Uw patiëntendossier en privacy

Uw patiëntendossier en privacy Uw patiëntendossier en privacy UZ Leuven werkt met één centraal dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dit dossier is volledig elektronisch en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23 mei 2005;

Gelet op de aanvraag van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23 mei 2005; SCSZ/05/90 1 BERAADSLAGING NR. 05/031 VAN 10 OKTOBER 2005 M.B.T. HET DEPARTEMENT ONDERWIJS VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS BEHEERD DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners:

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners: ACTUALISERING ROADMAP egezondheid 2013-2018 Actieplan A 14 Mycarenet 1 Aandachtspunten In het kader van dit actieplan worden de volgende aandachtspunten in aanmerking genomen Maatregel / Actie / verbintenis

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleidsplan van het Sint-Godelievecollege

Kwaliteitsbeleidsplan van het Sint-Godelievecollege Kwaliteitsbeleidsplan van het Sint-Godelievecollege 1. Doelstellingen In een maatschappij die voortdurend verandert, is het voor een school essentieel om zich open en flexibel op te stellen. De verwachtingen

Nadere informatie

Inleiding. Sabine Drieskens

Inleiding. Sabine Drieskens Inleiding Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@wiv-isp.be

Nadere informatie

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011 Vitalink Concept en stand van zaken 19/11/2011 Agenda Concept Vitalink Vitalink in de praktijk Medicatieschema als eerste module Medicatieschema: pilootproject Vragen en suggesties CONCEPT VITALINK Concept

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteitsdenken met structuur Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteit verwachtingen goed / slecht kosten duurzaamheid Maar wat is kwaliteit? Kwaliteit Geen kwantitatieve maat voor kwaliteit

Nadere informatie

Relatiebeheer en consentmanagement. Beheer van therapeutische relatie en toestemmingen

Relatiebeheer en consentmanagement. Beheer van therapeutische relatie en toestemmingen Relatiebeheer en consentmanagement Beheer van therapeutische relatie en toestemmingen Datum laatste aanpassing: Datum dat dit beleid het laatst door management is besproken: 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel...

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2016-2020 Afdeling V&VN Oncologie Document Strategisch beleidsplan 2016-2020 Datum April 2016 Auteur Emmy Harms / beleidsadviseur Medebetrokkenen Bestuur: Marlies Peters, Bert Fledderus,

Nadere informatie

Kwaliteit en patiëntveiligheid: 9 vragen

Kwaliteit en patiëntveiligheid: 9 vragen 1. Wat is patiëntveiligheid? Patiëntveiligheid wordt doorgaans omschreven als het voorkomen van schade aan de patiënt als gevolg van de zorg of door het contact met het zorgsysteem. Binnen dit kader wordt

Nadere informatie

Zelfevaluatie van de organisatie

Zelfevaluatie van de organisatie STUDIEDAG Zelfevaluatie van de organisatie Een integrale benadering en aanpak ANTWERPEN 26 november 2010 Een integrale benadering en aanpak Ruud Bourmanne Stafmedewerker Organisatieontwikkeling VVSG 2

Nadere informatie

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4.

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4. Klankbordgroep eerste lijn Gent 18 januari 2011 i.s.m. PLAZZO 1 Programma 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Wat levert Stappen nu op? - Resultaten van het project Stappen Gent

Wat levert Stappen nu op? - Resultaten van het project Stappen Gent Wat levert 10 000 Stappen nu op? - Resultaten van het project 10 000 Stappen Via een wetenschappelijk onderzoek is nagegaan of een dergelijke aanpak wel effectief is om de se bevolking te bereiken en om

Nadere informatie

Kwaliteitseisen. Evaluatie en nazorg. Wet en regelgeving/cliëntenrechten. Klachten. Wet en regelgeving/cliëntenrechten

Kwaliteitseisen. Evaluatie en nazorg. Wet en regelgeving/cliëntenrechten. Klachten. Wet en regelgeving/cliëntenrechten Kwaliteitszorg Kwaliteit Wat is kwaliteit? Definitie Met je product of dienst voldoen aan de eisen van de cliënt volgens afspraken die met de cliënt gemaakt zijn Dus: waarborgen van een afgesproken kwaliteitsniveau

Nadere informatie

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere :

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere : LOCHRISTI O.C.M.W. FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING : Sociale Dienst DIENST : Sociale Dienst Functiebenaming : MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER PROJECT WOONDIENST, KLUSJESDIENST EN NAAI- EN STRIJKATELIER 1. Plaats

Nadere informatie

Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden

Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden Jan Oldhoff congres 31 maart 2008 Henk Hummel Manager Kwaliteitszorg IKN Onderwerpen Achtergrond Aanleiding tumorspecifieke visitatie Ontwikkelen tumorspecifieke

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDATEN EVALUATIE VAN HET VINCA-PROJECT. Brussel, 11 maart 2008

OPROEP TOT KANDIDATEN EVALUATIE VAN HET VINCA-PROJECT. Brussel, 11 maart 2008 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Cel Informatica, Telematica en Communicatie in de Gezondheidszorg Eurostation Bloc II 1ste verd. bureau 01D269 Victor Horta Plein 40/B10

Nadere informatie